Архів друкованих видань Всеукраїнської Академії НАУК, 1919-1931 рр.
Видання:
Наукові збірники ВУАН
Відділ:
Історико-філологічний відділ
Випуск №:
87
Назва:
Г. Ф. Квітка-Основ’яненко. Бібліографічна розвідка з нагоди 150-х роковин народження письменника (1778—1928)
Автор:
Тарнавський Вадим
Рік видання:
1929
Сторінок:
378
Мова видання:
Українська
Текст роспізнано:
ТАК
Дата завантаження:
23.12.2020
Опис:

Збірники наукових праць Всеукраїнської академії наук за 1919-1931 роки

Оригінал зберігається:
Національна історична бібліотека України

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту nibu.kyiv@ukr.net

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК ЗБІРНИК ІСТОРИЧНО – ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ No 87. КОМІСІЯ ДЛЯ ВИДАВАННЯ ПАМ’ЯТОК НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА ВАДИМ ТАРНАВСЬКИЙ Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ ’ ЯНЕНКО БІБЛІОГРАФІЧНА РОЗВІДКА З НАГОДИ 150-х РОКОВИН НАРОДЖЕННЯ ПИСЬМЕННИКА (1778 — 1928) КИЇВ — 1929 ,Бібліографічний о пис та шифри для бібліотечних каталогів на цю книгу вміщено в .Літописі Україн ­ ського Друку “ та „ Картковому репер ­ туарі” Української Книжкової Палати Дозволяється випустити у світ. В. о. Неодмінного Секретаря Академії Наук Акад. О. Корчак-Чепурківеький. Київськ. Окрліт No 232. Держтрест „Київ-Друк “ , 1-ша фото-літо-друкарня. Зам. No 493 — 1200. ,ПЕРЕДМОВА. Добре складена бібліографія буває звичайно запорукою дальшого до ­ кладного вивчення. В історії літератури такі бібліографічні покажчики загального чи вужчого характеру — це основа на потім для поглибленого вивчення життя й творчости письменників, а також і літературного їх оточення, тої доби, що їх появила. Зайва річ доводити, буцім без літера ­ тури з даного питання, аналізою самих літературних фактів, можна остаточно вирішувати ті чи инші історично-літературні проблеми. Без соціяльно-історичного обґрунтування, без бібліографічних підвалин, нехай і блискучі, літературні побудування все ж недовговікі. Отже, приймаючи за аксіому, що базою історично-літературного вивчення буває добре уложена бібліографія, ми цю базу підвести спробуємо під вивчення осно ­ воположника української прози. Не рясно в нашій бібліографічній літературі на покажчики, — надто це відчувається, коли звернемося до творчости окремих наших класиків. Як що і є покажчики до Котляревського, Квітки, Шевченка, Куліша то-що, то придатні вони історикові літератури лиш почасти, оскільки ледве-ледве задовольняють їх мінімальні вимоги так своїм обсягом, як і методоло ­ гічним спрямуванням. Особливо це можна сказати про покажчики до Квітки. Простежимо, як стоїть справа з бібліографічними відомостями про Основ ’ я ­ ненка в спеціяльних про його покажчиках чи то окремо друкованих, чи вміщених по різних розвідках і статтях. Перший, хто систематизовані подав був відомості про Квітку, був М. Костомаров. В його статті „Обзоръ сочиненій писанныхъ на мало ­ россійскомъ языкѣ” („Молодикъ” на 1844 р. Ч. III. Харк. 1843, ст. 176 — 178) в примітці знаходимо: „Списокъ сочиненіямъ Основьяненка “ , складений з 39 назв Квітчиних творів. Автор розбив твори на п ’ ять розділів: 1) Повісті. 2) Статті. 3) Романи. 4) Драматичні твори. 5) Дрібні твори. Иноді зазначає він і журнал, де було вміщено твір, але докладних вказівок взагалі не дає. Ніяково було б критикувати суворо першу оцю примітивну практичну спробу, але позитивний у ній момент варто підкреслити. Костомаров класифікує твори відповідно до жанрів і цього незаперечного принципу додержуємось між иншим і ми в систематичному покажчикові творів Квітки, хоча його обминали майже всі Квітчині бібліографи. Даль- ,IV шим по тому кроком був „Перечень сочиненій Основьяненка (съ 1816 по 1849 годъ)” Г. Данилевського, (вперше з ’ явився в „Отечественныхъ Запискахъ” 1855 г. No 12, ст. 140 — 144, як останній його біографічної монографії „Основьяненко” розділ, і пізніше двічи був передрукований, — див. ПІ відділу NoNo 1133 — 1135). У передмові до „Перечня” читаємо: „Въ заключеніе статьи нашей о Квиткѣ и въ облегченіе будущаго изда ­ теля Полнаго собранія его сочиненій приводимъ хронологич ­ ный списокъ этихъ сочиненій,, составленный нами съ большимъ трудомъ, потому что почти никто изъ русскихъ авторовъ такъ не разбрасывалъ своихъ произведеній, какъ Квитка. Исчисляемъ ихъ по годамъ”. Що-до обсягу матеріялів (78 друкованих і 15 недрукованих) і що-до точности й повноти записів Данилевський не тільки випередив свого попередника, але й наступники де в чому відходять перед ним назад. Так, М. Баженов у покажчикові, виданому 1910 р. (СПБ. Ст. 2 — 18), що-до обсягу (відносно) і повноти в записах стоїть до певної міри позаду Данилевського. Тим дивніше це, коли згадаємо, що правив йому за джерело той же таки „Перечень”! Тим часом, як Данилевський до 50 рр. XIX ст. подав 79 NoNo, Баженов за 60 років наступних подає тільки 60 назв (справді тих назв 160!). Не позначено у Баженова й сторінок, формату коло багатьох творів, що мають таке позначення у Д нилевського. Взяте на себе завдання — дати хронологічний перелік творів — Данилевський виконав, вичерпавши майже всі матеріяли. Визначаючи твори в межах якогось року, він не стежив хронологічно, якого місяця вони появлялись, а також иноді за ­ значав за першою появою твору й наступні видання чи переклади. По ­ грішив Данилевський тим, що даремно накинув де-які чужі твори . Квітці (напр. „Письма къ Лужницкому Старцу” за підписами „Аверьяна Любо­ пытнаго”, „Юноши Бѣлаго города” то-що); не відзначив де-яких творів (напр. заміток про благодійне товариство в „Вѣстникѣ Европы”, „Украин ­ скомъ Вѣстникѣ”, „Шельменка — волостного писаря” 1834 і 1836 рр., „Шельменка-деньщика” в „Пантеонѣ” 1841 р. то-що); де-які твори одного типу (напр. „Письма Фалалея Повинухина” в „Украинскомъ Вѣстникѣ” 1816 р.) занотував усі за одним номером. Не зважаючи на свої хиби, „Перечень” Данилевського все ж довгий час правив за джерело для наступних до ­ слідників та бібліографів. Серед дальших покажчиків відомі: 1) покажчик М. Комарова в його „Бібліографічному покажчикові нової української літератури (1798 -1883)” („Рада”. Український альманах на 1883 р. ч. І. Київ. 1883, ст 417 — 421); 2) покажчик Мезієр („А. В. Мезіеръ. Русская словесность съ XI по XIX в. включительно. Библіографическій указатель произведеній русской словесности въ связи съ исторіей литературы и критики. Книги и журнальныя статьи. Ч. II. СПБ. 1902, ст. 138 — 140); 3) покажчик М. Баженова („Извѣстія Отдѣленія русск. языка и сло ­ весности Академіи Наукъ” 1910, т. XV, кн. 1 і відбитка СПБ. 1910, 53 ст.); ,4) покажчик в „Источникахъ словаря русскихъ писателей С. Венгерова. T. III. Пгр. 1914, ст. 46 — 47; 5) „Доповнення до покажчика літератури про Г. X. Квітку та його твори” І. Айзенштока („Записки Історично-Фі- лолог. Відділу ВУАН. Кн. 1.1919, ст. 138 — 144) і 6) покажчик М. П левака в його „Хрестоматії нової української літератури”. T. І, 1926, ст. 145 — 149. М. Комаров (1883 р.) розклав бібліографічні про Квітку матеріяли в такому порядкові: І. Збір його творів. II. Особі видання. III. В журналах та збірниках. IV. Переклади творів Квітки на инші мови. V. Розбори, споминки та біографії. Отже, порівнюючи до минулих покажчиків, він 1) вперше зазначає літературу про Квітку, 2) подає твори у новому систе ­ матичному розкладі, хоч у межах кожного розділу хронологічного додер ­ жує розподілу. До ’ покажчика творів Комарову за джерело був „Перечень” Данилевського. Відділ літератури про Квітку не диференційовано, але розподіл творів залежно від форми видання можна визнати за доладній. У нашому систематичному покажчикові творів ми сполучили його з роз ­ поділом на жанри Костомарова. Не варто було в окремий вилучати розділ переклади Квітчиних творів, оскільки вони з ’ являлися чи окремим виданням, чи по журналах. Мезієр (1902 р.) в своєму абетковому загальному покажчикові пись ­ менників подає бібліографічні відомості про Квітку у двох розділах: 1) „Списокъ произведеній Квитки въ разныхъ изданіяхъ”, 2) література про Квітку. Звичайно, для такого, як її праця, типу покажчиків дальша деталізація не потрібна. Але за відрадне явище можна вважати те, що вона другий розділ поділила на два підвідділи: а) бібліографія Квітчиної бібліографії, б) біографічні матеріяли й загальна характеристика літера ­ турної діяльности. З дальших бібліографів сам один тільки М. Плевако (1926 р.) заводить розділ бібліографії бібліографії. С. Венгеров (1914 р.) в своєму розподілі мало що вносить нового, хіба що в окремий вилучає розділ ювілейну літературу. Неприємно вра ­ жають де-які фактичні помилки (напр. „Малороссійскіе анекдоты” ніби вміщені в „Москві” 1883 р.І). Правда, вимагати від такого типу праці, як Венгерова „Матеріяли”, якоїсь своєрідної схеми не можемо. Невідомо чому де-які розділи (напр. творів) скорочено, а деякі — поширено. Звичайно, що-до повноти записів покажчики Мезієр і Венгерова дуже примітивні. М. Плевако (1926 р.) в передмові до „Хрестоматії” пише: „…подано велику, часом вичерпуючу бібліографію, з якої видно ступінь, поширення творів кожного письменника серед читачів (кількість видань) і оцінку їх критикою (література про письменника та його твори)…Бібліографічні матеріяли М. Плевако систематизує так: І. Твори Квітчині. Україн ­ ські оповідання (друковані по журналах і окремо). Українські п ’ єси. Російські оповідання, повісті і п ’ єси. Збірники творів. И. Про Г р. К в і т к у й його твори: а) В працях історії літератури, б) В статтях і окремо ви- ,VI даних розвідках, в) Бібліографія бібліографії. Проти основного розподілу на твори й літературу нема чого заперечувати. Инша річ з підрозділами. Коли за принцип узято розподіл творів на жанри, так чому нема підроз ­ ділів про вірші, статті? Чому не зазначено перекладів Квітчиних творів? Важко також погодитись, що є певна логіка в поділі напр. на українські п ’ єси і збірники творів. Визнаючи, що принципи розподілу на основі мови, типу видань, жанрів конче потрібні в систематичному покажчикові, мусимо проте відзначити, що у М. Плевака помітно або недовершеність (немає де яких жанрів), або незручне поєднання вище зазначених принципів. У роз ­ поділі відомостей з літератури про письменника можна вітати заведення підрозділів: „в працях по історіях літератури” і „бібліографія бібліографії”. Перед нами систематичний покажчик, у кожному підрозділі якого назви подаються хронологічно, але при першому виданні наведено й наступні. Проте й такої умовної хронології не скрізь додержано, — напр. „Конотоп ­ ська відьма” 1887 р., а далі „Салдатський патрет “ 1877 р., або „Щира любов” 1848 р., а далі — „Сватання” 1836 р. то-що. Ці методологічні вади дуже вартість покажчика знижують. Для підручної, для вивчання нової української літератури, книги, що за неї править „Хрестоматія” М. Пле ­ вака, обсяг поданих матеріалів задовольняє. Можемо навіть констатувати чималу кількість нових, як рівняти до Баженівського покажчика, назв творів (15) і статей про Квітку (12). Але до „вичерпуючого” викори ­ стання відомостей ще дуже далеко, (напр. з окремих видань „Марусі” зазначено 6, а справді їх 14, „Пана Халявского” — 6, а справді їх 18; або Квітку розглядало до ЗО істориків літератури, у Плевака ж зазначено 15, то-що). Що-до характеру бібліографічних записів, то певне брак місця спричинився до аж надто примітивних нотаток. Коли біля видань творів не позначено сторінок і формату, то це підручному покажчикові ще можна б дарувати, але відсутність позначання сторінок у літературі про письмен ­ ника вельми небажана. А непозначання No журналу утруднює користування: на стор. 146 — „Основание Харькова, стар, предание. Перекотиполе. Підбрехач. „Молодик”, 1843″; на ст. 147 — „Мастак, 1. (О. Бодянский)… Уч. Зап. Моск, универ. 1834″; на ст. 148 — „Галка, I. Обзор сочинений на малороссийском языке… „Молодик ** , 1843 “ ;- „Куліш, П. Простонарод ­ ность в украинской словесности. „Основа”, 1862″; „Огоновський, О. Погляд на Квітчину повість „Маруся” „Зоря”, Л., 1880; „Вільхівський, Б. Українська книжка на селі „Зоря”, Л., 1892 “ ; „Коваленко, Гр. Григорій Квітка-Основ ’ яненко. „Зоря”, Л., 1893″. Иноді неповнота записів межує з недбалістю, — напр. на ст. 147 не позначено, коли та в яких NoNo „Отечеств. Записок” друкувалися рецензії В. Бєлінського на Квітчині твори, ба навіть не вказано, де їх передруковано. Або на ст. 148 читаємо: „Крім того, про Квітку й його твори були статті й замітки в журналах „Телескоп”, „Северная Пчела”, „Современник”, „Сын Отечества”, „Оте- ,VII чественные Записки”, „Маяк” і инші в рр. 1831 — 1857 “ . Такого ґатунку повідомлення не варто вживати навіть у підручній бібліографії Скорочення назв у покажчику виправдується обмеженням місця. Неприємно вражають фактичні помилки (иноді може друкарські): Ми довше спинилися на останній спробі бібліографічного покажчика, бо завжди в останній спробі хочеться бачити найкраще. Але хиби по ­ передніх неточних покажчиків відбилися на цій спробі. Тепер звернімося до Баженівського покажчика, спеціально Квітці присвяченого. На нашу думку поява цього покажчика — невідрадне явище Стор. Надруковано. Справді. 145-146 1. Листи до любезнихземляків„Но- вогодник”, X., 1839. Листи до любезних земляків. X., 1839. 146 2. Мертвець – Збитошник [„Мер- твец-Шалун “ ], комед. в 3 д. Пе ­ ревів К. Климкович. Льв. 1865. [Нездійснене видання, див. І Ґ 17]. 3. Скупец [оповідання] Спб. 1839. Скупецъ. „Новогодникъ”. Спб. 1839. 4. Добрий пан, рассказ. „Киевля- нин на 1841 год “ , вид. Макси ­ мовича, К., 1840. Добрый панъ. „Кіевлянинъ”. Кн.П. К.1841, ст. 68 — 101. 5. На пущання, як зав ’ язано. Сал- датский портрет. Праздник мер- твецов, Спб. 1860. Підбрехач. На пущання, як зав ’ язано. Пб. 1860. 6. Украинские анекдоты. „Молва”, 1823, V. Украинскіе анекдоты. „Молва”. 1833, V. No 65, ст. 259 — 260. 7. Малоросси й ские повести. Вид. Харк. Пов. Земства під ред. По ­ тебні. Т. І. X. 1887 [на обкла ­ динці 1899 р.]. [1887 р . — перше в идання, а 1899-го — друге!] 148 8. Данилевский, Г„ Основ ’ яненко (Г. Ф. Квитка) „От. Зап.” 1855; „Моск. Вед. “ , 1856,51 [і окремо]. С іб. 1856. [В „Моск. Вѣд.” Данилевський не друку ­ вався, але там 1856 р. в 51 No Скубент Чуприна вмістив простору статтю про роз ­ відку Данилевського]. 9. Куліш, П. Взгляд на малорос- сийскую словесность, по случаю выхода в свет книги „Народні оповідання Марка Вовчка”. „Рус. Вест.” 1857, II. [Статтю вміщено в „Русск. Вѣстникѣ” 1857, грудень, кн. 2]. 10. Куліш, Г. Григорій Квітка і його повісті [Одбитка з Іт. „По ­ вістей Квітки”, вид. Кулішем р. 1858; там вона йшла як пе ­ редмова до Кв. творів]. [Стаття — не одбитка, бо цензурою було заборонено видати її як передмову до „По ­ вістей Квітки” і вона вийшла 1858 р. в Пб. окремо]. 148 11. Куліш П. Об>ор украинской словесности. „Основа” 1861, II. [Статтю вміщено в І книзі 1861 р.]. 12. Маруся К. Критичний огляд ук ­ раїнської драми.„Мета “ , 1865, VII [Про Квітку немає згадок]. 149 13. Багалей Д. Материалы для био- графии южно – русских научно- популярных деятелей XIX в. „К. Стар.” [і окремо] К., 1902. [Статтю вмішено в „Кіевск. Старинѣ” 1903 р. кн. 1, ст. 56-57, 59, 60-61, 65, 67-68 кн. 2, сг. 220, 221-223, кн. 3, ст. 387-388]. ,VIH в бібліографічній літературі. Занадто малий, як на спеціяльного покажчика, обсяг матеріялу, спрощений розподіл відомостей, неповний запис назв (з чималою кількістю неприпущенних неточностей) і рясні фактичні помилки — все це не дає практично користуватися покажчиком і викриває його не ­ науковість. Гадаємо, безпідставно зазначав І. Айзеншток у передмові до „Доповнень” до цього покажчика (1919 р.), буцім Баженівським покаж ­ чиком „ще довго буд^користуватися дослідувач української літератури”. Обсяг матеріялів — недостатній. Баженов охоплює роки 1812 — 4909. Подає загалом 550 назв. Щоб переконатися що-до кількостної обмежености по ­ кажчика, порівняймо де-що з цифрами нашої роботи (свідомо обмежуємо свої матеріяли 1910 роком). У Баженова — 218 назв творів Квітки, справді ж їх 380. Листів Квітки — 39, листів до Квітки 6, справді ж їх 94 і 59. Пор ­ третів і малюнків — ЗО, справді ж понад 150. Про літературу й не казати! Там до 1910 р. подано 216 No 4478, ст. 2; No 4488, ст. 1]. 33 1885. „Atheneum” II. А. Кониський. Zarysy ruchu literackiego rusinów. St. 194. Стаття вміщена в II т. за 1885 р. (ст. 494- 495 — про Квітку). 29 В. И. Межовъ. Библіографическій указатель исторіи русской и всеоб ­ щей словесности. Спб. 1872. [Не псзначені стор. 33, 76, 274, 369, 499]. Ледве чи можна припускати отакі неточності: 1) непозначення присвят, видавців, цензорських дозволів, розміру і сторінок у багатьох записах Квітчиних творів; 2) загальні записи для кількох творів або малюнків [напр. на ст. 14: „1861. 10 повѣстей Квитки (тѣ же что въ изданіи Ку ­ лиша — 1858 г., но отдѣльными брошюрами) 4 *; або на ст. 15: „Тамъ же [„Украинская Старина” Данилевскаго 1866 г.] ст. 202, 203, 205. Мелкія стихотворенія Квитки**; або на ст. 16: „1887. 12 названій брошюръ того же (земскаго) изданія”; або на ст. 43: „1834. Три рисунка при первой части „Малороссійскихъ повѣстей**; 3) непозначення сторінок по жур ­ налах і газетах, або неповне позначення (в переважній більшосте запи ­ сів); 4) відсутність анотацій до незрозумілих [статей [Напр. на ст. 24: „1841. „Литературная Газета 1 *, No 118**, або на ст. 28: „1867. С.-Петер- бургскія Вѣдомости**, NoNo 267, 268, 270, 273, 305, 319, 331, 347. Волы- нецъ. Съ Галицкой границы (письма въ редакцію). См. NoNo 267, 273 и 305 “ або на ст. 30: „Громада**. 1879, No 4. (Женева). Статья М. Драго- манова. Див. ст. 139 “ ]. Справляє недобре вражіння недбалість у записах. Виявилася вона в тому, що проминено де-які відомості в тих назвах, що взято-до покажчика, не позначено повторних виданнів статей, то-що. Стор. Позначено у Баженова Проминено 7 „Утренняя Звѣзда”, 1834, кн. 1, ст. 80-81. Г. Ѳ. К — а. Примѣчаніе къ статьѣ Срезневскаго о Сковородѣ. 1) прим, на ст. 76-77, 80-81. 2) Перше вид.: Харк. 1833 р. 23 1838. „Современникъ” т. XII. Ст. 64. О повѣсти „Козырь-дивка”. [Не лише про повість, але й про твор ­ чість взагалі]. ,XIV [Вміщена в „Сочиненіяхъ П. Плетнева”, т. II, 1885, ст. 250-251]. 27 А. Лазаревскій. Указатель источни ­ ковъ для изученія Малороссійскаго края. Вып. 1. Спб. 1858. См. No 169. [Бібліогр. відомості про Квітчині твори лив. NoNo 169, 200, 229, 230, 232, 252, 273]. 20 „ Раутъ”, т. III, 1854. Статья Сушкова. Стр. 321 и ЗЗЗ — о сходствѣ „Реви ­ зора” съ „Пріѣзжимъ”. Обзоръ къ потомству съ книгами и ру ­ кописями. Изъ записокъ Н. В. Сушкова. „Раугъ” (Москва). 1854, т. III, ст. 318, 320- 321, 370, 383. [Зауваження про Квітчину творчість]. 30 1878. „С.-Петербургскія Вѣдомости”, 18 ноября. А, — Г. Ѳ. Квитка (біограф, очеркъ). [Не відзначає публікації про ювілей в 136 No (19 мая) тої ж газети]. 31 „Игрушечка”, 1882, No 6. Біографія Квітки. [Не подає стор. (187-200) і не згадує про портрет і малюнок будинку в статті]. 34 Н. Ѳ. Сумцовъ. Культурныя пережи ­ ванія. Кіевъ. 1890. [Ге саме в „Кіевской Старинѣ” 1889, кн. 1, ст. 84-85; кн. 3, ст. 671; кн. 4, ст. 133; кн. 5 і 6, ст. 485; кн. 7, ст. 34 то що (див. ПІ No 311). 37 Полное собраніе сочиненій В. Бѣлин ­ скаго (подъ ред. С. А. Венгерова). Т. IV Спб. 1901. Ст. 232. [Про „Скупца” з „Новогодника” 1839 р.]. Ibid. Т. V. Спб. 1901, ст. 451, 495, 500. [Про „Пана Халявскаго”, „Званные Гости”]. Опріч цього на стор. 72-76 — рецензія на „Современникъ” т. XI („Маруся”) з „Моск. Наблюдателя”; на ст. 212 — рец. на „Совре ­ менникъ” т. XIII („Салдатскій портретъ). Опріч того на ст. 249, 252, 256 — в статті „Журналистика”; на ст. 280 -рецензію на „Пріѣзжій изъ столицы”. 38 Ibid. Т. VI. Спб. 1903, ст. 199 [Про „Ластбвку” і „Сватання”]. Опріч того наст. 307 — в статті про вірші Кірши Данилова. 37 Кирило Студиньский. Когляревский і Артемовский (Відповідь Д. I. Сте- шенкові). Льв. 1901, ст. 5. Чому не занотовано рец. І. Стешенка (Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка 1901 т. 42, ст. 18 (бібліогр.), з якою автор полемізує?! 20 Н. Барсуковъ. Жизнь и труды М. По ­ година кн. 3. Спб. 1890. Ст. 279. Письмо Квитки къ Погодину. На ст. 87, 362, 311 — ще три листи Квітки до Погодина від 1830 і 1831 рр. Нарешті окремо треба згадати записи в II і VII відділах: це — зразок недовершеносте. Досить сказати, що в покажчикові невиданих творів пе ­ релічено 21 назву творів, але поруч назви немає а ні року написання, а ні місця зберігання, зазначено тільки жанр і коло трьох — стислі анотації. У відділі портретів і малюнків опис здебільшого обмежений самою загаль ­ ною назвою, загальною вказівкою місця, де вміщено і по всьому. На цьому кінчаємо розгляд покажчика Баженова. Отже обмежений обсяг матеріялів, однобічний і недиференційований розподіл відомостей, низка методологічних огріхів (недодержання принципу хоч би наближеної повноти матеріялів і точности запису, легковажне ставлення до викори ­ стання джерел); чималий відсоток фактичних помилок, грубо неточних чи неповних чи недбалих записів, зокрема просто гумористичний покажчик недрукованих творів, — усе це робить покажчик Баженова непридатним у практичній роботі й переконує в ненауковосте і легковажному ставленні Баженова до поважних бібліографічних завдань. ,XV Неповноту Баженівського покажчика відчув І. Айзеншток який 1919 р. видає свої „Доповнення”. Коли ми візьмемо до уваги, що це не само ­ стійний покажчик: у розподілі матеріялів іде слідом за попередником; коли згадаємо з передмови, що І. Айзеншток свої доповнення „робив випадково й несистематично” (ст. 138), то це значно скоротить наші міркування. Отже, дарувавши авторові невеликий обсяг доповнень (125 107-а, 193, 338]. 194) Описаніе жизни преосвященнаго Іосафа Горленка, епископа Бѣл ­ градскаго. Изданіе [4-ое] вновь исправленное. Спб. Въ Гутенберговой тип. 1846 г., 8°, 23 стор. [Див. що до авторства приміт. до No 95]. [Див. инші вид. No 95, 103, 177]. 1848 р. 195) Щира любов, або милий дорогше счастя. Драма Грицька Основъ- яненки (Григорія Квитки). Виложена из бувальщини. „Южный Русскій Зборникъ. Изданіе Амвросія Метлинскаго. Харьковъ, 1848, (ценз. дозв. 21.Ѵ.1848), стор. 1 — 88 (5-ої нумерації). [На стор. 89 — „Извѣстіе о жизни сочинителя драмы „Щира любое 1 * . Амросія Мет ­ линскаго]. 1. Рец. Амвросій Метлинскій. Извѣстіе объ изданіи „Южно-Русскаго Зборника. „Харьковскія Губер н. Вѣдомости”. 1848, No 36 (11 Сент.). Часть неофиціаль ­ ная, Отд. II, стор. 195. 2. Рец. „Отечественныя Записки” т. LX, 1848, кн. 10, отд. „Библіогр. хро ­ ники”, стор. 54. 3. Рец. „Москвитянинъ”. 1849, кн. 1, отд. IV. 4. Рец. + „Зоря Галицка”, Львов, 1849, ч. 79, (21 вересня), стор. 473. [Див. театральні рецензії на вистави „Щирої любови”: III 1313, 1314, 1324, 1336, 1367 — 1369]. [Див. переклад О. М. Островського : І Г 6]. 196) Мертвецъ — шалунъ, шутка въ двухъ дѣйствіяхъ. Основьяненко. „Репертуаръ”, 1848, No 12, стор. 1 — 34. 1849 р. 197) Мдр\£А, ПОКОСТЬ МДЛОр&КД, рОЬКДЬЛНД Грицькомъ Оснокд- нснькомъ. [Видання Ів. Борискевича]. Львові. Типографій М. Поремки. 1849. ( 18 × 12). XX + 134 + 1 табл, малюнк. по-за текстом. [Портрет Марусі, див. IV 138]. [Стор. I — XX стаття Я. Головацького про життя й твори Гр. Квітки, див. ПІ 547]. ]Повість друкована кириловск. шрифтом]. Рец. + И. Б. Г. [Іван Половецький]. Нокад книжка . ,,3 oçia Г алицка “. П исклю iiobçie – ЛІЕННОЕ ДЛЛ CIljldKX нлродниух, ПОЛИТІІЧЕСКИуХ II ЦЕрКОВНЫ VX, ЕЛОВЕЕІІОС’ГИ II ГОСПОДАРСТВА СЕЛЬСКОГО, І ’ АЛИЦКО-оѢгООСКО И вѢкОВИНСКО-рѢсКОГО ІІЛрОДЛ, ВИДАВАНЕ fl. ІІЛВЕНЦКІІЛАХ. І ’ ЗкХ кторий. Дьвовх. 1849. No 55. (Те саме див.: М. Возняк. „Епізоди культурних зносин га ­ лицької і російської України”, „Записки Наукового Товариства в Київі” кн. XIII, 1914, стор. 112). ,29 198) Г. Ѳ. Квитка о своихъ сочиненіяхъ. (Изъ оставшихся бумагъ до ­ ставлено И. Ю. Бецкимъ. „Москвитянинъ”. 1849, часть VI, No 20, Окт., кн. 2-а, стор. 327-334. [Стаття Гр. Квітки — відповідь на рец. Н. Полевого в „Русскомъ Вѣстникѣ” 1841, т. III, кн. 9, стор. 712 — 715]. [Див. рец. 1-шу до No 162]. [Автограф. 1841. (27 X 24). 4 стор. (3 ремарками і приміткою: „Изъ оставшихся бумагъ. Доставлено И. Ю. Бецкимъ”). Зберігається в рукоп. відділі Ленінгр. Публ. Бібліотеки. „Изъ древнехранилища М. Погодина No 428. Квитки нѣсколько (т. е. два) сочиненій”]. і 854 р. 199) Oksana, ou l ’ orgueil villageois et ses Ravages, ou l ’ histoire grave et véredique de 35 kopecks; ancienne chronique de l ’ Ukraine; par Kwitka; traduit du russe par M-me Charlotte Moreau de la Meltière, Traducteur des Niebelungen et autreur des Contes variés. Paris. Hector Bossange et fils, Quai Voltaire 25. Moscou. Charles Urbain, commissionnaire de L ’ uni ­ versité. 1854. (17 X U)- 311 стор. 200) Описаніе жизни преосвященнаго Іосаф -i Горленка, епископа Бѣл ­ градскаго. [Изд. 5-е]. Вновь исправленное. Спб. Въ тип. Э. Праца. 1854. 8° (22Х14) . 24 стор. [Див. NoNo 95, 103, 177, 194, 2031. 200-а) Грыцю, Грыцю до роботы. А. Л. Метлинскій. Народныя южно русскія пѣсни. Кіевъ. 1854. Ст. 467. [Подаються, як народил пісня, перші 28 рядків, що є в автографі Г. Квітки]. [„Грыцю, Грыцю до роботы”. Автограф Г. Квітки. 2-ге десятиріччя XIX в. (24 X18). 1 стор. Зберігається в Рукоп. Відділі Б-ки Академії Наук СРСР, в архіві Ізм. Срезнєвського за No 79 — 86]. [Див. NoNo 264, 319]. [Див. замітку Вс. Срезнєвського в „К. Ст. “ 1894, No2, ст. 326]. 1855 р. 201) Основяненко. Сердешная Оксана. [Переклад рос. мовою]. „Семейная Библіотека”. Ежемѣсячное сочиненіе посвященное исторіи, литературѣ, общеполезнымъ свѣдѣніямъ и дѣламъ народнымъ, издаваемое Севериномъ Гавр. Шеховичемъ. Львовъ. Годъ 1855. Часть 2-я, кн. II, стор. 235 — 275. [Див. No 173]. 1856 р. 202) Основяненко. Божія дѣти. Повѣсть. [Переклад російск. мовою]- „Семейная Библіотека”. Издатель Северинъ Гавр. Шеховичъ. Львовъ. 1856. No 2, стор. 33 — 36; No 3, стор. 51 — 55; No 4, стор. 65 — 67; No 5, стор. 84 — 87; No 6, стор. 97 — 103; No7, стор. ИЗ — 116; No 8, стор. 132 — 135; No 9, стор. 140 — 151; No 10, стор. 164 — 168. [Див. 127]. ,— ЗО — 1858 р. 203) Описаніе жизни преосвященнаго Іосафа Горленко, епископа Бѣл ­ градскаго. [Вид. 6-е]. Вновь исправленное. Спб. Въ тип. Г. Трусова. 1858. S» (22 X 14). 22 стор. [Див. NoNo 95, 103, 177, 194, 200]. 204) Повісті Григория Квітки (Основзяненка). Томъ I. [1. „Маруся”. 2. „Салдацький патрѳтъ”. [Без „Супліки до пана іздателя”]. 3. „Сер- дбспна Оксана”. 4. „Мертвёцький велйкъ-день “ ]. Издавъ П. А. Кулишъ. Спб. (Ценз, дозв.: „5 августа 1858 г. Ценсоръ И. Лажечниковъ”). 1858. (20 X 12,5). 264 [1 — 120, 123 — 151, 155 — 229, 233 — 264] стор. [На стор. 71, 123, 131, 132, 136, 137, 139, 144, 145, 244 — 245, 251 — примітки до тексту П. К.[уліша]. 1. Рец. + „Б и б л і о г р а ф и ч е с к і я Записки”. Москва. 1858, т. І, No 22, ст. 700. е 2. Рец. + „Московское Обозрѣні е “ . 1859, кн. 2, стор. 5. 3. Рец. + „Русское Слово”. 1859, ч. V, віді. „библіографіи”, стор. 82. [Див. брошюру „Григорий Квітка (Основьяненко) і его повісті. Слово на новий виходь Квітчинихь повістей. Написавъ П. Кулішъ. Спб. Въ тип. П. Куліша”. (Ценз, дозв.: „30.Х.1858. Ценсоръ Палауговъ”). 1858- (20 X 12,5). XXXVI стор. Ця брошюра мала •складати передмову до 1-го тому, але у жовтні 1858 р. цензор фон-Краузе на неї наклав заборону і „Повісті” вийшли без передмови. Та наступного місяця (листопад) передмова вийшла окремим виданням]. [Див. про Кулішеве вид. повістей у відд. ІП-му No 1125]. 205) Повісті Григория Квітки (Основзяненка). Томъ другий. [„Добре роби, добре й буде”. 2. „Конотопська відьма”. 3. „Отъ тобі й скарбъ”. 4. „Козирь-дівка”. 5. „Перекотиполе”. 6. „Пархімове сніданнє”]. Издавъ П. Кулишъ. Спб. (Ценз, дозв.: „5 августа 1858 г. “ ). 1858. (20 X 12,5). 335 [1 — 47, 51 — 156, 159 — 191, 195 — 276, 279 — 319, 323 — 335] стор. [Див. рец. до No 204]. 1860 р. 206) Підбрехач * . На пущання, якз завзязано. Оповідання Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1860.(14X 10,5). 11 стор. 207) Солдатскій портрета. Разсказъ простолюдина. Григорія Квитки. Съ малороссійск. перевелъ А. Стороженко. „Сѣверная Пчела”. 1860. Январь. [Коло перекладу — примітка редакції]. 208) Солдатскій портретз. Разсказъ простолюдина. Григорія Квитки. Съ малороссійск. перевелъ А. Стороженко. (Извлечено изъ „Сѣверной Пчелы”). Спб. (Ценз, дозв.: „16 Янв. 1860 г. “ ). 1860. (16 ХИ)- 30 стор. [На стор. 1 — примітка редакції]. 209) Свѣтлый праздника мертвецовз. Григорія Квитки (Основьяненка). Перевелъ съ малороссійск. А. Стороженко. „Сѣверная Пчела”. 1860. Іюнь. 210) Свѣтлый праздникъ мертвецовъ. Григорія Квитки (Основьяненка). Перевелъ съ малороссійск. А. Стороженко. (Извлечено изъ „Сѣверной Пчелы”). Спб. (Ценз, дозв.: „24 іюня 1860 г. “ ). 1860. (16X12). 31 стор. ,— 31 — 1861 p. 211) Маруся. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18X11). 120 стор. 50 к. ср. [Відбитка з видання „Повістей” 1858 р., див. No 204]. 212) Салдацький патретъ. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18 XII). Стор. 123 — 151. Ц. 15 к. ср. [На стор. 123 — примітка П. К.[уліша], що з ’ ясовує ідею твору]. [Відбитка з видання „Повістей” 1858 р, див. No 204]. 213) Сердешна Оксана. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Пе ­ тербургъ. Въ друкарні П. А. Куліша. 1861. (18X11)- Стор. 155 — 229. Ц. ЗО к. ср. [Відбитка з видання „Повістей” 1858 р., No 204]. 214) Мертвецькгій Великъ-день. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18X11)- Стор. 233 — 264. Ц. 15 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей” 1858 р., див. No 204]. 215) Добре роби, добре й буде. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861 . (18X11). Стор. 1 — 47. Ц. 20 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей * 1858 р., див. No 205]. 216) Конотопська відьма. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18X11)- Стор. 159 — 191. Ц. 15 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей” 1858 р., див. No 205]. 217) Отъ тобі й скарбъ. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18 X И)- Стор. 159-191. Ц. 15 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей” 1858 р., див. No 205]. 218) Козирь-дівка. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петер ­ бургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18 X 11)- Стор. 195 — 276. Ц. 35 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей” 1858 р., див. No 205]. 219) Перекотиполе. Повість Григория Квітки (Основъяненка). Петер ­ бургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18 X 11)- Стор. 278 — 319. Ц. 20 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей” 1858 р., див. No 205]. 220) Пархімове сніданне. Оповідання Григория Квітки (Основъяненка). Петербургъ. Въ друкарні П. Куліша. 1861. (18X11)- Стор. 323 — 335. Ц. 10 к. ср. [Відбитка з вид. „Повістей * 1858 р.> див. No 205]. 1862 р. 221) Козырь-дѣвка. [Бѣдовая дѣвушка). Григорія Квитки (Основья- ненка). Перевелъ съ малороссійск. А. Стороженко. „Сѣверная Пчела”. 1862. Январь. 222) Козырь – дѣвка. [Бѣдовая дѣвушка). Григорія Квитки (Осноёья- ненка). Перевелъ съ малороссійск. А. Стороженко. (Извлечено изъ „Сѣ ­ верной Пчелы”). (Ценз. дозв. „22 Января 1862″). 1862. (17 X12)- 83 стор. ,— 32 — 223) Купований розуме. Оповідання Григория Квітки (Основъяненка). Санктпетербургъ. Тип. Департамента Удѣловъ. 1862. (15X10). 13 стор. („Сільська Бібліотека” ч. 24). 224) Підбрехача. На пущання, якз завъязано. Оповідання Григория Квітки (Основъяненка). Типомъ другимъ. Санктпетербургъ. 1862. (15 X Ю)- 8 стор. Ц. 3 коп. ср. 225) Завтракъ Пархома. Изъ коллекціи малорусскихъ разсказовъ. „Одесскій Вѣстникъ”. 1862. No 46. 226) Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основзяненка). Томъ [1. „Шельменко, волостной писарь”. 2. „Шельменко-денщикъ “ . 3. „Сва ­ тання на Ганчарівці”. 4. „Щира любовъ”]. Изданіе Одесскаго книгопро ­ давца А. С. Великанова. [Ред. П. Куліша]. Петербургъ. [Ценз, дозв.: „Спб. 9 декабря 1861 г. Ценсоръ Ст. Лебедевъ”]. 1862. Въ тип. П. А. Кулиша. (19,5X13). П + 335 ст. [Ст. 1 — 64, 65-157, 159-255, 257 — 335]. [На ст. I — II „Отъ Издателя” [П. Куліша]. [Див. про видання у відд. Ш-му No 1125]. 227) Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основъяненка). Томъ il. (1. „Дворянскіе выборы ч. 1 “ . 2. „Дворянскіе выборы ч. ІІ “ . 3. „Мертвецъ- шалунъ”. 4. „Пріѣзжій изъ столицы”). Изданіе Одесскаго книгопродавца А. С. Великанова. [Ред. П. Куліша]. Петербургъ. (Ценз, дозв.: „Спб. 14 февраля. 1862 г. Ценсоръ Ст. Лебедевъ”). 1862. (19,5 X13). 384 стор. [Ст. 1 — 98, 99-218, 219 — 272, 273 — 384]. [За фактичного видавця – редактора був П. Куліш, див. статтю В. Міяковського „Куліш і Квітка”, („Наше минуле”. 1918, ч. 2, ст. 28 — 29).]. [У відділі „Ucrainika” ВБУ (Київ) зберігається цензурований примірник „Шельменка, волостного писаря” під згл. „Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основъяненка). Издалъ П. А. Кулишъ”, (21 X 13), 96 ст. [В 15556 Ц]. Це є видання „Шельменка” 1831 р. (див. No 90) цензуроване 1861 р. (ЗО.ІХ. 1861 р.) Ст. Лебедевим. На ст. 13 і 94 закреслені а потім вписані знову червоним атраментом „нецензурні” слова. На берегах — розпис коло виправлення: „Печатать позволено ценсоръ Лебедевъ 6 ноября 1861 г.”]. |У рукописному відділі ВБУ (Київ) зберігається цензурований примірник „Сватання на Гончарівці”. Це є друковане видання „Сватання” 1836 р. (див. No 104) цензуроване 1861 р. Ст. Лебедевим. Примірника пошкоджено: є текст від 17 до 184 ст. (21 X 13). Т. ч. бракує перших 16 листків і титульного’листка. Викреслень немає. [II. No 4222]. 228) Конотопе К Л ВІДЬМА. ПОМІТКА ГрЫ^ЬКА О гноканенька . ^Л ькоканннъ приречный Н Г О С П О Д А р с кїн сс . М есацослокъ на рокъ зкычАннын 1863. Рокъ трЕТЇн. Л лкокъ . Н акладомъ М. Н. К о – гака . Зъ ТИП. ІНСТ. Стлкроп. [1862]. Стор. 67 — 124. 1863 р. 229) Плане романа изъ жизни Мировича и записка о нема Г. Ѳ. Квитки (Основьяненко). Сообщилъ М. Погодинъ. „Русскій Архивъ” (П. Бартенева). Изд. 1-е. 1863, 2-й вып., ст. 160 — 170. [На 160 — передмова М. Погодина; до тексту — 8 приміток М. Погодіна і 2 авторські]. [Автограф зберігається в Рукоп. Відділі Публічної Б-ки СРСР ім. Леніна, (б. Москов ­ ський Румянцевський Музей), див. бібліогр. повідомлення про це в книзі: „В. С. Икон- ,— 33 — никовъ. Опытъ русской исторіографіи”. (Київ). 1892. T. 1, кн. 2, ст. 1273 (в огляді руко ­ писів Погодинського „древнехранилища”‘)]. 230) Те саме. „Русскій Архивъ”. Изд. 2-е. 1863. 2-й вип., стор. 470 — 481. 231) Купянскій Самозванецъ. Изъ бумагъ покойнаго Квитки. „Зритель общественной жизни, литературы и спорта”. Москва. 1863, No7 (16 февраля), стор. 203 — 206. [Писане Квіткою на початку 30 р.р., див. лист Квітки до Погодіна від 3.11.1834 р.]. 232) Мертвецъ – Шалунъ. Шутка въ двухъ дѣйствіяхъ. Петербургъ. 1863. 8о. 1864 р. 233) Шельменко-Наймитъ. Комедія Григория Основъяненка-Квітки въ 5 діяхъ. Зъ московской мови, окрімъ ролі Шельменка, перевівъ Ксено ­ фонтъ Климковичъ. Львівъ. Зъ печатні Михайла Ф. Поремби. 1864. (16 X Ю). 128 стор. („Ру ска Читальня” видавана Кс. Климковичомъ No IV). І866 р. 235) Воззваніе къ * женщинамъ. Основьяненка. ;,У крайне кая Старин а “ . Матеріалы для исторіи украинской лите ­ ратуры и народнаго образованія. Г. П. Данилевскаго. Харьковъ. 1866 г. (Стаття про Основ ’ яненка). Стор. 202. [Уривок з вірша]. [Див. No 15]. 236) Не хочу. Ibid., стор. 203. [Уривок з вірша]. [Див. NoNo 19, 64] 237) Надя. Ibid., стор. 203. [Уривок з вірша „Двойные акростихи”, див. No 26]. 238) Посвященіе альбома. (Переводъ изъ Горація). 5 Января 1816 г. Кяхта. Ibid., стор. 204. [Початок віршу]. 239) Григорій К к ‘Ь тка . Богъ к с е к г Ь д гр Ї и. „Читанка руская для низшей гимназіи”, [Видана на кошти А. Дідицького]. Ч. II. Львовъ. 1866. Стор. 13 — 14. [Початок повісти „Перекотиполе”]. 240) Григорій К е » г Ь т КА. О М^НОЕТИ £ЕГО £ K’fc Т А. Ibid., стор. 55 — 56. [Початок повісти „Маруся”]. 241) Григорій Кк’ЬтКА. ВгуОД’А £ О H Ц. А. Ibid., стор. 193 — 194. [Уривок з повісти „Маруся”]. 242) Murusia, powist ’ Hryhorja Kwitky (Osnowianenka). „Sioio”. Pismo zbiorowe poswiçcone rzeczom ludowym ukrainsko- ,— 34 — ruskim. [Редактор — Павлин Свєнцицький]. Nakladem Kornela Pillera. Lwôw. 1866. Zeszyt pierwszy, стор. 47 — 64. Zeszyt drugi, стор. 21 — 72. [Друк, латинкою]. 1867 p. 243) Marusia, powist ’ Hryhorja Kwitky (Osnowianenka). Ibid., 1867. -Zeszyt trzeci, стор. 31 — 72. Zeszyt czwarty, стор. 135 — 154. 244) Дѣлай хорошо и будете хорошо. Повѣсть Г. Квитки (Грицка Ос ­ новьяненка), переведенная съ Малороссійскаго. Спб. 1867. (14,5 X9,5). 71 стор. Ц. 10 к. [Див. 2-ге вид. No 261]. 1868 p. 245) Гр. Ф. Квѣтка. Маруся. Повѣсть. А. Тороньскій. „Р у с кая Читанка для высшей гимназіи”. Томъ III, ч. 1. Льв. 1868. (22X 14). Стор. 22-55. |На сг. 21-22 — біографія Г. Квітки]. 1. Peu. А. Б. „Дето о новой читанцѣ руской”. „П р а в д а”. Льв. 1868, ч. 16. ст. 190 2. Рец. Допись (Зъ надъ Днѣстра). „Ще дещо про рускую читанку А. Тороньского”. „Правда”. Льв. 1868, ч. 22, стор. 263. 246) Гр. Ф. Квѣтка. Щира любовь. Драма. Ibid., стор. 56-72. [1-ша дія]. [Див. рец. до No 245]. 247) Гр. Ф. Квѣтка. Перекотиполе. Ibid., стор. 73-102. ІДив. рец. до No 245]. 248) Гр. Ф. Квѣтка. Шельменко-деньщикъ. Драма. Ведля изданія А. Клим- ковича. Ibid., стор. 103-127. ІІИ-тя дія]. [Див. рец. до No 245]. 1869 р. 249) Г|НГО|іН К к ‘І тка . П анькова к окна а . оэЗорА 44 ‘. ЧиТАНОЧКА ДАА ££АЬЕКН)(Ъ ЛЮДЕН. КНИЖКА ПЕ^ША. Кош- ТОМЪ И ЗАВОДОМЪ ТОВАРИСТВА эДІроГК’ЬтЛ 6 “. ЧЕРЕНКАМИ СтАВрОПНГЇН- ского И нститута . о Ѵ Львовѣ. 1869. 16°. Стор. 33-35. [Уривок з оповідання „Салд. Патрет “ ]. 1870 р. 250) Панз Халявскій. Сочиненіе Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка. Въ двухъ частяхъ. Съ портретомъ автора [див. IV 10] и тремя картинками [див. IV 120, 124, 86]. Изд. 3. Въ кн. магазинѣ Лисенкова. Спб. 1870. (16,5 X 11,5). 422 стор. Ц. 1 р. (Напечатано 3000). 1871 р. 251) Маруся. Григорія Квѣтки. Барвиньскій Ал. „Р у с к а ч и т а н к а д л я в ы с ш о й гимназіи”. Ч. II- (Писана словесность. Воддѣлъ 1. Водъ Котляревского до р. 1860). Накла- ,— 35 — домъ ц: к. правительственного фонда. Зъ друкарнѣ Института Ставропи- гійского. У Львовѣ. 1871. (22X14)- Стор. 34-91. [Ст. 32-34 — біографія Г. Квітки]. 252) Салдацкій патретз. Григорія Квѣтки. Ibid., стор. 92-108. 253) Перекотиполе. Григорія Квѣтки. Ibid., стор. 109-137. 254) Щира любовь. Григорія Квѣтки. (Мѣсця первотвору, писанй въ языцѣ россійскомъ, помѣщенй на томъ мѣсцѣ посля перекладу Остапа Левицкого). Ibid., стор. 138-190. 255) Григорій Квѣтка. Пархимове снѣдане. Партыцкій Емиліанъ. „Руска Читанка для низшихъ класъ середнихъ школ ъ “ . Ч. II. Накладомъ товариства „Просвѣта”. У Львовѣ. 1871. Стор. 42-49. 256) Григорій Квѣтка. Пддбрехачз. ibid., стор. 148-151. 257) Григоріи К к ‘І тка . М ала рь ЬМ Л. [Ю. Романчук і проф. К. Лучаковський]. „Читанка руска для низшихъ клясъ середнихъ школъ”. Ч. I. Накладомъ товариства „Просвѣта”. Во Львовѣ. 1871. Стор. 5-6. [Уривок з „Салд. Патрета”]. 258) Григорій Квѣтка. Всходз сонця. Ibid., стор. 344-346. [Уривок з „Марусі”]. 259) Григорій Квѣтка. Богъ всевѣдущій. Ib і d., стор. 361-362. [Уривок з „Перекотиполе”]. 260) Григорій Квѣтка. О маркости сего свѣта. Ibid., стор. 362-364. [Уривок з „Марусі”]. 1873 р. 261) Дѣлай хорошо и будете тебѣ хорошо. Повѣсть Григорія Квитки-Основьяненка. Переводъ съ малороссійскаго. Изданіе 2-е. Спб. 1873. (15 ХЮ). 71 стор. (Напеч. 1800 экз.). Ц. 30 к. [Див. 1 вид. No 244]. 1874 р. 262) Добре роби, добре буде. Оповѣдане для руского народу. Григорія Квѣтки. (1. Голодный рокъ. 2. Жѣнка сварить — а чоловѣкъ головою пра ­ цює. 3. Хто дбає — той має. Чоловѣкъ безъ напасти не живе. 5. Доброму дѣлу — добрый конець. В додатку: „Хто выдумавъ горѣвку?” — казка дуже цѣкава Івана Соколовчука). Коштомъ и заходомъ Товариства „Просвѣта”. Друковано въ 8000 примѣрн. У Львовѣ. Зъ друкарнѣ товариства „имени Шевченка”. Подъ зарядомъ Фр. Сарнѣцкого. 1874. (15 X П)- 48 стор. [Стор. 2-43, 43-48]. Ц. 7 кр. а. в. ,— 36 — 263) Перекотиполе. Оповѣдане для руского народу Григорія Квѣтки. Коштомъ и заходомъ товариства „Просвѣта”. Зъ друкарнѣ Товариства „имени Шевченка”. Друковано въ 5000 екз. У Львовѣ. 1874. (14 X И)- 54 стор. [Див. NoNo 303, 413]. 1876 р. 264) Грицю, Грицю до роботи (народня пісня). „Чайка”. Український (або юго-руський) альбом: пісень, дум, казок, байок, віршей і то що. Вид. ю.-р. лексикографа Ф. Піскунова і Лопатто. Київ. 1876. Стор. 9. [Подаються, як народня пісня, перші 28 рядків, що є в автографі Г. Квітки]. [Див. NoNo 200а, 319]. 265) Ні пущання, як завязано. Оповідання Григорія Квітки. Ibid., стор. 31. 266) Мару я. Повѣсть Григорія Квѣтки (Основяненька). З 4 образ- цями [на окр. картках]. Накладомъ М. Желеховского. Зъ друкарнѣ То ­ вариства „имени Шевченка” подъ зарядомъ Ф. Сарнѣцкого. У Львовѣ. 1876. (16,5X 11,5). 153-(-7 нен. стор. Цѣна 25 кр. а. в. [Для перегляду: 1. Маруся и ей родичѣ. 2. Маруся на весѣлѣ. 3. „Чого я на те ве- сѣля ходила”. 4. Сходини. 5. Сватане. 6. Несподѣванка на Великдень. 7. „Давай музику, тай давай”. 8. „Орѣшки мои положѣвъ менѣ въ руку”. 9. „Отъ яке весѣля знайшовъ Василь!” 10. Отець Венедиктъ]. [Див. відділу літератури про Квітку No 1112]. 1877 р. 267) Маруся и Салдацькій патретъ. Повѣсти Григорія Квѣтки (Осно- вяненка). Накладомъ Игн. Онышкевича. Зъ печатнѣ Института Ставро- пигійского подъ упр. Стеф. Тучковского. Львовъ. 1877. (23X 15). 85 стор. [Стор. 1-69, 70-85]. Ц. 25 кр. а. в. [Див. відділу ІІІ-го No 1112]. 268) Счлоатекій потретъ. Оповѣдане Григорія Квѣтки (Основяненька). Зъ печатнѣ и накладомъ вдовы Іосефы Петровской. Черновцѣ. 1877. (13X11). 31 стор. Ц. 12 кр. а. в. 1878 р. 269) Писаня Г. ф. Квѣтки [Основяненка]. [1. Маруся. 2. Салдацкій патретъ. 3. Сердешна Оксана. 4. Мертвецкій велыкъ-день. 5. Добре роби, добре буде. 6. Конотопска вѣдьма. 7. Отъ тобѣ й скарбъ. 8. Козирь-дѣвка. 9. Перекотиполе. 10. Пархимове снѣ- дане. 11. Купований розумъ. 12. Подбрехачъ. 13. На пущане, якъ завя ­ зано. 14. Щира любовь. 15. Сватане. 16. Шельменко, волосной писарь. 17. Шельменко денщикъ. 18. Листъ Основяненка до Т. Шевченка]. И. Онышкевича ..Руска Библіотека”. Том П. Изъ печатнѣ Инсти ­ тута С гавропигійского подъ управленіемъ Стефана Тучковского. Львовъ. 1878. (21 X 14). XXlV-f-613 стор. [Стор. 1 — 69, 70-85, 86 — 129, 130 — 147, ,— 37 148 — 175, 176 — 239, 240 — 265. 266 — 313, 314 — 335, 336 — 343, 343 — 348, 348- 350, 350 – 354, 355 — 404, 404 — 469, 469 — 511, 512-573, 574 -576, 577 — 613]. Ц. 2 зол. .40 кр. [Стор. I — XXIV: біографія Г. Квітки, див. No 584 (ПІ відд.)]. [Див. про видання у відд. 1-му No ИЗО]. 1879 р. 270) Панз Халявскій. Сочиненіе Г. Ѳ. Квитки Основьяненка. Въ 2 ча ­ стяхъ. Съ портретомъ автора [див. IV, No 11], тремя картинками [див. IV, 121, 125, 87] и съ присоединеніемъ воспоминаній объ авторѣ въ концѣ книги [див. Ill, No 585]. Изданіе четвертое. [Див. попереднє No250]. С.-Пе ­ тербургъ. (Ценз. дозв.. „Спб. 18 октября 1878 “ ). Въ книжномъ магазинѣ Лисенкова. МДСССЬХХІХ. (17 ХИ)- 422Ц-6. [Стор. 5 — 214, 215-422]. [До книжки додане „Объявленіе о книгахъ продающихся въ книжномъ магазинѣ Лисенкова”, на ст. 42 якого знаходимо рец. + на „Пана Халявскаго “ [. 271) Григоріи К витка . М алась К узьма . Ю. Романчукъ. „Руска Читанка для низшихъ к лясъ серед ­ нихъ школъ”. Ч. I, т. 1. Видане друге. Накладомъ автора. У Львовѣ. 1879. Стор. 3. |Уривок з оповід. „Салд. натрет”]. 272) Григорій Квѣтка. Богз всевѣдущій. Ibid., стор. 197. [Уривок з „Перекотиполе”]. 273) Григорій Квѣтка. Купований разумъ. [Уривок]. Ю. Романчукъ. „Руска читанка для низшихъ к л ясъ серед ­ нихъ школъ”. Ч. 1., т. II. Видане друге. Накладомъ автора. У Львовѣ. 1879. Стор. 24. 274) Григорій Квѣтка. Всхддз сонця. Ibid., стор. 203. • [Уривок з „Марусі”]. 275) Григорій Квѣтка. Матерня любовь. Ibid., стор. 221 . (Уривок з „Марусі”]. 276) Григорій Квѣтка. О марноетгі сего свѣта. Ibid., стор. 223. [Уривок з „Марусі”]. 1881 р 277) Marusia. Powiesc ukrainska Gr. Kwitki-Osnowianenki. Przeîozyl Fr. Mroczko z ruskiego. „Przegiqd Slow.” Poznan. 1881, No 2, стор. 9 — 10; No 3, стор. 19 — 20; No 4, стор. 28 — 30; No 6, стор. 46 — 47; No 7, стор. 52 — 55; No 8, стор. 60-64; No 9, стор. 69 — 71; No 10, стор. 76 — 79; No 11, стор. 81 — 84; No 12, стор. 91 — 94; No 13, стор. 101 — 103. [В No 2 на стор. 9-~примітка перекладача]. Вадим Тарнавський.- 5. ,— 38 — 1882 p. 278) Мертвецкій великдень. Оповѣдане Григорія Квѣтки-Основяненка. Коштомъ и заходомъ товариства „Просвѣта”. У Львовѣ. Зъ друкарнѣ Товариства „имени Шевченка”. 1882. (16,5 X 11,5). Стор. 48. Ц. 8 кр.а.в. [На стор. 39 — 48 надруковане: „Справоздане зъ загальныхъ зборовъ товариства „Просвѣта”]. 1883 р. 279) Оалдацькій Патретз. Латинська побрехенька по нашому розка ­ зана Грицькомъ Основьяненко. [В ид . О. Потебні]. Харьківъ. Печатня Ок ­ ружного Штабу. 1883. (21,5 X 14,5). ІН — [ — 22 стор. [Стор. I — III: „Супліка до пана іздателя”]. [В численних примітках поданий текст порівнюється із текстами попередніх видань: Московського (1834), Харківських (1833 і 1841) і Кулішівського (1858 р.)]. 1886 р. 280) Григорій К к г Ь тка . М алась К^ злма . Ю. Романчукъ. „Руска читанка для низшихъ к лясъ серед ­ нихъ школъ”. Ч. I. T. 1. Выдано 3. У Львовѣ. 1886. Стор. 6 — 7. 281) Григорій Квѣтка. Богз всевѣдущій. Ibid., стор. 211 — 212. 1887 р. 282) Неизданный разсказз. Г. Ѳ. Квитки. „Кіевская Старина”, т. XVII, 1887, кн. 1, стор. 81 — 98. [На стор. 91 — передмова С[умцова, М. Ф.] [Оповідання складається з трьох листів] 283) Неизданный разеказз. Г. Ѳ. Квитки. [Київ]. (Ценз. дозв. 17. XII. 1886). 1887. (22X 15). 8 стор. [Відбитка з „Кіевской Старины” 1887 р. Див, No 282]. 284) Сочиненія Г. Ѳ. Квитки (р. 1778, f 1843). ‘ Мало россійскія по ­ вѣсти, разсказанныя Грыцькомз Основзяненкомз. Томъ I. [I. Салдацькый натретъ. II. Маруся. III. Мертвецькый велык-день. IV. Добре робы, добре и буде. V. Конотопська видьма]. Изданіе Харьковскаго Уѣзднаго Земства въ пользу народнаго училища, учрежденнаго въ Основѣ въ память Г. Ѳ. Квитки (Основъяненка). Подъ редакціей А. А. .Потебни. Тип. „Пе ­ чатное дѣло” К. Гагарина. Харьковъ. (Дозв. ценз.: „Кіевъ 20. VII. 1885″). 1887. (24X 16). IV + 251 стор. [Стор. 1 — 22, 23-110, 111 – 134, 135 — 170, 171 — 251]. [Стор. I — IV: передмова]. [Див. 2-ге вид. No 345]. [Див. рец. до No 285]. [Див. статті про це видання: у III відд. NoNo 1113, 1114, 1115, 1116, 1123, 1127, 1128]. 285) Сочиненія Г. О. Квитки (р. 1778, f 1843). Малороссійскія по ­ вѣсти, разсказанныя Грыцькомз Основзяненкомз. Томъ II. [VI. Отъ тоби и скарбъ. VII. Козырь-дивка. VIII. Сердешна Оксана. IX. Пархимове сни- даньня. X. На пущаньня — якъ завъязано. XI. Перекотиполе. XII. Пидбре- хачъ. XIII. Божи диты. XIV. Щыра любовъ. XV. Листы до любезныхъ землякивъ]. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Тип. ,— 39 „Печатное дѣло” К. Гагарина. Харьковъ. (Дозв. ценз.: „Кіевъ. 20. VII. 1 885 “ ). 1887. (24X16). 338 стор. [Стор. 1 — 32, 33-92, 93-148, 149 — 159, 160 — 161, 162 — 192, 193 — 196, 197 — 236, 237 — 305, 305 – 338]. [Див. 2-ге вид No 346J . 1. Рец. С.[умцовъ, Н.(. „Кіевская Старина”. 1887, т. XIX, кн. 10, стор. 366 — 367. 2. Рец. „Харьковскій Сборник ъ “ . Литературно-научное приложеніе къ „Харь ­ ковскому Календарю” на 1888 г. Подъ ред. В. Касперова. Вып. 2. Харьковъ. 1888. Стор. 280 -282. 286) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Салдацькый па- * трете. Латвійська побрехенька по нашому розказана Грицькомъ Основъ- яненкомъ. Изданіе Харьковскаго Уѣзднаго Земства въ пользу народнаго училища, учрежденнаго въ Основѣ въ память Григорія Ѳедоровича Квитки (Основъяненка). Подъ редакціей А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. „Кіевъ 20. VII. 1885 “ ). 1887. (24 ХЮ). 22 стор. 287) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, f 1843). Маруся. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. По ­ тебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 X Ю). 88 стор. 288) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Мертвецький велик-день. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ редакц. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 X 16). 24 стор. 289) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, f 1843). Добре робы, добре и буде. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Ценз. дозв. 20.Ѵ1І. 1885). 1887. (24 X 16). 36 стор. Ц. 10 к. 290) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Конотопська видома. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Ценз. дозв. 20. VII. 1885). 1887. (24 ХЮ). 81 стор. 291) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, -(- 1843). Оте тоби и скарбе. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. цензур. 20. VII. 1885). 1887. (24 X Ю). 32 стор. 292) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Козырь-давка. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 ХЮ). 60 стор. 293) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Сердешна Оксана. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 ХЮ). 56 стор. 294) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, f 1843). Перекотиполе Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 ХЮ). 32 стор. 295) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, у 1843). Божи дити. Повисть Грыцька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. ,40 Л. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз. 20 .VII. 1885). 1887. (24 X 16). 40 стор. Ц. 10 к. [ Малороссійскія повѣсти, разсказанныя Основъяненкомъ. Книжка третья, VII. Бзжи диты. Посвящается его превосходительству Петру Александ ­ ровичу Плетневу. Автограф кінця ЗО p.p. (24 X 18). 27 стор. Зберігається в Харк. Центр. Наук.-Навч. Бібліотеці (бувш. Бібліотека Харк. У-ту) під No с. 1/72]. І Див. переклад No 127]. 296) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, ф 1843). Пархимове сни- даньня. На пущаньня — якъ завъязано. Пидбрехачъ. Оповиданьня Грьщька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харь ­ ковъ. (Дозв. ценз. 20. VII. 1885). 1887. (24 X 16). 16 стор. 297) Григорій Ѳедоровичъ Квитка (р. 1778, ф 1843). Щыра любовь. Повисть Грьщька Основъяненка. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Ценз. дозв. 20. VII. 1885). 1887. (24 X 16). 64 стр. [Малороссійскія повѣсти, разсказанныя Основъяненкомъ. Книжка третья. VII. Божи дйты. Посвящается его превосходительству Петру Александро ­ вичу Плетневу. [(24X18)- 27 стор.]. IX. Щыра любовъ. Елисаветѣ Нико ­ лаевнѣ Смирнитской. Отъ щырой любови посвящаетъ Основьяненко. „Печатать позволяется… Спб. 14 февраля 1839 г. Ценсоръ Корсаковъ”. [(22,5X17,5). Стор. 1 — 68 і 65 — 72]. Два автографа кінця 1830 р.р. в одній обгортці. Зберігається в Харк. Наук.-Навч. Бібл. під No с. 1/72]. 298) Гр. Квитка-Основьяненко. Шельменко-денщикъ. Комедія въ 5 дѣй ­ ствіяхъ. Изд. книжнаго и музыкальнаго магазина Э. Островскаго. Одесса. 1887. (26 X 15). 65 стор. 1888 р. 299) Г. Ѳ. Квитко – Основьяненко. Панъ Халявскій. Ч. I и II. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1888. (15 ХЮ)- 186 — [ — 183 стор. Ц. 50 к. („Дешевая библіотека” No 70). [Див. наступні вид. NoNo 335, 366]. 1. Рец. -[-„Русская Мысл ь “ . 1888, No 10, стор. 472 — 473. 2. Рец. -(-Пантеонъ Литератур ы “ . Ежемѣсячный историко – литературный журналъ. 1888, No 12, „Современная лѣтопись”, стор. 14 — 15. 1889 р. 300) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки (р. 1778, ф 1843). Повѣсти гі разсказы Грыцька Основьяненка. Статьи историческія. Томъ III. [I. Г о ловатый. II. Панна Сотникова. III. Татарскіе набѣги. IV. Преданіе о Гар- кушѣ. V. Герой Очаковскихъ временъ]. Изд. Харьк. Уѣзд. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз.: „27. IX. 1888 “ ). 1889. (24X 16]. 334 стор. [3 — 34, 35 — 74, 75 — 154, 155 — 255, 256 — 334]. 1. Рец. В. Г[орленко]. „Кіевская Старина”. 1889, No 10, стор. 207 — 210. 2. Рец. А. Р. „Одесскій Вѣстникъ”. 1889, No 222, стор. 3. [Див. про це видання: NoNo 1113 — 1116, 1123, 1127, 1128 (ПІ відд.)]. ,— 41 1890 p. 301) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки (р. 1778, f 1843). Повѣсти и разсказы Грыцька Основьяненка. Томъ IV. [Ганнуся. Знахарь. Ложныя понятія. Украинскіе дипломаты. Ярмарка. Добрый панъ. Основаніе Харь ­ кова. Малороссійская быль. О слободскихъ полкахъ. Украинцы. Городъ Харьковъ. Исторія театра въ Харьковѣ]. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьковъ. (Дозв. ценз.: „28. VI. 1889″). 1890 .24 X 16). 499 стор. [1 — 56, 57 — 82, 83 — 138, 139 — 250, 251 — 332, 333 — 352, 353 — 402, 403 — 412, 413 — 440, 441 — 450, 451 — 480, 481 — 499]. 1. Рец. М. Комарь. „Зоря”, 1890, ч- 22, стор. 317 — 348. 2. Рец. [В. Горленко]. „Кіевская Старин а “ . Т. XXXII, 1890, кн. 3, стор. 534 — 538. 3. Рец. Д. Багалѣй. Сочиненія, матеріалы, статьи и замѣтки, относящіеся къ исторіи Слободской Украины съ 1885 по 1890 г. (критико-библіографическій очеркъ). Вып. 2. 1891. Ч. 1-я. Обзоръ источниковъ. Стор. 20. (Те саме див.: „Д. И. Багалѣй. Очерки изъ русской исторіи. T. II. Монографій и статьи по исторіи Слободской Украины”. Харьковъ 1913. Стор. 286). [Про Квітчину статтю „Исторія театра в Харьковѣ”, вміщену на crop. 481 — 499 ІѴ-го тому]. І8ЭІ р. 302) Григорий Квітка-Основяненко. Перекотиполе. „Дзвінок”. Письмо ілюстроване для дїтий і молодежи під редакциєю В. Шухевича. Річник II. У Львові. 1891. Ч. 7. 303) Перекотиполе. Оповѣдіне Григорія Квѣтки. Друге выдане. Кош ­ томъ и заходомъ Товариства „Просвѣта”. Зъ друкарнѣ Товариства имени Шевченка подъ зарядомъ К. Беднарского. 1891. (18,5 X 13). 40 стор. [Див. попереднє вид. No 263, наступне — 413|. 1892 p. 304) Купований розуме. Г. Ѳ. Квитки. „Якъ л ины вых учыты та р озумъ купу ваты”. [„Альманах”]. Изд. Іогансона. Кіевъ. 1892. Стор. 12 — 24. 305) Квѣтка Григорій. Маляра Кузьма. Лучаковскій Кость, проф. „Руска читанка для 1 к л я с ы школъ середнихъ”. Львовъ. 1893. Стор. 254 — 255. 1893 р. 306) Отв тобѣ й скарбе. (Повѣсть Григорія Квѣтки-Основяненка). „Читальня”. Часопись для народа. Львівъ. Видавець и редакторъ Іосифъ Ярембецкій. 1893, ч. 6, стор. 83 — 86; ч. 7, стор. 94 — 97; ч. 8, стор. 105-108; ч. 9, стор. 117 — 120. [28,5X21,5]. 307) Сердешна Оксана. (Повѣсть Григорія Квѣтки-Основяненка). „Читальня”. Часопись для народа. Видавець и редакторъ Іосифъ Ярембецкій. Льв. 1893, ч. 11, стор. 140 -143; ч. 12, стор. 153 — 156; ч. 13, стор. 164-166; ч. 14, стор. 176 — 179; ч. 15, стор. 190 — 19 2; ч. 16 стор. 201 — 203; ч. 17, стор. 213 — 215; ч. 18, стор. 224 — 227. 308) Шпыгачкы, або по Московському эпиграммы. Грыцька Основъ ­ яненка (забытыя стихотворенія Г. Ѳ. Квитки). Сообщилъ Ю. Т. ,— 42 — „Кіевская Старина”. T. XL1I. 1893, кн. 8, стор. 298 — 300. [Див. Л».\« 94. 319]. 309) Бой-жинка. Шутка водевиль въ 1 дѣйствіи Грыцька Основьяненка. „Южный Край”. 1893, No 4370 (24 сентября), стор. 2 — -3; No 4371 (25 сент.), стор. 2 — 3. 3 1 0) Бой-жинки. Шутка-водевиль въ 1 дѣйствіи Грыцька Основьяненка. Харьковъ. 1893. (24 X 16). 24 стор. 311) Бой-жинка. Малорусская опера водевиль въ одномъ дѣйствіи, взятая изъ простонароднаго разсказа. Сочиненіе Гр. Основьяненка. „Кіевская Старина”. T. XLII1. 1893, кн. 10, стор. 128 — 152. [На стор. 1 ’ 24 — 128 — передмова Н. Шу гурова „Бой-жинка, неизданное драматическое сочиненіе Г. 0. Квитки ** ]. [Варіянт трохи в’дмінний від Харьківського видання No 309 — 310]. 312) Григорий Квітка- Основяненко. Маляр Кузьма. „Дзвінок”. Письмо ілюстроване для дїтий і молодежи видаване Руским Товариством педаґоґічним під редакциєю Вол. Шухевича. Річник IV. У Льв. 1893. (29 X 22). Ч. 23 і 24, стор. 178. 313) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки, (р. 1778, f 1843). Малорос ­ сійскія повѣсти, разсказанныя Грьщькомз Основсяненкомз. Изд. книго ­ продавца-издателя Ф. А. Іогансона. Кіевъ. (Ценз, дозв.: „К., 21. VI. 1893″) 1893. (19 ХЮ). 584 стор. [До цієї збірки ввійшли повісті з 2-х томів Харківського видання 1887 р. Див. NoNo 284, 285]. [Див. наступні видання NoNo 343, 376, 406]. 1. Рец. -[-„Сѣверный Вѣсти и к ъ “ . 1891, No 3, стор. 89. 2. Рец. -(-„Русская Мысль”. 1894, No 4, стор. 180 — 181. 3. Рец. Josef Mikse. „О sw êta”. [Чеський місячник]. 1899, cislo 10, ст. 910 — 911. 314) Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основъяненка). [Шель ­ менко — волостный пысарь. Шельменко – деньщикъ. Сватання на Ганча- ривци. Щыра любовъ]. Изд. книгопродавца-издателя Ф. Іогансона. [Изд. 1-е]. Кіевъ. (Ценз, дозв.: „21. VI. 1893″). 1893. (19X13). 246 стор. [3 — 48, 49— 113, 115 — 189, 191 — 246]. Ц. 35 к. [Див. друге вид. No 333, третє вид. No 355, четверге вид. No 389]. 315) Г. О. Квитка-Основъяненко. Панз Халявскій. Часть первая. Изд. Ф. Іогансона. Кіевъ. 1893. (7,5 X 5,5). 69 стор. 316) Маруся. „Виїмки з народної літератури україньско рускої XIX в.” Для высших кляс середних шкіл уложив Олександер Барвіньский. Часть II. Друге видане доповнене і перероблене. У Львові. Накладом фонду крае ­ вого. 1893. Стор. ЗО — 80. [Ст. 28 — ЗО — біографія Г. Квітки]. 317) Перекотиполе. Ibid., стор. 80 — 105. Рек. М. Драгоманов. „Народ”. 1894, No 9, (1 мая), стор. 133. 318) Грьщько Квитко-Основьяненко. Панна Сотникова. Истинное про ­ исшествіе. Изд. А. С. Суворина. Спб. 1893. (15 X Ю). 64 стор. („Дешевая библіотека” No 251). Рец. -(- „С ѣ в е р н ы й В ѣ с т н и к ъ “ . 1894, No 6, стор. 50, ,— 43 — 1894 p. 319) „Грыцю, Грыцю до роботы “ . „Кіевская Старина”. T. XIV, 1894, кн. 2, стор. 326 — 327. [Поезія на 40 рядків за автографом Квітки (див. 200а): 28 рядків друк, раніше і 12 — друк, вперше]. [На стор. 326 — „Замѣтка объ одной народной пѣснѣ, передѣланной Квиткой”. Вс. С.[резневского]. [Див. NoNo 200а, 264]. Рец. „Записки Наукового Товариства ім. Шевченка” у Львові. T. VI, 1895, „Наук. Хроніка ” , стор. 29. 320) Маруся. Повисть Грьщька Основъяненка. Изд. книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. 1894. (18 X 12).178 стор. 321) Грицько Квитко-Основьяненко. Маруся. Повѣсть. Изд. А. Суво ­ рина. 1894. (16X 10). 134 стор. („Дешевая библіотека” No 308). [Переклад]. 322) Мертвецькый Велыкз-день. Казка Грыцька Основъяненка. Впо- рядкувавъ А. Крымськый. Изданіе книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. 1894. (18 X 12). 108 стор. 323) Г. О. Квитка-Основьяненко. Панв Халявскій. Въ двухъ частяхъ. Изд. книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. (Безъ предв. цензуры). 1894. (17,5 X 13). 388 стор. [Див. 2 вид. No 344]. 324) Перекотыполе. Повисть Грыцька Основъяненка. Впорядкувавъ А. Крымськый. Изд. книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. 1894. (18 X 12,5). 106 стор. 325) Перекотыполе. Повисть Грыцька Основъяненка (Григорія Квитки). Изд. Харьк. общества распространенія въ народѣ грамотности. Харьковъ. (Ценз, дозв.: „26. II. 1894 “ ). 1894. (15,5 X 11)- 47 стор. 326) Прошеніе вв Собраніе Слободско-Украинскаго дворянства. „Про ­ шеніе писалъ, сочинялъ и подписалъ капитанъ Г. Ѳ. Квитка. Декабря 1807 г. “ . „Сочиненія Г. Ѳ. К в и т к и “ . T. VI. 1894. (С. Р. Біографія Г. Квитки). ■Стор. XI. [Прохання звільнити від обов ’ язків секретаря]. 327) Сердешна Оксана. Повисть Грьщька Основъяненка. Выдано пидъ редакцією А. Крымського. Изд. книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. 1894. (18 X 12)- 107 стор. [Див. No 339]. 328) Сочиненія Гр. Ф. Квитки (р. 1778, ф 1843). Томъ V. Повѣсти и драматическія сочиненія Гр. Основзяненка. [1. Панъ Халявскій. 2. Шель ­ менко — волостной писарь. 3. Шельменко-денщикъ. 4. Мертвецъ-шалунъ]. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства въ пользу народи, училища на Основѣ. Харь ­ ковъ. (Ценз, дозв.: „К., 23. IX. 1893″). 1894. (25 X 16). 415 стор. [3 — 255, 257-304, 305 — 374, 375 — 415]. [Див. у відділі Ш-му про це вид. NoNo 1116, 1123]. 329) Сочиненія Г. Ф. Квитки (р. 1778, ф 1843). Томъ VI. Драмати ­ ческія сочиненія Грицька Основзяненка. [1. С. Р. Біографія Г. Ф. Квитки. ,44 — 2. Сватаньня на Гончаривци. 3. Щыра любовъ. 4. Пріѣзжій изъ столицы, или суматоха въ уѣздномъ городѣ. 5. Дворянскіе выборы, часть 1. 6. Дво ­ рянскіе выборы, часть 2 или Выборы исправника. 7. Бой-жинка]. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства въ пользу народи, училища на Основѣ. Харьковъ. (Дозв. ценз.: „К., 24. VI. 1894 “ ). 1894. (25 X 16). XLV -|- 408 стор. [I — XLV, 1 — 77, 79 — 136, 137-220, 221 — 293, 295 — 382, 383-408]. [2 портр. поза текстом: див. у відд. ІѴ-му NoNo ЗО, 31. Див. у відд. Ш-му ,\»No 1116,1123]. 1895 р. 330) Конотопська видьма. Казка, що написавъ Гр. Квитка, а впорядку- вавъ А. Крымськый. Изд. Е. А. Губанова. Москва. 1895. (18 X 12). 126 стор. 331) Маруся. Повисть Грыцька Основъяненка (Григорія Квитки). Изд. Харьк. Общества распространенія въ народѣ грамотности. Харьковъ. 1895. (15,5X11)- 332) Панъ Халявекій. Сочиненіе Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка въ 2-хъ частяхъ. Изд. Н. Ѳ. Мертца. Спб. 1895. (20 X 14). 232 стор. (Безплатное приложеніе къ журналу „Сѣверъ” за 1895 г. Библіотека „Сѣвера” 1895 г.). 333) Драматическія сочиненія Григорія Квітки (Основъяненка). Изд. 2. Іогансона. Кіевъ. 1895. (19 X13). 246 стор. Ц. 35 к. (Дозв. ценз.: „К. 31. V. 1895 “ ). (Печатано со стеріотипа). [Див. перше вид. No 314, третє No 355, четверте No 389]. 334) Собраніе сочиненій Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка. Томъ III. Панъ Халявекій. Романъ въ двухъ частяхъ. Изд. Ф. Іогансона. Кіевъ. 1895. Ц. 50 к. І896 р. 335) Григорій Ѳ- Квитко-Основьяненко. Панз Халявекій. Ч. I и II. Изд. А. С. Суворина (второе). Спб. 1896.(16 X 9). 186 — | — 183 стор. („Де ­ шевая библіотека” No 70). [Див. NoNo 299, 366]. 336) Черезз що люде бидніють та що йимз треба робыты. Порады Грыцька Квиткы. Впорядкувавъ А. Крымськый. Изд. книгопродавца Е. А. Гу ­ банова. Москва. 1896. (13,5 X 12,5). 36 стор. Ц. 15 к. [Уривки з „Листів до любезних земляків”]. 337) Do cestiny ргёі. I. Konerza ,,Marusi “ . „Slow. Besedy”. Brno. 1896. [Переклац у чеському журналі]. 1897 p. 337а) Маруся. (Частина з повісти Квітки). [1]. Сватане Марусі. |2]. Похорон Марусі. „Правда”. (Льв.). 1897, ч. 31, (ст. 483 — 491); ч. 32, (ст. 504 — 507). 1898 р. 338) Вѣдьма. (Украинская сказка). „Полное собраніе сочиненій Владимира Даля (Казака Луганскаго)”. T. XII. Изд. т-ва М. О. Вольфъ. Спб.-Москва. 1898. [Див. NoNo 107а, 193]. ,— 45 339) Сердешна Оксана. Повисть Грыцька Основъяненка. Выдано пидъ редакціею А. Кримського. Изданіе книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. (Ценз, дозв.: „18. X. 1897 “ ). 1897 — 1898. (17 X 12). 107 стор. [Див. No 327]. 340) Маруся. „Виїмки з народної літератури у к р aï н ь с к о – р у с к о ї XIX в “ . Для висших кляс середних шкіл. Уложив Ол. Барвіньский. Ч. I. Трете вид. Льв. 1898. Стор. 42 — 76. [На стор. 39 — 42: біографія Квітки]. [З скороченнями]. 341) Перекотиполе. Ibid., стор. 76 — 86. [Скорочено]. 342) Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко. [Іанъ Халявскій. [Дві частини]. Изд. Д. П. Ефимова и М. В. Клюкина. Москва. 1898. (18 X 12). 271 стор. 343) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки (р. 1778, ф 1843). Мало ­ россійскія повѣсти, разсказанныя Грыцькомъ Основъ яненкомз. Изд. Южно- русскаго книгоиздательства Ф. А. Іогансона. [Изд. 2]. Кіевъ — ‘Харьковъ. 1898 — 1899. (20 X 13,5). 588 стор. Ц. 75 к. (3050 экз.). (Ценз, дозв.: „К., 17. X. 1898 “ ). [Див. No 313]. 1399 р. 344) Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявскій. Въ двухъ частяхъ. Изд. 2 книгопродавца Е. А. Губанова. Москва. (Безъ предв. цензуры). 1899. (16 X 12,5). 376 стор. Ц. 1 р. [Див. перше вид. No 323]. 345) Сочиненія Г. Ѳ. Квитки, (р. 1778, ф 1843). Малороссійскія по ­ вѣсти, разсказанныя Грыцькомъ Основъяненкомъ. Томъ I. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Изд. 2. [Див. 1-ше вид. No 284]. Тип. „Печатное дѣло”. К. Гагарина (500 экз.). Харьковъ. (Дозв. ценз.: „Кіевъ. 5 Іюля 1899 “ ). 1899. (24 X 16). ІѴ-Ц251. [22 -ф- 88 -4-244-36-(-81 стор.]. [Зміст той, що в першому вид. 1887 р., див. No 284]. 346) Сочиненія Г. Ѳ. Квитки (р. 1778, ф 1843). Малороссійскія по ­ вѣсти, разсказанныя Грыцькомъ Основъяненкомъ. Томъ II. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Изд. 2. [Див. 1-ше вид. No 285]. Тип. „Печатное дѣло “ К. Гагарина (500 экз.). Харьковъ. (Ценз. дозв. 5. VII. 1899). (24 X 16). I X 328 стор. [32 4- 60 4- 56 -)-16-(-1 6 Х4 2 4~ 40 X 64 -[-24]. [Зміст той, що в 1-му вид. 1887 р., див. No 285]. 347) Черезъ що люде бидніють та що йимъ треба робыты. Порады Грыцька Квитки. „Малороссійскій сборникъ повѣстей, сценъ, разсказовъ и водевилей извѣстныхъ малороссійскихъ писателей”. Москва. (Ценз. дозв. 19. VIII. 1898). 1899. Стор. 112-125. [Уривки з „Листів до любезних земляків ” : III і 15 “ розділи]. [Див. No 336]. ,46 1900 p. 348) Два малороесійскихз анекдота. „Кіевская Старина”. 1900, кн. 5, стор. 154 — 155. (В статті В. Каллаша „Изъ исторіи малороссійской литературы 20 — 30 гг.’). [Див: No 93]. 349) Шпыгачкы, або по Московському эпиграммы. Грыцько Основъя- ненко. (1. Пысатьци [Н. Полевому]. 2. Жиноча натура. 3. Отъ лыхо. 4. Злодію. 5. Щирая любовь. 6. Старовына). „Кіевская Старина”. 1900, кн. 5, стор. 157 — 158. (В статті В. Каллаша „Изъ исторіи малороссійской литературы 20 — 30 гг. “ ). (На стор. 156 — 157: передмова В. Каллаша]. ]Див. NoNo 94, 308]- 350) Малороссійскіе анекдоты. „Кіевская Старина”. 1900, кн. И, стор. 275 — 282. (В статті В. Каллаша „Изъ исторіи малороссійской литературы 20 и 30 гг. “ ). [На стор. 275 — передмова В. Каллаша до тексту семи анекдотів з „Вѣстника Европы” 1822 р.]. [Див. NoNo 83, 84]. 350а) Исторія театра вз Харьковѣ. Григорія О. Квитки (Основьяненка). Н. И. Черняевъ. „Харьковскій иллюстрированный теат ­ ральный альманахъ”. Матеріалы для исторіи Харьковской сцены. Харьковъ. 1900. Стор. 3 — 16. [На стор. 1 — 3: передмова М, Черняева. До тексту- цінні примітки]. 1901 p. 351) Сочиненія Г. Ѳ. Квитки (р. 1778, f 1843). Повѣсти и разсказы Грыцька Основьяненка. Томъ ІИ. Статьи историческія. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Изд. 2-е. [Див. 1-ше вид. No 300]. Харьковъ. (Ценз, дозвол.: „Кіевъ. 8 декабря 1900 г. “ ). 1901. (24X16). 334 стор. 1. Рец. „Літератури о-Н а у к о в и й Вістни к”. 1901, кн. 1, стор. 59 (3-ої нумер.)- 2. Рен. „Харьковскія Губернскія Вѣдомости” 1901, No 226 (31 авг.), стор. 3. (Відд. Хроніки). 3. Рец. „Кіевская Старина”. 1900, No 12, ст. 156; 1901, No 10, стор. 48 (2-ої нумер ). 352) Сочиненія Г. Ѳ. Квитки, (р. 1778, ÿ 1843). Повѣсти и разсказы Грыцька Основъяненка. Томъ IV. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства. Изд. 2. [Див. 1-ше вид. No 301]. Харьковъ. (Ценз, дозв.: „Кіевъ. 8 дек. 1900 г.”). 1901. (24 X 16). 499 стор. [Див. peu. до No 351]. 353) Маруся. (Скорочено). „Вибір з у к p aï н ь с к о р у с к о ї літератури для учитель ­ ских семінарий”. Уложив Ол. Барвіньский. Льв. 1901. Стор. 21 — 40. 354) Перекотиполе. (Скорочено). Ibid., стор. 40 — 50. 355) Драматическія Сочиненія Григорія Квитки (Основьяненка). Изд. Южно-русскаго книгоиздателя Ф. А. Іогансона. Изд. 3. [Див. 1 вид. No314, друге вид. No 333, четверте вид. No 389]. Кіевъ-Петербургъ-Харьковъ. 1901. (20 X13). 246 стор. (Ценз, дозв.: „Кіевъ. 18. VI. 1901″). ,47 356) Конотопська видьма. Казка, що написавъ йіи Грыцько Квитка, а впорядкувавъ А. Крымськый. Изд. Т. А. Губанова. Кіевъ. 1901. (16,5X11,5), 126 стор. [Малюнок на обгортці, див. IV, No 141]. 357) Григорий Квітка-Основяненко. Маруся. Повість. Накладом укра ­ їнсько-руської видавничої спілки. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка під зарядом К. Беднарского. [Вид. перше]. У Львові. 1901. (13,5X9). 160 стор. Ц. 0,50 крон. (50 коп.). („Літературно – Наукова Бібліотека”. Третя серія, ч. 12). [Див. 2 вид. No 384]. [За ред. відповідає В. Гнатюк]. 358) Перекотиполе. Повисть Грыцька Основъяненка (Григорія Квитки). Выдано Вс. И. Гуртомъ. Харьковъ. 1901. 48 стор. Ц. 4 коп. 359) Перекотиполе. Повисть Грыцька Основъяненка (Григорія Квитки). Изд. Комитета Харьковск. Общества распространенія въ народѣ грамот ­ ности. (No 25). Харьковъ. 1901. (16,5X11,5). 48 стор. Рец. + [Д. Дорошенко]. „Народная украинская литература”. Сборникъ отзывовъ на народныя украинскія изданія. Спб. 1904. Стор. 29. 360) Сердешна Оксана. Повисть Грыцька Квитки-Основъяненка. Выдано пидъ редакціею А. Крымського. Издан, книгопродавца Т. А. Губанова. [Вид. 3]. Кіевъ. 1901. (17X12)- 108 стор. [На обгортці кольоровий малюнок, див. IV, Л» 142]. [Див. NoЛІ 327, 339]. 1902 p. 361) Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основьяненка). [Шельменко- — волостной писарь. Шельменко-денщикъ. Сватаньня на Гонча ­ ривци. Щыра любовъ]. Изданіе книжнаго и музыкальнаго магазина, Э. Островскаго. Одесса. 1902. (17X13). 247 стор. [1 — 48, 49 — 113 114 — 188, 189 — 247]. 362) Шельменко — полостной писарь. Комедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Гри ­ горія Квитки (Основьяненка). Изданіе книжнаго и музыкальнаго магазина Э. Островскаго. Одесса. 1902. (17X13). 48 стор. 363) Шельменко-денщикз. Комедія въ 5 д. Григорія Квитки (Основья ­ ненка). Изд. книжн. и музык. магазина Э. Островскаго. Одесса. 1902. (17 X 13). 65 стор. 364) Сватаньня на Гончаривци. Малороссійская опера въ 5 д. Григорія Квитки (Основьяненка). Изд. книжнаго и музык. магазина Э. Островскаго. Одесса. 1902. (17Х 1 3). 75 стор. 365) Щыра любовз. Драма въ 5 д. Григорія Квитки (Основьяненка). Изд. книжн. и музык. магазина Э. Островскаго. Одесса. 1902. (17 X 13). 57 стор. 366) Г. Ѳ. Квитко Основьяненко. Панз Халявекій. Ч. 1 и 2. Издан. А. Суворина. [Третє]. Спб. [1902]. (16X9). 186-)-183 стр. Ц. 50 к. („Де ­ шевая библіотека” No 70). [Див. 1 вид. No 299, 2 вид. No 335]. ,48 — 367) Суплика до пана издателя. Гр. Квитки. „Викъ”. (1798 — 1898). Томъ другий. Украинська проза видъ Квитки до 80-хъ рокивъ. Кыивъ. 1902. Стор. 6 — 8. 368) Салдацькый потретъ. Ibid., стор. 9 — 26. 369) Перекотиполе. Ibid., стор. 27 — 54. 1903 р. 370) Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявскій. Изд. 2-е книго ­ продавца М. В. Клюкина. Москва. 1903. (18,5 X12). 256 стор. 370а) Татарскіе набѣги. (По Г. Ѳ. Квиткѣ). Изданіе Комиссіи народ ­ ныхъ чтеній. Изданіе второе. На средства бывшаго издательскаго Общества. Спб. 1903. (18,5X12). Ст. 1 — 74. І904 р. 371) Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявскій. Изд. Д. П. Ефимова. Москва. 1904. (18,5X12,5). 271 ст. ІД. 50 к. 371а) [Гр. Квітка]. Ранок. [Уривок з повісти „Маруся”]. „Руска читанка для шкіл в и ділових”. Накладом ц. к. Видав ­ ництва книжок шкільних. Львів. З друкарні Наукового Т-ва імени Шев ­ ченка. 1904. Ст. 79-81. 371b) [Гр. Квітка]. Щаслива сїмя. [Уривок з повісти „Маруся”]. Ibid., ст. 261 — 264. 371с) [Гр. Квітка]. Дівочий похорон на Україні. [Уривок з повісти „Маруся”]. Ibid., ст. 264 — 269. 371 d) [Гр. Квітка]. Буря. [Уривок з повісти „Перекотиполе”]. Ibid., ст. 276 — 280. 372) Русскій солдатъ вездѣ хватъ. Забавная и какъ будто правдивая исторійка, Грицька Основьяненка. (Съ малороссійскаго). Москва. 1904. (18 X 12). 36 ст. [Переклад „Салдатського патрета”]. 373) Твори Григория Квітки-Основяненка. Том !.. [Салдацький патрет. Маруся. Мертвецький великдень. Добре роби, добре й буде. Конотопська відьма. От тобі й скарб. Козирь-дівка. Сердешна Оксана]. Видане Това ­ риства „Просьвіта”. [Перший наклад]. Під ред. Ю. Романчука. З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка. У Львові. 1904. (16,5X 11,5). 539 стор. [Стор 3 — 6 (біографія), 9 — 36, 37 — 148, 149 — 177, 178 — 220, 221 — 324, 325 — 366, 367 — 443, 444 — 513, 514 — 539 (бібліографія й пояснене)]. („Руска письменність”. II, 1). [Див. вид. 2-е No 403]. [Друковано 4000]. 1. Рец. „Літературно-Науковий Вістки к”. Льв. 1905, кн. 1, (Січень) стор. 193. 2. Рец. „Дїло “ . Львів. 1906, No 172, ст. 1 — 2. [Див. про це вид. у „Посліслові” до II тому, No 377]. ,— 49 — 1905 p. 374) Маруся. [З скороченнями]. „Виїмки з народної літератури у к р а ї н ь с к о – р у с к о ї XIX віку”. Для висших кляс середних шкіл уложив Олександер Барвінь- ский. Часть І. Четверте поправне видане. Накладом Краевого Фонду. У Львові. 1905. Стор. 43 — 77. [Ст. 40 — 43: біографія Квітки]. 375) Перекотиполе. [Уривки]. Ibid., стор. 77 — 87. 376) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки (р. 1778, ф 1843). Малорос ­ сійскія повѣсти, разсказанныя Грыцькомъ Основъяненкомъ. Изд. Южно ­ русскаго книгоиздательства Ф. А. Іогансона. Изд. 3. Кіевъ — Спб. — Харь ­ ковъ. 1905. (24X 16). 515 стор. [Див. Х»No 313, 343]. 377) Твори Григория Квітки-Основяненка. Том II. [Перекотиполе. Божі діти. Щира любов. Дрібні повісті. (Пархімове сніданє. На пущанє, як зав ’ язано. Купований розум. Підбрехач). Шельменко — волостной писарь. Шельменко-денщик. Сватане на Гончарівці. Щира любов. Приписки. Листи до любезних земляків. Лист до Т. Шевченка. Післяслово]. Видане товари ­ ства „Просьвіта”. [Перший наклад]. [Під ред. Ю. Романчука]. У Львові. 1905. (16,5 X 11,5). 552 стор. [Стор. 5 — 42, 43 – 92, 93-174, 175-185, 186,1 87— 1 95, 1 96 — 1 99, 203 — 261, 262 — 345, 346 — 429, 430 — 495, 496 — 520, 521 — 544, 545 — 547, 550 — 552]. („Руска письменність”. II, 2). 1. Рец. В. „Літератури о-Н а у к о в и й В і с т и и к “ . 1906, кн, 1, стор. 193. 2. Рец. С. ,Дїло “ . 1906, ч. 172, ст. 1 — 2. [Див. 2 вид. No 407]. !906 р. 378) Дооре робы, добре и буде. Повисть Грыцька Основъяненка. Изданіе типографіи Е. И. Фесенко въ Одессѣ. Одесса. 1906. (22X15). 48 стор. Ц. 15 к. ’ 379) Салдацькый патретъ. Латинська побрехенька, по. нашому розка ­ зана Грицькомъ Основъяненкомъ. [З „Суплікою до пана іздателя”]. Изд. типографіи Е. И. Фесенко въ Одессѣ. Одесса. 1906. (22 X 15). 31 стор. 380) Маруся. Повисть Григорія Квитки-Основъяненка. Зъ малюнкомъ худ. I. Шульгы. [Див. IV, .No 143]. Выдання Е. Череповського. Кыивъ. 1906. (18,5X12,5). 88 стор. Ц. 15 к. („Дешева сильська библіотека” No 4). 381) Купований разумъ. Оповидання Григорія Квитки-Основъяненка. Выдання Е. Череповського. Кыивъ. 1906. (18,5 X 12,5). 16 стор. Ц. 3 к. („Дешева сильська библіотека” No 9). 1907 р. 382) Гр. Квітка-Основяненко. Сердешна Океана. Повість. З малюнком худ. І. Шульги. [Див. IV, No 144]. Видання Е. Череповського. Київ. 1907. (18X12). 63 стор. Ц. 10. к. („Дешева сільська бібліотека” No 5). ,50 — 1908 p. 383) Гр. Квітка-Основяненко. Козирь-дівка. Повість. З малюнком худ. 1. Шульги. [Див. IV, No 145]. Видання Е. Череповського. Київ. 1908. (18X12). 69 стор. Ц. 10 к. („Дешева сільська бібліотека” No 7). 383а) Гр. Квітка. Ранок. (З повісти „Маруся”). „Руска читанка для шкіл ви ділових”. Накладом ц. к. Видав ­ ництва книжок шкільних. З друкарні Наукового Товариства імени Шев ­ ченка. Львів. 1908. Стор. 79-81. 383b) Щаслива сїмя. (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 261 — 264. 383с) Дівочий похорон на Україні, (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 264 — 269. 383d) Буря. (Уривок з повісти „Перекотиполе”). ibid., стор. 276 — 280. 1909 р. 384) Тихон Брус. (З оповідання „Добре роби, добре і буде” Григорія Квітки-Основяненка). Др. Константин Лучаківский. „Взор и поезії і прози для пято! кляси шкіл середних”. Видань друге. Накладом фонду Краевого. У Львові. 1909. Стор. 243 — 254. 385) Черезз що люде бидніють. Порады Грыцька Основьяненка. И. Котляревскій и Г. Квитко-Основьяненко. „Избранныя сочи ­ ненія”. Тип. товар. „Общественная Польза”. Спб. 1909. (19 ХЮ)- Стор. 37 — 54. [На crop. 38 — портрет Квітки, див. IV, No 44]. 386) Кормъ Духовный. Гр. Квѣтки-Основяненка. [Початок повісти „Маруся”]. „Канадійская Нива”. Часопись релігійно-політична для русского народа въ Канадѣ. Едмонтонъ Альта. 1909, ч. 18, (2 децембрія), стер. 1. !9І0 р. 387) Маруся. [Уривки]. О. Барвіньский „Вибір з у к p al н ь с к о – р у с к о 1 літератури для НІ і IV року учительских семінарий”. Львів. 1910. Стор. 162 — 183. 388) Перекотиполе. [Уривки]. Ibid., стор. 184 — 194. [Ст. 160 — 162; біографія писана О. Барвінським]. 389) Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основъяненка). Южно- Русское Книгоиздательство Ф. А. Іогансона. Изд. 4-е. [Див. попередні вид. NoNo 314, 333, 355]. Кіевъ. Тип. И. И. Чоколова (5100 экз.). 1910. (23,5 ХЮ, 5). 206 стор. Ц. 60 к. 390) Шельменко — волостный пысарь. Комедія въ 3 д. Гр. Квитки (Основъя ­ ненка). Изд. Ф. А. Іогансона. Кіевъ. 1910. (24 ХЮ). 391) Шельменко-деньщыкз. Комедія въ 5 д. Гр. Квитки (Основъяненка). 1910. (24 X 16). ,— 51 392) Сватання на Гончаривци. Оперета въ 3 д. Изд. Іогансона. Кіевъ. 1910. (24Х 16). 393) Щыра любові,. Драма Гр. Квитки (Основъяненка). Изд. Іогансона. Кіевъ. 1910. (24X16). 394) Грицько Квітка-Основьяненко. Драматичні твори. [Сватання. Щира любов. Шельменко — волостной писарь. Шельменко – денщик]. Вид. Ів. Самоненка. Кіевъ. 1910. (21 X 13). 198 стор. 395) Грицько Квітка-Основьяненко. Сватання на Гончарівці. Україн ­ ська оперета на 3 дії. Вид. І. Самоненка. Тип. акц. общ. Петръ Барскій (3000 екз.). Київ. 1910. (20X12). 63 стор. Ц. 20 к. [Див. 2-е вид. No 409]. 396) Грицько Квітка-Основьяненко. Щира любов. Драма на 5 дій. Вид. Самоненка. Київ. 1910. (20 X 12). 45 стор. [Див. 2-е вид. No 410]. 397) Грицько Квітка-Основьяненко. Шельменко — волостной писарь. Ко ­ медія на 3 дії. Вид. І. Самоненка. Київ. 1910. (20 X 12)- 40 стор. [Див. 2-е вид. No 411]. 398) Грицько Квітка-Основьяненко. Шельменко -денщик. Щзмедія на 5 дій. Вид. Ів. Самоненко. 1910. (20X 12)- 56 стор. Ц. 20 к. [Див. 2-е вид. No 412] 399) Г. Квітка-Основьяненко. Конотопська відьма. Київ. 1910. (17 X 12)- 126 стор. Ц. 20 к. (3000 экз.). 400) Сватання на Гончарівці. Українська оперета Квітки. Для співу з фортепіано музику впорядкував К. Стеценко. Изд. Л. Идзиковскаго. Кіевъ. 1910. (19X28). 51 стор. Ц. 2 р. 500 экз. 1911 р. 401) Гр. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявскій. Романъ въ 2-хъ частяхъ. Изд. книжн. склада М. Клюкина. 3-є. Москва. 1911. (18X12). 256 стор. Ц. 50 к. [Див. 1-е і 2-е вид. NoNo 342, 370]. 402) Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявскій. Романъ въ 2-хъ частяхъ. Книгоиздательство „Польза”. В. Антикъ и К 0 . Москва. 1911. (15X10)- 303 стор. Ц. 30коп. („Универсальная Библіотека” No 541 — 543). [Див. 2-е вид. No 408]. 402а) Григорий Квітка-Основяненко. Маруся. Повість. Накладом Україн ­ сько-руської видавничої спілки. [Вид. 2-ге]. З друкарні Наукового Това ­ риства ім. Шевченка. У Львові. 1911. (15ХЮ,5). Стор. 181. [„Літе ­ ратурно-Наукова Біблїотека”, ч. 12]. 402b) Григорий Квітка-Основяненко. Підбрехач. [Уривок]. Антін Крушельницький. „Руска читанка для першої к ляси середних шкі л “ . Накладом книгарні Айзенштайна в Станіславові. З дру ­ карні’ Наукового Товариства імени Шевченка. У Львові. 1911. Ст. 204 — 205. 403) Твори Григория Кві гки-Основяненка. Том перший. Видане Това ­ риства „Просьвіта”. (ІІ-ий наклад). З друкарнї Наукового Товариства імени Шевченка. У Львові. 1911. (15,5 ХИ )- 544 стор. Ціна оправного ,52 примірника 1 к, 60 с., в красшій оправі 2 к. Друковано 4000 примірників. („Руска письменність”, II, 1). [Див. вид. 1-ше: No 373]. [Ст. 3 — 6: біографія]. [Ст. 514 — 539 приписки]. 403а) Ранок. (З повісти „Маруся”). „Руска читанка для видїлових шкіл”. Накладом ц. к. Видав­ ництва шкільних книжок. [Вид. 3-тє]. З друкарні Наукового Т-ва ім. Шев ­ ченка. У Львові. 1911. Стор. 79 — 81. 403b) Щаслива с’імя. (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 261 — 264. 403с) Дівочий похорон на Україні. (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 264 — 269. 403d) Буря. (Уривок з повісти „Перекотиполе”). Ibid., стор. 276 -280. 1912 р. 404) Гр. Квітка – Основяненко. Пархімове снідання. Підбрехач. Па пущаннхсяк завязано. З життєписом і портретом автора. [Див. : No III 648; IV 50]. Друкарня А. І. Гросмана. Київ. 1912. (17X11)- 32 стор. Ц. 4 коп. 1913 р. 405) Гр. Квітка-Основяненко. Перекотиполе. Оповідання. З друкарні 5 Київської Спілки. Київ. 1913. (21Х1 4 )- 32 стор. 406) Сочиненія Григорія Ѳедоровича Квитки (р. 1778, f 1843). Мало ­ россійскія повѣсти, разсказанныя Грыцькомл Основъяненкомъ. Изд. и тип. П. И. Бонадурера, владѣльца Южно-русскаго книгоиздательства Ф. А. Іоган ­ сона. [4-те]. Кіевъ — Петербургъ — Одесса. 1913. (23X16)- 515 стор. Ц. 75 к. (3000 экз.). [Див. попередні вид. NoК» 313, 343, 376]- 407) Твори Григория Квітки-Основяненка. Том другий. Видане Това ­ риства „Просьвіта”. З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка. Наклад ІІ-ий. У Львові. 1913. (16,5X 11)- 552 стор. Цїна оправного при ­ мірника 1 к. 60 с., в красшій оправі 1 і / 2 корони. Друковано 4000 прим. („Руска Письменність” II, 2). [Див. 1-ше вид. No 377]. [Ст. 496 — 520 приписки; ст. 550 — 552 — післяслово видавця]. 407а) Ранок. (З повісти „Маруся”). „Руска читанка для видїлових шкіл”. Накладом ц. к. Видав ­ ництва шкільних книжок. З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка. [Вид. 4-те]. У Львові. 1913. Стор. 79 — 81. 407b) Щаслива сїмя. (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 261 — 264. 407с) Дівочий похорон на Україні. (Уривок з повісти „Маруся”). Ibid., стор. 264 — 269. 407d) Гр. Квітка. Буря. (Уривок з оповідання „Перекотиполе”). Ibid., стор. 276 — 280. ,— 53 — 1914 p. 408) Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко. Панъ Халявекій. Романъ въ 2 частяхъ. Изданіе второе. „Польза”. В. Антикъ и К°. Москва. 1914. (14,5X9,5). 304 стор. Ц. 30 к. (5000 екз). („Универсальная библіотека”, No 541 — 543). [Див. 1-ше вид. No 402]. 409) Грицько Квітк і-Основьяненко. Сватання на Гончарівці. Україн ­ ська оперета на 3 дії. Вид. !в. Самоненка. Друк. Акц. Т-ва „Петръ Бар ­ скій” в Київі. Київ. 1914. (20X13). 63 стор. Ц. 20 к. [Див. 1-ше вид. No 395]. 410) Грицько Квітка-Основьяненко. Щира любов. Драма на 5 дій. Вид. І. Самоненка. Київ. 1914. (20 X 13). 45 стор. [Див. 1-ше вид. No 396]. 411) Грицько Квітка-Основьяненко. Шельменко — волостной писарь. Ко ­ медія на 3 дії. Вид. Ів. Самоненка. Київ. 1914. (20 X 13). 40 стор. Ц. 20 к. [Див. 1-ше вид. No 397]. 412) Гр. Квітка-Основьяненко. Шельменко-деньщик. Комедія на 5 дій. Вид. Ів. Самоненка. Київ. 1914. (20X 13). 56 стор. Ц. 20 к. [Див. 1-ше вид No 398]. 1916 р. 413) Григорій Квітка-Основяненко. Перекотиполе. Накладом Т-ва „Просьвіта”. Львів. 1916. (18X14). 36 стор. („Просьвітнї Листки”. Р. 1916, ч. 42). [На стор. 1 — 2 короткі відомості про Квітку]. 41 3-а) Маруся. „Виїмки з україньскої народної літератури. Часть І. Уложив Олександер Барвіньский. Ияте, перероблене видане (з 16 ілюстра ­ ціями). Накладом ц. к. видавництва шкільних книжок. З друкарні Науко ­ вого Товариства імени Шевченка. У Львові. 1916. Стор. 39 — 78. 413-Ь) Солдатський Патрет. Ibid., стр. 78 — 90. 413-с) Ярмарок на Україні. (З оповідання Гр. Квітки „Салдатський патрет”). „Читанка для приготовної кляси учительских семіна- рий “ . Уложив Олександер Барвіньский. Накладом ц. к. видавництва шкіль ­ них книжок. З друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка. Львів. 1916. Стор. 91 — 93. [На стор. 369 — біографія]. 1917 р. 414) Маруся. [З скороченнями]. „Вибір україньскої літератури для III і IV року учи ­ тельских семі нарий”. Уложив Олександер Барвіньский. Третє пере ­ роблене і доповнене ілюстроване видане. Накладом ц. к. Видавництва шкіль ­ них книжок. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка. У Львові. 1917. Стор. 193 — 222. [Ст. 191 — 193: біографія Г. Квітки]. Вадим Тарнавський. б. ,— 54 — 415) Перекотиполе. [З скороченнями]. Ibid., стор. 222 — 232. 415-а) Гр. Квітка-Основяненко. Перекотиполе. Оповіданнє. Видав ­ ництво „Відродженнє”. Ч. 2. З друкарнї „Дїла”. [Львів. 1917]. (20 X 14). Стор. 32. Цїна 10 коп. [Передмова: коротка біографія Квітки]. 415-Ь) Гр. Квітка-Основяненко. Перекотиполе. Оповіданнє. Накладом Ви ­ давництва „Відродженнє”. З друкарнї 5 Київської Спілки. [Львів. 1917]. Київ. 1913. (22 X 14). Стор. 32. [Передмова: коротка біографія Квітки]. [NoNo 415-а і 415-Ь це один наклад видавництва „Відродження”, що повстало у Львові з кінцем 1917 р. з ініціативи . В ол . Дорошенка. Але частину цього накладу (див. No 415-в) видавець випустив із зазначенням: „Київ 1913. З друкарні 5 Київської Спілки” за-для цензури на кордоні. Запозичено написа з Київського видання „Перекотиполя” 1913 р. Див. No 405]. 1918 р. 416) Маруся. Повість Г. Квітки-Основ ’ яненка. Вид. „Рух”. Вовча (на Харьківщині). 1918. In 8°. 70 стор. Ц. 1 карб. Рец.4-С. Єфремов „Книгарь”. 1918, ч. 16, стор. 965 — 966. 417) Маруся. Повість Г. Квітки-Основ ’ яненка. Вид. „Рух”. Харьків. Ц. 1 карб. 60 коп. 418) Гр. Квітка-Основ ’ яненко. Перекотиполе. В-во „Ранок”. Катери- нодар. 1918. In 8°. 419) Перекотиполе. Оповідане Гр. Квітки-Основяненка. З образками Микити Вихора [на обкладинці та в тексті, див. No IV 148]. Вид. Т-во „Українська Книжка”. Львів. 1918. (18X12). 42 стор. („Народня Бібліо ­ тека”, ч. 3). 420) Грицько Квітка-Основьяненко. Сватання на Гончарівці. Україн ­ ська оперета на 3 дії. Друкарня „Печатнік”. Харьків. 1918. (17X12). 77 стор. 421) Грицько Квітка-Основьяненко. Шельменко-денщик. Комедія в пяти діях. Друкарня „Печатнік”. Харьків. 1918. (17 Х12,5)- 68 стор. Ц. 1 р. 60 к. 422) Григорій Квітка-Основяненко. Твори. З портретом автора. [Див. No IV 63]. Під редакцією, з примітками, біографичним та історико-літера- турним начерком Вас. Бойка. [Див. No ПІ 658]. Том І. [Передмова В. Бойка. — Життя та літературна творчість Г. Квітки-Основ ’ яненка. — Салдатський патрет (з „Суплікою до пана іздателя”). — Маруся. — Мертвецький Велик ­ день. — Додаток (листування).] Видавниче Т-во „Криниця^ у Київі. Київ. 1918. (21X14). LXXVl [ПІ — V, VII — LXXVI] -[- 118 [3 — 22, 23 — 98,99 — 118] + ХХХ стор. 423) Григорій Квітка-Основяненко. Твори. Том III. [І. Дрібні повісті: Пархімове снідання. На лущання, як зав ’ язано. Купований розум. Підбре ­ хач. II. Перекотиполе. III. Божі діти. IV. Щира любов. Додаток: Листи до любезних земляків]. Видавниче Т-во „Криниця” у Київі. Київ. 1918. (21 X 14). 163 [3 — 10, 10 — 11, 11-17, 17 — 19, 20 — 45, 46 — 79, 81 — 136, 141 — 159] ст. (Друк. 10.000 прим.). ,— 55 — 1. Рец. + [О. Дорошкевич]. „Вільна Українська Школа”. 1918, No 4, (Ли ­ стопад), стор. 263. 2. Рец. — [М. Г рушевський] „Літератури о-Н ауковий В і с т н и к”. 1919, кн. 1, ст. 125-126. 423-а) [Г. Квітка]. На пущання, як завъязано. „Початкова читанка. Стежка додому”. Частина 2. Складена і пристосована для українських початкових шкіл Катеринославщини під орудою і редакцією І. М. Труби. Катеринослав. 1918. Ст. 91 — 92. 423-6) Підбрехач. Г. Квітка-Основ ’ яненко. (Скорочено). „Українська читанка. Стежка додому”. Ч. III. Для третього року навчання для початкових шкіл. Складена під редакцією і орудою І. М. Труби. Катеринослав. 1918. Ст. 69 — 70. 1919 р. 424) Сердешна Оксана. Г. Квитки-Основьяненко. Проф. Н. Грунскій. „Хрестоматія новой украинской лите ­ ратуры”. Кіевъ. 1919. Стор. 18 — 19. [Уривок з повісти]. 1922 p. 425) Маруся (з повісти). А. Крушельницький. „Вибір з українського народного пись ­ менства”. Том 1 (від 1798 до 1876 р.). Для 7-ої кляси середніх шкіл. Українське Акційне Видавниче Т-во „Чайка * . Відень — Київ — Львів. 1922. Стор. 43 — 61. 426) Ярмарок (з „Салдатського патрету”). Ibid., стор. 62 — 65. 427) Конотопська відьма (з оповідання). Ibid., стор. 65 — 70. 428) Перекотиполе (з оповідання). Ibid., стор. 70 — 82. 428-а) 1. Молитва Господня. 2. Первые стихи Евангелія отъ Іоанна. 3. Заповѣди. „Sertum bibliologicum въ честь проф. Малеина”. Пб. 1922. Ст. 208. [В статті Вс. Срезнєвського „Г. Квитка и И. Срезневский”]. [Автограф цих перекладів українською мовою з святого письма кінця 1842 чи по- чатків 1843 р. 4° (24 X 18), 1 стор., зберігається в рукоп. відділі Б-ки ВАН, арх. І. Срез ­ нєвського. Після текста приписки рукою ж Квітки: „Лисахъ по крайнему разумѣнію, подстрочно, не впускайся въ изъясненія и въ приведеніе въ ясность. Въ скобкахъ слова вставныя; если разсудите исключить, то все останется смыслъ”. Вс. Срезнєвський по ­ яснює, що ці переклади призначалися для „Слов ’ янської хрестоматії”, яку мав видати І. Срезнєвський в 40 рр.]. 429) Гр. Квітка. Ранок. [З повісти „Маруся”]. „Читанка для висшихкляс вселюдних шкіл” (видїлових шкіл). Накладом Видавництва шкільних книжок. З друкарні Наукового Товариства імени Шевченка. У Львові. 1922. Стор. 79 — 81. 430) Щаслива сїмя. [Уривок з повісти „Маруся”]. ,56 — Ibid., стор. 249 — 251. 431) Дівочий похорон на Україні. [Уривок з повісти „Маруся”]. Ibid., стор. 251 — 256. 432) Буря. (Уривок з повісти „Перекотиполе”). Ibid., стор. 266 — 268. 433) Гр. Квітка. Маляр Кузьма. [Уривок з оповідання „Салдатський патрет”]. Ibid., стор. 265 — 266. 434) Григорій Квѣтка-Основяненко. Подбрехач. Др. Володимир Бирчак.’„Р ус ь к а читанка для II клясы гимна ­ зий н о ѣ и горожан ь с ких шк ô л”. Накладом Державного Видавництва. Печатня Державного Видавництва в Празѣ. Прага. 1922. Стор. 8 — 10. 435) Григорий Квітка (Основяненко). Перекотиполе. „Рідне Слово * . Збірка новель і оповідань українських авторів. Berlin. 1922. Стор. 51 — 67. (Бібліотека „Українського Слова”, ч. 27). 1923 р. 436) Г. Квітка. Сватання на Гончарівці. Українська опера в 3 діях. Видання Книгарні Наукового Товариства ім. Шевченка. Друкарня Науко ­ вого Товариства імени Шевченка. Львів. 1923. (24X 15,5). 64 стор. 1924 р. 437) „20 — 40-ві роки в українській літературі. II. Григорій Квітка-Ос- нов ’ яненко”. [Салдатський патрет. — Маруся. — Перекотиполе]. ДВУ. 1924. (17X12,5). Стор. 11 — 34, 48 — 120, 153 — 183. Ц. 80 к. 5000 прим. („Шкільна бібліотека” під ред. Ол. Дорошкевича). [Текст подано в скороченому вигляді] [На стор. І — ХіІІ, 7 — 10, 34 — 47, 120 — 152, 183 — 236 — статті О. Гермаіізе, Ол. Дорош ­ кевича, матеріяли до біографії Квітки, матеріяли до вияснення психології його творчости, (листування), примітки, завдання, уривки з критичних праць про окремі оповідання Квітки та його творчість в цілому, бібліографія, словничок]. Рец. С. Кравцов. „Червоний Шлях”. 1924, кн. 6, стор. 275 — 276. 437-а) Літня буря в лісі. Г. Квітка. „Веселка”. Читанка ПІ для трудової школи. ДВУ. Вид. 2. Харк. 1924. Ст. 188 — 189. [Уривок з „Перекотиполя * ]. 1925 р. 437-6) Григорій Квітка. Підбрехач. Календар „Канадійського Українця” на р. 1926. Він ­ ніпег. 1925. 438) Григорій Квітка-Основяненко. Маруся. Оповідання. Для шкіль ­ ного вжитку зладив Д. Лукіянович. (З коментарем і словарем для школи). Льв. 1925. (21 X 14,5). 80 ст. Ц. 1. 50 зол. [На ст. 61 — 72 стаття Д. Лукіяновича „Про Марусю”, див. відд. III, No 990]. 439) „Тятинька мой была умный человѣка”. („Два невідомі твори Гр. Квітки Основ ’ яненка”. Подав Агапій Шамрай). ,57 „Україна”. 1925, кн. 5, стор. 97 — 102. [На стор. 95 — 97 — передмова А. Шамрая]. [Автограф нескінченого оповідання „Тятинька мой былъ умный человѣкъ…” Поч, 1840 р.р. (папір з тавром 1838 p.). (24 X 18). 8 стор. Зберігається в Рукоп. Відділі Б-ки Академії Наук СРСР, в архіві І. Срезнєвського за No 896 — 898]. 440) „Оженив Марко Ридкозуб старшого сына свого Остапа… * („Два невідомі твбри Г. Квітки-Основ ’ яненка”. Подав Агапій Шамрай). „Україна”. 1925, кн. 5, стор. 102 — 103. [Автограф нескінченого оповідання „Оженив Марко Ридкозуб… * 1830 р.р. (Папір з тавром 1833 р.). (25 X 19). З стор. Зберігається в Рукоп. Відділі Б-ки Ак. Наук СРСР., в архіві І. Срезнєвського за No 896 — 898]. 1926 р. 441) Супілка до пана іздателя. Грицько Основ ’ яненко. М. Плевако. „Хрестоматія нової української літератури”. Том 1. (Перша половина XIX ст.). ДВУ. 1926. (26,5 X 17,5). Ц. З карб. 50 к. (10.000 прим.). Стор. 150 — 151. 442) Салдатський патрет. Ibid., стор. 151 — 163. 443) Маруся. Ibid., стор. 163 — 198. [З де-якими скороченнями]. 444) Перекотиполе. Ibid., стор. 198 — 202. [Уривок]. 445) Сватання на Гончаргвці. [Дія 1] Ibid., стор. 202 — 221. 446) Листи до любезных земляків. [Уривки]. Ibid., ст. 222 — 224. 446-а) Буря. Г. Квітка. [Уривок з „Перекотиполя”]. Г. Сабалдир та професор М. Грунський. „Українська мова в трудшколі”. Підручник. Частина Ill. Київ. 1926. Ст. 77 — 78. 447) Гр. Квітка-Основ ’ яненко. Конотопська відьма. Редакція та вступна стаття Андрія Ніковського. [Див. ПІ, 992]. Вид. „Сяйво”. Київ. 1926. XII. (18X12). 143 стор. [5 — 35, 37 — 143]. Ц. 75 к. 4000 прим. („Бібліотека української повісти”, No 3). [На обгортці малюнок, див. IV, No 150]. Рец. Вадим Тарнавський. „Життя й Революція * . 1927, ч. 2, (лютий), стор. 248 — 250. а 1927 р. 448) Гр. Квітка-Основ ’ яненко. Маруся. Повість. Вступна стаття Ф. Яку- бовського. [Див. відд. ПІ, 997]. Видавництво „Сяйво”. Київ. 1927. (16X11). 87 стор. [З — 8, 9 — 87]. Ц. 20 к. 15000 прим. („Дешева бібліотека красного письменства”, No 3). [Малюнок на обгортці, див. No IV, 151]. 1928 р. 449) Г. Квітка-Основ ’ яненко. Вибрані твори. Редакція і вступна стаття А. Шамрая. Т. 1. [Шляхи Квітчиної творчости. А. Шамрай. — Супліка до пана іздателя. Салдатський патрет. Маруся. Конотопська відьма. Примітки]. ,— 58 — „Літературна бібліотека Книгоспілки”. [Київ — Харків — Одеса]. 1928. (18X13). LXII 4-266 XVI стор. Ц. 1 карб. 50 к. 4000 прим. [Між стор. IV і V — портрет, див. No IV, 75J. 481) * ) Г. Квітка-Основ ’ яненко. Вибрані твори. T. II. [Щира любов. — Перекотиполе. — Сердешна Оксана. — Примітки А. Шамрая]. „Літературна бібліотека Книгоспілки”. [Київ-Харків — Одеса]. 1928. (18X13). 20 0+ ХХстор. Ц. 90 к. 4000 прим. *) Останню назву хронологічного покажчика творів Квітки ми позначаємо ч. 481, а Де 450, зваживши на NoNo, які довелося вставити після того, як покажчика було скла ­ дено. Таких NoNo —31 (107-а, 200-а, 337-а, 350-а, 370-а, 371-а, 371-Ь, 371-с, 371-d, 383-а, 383-Ь, 383-с, 383-d, 402-а, 402-Ь, 403-а, 403-Ь, 403-с, 403-d, 407-а, 407-Ь, 407-с, 407-d, 415-а, 415-Ь, 423-а, 423-6, 428-а, 437-а, 437-6, 446-а). [Між стор. 4 і 5 — на окремій картці малюнок: .Садиба Квітки-Основ ’ яненка на Ос ­ нові коло Харкова в 50 р.р. “ , див. No IV, 100]. 1. Рец. Вадим Тарнавський. .Життя й Р е в о л ю ц і я “ . 1928, кн. VIII, ст. 160 — 162- 2. Рец. І. Айзеншток. .Критика”. 1928, кн. VI. ,2. Систематичний покажчик творів. 1) „Письмо к издателю” і „Объявление о предполагаемом в Слоб.-Укр. губ. О-ве Благотворения”. „ВЕ “ , 1812, [1, 2]. 2) Статті, замітки й оповістки про Харк. „О-во Благотворения” рос. мовою. „СО”, 1815, [3, 4, 7, 31]. „УВ”, 1816, [12, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 32, 36, 44]; 1817, [47, 49, 50]; 1818, [59, 60]; 1819, [71]. „ХИ “ , 1817, [57]; 1818, [68]; 1819, [77]. 3) Звіти про діяльність Ради Харк. „О-ва Благотворения”. „СО”, 1815, [5, 6]; 1816, [43]. „УВ”, 1816, [37, 38]; 1817, [51, 52, 54 — 56]. 4) Повідомлення про видавання журналу „Укр. Вестник”. „ВЕ “ , 1816, [8, 41]. „СО”, 1816, [9, 42]. „УВ”, 1816, [10, 30, 40, 45]. 5) „Живописная проза”. Стаття рос. мовою. „УВ “ , 1816, [И]. 6) „Письма Фалалея Повинухина”. Фейл. рос. м. „УВ “ , 1816, [14, 18, 24, 33, 39]; 1817, [53]. „ВЕ”, 1822, [80 — 82]. 7) „Воззвание к женщинам”. Вірші рос. м. і) „ХД “ , 1816, [15]; II) „Укр. Ст. “ , 1866, [235]. 8) „Примечания издателей” (до промови А. Квітки, до статті I. Бер ­ нета і до листів про .Малороссию” А. Левшина), „УВ”, 1816, [16,22, 35]. 9) „Не хочу”. Рос. вірш. I) „ХД “ , 1816, [19]; II) [під згл. „Песенка или полубыль”]. „УВ”, 1818, [64]; III) „Укр. Ст. “ , 1866, [236]. 10) „Каламбур”. Рос. вірш. I) „ХД “ , 1816, [21]; II) „Опыт русской анфологии”, 1828 “ , [85]. 11) „Эпитафия. Мне”. Рос. вірш. „ХД “ , 1816, [25]. 12) П ’ ять „двойных акростихов”. Рос. вірш. I) „ХД “ , 1816, [26]; II) [один акростих „Надя”]. „Укр. Ст.”, 1866, [237]. 13) „Мысли и замечания “ . Стаття рос. м. для дітей. „УВ “ , 1816, [29]. 14) „Акростишие в день тезоименитства Повинухина” Рос. вірш. „УВ “ , 1816, [34]. 15) „Приключение на именинах”. Рос. вірш. „УВ”, 1817, [46]. 16) „К нынешним издателям „Украинского Вестника”. Допис. „УВ”, 1817, [48], 17) „Мысли в день моего рождения”. Рос. вірш. „УВ “ , 1818, [58]. 18) Листи до видавців, дописи у справах Харк. Інститута Шлях. Ді ­ виць. „УВ “ . 1818, [66, 67]; 1819, [69, 70, 72— 76]. „ХИ”, 1818, [68]; 1819, [77]; 1820, [78]; 1821, [79]. 19) „Ответ на ответ”. Рос. вірш. „УВ “ , 1818, [65]. 20) „Малороссийские анекдоты” (сім). I) „ВЕ”, 1822, [83, 84]; II) „К. Ст. “ , 1900, [350]. ,— 60 21) „Дворянские выборы, ч. 1″. Ком. I) М, 1829, [86]; II) „Др. соч. “ Спб., 1862, [227]; III) „Соч.” т. VI, X., 1894, [329]. 22) „Турецкая шаль”. Ком. М., 1829, [87]. 23) „Дворянские выборы, ч. 2 “ . Ком. I) М., 1830, [90]; II) „Галатея”, 1829, [88]; III) „МВ”, 1830, [89]; IV) „Др. соч.” Спб., 1862, [227]; V) „Соч. т. VI, X., 1894, [329]. 24) „Шельменко — волостной писарь”. Ком. рос.-укр. мовою. Окремі вид.: I) X., 1831, [91]; II) М., 1834, [102]; III) X., 1836, [105]; IV) Од., 1902, [362]; V) К., 1910, [390]; VI) К., 1910, [397]; VII) К., 1914, [411]. По зібраннях творів: I) „Др. соч. “ Спб., 1862, [226]; 11) „Пис. “ Льв., 1878, [269]; III) „Др. соч.” К., 1893, [314]; IV) „Соч. “ т. V, X., 1894, [328]; V) „Др. соч.” К., 1895, [333]; VI) „Др. соч.” К., 1901, [355]; VII) „Др. соч.” Од., 1902, [361]; VIII) „Тв. “ Льв., 1905, [377]; IX) „Др. соч.” К., 1910, [389]; X) „Др. тв. “ К., 1910, [394]; XI) „Тв. “ Льв., 1913, [407]. 25) „Ганнуся”. Рос. пов. 1) X., 1839, [122]; II) „Телескоп”, 1832, [92]; III) „Соч.” т. IV, X., 1890, [ЗОЇ]; IV) „Соч.” т. IV, X., 1901, [352]. 26) „Украинские анекдоты” (два). I) „М о л в а”, 1833, [93]; П) „К. Ст. “ , 1900, [348]. 27) „Шпигачки”. Шість укр. віршиків. 1) „Молва”, 1833, [94], II) „К. Ст.«, 1893, [308]; III) „К. Ст. “ , 1900, [349]. 28) „Описание жизни Иосафа Горленка”. Рос. брошюра. I) Спб., 1833, [95]; II) К., 1836, [103]; III) Спб., 1842, [177]; IV) Спб., 1846, [194]; V) Спб., 1854, [200]; VI) Спб., 1858, [203]. 29) Примітки до статті і. Срезнєвського про Сковороду (дві, рос. м.). I) „Утр. Зв. “ , кн. 1, 1833, [96]; II) Ibid., 1834, [100]. 30) „Салдатський патрет”. Окремі вид.: I) Спб., 1861, [212]; II) Льв., 1877, [267]; 111) Чернівці, 1877, [268]; IV) X., 1883, [279]; V) X., 1887, [286]; VI) Од., 1906, [379]. По жур., альм., чит.: I) „Утр. Зв. “ кн. 2, X., 1833, [97, 98]; I!) „Зо ­ ря”, Льв., 1869, [249]; ПІ) „Чит. “ О. Барвінського, Льв., 1871, [252]; IV) „Чит.” Ю. Романчука, Льв., 1871, [257]; V) Ibid., 1879, [271]; VI) Ibid., 1886, [280]; VII) „Чит. “ Лучаковського, Льв., 1892, [305]; ѴПІ) „Д з в і н о к”, Льв., 1893, [31 2]; ЇХ) „В і к”, 1902, [367, 368]; X) „В и Ї м к и” О. Барвінського, Льв., 1916, [413-Ь]; XI) „Чит. “ його ж, Льв., 1916, [413-с]; XII) „Чит.” Льв., 1922, [433]; XIII) „Вибір” А. Крушельницького, Льв., 1922, [426]; XIV) „Хрест. М. Плевако”, 1926, [441, 442]. По зібраннях творів: I) „Малор. пов. “ , кн. 1, М., 1834, [101]; II) Те саме, X., 1841, [147]; ПІ) „Пов. “ , т. 1, Спб., 1858, [204]; IV) „Пис.” Льв., 1878, [269]; V) „Соч. “ т. I, X., 1887, [284]; VI) „Соч. “ К., 1893, [313]; VII) „Соч. “ К. — X., 1898 — 99, [343]; ѴПІ) „Соч.”, т. I, X., 1899, [345]; IX) „Тв. “ , т. I, Льв., 1904, [373]; X) „Соч.” К., 1905, [376]; XI) „Тв. “ , т. I, Льв., 1911, [403]; XII) „Соч.” К., 1913, [406]; XIII) „Тв. “ , т. I, К., 1918, [422]; XIV) ,20 — 40 рр. в укр. літ.” вип. II, К., 1924, [437]; XV) „Вибр. тв.” т. 1, X, 1928, [449]. ,— 61 „Солдатский портрет”. Окремі вид. перекладу: I) Спб., 1860, [208]; II) М., 1904, [372]. По журналах і альм.: I) „Совр. “ , 1837, [107]; II) „Ск. за ск. “ , 184 2, [179]; III) „С. Пч. “ , 1860, [207]. 31) „Маруся”. Окремі вид.: I) Льв., 1849, [197]; II) Спб., 1861, [211]; III) Льв., 1876, [266]; IV) Льв., 1877, [267]; V) X., 1887, [287]; VI) М„ 1894, [320]; VII) X., 1895, [331]; VIII) Льв., 1901, [357]; IX) К., 1906, [380]; X) Льв., 1911, [402-а]; XI) Вовча,’ 1918, [416]; XII) X., 1918, [417]; XIII) К., 1927, [439]; XIV) Льв., 1925, [438]. По жур., альм., чит.: I) „Утр. Зв. “ , кн. 2, 1833, [99]; II) „Чит. “ Ді- дицького, Льв., 1886, [240]; III) Ibid., [241]; IV) „Siolo”, Льв., 1866, [242]; 1867, [243]; V) „Чит.” А. Торонського, Льв., 1868, [245]; VI) „Чит.” О. Барвінського, Льв., 1871, [251]; VII) „Чит. “ Ю. Романчука, Льв., 1871, [258]; VIII) Ibid., [260]; IX) Ibid., 1879, [274]; X) I b і d., [275]; XI) Ibid., [276]; XII) „Виїмки” О. Барвінського, 1893, [316]; XIII) І b і d., 1898, [340]; XIV) „Вибір” О. Барвінського, Льв., 1901, [353]; ХІѴ)„Чит. “ , Льв., 1904, [371-а]; XV) Ibid. [371-b]; XVI) Ibid., [371-c]; XVII) „Виїмки” О. Бар ­ вінського, 1905, [374]; XVIII) „Чит. “ , Льв., 1908, [383-а]; XIX) Ibid., [383-b]; XX) Ibid., [383-с]; XXI) „Канадійська Нива”, 1909, [386]; XXII) „Вибір” О. Барвінського, 1910, [387]; XXIII) „Чит.”, Льв., 1911, [403-а]; XXIV) Ibid., [403-b]; XXV) Ibid., [403-с]; XXVI) Чит., Льв., 1913, [407-а]; XXVII) „Чит.” [407-b]; XXVIII) Ibid., [407-с]; XXIX) „Ви ­ їмки” О. Барвінського, Льв., 1916, [413-а]; XXX) „Вибір” О. Барвін ­ ського, Льв., 1917, [414]; XXXI) „Вибір” А. Крушельницького, Льв., 1922, [425]; XXXII) „Чит. “ , Льв., 1922, [429]; XXXIII) Ibid., [430]; XXXIV) Ibid., [431]; XXXV) „Хрест.” М. Плевако, X., 1926, [443]. По зібраннях творів: І) „Малор. пов. “ , кн. 1, М., 1834, [101]; 11) Те саме, X., 1841, [147]; III) „Пов. “ , т. І, Спб., 1858, [204]; IV) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; V) „Соч. * т. I, X., 1887, [284]; VI) „Соч.” К., 1893, [313]; VII) „Соч. “ К., 1898, [343]; VIII) „Соч.” X., 1899, [345]; IX) „Тв.” т. І, Льв., 1904, [373]; X) „Соч. “ , К., 1905, [376], XI) „Тв.”, т. І, Льв., 1911, [403]; XII) „Соч. “ , К., 1913, [406]; XIII) „Тв.” т. І, К., 1918, [422]; XIV) „20 — 40 рр. в укр. літ.” К., 1924, [437]; XV) „Вибр. тв.” т. І, 1928, [449]. „Маруся”. Окр. вид. перекладу: Спб., 1894, [321]. По журналах: „Совр. “ , 1838, [115]. „Marusia”. I) „Przeglqd Slow.” Познань, 1881, [277]. II) „Slow. Besedy”. Brno, 1896, [377]. 32) „Мертвецький Великдень”. Окр. вид.: І) Спб., 1861, [214]; II) Льв., 1882, [278]; III) X., 1887, [288]; IV) М., 1894, [322]. По зібраннях творів: І) „Малор. пов.”, кн. 1, М., 1834, [101]; II) Те саме, X., 1841, [147]; III) „Пов. “ , т. І, Спб., 1858, [204]; IV) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; V) „Соч. “ , 1887, X., [284]; VI) „Соч. “ , К., 1893, [313]; VII) „Соч. “ , К., 1898, [343]; VIII) „Соч.”, т. I, X., 1899, [345]; IX) „Тв. “ , т, І, ,— 62 — Льв., 1904, [373]; X) „Соч. “ , К., 1905, [376]; XI) „Тв. “ , т. 1, Льв., 1911, [403]; XII) „Соч. “ , К., 1913, [406]; XIII) „Тв. “ , т. I, К., 1918, [422]. „Праздник мертвецов”. Окр. вид. перекладу: Спб., 1860, [210]. По жур ­ налах: I) „Совр.” т. XIII, 1839, [116]. II) „С. Пч. “ , 1860, [209]. 33) „Сватання на Гончарівці”. Окр. вид.: I) X., 1836, [104]; II) X., 1840, [145]; III) Од., 1902, [364]; IV) К., 1910, [392]; V) К., 1910, [395]; VI) К„ 1910, [400]; VII) К., 1914, [409]; VIII) X., 1918, [420]; IX) Льв., 1923, [436]. В „Хрестом. М. Плевако”, X., 1926, [445]. По зібраннях творів: I) „Др. соч.” т. I, Спб., 1862, [226]; II) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; III) „Др. соч.” К., 1893, [314]; IV) „Соч.” т. VI, X., 1894, [329]; V) „Др. соч.” К., 1895, [333]; VI) „Др. соч.” К., 1901, [355]! VII) „Др. соч.” Од., 1902, [361]; VIII) „Твори”, Льв., 1905, [377]; IX) „Др. соч.” К., 1910, [389]; X) „Др. тв. “ , К., 1910, [394]; XI) „Твори”, Льв., 1913, [407]- 34) „Добре роби, добре й буде”. Окр. вид.: I) Спб., 1861, [215]; II) Льв., 1874, [262]; ПІ) X., 1887, [289]; IV) Од., 1906, [378]. По зібраннях творів: I) „Малор. пов. “ , к ’ н. И., М., 1837, [106]; II) „Ма- лор. пов. “ , кн. II, X., 1841, [148]; III) „Повісті”, т. II, Спб., 1858, [205]; IV) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; V) „Соч.”, X., 1887, [284]; VI) „Соч.” К., 1893, [313]; VII) „Соч. “ , К., 1898, [343]; VIII) „Соч. “ , X., 1899, [345]; IX) „Твори”, т. I, Льв., 1904, [373]; X) „Соч. “ , К., 1905, [376]; XI) „Твори”, т. I, Льв., 1911, [403]; XII) „Соч.”, К., 1913, [406]. У читанці Лучаківського, Льв., 1909, [384]. „Делай хорошо и будет тебе хорошо”. Окр. вид. перекладу: I) Спб., 1867, [244]; II) Спб., 1873, [261]. Переклад у журналі: „Совр.”, т. XIV, 1839, [119]. 35) Конотопська відьма”. Окр. вид.: 1) Спб., 1861, [216]; II) X., 1887, [290]; Ill) М., 1895, [330]; IV) К., 1901, [356]; V) К., 1910, [399]; VI) К., 1926« [447]. По зібраннях творів: I) „Малор. пов. “ , кн. 2, М., 1837, [106]; II) „Ма ­ лор. пов. “ , кн. 2, X., 1841, [148]; III) „Повісті 11 , т. II, Спб., 1858, [205]; IV) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; V) „Соч.”, т. I, X., 1887, [284]; VI) „Соч. “ , К., 1893, [313]; VII) „Соч. “ , К., 1898 — 99, [343]; VIII) „Соч. “ , т. I, X., 1899, [345]; IX) „Твори”, т. I, Льв., 1904, [373); X) „Соч. “ , К., 1905, [376]; XI) „Твори”, т. I, Льв., 1911, [403]; XII) „Соч. “ , К., 1913, [406]; XIII) „Ви ­ брані твори”, т. I, X., 1928, [449]. По альманахах і читанках: I) „Львовянин”, Льв., 1862, [228]; II) „Вибір” А. Крушельницького, Відень — К. — Льв., 1922, [427]. „Конотопская ведьма”. Переклад в журналі: Совр. “ , т. XV, 1839, [120]. 36) „От тобі й скарб”. Окр. вид.: I) Спб., 1861, [217]; II) X., 1887, [291]. По зібраннях творів: I) „Малор. пов. “ , кн. 2. М., 1837, [106]; II) „Ма ­ лор. пов. “ , кн. 2. X., 1841, [148]; III) ,.Пов. “ т. II. Спб., 1858, [205]; ,— 63 — ІѴ)„Пис. “ Льв., 1878, [269]; V) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; VI) „Соч.” К., 1893, [313]; VII) „Соч.” т. II. К. — X., 1898, [343]; VIII) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; IX) „Тв. “ т. I. Льв., 1904, [373]; X) „Соч.” К., 1905, [376]; XI) „Тв. “ т. I. Льв., 1911, [403]; XII) „Соч.” К., 1913, [406]. По журналах: „Читальня”, Льв., 1893, [306]. „Вот тебе и клад”. Переклад в „Литер. Газете”, 1840, [131]. 37) „Ведьма”. Укр. сказка В. Даля-Луганского. „Литер, приб. к „Р. Инв. “ , 1837, [107а]; II) „Повести Казака Луганского”, Спб., 1846, [193]; III) „Поли. собр. соч. Даля”, 1898, [338]. 38) „Козир-дівка”. Окр. вид.: I) Спб., 1838, [108]; II) Спб., 1861, [218]; ПІ) X., 1887, [292]; IV) К., 1908, [383]. По зібраннях творів: І) „Пов. “ т. II, Спб., 1858 [205]; II) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; III) „Соч.” Т.П. X., 1887, [285]; IV) „Соч.” К., 1893, [313]; V) „Соч.” К. — X., 1898, [343]; VI) „Соч.” т. II, X., 1899, [346]; VII) „Тв. “ т. I. Льв., 1904, [373]; ѴПІ) „Соч.” К. — Спб, — X., 1905, [376]; IX) „Тв.” т. I. Льв., 1911, [403]; X) „Соч.” К, — Спб. — Од., 1913, [406]. „Козырь-девка”. Переклад окр. вид.: Спб., 1862, [222]. По журналах: I) „Совр.”, 1840, [129]; II) „С. Пч. “ , 1862, [221]. 39) „Основание Слободских полков”. Стаття рос. м. По газетах і журналах:!) „Приб. к „X. Г. В. “ , 1838, [109]; II) „Совр. “ , т. XVII, 1840, [128]. По зібраннях творів: I) „Соч.” т.ІѴ, X., 1890, [301]; II) Ibid., X.,1901, [352]. 40) „О Харькове и городах Харьк. губ.” Стаття рос. м. По газетах і журналах: I) „Приб. к „X. Г. В. “ , 1838, [110 — 114]; II) „Совр.” т. XX, 1840, [141]. По зібраннях творів: І) „Соч.” т. IV, X., 1890, [ЗОЇ]; II) „Соч. “ т. IV, X., 1901, [352]. 41) „Скупец”. Эпизод из книги: „Жизнь и похождения Пустолобова”. Оповід. рос. м. I) „Новогодник”, Спб., 1839, [117]; II) „Пов. и расск. Губера, Основьяненка, Кукольника и Каменского”. Спб., 1839, [118]. 41 -а) „Жизнь и похождения Столбикова”. Пов. рос. м. По журналах: „Совр.”, 1841, [151]. По зібраннях творів: „Собр. соч.” Спб., 1841, [160, 162, 167]. 42) „Пан Халявский”. Повість рос. м. Окр. вид.: I) Спб., 1870, [250]; II) Спб., 1879, [270]; III) Спб., 1888, [299]; IV) К., 1893, [315]; V) М., 1894, [323]; VI) Спб., 1895, [332]; VII) Спб., 1896, [335]; ѴПІ) М., 1898, [342]; IX) М., 1899, [344], X) Спб., 1902, [366]; XI) М., 1903, [370]; XII) М., 1904, [371]; XIII) М., 1911, [401]; XIV) М., 1911, [402]; XV) М., 1914, [408]. По зібраннях творів: I) „Собрание соч.” Спб., 1840, [143, 144]; II) Те саме. Спб., 1841, [168, 169]; ПІ) „Соч.” т. V. X., 1894, [328]; IV) „Соч.” К., 1895, [334]. По журналах: „От. Зап.” 1839, [121]. ,— 64 — 43) „Щира любов”. Укр. повість. Окр. вид.: X., 1887, [297]. По зібраннях творів: І) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; II) „Соч.” К., 1893, [313]; ПІ) „Соч.” К., 1898, [343]; IV) „Соч.” X., 1899, [346]; V) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; VI) „Соч.” К., 1905, [376]; VII) „Соч.” К., 1913, [406]; VIII) „Тв. “ т. II. Льв., 1913, [407]; IX) „Тв.” т. III. К., 1918, [423]; X) „Вибр. тв.” т. II. 1928, [450]. „Вот любовь”. Переклад рос. м. І) „Совр. “ , 1839, [123]; II) „Совр.”, 1840, [130]. 43-а) „Щира любов”. Укр. п ’ єса. Окр. вид.: І) Од., 1902, [365]; II) К., 1910, [393]; ПІ); К., 1910, [396]; IV) К., 1914, [410]. По альманахах і чит.: І) „Ю.-рус. з б.” X., 1848, [195]; II) „Чит.” А. Торонського. Льв., 1868, [246]; ПІ) „Чит.” О. Барвінського. Льв., 1871, [254]. По зібраннях творів: І) „Др. соч.” Спб., 1862, [226]; II) „Пйс. “ Льв., 1878, [269]; ПІ) „Др. Соч.” К., 1893, [314]; IV) „ Соч. “ т. VI. X., 1894, [329]; V) „Др.Соч.” К., 1895, [333]; VI) „Др.соч.” К., 1901, [355]; VII) „Др. Соч.” Од., 1902, [361]; VIII) „Тв.” т. П. Льв., 1905, [377]; IX) „Др. Соч.” К., 1910, [389]; X) „Др. Соч.” К., 1910, [394]; XI) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]. 44) „Головатий”. Стаття рос.м. І) „От. Зап. “ , 1839, [124]; II) „Соч.” т. ПІ. X., 1889, [300]; III) „Соч.” т. III. X., 1901, [351]. 45) „Листи до любезних земляків”. Укр. брошюра. Окр. вид.: I) X., 1839, [125]; II) М., 1896, [336]. По альманахах: І) „Малор. сб. по в.” М., 1899, [347]; П) „Избр. соч.” Спб., 1909, [385]; III) „Хрест. М. Плевако”, 1926, [446]. По зібраннях творів: І) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; П) „Соч.” К., 1893, [313]; III) „Соч.” К., 1898, [343]; IV) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; V) „Соч.” К., 1905, [376]; VI) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; VII) „Соч.” К., 1913, [406]; VIII) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]; IX) „Тв.” т. III. К., 1918, [423]. 46) „Торговля шерстью”. Допис рос. м. „Приб. к„Х.Г. В. “ , 1839, [126]. 47) „Божі діти”. Укр. повість. Окр. вид.: X., 1887, [295]. По зібраннях творів: І) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; II) „Соч.” К., 1893, [313]; ПІ) „Соч.” К., 1898, [343]; IV) „Соч.” т. II. X., [376]; V) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; VI) „Соч.” К„ 1905, [376]; VII) „Соч.” К., 1913, [406]; VIII) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]; IX) „Тв.” т. ПІ. К., 1918, [423]. „Божие дети”. Переклад рос. м. І) „Утр. Заря”, 1840, [127]; II) „Сем. библ.”, Льв., 1856, [202]. 48) „О новой книге”. Допис рос. м. в газетах: I) „Приб. к „X. Г. В. “ , 1840, [132]; 11) „Приб. к „Полт. Г. В. “ , 1840, [133]. 49) „Приезжий из столицы”. Рос. п ’ єса. I) „Пантеон”, 1840, [134]; II) „Др. соч.” т. II. Спб., 1862, [227]; III) „Соч.” т. VI. X., 1894, [329]. 50) „О правописании малор. языка”. Стаття рос. м. „Маяк”, 1840, [135]. ,— 65 — 51) „Панна Сотниковна”. Повість рос. м. Окр. вид.: Спб., 1893, [318]. В журналі: „Совр. “ , 1840, [137]. По зібр. творів: I) „Соч.” т. III. X., 1890, [300]; II) „Соч.” т. III. X., 1901, [351]. 52) „Украинские дипломаты”. Пов. рос. м. I) „Совр. “ 1840, [136]; II) „Соч. “ т. IV. X., 1890, [301]; III) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 53) „Ложные понятия”. Пов. рос. м. 1) „Совр.” 1840, [138]; II) „Соч. ‘ т. IV. X., 1890, [ЗОЇ]; III) „Соч. “ т. IV. X., 1901, [352]. 54) „Перекотиполе”. Укр. оповідання. Окр. вид.: I) Спб., 1861, [219]; II) Льв., 1874, [263]; III) X., 1887, [294]; IV) Льв., 1891, [303]; V) М., 1894, [324]; VI) X., 1894, [325]; VII) X., 1901 [358]; VIII) X., 1901, [359]; IX) К., 1913, [405]; X) Льв., 1916, [403]; XI) Льв., 1917, [415-а, 415-Ь]; XII) Катеринодар, 1918, [418]; XIII) Льв., 1918, [419]. По журналах, альманахах, читанках: I) „Молодик”, ч. II. X., 1843, [187]; II) „Чит.” Дідицького. Льв, 1868, [239]; III) „Чит.” Торонського. Льв., 1868, [247]; IV) „Чит.” О. Барвінського. Льв-., 1871, [253]; V) „Чит.” Ю. Романчука. Льв., 1871, [259]; VI) Ibid., 1879, [272]; VII) Ibid., 1886, [281]; VIII) „Дзвінок”, Льв., 1891 , [302]; IX) „В и Ї м к и” О. Барвінського. Льв., 1893, [317]; X) Ibid., 1898 [341]; XI) „Вибір” О. Барвінського. Льв., 1901, [354]; XII) „Вік”, т. 11. К., 1902, [369]; XIII) „Читанка”. Льв., 1904, [371-d]; XIV) „Виїмки” О. Барвінського. Льв., 1905, [375]; XV) „Чит.” Льв., 1908, [383-d]; XVI) „Вибір” О. Барвінського. Льв., 1910, [388]; XVII) „Чит.” Льв., 1911, [403-d]; XVIII) „Чит.” Льв., 1913, [407-dj; XIX) „Вибір” О. Барвінського. Льв., 1917, [415]; XX) „Чит.” А. Крушельницького. Льв., 1922, [428]; XXI) „Чит.” Льв., 1922, [432];. XXII) „Рідне Слово”. Берлін, 1922, [435]; XXIII) „Чит. Веселка”. X., 1924, [437-а]; XXIV) „Укр. мова”. Сабалдиря і Грунського. К., 1926, [446-а]; XXV) „Хрест. М. Плевако”. 1926, [444]. По зібраннях творів: 1) „Пов.” т. II. Спб., 1858, [205]; II) „Пис.” Льв., 1878, [269]; ІІІ)’„Соч. “ т. ПІ. X., 1887, [285]; IV) „Соч.” К., 1893, [313]; V) „Соч.” К., 1898, [343]; VI) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; VII) „Соч.” К., 1905, [376]; VIII) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; IX) „Соч.” К., 1913, [406]; X) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]; XI) „Тв.” т. III. К., 1918, [423]; XII) „20 — 40 роки в укр. літ.” К., 1924, [437]; XIII) „Вибр. тв.” 1928, [450]. „Перекатиполе”. Переклад рос. м. „Маяк”, 1840, [139]. 55) „Званные гости”. Рос. фейлетон. „Совр.” 1840, [140]. 56) „Ярмарка”. Рос. повість. I) „Совр.” 1840, [142]; II) „Соч.” т. IV. X., 1890, [301]; III) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 57) „Шельменко-денщик “ . Укр. п ’ єса. Окр. вид.: I) X., 1840, [146]; И) Льв., 1864, [233]; III) Од., 1887, [298]; IV) Од., 1902, [362]; V) К., 1910, [391]; VI) К., 1910, [398]; VII) К., 1914, [412]; VIII) X., 1918, [421]. По журналах і читанках: І) „Пантеон”, 1841, [153]; II) „Ч ит. “ А. То ­ ронського. Льв, 1868, [248]. ,— 66 — По зібраннях творів: 1) „Др. соч. “ т. І. 1862, [226]; II) „Пис.” Льв., 1878, [269]; ПІ) „Др. соч.” К., 1893, [313]; IV) „Соч.” т. V. 1894, [328]; V) „Др. соч.” К., 1895, [333]; VI) „Др. соч.” К., 1901, [355]; VII) „Др. соч”. Од., 1902, [361]; VIII) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]: IX) „Др. соч.” К., 1910, [389]; X) „Др. тв.” К., 1910, [394]; XI) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]. 58) „Мемуары Евстратія Мякушкина”. Рос. фейлетон. „Совр.” 1841, [149]. 59) „Украинцы”. Рос. стаття: І) „Совр.” 1841, [150]; II) „Соч.” т. IV. X., 1890, [ЗОЇ]; ПІ) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 60) „Знакомые незнакомцы”. Рос. оповідання. „Литер, газета 11. 1841, [152]. 61) „Фенюшка”. Рос. повість. „Совр.” 1841, [154]. 62) „Добрый пан.” Рос. оповід. „Киевлянин”. 1841, [155]. 63) „Сердешна Оксана”. Укр. повість. Окр. вид.: I) Спб., 1861, [213]; II) X., 1887, [293]; III) М., 1894, [327]; IV) М., 1897, [339]; V) К., 1901, [360]; VI) К., 1907, [382]. По журн., альманахах: І) „Ластівка”. Спб., 1841, [156]; II) „Чи ­ тальня”. Льв., 1893, [307]; ПІ) „Хрест.” М. Грунського. К., 1919, [424]. По зібраннях творів: 1) „Пов.” т. I. Спб., 1858, [204]; II) „Пис.” Льв., 1878, [269]; ПІ) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; IV) „Соч.” К„ 1893 [313]; V) „Соч.” К., 1898, [343]; VI) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; VII) „Тв.” т. I. Льв., 1904, [373]; VIII) „Соч.” К., 1905, [376]; IX) „Тв.” т. I. Льв., 1911, [403]; X) „Соч.” К., 1913, [406]; XI) „Вибр. тв.” т. II. 1928, [450]. „Сердешная Оксана”. Перекл. рос. м.: I) „Москв.” 1842, [173]; 11) „Сем. библ.” 1855, [201]. „Oksana”. Окр. вид. перекладу франц, мовою. Париж, 1854, [199]. 64) „Пархімове снідання”. Укр. оповідання. Окр. вид.: I) Спб., 1861, [220]; II) X., 1887, [296]; ПІ) К., 1912, [404]. По альм. і читанках: І) „Ластівка”. Спб., 1841, [157]; II) „Чит.” Є. Партацького. Льв., 1871, [255]. По зібраннях творів: І) „Пов.” т. 11. Спб., 1858, [205]; 11) „йис.” Льв., 1878, [269]; III) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; IV) „Соч.” К., 1893, [313]; V) „Соч.” К., 1898, [343]; VI) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; VII) „Соч.” К., 1905, [376]; VIII) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; IX) „Соч.” К. 1913, [406]. X) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]; XI) „Тв.” т. III. К., 1918, [423] „Завтрак Пархома”. Перекл. рос. м.: „Одесский Вестник”, 1862, [225]. 65) „На лущання, як зав ‘ язано “ . Укр. оповідання. Окр. вид.: 1) Спб., 1860, [206]; II) Спб., 1862, [224]; ПІ) X., 1887, [296]; IV) К., 1912, [404]. По альманахах і читанках: І) „Л а сті в к а”. Спб., 1841, [158]; II) „Ч а й к а”. К., 1876, [265]; III) „Чит. Стежка до дому” ч. II. 1918, [423-а]. По зібраннях творів: І) „Пис.” Льв., 1878, [269]; II) „Соч.” т. II. X., 1887, [285]; ПІ) „Соч.” К., 1893, [313]; IV) „Соч.” К., 1898, [343]; V) „Соч.” ,— 67 — т. II. X., 1899, [346]. VI) „Соч.” К., 1905, [376]; VII) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; VIII) „Соч.” К., 1913, [407]; IX) „Тв.” т. III. К., 1918, [423]. 66) „Ботфорт”. Рос. оповід. „Литер. Газ.” 1841, [159]. 67) „Герой очаковских времен”. Рос. повість. I) „Совр.” 1841, [161]; II) „Соч.” т. ПІ. X., 1889, [300]; III) „Соч.” т. III. X., 1901, [351]. 68) „Театр в Харькове”. Стаття рос. м. I) „Пр и б. к „X. Г. В.”, 1841, [163]; II) „Репертуар 11 , 1842, [178]. 68-а) „История театра в Харькове”. I) „Литер. Газ.” 1841, [165]; II) Н. Черняев. „Харьк. театральный альманах”. 1900, [350-а]; III) „Соч.” т. IV. X., 1890, [ЗОЇ]; IV) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 69) „Маргарита Прокофьевна”. Рос. повість. „Москв.” 1841, [164]. 70) „Рассказ”. „Русская Беседа”. Альманах. Спб., 1841, [166]. 71) „Знахарь”. Рос. оповід. I) „Наши”. Спб., 1841, [170]; II) „Соч.” т. IV. X., 1890, [301]; Ill) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 72) „Предания о Гаркуше”. I) „Совр.” 1842, [171]; II) „Соч.” т. III. X., 1889, [300]; III) „Соч.” т. III. X., 1901, [351]. 73) „Друзья”. Рос. оповід. „Лит. Газ.” 1842, [172]. 74) „Купований розум. (Малороссийская быль)”. Укр. оповідання. Окр. вид.: I) Спб., 1862, [223]; II) К., 1906, [381]. По журналах, альманахах і читанках: І) „Маяк”. 1842, [174]; II) „Чит.” Романчука. Льв., 1879, [273]; III) „Як лінивих учити”. К., 1892, [304]. По зібраннях творів: 1) „Пис.” Льв., 1878, [269]; II) „Соч.” т. IV, X., 1890, [ЗОЇ]; III) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]; IV) „Тв.” т. II. Льв. 1905, [377]; V) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]. 75) „Вояжеры”. Рос. оповід. „Литер. Газ.” 1842, [176]. „Вояжеры”. Комедія. „Библиотека для Чтения”. 1845, [191]. 75-а) „Ответ г. Тихорскому”. Стаття. „Маяк”. 1843, [183]. 76) „Умные дети”. Рос. оповід. „Звездочка”. Спб., 1843, [180]. 77) „1812 год в провинции”. Рос. пов. „О теч. Зап.” 1843, [181]. 78) „Основание Харькова”. Рос. оповід. I) „Молодик”. Ч. I. X., 1843, [182]; II) „Соч.” т. IV. X., 1890, [ЗОЇ]; III) „Соч.” т. IV. X., 1901, [352]. 79) „О святой мученице Александре царице. „Звездочка”. 1843, [184]. 80) „Народные воспоминания когда и для чего поставлены пушки в Харькове”. „Литер. Газ.” 1843, [185]. 81) „Одолжение нищего”. Рос. оповідання. „З в е з д о ч ка “ . 1843, [186]. 82) „Підбрехач”. Укр. Оповідання. Окр. вид.: I) Спб., 1860, [206]; II) Спб., 1862, [224]; III) X., 1887, [296]; IV), К., 1912, [404]. По журналах і читанках: 1) „Молоди к”, ч. 11. X., 1843, [1 88]; 1!) „Ч и т.” Партацького. Льв., 1871, [256]; III) „Чит.” Крушельницького. Льв., 1911, [402-в]; IV) „Чит. Стежка до дому”, ч. III. 1918, [423-6]; V) „Чит.” Бирчака. Прага, 1922, [434]; VI) „Календар К а н ад і й с ь к о г о ук ­ раїнця”. 1925, [437-6]. По зібраннях творів: І) „Пис. “ , Льв., 1878, [269]; II) „Соч.” т. II. X., ,— 68 — 1887, [285]; ПІ) „Соч. “ . К., 1893, [313]; IV) „Соч.” К, — X., 1898, [343]; V) „Соч.” т. II. X., 1899, [346]; VI) Соч. К., 1905, [376]; VII) „Тв.” т. II. Льв., 1905, [377]; VIII) „Соч.” К., 1913, [406]; IX) „Тв.” т. II. Льв., 1913, [407]; X) „Тв.” т. III. К., 1918, [423]. „Пидбрехач”. Переклад рос. мовою. „Маяк”. 1844, [189]. 83) „Татарские набеги”. Рос. повість. Окр. вид.: Спб., 1903, [370-а]. В альманаху „Сказка за сказкой”, Спб., т. IV, 1844, [190]. 84) „Бессрочный”. Рос.оповідання. „Финский Вестник”. 1846, [192]. 85). „Мертвец-Шалун”. Рос. п ’ єса. Окр. вид.: Спб., 1863, [232]. В журналі: „Репертуар”, 1848, [196]. По зібраннях творів: I) „Др. соч.” т. II. Спб., 1862, [227]; II) „Соч.” г. V. X., 1894, [328]. 86) „Г. Квитка о своих сочинениях”. Полемічна стаття рос. мовою. „Москв. “ , 1849, [198]. 87) „План романа из жизни Мировича и записка о нем Г. Ф. Квитки”. I) „Русский Архив”. 1863, [229]; II) Ibid., 1863, [230]. 88) „Купянский Самозванец”. Рос. Оповідання. „Зритель”. М., 1863, [231]. 89) „Посвящение альбома”. Рос. вірш. „Укр. Старина”. Г. Дани ­ левского.. X., 1866, [238]. 90) „Грицю, Грицю до роботи”. Укр. вірш. I) А. Метлинский. „Народ ­ ные южно-русские песни”. К., 1854, [200-а]; II) „Чайка”. Альм. Писку ­ нова. К., 1876, [264]; III) „К. Стар.” 1894, [319]. 91) „Неизданный рассказ Г. Ф. Квитки”. I) К., 1887, [283]; II) „К. Стар.” 1887, [282]. 92) „Бой -жінка”. Укр. п ’ єса, Окр. вид.: X., 1893, [310]. По журналах і газетах: I) „Южный Край”. X., 1893, [309]; II) „К. Стар.”, ,1893, [311]. По зібраннях творів: „Соч.” т. VI. X., 1894, [329]. 93) „Прошение в Собрание Слободско-украинского дворянства”. „Соч.” т. VI. X., 1894, [329]. 94) „Тятинька мой был умный человек”. Рос. оповід. „Україна”. 1925, [439]. •95) „Оженив Марко Ридкозуб”. Укр. оповід. „У к paï на”. 1925, [440]. 96) „Молитва господня. Первые стихи евангелия от Иоанна. Заповеди”. Переклади укр. мовою. „Sertum b і b 1 і о 1 о g і с u m “ . 1922, [428]. ,3. Додаткові покажчики. Загальний предметовий покажчик друкованих творів Квітки. (Абетковий). „Акростишие в день тезоименитства Повинухина”. (14). [34]. „Бессрочный”. (84). [192]. „Бог всеведущий”. (Ур. з „Перекотиполя”). [239, 259, 272, 281]. „Божі діти”. (47). [295]. „Божие дети”. (47). [127, 202]. „Бой -жінка”. (92). [309 — 311]. „Ботфорт”. (66). [159]. „Буря”. (Ур. з „Перекотиполя”). [371-d, 383-d, 403-d, 407-d, 432]. „Ведомость о приходе и расходе денег по Харьковскому Институту Благородных девиц за 1818 год”. [70]. (18). „Ведьма”. (37). [107-а, 193, 338]. „Вибрані твори Г. Ф. Квітки-Основ ’ яненка”. [449, 450]. „Воззвание к женщинам”. (7). [15, 235]. „Вот любовь!” (43). [123, 130]. „Вот тебе и клад”. (36). [131]. „Вояжеры”. (75). [176]. [191]. „Всхід сонця” (Ур. з „Марусі”). [241, 258, 274]. „Ганнуся”. (25). [92, 122]. „Герой Очаковских времен”. (67). [161]. „Головатый”. (44). [124]. „Г. Квитка о своих сочинениях”. (86), [198]. „Город Харьков”. (40). [141]. „Грицю, Грицю до роботи”. (90). [264, 319]. „Два малороссийских анекдота”. [348]. (26). „20 — 40 роки в українській літературі. Вип. II. Г. Ф. Квітка-Основ ’ я ­ ненко”. [437]. „Двойные акростихи”. (12). [26, 237]. „Дворянские выборы, ч. I”. (21). [86]. „Дворянские выборы, ч. II.” (23). [90]. „Делай добро, добро и тебе будет”. (34). [119]. „Делай хорошо и будет тебе хорошо”. (34). [244, 261]. „Дівочий похорон”. (Ур. з „Марусі”). [371-с, 383-с, 403-с, 407-с, 431], „Добре роби, добре й буде”. (34). Вадим Тарнавський. — 7. ,— 70 — „Добрый пан”. (62). [155]. „Драматические сочинения Г. Квитки-Основьяненка”. Изд. Великанова. [226, 227]. „Драматические сочинения Г, Квитки-Основьяненка”. Изд. Иогансона. [314, 333, 355, 389]. „Драматические сочинения Г. Квитки (Основьяненка)”. Изд. Остров ­ ского. [361]. „Драматичні твори Г. Квітки-Основ ’ яненка”. Изд. Самоненка. [394]. .Друзья”. (73). [172]. „Еще малороссийские анекдоты”. [84]. (20). „Живописная проза”. (5). [11]. „Жизнь и похождения Столбикова”. (41-а). [160, 162, 167]. „Завтрак Пархома”. (64). [225]. „Званные гости”. (55). [140]. [Звіти, замітки, оголошення про „Харківське Товариство Доброчин ­ ности” і Харківський Інститут для благородних дівчат”]. [57, 68, 77. 78, 79]. (2). „Знакомые незнакомцы”. (60). [152]. „Знахарь”. (71). [170]. „Из Харькова. (Письмо к издателю”). (1). [1]. „Известия от Совета Харьковского Общества Благотворения “ .[ 13]. (2). „Институт благородных девиц” [72, 73, 75]. (18). „История театра в Харькове”. (68-а). [165, 350-а]. „К нынешним издателям „Украинского Вестника”. (16). [48]. „Каламбур”. (10). [21, 85]. „Козир-дівка”. (38). „Козырь-девка”. (38). [129, 221, 222]. „Конотопская ведьма”. (35). [120]. „Конотопська відьма”. (35). „Корм духовний”. (Ур. з „Марусі”). [386]. „Краткое историческое сведение о Харьковской губернии. 1. Осно ­ вание Слободских полков”. (39). 2. „О Харькове и городах Харьковёкой губернии”. (40). [109, 110 — 114]. „Краткое описание жизни Иосафа Горленка”. [103]. „Купований розум”. (74). „Купянский самозванец”. (88). [231]. „Листа до любезних земляків”. (45). „Ложные понятия”. (53). [138]. „Малороссийская быль”. [Див. „Купований розум”]. (74). [174, 175]. „Малороссийские анекдоты”. (20). [83, 84]. „Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненком”, кн. 1 та 2. [101, 106, 147, 148]. „Маляр Кузьма”. (Ур. з „Салд. патрету”). [257, 271 , 280, 305,312, 433]. „Маргарита Прокофьевна”. (69). [164]. „Маруся”. (31). ,— 71 „Матерня любов”. (Ур. з „Марусі”). (31). [275]. „Мемуары Евстратия Мякушкина”. (58). [149]. „Мертвецький Великдень”. (32). „Мертвец-шалун”. (85). [196, 232]. „Мне” (епітафія). (И). [25]. „Мысли в день моего рождения”. (17). [58]. „Мысли и замечания”. („Детское чтение”). (13). [29]. „На лущання, як зав ’ язано”. (65). [158, 206, 224, 265, 296, 404]. „Надя” (акростих). [237]. (12). „Народные воспоминания когда и для чего поставлены пушки в Харь ­ кове близь дома дворянского собрания”. (80). [185]. „Начало театра в Харькове”. (68). „Не хочу”. (9). [19, 64, 236]. „Неизданный рассказ Г. Ф. Квитки”. (91). [282, 283]. „О марности сего світа”. (Ур. з „Марусі”). [240, 260, 276]. „О новой книге” (48). [132, 133]. „О правописании малороссийского ’ языка”. (50). [135]. „О подписке на новый журнал”. (4). [8, 9]. „О подписке на „Украинский Вестник”. (4). [41, 42, 45]. „О святой мученице царице Александре”. (79). [184]. „О слободских полках”. (39). [128]. „О Харькове и городах Харьковской губернии”. (40). [110 — 114]. „Общество благотворения”. (2). [47, 49, 50, 59, 60, 71]. „Объявление”. [31, 40]. „Объявление о предполагаемом в Слободско-Украинской Губернии Об ­ ществе благотворения”. (1). [2]. „Одолжение нищего”. (81). [186]. „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина свого”. (95). [440]. „Oksana”. (63). [199]. „Описание жизни Иосафа Горленка”. (28). „Основание слободских полков”. (39). [109]. „Основание Харькова”. (78). [182]. „От издателей”. (4). [10, 30]. „От тобі й скарб”. (36). [217, 291, 306]. „Ответ на ответ”. (19). [65]. „Ответ г. Тихорскому”. (7 5-а). [183]. „Отчет Совета Харьковского Общества Благотворения”. (3). „Пан Халявский”. (42). „Панна Сотникова”. (51). [137, 318]. „Панькова кобила”. (Ур. з „Салд. патрету”). [249]. „Пархімове снідання”. (64). [157, 220, 255, 404]. „Перекотиполе”. (54). „Песенка или полубыль”. (9). [64]. „Підбрехач”. (82). „Пидбрехач”. (82). ,72 — „Писання Г. Ф. Квітки (Основ ’ яненка)”. Вид. Онишкевича. [269]. „Письмо к издателю”. [69, 76]. (18). „Письмо к издателям”. [61, 67]. „Письма к издателям Фалалея Повинухина”. (6). [14, 18, 24, 33, 39, 53]. „Письма к Лужницкому старцу”. (6). [80 — 82]. „План романа из жизни Мировича и записка о нем Г. Ф. Квитки”. (87). [229, 230]. „Повісті Г. Квітки (Основ ’ яненка)”. Вид. Куліша. [204, 205]. „Посвящение альбома”. (89). [238]. „Праздник мертвецов”. (32). [116]. „Предания о Гаркуше”. (72). [171]. „Прибавление к отчету Совета Харьк. О-ва Благотворения”. [6,55]. (3). „Приезжий из столицы. (49). [134]. „Примечания издателей”. (8). [16, 22, 35]. „Примечания к статье И. Срезневского о Г. Сковороде”. (29). [96, 100]. „Приключение на именинах”. (15). [46]. „Продолжение известий от Харьковского Общества Благотворения”. [4,7]. (2). „Прошение в Собрание Слободско-Украинского дворянства”. (93). [329]. „Ранок”. (Ур. з „Марусі”). [371-а, 383-а, 403-а, 407-а, 429]. „Рассказ”. (70). [166]. „Русский солдат везде хват”. [372]. „Салдатський патрет”. (30). „Сватання на Гончарівці”. (33). „Светлый праздник мертвецов”. (32) [209, 210]. „Сердешна Оксана”. (63). „Скупец”. Эпизод из книги „Жизнь и похождения Пустолобова”. (41). [117, 118]. „Собрание сочинений Основьяненка”. Изд. Фишера. (41). [160, 162, 167]- (42). [143, 144, 168, 169]. „Солдатский портрет”. (30). [107, 179, 207, 208]. „Сочинения Г. Ф. Квитки-Основьяненка”. Изд. Иогансона. [313, 343, 376, 406]. „Сочинения Г. Ф. Квитки-Основьяненка”. Изд. Харьковского Уездного Земства. [284, 285, 300, 301, 328, 329, 345, 346, 351, 352]. „Супліка до пана іздателя”. (30). „Татарские набеги”. (83). [190]. „Твори Г. Ф. Квітки-Основ ’ яненка”. Вид. „Криниці”. [422, 423]. „Твори Г. Ф. Квітки-Основ ’ яненка”. Вид. „Просвіти”. [373, 377, 403, 407]. „Театр в Харькове”. (68). [163]. „Тихон Брус”. (Ур. з „Добре роби, добре й буде”). [384]. „Торговля шерстью”. (46). [126]. „Турецкая шаль”. (22). [87]. „1812 год в провинции”. (77). [181]. ,— 73 — „Тятинька мой был умный человек”. (94). [439]. „Уведомление” [62]. „Украинские анекдоты”. (26). [93, 348]. „Украинские дипломаты”. (52). [136]. „Украинское утро”. (Ур. з „Марусі”). [99]. „Украинцы”. (59). [150]. „Умные дети”. (76). [180]. „Фенюшка”. (61). [154]. „Харьковская Ганнуся”. [92]. „Харьковский Институт Благородных девиц”. (18). [63, 66, 74]. „Харьковское Общество Благотворения”. (2). [3, 12, 17, 20, 23, 27,28, 32, 36, 44]. „Через що люди бідніють”. [336, 347, 385]. (Ур. з „Листів до любезних земляків). „Шельменко, волостной писарь’. (24). „Шельменко-денщик”. (57). „Шельменко-наймит”. [233]. „Шпигачки”. (27). „Щаслива сім’я”. [371-b, 383-b, 403-b, 407-b, 430]. (Ур. з „Марусі”). „Щира любов”. (43, 43-а). „Эпитафия. Мне”. (11). [25]. „Ярмарка”. (56). [142]. „Ярмарок”. (Ур. з „Салд. патрету). [426]. „Ярмарок на Україні”. (Ур. з „Салдатського патрету). [413-с]. Покажчик Квітчиних підписів, псевдонімів і криптонімів. „Григорій Квитка”. [Вперше 1812 р., див. No 1]. [Пізніше: див. NoNo 5, 6, 8, 9, 10, 12, 17, 20, 40, 41, 42, 45, 48, 61, 62, 67, 69, 76, 119, 114, 207, 367, 208]. „Фалалей Повинухинъ”. [Вперше 1816р., див. No 14]. [NoNo14,18,39]. „Г. Квитка”. [Вперше 1816 р., див. No 15]. [NoNo 26, 19, 24]. „ ………………………………. ” [12 крапок]. [Вперше 1816, див. No 21]. „Фалурденъ Повинухинъ”. [1816 р., див. No 24]. [Пізніше: No 33]. „Г. К. “ [Вперше 1816 р., див. No 25]. [NoNo 29, 128]. „ — а”. [Вперше 1817 р., див. No 46]. [Пізніше — див. No 58]. „Ф. Повинухинъ”. [1817, див. No 53]. „Г. — а”. [1818 р., див., No 64]. „Ѳалалей Повинухинъ”. [1822 р., див. NoNo 80, 81, 82]. „Квитка”. [Вперше 1828 р., див. No 85]. [Пізніше, див. NoNo 231,319, 400]. „Грыцько Основъяненко”. [Вперше 1833 р., див. NoNo 94, 97, 98, 99]. [Пізніше, див. NoNo 101, 106, 108, 122, 147, 148, 284, 285, 345,346,286 — 297, 308, 349, 320, 322, 324, 327, 339, 360, 313, 343, 376, 406, 378,379]. „Г. Ѳ. К — а”. [1833 р., див. NoNo 96, 100]. „Грицко Основъяненко”. [1836 р., див. No 104]. ,— 74 — „В. Н. С.” [Вперше 1838 р., див. No 115]. [Пізніше: NoNo 116, 119, 120]. „Основьяненко”. [Вперше 1839 р., див. No 117]. [Пізніше: NoNo 118, 123, 127, 129, 136, 137, 138, 142, 143, 144, 151, 154, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 190, 196]. „Грицько Основьяненко”. [Вперше 1839 р., див. No 120]. [Пізніше: No 372]. „Грицько Основьяненко”. [Вперше 1839 р., див. No 121]. [Пізніше: NoNo 124, 131, 192, 279, 300, 301, 309, 310, 311, 351, 352, 385]. „Основьяненко”. [Вперше 1839 р., див. No125]. [Пізніше: NoNo 145, 146]. „К. Г. “ [1839 р., див. No 126]. „Г. Основьяненко”. [Вперше 1840 р., див. No 132]. [Пізніше: NoNo 133, 139, 156, 157, 158, 174, 175, 188]. „Грицко Основьяненко”. [Вперше 1840 р., див. No 134]. [Пізніше: 135, 152, 153, 159, 165, 172, 176]. „Т. А — въ”. [1840 р., див. No 140]. „Евстратій Мякушкинъ”. [1841, див. No 149]. „Штабъ-Лѣкарь Пампушкинъ”. [1841, див. No 159]. „Г. Ѳ. Квитка (Основьяненко)”. [Вперше див. No 185]. [Пізніше: NoNo229, 230, 250, 270, 323, 334, 332, 344, 370, 371, 402, 408]. „Грицько Основьяненко. (Григорій Квитка)”. [1848 р., див. No 195]. „Грнцько Оснокжнєнько”. [1849 р., див. No 197; No 228]. „Г. Ѳ. Квитка”. [1849 р., див. No 198]. [Пізніше: NoNo 282, 283, 304, 308, 326, 370-а]. „Kwitka”. [1854 р., див. No 199]. „Основяненко”. [1855 р., див. No 201; No 202]. „Григорий Квітка (Основьяненко)”. [Вперше 1858 р., див. NoNo 204, 205]. [Пізніше: NoNo 206, 211 — 220, 223,224]. „Григорій Квитка (Основьяненко) * . [Вперше 1860 р., див. No 209]. [Пізніше: NoNo 210, 221, 222, 361 — 365, 261, 298]. „Григорій Квитка (Основьяненко)”. [1862 р., див. NoNo 226, 227]. „Григорий Основяненко-Квітка”. [1864, No 233]. „Григорій К кѣтка “. [Вперше 1866 р., NoNo 239 — 241]. [Пізніше: NoNo 257, 271, 280]. „Hryhorij Kwitka (Osnowianenko)”. [1866 p., NoNo 242, 243]. Г. Квитка (Грицко Основьяненко)”. 1867 р. No 244]. „Григорій Квѣтка”. [Вперше 1868 р., NoNo 245 — 248]. [Пізніше NoNo251 — 254, 255, 256, 259, 260, 262, 263, 272 — 276, 281, 303, 305]. „Григорій Квѣтка (Основяненько)”. [Вперше 1876 р., No 266]. [Ще No 268]. „Григорій Квѣтка (Основяненко). [Вперше 1877 р., No 267]. [Пізніше: NoNo 269, 278, 306, 307, 386, 434]. ,,Gr. Kwitka-Osnowianenko”. [Вперше 1881 p., No 277]. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка * . [Вперше 1887, No 284]. [Пізніше: ,— 75 — NoNo 285, 286 — 297, 300, 301, 313, 328, 329, 343, 345, 346, 351, 352, 376, 406]. „Г. Ѳ. Квитко-Основьяненко”. [Вперше 1888, No 299]. [Пізніше: NoNo 335, 366, 385]. „Григорий Квітка-Основяненко”. [Вперше 1891, No 302]. [Пізніше: NoNo 312, 357, 373, 377, 402-Ь, 403, 407, 413-а]. „Григорій Квитка (Основьяненко)”. [Вперше 1893, No 314]. [Пізніше: NoNo 333, 355, 389]. „Грьщько Квитко-Основьяненко”. [1893, NoNo 318, 321]. „Грьщько Основьяненко (Григорій Квитка)”. [Вперше 1894 р., No 3251 [Пізніше: NoNo 359, 331, 358]. „Грьщько Квитка”. [Вперше 1895 р., No 330]. [Пізніше: NoNo 336, 347, 356]. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко”. [1898, No 342]. [Ще .No 401]. „Григорій Квитка-Основьяненко”. [1906, No 380, 381]. „Григорій Квітка-Основяненко”. [Вперше 1907 р., No 382]. [Пізніше: NoNo 383, 384, 402-а, 405, 413, 415-а, 415-Ь, 419, 422, 423, 435, 438]. „Грицько Квітка-Основьяненко”. [Вперше 1910 р., No 394]. [Пізніше NoNo 395 — 398, 399, 409-412, 420, 421, 424]. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. [Вперше 1912 р., No 404]. [Пізніше NoNo 416, 417, 418, 437, 439, 440]. „Г. Квітка”. [Вперше 1923 р., No 436]. [Ще No 437-а, 446-а]. „Грицько Основ ’ яненко”. [1926, No 441]. „Гр. Квітка-Основ ’ яненко”. [1926 р., No 447]. [Пізніше NoNo 448 – 450]. Покажчик творів Г. Квітки, виданих анонімно. (Абетковий). „Город Харьков 11 . „Совр.”, 1840, [141]. „Грицю, Грицю до роботи”. „Чайка”, 1876, [264]. „Дворянские выборы”. М„ 1829, [86]. „Дворянские выборы часть вторая, или Выбор исправника”. 1) М., 1830, [90]. 2) Уривки в журн. „Галатея” й „Московский Вестник”, 1829 — 1830, [88, 89]. „Два малороссийских анекдота”, див. „Малороссийские анекдоты”. „Еще малороссийские анекдоты”, див. „Малороссийские анекдоты”. „Завтрак Пархома”. „Одесский Вестник”, 1862, [225]. Звіти, замітки, оголошення про „Харьковское О-во Благотворения” і „Харьковский Институт Благородных девиц”. „Харьковские Изве ­ стия”, 1817 — 1821, [57, 68, 77, 78, 79]. „Известия от Совета Харьковского О-ва Благотворения”. „Укр. Ве ­ стник 11 , 1816, [13]. „Институт Благородных Девиц”. „Укр. Вестник”, 1819 р., [72, 73, 75]. ,— 76 — „Краткое описание жизни Иосафа Горленка”. К., 1836, [103]. „Малороссийские анекдоты”. „Вестник Европы”, 1822, [83, 84], Те саме в „К. Стар.”, 1900, [348, 350]. „Мемуары Евстратия Мякушкина”. „Совр. “ , 1841, [149]. „Начало театра в Харькове”. „Репертуар”, 1842, [178]. „Объявление” (у справах „Института Бл. д. “ ). „Сын Отечества”, 1816, [31]. „Объявление о предполагаемом в Слободско-Украинской Губернии Обществе Благотворения”. „Вестник Европы”, 1812, [2]. „Общество Благотворения”. „Укр. Вестник”, 1817 — 1819, [47, 49, 50, 59, 60, 71]. „Описание жизни Иосафа Горленка”. Спб. 1833, 1842, 1854, 1858 р. 95, 176, 194, 200, 203]. „Ответ на ответ”, „Укр. Вестник”, 1818, [65]. „Отчеты Совета Харьковского Общества Благотворения”. „Укр. Ве ­ стник”, 1816 — 1817; „Сын Отечества”, 1815 — 1816; [37, 38, 51, 52, 54, 56; 5, 6, 43]. „Продолжение известий от Харьковского О-ва Благотворения”. „Сын Отечества”, 1815 [4, 7]. „Турецкая шаль”. М., 1829, [87]. „Украинские анекдоты”. „М о л в а”, 1833, [93]. „К. Ста р. “ , 1900, [348]. „Украинцы”. „Совр. “ , 1841, [150]. „Харьковская Ганнуся”. „Телескоп”, 1832, [92]. „Харьковский Институт Благородных Девиц”. „Укр. Вестник”, 1818— 1819, [63, 66, 74]. „Харьковское Общество Благотворения”. „Укр. Вестник”, 1816, [3, 23, 27, 28, 32, 36, 44]. „Шельменко — волостной писарь”. 1) X., 1831, [91]; 2) М., 1834, [102]; 3) X., 1836, [105]. Покажчик перекладів Квітчиних творів. (Абетковий). „Божие дети” в „Утр. Заре” 1840 і „Сем. Библ.” 1856, [127, 202]. „Вот любовь”, (переклад „Щирої Любови”), в „Совр.” 1839 та 1840, [123, 130]. „Вот тебе и клад” (пер. „Ось тобі й скарб”) в „Литер. Газете”, 1840, [131]. „Делай добро, добро и тебе будет” (пер. „Добре роби, добре й буде”) в „Совр.” 1839, [119] й окр. вид. у Пб. 1867 та 1873, [244, 261]. „Завтрак Пархома” (пер. „Пархімове снідання”) в „Одесском Ве ­ стнике” 1862 р. [225]. „Козырь — дивка” в „Совр.” 1840, [129]; в „Северной Пчеле” [221] 1862 р. й окремою відбиткою в Пб. 1862 р., [222]. „Конотопская ведьма” в „Совр.” 1839 р. [120]. ,77 — „Малороссийская быль “ (пер. „Купованого розума”) в „Маяке” 1842, [175]. „Маруся” в „Совр. “ 1838 й окремим вид. 1894 р. рос. мовою [115, 321]; в „Przeglqd Slow.” 1881 р. польською мовою [277]; в „Slow. Besedy” 1896 р. чеською мовою [377]. „Oksana” окремим вид. у Парижі 1854 р. [199]. (Пер. франц, мовою „Сердешної Оксани”). „Перекатиполе” в „Маяке”, 1840, [139]. „Пидбрехач” в „Маяке” 1844, [189]. „Праздник мертвецов” в „Совр.” 1839, [116]. (Пер. „Мертвецького ве ­ ликодня”). „Русский солдат везде хват” окр. виданням 1904 р. [372]. (Пер. „Салд. патрета”). „Солдатский портрет” в „Совр.” 1837, [107]; в „Сказке за сказ ­ кой” 1842 р. [179]; в „Северной Пчеле” 1860 р. й тоді ж окр. ви ­ данням у Пб. [207, 208]. „Светлый праздник мертвецов” в „Северной Пчеле” й окр. видан ­ ням 1860, [209, 210]. (Пер. „Мертвецького великодня”). „Сердешная Оксана” в „Моск в.” 1842 [173] і в „Сем. Библ. “ 1855, [201]. „Шельменко — наймит”. (Пер. російського тексту з комедії „Шельменко- денщик” українською мовою). Окр. видання 1864 р. у Львові, [233]. Покажчик російських перекладів самого Квітки. (Хронологічний). „Современник” 1838 — 1840 рр. „Маруся”, [115]. „Праздник мерт ­ вецов”, [116]. „Делай добро, добро и тебе будет”, [119]. „Конотопская ведьма”, [120]. „Вот любовь”, [123, 130]. „Козырь-дивка”, [129]. „Утренняя Заря” 1840 р. „Божие дети”, [127]. „Литературная Газета” 1840 р. „Вот тебе и клад”, [131]. „Маяк” 1840 — 1842 рр. „Перекатиполе”, [139]. „Малороссийская быль”, [175]. „Москвитянин” 1842 р. „Сердешная Оксана”, [173]. „Сказка за Сказкой” 1842 р. „Солдатский портрет”, [179]. Покажчик перекладачів Квітчиних творів. (Абетковий). В. H. С., див. Квітка, Г. Ф. Калайденський. „Пидбрехач” в „Маяке” 1844 р. [189]. Квітка, Г. Ф. В „Совр.” 1838 — 1840 р.р. повісті „Маруся”, „Празд ­ ник мертвецов”, „Делай добро, добро и тебе будет”, „Конотопская ведьма” під криптонімом В. H. С., а повісті „Вот любовь” і „Козырь-дивка” без підпису, [115, 116, 119, 120, 123, 129, 130]. В „Утр. Заре” 1840 p. ,— 78 — „Божие дети”, [127]. В „Литер. Газете” 1840, „Вот тебе и клад” [131]. В „Маяке “ 1840 — 1842 р.р. „Перекатиполе” і „Малороссийская быль”, [139, 175]. В „Москв.” 1842 р. „Сердешная Оксана”, ] [173]. В „Сказке за сказкой” 1842 р. „Солдатский портрет”, [179]. Климкович, Кс. „Шельменко-наймит”. Льв. 1864 р„ [233]. Konnêrz, І. Уривок з перекладу „Марусі” чеською мовою у журналі „Slow. Besedy “ . Brno, 1896, [337]. Луганський, В. „Солдатский портрет” в „Совр.” 1837 р. [107]. Moreau de la Meltidre. Переклад „Сердешної Оксани “ франц, мовою, Paris, 1854, [199]. Mroczko, Fr. Переклад „Марусі” польською мовою в журналі „Р r z е g- iqd S І о w. “ , Poznan, 1881, [277]. [Островский, A. H. Переклад „Щирої любови” під згл. „Искренняя любовь или милый дороже счастья”. Текст перекладу не розшукано. Див. статтю П. Руліна: III, 738]. Стороженко, О. „Солдатский портрет” в „Северной Пчеле” й окремою відбиткою 1860 р. [207, 208]. „Светлый праздник мертвецов” (переклад „Мертвецького великодня”): Ibid, й окремою відбиткою 1860 р. [209, 210]. „Козырь-девка” („Бедовая девушка”): Ibid. 1862 р. й окремою відбиткою [221, 222]. Покажчик присвят. (Абетковий). Башуцькому, A. ZZ. Оповід. „Знахарь” в альманаху „Наши” 1841 р. [170]. Бедразі, Мих. Акимовичу. Пов. „Конотопська відьма” в 2 ч. „Малор. пов. “ 1837 р. [106]. Вихованкам Харківського Інституту Шляхетних дівчат. Оповід. „О святой мученице Александре” в журналі „Звездочка” 1843, [184]. Голіцину, В. С., князю. Оповід. „Ярмарка” в „Совр.” 1840, [142]. Гребінці, Євгену Павловичу. Оповід. „Перекотиполе” в 2 ч. „Моло ­ дика” 1843 р. [187]. Жуковському, Василію Андрієвичу, „Его Превосходительству”. Роман „Жизнь и похождения Столбикова”, Пб., 1841, [160]. Зворикиній, Аграфені Григоровні. Пов. „1812 год в провинции” в „От. Зап.” 1843 р. [181]. Зворикину, Петру Васильйовичу. Пов. „Украинские дипломаты” в „Совр.” 1840 р. [136]. Кашинцовій, Ользі Яківні. Пов. „Козир-дівка”. Пб., 1838 р., [108]. Кашинцовій, Любові Яківні. Оповід. „Ганнуся”. Хар., 1839, [122]. Квітці, Андрію Федоровичу, „брату моему”. Пов. „Фенюшка” в „С о в р. “ 1841, [154]. Квітці, Валер ’ яну Андрієвичу. Оповід. „Основание Харькова” в 1 частині „Молодика” 1843 р. [182]. Квітці, Ганні Григоровні. ,— 79 — Пов. „Маруся” в 1-ій частині „Малорос, повістей”, 1834, [101]. Оповід. „Панна Сотниковна” в „Совр.” 1840, [137]. Пов. „Сердешна Оксана” в альманаху „Ластівка”. Пб., 1841, [156]. Лонгинову, Миколою Михайловичу, „Его Превосходительству”. Пов. „Пан Халявский”. Пб., 1840 — 1841 р.р. [143, 144, 168, 169]. Луганському, козакові. Оповід. „Мертвецький Великдень” віч. „Малор. пов.” 1834, [101]. Плетньову, Петру Олександровичу, „Его Превосходительству”. Оповід. „Божі діти”, (переклад російською мовою), в альманаху „Утренняя Заря” Пб. 1840 р. [127]. Подольському, Тимофію Романовичу. Оповід. „Добре роби” в 2-ій ч. „Малор. пов.” 1837 р., [106]. Принц, Наталі Григоровні. Оповід. „Ложные понятия” в „Совр”. 1840, [138]. Райко, Сонічці й Альоші в Одесі. „Оп. „Умные дети” в „Звездочке” 1843 p., [180]. Смірнітській, Єлизаветі Миколаевні. Пов. „Вот любовь!” (переклад російською мовою) в „Совр.”, 1839, [123]. Скобелеву. І. Н., „Его Превосходительству”. On. „Бессрочный” в „Фин ­ ском Вестнике” 1846 р., [192]. Щербині, Андрію Олександровичу, „любезному внуку”. On. „От тобі й скарб” в 2 ч. „Малорос, пов.” 1837 р., [106]. Покажчик збірок Квітчиних творів. (Хронологічний). „Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основъяненком”. Вид. А. Глазунова. М., 1834 — 1837, (2 тт.), [101, 106]. „Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основъяненком”. Вид. 2-ге. Харк., 1841, (2 тт.), [147, 148]. „Собрание сочинений Основьяненка”. Вид. Є. Фишера, йб., 1840 — 1841, (2 кн. „Пана Халявского” і 3 кн. „Жизнь и похождения Столбикова”), [143, 144, 168, 169; 160, 162, 167]. „Повісті Г. Ф. Квітки (Основ ’ яненка)”. Вид. П. Куліша. Пб., 1858, (2 тт.), [204, 205]. „Драматические сочинения Г. Квитки-Основьяненк а”. Вид. А. Веліканова. Пб., 1862, (2 тт.), [226, 227]. „Писання Г. Ф. Квітки”. Вид. Ігн. Онишкевича, Льв., 1878, (1 т.), [269]. „Сочинения Г. Ф. Квитки”. Вид. Харківського Земства. Ред. О. Потебні. X., 1887 — 1894; 1899 — 1901; (6 тт.; два видання); [284, 285, 300, 301, 328, 329, 345, 346, 351, 352]. [Див. відд. Ill NoNo 1113, 1114, 1115, 1116, 1123, 1117 — 1120, 1127, 1128]. ,— 80 — „Сочинения Г. Ф. Квитки”. Вид. Ф. Іогансона. К., 1893, 1898, 1905, 1913; (укр. твори в одному томі; 4 вид.); [313, 343, 376, 406]. „Драматические сочинения Г. Ф. Квитки”. Вид. Ф. Іоган ­ сона. К., 1893, 1895, 1901, 1910; [1 том; 4 вид.]; [314, 333, 355, 389]. „Драматические сочинения Г. Ф. Квитки”. Вид. Е. Остров- ського. Од., 1902, (1 т.), [361]. „Твори Г. Ф. К віт к и-О с н о в ’ я н е н к а “ . Вид. „Просвіти 11 . Ред. Ю. Романчука. Льв. 1904 — 1905, 1911 — 1913; (2 тт.; 2 вид.); [373, 377, 403, 407]. „Драматичні твори Г. Квітки 11 . Вид. I. Самоненка. К., 1910, [394]. „Твори Г. Ф. Квітки-Основ ’ яненка “ . Вид. „Криниці”. Ред. В. Бойка. К., 1918, (2 тт.), [422, 423]. „20 — 40 роки в українській літературі. Вип. II. Г. Ф. Квітка- Основ ’ яненко”. Вид. ДВУ. Ред. О. Дорошкевича. 1924, [437]. „Вибрані твори Г. Ф. К віт к и – Ос н о в ’ я н е н к а”. Вид. „Книго- спілки”. Ред. А. Шамрая. 1928, (2 тт.), [449, 450]. Покажчик журналів, газет, альманахів, хрестоматій, читанок, де вміщувалися Квітчині твори. (Абетковий). „Библиотека для Чтения”. 1845 „Вояжеры”, [191]. „Вестник Европ ы “ . 1812. Дописи в справах „Харк. Т-ва Бл. “ , [1, 2]. 1816. Оголошення про передплату „Укр. Вестника”, [8, 41]. 1822. „Письма к Лужницкому старцу”, [80 — 82]. „Українські анекдоти”, [83, 84]. „Взори поезії і прози”. К. Лучаківського. 1909. „Тихон Брус”. [Ур. з оп. „Добре роби”]. [384]. „Вік”. 1902. „Супліка”, „Салд. патрет”, „Перекотиполе”, [367 — 369]. „Вибір з укр. літератури”. О. Барвінського. Ур. з „Марусі”, й „Перекотиполя”. [353, 354, 387, 388, 414, 415]. „Вибір з укр. письменства”. А. Крушельницького. 1922. Ур. з „Марусі”, „Салд. патрету”, „Конотопської відьми” та „Перекотиполя”, [425 — 428]. „Виїмки з укр. літератури”. О. Барвінського. Ур. з „Марусі 11 , „Салдат. патрету”, „Перекотиполя”. [413-а, 413-Ь, 316, 317, 340, 341, 374, 375]. „Галатея”. 1829. Ур. з „Дворянских выборов, ч. 2″. [88]. „Дзвінок”. 1891 — 1893. „Перекотиполе”. Ур. з „Салд. патрету”. [302, 312]. „Звездочка”. 1843. „Умные дети”, „О святой мученице царице Александре”, „Одолжение нищего”. [180, 184, 186]. „Зоря”, (чит.). 1869. Ур. з „Салд. патрету”. [249]. „Зритель”. 1863. „Купянский Самозванец”. [231]. ,— 81 — „Избранные сочинения Котляревского и Квитки”. 1909. Ур. з „Листів до любезних земляків” [385]. „Канадийская Нива”. 1909. Ур. з „Марусі”. [386]. „Киевлянин”. 1841. (Альм. Максимовича). „Добрый пан”. [155]. „Киевская Старина”. 1887. „Неизданный рассказ”. [282]. 1893. „Шпигачки”. [308, 350]. „Бой-жінка”. [311]. 1894. „Грицю, Грицю до роботи”. [319]. 1900. „Українські анекдоти”. [348, 350]. „Ластівка” (альм.). 1841. „Сердешна Оксана”, „Пархімове снідання”, „На пущання, як зав ’ язано”. [156 — 158]. „Литературная Газета”. 1840. „Вот тебе и клад”. [131]. 1841. „Знакомые незнакомцы. [152]. „Ботфорт”. [159]. „История театра в Харькове”. [165]. 1842. „Друзья”. [172]. „Вояжеры”. [176]. 1843. „Народные воспоминания”. [185]. „Литературные прибавления к „Русскому Инвалиду”. 1837. „Ведьма”. [107-а]. „Львовянин” 1862. „Конотопська відьма”. [228]. „Малороссийский сборник повестей”. 1899. Ур. з „Листів до любезних земляків”. [347]. „М а я к”. 1840. „О правописании малорос. яз. “ [135]. „Перекотиполе”. [139]. 1842. „Малороссийская быль”. [174, 175]. 1843. „Ответ Тихорскому”. [183]. 1844. „Пидбрехач” [188]. „Молва”. 1833. Анекдоти. „Шпигачки” [93, 94]. „Молодик”. 1843. „Основание Харькова”. [182]. „Перекотиполе”. [187]. „Підбрехач”. [188]. „Москвитянин”. 1841. „Маргарита Прокофьевна”. [164]. 1842. „Сердешная Оксана”. [173]. 1849. „Г. Квитка о своих сочинениях, (из бумаг)”. [198], „Московский Вестник”. 1830. Ур. з 2 ч. „Дворянских выбо ­ ров”. [89]. „Наши списанные с натуры русскими”. 1841. „Знахарь”. [170]. „Н о в о г о д н и к “ . 1839. Ур. з роману „Жизнь и похождения Пусто- лобова”. [117]. „Одесский Вестник”. 1862. „Завтрак Пархома”. [225]. „Опыт русской анфологии”. 1828. „Каламбур”. [85]. „Отечественные Записки”. 1839. „Пан Халявский”. [121]. „Головатый”. [124]. 1843. „1812 год в провинции”. [181]. ,— 82 — „Пантеон русского и всех европейских театров”. 1840. „Приезжий из столицы”. [134]. 1841. „Шельменко-денщик”. [153]. „Повести и рассказы Губера, Основьяненка, Куколь ­ ника и Каменского”.. 1839. Ур. з „Жизни Пустолобова”. [118]. „Повести Казака Луганского”. 1846. „Ведьма”. [193]. „Полтавские Губернские Ведомости”. 1840. „О новой кни ­ ге”, (про „Листи до любезних земляків”). [133]. „Przegiqd Slov “ . 1881. „Marusia”. [277]. „Реперт yap”. 1842. Ур. зі статті про Харк. театр. [178]. 1848. „Мертвец-шалун”. [196]. „Рідне Слово”. 1922. „Перекотиполе”. [435]. „Русская Беседа”. 1841. „Рассказ”. [166]. „Русский Архив”. 1863. „План романа из жизни Мировича и за ­ писка о нем Квитки”. [229, 230]. „Руська читанка”. О. Барвінського. 1871. „Маруся”. „Салдатський патрет”. „Перекотиполе”. „Щира любов”. [251 — 254]. „Руська читанка”. В. Бирчака. 1922. Підбрехач 11 . [434]. „Руська читанка для шкіл виділових”. 1904. Ур. з „Марусі 11 й „Перекотиполя” [371-а, b, с, d]. 1908. Те саме. [383-а, b, с, d]. 1911. Те саме. [403-а, b, с, d], 1913. Те саме. [407-а, b, с, d]. „Руська читанка”. К. Лучаковського. 1892. Ур. з „Салд. пат- рету “ . [305]. „Руська читанка”. А. Крушельницького. 1911. Ур. з „Підбрехача”. [402-Ь]. „Руська читанка”. Є. Партацького. 1871. „Пархімове снідання”. „Підбрехач”. [255, 256]. „Руська читанка”. Ю. Романчука. 1879. Ур. з „Салд. патрету”, „Перекотиполя”. [271, 272]. Ур. з „Ма ­ русі”, „Купованого розума”. [273 — 276]. 1886. Ур. з „Салд. патрету” й „Перекотиполя”. [280, 281]. „Руська читанка”. А. Торонського. 1868. Ур. з „Марусі”, „Щирої любови 11 , „Шельменка-денщика” і „Перекотиполе”. [245 — 248]. „Северная Пчела”. 1860. „Солдатский портрет”. „Светлый праздник мертвецов”. [207,209]. 1862. „Козырь-девка”. [221]. „Семейная Библиотека”. 1855. „Сердешная Оксана”. [201]. 1856. „Божие дети 11 . [202]. „Sioio 11 . 1866 — 1867. „Маруся”. [242, 243]. „Сказка за Сказкой”. 1842. „Солдатский портрет”. [179]. ,— 83 — 1844. „Татарские набеги”. [190]. „Slov. Besedy”. Ур. з „Марусі”. 1896. [337]. „Собрание сочинений Даля-Луганского”. 1898. „Ведьма”. [338]. „Современни к”. 1837. „Солдатский портрет”. [107]. 1838. „Маруся”. [115]. 1839. „Праздник мертвецов”. [116]. „Делай добро, добро и тебе будет”. [119]. „Конотопская ведьма”. [120]. „Вот любовь!” [123]. 1840. „О слободских полках”. [128]. „Козырь-дивка”. [129]. „Вот лю ­ бовь”. [130]. „Украинские дипломаты”. [136]. „Панна сотниковна”. [137]. „Ложные понятия”. [138]. „Званые гости”. [140]. „Город Харьков”. [141]. „Ярмарка”. [142]. 1841. „Мемуары Евстратия Мякушкина”. [149]. „Украинцы”. [150]. „Фенюшка”. [154]. „Герой Очаковских времен”. [161]. 1842. „Предание о Гаркуше”. [171]. „Сын Отечества”. 1815 — 1816. Дописи про „Харківське Товариство Доброчинности”. [З, 4, 7, 31, 5, 6, 43]. Оголошення про передплату „Укр. Вестника”. [9, 42]. „Телескоп”. 1832. „Ганнуся”. [92]. „У країна”. 1925. „Тятинька мой был умный человек”. [439]. „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина свого”. [440]. „Украинская Старина”. 1866. „Воззвание к женщинам”. [235]. „Не хочу”. [236]. „Надя (акростих)”. [237]. „Посвящение альбома”. [238]. „Украинский Вестник”. 1816 — 1819. Статті, замітки й оповістки про „Харьк. О-во Благотво ­ рения” [12, 13, 17, 20, 23, 27, 28, 32, 36, 44, 47, 49, 50, 59, 60, 71]. 1816. Повідомлення про видавання журналу „Укр. Вестник”. [10, 30, 40, 45]. „Живописная проза” [11]. 1816 — 1817. Листи Фалалея Повинухина. [14, 18, 24, 33, 39, 53]. 1816. Примітки до статей. [16, 22, 35]. „Мысли и замечания”. [29]. „Акростишие “ . [34]. 1816 — 1817. Звіти про діяльність Ради Харк. Т-ва Доброчинности. [37,38,51,52,54-56]. 1817. „Приключение на именинах”. [46]. „К издателям”. [48]. 1818. „Мысли в день моего рождения”. [58]. „Песенка или полубыль”. [64]. „Ответ на ответ”. [65]. 1818 — 1819. Дописи у справах Харківського Інституту шляхетних дів ­ чат. [66, 67, 69, 70, 72 — 76]. „Утренняя Заря”. 1840. „Божие дети”. [127]. „Утренняя Звезда”. 1833 — 1834. Примітки до статті І. Срезнєв ­ ського про Г. Сковороду. [96, 100]. „Супліка до пана іздателя”. [97]. „Салдатський патрет”. [98]. „Украинское утро”. [99]. „Финский Вестник”. 1846. „Бессрочный”. [192]. ,— 84 — „Харьковский театральный альманах”. 1900. Стаття про Харк. театр. [350-а]. „Харьковские Губернские Ведомости”. 1838. „Краткое историческое сведение о Харьк. губ”. [109 — 114]. 1839. „Торговля шерстью”. [126]. 1840. „О новой книге” (про „Листи до люб. земляків”). [132]. 1841. „Театр в Харькове”. [163]. „Харьковский Демокрит”. 1816. „Воззвание к женщинам”. [15]. „Не хочу”. [19]. „Каламбур”. [21]. „Эпитафия „Мне”. [25]. „Двойные акростихи”. [26]. „Харьковские Известия”. 1817 — 1821. Статті, замітки й опо ­ вістки про Харківське Товариство Доброчинности. [57, 68, 77, 78, 79]. „Хрестоматия новой украинской литератур и”. М. Грун- ського. 1919. Ур. з „Сердешної Оксани”. [424]. „Хрестоматія нової укр. літератури”. М. Плевака. 1926. „Супліка до пана іздателя”, „Салдатський патрет”, „Маруся”, „Перекоти- поле”, „Листи до люб. земляків”, „Сватання на Гончарівці” (уривки). [441 — 446]. „Чайка” (альм.). 1876. „Грицю, Грицю до роботи”. [264]. „На пу ­ щання, як зав’язано”. [265]. „Читальня”. 1893. „От тобі й скарб”. „Сердешна Оксана”. [306,307]. „Читанка”. О. Барвінського. 1916. Ур. з „Салд. патрету”. [413-с]. „Читанка руська” (на кошти А. Дідицького). 1866. Ур. з „Пе ­ рекотиполя” і „Марусі” [239 — 241]. Читанка для виділових шкіл”. 1922. Ур. з „Марусі” й „Пе ­ рекотиполя”. [429 — 433]. „Южный край”. 1893. „Бой-жінка “ . [309]. „Южный русский сборник”. 1848. „Щира любов”. [195]. „Як лінивих учити та розум купувати” (альманах). 1892. „Купований розум” [304]. Покажчик видавців, редакторів, упорядчиків, видавництв та серій. (Абетковий). Айзенштайн, див. „Книгарня Айзенштайна”. Антик, В., і К°. Моск, видавець „Пана Халявского” 1911 — 1914 р.р. [402, 408]. Барвінський, О Упорядник „Вибору з укр. літератури”, „Виїмок з укр. літератури” і читанок, де вміщувалися уривки Квітчиних творів („Марусі”, „Перекотиполя” то що). Льв. 1871 — 1917. [353, 354, 387, 388, 414, 415! 413-а, 413-Ь, 316, 317, 340, 341, 374, 375; 251 — 254; 413-с]. Бартенев, II. Видавець журналу „Русский Архив”, де М. Погодин вмістив року 1863 „План романа из жизни Мировича и записка о нем Г. Квитки”. [229, 230]. ,— 85 — Башуцький, О. II. Подав до „Финского Вестника” 1861 р. опо ­ від. „Бессрочный”. [192]. Бецький, I. Ю. 1) Видавав у Харкові „Молодик”, в 1 книзі якого вмістив „Основание Харькова”, а в 2 — „Перекотиполе” та „Підбрехача” (1843 р.). [182, 187, 188]. 2) Подав року 1849 до „Москвитянина” статтю Основ’яненкову під зг. „Г. Квитка о своих сочинениях”. [198]. Бібліотека „Украинского Слова” ч. 27. Серія берлінської збірки но- вель (1922 р.), де вміщене „Перекотиполе”. [435]. „ Бібліотека Української Повісти” No 3. Серія видання „Конотопської відьми” (Київ, 1926). [447]. Бирчак, В. Упорядчик читанки (Прага, 1922), де вміщено „Підбрехача”. [434]. Бойко, В. Редактор збірки творів (Київ, вид. „Криниці”, 1918). [422, 423]. Бонадурер, II. І. Видавець збірки творів. (Київ, 1913). [406]. Бориекевич, І. Видавець „Марусі”. (Льв., 1849). [197]. Бурачек,С. Видавець і редактор „Маяка”. (Спб. 1840 — 1844). Див. у покажчикові журналів — „Маяк”. [135, 139, 174, 175, 183, 188]. Веліканов, А. С. Одеський книгар, видавець „Драматических сочинений” в 2-х т. (Пб., 1862). [226, 227]. „Відродження”. Львівське видавництво, що 1918 р. видало „Перекоти ­ поле”. [415-а, Ь]. Владиславлев, В. А. Видавець „Утренней Зари” (Пб., 1840), де було вміщено переклада повісти „Божі Діти”. [127]. Bossange, Hector. Видавець „Сердешної Оксани” франц, мовою в Па ­ рижі 1854 р. [199]. Глазунов, А. Московський видавець, що року 1834 і 1837 видав „Ма ­ лороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основьяненкбм” і п’єсу „Шельменко-волостной писарь”. [101, 102, 106]. Гнатюк, В. Відповідальний редактор видання „Марусі”. (Льв. 1901). [357]. Гонорський, Разумник. Один з видавців „Укр. Вестника”, (1816 — 1817), де Квітка вмістив багато дописів у справах „Харк. Т-ва Добро ­ чинности”, Харк. Інституту шляхетних дівиць; чимало віршів та фейле ­ тонів за підписом Фалалея Повинухіна. Див. у покажчикові журналів — „Украинский Вестник”. Гребінка, Є. П. Видавець і редактор альманаху „Л а с т і в к а”, (Пб., 1841), де вміщено було „Сердешну Оксану”, „Пархімове снідання” та „На лущання, як зав’язано”. [156 — 158]. Греч, М. Видавець журналу „Сын Отечества”, де Г. Квітка 1815 — 1816 р. вміщував дописи у справах Харківського Товариства Доброчин ­ ности. [З, 4, 7, 31, 5, 6, 43]. Груиський, М. Упорядчик „Хрестоматії нової укр. літератури”, (1919), де є уривок з повісти „Сердешна Оксана”. [424]. Грушевський, М. Редактор журналу „Україна”, до якого 1925 р. А. Шамрай подав два невідомі твори Г. Квітки. [439, 440]. Вадим Тарнавський — 8. ,— 86 — Губанов, Ѳ. А. Московський видавець. Року 1894 видає „Марусю”, „Мертвецький Великдень”, „Пан Халявский”, „Перекотиполе”, „Сердешну Оксану”. Року 1895 — „Конотопську відьму”. 1896 — уривки з „Листів до любезних земляків 11 . 1897-го — „Сердешну Оксану”. [320, 322, 323, 324, 327, 330, 336, 339]. Губанов, Т. А. Київський книгар. Видав року 1901 „Конотопську відьму” й „Сердешну Оксану”. [356, 360]. Гуртом, Вс. І. Харківський видавець. Року 1901 видав „Перекоти ­ поле”. [358]. Даль-Луганський, В. 1837 р. вмістив оповідання Квітки „Ведьма” в „Литер, приб. к „Русск. Инвалиду” за своїм прізвищем. [107-а]. Данилевський, Г. 1866 р. видав збірку статей під загл. „Укр. Ста ­ рин а “ . В статті про Основ’яненка вміщено кілька віршів Квітки. [235 — 238]. Державне видавництво у Празі. Видало читанку В. Бирчака, де вміщено „Підбрехача”. [434]. Державне Видавництво України. 1924 р. „20 — 40 р.р. в укр. літе ­ ратурі”. (Вміщено уривки з „Марусі”, „Салд. патрет” і „Перекоти ­ поле”). [437]. 1926 р. „Хрестоматія нової укр. літератури” М. Плевака. [441 — 446]. „Дешева Бібліотека красного письменства * No 3. Серія видання „Ма ­ русі” (вид. „Сяйво”, Київ, 1927). [448]. „Дешева сільська бібліотека * ч.ч. 4, 9, б, 7. Серія у виданнях київського книгаря Є. Череповського („Маруся”, „Купований розум”, „Сердешна Оксана”, „Козир-дівка”). [380 — 383]. „Дегиевая библиотека A. G. Суворина * No 70, 251, 308. Серія у видан ­ нях А. Суворина („Пана Халявского”, „Маруси”, „Панны Сотниковны”). [299, 335, 366, 318, 321]. Дідицъкий, А. Видавець читанки (1866 p. y Львові), де вміщені уривки з „Перекотиполя” й „Марусі”. [239 — 241]. Дорошкевич, О. К. Редактор збірки „20 — 40 рр. в укр. літератур і”, де вміщено „Салд. патрет”, „Перекотиполе” й уривки з „Марусі”. [437]. Єфімов, Д. П. Видавець „Пана Халявского” (Москва, 1898, 1904). [342, 371]. Желіховський, М. Видавець „Марусі”, (Львів, 1876). [266]. Ідзиковський, Л. Видавець „Сватання”, (К., 1910). [400]. Іогансон, Ф. Видавець-книгар (Київ, 1893 — 1913). Видавав збірки Квіг- чиних повістей [313, 343, 376, 406], драматичних творів [314, 333, 355, 389], а також окремі твори письменника: „Пан Халявский”, [315, 334], „Шельменко-волостной писарь”, [390], „Шельменко-денщик” [391], „Сва ­ тання” [392], „Щира любов” [393]. Ісаков, Я. А. Видавець альманаху „Наши, списанные с натуры русскими”, (Пб., 1841), де вміщено було оповід. „Знахарь”. [170]. Ішимова, О. О. Видавець журналу „Звездочка”, (Пб. 1843), де вмі ­ щено було оповід. „Умные дети”, „О святой мученице Александре” і „Одолжение нищего”. [180, 184, 186]. ,— 87 Каченовський, М. Видавець „Вестника Европы”, де Квітка вмістив свою першу публікацію (1812 р.) про Харківське Т-во Доброчинности [1, 2], а 1822 р. — гумористичні листи Ф. Повинухина та анекдоти. [80 — 82,83,84]. Квітка, Г. Ф. Видавець „Украинского Вестника” протягом 1816 р. (див. у покажчикові журналів). Можливо що за його доглядом переводи ­ лося в Харкові (1831 — 1841) видання „Шельменка-волостного писаря” [91, 105], „Сватання” [104, 145], „Листів до любезних земляків” [125] і „Малороссийских повестей” [147, 148]. Климковгіч, Ке. Видавець „Шельменка-наймита” (Льв. 1864). [233]. Клюкин, М. Видавець „Пана Халявского”. (Москва, 1903,1911). [370, 401]. Книгарня Айзенштайна в Станіславові. Видавець читанки А. Кру- шельницького, (Льв., 1911), де вміщено /ривок з „Підбрехача”. [402-Ь]. Книгарня Наукового Т-ва ім. Шевченка. Видавець „Сватання”. (Льв., 1923), [436]. Книгоспілка. Видавництво на Україні. Видало 1928 р. „Вибрані твори” в 2 тт. [449, 450]. Книжный магазин Лисенка. Видав 1870 і 1879 р. в Пб. „Пана Халяв ­ ского”. [250, 270]. Кони, ф. Видавець „Литературной Газеты” і „Репертуара”. (Див. покажчика журналів). Косак, М. Видавець Львівського календаря „Львовянин”, (1862), де вміщено було „Конотопську відьму”. [228]. Корсаков, М. Видавець журналу „Маяк”. (Пб. 1840 — 1844). (Див. у по ­ кажчикові журналів — „Маяк”). Краєвський, А. Видавець журналу „Отечественные Записки”, де вміщено було 1839 р. „Пана Халявского” і „Головатого”, а 1843 р. — „1812 год в провинции”. [121, 124, 181]. Кримський, А. Редактор Губанівських видань (у Москві й Київі, 1894 — 1901): „Марусі” [320]; „Мертвецького великодня”, [322]; „Сердешної Оксани”, [327, 339, 360]; „Перекотиполя”, [324]; „Конотопської відьми”, [330, 356]; уривків з „Листів до любезних земляків”, [336]. „Криниця * . Київське видавництво. 1918 р. видало збірку творів у 2 тт. під ред. В. Бойка. [422, 423]. Крушельницький, А. Упорядник читанки для шкіл, (1911, Льв.) і „Ви ­ бору з укр. письменства”, (Льв. .1922), де вміщено було уривки з „Під ­ брехача”, „Марусі”, „Салдатського патрету”, „Конотопської відьми” й „Перекотиполя”, [402-Ь, 425 — 428]. Кукольник, М. Видавець альманаху „Новогодник”, (Пб., 1839), де вміщено було уривок з повісти „Жизнь и похождения Пустолобова”, [117], і альманаху „Сказка за Сказкой”, (Пб. 1842, 1844), де вмі ­ щено було „Солдатский портрет” і „Татарские набеги”. [179, 190]. Куліш, Н. Видавець збірки повістей, (Пб. 1858), [204, 205]; а також багатьох повістей зокрема в р.р. 1860 — 1862, [206, 211 — 220, 223, 224]. „Літературна Бібліотека * Книгоспілки. Серія „Вибраних творів” на 2 т.т. (Київ, 1928) під ред. А. Шамрая. [449, 450]. ,— 88 — „Літературно-Наукова Бібліотека”. Серія у виданнях „Укр.-оуської видавничої Спілки”, яка за No 12 видала „Марусю”, (Льв., 1901, 1911), [357, 402]. Лисенко, див. „Книжный магазин Лисенка”. Лопатто. Один з видавців альманаху „Чайка”, (К., 1878), де вміщено було пісню „Грицю, Грицю” та оповід. „На лущання, як зав ’ язано”. [264]. Лукіянович, Д. Редактор шкільного видання „Марусі”, (Льв., 1925), [438]. Лучаковський, К. Упорядчик шкільної читанки, (Льв., 1892), де вміщено ур. з „Салд. патрету”, і „Взорів поезії і прози”, (Льв., 1909), де вміщено ур. з оповід. „Добре роби, добре й буде”. [305, 384]. Максимович, М. Видавець альманаху „Киевлянин”, (К., 1841), де вмі ­ щено було оповід. „Добрый пан”. [155]. Маслович, В. Видавець журналу „Харьковский Демокрит”, (X., 1816), де Квітка вміщував свої вірші. [15, 19, 21, 25, 26], Мертц, М. Ф. Видавець „Пана Халявского”, (Пб., 1895), [332]. Метлинський, А. Видавець „Южно-руського збірника”, (X., 1848), де вміщено було драму „Щира любов”, [195]. Надеждин, М. 1. Видавець „Телескопа” (Москва), де вміщено було 1832 р. оповід. „Харьковская Ганнуся”. [92]. „Пародия Бібліотека” . Серія у виданнях Т-ва „Укр. книжка” у Льв., яке за No 3 видало 1918 р. оповід. „Перекотиполе”. [419]. Наукове Т-во ім. Шевченка у Львові, див. „Книгарня Наукового Т-ва “ . Науменко, В. II. Редактор „Киевской Старины”, де 1887 р. був вміщений „Неизданный рассказ” [282]; 1893 р. — „Шпигачки” й „Бой-жінка”, [308, 311]; 1894 р. — пісня „Грицю, Грицю”, [319]; 1900 р. — анекдоти, [348, 350]. Нестеров, Олександер. Харківський книгар, 1840 року видав „Сватання”, [146]. Ніковський, А. Редактор „Конотопської відьми”, (Київ, 1926), у виданні „Сяйва”, [447]. Онишкевич, 1. Видавець збірки творів, (Льв., 1878), [269]; „Салд. пат ­ рету й Марусі”, (Льв., 1877), [267]. Островський, Е. Одеський видавець збірки драматичних творів 1902 р. [361], а також окремих п ’ єс [362 — 365, 298]. Песоцький. Видавець „Пантеону”, де було вміщено 1840 р. п ‘ єсу „Приезжий из столицы”. [134]. Петров, І. М. Видавець альманахів „Утренняя Звезда”, (1833, Хар.), де вміщено було „Салд. патрет” з „Суплікою до пана іздателя”, ур. з „Марусі” та примітки до статті І. Срезнєвського про Г. Сковороду. [96 — 100]. Петровська, Іосефа. Видавець „Салдатського патрету” в Чернівцях 1877 р. [268]. Piller, Kornel. Видавець журналу „Siolo”, (Льв., 1866), де було надру ­ ковано латинкою повість „Маруся”. [242, 243]. ,— 89 — Піскунов, Ф. Один з видавців альманаху „Чайка 1 * в Київ! 1876 р., де було вміщено „Грицю, Грицю” й „На пущання”. [264, 265]. Плетньов, П. О. Видавець і редактор журналу „Современник” в Пб., де між роками 1837 — 1842 було видруковано 20 творів Основ’я ­ ненка (див. у покажчикові журналів — „Современник”). Погодин, М. Видавець „Московского Вестника”, де 1830 р. вмістив ур. з комедії „Дворянские выборы, ч. 2 “ . [89]. Видавець „Москви ­ тянина, де 1841 р. вмістив повість „Маргарита Прокофьевна”, а 1842 — „Сердешную Оксану”. [164, 173]. Року 1863 подав до „Русского Архива” „План романа из жизни Мировича и записку о нем Г. Квитки”. [229, 230]. „Польза * . Московське видавництво В. Антик, що року 1911 — 1914 ви­ дало „Пана Халявского”. [402, 408]. Потебня, О. О. Редактор збірки творів на 6 т.т. у Хар. 1887 — 1894 і 1899 — 1901, [284, 285, 300, 301, 328, 329; 345, 346, 351, 352]. Редактор видань окремих творів 1887 p. y Харкові, [286 — 297]. „Просвіта * . Львівське товариство. 1869 р. видало читанку „Зоря”, де вміщено було ур. з „Салд. патрету”, [249]; 1871 р. — шкільну читанку О. Партицького, де було видруковано „Пархімове снідання” і „Підбрехача”, [255, 256]; шкільну читанку Ю. Романчука, де було вміщено ур. з „Салд. патрету”, „Марусі”, „Перекотиполя”, [257 — 260]. Року 1874 – „Добре ро ­ би” і „Перекотиполе, [262, 263]. Року 1882 — „Мертвецький Великдень”, [278]. Року 1891 — „Перекотиполе”, [303]. 1904 — 1905 р., 1911 — 1913 р. — збірку творів на 2 т.т. [373, 377, 403, 407]. 1916 р. — „Перекотиполе”, [413]. „Просвітні Листки * ч. 42. Серія у Просвітянському виданні „Пере ­ котиполя”, (Льв., 1916), [413]. Раїч. Видавець журналу „Галатея” у Москві, де було вміщено 1829 р. ур. з 2 ч. комедії „Дворянские выборы”, [88]. „Ранок * . Краснодарське видавництво. Року 1918 видруковало оповід. „Перекотиполе”, [418]. Романчук, Ю. Упорядник шкільних читанок в р.р. 1871 -1886 у Льв., де вміщено було ур. з Квітчиних творів, [257 — 260, 271 — 272, 273 — 276, 280 — 281]. Редактор збірки творів, 1904 — 1913, [373, 377, 403, 407]. „Руська письменність * . Серія просвітянських видань збірки Квітчиних творів у Льв. 1904 — 1913, [373, 377, 403, 407]. „Руське Т-во педагогічне * . Видавець „Д з в і н к а”, де було вміщено ур. з „Салд. патрету”, 1893 р. у Львові. [312]. „Руська Читальня * . Серія видань Кс. Климковича, (у Льв.), який за No 4 видає 1864 р. „Шельменка-Наймита”. [233]. „Руська Бібліотека * , т. II, Ігн. Онишкевича. Серія видання збірки тво ­ рів 1878 р. у Львові. [269]. „Рух * . Харківське видавництво, що року 1918 видало „Марусю”. [416, 417]. Самоненко, 1. Видавець збірки драматичних творів у Київі 1910 р. ,— 90 — [394], а також окремих п ’ єс двома виданнями, (1910 та 1914 р.). [395 — 398, 409 — 412]. Свенцицький, П. Редактор журналу „Siolo”, де друковалася латинкою „Маруся”, у Льв. 1866 — 67 р.р. [242 — 243]. Сенковський, О. Видавець „Библиотеки для Чтения”, де 1845 р. було вміщено „Вояжеры” [191]. „Сільська бібліотека * ч. 24. Серія видання „Купованого розума”. (Пб. 1862). [223]. Сленін, Іван. Видавець „Опыта русской анфологии” в Пб. 1828 р., де був вміщений вірш „Каламбур”. [85]. Суворин, А. С. Видавець „Дешевой библиотеки” в Пб. 1888, 1896 і 1902 р. випускає „Пана Халявского” [299, 335, 366]; 1893 р. — „Панну Сотникову” [318], а 1894 р. — „Марусю” [321]. „Сяйво * Київське видавництво. Видало 1926 р. „Конотопську відьму” за ред. А. Ніковського, а 1927 р. — „Марусю”. [447, 448]. Т-во „Просвіта * у Львові, див. „Просвіта”. Баронський, А. Упорядчик шкільної читанки. (Льв. 1868). В читанці вміщено ур. з „Марусі”, „Щирої любови”, „Шельменка-денщика” й „Пе ­ рекотиполе” [245 — 248]. „ Українська книжка * . Видавниче т-во у Льв. 1918 р. видало „Пере ­ котиполе”. [419]. „Українсько-руська видавнича Спілка * у Льв. Видала 1901 й 1911 р. „Марусю”. [357, 402]. „Универсальная Библиотека * No 541 — 543. Серія „Пана Халявского” виданого видавництвом „Польза” В. Антика в Москві 1911 й 1914 р. [402, 408]. „Харьковское Общество распространения в народе грамотности * . Ви ­ дало 1894 й 1901 р. „Перекотиполе”, а 1895 р. — „Марусю”. [325, 359, 331]. Харьковское Уездное Земство. 1887 — 1894 р. видало збірку творів на 6 т.т. під ред. О. Потебні. 1 вид., [284, 285, 300, 301, 328, 329], 2 вид., [345, 346, 351, 352]. Фесенко, Є. І. Власник типографії в Одесі. Видав 1906 р. „Салд. пат ­ рет” і „Добре роби, добре й буде ” . [378, 379]. Філомафітський, Свграф. Один з видавців Харківського „Укр. Вест ­ ника”, де Квітка вміщував свої вірші, фейлетони, статті то що (див. у покажчикові журналів — „Украинский Вестник”). Фішер, Єгор. Петербурзький видавець, що робив спробу видати збірку творів Основ ’ яненка. Випустив у 1840 і 1841 р. „Пана Халявского” (2 вид.) і 1841 р. „Жизнь и похождения Столбикова”. [143, 144, 168, 169; 160, 162, 167]. „Чайка * . Українське видавниче Т-во у Льв. 1922 р. видало „Вибір з укр. письменства”, де були вміщені уривки Квітч. творів. [425 — 428]. Череповський, є. Київський видавець „Марусі ” , „Купованого розуму”, (1906), „Сердешної Оксани”, (1907), „Козир-дівки, (1908). [380 — 383]. ,— 91 — Черняев, Микола. Упорядник „Харьковского театрального альманаха” 1900 р. [350-а]. Вміщено „Историю Харьковского театра”. Шамрай, А. 1) Подав до „України” 1925 р. два невідомі твори Квітки [439, 440]. 2) Зредагував „Вибрані твори” 1928 p. [449, 450]. Шехович, Северин. Видавець „Семейной Библиотеки” (Льв.), де 1855 р. було вміщено „Сердешную Оксану”, а 1856 р. — „Божие дети”. [201, 202]. „Шкільна бібліотека” під ред. О. Дорошкевича. Серія у виданні збірки „20 — 40 роки в укр. літературі”, де було вміщено ур. з „Марусі”, „Салд. патрет” і „Перекотиполе” [437]. Шухевич, В. Редактор Львівського „Дзвінка”, де було вміщено „Перекотиполе” (1891) і ур. з „Салд. патрету” (1893). [302, 312]. Яковлев, М. Упорядник „Опыта русс к. анфологии”, (1828), де вміщено було „Каламбур * [85]. Ярембецький, Іосиф. Видавець І редактор газети „Читальня”, де було вміщено 1893 р. „От тобі й скарб” та „Сердешну Оксану” [306, 307]. Покажчик міст, де з ’ являлися Квітчині твори. (А б е т к о в и й). Берлін. Альм. „Рідне Слово * , („Перекотиполе”), 1922, [435]. Brno. Журн. „Besedy”, („Маруся * ), 1896, [337]. Едмонтон Альта (в Канаді). Журн. „Канадійська нива”, (ур. з „Марусі”), 1909, [386]. Катеринодар (Краснодар). „Перекотиполе”, 1918, [418]. Київ. Вид. окремих творів: „Краткое описание жизни Иосафа Горленка”, 1836, [103]. „Неиздан ­ ный рассказ”, 1887, [283]. Вид. Іогансона, Ф. — „Пан Халявский”, 1893, [315]; 1895, [334]; „Шель ­ менко-волостной писарь”, „Шельменко-денщик”, „Сватання”, „Щира лю ­ бов”, 1910, [390 — 393]. Вид. Губанова, Т. — „Конотопська відьма”, „Сердешна Оксана”, 1901 р.. [356, 360]. Вид. Череповського, Є. — „Маруся”, „Купований розум”, 1906, [380, 381]; „Сердешна Оксана”, 1907, [382]; „Козир-дівка”, 1908, [383]. Вид. Самоненка, 1. – „Шельменко-писарь”, „Шельм.-денщик”, „Сватання”, „Щира любов * , 1910, [395 — 398]; 1914, [409 — 412]. Вид. Ідзиковського, Л. — „Сватання”, 1910, [400]. „Конотопська відьма”, 1910, [399]. „Пархімове снідання. Підбрехач. На лущання, як зав язано”. 1912, [404]. „Перекотиполе”. 1913, [405]. Вид. „Сяйва” — „Конотопська відьма”, 1926, [447]; „Маруся * , 1927, [448] Вид. журналів, альманахів: „Киевлянин * . Альм. М Максимовича. („Добрый пан”). 1841, [155]. ,— 92 — „Чайка”. Альм. Ф. Піскунова. („Грицю”, „На пущання, як зав ’ язано”. 1876, [264, 265]. „Киевск. Старина”. 1887, („Неизд. рассказ”), [282]; 1893, („Шпигачки”, „Бой-жінка”), [308, 311]; 1894, („Грицю”), [319]; 1900, („Анекдоти”, „Шпигачки”). „Як лінивих учити”. Альм. Вид. Іогансона. 1892, („Купований розум), [304]. „Вік”. („Салд. патрет” з „Суплікою”, „Перекотиполе”). 1902, [367 — 369]. „Хрестоматия Н. Грунского ” . (ур. з „Серд. Оксани”), 1919, [424]. „Україна”. („Два невідомі твори”) 1925, [439, 440]. Вид. збірок творів: „Сочинения”, вид. Ф. Іогансона, (укр. повісті); 1893, 1898, 1905, 1913; [313, 343, 376, 406]. „Драм. соч. “ , вид. Ф. Іогансона, (укр. п ’ єси); 1893, 1895, 1901, 1910; [314, 333, 355, 389]. „Драм, твори”, вид. І. Самоненка, (укр. п ’ єси); 1910, [394]. „Твори”, вид. „Криниці”, ред. В. Бойка”, т.т. І, ПІ; 1918, [422, 423]. „20 — 40 р.р. в укр. літературі”. Вип. 11. Вид. ДВУ, ред. О. Дорошкевича; 1924, [437]. Львів. Вид. окремих творів: Вид. І. Борискевича — „Маруся”, 1849, [197]. Вид. Кс. Климковича — „Шельменко-Наймит”, 1864, [233]. Вид. Т-ва „Просвіта” — „Добре роби”, 1874, [262]; „Перекотиполе”, 1874, [263]; 1891, [303]; 1916, [413]; „Мертвецький Великдень”, 1882, [278]. Вид. М. Желіховського^ — „Маруся”, 1876, [266]. Вид. І. Онишкевича — „Маруся і Салдатський патрет”, 1877, [267]. Вид. „Укр.-руської видави. Спілки” — „Маруся”, 1901,1911, [357, 402-а]. Вид. „Відродження” — „Перекотиполе”, 1917, [415-а, Ь]. Вид. Т-ва „Укр. Книжка” — „Перекотиполе”, 1918, [419]. Вид. Книгарні Наук. Т-ва ім. Шевченка — „Сватання”, 1923, [436]. Ред. Д. Лукіяновича — „Маруся”, 1925, [438]. Вид. журналів, читанок: „Семейная Библиотека” С. Шеховича; 1855, („Серд. Оксана”), [201]; 1856, („Божие дети”), [202]. „Л ь в о в я н и н “ . Вид. М. Косака, 1862, („Конот. відьма”), [228]. „Читанка” А. Дідицького, (ур. з „Перекоти ­ поля” й „Марусі”); 1866, [239 — 241]. „Siolo”. Ред. П. Свєнціцький, („Маруся”); 1866 — 1867, [242 — 243]. „Читанка” А. Торонського, (ур. з „Марусі”, „Щирої любови”, „Шельм.-денщик”, „Перекотиполе”); 1868, [245 — 248]. Читанка „Зоря ” , (ур. з „Салд. патрету”); 1869, [249]. „Читанка” О. Барвінського, („Маруся”, „Салд. патрет”, „Перекотиполе”, „Щира любов”), 1871, [251 — 254]. „Читанка” Е. Партицького, („Парх. снідання”, „Підбрехач”); 1871, [255, 256]. „Читанка” Ю. Романчука, (ур. з „Салд. партрету”, „Марусі” і „Перекотиполя”; 1871, [257 — 260]; 1879, [271, 272]; 1879, [273 — 276]; 1886, [280 — 281]. „Дзвінок”, (Пере ­ котиполе); 1891, [302]; 1893, (ур. з „Салд. патрету”), [312]. „Читанка” К. Лучаковського, (ур. з „Салд. патрету”), 1892, [305]. „Читальня”, („От тобі й скарб ” , „Сердешна Оксана”); 1893, [306, 307]. „Виїмки з укр. л-ри “ О. Барвінського, (ур. з „Марусі” й „Перекотиполя”); 1893, ,— 93 — [316, 317]; 1898, [340, 341]; 1905, [374, 375]; 1916, [413-а, Ь]. „Вибір з укр. л-ри “ О. Барвінського, (ур. з „Марусі” й „Перекотиполя”); 1901, [353, 354]; 1910, [387, 388]; 1917, [414 — 415]. „Читанка для виділо- вих шкіл”, (ур. з „Марусі ” й „Перекотиполя”); 1904, [371-а, b, с, d]; 1908, 383-а, b, с, d]; 1911, [403-а, b, с, d]; 1913, [407-а, b. с, d]; 1922, [429 — 433]. „Взори поезії і прози ” К. Лучаковського, (ур. з „Добре роби”); 1909, [384]. „Читанка” А. Крушельницького, (ур. з „Підбрехача”); 1911, [402-Ь]. „Читанка” О. Барвінського, (ур. з „ Салд. патрета”); 1916, [413-с]. „Вибір з укр. письменства” А. Крушельницького, (ур. з „Марусі”, „Салд. патрету”, „Конотопської відьми” й „Перекотиполя”), 1922, [425 — 428]. Вид. збірок творів: „Писання”, вид. Ігн. Онишкевича, (укр. твори); 1878, [269]. „Твори ” , вид. „Просвіти”, ред. Ю. Романчука; 1904— 1905, [373, 377]; 1911 — 1913, [403, 407]. Москва. Вид. окремих творів: „Дворянские выборы, ч. 1 “ , 1829, [86]. „Турецкая шаль”, 1829, [87]. „Дворянские выборы, ч. 2″, 1830, [90]. Вид. А. Глазунова — „Шельменко-волостной писарь”, 1834, [102]. Вид. Є. Губанова — „Маруся”, „Мертвецький Великдень”, „Пан Халяв ­ ский”, „Перекотиполе”, 1894, [320, 322 — 324]; „Сердешна Оксана”, 1894, [327]; 1897, [339]; „Конотопська відьма”, 1895, [330]; „Через що люди бідніють”, 1896, [336]; „Пан Халявский”, 1899, [344]. Вид. Д. Ефімова — „Пан Халявский”, 1898, [342]; 1904, [371]. Вид. М. Клюкіна — „Пан Халявский”, 1898, [342]; 1903, [370]; 1911, [401]. „Русский солдат везде хват”, 1904, [372]. Вид. „Пользы” В. Антик — „Пан Халявский”, 1911, [402]; 1914, [408]. Вид. журналів, альманахів: „Вестник Европы”, 1812, (дописи в справах Благодійного Т-ва); 1816 (оголошення про передплату „Укр. Вестника”), [1, 2, 8, 41]; 1822, („Письма к Лужницкому Старцу” і „Укр. анекдоты”), [80 — 82, 83, 84]. „Галате я”, (ур. з „Двор, выборов, ч. 2 “ ), 1829, [88]. „Моск. Ве с тн и к “ , (ур. з „Двор, выборов, ч. 2″), 1830, [89]. „Телескоп”, („Харьк. Ган ­ нуся”), 1832, [92]. „Молва”, („Шпигачки” та укр. анекдоти), 1833, [93, 94]. „Утренняя Звезда”, альм. (примітки до статті Срезнєвського), 1834, [100]. „Москвитянин”, 1841, („Маргарита Прокофьевна”); 1842, („Сердешная Оксана”); 1849, (відповідь рец. „Русского Вестника”); [164, 173, 198]. „Зритель”, („Купянский Самозванец”), 1863, [231]. „Мало ­ рос. сборник ” , альм. (ур. з „Листів до любезн. земляків”), 1899, [347]. Вид. збірок творів: „Малорос, повести”, кн. 1 і 2, вид. А. Глазунова, 1834 — 1837, [101, 106]. Одеса. Вид. окремих творів: Вид. Е. Островського — „Шельменко-денщик”, 1887, [298]; 1902, [363]; ,— 94 — „Шельменко, волостной писарь”, 1902, [362]; „Сватання на Гончарівці”, 1902, [364]; Щира любов”, 1902, [365]. Вид. Є. Фесенко: „Добре роби”, „Салдатський патрет”, 1906, [378, 379]. Вид. журналів: „Одесский Вестник”, („Завтрак Пархома”), 1862, [225]. Вид. збірок творів: „Драматичні твори * , вид. Е. Островського, 1902, [361]. Париж. „Oksana * , (пер. „Сердешної Оксани”), 1854, [199]. Полтава. „Полтавские Губернские Ведомости”, („О новой книге”), 1840, [133]. Петербург. Вид. окремих творів: „Описание жизни Иосафа Горленка”, 1833, [95]; 1842, [177]; 1846, [194]; 1854, [200]; 1858, [203]. „Козир-дівка * . 1838, [108]; 1861, (вид. П. Куліша), [218]; 1862, (переклад), [222]. Вид. Є. Фішера „Пан Халявский”, 1840, [143, 144]; 1841, [168, 169]; „Жизнь и похождения Столбикова”, 1841, [160, 162, 167]. Вид. П. Куліша — „Підбрехач. На пущання, як зав ’ язано”, 1860, [206]; 1862, [224]; „Маруся”, „Салд. патрет”, „Сердешна Оксана”, „Мертв. Ве ­ ликдень”, „Добре роби * , „Конотопська відьма”, „От тобі й скарб”, „Ко ­ зир-дівка * , „Перекотиполе”, „Пархімове снідання * , „Купований розум * , 1861, [211 — 220, 223]. „Солдатский портрет”. „Светлый праздник мертвецов”. 1860, [208, 210]. „Мертвец-шалун”, 1863, [232]. „Делай хорошо и будет хорошо * , 1867, [244]; 1873, [261 [. Вид. Лисенка — „Пан Халявский”, 1870, [250]; 1879, [270]. Вид. О. Суворина — „Пан Халявский”, 1888, [299]; 1896, [335]; 1902, [366]; „Маруся”, 1894, [321]; „Панна Сотниковна”, 1893, [318]. Вид. Н. Мертца — „Пан Халявский, 1895, [332]. Вид. журналів, альманахів: „Сын Отечества * , (дописи про Харк. благодійне Т-во), 1815 — 1816, [3, 4, 7, 31, 5, 6, 43]. „Современник * , 1837, („Солд. портрет * ), 1838, („Маруся * ); 1839, („Праздник мертвецов”, „Делай добро * , „Ко ­ нотоп. ведьма * , „Вот любовь”), [116, 119, 120, 123]; 1840, („О Слобод- полках”, „Козырь-девка”, „Вот любовь”, „Укр. дипломаты * , „Панна Сотниковна”, „Ложные понятия * , „Званые гости”, „Город Харьков”, „Ярмарка * ), [128 — 130, 136 — 138, 140 — 142]; 1841, („Мемуары Евстратия Мякушкина”, „Украинцы”) „Фенюшка”, „Герой Очак. времен * ), [149, 150- 154, 161]; 1842, („Предания о Гаркуше”), [171]. „Литературные при ­ бавления к „Русс к. Инвалиду”, („Ведьма”), [107-а], 1837. „Ново- годник”. Альм. М. Кукольника. („Скупец * ), 1839, [117]. „Повести и рассказы Губера, Основьяненка…” („Скупец”). 1839, [118]. „Отеч. Записки”, 1839, („Пан Халявский”, „Головатый”), [121, 124]; 1843, („1812 год в провинции”), [181]. „Утренняя Заря”. Альм.Влади ­ славлева („Божие дети”), 1840, [127]. „Литер. Газета”, 1840, („Вот ,— 95 — тебе и клад”), [131]; 1841, („Знакомые незнакомцы”, „Ботфорт”, „История театра в Харькове”, [152, 159, 165]; 1842, („Друзья”, „Вояжеры”), [172, 176]; 1843, („Народи, воспоминания”), [185]. „Пантеон”, 1840, („Приез ­ жий из столицы”), [134]; 1841, („Шельменко-денщик”), [153]. „Маяк”, 1840, („О правописании малор. яз. “ , „Перекотиполе”), [135, 139]; 1842, („Малор. быль”), [174, 175]; 1843, („Ответ Тихорскому”), [183]; 1844, („Пидбрехач”), [188]. „Ластівка”. Альм. Гребінки. („Серд. Оксана”. „Парх. снідання”. „На пущання”); 1841, [156 — 158]. „Р у с с кая Беседа”, 1841, („Рассказ”), [166]. „Наши”, 1841, („Знахарь”), [170]. „Репер ­ туар”, („Начало Харьк. театра”), 1842, [178]; 1848, („Мертвец-шалун”), [196]. „Сказка за сказкой”, альм. М. Кукольника, 1842, („Солд. портрет”), [179]; 1844, („Татарские набеги”), [190]. „Звездочка”, („Умные дети”, „О мученице Александре”, „Одолжение нищего”), 1843, [180, 184, 186]. „Библиотека для ч т е н и я”, („Вояжеры”), 1845, [191]- „Финский Вестник”, („Бессрочный”), 1846, [192]. „Повести- Казака Луганского”, („Ведьма”), 1846, [193]. „Северная Пчела”, 1860, („Солд. портрет”, „Светлий праздник мертвецов”); [207, 209]; 1862, („Козырь-девка”), [[221]. „Русский Архив”, 1863, („План романа из жизни Мировича”), [229, 230]. „Собрание соч. Даля-Лу ­ ганского”, („Ведьма)”, 1897, [338]. „Избранные соч. Котлярев- ского и Квитки”, (ур. з „Листів до любезн. земляків”), 1909, [385]. Вид. збірок творів: „Собрание сочинений Основъяненка”, („Пан Халявский”, „Жизнь Стол- бикова”), вид. Є. Фішера, 1840 — 1841, [143, 144, 168, 169; 160, 162, 167]. „Повісті”, (укр. твори), вид. П. Куліша, 1858, [204, 205]. „Драм, сочи ­ нения”, вид. Веліканова, 1862, [226, 227]. Познань. „Przeglqd Slow”, („Marusia”), 1841, [277]. Прага. „Читанка” Бирчака, („Підбрехач”), 1922, [434]. Харків. Вид. окремих творів: „Шельменко-волостной писарь”, 1831, [91]; 1836, [105]. „Сватання”, 1836, [104]; 1840, [145]; 1918, [420]. „Ганнуся”, 1839, [122]. „Листи до любезних земляків”, 1839, [125]. „Шельменко-денщик”, 1840, [146]; 1918, [421]. „Салд. патрет”, 1883, [279]; 1887, [286]. Вид. Харк. Земства — „Маруся”, „Мертвецький Великдень”, „Добре роби”, „Конот. відьма”, „От тобі й скарб”, „Козир-дівка”, „Сердешна Оксана”, „Перекотиполе”, „Божі діти”, „Парх. снідання”, „На пущання. Підбрехач”, „Щира любов”, 1887, [286 — 297]. Вид. „Харьк. О-ва грамотности” — „Перекотиполе”, 1894, [325]; 1901, [359J; „Маруся”, 1895, [331]. Вид. Вс. Гуртом — „Перекотиполе”, 1901, [358]. Вид. „Рух” — „Маруся”, 1918, [416, 417]. Вид. журналів, альманахів: „Украинский Вестник “ , (дописи про Харк. Благодійне Т-во, про Харк. Інститут Шляхетних дівиць, про видавання журналу; примітки до ста- ,— 96 — тей; вірші, статті й фейлетони, див. „Укр. Вестник” — в покажчикові жур ­ налів), 1816 — 1819. „Харьковский Демокрит”, (5 віршів), [15, 19, 21, 25, 26], 1816. „Харьковские Известия ” 1 , 1817 — 1821, (статті про Харк. Т-во Доброчинности та Інститут Шляхетних дівиць), [57, 68, 77 — 79]. „Утренняя Звезда”, 1883, („Салд. патрет” з „Суплікою ** , ур. з „Марусі”), [97 – 99]; (примітки до статті Срезнєвського про Сково ­ роду), [96]. „Харьк. Губерн. Ведомости”, 1838, („Истории, сведения о Харьк. губ.”), [109 — 114]; 1839, („Торговля шерстью”); 1840, („О новой книге”), [126,132]; 1841, („Театр в Харькове”), [163]. „Молодик”, 1843, („Основание Харькова”, [182]; „Перекотиполе”, „Підбрехач”, [187 — 188]. „Ю ж но -p у с ь к и й збірник”, 1848, („Щира любов”), [195]. „Украин ­ ская Старина “ , (Г. Данилевського), 1866, (вірші), [235 — 238]. „Южный Край”, („Бой-жінка”), 1893, [309]. „Харьковский театральный альманах”, („Театр в Харькове”), 1900, [350-а]. Вид. збірок творів: „Малорос, повести”, кн. 1 і 2, вид. Глазунова, (2-ге), 1841, [147 — 148]. „Сочинения”, т. I — VI, вид. Харьк. Земства, 1887 — 1894, [284, 285, 300, 301, 328, 329]; 1899-1901, [345, 346, 351, 352]. „Вибрані твори” в 2 тт., вид. Книгоспілки, 1928, [449 — 450]. Чернівці. „Сал. патрет”, вид. I. Петровської, 1877, [268]. Покажчик вступних статей, передмов, післяслів та приміток до Квітчи ­ них творів. (Хронологічний). Примітка Г. Квітки до вірша „Мысли в день моего рождения” в „Укр. Вестнике”, 1818, березень, стор. 322, [58]. Примітка Є. Філомафітського до того ж віршу. Ibid., стор. 323, [58]. Примітка Є. Філомафітського до вірша „Песенка или полубыль”. „Укр. В. “ , 1818, вересень, стор. 360. [64]. Примітка М. Каченовського до „Малороссийских анекдотов”. „ВЕ “ , 1822, No 21, стор. 61. [83]. Примітка Раїча до уривку з ком. „Дворянские выборы”. „Галатея”, 1829, No 50, ст. 205. [88]. Примітка М. Погодина до уривку з ком. „Дворян, выборы”. „Москов ­ ский Вестник”, 1830, ч. I, ст. 239. [89]. Примітка М. Погодина до „Харьковской Ганнусе”. „Телескоп”, 1832, No 2, ст. 192. [92]. Примітка Г. Ф. Квітки на закінчення 1 кн. повістей. „Малорос, по ­ вести”, кн. 1, М., 1834, стор. 380. [101]. Примітка В. Даля-Луганського до перекладів „Салдатського патрету”. „Совр.”, т. VII, 1837, ст. 108. [107]. Примітки Г. Ф. Квітки до перекладів „Марусі”, „Мертвецького вели ­ кодня”, „Добре роби, добре й буде” й „Конотопської відьми”. „Совр.” ,— 97 — 1838, т. XI, сг. 11 — 12, 16, 17, 35, 56, 58, 65, 67, 69, 70, 72, 77, 91, 97, 98, 102, 125, 127, 135; 1839, т. XIII, ст. 137-138; т. XIV, ст. 19, 32, 44; т. XV, ст. 1, 5, 10, 44 — 46, 66, 83, 101. [115, 116, 119, 120]. Примітка М, Кукольника до уривку з повісти „Жизнь и похождения Пустолобова”. 1) „Новогодник “ , 1839, ст. 22. [117]. 2) „Повести и рассказы Губера, Основьяненка, Кукольника и Камен ­ ского”. Пб. , 1839, ст. 22. [118]. Примітки С. Бурачка до статті Основ ’ яненка „О правописании мало ­ российского языка”, (шість). „Маяк”, 1840, ч. V, гл. 5, ст. 4, 5. [135]. Передмова П. О. Плетньова до зміненого закінчення повісти „Вот лю ­ бовь”. „Совр.”, 1840, т. XVII, ст. 104-107, [130]. Передмова П. О. Плетньова до фейлетону „Званные гости” „Совр.”, т, XX, 1840, стор. 1 — 2, (відділ „Критика”). [140]. Передмова П. О. Плетньова до уривків з роману „Жизнь и похожде ­ ния Столбикова”. „Совр. “ , т. XXI, 1841, ст. 114 — 116, (2-ої нумера ­ ції). [151]. Примітка М. Кукольника до перекладу „Салдатського патрету”. „Сказка за сказкой”, 1842, т. III, ст. 5. [179]. Примітка В. Даля-Луганського до „Ведьмы”. „Повести, сказки и рассказы Казака Луганского, т. I, 1846, стор. 454. [193]. Примітка видавця „Финского Вестника” до „Бессрочного”. „Фин. В. “ , 1846, січень, ст. 1, [192]. Післяслово („Известия о жизни сочинителя драмы „Щира любов”. Амвросия Метлинского”) по драмі „Щира любов”. „Южно-Русский Зборник”, Амвросія Метлинського. X., 1848, ст. 89. [195]. Вступна стаття Я. Головацького про життя й твори Г. Квітки. „Ма ­ руся”. Льв., 1849, ст. I — XX. [197]. Вступна стаття П. Куліша, („Григорій Квітка (Основ ’ яненко) і його повісті. Слово на новий вихід Квітчиних повістей”). 1) „Повісті Г. Квіт ­ ки 11 , т. І, 1858, Пб., XXXVI ст. 2) Пб., 1858, XXXVI ст. [204]. Примітки П. Куліша до творів Основ ’ яненка. „Повісті Квітки”, т. І, 1858 р., ст. 71, 123, 131, 132, 136, 137, 139, 144, 145, 244 — 245, 251. [204]. Примітка редакції до перекладу „Салдатського патрету”. 1) „Север ­ ная Пчела”, 1860, січень. 2) Відбитка. Пб., 1860. [207, 208]. Передмова П. Куліша [„От издателя”] до Квітчиних п ’ єс. „Драм. соч. “ , Пб., 1862, (т. І, ст. I — II). [226]. Передмова Бартенева і вісім приміток його ж до тексту „Плана ро ­ мана из жизни Мировича и записки о нем Г. Ѳ. Квитки (Основьяненка)”. „Русский Архивъ” 1863, вип. 2, ст. 160 — 170. [229]. Уваги Г. П. Данилевського до тексту віршів Г. Квітки. „Укр. Ста ­ рина”, X., 1866, ст. 202. [235]. Передмова (біографія) до ур. Квітч. творів у „Читанці” А. Торон- ського, Льв., 1868 р., ст. 21 — 22. [245]. ,— 98 — Передмова (біографія) до ур. Квітч. творів у „Читанці” О. Барвін ­ ського, Льв., 1871. [251]. Вступна стаття Онишкевича про життя та творчість Основ ’ яненка. „Писання Г. Квітки”, Льв., 1878, XXIVст. [269]. Післяслово по повісти „Пан Халявский”. (Спогади Лисенка про Квітку). „Пан Халявский”, Пб., 1879, 6 ст. [270]. Примітка перекладача Ф. Мрочка до „Марусі”. „Przeglqd Slow”, Познань, 1881, No 2, ст. 9. [277]. Примітки О. Потебні до „Салдатського Патрету”. X., 1883. [279]. Передмова М. Сумцова до „Неизданного рассказа”. 1) „Киевская Старина”, 1887, Січень, ст. 91; 2) Київ, 1887, ст. 1. [282, 283]. Передмова О. Потебні до зібрання творів. „Сочинения Г. Квітки”, т. І, изд. Харьк. Земства, 1887, IV ст. [284]. Передмова Ю. Т. до „Шпигачок”. „Киевская Старина”, 1893, сер ­ пень, ст. 298. [308]. Передмова М. Шугурова до „Бой-жінки”. „Киевская Старина”, 1893, жовтень, ст. 124 — 128. [311]. Передмова Вс. Срезнєвського до „Грицю, Грицю до роботи”. („Заметка об одной народной песне, переделанной Квиткой”). „Киевская Ста ­ рина”, 1894, лютий, ст. 326. [319]. Вступна стаття С. Русової до зібрання творів у вид. Харк. Земства під ред. О. Потебні („Біографія”). „Сочинения Г. Квитки”, т. VI, 1894, XLV ст. [329]. Передмова О. Барвінського до взірців Квітч. творів, (біографія), у „В и- їмках з укр. літератури”, Льв., 1893, ст. 28 — 30. [316]. Передмова О. Барвінського до взірців Квітчиних творів, (біографія), у „Виїмках з укр. літератури”, Льв., 1898, ст. 39 — 42. [340]. Передмова В. Каллаша до „Українських анекдотів” з „Молви” 1833 р. („Из истории малорос, литературы 20 — ЗО гг. “ ). „Киевск. Ст. “ , 1900, травень, ст. 154. [348]. Передмова В. Каллаша до „Шпигачок” з „Молви” 1833 р. („Из исто ­ рии малор. л-рн 20 — 30 гг. “ ). „Киевск. Ст. “ , 1900, травень, ст. 156 — 157. [349]. Передмова В. Каллаша до анекдотів з „Вестника Европы” 1822 р. („Из истории малор. л-ры 20 — 30 г.г. “ ). Киевск. Старина”, 1900, листопад ст. 275. [350]. Передмова М. Черняева до „Истории театра в Харькове” в „Харь к. театр, альм.” 1900. [350-а]. Передмова О. Барвінського до взірців Квітчиних творів (біографія) у „Виїмках з укр. літератури”. Льв., 1898, ст. 39 — 42. [340]. Передмова до взірців Квітчиних творів у „Віці”, т. II, К., 1902, ст. 5, (біографія). [367]. Біографія, бібліографія, пояснення та післяслово в збірці творів у вид. Львівської „Просвіти” під ред. Романчука. „Твори” т. І і II, 1904 — 1905, ,— 99 — (2 вид. 1911 — 1913), ст. 3 — 6, 514 — 539, (496 — 520, 550 — 552). [373, 377, 403, 407]. Передмова О. Барвінського до ур. Квітчиних творів у „Виїмках з укр. літератури”, Льв., 1905, ст. 40 — 43. [374]. Передмова О. Барвінського до ур. Квітч. творів у „Виборі зукр, літератури”, Льв., 1910, ст. 160 — 162. [„Писання. Характеристика. Ста ­ новище в літер.”]. [388]. Життєпис Квітки у вид. „Г1 а p X і м о в о г о снідання”. (Київ, 1912, ст. 1 — 2). [404]. Передмова („Короткі відомості про письменника”) у вид. ..Переко ­ типоля”, Льв., 1916, ст. 1 — 2. [413]. Передмова О. Барвінського (біографія) в „Читанці для приготов- них кляс учительськ. семінарій”, Льв., 1916, ст. 369. [413-а]. Передмова О. Барвінського (біографія) до ур. Квітч. творів у „Ви ­ борі з укр. письменства”, Льв., 1917, ст. 191 — 193. [414]. Передмова (коротка біографія) до вид. „Перекотиполя”, Льв., 1917, [415-а, Ь]. Передмова, біографічний та історично-літературний начерк В. Бойка, примітки до творів у зібранні творів видання „Криниці”, Київ, 1918 р., т. І, ст. I-LXXVI, 22, 98, 118 — 119; т. III, ст. 19, 45, 79 — 80, 136 — 140, 159 — 162. [422, 423]. Статті Гермайзе, О. Дорошкевича, матеріяли до біографії, до вияснення психології творчости, примітки, завдання, уривки з критичних праць про окремі оповідання Квітки та його творчість у цілому, словничок, бібліогра ­ фія. „20 — 40 рр. в у к р. л і т е р а т у р і. Вип. И. Г. Ф. Квітка”, 1924, ст. I — XIII, 7 — 10, 34 — 47, 120 — 152, 183 — 236. [437]. Коментар, словник для шкіл з польською викладовою мовою і стаття про „Марусю” Д. Лукіяновича у вид. „Марусі”, Льв., 1925, ст. 61 —72 та ин. [438]. Передмова А. Шамрая до „Двох невідомих творів Квітки” вміщених в „Україні”, 1925 р., кн. 5, ст. 95 -97. [439]. Біографія, бібліографія й примітки М. Плевака в його „Хрестоматії нової укр. літератури”, т. І, 1926, ст. 144 — 149,224 — 226. [441]. Вступна стаття А. Ніковського про „Конотопську відьму” у вид. цієї повісти „Сяйвом”, Київ, 1926, ст. 5 — 35. [447]. Вступна стаття Ф. Якубовського у виданій „Сяйвом” у Київі „Ма ­ русі”, 1927, ст. З — 8. [448]. Вступна стаття („Шляхи Квітчиної творчости”) й примітки А. Шамрая у „Вибраних творах”, т. І і II, 1928, LXII, XVI ст., XX ст., [449, 450]. ,— 100 — Покажчик авторів вступних статей, передмов, післяслів та приміток до Квітчиних творів. (А б е т к о в и й). Барвінський-, О. — передмови (біографії) до взірців Квітч. творів у чи ­ танках, „Виїмках”, „Виборі з укр. літератури”; 1871, 1893, 1898, 1901, 1905, 1910, 1916, 1917. [353, 387, 251, 316, 340, 374, 413-а, 414]. Бартенев, П. — передмова й примітки до „Плана романа из жизни Ми ­ ровича и записки о нем Г. Квитки” в „Русс к. Архиве”, 1863, вип. 2, ст. 160 — 170. [229]. Бурачек, С. — примітки до статті „О правописании малороссийского языка”. „Маяк”, 1840, ч. V, гл., 5, ст. 4, 5. [135]. Бойко, В. — біограф, та істор.-літературний нарис, передмова і примітки у зібранні творів Квітки, вид. „Криниці”, Київ, 1918 р. [422, 423]. Видавець „Віку” — біографія й бібліографія в II томі „Віку”, 1902. [367]. Видавець „Пархомового снідання”, (Київ, 1912) — життєпис. [404]. Видавець „Перекотиполя”, (Льв., 1916) — короткі відомості про пись ­ менника. [413]. Видавець „Перекотиполя”, (Льв., 1917) — передмова (біографія). [415-а, Ь]. Гермайзе, О. — вступна стаття в збірці ,Д.О — 40 р.р. в укр. літературі”, вип. II, 1924. [437]. Головацький, Я. — вступна стаття про Квітку у вид. „Марусі”, Льв., 1849 р. [197]. Даль-Луганський, В. — 1) примітки до перекладу „Салд. патрету” в„ Совр.” 1837, [107]; 2) прим, до „Ведьмы” в збірці повістей Даля, т. І, 1846. [193]. Данилевський, Г. — уваги до тексту віршів в „Укр. Старине” 1866 р. [235]. Дорошкевич, О. — статті, матеріяли до біографії, вияснення психології творчости, примітки, завдання, уривки з критичних праць, словничок, бібліографія у збірці „20 — 40 р.р. в укр. літературі”, вип. II, 1924. [437]. Каллаш, В. — передмови до „Укр. анекдотів” і „Шпигачок” в „Киевск. Ст.”, 1900. [348-350]. Каченовський, М. — примітки до укр. анекдотів у „Вести. Европы”, 1822. [83]. Квітка, Г. Ф. — примітки до віршу „Мысли в день моего рождения” в „Укр. В.” 1818 р., [58]; на закінчення 1-ої кн. „Малорос, пове ­ стей” 1834, [101]; до перекладів „Марусі”, „Мертвецького великодня”, „Добре роби,добре й буде”, „Конотопської відьми” в „Совр.” 1838 — 39рр. [115, 116, 119, 120]. Куліш, П. — вступна стаття до вид. „Повістей” 1858 р., [204]; примітки до „Повістей”, т. І. [204]; передмова до „Драм. соч. К в и т к и “ . [226]. Кукольник, М. — примітки до „Скупца” в „Н о в о г о д н и к е “ 1839 р. [117]; до перекладу „Салд. патрету” в „Сказке за сказкой” 1842, [179]. Лисенко — спогади про Квітку у вид. „Пана Халявского”. Пб., 1879, [270]. ,— 101 — Лукіянович, Д. — коментар, словник для шкіл з польською викладовою мовою та стаття про „Марусю” у вид. „Марусі”, Льв., 1925, [438]. Метлинський, А. — біографія по драмі „Щира любов” у „Южно-русь- кому Збірникові”, 1848 р. [195]. Мрочко, Ф. — примітка до польського перекладу „Марусі” у „Przeglqd Slow”. 1881, [277]. Ніковський, А. — вступна стаття у вид. „Конотопської відьми”, 1926, [447]. Онишкевич, Ігн. — біографія у збірці Квітчиних творів. Льв., 1878; [269]. Плевако, М. — біографія, примітки в „Хрестоматії нової укр, л – р и “ , 1926, [441]. Плетньов, П, — передмови до перекладу „Щирої любови”, до фейлетону „Званые гости”, до уривків з роману „Жизнь и похождения Столбикова” в „Совр.”, 1840 — 41 р.р. [130, 140, 151]. Погодин, М. — примітки до уривку з 2 ч. „Дворянских выборов” у „Моск. Вестнике”, 1830, [89]; до „Харьковской Ганнусе” у „Теле ­ скопе”, 1832, [92]. Потебня, О. — примітки до „Салд. патрету” 1883, [279]; передмова до зібрання творів, т. І, 1887, [284]. Раїч —примітка до уривку з 2 ч. „Дворянских Выборов” в „Галатее”, 1829, [88]. Редактор „Северной Пчелы” — примітка до перекладу „Салд. патрету” в „Северной Пчеле”, 1860, [207, 208]. Редактор „Финского Вестника” — прим, до „Бессрочного” у „Фин. В. “, 1846, [192]. Романчук, Ю. — біографія й примітки у збірці творів, вид. Львівської „Просвіти”, т. І й II, 1904 — 1905, (2 вид. 1911 — 1913), [373, 377, 403, 407]. Русова, С. — передмова („біографія”) до зібрання творів у вид. Харк. Земства. „Сочинения”, т. VI, 1894, XLV ст. [329]. Срезнєвський, Вс. — передмова до пісні „Грицю, Грицю…” в „Києвек. Ст. “ , 1894, [319]. Сумцов, М. — передмова до „Неизданного рассказа” в „Киевек. Ст. “ , 1887, [282]. Черняев, М. — передмова до „Истории театра в Харькове” в „Харьк. театр, альманахе” Н. Черняева, 1900, [350-а]. Торонський, А. — передмова (біографія) в читанці 1868 р. [245]. Філомафітський, Є. — Примітка до віршу „Песенка или полубыль”, „У. В.” 1818, [64]; до віршу „Мысли в день моего рождения”, Ibid., 1818, [58]. Шамрай, А. — передмова до „Двох невідомих творів” в „Україні”, 1925, [439]; вступна стаття й примітки у „Вибраних творах”, т.т. I, II, 1928, [449, 450]. Шугуров, М. — передмова до „Бой-жінки “ в „Киевск. Старине”, 1893,[311]. Ю. Т. — передмова до „Шпигачок” в „К и е вс к. Старине”, 1893,[308]. Якубовський, Ф. — вступна стаття до „Марусі” у вид. „Сяйва”, 1927, [348]. Вадим Тарнавський — 9. ,— 102 — Покажчик рецензованих творів Г. Квітки. (Абетковий). „Божие дети “ в „Утренней Заре “ 1840 р., 6 рец. [127]. „Вибрані твори Г. Ф. Квітки ” , К., 1928 р., 2 рец. [450]. „Вот любовь” з „Совр.” 1839 — 1840 рр., 4-|-1 рец. [123, 130]. „Вот тебе клад ” з „Литер. Газ.® 1840 р., 1 рец. [131]. „Вояжеры ” з „Литер. Газ.® 1842, 1 рец. [176]. „Ганнуся®, X., 1839 р. З рец. [122]. „Герой Очаковских времен® з „Совр.” 1841 р., 1 рец. [161]. „Головатий” з „От. Зап. “ 1839 р., 1 рец. [124]. „Грицю, Грицю до роботи” з „Киевск. Стар.” 1894 р., 1 рец, [319]. „20 — 40 р.р. в укр. літературі ” , 1924 р., 1 рец. [437]. „Дворянские выборы, ч. 1″, М. 1829 р., 2 рец. [86]. „Дворянские выборы, ч. 2″, М. 1830 р., 4 рец. [90]. „Делай добро, добро и тебе будет”, „Совр.” 1839 р., 2 рец. [119]. „Жизнь и похождения Столбикова”, Пб., 1841 р., 11 рец. [160,162,167]. „Знахарь” з альм. „Наши” 1841 р., 2 рец. [170]. „Козир-дівка”, Пб., 1838 р., З рец. [108]. „Козырь-дивка” в „Совр.” 1840 р., З рец. [129]. „Конотопская ведьма”, „Совр.” 1839 р., 2 рец. [120]. „Конотопська відьма”, К., 1926 р., 1 рец. [447]. „Листи до любезних земляків”, Пб., 1839 р., 6 рец. [125]. „Ложные понятия” з „Совр. ” 1840 р., 2 рец. [138]. „Малороссийские повести, рассказываемые Грыцьком Основъяненком®, кн. 1, М., 1834 р., 5 рец. [101]; кн. 2, М., 1837 р., 2 рец. [106]. „Маргарита Прокофьевна” з „Москв.” 1841 р., 1 рец. [164]. „Маруся ” , Льв., 1849 р., 1 рец. [197]; Вовча (на Харківщині), 1918 р., 1 рец. [416]. „Маруся”, переклад рос. мовою в „Совр.” 1838 р., 2 рец. [115]. „Народные воспоминания” (про гармати) з „Литер. Газеты”, 1843 р., 1 рец. [185]. „Основание Харькова” з „Молодика” ч. І, 1843 р., 5 рец. [182]. „Пан Халявский”, Пб., 1840 р.. 10 рец. [143, 144]; Пб., 1841 р., 2 рец. [168, 169]; Пб., 1888 р., 2 рец. [299]. В „Отеч. Зап.” 1839 р , 1 рец. [121]. „Панна Сотниковна”, („Совр.” 1840 р.), 2 рец. [137]; 1893 р. Пб., 1 рец. [318]. „Пархімове снідання”, („Ластівка”, Пб., 1841 р.), 9 рец. [157]. „Перекатиполе” з „Маяка ” 1840 р., 1 рец. [139]. „Перекотиполе® з „Молодика”, ч. II, X., 1843 р., 2 рец. [187]; X., 1901 р., 1 рец. [359]. „Підбрехач® з „Молодика”, ч. II, X., 1843 р., 2 рец. [188]. „Повісті Г. Квітки”, Пб., 1858 р., З рец. [204, 205]. „Праздник мертвецов” з „Совр. ” 1839 р., 4 рец. [116]. „Предания о Гаркуше” з „Совр.” 1842 р., 1 рец. [171]. ,— 103 — „Приезжий из столицы” з „Пантеона” 1840 р., 2 рец. [134]. „Рассказ” в „Русской Беседе”, т. П, 1841 р., 3 рец. [166]. „Сватання на Гончарівці”, X., 1836 р., 2 рец. [104]; X., 1840 р., 2 рец. [145]. „Сердешна Оксана” з „Ластівки”, (Пб., 1841 р.), 9 рец. [156]. „Скупец” з „Новогодника” 1839 р., 5 рец. [117]. „Собрание сочинений Основьяненка”, вид. Є. Фішера, Пб., 1840 — 1841, (див. „Пан Халявский”, Пб.., 1840, 1841 р. 12 рец. і „Жизнь Столбикова”, Пб., 1841 р., 11 рец.). „Солдатский портрет” в „Совр.” 1837 p., 1 рец. [107]; в „Сказке за сказкой”, т. 111, 1842 р., 1 рец. [179]. „Сочинения Г. Ф. Квитки”, вид. Іогансона, 1893 р., 2 рец. [313]. „Сочинения Г. Ф. Квитки”, вид. Харк. Земства, т. т. I — 11, 1887 р., 2 рец. [284, 285]; т. III, 1889 р„ 2 рец. [300]; т. IV, 1890 р., 3 рец. [301]; т. т. ill — IV, (2-е вид.), 1901 р., 3 рец. [351-352]. „Татарские набеги” в „Сказке за сказкой”, т. IV, 1844 р., 4 рец. [190]. „Твори Г. Квітки”, вид. „Криниці”, К., 1918 р., 2 рец. [422, 423]. „Твори Г. Квітки”, вид. „Просвіти”, Льв., 1904 — 1905 р.р., 3 рец. [373, 377]. „Турецкая Шаль”, М., 1829 p., 1 рец. [87]. „1812 год в провинции” з „Отеч. Записок” 1843 p., 1 рец. [181]. „Украинские дипломаты” в „Совр.” 1840 р., 2 рец. [136]. „Фенюшка” в „Совр.” 1841 p., 1 рец. [154]. „Шельменко-волостной писарь”, X., 1831 р., 3 рец. [91]; М., 1834 р., 1 рец. [102]. „Шельменко-денщик”, X., 1840 р., 2 рец. [146]. „Ярмарка” з „Совр.” 1840 р., 2 рец. [142]. Покажчик рецензентів Квітчиних творів. (Абетковий). Айзеншток, І., рец. „Вибраних творів”, 1928, [449 — 450], у „Критиці”, 1928, кн. VI. А. Р., рец. „Сочинений”, т. III, вид. Харк. Земства, в „Одесском Вестнике” 1889, No 222. [300]. Багалій, Д., рец.-|- „Сочинений”, т. IV, вид. Хаьк. Земства, в „Сочи ­ нениях… относящихся к истории Слободской Украины”, Д. Багалія. Вип. II, 1891, ст. 20. [301]. Башуцький, О., відповідь рец-ові „Пана Халявского”, в „Иллюстра ­ ции” 1846, т. П, No 13, ст. 201 — 202. [168]. Бєлінський, В., рец. -[-„Малорос, повестей”, кн. 1, в „Молві” 1835, No 27 — ЗО, (див. II т. „Поли. собр. соч. “ , 1900, ст. 160); -[-„Салд. па- трета”,-]- „Марусі”, -[-„Праздника мертвецов” з „Совр.”,-(-„Скупца” з „Но ­ вогодника” в „Моск. Наблюдателе” 1838, березень, ст. 159; 1839, ,— 104 ч. I, No 2, відд. V, ст. 40 — 45; ч II, No 3; ч. Il, No 4, (див. Ill т. „Поли, собр. соч.” 1901, ст. 293; т. IV, 1901, ст. 72-76, 212, 232), [101, 107, 115, 116, 117]; рец. — „Приезжего из столицы”, -ф-„Листів до любезних земляків”, -[- „Пана Халявского”, -(- „Козырь-девки® разом з повістями-ф- Украинские. дипломаты”, -ф-Панна Сотниковна “ ,-|- „Ложные понятия”, -]- „Ярмарка”, -ф- „Званые гости” і вдруге-ф-„Пана Халявского” в „Отеч. Записках” 1840, т. X, No 5, відд. VI, ст. 21, 24; т. XIII, No12, відд. VI, 39 — 40; 1841, т. XIV, No 1, відд. V, стор. 28, 32, (див. т. V „Полн. собр. соч.”, 1901, ст. 280, 451 — 453, 495, 500), [134, 125, 143, 129, 136, 137, 138, 140, 142, 143]; рец. -ф-„Сватання”, — „Сердешної Оксани” з „Ластівки” в „Оте ч. Записках” 1841, т. XVI, No 6, відд. VI, ст. 34, 32 — 34, (див. т. VI „Полн. собр.соч.”, 1903, ст. 202, 199 — 202, 586), [145, 156]; рец. — ] — „Рассказа” з „Русской Беседы”, — „Жизни и похождений Столбикова “ ,-ф- „Головатого® з „Отеч. Зап.” 1839 р., -(-Листів до любезных земляків”, -ф- „Знахаря” з альманаху „Наши® в „Отеч. Записках” 1842 р., т. XX, No 1, відд. VI, ст. 3, 7 — 8, 8; т. XXII, No 5, відд. VI, ст. 13; т. XXV, No 12, ст. 41, (див. т. VII „Полн. собр. соч. “ , 1904, ст. 66, 69 — 71, 71, 215, 502), [166; 160, 162, 167; 124; 125; 170]; рец. -ф- „Гаркуши” з „Совр. “, [171], -[-„Солдатского портрета” з альманаху „Сказка за сказкой”, [179], -ф- „Основания Харькова” з „Молодика”, [182], — „Перекотиполя” звідти ж [187] і -ф-„Татарских набегов® з альманаху „Сказка за Сказкой®, т. IV, [190] в „Отеч. Записках® 1843, т. XXVI, No 1, відд. V, ст. 21, No 2, відд. VI, ст. 58; т. XXVIII, No 6, відд. VI, ст. 33 — 35; 1844 р., (див. т. VIII „Полн. Собр. соч.® 1907, ст. 30, 95, 227 — 230, 355, 462); рец. — „Вояжеров” з „Библиотеки для Чтения”, (див. т. X „Полн. собр. соч. “ , 1914, ст. 112), [191]. Бодянський, О., див. Мастак, I. Брант, Л., рец. -ф- „Жизни и похождений Столбикова”, [160], -ф- „Рас ­ сказа® з „Русской Беседы”, в „Опыте библиографического обо ­ зрения”, Пб., 1842, ст. 60 — 63, 50, [166]. Бу-ков, А., рец. — „Шельменка-волостного писаря® [91] в „Северной Пчеле® 1832, No 27. Булгарин, Ф., рец.-ф-„Скупца” з „Новогодника® [117] в „Северной Пчеле” 1839 р., No 80. Бурачек, С., рец. -ф- „Листів до любезних земляків® [125] в „Маяке® 1840, т. I, гл. 4, ч. 2, ст. 19 — 21 ;-ф- „Божьих детей “ з „Утренней Зари”, [127],-]- „Перекотиполя” та -ф- „Підбрехача” з „Молодика® [187, 188] в „Маяке” 1840, т. I, гл. 4, ч. 2, ст. 37 — 44; 1844, т. XIII, ст. 4 — 5, 12. Далъ, В., див. Луганський, В. Дорошенко, Д’.,-рец.-ф- „Перекотиполя”, X. 1901, [359] в його збірнику „Народная укр. литература, 1904, ст. 29. Дорошкевич, О., рец.-ф- „Творів Г. Квітки”, вид. „Криниці”, К. 1918, [423], у „Вільній Укр. Школі”, 1918, No 4, (листопад), ст. 263. Драгоманов, М., рец. „Виїмок з народної укр. літератури” О. Барвін ­ ського, Льв. 1893, [316 — 317] у „Народі”, (Льв.), 1894, No 9, ст. 133. ,— 105 — Головацький, 1., рец. + „Марусі “ , Льв., 1849, [197] в „Зорі Галиць ­ кій ** , 1849, No 55, (див. „Зап. Наук. Т-ва в Київі”, кн. ХІП, 1914, ст. 112). Головацький, Я., рец. + „Сердешної Оксани “ й „Пархімового снідання “ [156] з „Ластівки ** , Пб., 1841, в „Зап. Наук. Т-ва в Київі “ , кн. ХІП, ст. 126 — 127. Горленко, В., рец. III й IV т. т. „Сочинений ** під ред. О. Потебні у вид. Харк. Земства [300, 301] в „Киевской Старине ** , 1889, No 10» ст. 207 — 210; 1890, No 3, ст. 534 — 538. Гребінка, в., рец. + „Малоросе, повестей”, кн. 2 [106] в „Северной Пчеле “ , 1837, No 260. Греч, Мик., рец. + „Пана Халявского “ [143] в „Русском Вестнике ** , 1841, т. I, кн. 1, ст. 235. Грушевський, М., рец. — „Творів Г. Квітки”, вид. „Криниці” під ред. В. Бойка, К. 1918 [422 — 423] в „Литер. -Науковім Вістнику”, 1919, кн. 1, ст. 125 — 126. бвецъкий, ф., рец. + „Сердешної Оксани” та „Пархімового снідання” з „Ластівки”, Пб., 1841, [156], в „Деннице” 1842, No 7, ст. 85 — 86. Єфремов, С., рец. + „Марусі”, в „Книгарі”, 1918, ч. 16, ст. 965 — 966, [416]. Калайденский, рец. + „Підбрехача” з „Молодика”, кн. 2, 1843 р., [188], в „Маяке” 1844, т. ХІП, ст. 12. Киреєвський, 1. В., рец. — „Дворянских выборов”, ч. 2, [90], в „Ден ­ нице” М. Максимовича, 1831 р., ст. X, XI, (див. т. II „Поли. собр. сочи ­ нений И. Киреевского”, 1911, ст. 32, 33). Комар, М., рец. IV т. „Сочинений” під ред. О. Потебні у вид. Харк. Земства [301] в „Зорі “ , (Льв.), 1890, ч. 22, ст. 347 — 348. Коні, Ф., рец. — „Пана Халявского” [143] в „Литер. Газете”, 1841, No118, ст. 472. (Рецензент оцінює й „Жизнь Столбикова”). Кравцов, С., рец. збірки „20 — 40 р.р. в укр. літературі” [437] в „Ч е р- в о но му Шляху”, 1924, кн. 6, ст. 275 — 276. Краевський, А., рец. + „Козир-дівки”, Пб., 1838, [108], + „Праздника мертвецов” [116] в „Литер, приб. к „Русск. Инвалиду”, 1838, No 35, ст. 691 — 692; 1839, No 1, ст. 19; рец. — „Скупца” з „Новогодника”, [117], + „Ганнуси”, (X., 1839), [122], + „Листів до любезних земляків”, (X., 1839), [125], + „Божьих детей” з „Утренней Зари” [127] і + „Шель ­ менка-денщика”, (X. 1840), [146], в „Отеч. Записках” 1839, т. III, відд. VII, ст. 7; т. V, відд. VII, ст. 132 — 134; т. VII, відд. VII, ст. 79 — 85, 5; 1841, т. XVI, відд. VI, ст. 32. Л. Л., рец. + „Сердешної Оксани” з „Ластівки”, (Пб., 1841), [156], + „Жизни и похождений Столбикова” [160] в „Северной Пчеле” 1841, No 143, ст. 571; No 185, ст. 738 — 739. Луганський – Даль, В., рец. + „Малоросс, повестей”, кн. 1, М., 1834, [101], в „Северной Пчеле” 1835, No 17, ст. 65 — 68, No18, ст. 69 — 71; р ец. + „Сватання” (X., 1836) та „Малорос, повестей”, кн. 2, М. 1837 [104, ,— 106 — 106] в „Лит. приб. к „Р у с с к. Инвалиду * 1837, No 39, ст. 382 — 384; No 52, ст. 512-515. М. Н., рец. — „Дворянских выборов”, ч. 2, [90], + „Малорос. повестей * , кн. 1, [101], в „Северной Пчеле” 1831, No 17; 1834, No 248, ст. 989 — 990; (див. „Историко-литер. Сборник поев. Вс. Срезневскому * Лнгр., 1924, ст. 421, 425). Мастак, I., (Бодянський, О.), рец. + „Малор. повестей * , кн. 1, [101], в „Ученых Записках Моск. У-та “ , ч. VI, 1834, листоп., No V, відд. Ill, ст. 287 — 313. Менцов, Ф., рец. + „Праздник мертвецов”, [116], + „Делай добро, добро и тебе будет”, [119], + „Конотопской ведьмы”, [120], з „Современника”; + „Пана Халявского * з „Отеч. Зап.”, [121]; + „Вот любовь” з „Совр. * , [123]; + „Божьи дети” з „Утр. Зари”, [127]; + „Козырь-девки” з „Совр.”, [129]; + „Вот тебе и клад” з „Литер, газеты”, [131]; + „Укр. дипломаты”, + „Панна Сотниковна”, + „Ложные понятия”, „Ярмарка” з „Совр.” [136 — 138, 142]; „Перекотиполе” з „Маяка” [139] в „Журнале Министер ­ ства Народн. Просвещения” 1839 — 1840, ч. XXIII, ст. 90, 288 — – 290; ч. XXIV, ст. 186 187, 187; ч. XXVI, ст. 8; ч. XXV,”ст. 104; ч. XXVII, ст. 70, 71; ч. ХХѴШ, ст. 104; ч. XXIX, ст. 159; ч. XXX, ст. 74. Метлинський, А., рец. „Щирої любови” з „Южно-руського збірника” [195] в „Харьк. Гу бери. Ведомостях”, 1848, No 36, ст. 195. Надеждин, М., рец. + „Дворянских выборов, ч. 2 “ [90] та + „Шель- менка-волостного писаря” [91] в „Телескопе” 1831, ч. I, ст. 129 — 133; ч. ПІ, No 10, ст. 242. Плетньов, П., рец. + „Козир-дівки”, (Пб. 1838), [108], + „Вот любовь * з „Совр.”, [123]; + „Листів до любезних земляків”, (X. 1839), [125]; + „Пана Халявського”, Пб., 1840, [143]; „Шельменка-денщика * , X., 1840, [146]; + „Жизни и похождений Столбикова” [160]; — „Сердешної Оксани” з „Ластівки”, Пб., 1841, [156], в „Совр.” 1838, т. XII, ст. 64 — 65; 1840, XVII, ст. 104 — 107; (див. „Сочинения и переписка П. Плетнева”, т. II, 1885, ст. 250-251; т. I, ст. 422-424); т. XVIII, ст. 126; т. XXI, 1841, ст. 96; (див. „Сочинения П. Плетнева”, т. II, ст. 303); т. XXII, ст. 5 — 6; т. XXIV, ст. 113 ; т. XXIII, ст. 20 — 21; (див. „Сочинения П. Плетнева”, т. II, ст. 321 — 322); т. XXIV, (див. „Совр.” т. XV, 1839, ст. 66). Полевой, М., рец. + „Дворянских выборов, ч. 1″, М., 1829, [86]; — „Ту ­ рецкой шали”, М., 1829, [87]; + „Дворянских выборов, ч. 2″, М., 1830, [90]; -[- Шельменка-волостного писаря”, X., 1831, [91], в „Московском Телеграфе”, 1829 р., ч. 26, ст. 93 — 96; ч. 29, No 19, ст. 367 — 368; (див. „Україна, 1926, кн. 1, ст. 65 — 66); 1830, ч. 36, ст. 82 — 85; 1831, ч. 41, No 19, ст. 388 — 390. Рец. — „Праздника мертвецов * з „Совр.”, [1 16]; + „Скупца” з „Новогодника”, [117]; -[- „Делай добро”, — „Конотопской ведь ­ мы”, — „Вот любовь”, + „Козырь-девки” з „Совр. * , [119, 120, 123, 130, 129]; — „Ганнуси”, X., 1 839; + „ Божьих детей” з „Утр. Зари” 1840, [122, 127], в „Сыне Отечества”, 1839, т. VII, No 1, відд. IV, ст. 43; т. ѴПІ, No 3, відд. IV, ст. 74; No 4, ст. 119, 120; т. XII, No 12, ст. 130,130; 1840, ,— 107 — т. 1, кн. 2, відд. VIII, ст. 448, 447; 1839, т. XI, No 9, відд. IV, ст. 44, 47. Рец. — „Сердешної Оксани” з „Ластівки”, Пб., 1841, [156]; — „Пана Ха ­ лявского” і „Жизни и похождений Столбикова * , [143, 160], в „Русском Вестнике”, 1841, т. III, кн. 8, ст. 463 — 464; кн. 9, ст. 712-715. Раіч, рец. + „Дворянских выборов ч. 1 “ [86] в „Галатее”, ч. X, .No 50, ст. 205. Сенковеький, О., рец. — „Малорос, повестей”, кн. 1, [101]; — „Шельменка, волостного писаря”, [102]; + „Сватання”, [104]; + „Ганнуси”, [122]; + „Божьих детей” з „Утр. Зари”, [127]; — „Приезжего из столицы” з „Пан ­ теона”, [134]; — „Пана Халявского”, — „Сердешної Оксани” з „Ластівки”, [156]; — „Жизни и похождений Столбикова”, [160, 162, 167]; + „Основа ­ ния Харькова” з 1 кн. „Молодика” і „Татарских набегов з альм. „Ск. за сказкой” [182, 190] в „Библиотеке для Чтения”, 1834, т. VII, кн. 1, (листоп.), відд. VI, ст. 5; 1835, т. VIII, відд. VI, ст. 12; 1837, XXI, кн. 1, (берез.), відд. VI, ст. 18 — 19; 1839, т. XXXVII, кн. 2, (груд.), ст. 24 — 25; 1840, т. XXXVIII, (січ.), відд. Ill, ст. 1 т.; XLI, (серп.), відд. VI, ст. 10 — 11; 1841, т. XLIV, (січ.), відд. VI, ст. 7 — 12; т. XLV1II, кн. 2, (жовт.), відд. VI, ст. 43 — 44, 44 — 46; т. XLVII, кн. 1, (лип.), відд. VI, ст. 6; т. L, 1842, (січ.), відд. VI, ст. 16 — 17; т. LXII, 1844, (січ.), ст. 15; лютий, ст. 66 — 67. Сардинський. А., рец. + „Татарских набегов” з альм. „Сказка за сказкой” [190] в „Москвитянине”, 1844, ч. 111, No 6, ст. 83. Сумцов, М., рец. I та 11 тт. „Сочинений” у вид. Харківського Земства під ред. О. Потебні, 1887 р. • [284, 285] в „Киевск. Старине”, 1887, No 10, ст. 366 — 367. Тарнавський, В., рец. „Конотопської відьми’ 1 , К., 1926, [447]; „Вибра ­ них творів” за ред. А. Шамрая, К. — X., 1928, [449 — 450], в „Житті й Революції”, 1927, ч. 2, ст. 248 — 250; 1928, ч. VIII, ст. 160 — 162. Ч. Н., рец. „Пана Халявского”, Пб., 1841, [168], в „Иллюстрации” 1846, т. II, No 13, ст. 201-202. Чужбинський, О., рец. + „Сердешної Оксани” й „Пархімового снідання з „Ластівки” [156] в „Москвитянине”, 1841, ч. V, No 10, ст. 444 — 454. Шевирьов, М., рец. + „Знахаря” з альманаху „Наши” 1841 р. [170] в „Москвитянине” 1843, ч. 1, No 2. Z. Z., рец. + „Основания Харькова” з „Молодика” [182] в „Северной Пчеле” 1843, No 273, ст. 1090. Покажчик журналів, що вміщували рецензії на Квітчині твори. (Абетковий). „Библиографические Записки”. (М.). Рец. на Кулішеве вид. „Повістей” 1858 р. [204, 205]. „Библиотека для Чтения”. (Пб.). 13 рец. О. Свнковського в р.р. 1834 — 1842 (див. „О. Сенковеький” в покажчикові рецензентів). ,— 108 — „Вільна У к р а ї н с ь ка Школа” (К.) 1918, No 4, (листоп.), ст. 263 — реп. О. Дорошкєвича на „Твори” у вид. „Криниці” під ред. В. Бойка, 1918, [422, 423]. „Денница “ , (Варшава), 1842, No 7, ст. 85 — 86 — рец. Ф. Ѳвецкогот „Ластівку “ , Пб., 1841, [156]. „Діло”, (Львів), 1906, No 172 — рец. на „Твори” у вид. „Просвіти”, під ред. Ю. Романчука, Льв., 1904— 1905, [373, 377]. „Зоря”, (Львів), 1890, ч. 22, ст. 347 — 348 — рец. на IV т. „Сочинений®, у вид. Харк. Земства, під ред. О. Потебні, [ 301 ]. „Зоря Галицька”, (Львів), 1849, ч. 55 і 79 — рец. на „Марусю”, Льв., 1849, [197], -на „Щиру любов® з „Южно-рус. збірника”, 1848 р. [195]. „Записки Наукового Т-ва ім. Шевченка”, (Львів), т. VI, 1895, „Наук, хроніка”, ст. 29 — рец. на „Грицю, Грицю® з „Киевск. Ста ­ рины”, 1894, [319]. „Записки Наукового Т-ва в Київі “ , кн. 13, 1914, ст. 126 — 127 — рец. Я. Головацького на „Ластівку”, 1841 р., [156], „Життя й Революция”, 1927, кн. 2, ст. 248 — 250; 1928, кн. VIII, ст. 160 — 162 — рец. В. Тарнавського на „Конотопську відьму”, (К. 1926), [447]; на „Вибрані твори” за ред. А. Шамрая, 2 т.т., К. — X., 1928, [449 — 450]. „Журнал Министерства Народи. Просвещения”, 1839 — 1841, десять рец. Ф. Менцова, (див. у покажчикові рецензентів); 1841, ч. XXXI, ст. 28; ч. XXXII, ст. 47, 336; 1842, груд., ст. 241, 266; 1843, ч. XXXIX, ст. 221; ч. XL, ст. 288 — рец. + на „Жизнь и похождения Столбикова”, [160], + „Фенюшку”, + „Героя Очаковских времен” з „Совр.”, [154, 161]; — „Пан Халявский”, + „Сватання”, + „Жизнь Столбикова”, [143, 145, 162, 167]; — „Вояжеры” з „Литер. Газеты” [176]; + „1812 год в провинции” з „Совр.”, [181] і „Народные воспоминания “ , [185]. „Иллюстрация”, 1846, т. II, No 13, ст. 201, 201 — 202 — рец. Я. Ч. на „Пана Халявского”, 1841 й уваги редактора [168]. „Киевская Старина”, 1887, No 10, ст. 366 — 367; 1889, No 10, ст. 207 — 210; 1890, No 3, ст. 534 — 538; 1901, No 10, ст. 48 — рец. М. Сумцова на І — II т. т. „Сочинений” у вид. Харк. Земства, В. Горленка на III і IV т.т. того ж видання; бібліогр. замітка про 2 вид. III і IV т.т. [284 — 285, 300, 301, 351]. „Книгар”, 1918, ч. 16, ст. 965 — 966 — рец. С. Єфремова на „Марусю” 1918 р. [416]. „Литературная Газет а”, (Пб.), 1840, No 1 ; 1841, No 118, ст. 472; No 56, ст. 223 — 224; 1843, No 42; 1844, No 7, ст. 132 — рец. + на „Божие дети” з „Утр. Зари “ ; + Ф. Коні на „Пана Халявского” та „Жизнь Стол ­ бикова”, [127, 143, 160]; + на „Сердешну Оксану” з „Ластівки”, [156]; + на „Основание Харькова” з „Молодика”, [182], + на „Татарские набеги” з альм. „Сказка за Сказкой”, [190]. „Літературно-Науковий Вістник”, (Льв.), 1901, кн. 1, ст. 59, (3-ої нумер.); 1905, кн. 1, ст. 193; 1906, кн. 1, ст. 193; 1919, кн. 1, ст- ,— 109 — 125 — 126 — бібліогр. повідомлення про III т. „Сочинений” у 2 вид. Харк. Земства [351], про І і II т.т. „Творів” у вид. Львівської Просвіти [373, 377] і рец. М. Ррушевеького на „Твори” у вид. „Криниці” 1918 р. [423]. „Литературные прибавления к „Русскому Инвалиду”, 1837, No 39, ст ’ 382 — 384; No 52, ст. 512 — 515; 1838, No 35, ст. 691 — 692; 1839, т. I, No 1, ст. 19; No 21, ст. 454; т. II, No 15, ст. 296 — рец. В. Даля-Луганського + на „Сватання” [104], + на 2 кн. „Малор. пов. “ ; А. Краевського на „Козир-дівку”, + на „Праздник мертвецов” з „Совр.”; рец. + на „Скупца” з „Новогодника” і + „Вот любовь” з „Совр.”, [ 108, 116, 117, 123]. „Маяк”, (Пб.). Чотири + рец. С. Бурачка 1840, 1844 р. (див. у по ­ кажчикові рецензентів); 1843, т. X, ст. 43; 1844, т. XIII, ст. 12 — рец. + на „Основание Харькова” з. Молодика” [182] і рец. Калайденского + на „Підбрехача” з „Молодика”, [188]. „Молва * , (М.), 1835, No 27 — 30 — рец. В. Бєлінського + на 1 кн. „Ма ­ лорос. пов. “ [101]. „Москвитянин”, 1841, ч. V, No 10, ст. 444 — 454; 1842, ч. 1, No 1, ст. 296; 1843, ч. I, No 2; 1844, ч. 111, No 6, ст. 83; 1849, кн. 1 — рец. О. Чуж- бинеького + на „Ластівку”, [156]; + на „Рассказ” з „Русской Беседы”, [166]; Шевирьова + на „Знахаря” з альманаху „Наши * , [170]; А. Сту- динського + на „Татарские набеги” з альм. „Сказка за Сказкой”, [190]; рец. на „Щиру любов” з „Южно-руського збірника”, [195]. „Московский Наблюдатель”, 1838, берез., ст. 159; 1839, ч. I, No 2, ст. 40 — 45; ч. II, No 3; ч. II, No 4 — рец. В. Бєлінського + на „Сол ­ датский портрет”, + „Марусю”, + „Праздник мертвецов” з „Совр.”, [107, 115, 116], + на „Скупца” з „Новогодника”, [117]. (Див. Ill т. „Поли. собр. сочинений”, 1901, ст. 293, т. IV, ст. 72 — 76, 212, 232). „Московский Телеграф”, 1829, ч. 26, ст. 93 — 96; ч. 29, No 19, ст. 367 — 368; 1830, ч. 36, ст. 82 — 85; 1831, ч. 41, No 19, ст. 388 — 390 — рец. М. Полевого + на „Дворянские выборы, ч. 1″, — на „Турецкую шаль”, + на „Двор, выборы, ч. 2 “ і + на „Шельменка волостного писаря”, [86, 87, 90, 91]. „Московское О б о з р е н и е “ , 1859, кн. 2, ст. 5 — рец. + на Кулішеве видання „Повістей Г. Квітки”, [204]. „Народ”, (Льв.), 1894, No 9, с г. 133 — рец. М. Драгоманова на „Ви ­ їмки з укр. літератури * , [316 — 317]. „Одесский Вестник”, 1889, No 222 — рец. + А. Р. на III т. „Со ­ чинений” у вид. Харк. Земства, [300]. „Опыт библиографического обозрения” Л. Бранта, Пб., 1842, ст. 60, 63, 50 — рец. + на „Жизнь Столбикова” [160] і + на „Рас ­ сказ” з „Русской Беседы”, [166]. „Отечественные Записки”, (Пб.). П ’ ять рец. А. Краевського 1839 р. і 1841 р., (див. у покажчикові рецензентів), [117, 122, 125, 127, 146]. 17 рец. В. Бєлінського 1840 — 1846 рр., (див. у покажчикові рецензен- ,по — тів), [134, 125, 143, 129, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 145, 156, 166, 160, 162, 167, 124, 125, 170, 171, 182, 187, 190, 191]. „Пантеон Литературы”, 1888, No 12, ст. 14, 15 — рец. на „Пана Халявского”, Пб., 1888, [299]. „Правда”, (Льв.), 1868, ч. 16, ст. 190; ч. 22, ст. 263 — рец. на „Чи ­ танку” А. Торонського, [245]. „Русская Мысль”, 1888, No10, ст. 472 — 473; 1894, No 4, ст. 180 — 181 — рец. + на „Пана Халявского”, Пб., 1888, [299], + на „Сочинения” у вид. Ф. Іогансона 1893 р., [313]. „Русский Вестник”, (Пб.), 1841, т. I, кн. 1, ст. 235; т. III, кн. 8, ст. 463 — 464; т. III, кн. 9, ст. 712 — 715 — рец. М. Греча + нг „Пана Халяв ­ ского”, [143]; М. Полевого на „Ластівку”, [156]; + на „Пана Халявского” та „Жизнь Столбикова”, [143, 160]; — на „Маргариту Прокофьевну” з „Москв.”, [164]. „Русское Слово”, (Пб.), 1859, ч. V, ст. 82 — рец. + на Кулішеве вид. „Повістей” 1858 р., [204, 205]. „Северная Пчела”, (Пб.), 1831, No 17 — рец. Н. М. — на „Дворян ­ ские выборы, ч. 2″, [90]; рец. А. Б-кова — на „Шельменка — волостного пи ­ саря” — 1832, No27, [91]; 1834, No 248, ст. 989 — 990 — рец. М. + на „Мало ­ рос. повести”, ч. 1, [101]; 1835, No 17, ст. 65 — 68 — рец. Б. Даля-Луган- еького + на „Малорос, повести”, ч. 1, [101]; 1837, No 260 — рец. Є. Гребінки + на „Малорос, повести”, ч. 2, [106]; 1839, No 80 — рец. Ф. Булгарина + на „Скупца” з „Новогодника”, [117]; 1841, No 75, ст. 297 — рец. + на „Пана Халявского”; 1841, No143, ст. 571; No185, ст. 738 — 739 — рец. Л. Л. + на „Сердешну Оксану” з „Ластівки” [156] і + на „Жизнь Столбикова”, [160]; 1843, No 273, ст. 1090 — рец. ZZ + на „Основание Харькова” з 1 кн. „Молодика”, [182]. „Северный Вестник”, (Пб.), 1894, No 3, ст. 89; No 6, ст. 50 — рец. + на Іогансонове вид. „Сочинений” 1893 р. [313] і + на „Панну Сот- никовну”, Пб.,1893, [318]. „Современник”, (Пб). Вісім ф- рец. П. О. Плетньова 1838 — 1841 рр., (див. у покажчикові рецензентів). [108, 123, 125, 143, 146, 156, 160]. „Сочинения… относящиеся к истории Слободской Украины” (критико-библиографический очерк). Вып. II, 1891, ст. 20. Д. Багалея. Рец. на де-які твори з IV т. „Сочинений”, вид. Харківського Земства, [301]. „Сын Отечества”, (Пб.). Дев ’ ять рец. М. Полевого 1839 — 1840 рр. (див. „Полевой, М. “ — у покажчикові рецензентів). [116, 117, 119, 120 123, 130, 129, 122, 127]. „Телескоп”, (Москва), 1831, ч. I, ст. 129 — 133; ч. III, ст. 242 — рец. М. Надеждина ф- на „Дворян, выборы, ч. 2 “ [90] та + на „Шельменка”, [91]. „Ученые Записки Московского Университета”, ч. VI, 1834, листоп. No 5, відд. Ill, ст. 287 — 313 — рец. 1. Мастака (О. Бодян- ського) q на „Малорос, повести”, ч. 1, [101]. „Харьковские Губернские Ведомости”, 1848, No 36, ст. ,Ill 195; 1901, No 226, ст. 3 — бібліогр. повідомлення про „Южно-руський Збір ­ ник”, де було вміщено „Щиру любов” [195], і про 2 видання ІІІ-ІѴ тт. „Сочинений” у вид. Харк. Земства, [351 — 352]. „Харьковский С б о р н и к”. Литер.-научное приложение к „Харьк. Календарю” на 1888 г. Вып. 2. Харьков, 1888, ст. 280 — 282 — рец. на I — II тт. „Сочинений” вид. Харк. Земства 1887 р. [284 — 285]. „Червоний Шлях”, (Хар.), 1924, кн. 6, ст. 275 — 276 — рец. збірки „20 — 40 рр. в укр. літературі”, [437]. Покажчик відомих автографів Квітчиних друкованих творів. (Хронологічн ий). 10 рр. XIX ст. „Грицю, Грицю до роботи”. Ак. Наук СРСР. Друк. 1876 р. в „Чайке”, [264]. 1829 р. „Дворянские выборы”. (Цензорськ. театр, рукопис). Центр. Б-ка драми в Ленгр. Друк, в Москві, 1829 р. [86]. Поч. ЗО рр. XIX ст. „Сватання”. Ак. Наук СРСР. Друк. 1836 р. в Харкові, [104]. „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина свого Остапа”. Ак. Наук СРСР. Друк, в „Україні” 1925 р., [440]. Кінець ЗО рр. XIX ст. „Божі діти”. „Щира любов”. Харк. Центр. Наук.- Навч. Б-ка. Друк. 1887 р. [295, 297]. 1839 р. „Панна Сотниковна”. Ак. Наук СРСР. Друк, в „Совр.”, 1840 р. [137]. „Перекотиполе”. Публ. Б-ка СРСР в Москві. Друк. 1843 р. в „Мо ­ лодику”, [187]; переклад рос. мовою в „Маяку”, 1840 р. [139]. 1840 р. „Мемуары Евстратия Мякушкина”. Ак. Наук СРСР. Друк, в „Совр.”, 1841 р. [149]. „Фенюша”. Ак. Наук СРСР. Друк, в „Совр.”, 1841 р. [154]. 1841 р. „Жизнь Столбикова”, (уривок). Пушк. Будинок в Лнгр. Друк, в Пб., 1841 р. [160]. Лист-відповідь М. Полевому на його рец. в „Русск. Вестнике” 1841 р. Пушк. Буд. в Лнгр. Друк, в „Москвитянине” 1849 р. [198]. 1842 р. „Татарские набеги”. (Уривки). Пушк. Буд. в Лнгр. Друк. 1844 р. в альм. „Сказка за сказкой”, [190]. Поч. 40 рр. „Основание Харькова”. Публ. Б-ка СРСР в Москві. Друк. 1843 р. в „Молодику”, [182] „Тятинька мой был умный человек”. Ак. Наук СРСР в Лнгр. Друк, в „Україні”, 1925 р. [439]. Покажчик відомих автографів Квітчиних друкованих творів. (Абетковий). „Божі діти”, див. „Малороссийские повести, рассказанные Основъя ­ ненком. Книжка третья”. „Грицю, Грицю до роботи”. 10 рр. XIX ст. [264]. (ВАН в Лнгр.). „Дворянские выборы”, (цензорський театральний рукопис). 1829 р. [86]. (Лнгр. Центр. Б-ка Драмы). ,— 112 — „Жизнь и похождения Столбикова”, (уривок). 1841 p. [160]. (Пушк. д. в Лнгр.). [Лист Г. Квітки — відповідь на рец. М. Полевого в „Русском Вестнике”, 1841, т. III, кн. 9, ст. 712-715]. 1841 р. [198]. (Пушк. д. в Лнгр). „Малороссийские повести, рассказанные Основъяненком. Книжка третья”. VII. „Божі діти”. IX. „Щира любов”. Кінець ЗО рр. XIX ст. [295, 297]. (Харк. Науков.-Навч. Б-ка, кол. Університетська). „Мемуары Евстратия Мякушкина” 1840, [149]. (ВАН в Лнгр.). „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина свого Остапа”. ЗО рр. XIX ст. [440]. (ВАН в Лнгр.). „Основание Харькова”. 1840 рр. [182]. (Публ. Б-ка СРСР у Москві). „Панна Сотниковна”. 1839 р. [137]. (ВАН в Лнгр.). „Перекотиполе”. 1839 р. [187]. (Публ. Б-ка СРСР у Москві). .Сватання”. Ноч. 30 рр. XIX ст. [104]. (ВАН в Лнгр). „Татарские набеги”. (Уривки). 1842. [190]. (Пушк. ;ом в Лнгр.). „Тятинька мой был умный человек”. Поч. 40 рр. XIX ст. [439]. (ВАН в Лнгр.). „Фенюшка”. 1840 р. [154]. (ВАН в Лнгр.). „Щира любов”, див. „Малороссийские повести, рассказанные Основъя ­ ненком. Книжка третья”. Покажчик рукописних сховищ, де зберігаються автографи Квітчиних друкованих творів. (Абетковий). Б-ка Всесоюзної Академії Наук в Ленгр. „Грицю, Грицю до роботи”. 10 рр. XIX. [264]. „Мемуары Евстратия Мякушкина”. 1840. [149]. „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина свого Остапа”. ЗО рр. XIX ст. [440]. „Панна Сотниковна”. 1839 р. [137]. „Сватання”. Поч. ЗО рр. XIX ст. [104]. „Тятинька мой был умный человек”. Поч. 40 рр. XIX ст. [439]. „Фенюшка”. 1840. [154]. Публічна Бібліотека СРСР в Москві (б. Румянц. музей). „Основание Харькова”. 1840 рр. [182]. „Перекотиполе”. 1839 р. [187]. Пушкинський Дім у Ленгр. „Жизнь и похождения Столбикова”, (уривок). 1841. [160]. Лист Г. Квітки, (відповідь рец. М. Полевому). 1841. [198]. „Татарские набеги”, (уривок). 1842 р. [190]. Харківська Центральна Науково-Навчальна Бібліо ­ тека. „Малороссийские повести, рассказанные Основъяненком. Книжка третья. VII. Божі діти. ЇХ. Щира любов”. Кінець ЗО рр. XIX ст. [295, 297]. ,— 113 — Центральна бібліотека драми в Ленгр. „Дворянские выборы”, (цензорський театральний примірник). [86]. Покажчик творів Квітки, виданих вперше по його смерти. (Хронологічний). 1843. „Народные воспоминания, когда и для чего поставлены пушки в Харь ­ кове близь дома дворянского собрания”. Последняя статья Г. Ф. Квитки (Основьяненка). „Литер. Газета”, No 36, [185]. „Одолжение нищего”. „Звездочка”, No 10, [186]. 1844. „Татарские набеги”. „Сказка за сказкой”, т. IV, Пб., [190]. 1845. „Вояжеры”. Комедия. „Библиотека для Чтения”, кн. 5, [191]. 1846. „Бессрочный”. „Финский Вестник”. T. VII, [192]. 1848. „Щира любов”. Драма. „Ю ж н о – р ус с к и й Сборник”. А. Метлин- ського. X. [195]. „Мертвец-шалун”. Комедия. „Репертуар”, No 12, [196]. 1849. „Г. Ф. Квитка о своих сочинениях 11 (из оставшихся бумаг доставлено И. Ю. Бецким). „Москвитянин”, ч. VI, No 20, (Окт.). [198]. 1863. „План романа из жизни Мировича и записка о нем Г. Ф. Квитки”. Сообщил М. Погодин. „Русский Архив”, 2 вып., [229, 230]. „Купянский Самозванец”. Из бумаг покойного Квитки. „Зритель” No 7, [231]. 1887. „Божі діти”. „Сочинения Г. Ф. Квитки”, т. II, вид. Харк. Зем ­ ства. Ред. О. Потебні, X., стор. 197 — 236, [285]. „Щира любов”. Ibid., стор. 237-305. [285]. „Неизданный рассказ Г. Ф. Квитки”. „Киевская Старина”» янв., [282]. 1893. „Бой-жінка”. Водевиль. „Южный Край”, No 4370 — 4371, [309]. 1925. „Тятинька мой был умный человек”. ] ,, .. с …. + л, г. ..[„Україна” кн. 5, [439, 440]. „Оженив Марко Ридкозуб старшого сина…”] ,Б. НЕДРУКОВАНІ ТВОРИ. І. Хронологічний покажчик творів 1. „Баснь Левъ и звѣри”. Автограф початку XIX ст. F. 2 ст. [Грубий блакитний папір з водя ­ ними літерами МАФЧ]. Рукоп. Відд. Б-ки ВАН. Архів І. Срезнєвського, No 879 — 886. [Вс. Срезнєвський у статті „И. Срезневский и Г. Квитка” друкує 23 рядки цієї байки-сатири на Павла 1-го. (Sertum bibliologicum в честь проф. Малеина. Пб. 1922. Ст. 202-203)]. 2. [Підпис Г. Квітки на обгортці книжки, виданій вихованці Харків ­ ського Товариства Доброчинности Є. І. Пчолкиній в нагороду за добру поведінку. Зберігся лише 1 листок обкладинки (21X12). Проставлено й дату написання: „22 августа 1816 г. “ ]. Рукоп. Відд. Публічної Б-ки в Ленінграді. „Общие авто ­ графы Отдела. Буква К. Два автографа Г. Ф. Квитки”. 3. „Ну вотъ и мой альбомъ…” Автограф 2-го десятиліття XIX ст. In F. (34X22). 2 ст. [Вірш без заголовку]. Рукоп. Відд. Б-ки ВАН. Архів І. Срезнєвського, No 879 — 886. 4. „Отчего такъ солнышко свѣтлѣе…”, „Любимъ я милою преле ­ стной…”, „Въ короткое разлуки время…”, „Буря жестока…” Автографи 2-го десятиліття XIX ст. In F. (34 X 22). 4 ст. (Папір з тавром „1815″). [Вірші без заголовків]. Ibid. 5. „На день моего рожденія”. 1818 г. 18 ноября. Серпуховъ. Автограф віршу. In F. (34X21,5). З ст. (Папір із тавром „1816 “ ). Ibid. 6. „Сурокъ и лягушки”. Автограф байки 2-го десятиліття XIX в. In F., (34 X 22), 3 ст. Ibid. 7. „Шабашъ, Амуръ! и женщины, прощайте…” Автограф віршу без заголовка 1819 p. In F., (34 X 22). 1 ст. Ibid. 8. „Мой разговоръ съ Ванькою въ день моего рожденія”. Автограф віршу 1819 p. In F., (34 X 22). 2 ст. Ibid. ,— 115 — 9. „Отношеніе Совѣта Харьковскаго Института Благородныхъ Дѣвицъ къ Господину корреспонденту Харьковскаго Общества Благотворенія по Волчанскому Уѣзду Александру Мироновичу Времеву® [про розповсю ­ дження твору Парпури „Эфиназъ Индѣецъ”]. Відношення складене і підписане Г. Квіткою в Харкові 7. VI. 1819 р. Але текст писано не Квіткою. In F. (34 X 20). 2 ст. Рукоп. Відділ Публічної Б-ки вЛнгр. „Общие автографы Отдела. Буква К. Два автографа Г. Ф. Квитки”. 10. „Отношеніе къ Григорію Ивановичу Вилламову”. [Клопотання за сиріт поміщиці Логачової]. Відношення складене і підписане маршалком („предводителем дворян ­ ства”) Харківського повіту Г. Квіткою 28. IV. 1827 р. (25X21). 2 ст. Ibid. „Собраніе автографовъ пожертвованныхъ великимъ княземъ Николаемъ Михайловичемъ. Одинъ автографъ Г. Квитки”. 11. „Ясновидящая”. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ. Автограф 1830 р. (Папір з тавром 1829 р.) (24X18). 116 ст. Рукоп. Відділ Б-ки ВАН. Архів Ізм. Срезнєвського, No 895, • [В автографі є виправлення і викреслення. Поруч заголовка рукою невідомого при ­ писано: „Посланная г-ну Кони, цензура не пропустила®. Про заборону друкувати дові. дуємось з листу Ф. Коні до Квітки від 26. III. 1841 р. Але під заголовком „Странницы” згадується ще в листах С. Т. Аксакова до Квітки від 8. VI і 15. IX. 1830 р.]. 12. „Письмо къ издателямъ журнала”. Провинціалъ. [Запитання в справі виходу „Исторіи русскаго народа” Н. Полевого]. Автограф 1831 р. In F. 1 ст. Пушкинський Дім в Ленінгр. „Изъ архива Дашкова. Квитка (Основьяненко) Г. Ф “ . 13. „Искатель кладовъ”. Автограф 1833 р. з чималими виправленнями. (Папір з водяним зна ­ ком „1832″). (24X18). [ЗО ст.]. Рукоп. Відділ Публічної Б-ки в Ленінгр. „Изъ древнехра- нилища М. П. Погодина. 428. Квитки нѣсколько (г. е. два) сочиненій)”. [В листі до Погодина від 3. II. 1834 р. Квітка пише про надсилання цього опові ­ дання до Погодина]. 14. „Отъ такъ ты Москаля одуры!® Малороссійская комедія въ трехъ дѣйствіяхъ. Недописаний автограф першої половини ЗО рр. XIX ст. (перші чотири яви 1-ої дії). In F. (36 X23). [4 стор.]. (На папері тавро 1831 р.), Рукоп. Відділ Б-ки ВАН. Архів Ізм. Срезнєвського, No 903. [До комедії додано чотири пісні: „Мала ничка Петривочка”, „Посію я рожу”, „ Ой за яромъ брала ленъ”, „И сини месты, по теляти иты “ [, 15. [Опера „Купала на Ивана”]. а) Автограф початку опери (4-х яв першої дії і початку другої) ЗО рр- XIX ст. (Папір з тавром 1831 р.). (24X18). [8 стор.]. б) Автограф „Пѣсень къ Оперѣ”. [Вісім пісень]. (24X18), [10 ст.]. в) Автограф початку другої редакції опери (5 яв першої дії) ЗО рр. XIX ст. (Папір з тавром 1831 р.). (24X18). [20 стор.]. ,116 Рукописний Відділ Б-ки В А Наук в Ленінгр. Архів ізм. Срезнєвського, No 904. 16. [Оповідання в альбомі якогось Івана Федоровича]. Автограф з написом: „Мисяця квитня у 6 число року 1837. Грьщько Основьяненко”. (21 X 28). 4 стор. [Українською мовою]. Музей Слободської України ім. Г. С. Сковороди в Харкові. 17. „Жизнь и похожденія Петра Степанова сына Пустолобова, помѣ ­ щика въ трехъ губерніяхъ 11 . Автограф 1-ої глави І частини [10 стор.]; кінця 2-ої глави і початку 3-ої II частини [8 стор.]. (25X18,5). [В автографі є дати подачи до цен ­ зури: 3. V і 21. VI. 1838 р. і цензорські помітки П. Корсакова від 13. IX. 1838 р.]. Рукоп. Відділ Б-ки Всесоюзної Академії Наук. Архів. 1. Срезнєвського, No 894. 18. [Автограф де-кількох уривків з „Жизни и похождений Пусто- лобова “ ]. Рукоп. Відділ Харківської Центральної Науково-Нав ­ чальної Б-ки No с. VI. 123: „Альбомъ автографовъ, принадлежавшій Г. П. Данилевскому”. 19. [Афоризм про літературні вислуги]. Автограф. [1839]. 1 ст. [Російською мовою]. Пушкинський Дім в Ленінгр. Архів П. Плетньова. „Письма Основьяненка къ Плетневу”. 20. „Губернскія сцены. 1. Званный вечеръ”. Автограф кінця ЗО рр. (Папір з тавром 1836 р.). (22X18). 36 ст. [На автографі — напис рукою 1. Срезнєвського „Нигдѣ не печатанъ”]. Рукоп. Відділ Б-ки ВАН в Ленінгр. Архів 1. Срезнєвського, No 890 — 891. 21. „Мать * . Автограф недописаного російського оповідання кінця 1830 рр. (24 X 18). [1 ст.]. Ibid., No 896 — 898. 22. „Очки”. Автограф російського оповідання початків 1840 рр. (Папір з тавром 1838 р.). (23X18). 13 ст. Ibid., No 890 — 891. 23. „Неужели и сегодня нѣтъ Алексѣя?…” Рукопис недописаного оповідання поч. 40 рр. XIX ст. (23X17,5). [16 ст.]. Ibid., No 906. [Переписане рукою Т. М. Домбровського, актора Імператорських Московських театрів]. [У статті Вс. Срезнєвського „И. Срезневский и Г. Квитка” (Sertum bibliologi- cum в честь проф. Малеина. Пб. 1922, ст. 207) знаходимо такі нотатки: „Отношу этот рассказ к произведениям Квитки предположительно, т. к. у И. Срезневского он лежал при рукописях Квитки”]. ,117 — 24. „Скупой”. Комедія въ 3 дѣйствіяхъ. Автограф чотирьох яв першої і двох другої дії російської недописаної комедії. (36 X 22). [12 стор.]. Поч. 40 рр. XIX ст. (Папір з тавром 1838 р.). Ibid., No 893. 25. [Незакінчене російське оповідання про подорож на Холодну гору і зустріч з селянками]. Автограф поч. 40 рр. XIX ст. (36 X 22). [2 стор.]. [Останні сторінки зошиту комедії „Скупой”]. Ibid., No 893. 26. [Напис на конверті: „А. А. Корсуну, ІЗ августа, 1840 г. “ ). Автограф. Пушкинський Дім у Лнгр. Архів Корсуна, О. „Письма и бумаги Г. 4>. Квитки”. 27. [Стаття скерована проти нападів О. Сенковського в рецензії на „Пана Халявского”, („Библіотека для Чтенія”, 1841, ч. 1)]. Автограф 1841 р. (34X22). 2 ст. Ibid., архів П. Плетньова. Додаток до листу Квітки до Плетньова від 5. II. 1841 р. з Основи. 28. [Замітка про надсилання до П. Плетньова грошей на „Современ ­ никъ” від трьох громадян м. Змієва]. Автограф. [1841 р.]. Ibid., архів П. Плетньова. Листи Основ ’ яненка до Плетньова. 29. [Записка до Плетньова про те, що вислати дружині Ганні Григо- ровні на 1842 р.]. Автограф. [1841 р.]. Ibid. ЗО. [Записка в справі видання альманаху „Молодик”]. Автограф. [1842 р.]. 1 ст. Рукоп. Відділ Публічної Б-ки СРСР у Москві. „Собраніе автографовъ… принесенное въ даръ Музеямъ почетнымъ корреспондентомъ оныхъ И. Е. Бецкимъ. 17. Записка и два отрывка Григорія Квитки”. 31. [Коректорські додатки до віршу І. Бодянського „Кирилови Розуму 1832. IV. 24 Москва”, друкованого в „Молодику” на 1843 р. ч. 2, ст. 128]. Автограф. [1842]. 1 ст. Ibid. 32. [Афоризм про брехню]. Автограф. [1842]. 1 ст. [Українською мовою]. Ibid. 33. „Формулярный списокъ о службѣ и достоинствѣ присутствующихъ и секретарей Харьковской Палаты Уголовнаго Суда за 1842 годъ”. [50 ст.]. Відношення з автографом Квітчиного щдпису [на 49 ст.]. Пушкинський Дім в Лнгр. Архів О. Корсуна. „Письма и бумаги Г. Ф. Квитки” 7042. XXXVI б. 26. 34. [Записка до невідомої особи, без дати]. Вадим Тарнавський — 10. ,— 118 — Автограф. 1 ст. Пу шки нс ьки й ДімуЛнгр. Архів О. Корсуна. „Письма и бумаги Г. Ф. Квитки”. ДОДАТОК. Невідшукані недруковані твори. Г. Данилевський згадує в статті про Основ ’ яненка („Украинская Ста ­ рина”, 1866, ст. 283) про такі недруковані твори: стаття „Волчанскъ”, (свідчення П. Корсакова); „Краткая малороссійская исторія, на малорос ­ сійскомъ языкѣ, для простолюдиновъ”, (за посвідкою К. Сементовського); „Маршъ, съ музыкою для фортепьяно” 1817 р. ; „План Комедіи на мало ­ россійскомъ языкѣ”; „Климка-Злодѣй”, „Украденный Зубъ”, (свідчення В. Даля-Луганського); „Бесѣды о спасеніи души”, (свідчення П. Корсакова). М. Баженов у бібліографічному покажчикові „Г. Ф. Квитка® (Пб. 1910, ст. 20 — 21) у відділі „Неизданныя сочиненія Г. Квитки” додає ще такі назви: „Покійныкъ Опанасъ, комедія въ свое время нерѣдко ставившаяся на сценѣ”. „Странницы или соннамбулка, пьеса (сюжетъ тот же, что и въ повѣсти „Маргарита Прокофьевна®, напечатанной в „Москвитянинѣ” 1841, ч. Ѵ) “ . „Отшельница”. „Кадриль — 1816″. „Романсы”. Ми можемо поповнити недосконалий цей спис трьома назвами: „Новый Эдипъ”, [1832 — 1833]; „Мотузка”, (див. лист Квітки до Погодина від 3. II. 1834); „Достовѣрное преданіе”, Повість, що мала друкуватися в „Современникѣ”, 1841 р. Загадкові чи неточні повідомлення бібліографів не дали змоги відшу ­ кати всі відповідні автографи недрукованих творів Квітки. Правда, де-які згадані у Г. Данилевського невидані твори („Ясновидящая”, „Турецкая шаль”, „Купала на Ивана”, „Бой-жінка”, „Очки”, „Губернскія сцены ” , „Вѣдьма”) пощастило відзначити так в друкованому вигляді, як і в авто ­ графах (див. у 1-му відділі А NoNo 87, 107-а, 309 і Б NoNo 11, 15, 20, 22). Про де-які твори („Новый Эдипъ”, „Климка-Злодѣй”, „Краденный зубъ”, „Бесѣды о спасеніи душъ”, „Повѣсть” в „Современникѣ” 1841 г.) по ­ даємо гадані відомості у розділі „Нездійснені видання Квітчиних творів”. Але инші назви лишаються для нас і досі загадковими. Найближче завдання для бібліографів відшукати автографи таких творів, як „Волчанскъ”, „Крат ­ кая малороссійская исторія”, „Бесѣды о спасеніи душъ” та ин. (див. вище), чи бодай навести посередні ширші про них відомості. 2. Абетковий покажчик недрукованих творів. [Афоризм про брехню]. [32]. [Афоризм про літературні вислуги]. [19]. „Баснь Левъ и Звѣри”. [1]. „Буря жестока…” [4]. „Въ короткое разлуки время…” [4]. „Губернскія сцены. 1. Званный вечеръ”. [20]. ,— 119 — „Жизнь и похожденія Петра сына Пустолобова 1 * . [17, 18] [Записка в справі видання „Молодика ** ]. [ЗО]. [Записка до невідомої особи]. [34]. [Записки до Плетньова]. [28, 29]. „Искатель кладовъ ** . [13]. „Купала на Ивана ** . [15]. „Любимъ я милою прелестной.. . “ [4]. „Мать ** . [21]. „Мой разговоръ съ Ванькою въ день моего рожденія”. [8]. „На день моего рожденія”. [5]. „Неужели и сегодня нѣтъ Алексѣя?” [23]. „Ну, вотъ и мой альбомъ…” [3]. [Оповідання в альбомі невідомого Івана Федоровича]. [16]. „Отношеніе къ Г. И. Вилламову”. [9]. „Отношеніе Совѣта Харьковскаго Института Благородныхъ дѣвицъ…” [Ю]. „Отъ такъ ты Москаля одуры! ** [14]. „Отчего такъ солнышко свѣтлѣе…” [4]. „Очки”. [22]. „Письмо къ издателямъ журнала”. [12]. [Рассказ о путешествии на Холодную гору. [25]. „Скупой”. [24]. [Стаття скерована проти нападів О. Сенковського]. [27]. „Сурокъ и лягушки”. [6]. „Формулярный списокъ о службѣ.. . “ [33]. „Шабашъ, Амуръ! и женщины прощайте”. [7]. „Ясновидящая”. [11]. З- Покажчик рукописних сховищ, де зберігаються недруиовані Квітчині твори. (Абетковий). Бібліотека Всесоюзної Академії Наук в Ленгр. (Рукоп. Відділ). [Див. NoNo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25]. Музей Слободської України ім. Г. Сковороди, у Харкові. [No 16]. Публічна Бібліотека в Ленінграді. [NoNo 2, 9, 10, 13]. Публічна Бібліотека СРСР ім. Леніна у Москві. [NoNo ЗО, 31, 32]. Нушкинський Дім у Ленінграді. [No. Щепотьев. „Розмови про українських письменників”, ч. І. (Від найдавніших часів до 60 рр. XIX ст.). Вид. Полтавського Т-ва „Просвіта”. Полтава. 1918. Ст. 22 — 28. ,— 179 — 21. (67) „Коротка історія українського письменства”. Вид. кооп, т-ва „Наука”. Вінниця. 1919. 22. (68) C-te M. Tyszlâewicz. „La littérature ukrainienne”. (D ’ après m. Serge Efremov, M-me Efimenko, le prof. M. Hrouchevsky et d ’ autres écrivains ukrainiens). Berne. 1919. Imprimerie R. Suter et C-ie Ст. 61 — 63. [У розділі VI „L ’ école de Kotlarewsky. Le premier fabuliste: P. Artemovsky- Houlak. — Le père du roman ukrainien: Hrehory Kvitka”]. 23. (69) Дм. Рудик. „Короткий огляд українського письменства з виїм ­ ками творів”. Умань. 1920. 24. (70) О. Барвінеький. „Історія української літератури”,. Ч. II. Третя доба письменства. Льв. 1921. 25. (71) „Історія української національної літератури”. Написав О. Др. За- стирець Йосиф. Вид. о. др. Й. Застирець. („Бібліотека оріґіналь- них українських творів для родин і дорослої молодіжи”). Льв., 1921, ст. 56 — 57. [Див. його ж „Підручну історію рускої літератури…” Льв., 1902. (III, 25)]. 26. О. Дорошкевич. „Українська література”. Підручна книга для старших груп семирічної школи. (72) а) ДВУ. Київ. 1922. Ст. 131 — 137, 141, 142. (73) б) Вид. 2. 1927. 27. (74) Володимир Радзикевеч. „Короткий курс історії українського пись ­ менства”. Накладом Української Книгарні і Антикварні у Львові. Льв. 1922. Ст 84 — 89, 81, 110, 149. [§ 174. Григорій Квітка-Основяненко. § 175. Релігійний настрій в писаннях Квітки — „Маруся”. § 176. „Перекотиполе”. § 177. „Салдатський патрет”. „Добре роби, добре буде”. § 178. Характеристика творчости Квітки]. 28. (75) М. Сулима. „Історія українського письменства”. Конспект. ДВУ Харків, 1922, ст. 16. [У розділі: „Укр. проза. Квітка-Основ ’ яненко”]. 29. (76) „Исторія русской литературы XIX в. “ подъ ред. Овсянико-Кули ­ ковскаго. T. I. Изд. Т-ва „Міръ”. Москва. 1923. Ст. 308. [„У статті I. Замотина „Литературныя теченія и литературная критика 30 г г. “ — про джерела Гоголевого реалізму]. 30. „Исторія русской литературы XIX в.” подъ ред. Овсянико-Кули ­ ковскаго. T. II. 1924. Ст. 156; 305. (77) [У статті Сакуліна „Литературное и критическое движеніе 40 — 50 гг. “ — про вплив Квітки на Гребінку]. (78) [У статті М. Коробки „Н. В. Гоголь” — про комедії „Ревизор” та „Приезжий из столицы”]. 31. Ол. Дорошкевич. „Підручник історії української літератури”. (79) а) Книгоспілка. Харків-Київ. 1924. Ст. 79, 82, 84, 91, 94, 95 — 99, 102, 118, 120, 136, 139, 143. (80) б) Вид. 2. 1926. [В розділі III, підрозд. 1 („Образні твори в епичній формі”) — на ст. 95 — 99, (§§ 108 — 113: „Гр. Квітка Основ ’ яненко”); в розділі III, підр. 2 („Образні твори в драматичній формі”)- на ст. 120, (§ 152: „П ’ єси Квітчині”); на инш. ст. побіжно]. ,— 180 — .32. (81) М. Зеров. „Нове українське письменство”. Історичний нарис. Випуск перший. Видав-тво „Слово ” . Київ. 1924. Ст. 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 85 — 90, 96, 116 — 129, 131, 132 133, 134, 135. |В розділі 111 (§ 4. «Травестійний стиль у прозі: Квітка та инші ” ) — на ст. 85 — 90; в розділі IV (§ 4. „Сентиментальна повість. Квітка-Основ’яненко ” . § 5. Повісті Квітчині: „Маруся ” і „Щира любов ” ) — на ст. 116 — 129; на инш. ст. — побіжно]. (82) 1. Рец. О. Білецький. „Червоний Шлях ” . 1924, кн. 1, ст. 248. (83) 2. Рец А. ІПамрай. „На шляхах до об ’ єктивної історії українського письмен ­ ства. (Історія новітнього письменства М. Зерова в історичному освітленні) ” . „Червоний Шлях ” . 1924, кн. 6, ст. 207 — 209. (83-а) 3. Рец. М., Могилянський. „Нова Громада ” . 1924, No 19. (84) 4. Рец. Вол. Дорошенко. „Л і т е р а ту р н о-Н а у к о в и й Вістник ” . 1924> кн. XII, ст. 278-281. (85) 5. Рец. К. Копержинський. „Україна ” . 1926, кн. 2, ст. 213, 214. (86) 6. Pen. С. Єфремов. «З а п. І с т о р. – Ф і л о л о г. В і д д і л у УАН”, кн. VII — VIII, 1926. ст. 504 — 505. 33. (87) Д. Антонович. „Триста років українського театру”. (1619 — 1919). Прага. 1925. Стор. див. у покажчикові імен на ст. 262. (88) Рец. П. Рулін. „Україна ” . 1925, кн. 4, ст. 169. 34. (89) Ол. Кисіль. „Український театр”. Популярний нарис історії ук ­ раїнського театру. „Книгоспілка”. 1926. Ст. 54, 66 — 68, 73, 74, 77, 171. 35. (90) В. Коряк. „Нарис історії української літератури ” . T. І. Література передбуржуазна. ДВУ. 1925. Ст. 153, 222, 227, 236, 242 — 245, 250, 254 — 261, 263 — 266, 269, 270, 272, 276, 279, 300, 302, 303, 305, 306. [В розділі «Доба торговельного капіталізму ” на ст. 242 — 263 — аналіза Квітчиної творчости; на инших сторінках — побіжні згадки]. (91) Рец. Б. К. «Спроба Марксівського перегляду історії української літератури ” . „Нова Книга ” , 1925. No 7 — 8, ст. 11. 36. (92) Я. Махал. „Slovanské literatury”. T. II. Вид. Чеського Народного Музею. Серія „Novoceska biblioteka ” , (ч. XXVI). Прага. 1925. [Ч. І. розд. 2: „Відродження українське, а) письменство на Україні східній ” , (ст. 29 — 38). Ч. ПІ, розд. 2: „Драма українська ” , (ст. 454 — 459); ч. IV: „Роман і повість ” , ст. 530 — 538]. 37. А. Шамрай. „Українська література”. Стислий огляд. (93) а) Вид. „Рух”. Харків. 1927. Ст. 49, 58, 59 — 62, 62, 63, 87, 96, 197, 198. (94) б) Вид. 2, виправлене. Кооп, вид-во „Рух ” . Харк. 1928. Ст. 47, 51, 61 — 64, 65, 91, 98, 99, 204, 205, 206. [В розділі ПІ („Розвиток торговельного капіталізму на Україні в XVIII і поч. XIX ст, “ ) на ст. 61 — 64: „Проза. Творчість Г. Квітки-Основ ’ яненка ” ]. II. Покажчик загальних оглядів літератури й театру. 1. [Ив. Кирѣевскій]. „Обозрѣніе русской словесности за 1830 г. “ . (95) а) „Денница”. Альманахъ на 1831 г. Изданный М. Максимо ­ вичемъ. Москва. 1831. Ст. X — XI. ,181 (96) б) „Полное собраніе сочиненій И. В. Кирѣевскаго”. Подъ ред. М. Гершензона. T. II. Москва. 1911. Ст. 32 — 33. [Неприхильне ставлення до літерат. напрямку „Дворянских выборов”]. 2. [В. Г. Бѣлинскій]. „Литературныя мечтанія”. (97) а) „Молва” (при „Телескопѣ” Н. Надеждина). Москва. 1834, No 42, ст. 256. (98) б) „Полное собраніе сочиненіи В. Г. Бѣлинскаго”. Подъ ред. С. Венгерова. T. I. Пб. 1900. Ст. 328, 429. |Про літерат. течію „Дворянских выборов”]. 3. [В. Г. Бѣлинскій]. „Журналистика”. (99) а) „Литературная Газета”. 1840, No 43, (29 мая), ст, 997, 1000, 1004, 1005. (100) б) „Полное собраніе сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. V. Пб. 1901- Ст. 249, 252, 256. [Захист Основ ’ яненка, яко російського письменника]. 4. Е. II. Гребенка. „Провинціальные театры”. (101) а) „Литерат. Газета”. 1840, No 85, ст. 1942. (102) б) „Полное собраніе сочиненій Е. П. Гребенки”. T. X. 1902. Ст. 83. (103) в) „Русская Мысль”. 1904, No 2, ст. 34. [У статті Лесевича про Гребінку]. 5. [В. Г. Бѣлинскій]. „Русская литература въ 1840 г. “ . (104) а) „Отечеств. Записки”, т. XIV, 1841, січень, відд. V („Кри ­ тика”), ст. 28, 32. (105) б) „Полное собраніе сочиненій В. Бѣлинскаго®. T. V. 1901. Ст. 495, 500. [Зауваження про Квітчині повісті з „Современника” і про повість „Пан Халявский”]. 6. (106) Н. Гренз. „Взглядъ на произведенія литературы русской, фран ­ цузской и нѣмецкой въ 1840 г. “ . „Русскій Вѣстникъ”. 1841. T. І. Кн. 1, ст. 235. [Загальні погляди на літерат. течію „Гоголя-Основ ’ яненка”; про „Пана Халявского”]. 7. [В. Бѣлинскій]. „Древнія россійскія стихотворенія, собранныя Киршей Даниловымъ и вторично изданныя. Москва. 1838″. Статья 1. Общая идея народной поэзіи. (107) а) „Отечеств. Записки”, т. XVIII, 1841, липень, відд. V, („Критика”), ст. 14. (108) б) „Полное собраніе сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. VI. 1903. Ст. 307. [Загальна оцінка творчості! Основ ’ яненка та його „Пана Халявского”]. 8. (109) М. Максимовиче. „О стихотвореніяхъ червонорусскихъ”. „Кіевлянинъ”. Кн. 2. [Альманах]. Издалъ М. Максимовичъ. Кіевъ. 1841т Ст. 119. [Загальна характеристика Квітчиної творчости]. 9.(110)0. Шевыревъ. „Взглядъ на современную русскую литературу. Вадим Тарнавський — 14. ,— 182 — Статья 2-ая. Сторона свѣтлая. (Состояніе русскаго языка и слога)”. „Москвитянинъ”. 1842 г., ч. 2, No 3, ст. 178. [Прихильне ставлення до мови й стилю повістей Квітки]. 10. [В. Бѣлинскій]. „Русская литература въ 1842 г.”. (111) а) „Отечеств. Записки”. T. XXVI, 1843, січень, відд. V, („Критика”), ст. 20, 25. (112) б) „Полное собр. сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. ѴПІ. 1907. Ст. 25, 30. [Загальні фрази про творчість Основ ’ яненка]. 11. [В. Бѣлинскій]. „Русская литература въ 1843 г. “ . (113) а) „О т е ч е с т в. 3 а п и с к и”. 1844 г. (114) б) „Полное собр. сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. VIII. 1907. Ст. 378. [Про „Пана Халявского” й инші твори. З Загальний погляд на Квітчину творчість]. 12. Іеремія Галка. [М. Костомаров]. „Обзоръ сочиненій писанныхъ на малороссійскомъ языкѣ”. 1840. Харьковъ. (115) а) „Молодикъ на 1844 г. “ . [Кн. 3]. Украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ, (въ пользу харьковскаго дѣтскаго пріюта). Харьковъ. 1843. Ст. 157 — 185. [Див. про Квітку на ст. 167 — 176, 179, 185: докладна висока оцінка україн ­ ських повістей]. (116) 1. Рец — В. Бѣлинскій, а) „Отечеств. Записки’ 1 . T. XXXII, 1844, січень, відд. VI, ст. 5 — 7. (117) б) „Полное собр. сочиненій В. Бѣлинскаго”. Т. ХІТ, 1926, ст. 421, 422. (118) 2. Рец. -„Л и т е р а т у р н а я Газета”. 1844, No 10, ст. 178 — 179. (118-а) б) „Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова”. Ред. акад. М. Грушевського. ДВУ. 1928. Ст. 45 — 49, 52. 13. В. Бѣлинскій. „Мысли и замѣтки о русской литературѣ”. (119) а) „Отечеств. Записки”. 1846. (120) б) „Полное собраніе сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. X. 1914. 14 [1. Базилевич]. „Zamitki о ruskoj literaturi”. 1121) а) „Dnewnyk ruskij”. Wychodyt szczo tuzdnia. Otwitnyj redaktor I\v. Wahylewicz. Lw. 1848. No 9, (18 serpnia), st. 37. (122)6) „Руска библіотека И. Онышкевича”. T. III. Льв. 1884. Ст. 154, 156. (123) в) „Твори М. Шашкевича І Я. Головацького”. Льв. 1913. Ст. 375, 376. і 124) г) „Наше Минуле”. 1918, кн. II, ст. 35 — 36. [У статті С. Ефре ­ мова „Квітка в Галичині” — передрук уступа про Квітку]. [Захоплений загальний відзив про Квітку]. 15. Я. Головацкій. „Три вступительніи преподаванія о русской сло ­ весности”. (125) а) Львовъ. 1849. Ст. 26. (126)6) Игн. Онышкевичъ. „Руска библіотека”. Т. ПІ. Льв. 1884. Ст. 347. (127) в) „Твори М. Шашкевича і Я. Головацького”. Льв. 1913. Ст. 269 — 270. ,183 — (Висока оцінка Квітчиної творчости в розділі „Преподаванье третоє. Дня 25 січня 5 лютого 1849 Р’ “ Ь 16. (128) „Обзоръ къ потомству съ книгами и рукописями”. Изъ записокъ Н. В. Сушкова. „Раутъ”. Кн. III. Историческій и литературный сборникъ. Изд. Н. В. Сушкова. Москва. 1854. Ст. 318, 320 — 321, 370, 383. [Чиста мова у Квітки; загальна оцінка його творчости; впливи на на ­ ступників; „Щира любов” у перекладі Островського; „Ревизор” і „Приезжий из столицы”]. 17. Скубентз Чупрына. [А. А. Котляревскій]. „По поводу сочиненія г. Данилевскаго объ Основьяненкѣ”. (Литературныя замѣтки). (129) а) „Московскія Вѣ д о м о с т и “ . (Литературный отдѣлъ). 1856, No 51, (5 апрѣля). (130) б) „Сочиненія А. А. Котляревскаго”. T. I. („Сборникъ Отдѣленія русскаго языка и словесности Импер. Академіи Наукъ”. T. XLVII). Спб. 1889. Ст. 13 — 24. |3 нагоди появи розвідки Г. Данилевського про Основ ’ яненка автор подає огляд укр. літератури; наст. 18 — 19 дає загальну оцінку Квітчиної творчости]. 18. II. А. Кулишъ. „Объ отношеніи малороссійской словесности къ общерусской”. (Эпилогъ къ „Черной Радѣ”). (131) а) „Русская Бесѣда”. 1857, т. III, кн. 7, ст. 123 — 146. [Про Квітку: ст. 133 — 135]. (132) б) П. А. Кулишъ. „Черная Рада”. (Изд. А. С. Суворина). Пб. 1899. Ст. 353 — 359. (133) в) П. А. Кулишъ. „Черная Рада ” . (Изд. А. С. Суворина). Пб. 1908. Ст. 353 -359. [Висока оцінка Квітчиної творчости]. 19. II. А. Кулииїз. „Взглядъ на малороссійскую словесность, послу- чаю выхода въ свѣтъ книги: „Народні оповідання Марка Вовчка”. (134) а) „Русскій Вѣстникъ”. 1857, грудень, кн. 2, „Современ ­ ная лѣтопись”, ст. 230, 231. (і 35) б) „Народні оповідання Марка Вовчка”. Издавъ П. А. Кулішъ. С.-Петербургъ. 1858. (136) в) „Твори П. Куліша”. Т. 6. Вид. т-ва „Просьвіти”. У Льв. 1910. („Руска письменність”, VI, 6). Ст. 449, 450, 451. |В передмові до оповідань Марка Вовчка знаходимо високу оцінку Квіт ­ чиної творчости]. 20. II. А. Кулігиз. „Переднє слово до громади”. Поглядъ на українську словесність. Писано въ Петербурсі 1860, февраля 18. (137) а) „Хата”. [Альманах]. Издавъ П. А. Кулішъ. Пб. 1860. Ст. VIII, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVIII, XIX, XX. (138) 1. Рец. „Свѣточъ”. 1860, No 4. (139). 2. Рец. Крутоярченко. „Семейный Кругъ”. 1860, No 15. (140). 3. Рец. [Н. А. Добролюбов], а) „Современник ъ “ . Журналъ литературный и (съ 1859 г.) политическій, издаваемый съ 1847 г. И. Панаевымъ и Н. Некрасовымъ. T. LXXX, 1860, кн. 3, відд. „Современное Обозрѣніе”, під- відд. „Русская литература”, ст. 116 — 117. ,184 (141). б) „Полное собраніе сочиненій Н. А. Добролюбова”. Подъ ред Е. Аничкова. Пб. T. V. 1912. Ст. 503, 504. (142). [Уступ про творчість Квітки з рецензії Добролюбова наводить Ів. Кревець- кий в статті „М. Добролюбов й Україна”, див. „Л і те р а т у р н о-Н а у к о- ковий Вістник”, 1911, кн. X, (жовтень), ст. 63 — 65. (143). 4. Рец. Милорадовичъ. „Черниговскія Губернскія Вѣдомое т и”. 1860, No 28. (144) б) „Твори П. Куліша”. Т. 6. Вид. т-ва „Просьвіта”. („Руска письменність”, VI, 6). У Льв. 1910. Ст. 436- — 437, 438, 4 39, 440, 442, 445 — 447. 21.(145) 11. А. Кулишъ. „Обзоръ украинской словесности”. „Основа”. 1861, січень, ст. 259, 260, 262; квітень, ст. 67, 78, 80 — 81, 87, 88; травень, ст. 15, 16, 18, 19, 22, 24, 29. [Про Квітку — в другому розділі „Котляревскій”, пис. 18.ХІІ. I860 р.; в IV роз ­ ділі „Гоголь, какъ авторъ повѣстей изъ украинской жизни”, пис. 29.ѴІ.1858 p.J. В розділі lV -му П. Куліш ганив Гоголя за етнографічну невірність укр. його повістей, протиставлячи правдивість Квітчиних. М. Максимович пише статтю, скеровану проти нападів П. Куліша на Гоголя, де (в статті) похитує авторитет Г. Квітки, див.: (146) М. Максимовичъ. „Оборона украинскихъ повѣстей Гоголя”. а) „День”. 1861, No 3, (28 Окт.), ст. 15 — 16; No 7, ст. 18,19, 20; 1862, No 13, (6 Янв.), ст. 16. (147) б) „Гоголевскій сборникъ”. Изд. Русск. Библіологическаго Обще ­ ства. (Оттискъ изъ 1 кн. „Литературнаго Вѣстника” за 1902 г.). Спб. 1902. Ст. 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 123. (148) [Огляд статті М. Максимовича про Гоголя, вміщеної в „Гоголевскомъ Сбор ­ никѣ” 1902 р., подає Ів Стешенко („З ювілейної літератури про М. Гоголя”) в „Записках Наук. Т-ва і м. Шевченка”, у Льв., т. LV1II, 1904, виц. II, „Наукова Хроніка”, ст. 40[. (149) в) Н. Барсуковъ. ‘ „Жизнь и труды М. П. Погодина”. Кн. 18. Спб. 1904. Ст. 130-131, 135. (150). [М. Максимович спростовує погляди П. Куліша з „Обзора укр. словесности” також у своїй статті „Трезвонъ о Квиткиной Марусѣ” писаній 26 жовтня 1861 р., але вміщеній у статті В. Науменка „Г. Ф. Квитка, какъ малорусскій писатель, передъ судомъ критики”, див. „Кіевская Старина”, т. XLH 1893, серпень, ст. 256-264]. 22. (151) [Янович. Огляд укр. літератури]. „Tygodnik Posnanski”. 1862, No 36. 23. [II. Куліш]. „Нарисъ историї словесности руско-україньскої. 1. Поглядъ на занедбаня народнеї мови”. (152) а) „Правда”. (Льв.) 1869, ч. 2 і 3, ст. 12. (153)6) „Твори П. Куліша”. Т. 6. Вид. т-ва „Просьвіта”. У Льв. 1910. Ст. 427. 24. Н. Костомаровъ. „Малороссійская литература”. (154) а) „Поэзія славянъ”. Сборникъ лучшихъ поэтическихъ произведеній славянскихъ народовъ въ переводахъ русскихъ писателей, изданный подъ редакціей Н. В. Гербеля. Спб. 1871. Ст. 157 — 163. [Про Квітчину творчість докладно на ст. 159 — 160]. ,185 (154-а) б) „Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова”. Ред. N. Грушевського. ДВУ. 1928. Ст. 242 — 243. 25. (155) „Вік 19 у діях літератури україньскої”. Відчит II. Свенціцкого, вчителя Академично! гімназиї. Льв. 1871. Ст. 15, 16. [Надто стисла, прихильна оцінка Квітчиної творчости! , 26. і156)[М Драгоманов]. „La littérature ruthène”. „La République Française”. 1873, No 523, (16 Avril), ст. 3. 27. Ukraine. [M. Драгоманов]. „II movimento letterario ruteno in Russia e Gallizia (1898 — 1872) “ . (157)a) „La Rivista Europea”. 1873. Anno IV. Vol. II. Fasc. 1. (1 Marzo). Ст. 69, 70. (158)6) (Estratto dalla „Rivista Europea”. Anno IV. Vol I e II). Firenze 1873. Ст. 24. і159)в) [Переклад Навроцького — в „Правді”, (Льв.), 1873, ч. 10, ст. 368; ч. 14, ст. 488 — 489]. [Значення Квітки, як селянського побутописця]. 28. (160) A. Kirkor. „О literaturre pobratymczych narodow Slovianskich. Literatura Rusinska”. K. 1874. Ст. 1 — 62. 29. (161) Украинецз. [M- Драгоманов]. „Литература россійска, великоруска, украинска и галицка”. „Правда”. Льв. 1874, ч. 1, ст. 20, 24, 25. (Реалізм в творчості Квітки]. (162) [Відповідь на статтю Драгоманова подав Z („Современное Украинофильство”) в „Русскомъ Вѣстникѣ”, т. CXV, 1875, лютий, ст. 844 — уваги про Квітку, як щирого росіянина]. ЗО. (163).4. Вольфз. „Хроника петербургскихъ театровъ съ конца 1826 г. до начала 1855 г. “ . Ч. I. Спб. 1877 . Ст. 92, 94, VIII, ХХП, XLIX. [Повідомлення про постановку „Шельменка-денщика” 1841 p-, про вистави комедій Основ ’ яненка 1847 p.] 31. (164) „La littérature oukrainienne proscrité par le gouvernement russe”. Rapport présenté au Congrès littéraire de Paris (1878) par Michel Dragomanow. Geneve. 1878. Див. ст. 26. (165) „Литература украинска проскрибована рядом россійский”. Справозданє представлене конгресовії литературному в Парижи 1878 р. М. Драгомановгім. Льв. 1878. Ст. 25, 26. 32. (166) „La litteratura di una nazione plebea”. [M. Драгоманов]. „Rivista I nternazionale del S о c і a I і s m o “ . Milano. 1880, No 4. 33. H. Ч.\ерняевз\. „Старинный Харьковскій театръ”. (Харьковскій театръ при императорѣ Александрѣ I и въ началѣ царствованія императора Николая). (167) а) „Д p е в н я я и новая Россія”. 1881, т. XIX, лютий, ст. 229 та ин. (168)6) „Южный Край”. 1894, No 4476, (13 янв.), ст. 2 — 3; No 4478. ст. 2; No 4488, ст. 1. ,— 186 — [Посилання на Квітчині статті про театр; заперечення Квітці що-до антре ­ призи Штейна і Г. Данилевському що-до ролі Квітки в утворенні Харків ­ ського театру]. 34. (169) І А. Боннський]. ,,Zarysy ruchu literackiego rusinow * . „Ateneu m “ , pismo navkowe і literackie. Warszawa. 1885. T. II (Zbioru ogôlnego t. XXXVIII). C t . 494 — 495. [Про життя і творчість]. 35. (170) „Де-що зъ исторіи украиньского письменства XIX в.” (Спомини и замѣтки). М. Уманця [М. Комарова]. „Дѣло”. (Льв.). 1885, No 15, ст. 3. [Квітка — послідовник Котляревського; відсутність цензурних утисків за життя Квітки; Квітка — у справі народньої мови; посилання па „Листи до лю ­ безних земляків”]. 36. (171) 77в. Франко. „Русскій театръ въ Галичинѣ”. „Зоря”. (Льв.). 1885, ч. 24, ст. 280. [Про постановку „Марусі” 1864 р. у Львові]. 37. (172). „Kleinrussische Sprache und Literatur”. „Meyers Ko n V e r s a t і о n s Lex і ko n “ . Vierte, ganzlich umgearbeitete Auflage. Neunter Band. Leipzig. Verlad des Biblio- graphischen Instituts. 1887. Ст. 829 — 831. [Інформ. замітка про Квітку на ст. 830]- 38. (173)(77. Полянський]. „Исторія народного театру”. „Новый Галичанинъ”. (Перемишль). 1889, ч. І, ст. 11; ч. II, ст. 26, 27; ч. III, ст. 44; ч. IV, ст. 54 — 55; ч. V, ст. 69; ч. IV, ст. 81; ч. XIV, ст. 175. [Про постановки Квітчиних п’єс в Галичині]. 39. (174)д. granjoô. ,Д£)іе Siteratur ber Sleinruffeii. „Жош Фон jut ®onau”. Эіеие Sïulturbilber auê §atb=9ïfien вон Harl (Smit granjoS * ^roeite Üluftage. І ЖапЬ. Stuttgart. 1890. Див. ст. 346. 40.(175) — й — s. [Николай Черняевъ]. „Изъ харьковской театральной ста ­ рины”. (Матеріалы, мелочи и замѣтки). „Южный Край”. (Хар.). 1891, No 3697, (9 Окт.), ст. 2. [Харківська театральна публіка, мандрівні трупи і харківські вистави поч. 19 ст. за повістю Г. Квітки „Ярмарка” й за його комедією „Приезжий из столицы”] 41. О. Барвіньскій. „Огляд народної літератури укр.-рускої від 1798 р. “ . (176) а) „Виїмки з народної літератури україньско-рус ­ кої XIX віку”. Для висших кляс середних шкіл уложив Ол. Барвіньскій. Ч. І. Друге видане. У Льв. 1893. (177)6) Ibid. Ч. І. Третє поправлене видане. У Льв. 1898. Ст. XXXVIII — XXXIX; XXIX, XXXIV, XLII, XLIH, XLIV, LII. (178) в) Ibid. Ч. І. Вид. 4. У Льв. 1905. Ст. XXXIX — XL, XXX, XLI, L. (179)г) Ibid. Ч. І. Вид. 5. У Льв. 1916. 42. (180) \Н. Черняев]. „Харьковскій театръ во времена Млотковскаго”. (1833 — 1843). „Южный Край”. (Хар.). 1893, No 4333. ,187 — [Розділ: „Г. Ф. Квитка (Основьяненко) и князь А. Шаховской, какъ дра ­ матурги Харьковскаго театра”]. 43. (181) Б. Гринченко. „Малороссійская литература”. „Большая Энциклопедія”. Подъ ред. Южакова. T. XII. Спб. 1896. Ст. 555. 44. Ivan Franko. „Literatura ukrajinsko-ruskâ (maloruskâ)”. (182) a) „SI о van sky Pf eh led”. Sbornik stati, dopisuw a zpraw ze zivota slovanskégo. Redaktor A. Cerny. V Praze. 1898 — 1899. Сё. 1, 2, 6. [Про Квітку: ч. 2, ст. 106; ч. 6, ст. 297 — 299]. (183) б) „Буковина”. 1898, чч. 131 — 134; 1899, чч. 41 — 45. [Переклад]. [Замітка загального змісту й огляд драм, творів Квітки]. 45.(184). Ossip Makowej. „Zur Wiedergeburt der kleinrussischen Lite- ratur “ . (Lemberg). „Die Gesellschaft”. Halbmonatschrift fiir Literatur, Kunst und Socialpolitik. Minden in Westf. 1898. Heft. 20, ст. 103 — 113. [Про Квітку замітка загального змісту на ст. 109]. 46. Проф. Др. Олекеандер Колесса. „Столїтє обновленої українсько- руської літератури”. (1798 — 1898). (185) а) „Літературно-Науковий Вістник”. 1898, No 12, ст. 166, 167. (186)6) Льв. 1898. Ст. 4, 6 — 7, 9, 13, 24, 25. [Стисла й дуже влучна характеристика Квітки й оцінка його творчости на ст. 6 — 7; на инших ст. – побіжно]. 47. [О. Колесеа. Стаття про укр. літературу]. (187) a) „Encyklopedya Macierzy polskiej”. Льв. 1898. [При слові ,,Rus “ |. (188)6) „Encyklop. ludowa”. Lwôw. 1898. (Str. 10 form, leksyk). 48. (189) Я. И. Николаевъ. „Драматическій театръ въ г. Кіевѣ”. Истори ­ ческій очеркъ. (1803 — 1893 г.г.). К. 1898. Ст. 37, 53, 64, 144, 145, 152, 178, 187, 188, 194, 207. [Повідомлення про постановки Квітчиних п’єс у Київі]. 49. (190) Б. Катрановъ. „О малорусской драмѣ”. Одесса. 1899. Ст. 5, 7. [В загальному огляді — кілька зауваг про п ’ єси]. 50. Б. Гринченко. „Народные спектакли”. (191) а) „Земскій Сборникъ Черниговской губ. “ . 1900, сі ­ чень, ст. 33, 34, 58, 78, 44. (192) а) Черниговъ. 1900. Ст. 7, 8, 16, 18, 32, 52. [Відомості про постановки Квітчиних п ’ єс й оцінка його комедій]. 51. Б. Грінченко. „Народний театр”. (193) а) „Літер.-Науковий Вістник”. 1900, вересень, ст. 116. (194) б) Б. Грінченко. „Перед широким світом”. К. 1907. Ст. 264 — 265, 305. [Див. розділ другий: „Драми Квітки”]. 52.(195) „Еіп Jahrhundert kleinrussischer Litteratur”. Von Georg Adam. „Das Magazin fiir Litteratur”. Berlin. 1901, No 4, ст. 83. ,188 — 53. (196) [le. Франко]. „Die ukrainische (ruthenische) Litteratur”. „Aus f rem den Zungen”. Stuttgart. 1901, h. 8, ст. 382. 54. (197) Michat Moczulski. „О literaturze ukrainsko-rusinskiej”. Szkic. „Krytyka “ . 1902, zeszyt III, marzec, ст. 157. 55.(198)(7. Русова. „Очерки новѣйшей малороссійской литературы”. „Русскія Вѣдомости”. 1902, No 102. 56. (199) [27. Ііарманський]. „Una nazione martirizata”. „Rivista moderna politica e 1 e 11 e r a r і a “ . 1903, ч. 6 (2 вип. за березень). [В огляді нової укр. літератури — замітка заг. характеру]. 57. (200) М. Славинскій. „Новая малороссійская литература”. „Вѣстникъ и Библіотека Самообразованія”. 1903, ч. 24. 58.(201)2/. Франко. „Южно-русская литература”. „Энциклопедическій Словарь”. Изд. Брокгауза и Эф ­ рона. Пб. T. XL!, (полутомъ 81). 1904. Див. ст. 308. 59. (202) Д. Дорошенко. „Очерки украинской литературы”. „Сѣверно-Западное Слово”. 1905, No 2277, (24 квітня]. 60. (203) „Реферат Комісії у справі знесення заборони українського дру ­ кованого слова”. „Лїтературно-Науковий Вістник”. 1905, кн. 5, ст. 167, 168. [Замітка загального характеру в огляді укр. літератури]. 61.(204) [2в. Франко]. „Ruthenische Literature „О s t e r r е і с h і s с h e Rundschau * 1 , (Відень). 1905, band II heft 20, ст. 329 — 336. [На ст. 331 — замітка про Квітку загального характеру]. 62. (205) „О малорусской литературѣ”. II. List der Vernuft. (Отвѣтъ г-ну Иконникову). И. Личко. „Южныя Записки”. 1905, No 26, ст. 31 — 32. [В загальному огляді історії укр. л-ри знаходимо влучну характеристику Квітчиної творчости]. 63. (206) М. Motschulskyj . „Die ukrainische Literatur”. (1798 — 1905). „Ukrainische R u n d s c h a u “ . Wien. 1906, No 4, ст. 141 — 142. 63-a. (206-a) „Ruska Literature”. „Е n с у k 1 о p e dy a “ . Wydanie Macierzy Polskiej. Wyd. drugie. T. II. Lwdw. 1907. Ст. -661. [Загальна характеристика творчости]. 64.(207) А. Лотоцкій. „Демократическая литература 11 . „Русская Мысль”. 1907, кн. V, ст. 5 — 7. [Докладний огляд Квітчиної творчости]. (208) Рец. Д. Д-ко. „По журналах”. „Україна”. 1907, червень, ст. 367. 65. (209) Л. Старицька-Черняхівська. „25 літ українського театру”. „Україна”. 1907, жовтень, ст. 51, 52, 87. [Малоприхильний погляд на драм, творчість Квітки]. ,189 — 66. (210) С. Русова. ..Украинская литература”. „И с т о р і я Р о с с і и въ 19 в. “ . Изд. „Гранатъ”. Спб. 1908. Т. 4, ст. 298, 299, 300, 301, 302, 372. [Докладний огляд Квітчиної творчости]. [Див. її ж статтю в „Народной энциклопедіи” 1911 р]. 67. М. Возняк. „Українські драматичні вистави в Галичині”. (Замітки й матеріяли). (211) а) „Записки Наук. Т-ва і м. ПІ е в ч е н к а “ . Льв. 1909. Т. 87, ст. 79, 86 — 87; т. 88, ст. 54. (212) б) Льв. 1909. Ст. 10, 17, 18. [Комедії Основ ’ яненка в Галичині]. 68. [(?. Грушевський]. „Загальний погляд на українську літературу XIX в”. (213) а) Ол. Грушевський. „З сучасної української літератури”. На ­ черки і характеристики. Ч. І. Київ. 1909. Ст. 191, 192, 193, 194, 196. (214) б) Те саме. Вид. 2-е. 1918. Ст. 168 — 172. 69. (216) 7ши Franko. Kisoroszok. Budapest. 191 ї. Egyetemes і rodalomtôr- ténet. IV. Ст. 459 — 486. [Відбитка з угорської енциклопедії під ред. проф. Ашбота]. [В нарисі історії української літератури — про Квітку на ст. 476]. 70. (217) [(7. Русова]. „Малороссійская (украинская) литература”. „Народная энциклопедія научныхъ и приклад ­ ныхъ знаній”. Т. VII. Языкознаніе и исторія литературы. Москва. 1911. Ст. 575 — 577. [Про Квітку — в розділі Il -му: „Первый періодъ новой укр. литературы”]. [Див. ії ж статтю в „Исторіи Россіи XIX в. “ 1908 p.]. (218) Рец. С. Петлюра. „Украинская Жизнь”. 1912, No 1, ст. 137 — 138. 71.(219)77. Личко. „Эволюція украинскаго театра”. „Студія”. „Журналъ искуства и сцены. 1912, No 36-37, ст. 8. [В популярному огляді історії укр. театру відзначено ролю Квітки]. 72. (220) „Aperçu historique de la Littérature ukrainienne”. „Les Annales de n a t і о n a 1 і té s”. Bulletin de l ’ Union de Nationalités”. Paris. 1913, mars-avril, ст. 135. (Numéros consucrés à l ’ étude de l ’ Ukraine). 73. (221) Nicolas Worony. „Le théâtre ucrainien”. Ibid. Ст. 150. 74. (222) Ze. Стешенко. „З історії української драми 19 віку. Грицько Квітка”. „Сяйво”. (Київ). 1913, ч. 4, (квітень), ст. 111 — 113. 75. (223) „В 50-літні роковини українського театру в Галичині”. Ст. Чар- нецький. „Ілюстрована Україна”. (Льв.). 1914, ч. 7, ст. 120; ч. 8, ст. 132; ч. 9, ст. 146, 147, 148. [Про постановку Квітчиної „Марусі” у Львові 1864 р .]. |Див. його статтю в ..Шляхах”, (Льв.), 1917 р.[. ,190 — 76. (224) Я. Головацький. „Виклад лекцій з літератури української у Львів ­ ському університеті”. Лекція від 3 липня 1849 р. „Записки Українського Наукового Т-ва в Київі. 1914 р., кн. XIII, ст. 130 — 131. [У статті М. Возняка „Епізоди культурних зносин галицької і російської України в 1 пол. 19 в. “ ]. 77-78.(225-226) „З історії української літератури””. І. Богдан Лепкигс. „Чим жива українська література?” II. Василь Сгмович: „Корот ­ кий огляд української літератури”- Накладом „Союза Визволення України”. Відень. 1915. Ст. 17 — 18, 28. [Замітки загального характеру]. (227) [Стаття Б. Лепкого „Чим жива укр. література” вийшла другим вид. у Вецлярі 1918 р. Про Квітку див. ст. 16 — 17, 19|. 79.(228)37. 7г. „La littérature ukrainienne”. „L ’ Ukraine”. (Lausanne). 1916, ч. 18, ст. 2. 80.(229)(7. Ефремова. „Новая украинская литература ” . „Отечество”. (Збірник). Пгр. 1916. T. I, ст. 212, 213, * 216. 81. (230) Ст. Чарнецький. „Над колискою українського театру в Га ­ личині”. „Ш л я х и”. “ (Льв.). 1917, No 11 — 12, ст. 676 — 678. |Инша редакція статті Ст. Чарнецького з „Ілюстрованої України” 1914 р.]- 82. (231) С. Ефремова. „Украинская литература”. „Энциклопедическій Словарь”. Русскаго библіографи ­ ческаго Института Ер. А. и И. Гранатъ и К°. (Москва!. 7 изд. 1918. T. XLII, ст. 238 — 239. 83.(232)0. Кисіль. „Шляхи розвитку українського театру”. „Театральний порадник”. No 4. Вид. „Дніпросоюзу. Київ. 1920. Ст. 15 — 16. 84. (233) Sergij Jefremov. „Den ukrainska Litteraturen”. ,,Uk rain arna “ . Stockholm. 1921. Nationernas bibliotek. IV. P. A. Norstedt et Soners Forlag. [Інформ. замітки про Квітку на ст. 80, 82]. 85.(234) „Kleinrussische Literatur”. „Brockhaus Handbuch des Wissens” in vier Bânden. Sechste… Auflage von Brockhaus kleinem Konversations-Lexikon. Zweite Banb. Leipzig. 1922. [Про Квітку згадка на ст. 649]. 86. (235) [Л/. Плевако]. „Економічний стан України, класова структура її суспільства й українське письменство в першій половині XIX ст. “ . М. Плевако. „X р е ст о м ат і я н о в ої української літе ­ ратури”. Т. 1. Перша половина XIX ст. ДВУ. 1926. Ст. 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 87 (236) Prof. Paul Filipovitch. „La Littérature ukrainienne moderne”. „Lanervie”. Revue illustrée d ’ arts et de lettres. Directeur Emil Lecomte. Bruxelles. 1928, No IV — V, ст. 11. (Numéro special consacré â l ’ Ukraine). ,— 191 — 111. Покажчик розвідок, статей, заміток з історії, літератури, етнографії, мови, національ ­ ного питання, публіцистики, журналістики, освітньої справи, то що, де подибуємо біогра ­ фічні деталі, огляд діяльности письменника, оцінну творчости, посилання на його твори. 1. (237) „Общество Наукъ (выписка изъ журнальнаго засѣданія Харьк. О-ва Наукъ отъ 17 апрѣля 1817 г.) “ . „Украинскій Вѣстникъ”. Ч. 6. 1817, квітень, відд. „Харь ­ ковскія Записки”, ст. 101 — 102. [Обрання Г. Квітки на члена Т-ва]. 2. „О подпискѣ на сочиненія Любви Кричевской подъ названіемъ „Мои свободныя минуты” (въ пользу Института Харьков. О-ва Благотворенія)”. (238) а) Ibid., ст. 134 — 137. [На ст. 137 оповіщення, що передплату приймає Г. Квітка]. (239)6) „Сынъ Отечества”. 1817, ч. 38, No 23, ст. 154 — 156. [На ст. 156 те саме]. 3. 1. Мастакз. [І. Бодянскій]. „Письмо къ издателю („Малорос ­ сійскія пословицы и поговорки, собранныя В. Н. С.|мирнитскимъ]) ‘ : (240) а) „Телескопъ”. 1834. T. XXI, отд. IV („Критика”). (241)6) Н. Василенко. „О. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи”. К., 1904, ст. 61. [Про намір Г. Квітки видати повісті]. 4. ..Письмо къ Надеждину” [від О. Бодянського]. (242) а) „Молва”. 1834, No 33, ст. 86 — 87. (Приложеніе къ XXII т. „Телескопа”). (243) б) Н. Василенко. „О. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи”. К., 1904, ст. 60. [Про друкування „Малор. повѣстей Г. Основъяненка” і обіцянка писати про них статтю]. 5. ..Взглядъ на памятники украинской народной словесности”. (Письмо къ проф. Снегиреву Изм. Срезневскаго). (244) а) „Ученыя записки Московскаго Университета”. 1834. Ч. 6, жовтень, ст. 134. (245) б) Проф. А. М. Лобода. „Конспектъ лекцій по исторіи Малорос, литературы”. 1908. Ст. 45. [Загальна характеристика Квітки]. 6. О. Бодянскій. „Разсмотреніе различныхъ мнѣній о древнемъ языкѣ сѣверныхъ и южныхъ Руссовъ”. (246) а) „Ученыя Записки Московскаго Университета” за 1835 — 1836 г. T. IX, ст. 488, примітка. (247) б) „О. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Малороссіи”. Н. П. Василенка. Кіевъ. 1904. Ст. 106. [Оцінка Квітчиних п ’ єс]. 7. (248) Г. Ф. Ч — вз. „Письмо Петербуржскаго жителя изъ Роменъ въ Кострому 20 іюля 1838 г. “ . „Литературныя Прибавленія къ „Русскому Инва ­ лиду” на 1838 г., No 40, ст. 798 — 800. ,— 192 — [Негативне ставлення до української культури у звязку з постановкою’ в Ромнах „Сватання” Г. Основ’яненка]. 8. (249) „Письмо къ пріятелю въ Петербургъ”. А. Чужбинскій. 1838 г. Ноября 1-го. Ново-Бѣлгородъ. „Литер. П р и б. къ Р у с с к. И н в а л и д у” на 1839. T. I, No 1 , ст. 21 — 23. [Обурення проти невірного змалювання України в попередній статті; за ­ гальна оцінка Квітчиної творчости; полеміка що до „Сватання” і висока оцінка цієї п ’ єси]. 9. (250) H. W. „Sprawy о literature ruské. a) Howe knihy ruské”. „Cas op і s Ceskégo Muséum”. 1839, т. Ill, ст. 372. [Загальна прихильна згадка про Квітку]. 10. (251) Н. Гречъ. „Сѣверная Пчела”. 1840, No 258, ст. 1032. [Загальна неприхильна згадка про Квітчині повісті з „Совр.”]. 11.(252)77. Л. „Александринскій театръ. Шельменко-денщикъ. Сочиненіе Основъяненка. (Бенефисъ Григорьева 1-го)”. „Сѣверная Пчела”. 1841, No 111, ст. 441 — 442. [Загальний погляд на Квітчину творчість, зокрема на його комедії]. 12. (253) Повѣсть А. .4. Антипенко. [О. Корсуна]. „Какъ думаютъ обли ­ стяне”. „Маякъ”. 1842, т. ІИ, кн. 6¾ гл. I, ст. 65, 66, 71, 72, 73. [Проти гострих оцінок Квітки з боку Сенковського; захист укр. мови і писань Основ ’ яненка перед „Отечеств. Записками”]. 13. (254) Конст. Калайденскій. „Еще вотъ какъ думаютъ областяне”. „Маякъ”. 1842, т. VI, кн. 12, гл. IV, ст. 118, 121, 132, 133, 135, 137, 141. [Захист укр. мови і писань Основ ’ яненка перед критикою В. Бєлінського в „Отечеств. Запискахъ-. Огляд рецензій „Отеч. Зап.” на твори укр. пись ­ менників. Доводи непослідовності! критики журналу що-до українського письменства]. 1 4. (255) Николай Тихорскій. „До пана Основьяненка”. 11 генваря 1843 г. „Маякъ”. 1843. T. X, гл. 4, („Критика”), ст. 37— 42. [Висока оцінка українських писань Основ ’ яненка]. 15. В. Каразинъ. „Взглядъ на украинскую старину”. Харьковъ * 1842 г. (256) а) „Молодикъ на 1844 г.”. [Ч. ПІ]. Харк. 1843. Ст. 35. (257) б) „Сочиненія, письма и бумаги В. Н. Каразина”, собранныя и редактированныя проф. Д. Багалѣемъ. Харк. 1910. Ст. 600. [Погляд на Квітчині історичні повісті]. 16. „Замѣчанія о праздникахъ въ Малороссіи. (Очеркъ малороссій ­ скихъ повѣрій и обычаевъ, относящихся къ праздникамъ)”. Конст. Сем- нтовекій . Харьковъ. (258) а) „Маякъ”. T. XI, 1843, гл. Ill, ст. 6. (259) 6) „Молодикъ на 1844 г. “ . [Ч. III]. Харк. 1843. Ст. 106. [Подяка Квітці за постачання етнограф, матеріялу]. 17. (260) „Отзывъ Провинціала”. „Сынъ Отечества”. 1843, кн. 6 — 7, відд. „Критики”. ,193 — [Памфлет проти провінц. л — ри й натуралізму. Неприхильне ставлення до „провинц. суматохи Основьяненка”. Прих. відзив Башуцькоїпро особу Квітки]. 18. Havrylo Rusyn. [Я. Головацький]. „Zustânde der Russinen in Galizien”. (261 ) a) „Jahrbücher f ü r slawische Literatur, Kunst und Wi s s e n s c h a f t “ . [Вид. Йордана). 1846, heft 10, ст. 378. (262)6) „Записки Укр. Наук. Т-ва в Ки ’ іві”. 1914, кн. XIII, ст. 114. [У статті М. Возняка „Епізоди культурних зносин га ­ лицької і російської України…”]. [Загальна оцінка повістей Квітки]. 19. (263) К. М. Сементовскій. „Харьковъ”. „Иллюстрація”. 1846. Т. ПІ, No 46,(7 груд.), ст. 725 -728. [Вміщено біографію Квітки]. 20. (264) [Ф. Бони]. „Шельменко, волостной писарь”, на сценѣ Алексан- дринскаго театра. „Репертуаръ и пантеонъ театровъ”. 1847, кн. 11, ст. 56 — 58, (2-ої нумерації). [Характеристика творчости Квітчиної взагалі, зокрема його комедій]. 21. (265) [Передмова О. Бодянського до „Описанія о Малой Россіи и Укра ­ инѣ. Сочиненія Станислава Зарульскаго”. Москва. 27.1.1848]. „Чтен і я въ Императорс к омъ Обществѣ исторіи и древностей россійскихъ при Московскомъ уни ­ верситетѣ”, 1848. No 8, відд. IV („Смѣсь”). (Повідомлення, іпо рукопис „Описанія С. Зарульскаго” одержано від Г. Квітки через Д. Бантиш-Каменського]. 22. (266) А. Метлинспій. „Извѣстіе объ изданіи Южно-Русскаго Зборника и обозрѣніе собранныхъ и напечатанныхъ этнографическихъ или народоописательныхъ свѣденій и матеріаловъ относительно здѣшняго и вообще Южно-Русскаго края”. „Харьковскія Губернскія Вѣдомост и”. 1848, No 36, ст. 195 — 196. [Оцінка Квітчиних творів]. 23. (267) „Поѣздка въ Грузію”. [Z. Кулжинський]. „Сочиненія И. Кулжинскаго”. Пб. 1850. Ст. 207. [Згадка про смерть Квітки]. 24. (268) „Критическія замѣчанія, относящіяся къ исторіи Малороссіи. IV. Объ историческомъ романѣ Кулиша „Черная Рада” 1857 г. “ . (Письмо М. Максимовича къ Галагану). „Русская Бесѣда”. 1858, кн. 1, відд. „Критика”, ст. 26. [Згадка про Гоголя й Основ ’ яненка]. 25. (269) Pypin Aleksander. „Listy о nynejSi ruské literature. III”. „Casopis Ceského Museum”. 1859, т. II, ст. 262 — 263. [Побіжні згадки про Основ ’ яненка]. 26. (270) А. 11 — кій. „Замѣтка о народномъ языкѣ”. „Основа”. 1861, квітень, див. ст. 21. [В полеміці з „Русскимъ Вѣстникомъ” — побіжна згадка про популярність Квітки]. ,194 27. I Л/. Г. Чернишевський] „Новыя періодическія изданія. „Основа”. 1861, No 1″. (271) а) „Современникъ”. (Спб.). 1861. No 1, і’січ.), ст. 66 — 67 (2-ої нумер.). (271-а) б) „Соч. Н. Г. Чернышевскаго”. T. VIII, ст. 48 — 49. [Неприхильне ставлення до укр. літератури й Основ ’ яненка]. 28. Афанасьева- Чужбинскгй. „Воспоминанія о Т. Шевченкѣ”. (272) а) Спб. 1861. Ст. 4 та ин. (273)6) Афанасьевъ-Чужбинскій. „Собраніе сочиненій”. T. VI. 1891. Ст. 417, 419, 441. ІВ характеристиці 40 рр. — побіжні згадки про Квітку]. 29.(274) .Опытъ Южнорусскаго Словаря”. Трудъ К. Шейковскаго въ 4 то ­ махъ. T. I. Вип. 1. А — В. Кіевъ. 1861. Ст. XIII. (В передмові знаходимо коротку біографію й оцінку творчости]. ЗО. (275) II. Кулиша. „Простонародность въ украинской словесности ” . „Основа”. (Пб.). 1862. Січень. 31.(276)77. Кулжинскій. „О зарождающейся, такъ называемой, малорос ­ сійской литературѣ”. Кіевъ. 1862. 32. А. Милюковъ. „Вопросъ о малороссійской литературѣ”. (277) а) „Эпоха”. Журналъ литерат. и политическій, изд. подъ ред. М. Достоевскаго. Пб. 1864, No 4, (квітень), ст. 89, 90. (278) б) „Отголоски на литературныя и общественныя явленія”. Кри ­ тическіе очерки А. Милюкова. СПБ. 1875. Ст. 128, 146. І Прихильне ставлення до творчости Основ ’ яненка]. 33. (279) И. Ханенко. „О малороссійскомъ языкѣ и литературѣ”. „День ” . (Москва). 1864, No 31, ст. 5. [Загальна прихильна оцінка Квітчиної творчости; епізод ставлення Гоголя до Квітки]. 34. Графа II. И. Капниста. (280) а) „Собраніе матеріаловъ о направленіи различныхъ отраслей русской словесности за послѣднее десятилѣтіе и отечествен ­ ной журналистики за 1863 и 1864 г. “ . Спб. 1865. (Напеча ­ тано по распоряженію Министра Внутреннихъ Дѣлъ). (281)6) С. Ефремов. „Шевченко ” . Збірка. Київ. 1914. Ст. 161, 162. [В огляді укр. письменників підкреслено рос. писання і монархізм Квітки]. 35. (281) Волынеца. [М. Драгомановъ]. „Съ Галицкой границы”. (Письма въ редакцію). „С.-Петербургскія Вѣдомости”. 1867. Див. NoNo 267, 273, 305. [Доводить непольське походження українофільства (Квітка з Харкова дру ­ кує повісті у Москві). Відзначає популярність Квітки в Галичині. Підкреслює подібність мови Квітчиної до мови нар. пісень]. [Уступи цієї статті передруковувались й коментувались: (282) а) А П. Ліпранді в „Кіевлянинѣ”, 1867 р., (NoNo 123, 124, 125), під загл. „Украинофильскія движенія в югозападной Россіи”; ,195 — (283) б) Олексою Сторожинським в „Правді”, (Льв.), 1867, (ч. 25, ст. 199 — 200 ч. 26, ст. 207 — 208), під згл. „С.-Петерб. ведомости о галицькій лите ­ ратур^]. 36. М. Драгомановъ. „Евреи и поляки въ Юго-Западномъ краѣ”. (По новымъ матеріаламъ для Юго-Западного края). (284) а) „Вѣстникъ Европы”. 1875, кн. 7, (липень), ст. 161, 163, 165, 166. (285) б) М. П. Драгомановъ. „Политическія сочиненія”. Подъ редакц. И. М. Гревса и В. А. Кистяковскаго. T. I. „Центръ и окра ­ ины”. Пб. 1908. Ст. 248, 250, 252, 253. [Перевага Квітчиних творів перед творами письменників укр.-польської школи шо-до правдивости. Відсутність польського впливу. Квітка — наслідок реакції класицизму. Глузування з москалів у Квітки — наслідок ідеалізації минулого]. 37. (286) М. Драгомановъ. „Переднє слово про галицько-руське пись ­ менство”. „Повісті О. Федьковича”. К. 1876. Ст. X, XX, XLVI. [Побіжні згадки]. 39 (288) А — ръ. [О. О. Андрієвський]. „Нѣсколько чертъ изъ исторіи образованія въ Слободской Украинѣ”. „Одесскій Вѣстникъ”. 1878, No 268. 40. (289) ..Записки Д. И. Ростиславова, проф. Спб. Духовной Академіи”. „Русская Старина”, 1880, т. 27, квіт., ст. 690. [В V розділі („О томъ какъ насъ учили грамотѣ”) — посилання на „Пана Халявского” Г. Квітки]. 41 . (290) „Харьковъ”. Историко-статистическій опытъ К. II. Щелкова. Харьковъ. 1880. Ст. 15, 31, 39 — 41, 44, 47]. [Біографія й побіжні згадки у звязку з діяльністю письменника у Харкові]. (291) Рец. „Кіевская Старин а”. 1882. т. II, травень, ст. 316 — 318. 42. (292) „Свѣденіе о харьковскомъ Институтѣ благородныхъ дѣвицъ”, составленное II. II. Гулакомъ-Артемовскимъ. „Харьковъ”. Истор.-статистическій опытъ К. П. Щелкова. X. 1880. Ст. 48. [Квітка й Інститут]. 43. (293) Б. „Святе письмо Нового Завіту”, переклад П. Куліша. Льв. 1880″. „Вѣстникъ Европы”. 1881, т. І, лютий, ст. 896. [Згадка про Квітчині переклади з „Святого письма”]. 44. (294) Алексѣевъ. „Украинофильство”. „Русское Богатство”. 1881, лютий, ст. 22, 23, 33, 34, 35, 42. [Побіжні згадки ілюстративного характеру]. 45.(295) Де-Пуле. „Къ исторіи украинофильства”. „Русскій Вѣстникъ”. 1881, кн. ІИ, ст. 215. 46. (296) Л/. Петрикъ. [М. Драгоманов]. „Что такое украинофильство?”. „Русское Богатство”. 1881, кн. 11, ст. 102, 104. [Ставлення російської критики до Квітчиної творчости|. ,196 — 47. (297) Весине. „Очерки исторіи русской журналистики 20 — 30 г.г. “ . Спб. 1881. 1881. Ст. 277, 556. [Квітка в російських журналах ЗО р.р. XIX ст ]. 48.(298)77. умцовз. „Два слова о малороссійскихъ спектакляхъ”. „Южный Край”. (Харк.). 1882, No 352, (4 січня), ст. 1. [Радить виставляти Квітчині п ’ єси; підкреслює його повагу до вищої влади, обгрунтовуючи біографічними даними й численними доказами з творів Основ’яненка]. 49. Н. Костомарове. „Задачи украинофильства”. („Луна”. Украинскій альманахъ на 1881 г.). (299) а) „Вѣстникъ Европы”. 1882, кн. 2, ст. 892, 896. (299-а) б) „Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова”. Ред. акад. М. Грушевського. ДВУ. 1928. Ст. 293, 296. [Вихваляє Квітчину мову і його популяризаторську діяльність: видання „Листів до любезных земляків” то що]. 50. (300) Де-Пуле. „Объ украинофильствѣ”. „Русскій Вѣстникъ”. T. CLVIi, 1882, лютий, ст. 855,856. [Побіжні згадки ілюстративного характеру]. 51. (ЗОЇ) М. Костомарове. „По поводу статьи де-Пуле в „Русск. Вѣстникѣ” объ украинофильствѣ”. „Вѣстникъ Европы”. 1882, кн. 5, ст. 435, 437. 52.(302)77. Сумцове. „Нѣсколько замѣчаній объ историческомъ значеніи харьковскаго украинофильства конца 30 и начала 40 г.г. “ . „Южный Край”. (Харк.). 1882, No 485, (28 мая), ст. 1. [Спростовує думки де-Пуле з „Русск. Вѣстника”, ніби харк. українофіль ­ ство — безтенд.-нційна забавка гулящих людей. За доказ протилежного наводить „Лисги до любезних земляків” і Квітчині замітки в „Харьк. Губ. Вѣдомостяхъ”]. 53,(303) 77. Ѳ. Сумцово. „Новѣйшая поэзія, какъ образовательное средство для крестьянъ”. Харьковъ. 1884. Ст. 3. [Про Квітчину популяризаторську діяльність]. 54. (304) Æ В. Илляшевичъ. „Краткій очеркъ исторіи харьковскаго дво ­ рянства”. Харьковъ. 1885. Ст. 81, 87 — 88; приложений ст. 3. [Г. Квітка в „Харьк. О-ве Благотворения”, в Дівочому Інституті, за повіто ­ вого маршалка, то що]. 55. (305) С. Карпенко. „Слово про мою щиросердечність до людей убогих”. К. Изд. 2. 1886. Ст. 6, 8. [Ставлення до Основ ’ яненка]. 56. (306) А. Пыпине. „Споръ между южанами и сѣверянами. Вопросъ о малороссійскомъ языкѣ”. „Вѣстникъ Европы”. 1886, кн. 4, (квітень), ст. 738. 57.(307)77. Вільхівсъкий. [Б. Грінченко]. „До історії нашого письменства (Макаровський)”. „Зоря”. (Льв.). 1887, ч. 5, ст. 88. [Квітка в Галичині]. ,197 58. (308) „Замѣтки и дополненія къ статьямъ Пыпина, напечатаннымъ въ „Вѣстникѣ Европы” за 1885 и 1886 гг, “ . Сочиненіе Я. Голо- вацкаго. Вильна. 1888. Ст. 43. [Обвинувачує Паулі у плагіаті народніх пісень з „Марусі ” Основ’яненка]. 59. (309) Д. И. Багалѣй. „Описаніе Слободской Украинской губерніи”. Предисловіе. „Харьковскій Сборникъ”. 1889. Вип. З, відд. II, ст. 67. 60. (310) Д. И. Багалѣй. „Обозрѣніе Слободско – Украинской губерніи” неизвѣстнаго автора и неизвѣстнаго года”. Ibid., ст. 244. 61. Н. Сумцова. „Культурныя переживанія”. (311)а) „Кіевская Старина”. 1889, т. XXIV, січень, ст. 84 — 85; березень, ст. 671; т. XXV, квітень, ст. 133; травень і червень, ст. 485; т. XXVI, липень, ст. 34, 39; серпень, ст. 404, 417; т. XXVII, листопад, ст. 281, 283, 288, 290, 292, 312- 313. 1890, т. XXIX, травень, ст. 335; т. XXX, липень, ст. 87, т. XXXI, жовтень, ст. 50. (312) б) Кіевъ. 1890. [Убрання, звичаї, обряди, побутові деталі за Квітчиними повістями]. 62.(313)77. Р. Тимченко-Рубана. „Изъ воспоминаній”. „Историческій Вѣстни къ”, т. XLI, 1890, липень, ст. 105. [Про замір харк. дворян улаштувати Кадетський Корпус у Харкові й участь Г. Квітки в цьому]. 63. (314) „Илюстрована исторія Руси водъ найдавнѣйшихъ до нынѣшнихъ часовъ постя русскихъ и чужихъ историковъ”. Написавъ Ол. Бар- вѣньекій, членъ товариства „Просвѣта”. У Льв. 1890. Ст. 277. 64. (315) А. Пыпина. „Исторія русской этнографіи”. Пб. T. I. 1890. Ст. 361. [„Маяк ” і Основ ’ яненко]. 65.(316) А. Пыпина. „Исторія русской этнографіи”. , Т. ПІ. Пб. 1891. Ст. 15, 94, 109, 162, 204, 286, 307, 93, 208, 210, 303. [Квітка і своєрідність укр. л-ри. Квітка й літер, оточення. Срезнєвський, Мастак, Куліш про Квітку, то що]- 66. ТІ/. Драгоманова. „Чудацькі думки про українську національну справу”. (317) а) „Народ”. (Льв.). 1891. (318)6) Київ. 3-є вид. 1913. Ст. 25. (Твори Квітки космополітичні, як і твори Пушкина, Гоголя]. 67. (319) С. Р[усова]. „Харьковская журналистика начала настоящаго столѣтія”. „Кіевская Старина”. 1892, No 8, (серпень), ст. 173, 184, 186. [Описи переймання європейських звичок у творах Квітки. Оцінка Квіт ­ чиних „Листів Фалалея Повинухина ” з „Укр. Вѣстника ” 1816 р.]. 68. Б. Вільхівський, [Б. Грінченко]. „Українська книжка на селі”. Вадим Тарнавський — 15. ,198 (320)а) „Зоря”, (Льв.), 1892, ч. 6, ст. 113 — 116; ч. 7, ст. 134; ч. 8, ст. 155, 156. (321)6) Б. Грінченко. „Перед широким світом”. [Збірник статей]. Київ. 1907. Ст. 63 — 83. [Як селяни розуміли Квітчині твори]. 69. Е. Лихачева. „Матеріалы для исторіи женскаго образованія въ Россіи (1086 — 1856) “ . Ч. И. Время Императрицы Маріи Ѳедоровны (1796 — 1828). (322) а) Спб. 1893. Ст. 79 — 82. (323)6) Спб. 2 изд. 1899. Ст. 90 — 93, 96, 97. [Участь Квітки в Харк. Т-ві Доброчинности й Дівочому Інституті]. 70. (324) „Прошлое Харьковскаго Института благородныхъ дѣвицъ”. (Изъ рѣчи произнесенной 1 іюля на актѣ института бл. дѣвицъ ин ­ спекторомъ его Д. С. Георгіевскимъ). „Харьковскія Губернскія Вѣдомост и”. 1893, No 140, (3 іюня), ст. 2. [Участь Квітки в організації й керуванні]. 71.(325) Д. М[ордовцевъ]. „Квитка для народа”. „Южный Край”. 1893, No 4330, (11 авг.). [Доводить, що потрібні дешеві видання Квітчиних творів, бо Квітка пасує до сільського читання]. 72. (326) Проф. Д. И. Багалѣй. „Опытъ исторіи Харковскаго универси ­ тета®. (По неизданнымъ матеріаламъ). T. I. (1802 — 1815). Харь ­ ковъ. 1893-1898. Ст. ЗО, 60. [Участь Квітки у заснуванні Харк. У-ту|. 73. (327) Прив.-доц. В. В. Лапинъ. „Замѣтки къ „Исторіи Харьк. У-та” Д. Багалѣя”. „Записки Им пер. Харьк. У н и в е р с и т е т а”. 1895, кн. 4, ст. 235. [Спростовання тверджень Баталія що-до участи Квітки в підписці на уні ­ верситет]. ‘ (328) Рец. С. Т[омашівський]. „Записки Наукового Т-ва і м. Шевченка’ у Львові. 1896. T. XIII. „Наукова Хроніка”, ст. 5, 6. 74. В. Лапинъ. „Харьковское Общество Благотворенія (в 1812 — 1817 г.г.) “ . Историческій очеркъ. (По неизданнымъ документамъ). (329) а) „Кіевская Старина”. 1896, No 4, (квітень), ст. 41, 45 — 48, 51, 54— 58, 60, 61, 63, 64, 68, 70; No 5, (травень), ст. 129, 131 — 134, 140, 141, 143, 144; No 6, (черв.), ст. 328, 333, 337 — 343; No 7, (липень), ст. 103, 107, 109, 112. (330)6) Кіевъ. 1896. [Докладно висвітлено участь Квітки в організації й керуванні Т-вом]. 75. (331) „Молода Україна, її становище і шлях”. [Т. Зінъківський]. Т. Зіньківскій. „Писаня”. Т. 11. 1896. (Льв.). Ст. 86, 88, 91. 76 (332) Б. Глинскій. „Загробный журналъ Пушкина”. „Историческій Вѣ с т н и к ъ “ . 1897, січень, ст. 267, 269, 270. [Квітка в „Современникѣ” П. Плетньова]. ,— 199 — 77.(333)7. Глинскій. „Москвитянинъ”. „Историческій Вѣстникъ”. 1897, квітень, (кн. 4), ст. 254. [Квітка, як співробітник журналу). 78. (334) [Примітка М. Черняева до тексту Квітчиної статті про Харк. театр]. Н. И. Черняевъ. „Харьковскій театральный альма ­ нахъ”. X. 1900. Ст. 15. [Уваги про взаємини Квітки й Щепкина]. 79. (335) Проф. I. Флоринскій. „Нѣсколько словъ а малороссійскомъ языкѣ и новѣйшихъ попыткахъ усвоить ему роль органа науки и высшей образованности”. Кіевъ. 1899. Ст. 59, 61. [Визнає Квітку за помітного письменника, для якого укр. література мала етногр. значіння]. (336) [Те саме видав Т. Флоринський 1900 р. в Пб. (ст. 53, 55) під згл. „Малороссійскій языкъ и украинско-руській литературный сепаратизмъ”]. 80. (337) Н. Башкиргу.ва. „Изъ украинской старины”. „Русскій Архивъ”. 1900, кн. I, ст. 332, 333, 338. [Спогади про Г. Квітку, його вдачу, то що]. (337-а) Рец. М. Г. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка”. Льв. 1902, т. XLVI, кн. II, „Наукова хроніка”, ст. 2. ■8Л . (338) Ярослав Левицкій. „Львівска духовна Семинария в літах 1897 — 1901″. Львів. 1901. Накладом А. Хойнацкого. Ст. 53. [Про посилку Квітчиної „Марусі” на Угорщину]. 82. (339) Р-(усо]ва, [С.]. „Народник в україньскій літературі”. „Л їт e р а т. – Н а у к о в и й Вістник”. (Льв.). 1902, лютий, ст. 84 (2-ої нумерації). [Загальна оцінка Квітки, як об ’ єктивного реаліста, естета, але не демократа]. 83. (340) Bohdan Lepkyj. „Ukrainskâ literatura, ч. 1901″. „Slovan skÿ Preh led”. Praha. 1902, c. 6, ст. 293. І Інформаційного характеру замітка про Квітку]. 84.(341) С. Русова. „Поэзія земледѣльческой жизни”. „Образованіе”. 1903, No 3, (березень), ст. ЗО. [Одмінне змалювання села у класиків і сучасних письменників України]. 85.(342) Broz. Rud. „Probuzeni maloriiskcho nâroda”. „Slovanskÿ Pfehled”. Praha. 1904, ч. З, ст. 110. [Квітка випереджує західн.-европ. письменників у змалюванні села]. 86.(343) Профи Д. И. Багалѣй. „Опытъ исторіи Харьковскаго Универси ­ тета”. (По неизданнымъ матеріаламъ). T. II (съ 1815 по 1835 г.). Харьковъ, 1904. Ст. 742, 991, 1046 — 1049). [Квітка в „О-ве благотворения”, Дівочому Інституті, „О-ве Наук”, Харк. театрі. Приклад сутички місцевого оточення з університетськими викладачами; інцидент між проф. Пильгером і Гр. Квіткою]. 87. Ів. Федорченко. „Російська інтелігенція і українське питання”. (344) а) „Діло”. (Льв.). 1905, ч. 106 — 107. (345)6) „Кіевскіе- Отклики”. 1905. [Істор. нарис укр. національного рух} ’ в Росії у 1 пол. XIX в.]. ,— 200 — 88. „З паперів Шевченка * . [Передмова до 2 вид. „Кобзаря ” , писана в Седньові 1847 р.]. (346) а) „Літе р.-Наук. Віст ни к” 1906, кн. X. ст. 3. (347)6) „Былое”. 1906, кн. VI, ст. 3. [Погляд на Квітчину мову]. 89.(348)/1. Ефименко. „Исторія украинскаго народа”. Спб. 1906. Ст. 373. [Квітка — син своєї доби]. 90. (349) „Краткій очеркъ исторіи Харьковскаго Университета за первыя сто лѣтъ его существованія (1805 — 1905) “ , составленный профе ­ сорами: Д. И. Багалѣемъ, Н. Ф. Сумцовымз и В. II. Бузескуломз. Харьковъ. 1906. Ст. 93, 109-111, 170, 194. [Громадсько-літературна діяльність Квітки; його вплив на сучасне оточення. Участь Харк. У-та в святкуванні 100 роковин дня народження Квітки]. 91 .(350)Ягич. „Die ôsteuropaischen Literaturen und die slavischen Spra- chen “ . „Die Kultur des Gegenwart”. I, 9, herausgegeben von Paul Hinneberg von B. G. Teubner u. Leipzig. 1908. [Мову Квітки, від якої галичани відійшли, вважає за літературну]. (351) Peu. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка ” , у Льв. T. LXXXVI, ,1908. Ст. 214, 215, 216. (Спростовання думок Ягича]. 92. Д. Миллерз. „Хозяева и постояльцы”. (352) а) „Сборникъ Харьк. Исто р. – Филолог. О-в a”. T. XVIII, изданный въ честь проф. Н. Сумцова. („Пошана”). 1909. (353)6) Харьковъ. 1909. Ст. 8. [Тип москаля-постояльця у Квітчиних комедіях]. 93.(354)/7. А. Россіевъ. „На Украйнѣ”. (Къ 200-лѣтію Полтавской битвы). Путевыя впечатлѣнія. „Историческій Вѣстникъ”. 1909, кн. 7, (іюнь), ст. 909, 910. [У главі 2-ій („Въ Харьковѣ. Основа и могила Квитки Основьяненка”) зна ­ ходимо відомості про стан будинку, могилу й цікаві спогади садівника про побут Квітки на Основі]. 94. (355) „Изъ крымскаго дневника 10. II. Бартенева”. 1844 годъ. „Русскій Архивъ”. 1909, кн. III, ст. 98. [Читання роману „Похожденія Столбикова * ‘]. 95. (356) А. С. Грушевскій. „Изъ исторіи украинской этнографіи. Этно ­ графическія темы въ украинской литературѣ”. „Извѣстія Отдѣленія русс к. языка и словесности Имп. А к. Наукъ”. 1909. T. XIV, кн. 2, ст. 154, 1 78 — 179, 180. [Етнографічні екскурси в Квітчиних повістях]. (357) Pen. М. Возняк. „Зап. Укр. Наук. Т-ва і м. Ш е в ч. “ у Льв. T. ХСѴІИ. 1910. Ст. 210. 96. (358) „До характеристики харківського гуртка українських письмен ­ ників. „Панове риднокоханци!” Передмова А. Корсуна. (1846 р. у Тифлиси)”. Подав М. Возняк. „Зап. Наук. Т – в а і м. Ш е в ч. “ у Льв. 1910. T. ХСІІІ, ст. 134, 135-136. [Розмова Корсуна з Основ ’ яненком у правописній справі]. ,— 201 97. (359) H. Boczkowski. „Ukrajinska otâzka”. ,,Slo.vanskÿ P reh led”. Praha. 1910, ч. 1, ст. 21. [Побіжна згадка]. 98. (360) Проф. Н. Сумцовъ. „Отношеніе украинской литературы къ крѣ ­ постничеству”. „Южный Край”. 1911, No 10223, (20 лютого), ст. 4. [Квітка — піонер у змалюванні села: його герої вказували читачеві, що вони не укладаються в умови кріпацтва. Вплив на царську родину]. 99. А. Василько. [А. Ніковський]. „Українська література і кріпацтво®, (361) а) „Рада”. (Київ). 1911, No 44, ст. 3; No 45, ст. 2. (362)6) Київ. 1911. Ст. 21 — 31. ІКвітчин демократизм: сільські теми, сатира на панів, видання популярних книжок, добрі взаємини з селянами, то що]. (363) Рец. „Зап. Наук. Т-ва і м. Шевченка” у Льв 1912. Т. СУШ, ст. 197 [Закиди про „другий бік медалі у Квітки”]. 100. К. В. Сивковъ. „Крѣпостное право и русская изящная литера ­ тура (1762 -1861 г.г.) “ . (364) а) Изд. ,,’Задруга”. Москва. 1911. (365)6) 2 изд. 1917, ст. 43. [Цікавість до народа у Квітки, то що]. 101 . (316) Др. Богдан Барвінський. „Оповідання з рідної історії”. Жовква. 1911. Накладом видавництва чина св. Василия. Ст. 138. [Згадка про Квітку]. 102. (367) Д. Багалѣй и Д. Миллеръ. „Исторія города Харькова за 250 лѣтъ его существованія (съ 1655 по 1905 г.) “ . Историческая моногра ­ фія. Изд. Харьк. Городского Общ. Управленія. T. 11. (XIX и нач. XX в.). Харьковъ. 1912. (29×23). [В розділі 18 („Среднее женское образованіе”) на ст. 699 – 700: про участь Квітки в роботі Дівочого Інституту; в розділі 21 („Исторія Харьк. журнали ­ стики”) на ст. 782 — 783: про участь Квітки в харківських журналах; в роз ­ ділі 22 („Изящная словесность”) на ст. 807 — 811: біографія та оцінка творів; па ст. 814 — 815: про впливи на поетів 30 — 40 рр.; на ст. 815 — Квітка в „Мо ­ лодику 1843 р. “ ; в розділі 23 („Исторія театра”) на ст. 817-821: посилання на „Исторію Харьк. театра” Основ ’ яненка; на ст. 827 — 828: про Квітчині п ’ єси; в розділі 26 („Общественная благотворительность”) на ст. 904 — 905: про Квітку і’і Т-во Доброчинности; в розділі 27 („Быть и нравы харьковскаго о-ва “ ) на ст. 933 — 931: про брата А. Квітку; на ст- 945 — 946: про сатиру „Харьк. буль- варъ “ ;. 103.(368)3/. Возняк. „Просвітні змагання галицьких українців в 19 в. (до 1850 р.) “ . Нариси. Льв. 1912. Ст. 52. (Квітка в Галичині]. 104.(369)0. В. ПЦголевъ. „Украинское движеніе, какъ современный этапъ южнорусскаго сепаратизма”. Кіевъ. 1912. Ст. 46, 47, 148 — 150, 194, 196, 207. [Згадки ілюстративного характеру]. 1 04-а. (369-а) Ревюк Микола. „Про дієприкметники і дієприслівники в тво” рах Григорія Квітки-Основяненка, Марка Вовчка, Юрія Федько- вича і Василя Стефаника”. Звідомленє Дирекциї ц. к. державної ,— 202 — ґімназиї в Кіцманї за шкільний рік 1911 — 12. Кіцмань. 1912. Ст. 1 — 127. 105.(370)7/. Головацький. „З Розправи о язиці южноруськім і его нарі- чіях”. [Реферат зачитаний на З ’ їзді вчених руських 23. X. 1848 р.]. „Твори М. Шашкевича і Я. Головацького”. Льв. 1913. Ст. 242, 244. 106.(371) 77. 77. Сакулинъ. „Изъ исторіи русскаго идеализма. Князь В. Ѳ. Одоевскій. Мыслитель — писатель. Том I. Ч. II. Москва- 1913. Ст. 282. |В розділі „Главныя линіи въ развитіи русской литературы 30 гг. “ — по ­ біжна згадка]. 107. (372) „Объ отмѣнѣ стѣсненій малорусскаго печатнаго слова”. Кіевъ. 1914. Ст. 9. [Загальна висока оцінка Квітки, як письменника, народолюбця, популяри ­ затора, освітника]. 108.(373)0. Ефремовъ. „Судьба одной книги”. [„Кобзаря” Шевченка]. „Голосъ Минувшаго”. 1914, кн. И, ст. 38. |„Благонадійність “ Основ ’ яненка в очах де-яких верств у Галичині]. 109.(374) 77. Куліш. „Дві мові, книжня і народня”. (1858 р. 17. XII. Спб.). „Україна”. 1914, кн. З, ст. ЗО, 31. [Загальна оцінка Квітчиної творчости]. 110.(375)3/. Возняк. „Епізоди культурних зносин галицької і російської України в 1 половині 19 в. “ . „Записки Українського Наукового Т – в а в Київі”. Кн. XIII. 1914. Ст. 61, 67, 68, 69, 73, 79, 81, 87, 91, 93, 98, 107. 109, 111 — 112, 113 — 114, 118, 119, 122, 124, 126, 127,.129, 130, 132, 133 — 134, 140, 141, 142. [Квітка в Галичині]. 111. (376) Ів. Вагилевич. „Rozprawy о jçzuky ruskim”. [Писана між 1845 і 1848 р.]. „Зап. Укр. Наук. Т-ва в Київі”. 1914, кн. XIII, ст. 133 — 134. (В розвідці М. Возняка „Епізоди культурних зносин…”] 112. [377) Игнатовъ И. „Театръ и зрители. Николаевская эпоха”. „Голосъ Минувшаго”. 1915, кн. 1, ст. 42. [Посилання на Квітчину статтю про Харк. театр]. 113. „Украинскій вопросъ”. Составлено сотрудниками журнала „Ук ­ раинская Жизнь”. (378) а) Изд. 2. Москва. 1915. Ст. 43, 73- 74, 96. (378-а)б) Изд. 3. М. 1917. Сг. 47, 80, 105. ]У статтях про нац. рух в 1 пол. XIX в. і художню літературу того часу — піднесено значіння Квітчиних повістей]. 113-а. (378-6) „Що кожний Українець повинен прочитати з рідного пись ­ менства”. „Розвага”. Ілюстрований календар на рр. 1916 і 1917. Па ­ мятна книжка полонених українців. Вид. української таборової організації в Фрайштадті, Фрайштадт. 1916 р. Ст. 312 — 313. ,— 203 — 1 14. (379)4/. Возняк. „Наша рідна ‘ мова “ . Друге вид. Накладом Союза Визволення України. Відень. 1916. Ст. 7, 10, 12. 115.(380) Dr. Ohonovszkyj Emil. „Arorosz és ukrân nyelo viszonya. (Das Verhâltniss der ukrainiszen Sprache zur Russischen)”. „Ukrania”. Будапешт. 1916, 5 — 6 sam, ст. 114. 116.(381)7. Дорошенко. „Українство в Росії. Новійші часи”. Накладом і „Союза Визволення України”. Відень. 1917. Ст. 5. 117.(382)21/. Драгоманов. „Листи на Наддніпрянську Україну”. Київ. 1917. [Писане ЗО марця 1893. Софія]. Ст. 4, 38, 60, 80, 115, 118. [Побіжні згадки про Квітку, його монархізм, мову, то що]. 118.(383)7. Грінченко. „Листи з України Наддніпрянської”. Київ. 1917. Ст. 37— 38, 57. (384) [„Листи з України Наддніпрянської” Б. Грінченка вперше були дру ­ ковані в „Буковині” 1892 р. за псевд. П. Вартового]. [Про Квітчин російський й український патріотизм]. 118-а. (384-а) Ол. Дорошкевич. „Історія української літератури на вчитель ­ ських курсах”. „Вільна Українська Школа”. 1917, No 1, (вересень), ст. 26, 27. [Погордливий погляд на Квітчину творчість]. 119. (385) М. Грушевський. „Ілюстрована історія України”. Київ. 1917. Ст. 490, 491. [Загальна оцінка]. 120. (386) Проф Д. І. Багалій. „Історія Слободської України”. Харьків. 1918. Ст. 280, 282, 290 — 291. [Загальна оцінка творів і значіння]. 121. їв. Огівнко. „Українська культура. Коротка історія культур ­ ного життя українського народа”. (387) а) Вид. 1-ше. Київ. 1918. Ст. 9, 112, 113, 128. (388) 6) Вид. 2-ге. Ляйпціг. 1923. Ст. 9, 111, 112 — 113, 128. [Згадується з ріжного приводу]. 122. (389) ІОліан Охримович. „Короткий нарис розвитку української на ­ ціонально-політичної думки в 19 ст. “ . Ч. І. Київ. 1918. Ст. 19 — 20, 22. [Відсутність нац, ідеалів, „лесть русскому оружию” у Квітки]. (390) [Те’саме передруковано у книзі М. Яворського „Україна в епоху капіталізму”. Вип. І. 1924. Ст. 347]. 123. (391) С, Пфремов. „Квітка в Галичині”. „Наше минуле”. 1918, ч. 2, ст. 32 — 39. 124. (392) Проф. М. Сумцов. „Начерк розвитку української літературної мови”. Харків. 1918. Ст. 7, 14. 125 (393 ) ..Teuille à ajouter au D і c t і о n n а і r e Encyclopédique „Larousse”. Page Nr 1630 au mot „Ukraine” d ’ après les der ­ niers donnés de la science par Georges de Gassenko. Bucarest. 1919. Ст. 1630 d. ,— 204 — 126.(394) С. Єфремов. „Біля початків української критики. (Куліш, як лі ­ тературний критик) * ‘. „К ни гарь”. 1919, ч. 23— 24, ст. 1530, 1532 — 1535. [Погляди Куліша на Квітку]. 127. (395) О. Дорошкевич. „Українська література в школі”. Спроба мето ­ дики. Київ. 1921. Ст. 28, 48, 94, 98. 128. (396) Иеремия Айзеншток. „Изучение новой украинской литературы”. (Заметки). „Путь Просвещения”. 1922, No 6, (Жовт.), ст. 138, 143, 144, 149, 150, 151. 129. (397) Дмитро Дорошенко. „Славянський світ в його минулому і су ­ часному”. Т. ПІ. Берлін. 1922. Ст. 62, 63, 64, 67, 73, 68. 130.(398) Акад. С. Єфремов. „Дорогою синтезу”. Огляд історіографії українського письменства. „Зап. Істо р.-Фі лолог. Відділу У А Н “ . 1923 р., кн. II — III, ст. 92, 93. 130-а. (398-а) Дмитро Загул. „Поетика”. Київ. 1923. Ст. 40, 57. [Жанр „Марусі” й „Сватання”]. 131. (399) В. Домбровський. „Українська стилистика і ритміка”. Підручник для середніх шкіл і для самонавчання. (Перемишль). 1923. Ст. 1, 19, 20, 21, 56, 96, 103, 103 — 104, 115. [Про стиль і мову Квітки]. 132. (400) И. Н: Столпянский. „На заре украинофильского движения”. „И стор. -литературный сборник, посвященный Вс. Изм. Срезневскому” ’ Лнгр. 1924. Ст. 421, 425. [Відзиви „Сѣверной Пчелы” про Квітчині твори]. 133. (401) В. Домбровський. „Українська поетика”. Підручник для середніх шкіл і для самонавчання. (Перемишль). 1924. Ст. 33, 39, 63, 67, 71, 78, 80, 143. [Формальна аналіза Квітчиних творів]. 134. (402) В. Заїкин. „Харківський Університет. Його роля в історії куль ­ турного і громадського життя на Україні”. (В 120 роковини за ­ снування). „Стара Україна”. Льв. 1925, ч. І — II, ст. 27. [Згадка про невдалі виступи Квітки в Харк. журналах 10 рр. 19 ст. Поява Квітчиних повістей, як наслідок культ, розвою у звязку з університетом, то що]. 134-а. (402-а) Акад. Михайло Грушевський. „Місія Драгоманова”. „Україна”. 1926, кн. 2 — 3, ст. 17. [Квітчині „Листи до любезних земляків” і брошюра Волховського „Прав ­ диве слово до земляків”]. 135. (403) А. Барвінський. „Коротка історія українського народу”. Друге вид. 1926 Ст. 54. [Коротка замітка загального змісту]. 136. (404) А. Ковалівський. „З історії української критики”. ДВУ. 1926. Ст. 28, 33 — 34. [Куліш і Грінченко про Квітку]. ,— 205 — 136-а. (404 а) Виктор Виноградов. ,, Про теорію літературних стилів”. „Життя й Революція”. 1927, кн. 1, ст. 69. 136-6. (404-6) Др. Ол. Колесса. „Погляд на історію української мови”. „Український В. Університет в Празі в роках 1921 -1926″. В Празі. 1927. Ст. 52. [Зауваження про мову Квітки]. 4 37 . ДОЗ) Проф. Василь Сиповський. „Україна в російському письменстві”. Ч. І (1801- — 1850 рр.). У Київі. 1928. (Українська Академія Наук. Збірник і с т о р.-ф і л о л о г. Відділу No 58). Ст. З, 5, 17, 22, 56, 204, 206 — 207, 220, 221 — 224, 270, 278 — 279, 287, 292, 314, 315, 316, 317, 334 — 340, 356 — 357, 357, 358, 359, 374, 377, 375, 378, 379, 380, 386, 387-388, 391, 392, 393, 394, 395, 396. [Докладно про російські твори Основ’яненка і а його переклади; на ст. 315: про ріжниці в творчосте Шевченка й Квітки]. 144 * ). (405-а) „Програма до курсу; „Історія нового українського пись ­ менства (XIX і XX вв.) “ . Факпрофос III та IV курс літ.-лінгв. п/в. “ . Проф. II. II . филиповгіч. *) Останню назву позначаємо No 144, а не 138, зваживши на 7 NoNo (104-а, 113-а, 118-а, 130-а, 131-а, 136-а, 136-6), що їх довелося вставити після того, як покажчика було складено і один No 38, іпо довелося його усунути. „Бюлетень методичного консультаційного б го ­ ра при Київському Інституті Народньої Освіти”. Ч. 4. 1928 р. Березень. Вид. Київського Інституту Народньої Освіти. Ст. 4 2. [Програма до вивчення Квітки, література про нього і теми]. ,Б. БІОГРАФІЧНІ РОЗВІДКИ, СТАТТІ, ЗАМІТКИ ПРО Г. КВІТКУ, ЙОГО РІД І ПРО ИНШИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ. І. Покажчик матеріялів про рід, родичів письменника, оточення, прізвище. 1. (406) Ив. Вернете. „Мысли о Харьковѣ”. „Украинскій Вѣстникъ”. 1817, ч. 8, лист., ст. 190. [Опис Основи; характеристика батька Гі сестри Квітчиної]. 2. (407) „Краткое историческое свѣденіе о Харьковской губерніи. 1. Основаніе слободскихъ полковъ. II, О Харьковѣ и уѣздныхъ го ­ родахъ Харьковской губерніи”. Григорій Квитка. Прибавленія къ „Харьковскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ”. 1838, NoNo 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26. 3. (408) „Основянскія оранжереи А. Ѳ. Квитки”. „Харьковскія Губернскія Вѣдомости”‘ 1840, No 16, ст. 150 — 151; No 17, ст. 159. 4. (409) „Объ участіи Слободскихъ полковъ въ походахъ 1727, 1728 и 1730 гг. “ . „Памятники для исторіи языка и словесности Южноруссіи (Малороссіи и Червоноруссіи)”. А. М[етлинскій]. Исторія. Харь ­ ковъ. 1840. Ст. 12 — 14, 16 — 18, 24 — 25, 30 — 33, 39, 47, 50, 58-60, 63, 66. ІДонесіння, накази, листа Квіток і до Квіток від князя М. Голіцина, Ів. Бібікова, кн. Трубецького та ин.]. 5.(410) [Уривок з Квітчйного фамільного літопису від 1725 — 1727 р. ] . Ibid. Ст. 70 — 71. 6. „О слободскихъ полкахъ”. Г. К[витка]. (411) „С о в р ем е н никъ”, t . XVII, 1840, кн. 1, відд. „Русская исто ­ рія”, ст. 61 — 104, (друга нумерація). (411-а) „Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства. Харк. 1890. Ст. 413 — 440. (411-6) „Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства (друге). 1901. Ст. 413 — 440. 7. [Г. Квитка]. „Городъ Харьковъ”. (412) „Современникъ” т. XX, 1840, кн. 4, відд. „Топографія”, ст. 100 — 145 (2 нумерації). (412-а) „Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства. 1890. Ст. 451 – 480. ,— 207 — (412-6) „Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства (друге). 1901. Ст. 451 — 480. 8. „Основаніе Харькова”. Старинное преданіе. Основьяненко. (413) ,.М о лод и къ “ на 1843 г. Украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ. Часть первая. Харк. 1843. Ст. 7 — 73. (413-а) „Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства. 1890. Ст. 353 — 402. 413-6) „’Сочиненія Г. Ф. Квитки”. T. IV. Вид. Харк. Земства (друге). 1901. Ст. 353-402. 9.(414) „Русская родословная книга”. Изд. „Русской старины”. Спб. 1873. Ст. 193. [Короткі, неповні відомості про рід Квіток]. 10.(415)7. П. Щелкове. „Историческая хронологія Харьковской губер ­ ніи”. Харьковъ. 1882. Ст. ЗО, 81, 85, 96, 98, 104, 111,130, 172, 216, 299. [Перелік історичних дат, що обходять Г. Квітку та його рід від 1666 до 1878 р.1. 11. (416) „Выписка изъ фамильной записи Квитокъ”. Сообщена прот. Іоан. Лук. Чижевскимъ. „Харьковскій Календарь” на 1885, відд. IX („Литера ­ турно-научный”), ст. 655. (417) Рец. Д. Багалѣй. „Кіевская Старина”. 1885, т. XI, березень, ст. 557. 12.(418)77. Сумцовв. „Малороссійскія фамильныя прозванія”. „Кіевская Старина”. 1885, т. XI, лютий, ст. 222. 13. (419) Л. В. Илляшевичв. „Краткій очеркъ исторіи Харьковскаго дво ­ рянства”. Харьковъ. 1885. Ст. 87 — 88; приложения, ст. З, 33. |Де-що з діяльносте А. Квітки; перелік Квіток дворян]. 14. Д. И. Багалѣй. „Основаніе города Харькова”. (420) а) „ X а р ь к о в с к і й К а л е н д а р ь “ на 1886 г., відд. IX, ст. 69 — 70. (-121) Рец. Ѳ. Н. „Кіевская’ Старина”. 1886, т. XIV, кн. 2, (лютей), ст. 378. (422) б) Д. И. Багалѣй. „Очерки изъ русской исторіи”. T. II. Моно ­ графіи и статьи пЬ исторіи Слободской Украины. Харьковъ. 1913. Ст. 26 — 27. 15. (423) „Извлеченія Преосвященнаго Филарета Харьковскаго изъ фа ­ мильныхъ записокъ Квитокъ”. Сообщилъ Д. И. Багалѣй. „Харьковскій Сборникъ”. 1889, вип. З, відд. II, ст. 189. 16. (424) Прот. П. Лащенковз. „Домовыя церкви въ покояхъ слободско ­ украинскихъ дворянъ – помѣщиковъ. III. Покровская въ селѣ Основѣ Харьк. уѣзда”. Ibid. Ст. 13. 17.(425)7/. Шугуровь. „Илья Ивановичъ Квитка, неизвѣстный писатель конца прошлаго и начала текущаго столѣтія”. „Кіевская Старина”. 1890, No 3, (березень), ст. 444 — 453. 18. і42о)І>иязб А. В. Лобанове -Ростовскій. „Русская родословная книга”, T. I. Изд. 2. Спб. 1895. Ст. 261 -262. [В розділі „Квитки” — про рід Квіток від 1666 до 1878 p.]. ,— 208 — 19. Б. Б. „Квитка – малорос, дворянскій родъ “ . (427) а) „Энциклопедическій Словарь Брокгауза и Эф ­ рона”. T. XIV. Півтом 28. 1895. Ст. 881. (428) 6) Ibid. T. XXI. 1914. Ст. 416. 20. (429) В. ТІ. Карповъ. „Харьковская старина”. Изъ воспоминаній ста ­ рожила. Харьковъ. 1900. Ст. 371. [Про картинну галерею на Основі). 21 . (430) TfyogS. Д. И. Багалѣй. „Опытъ исторіи Харьковскаго У-та “ . T. I. (1802 — 1815). Харьк. 1893 — 1898. Ст. 30, 60, 173. [Квітки й університет]. z 22. (431) Л. Башкирцева. „Изъ украинской старины”. „Русскій Архивъ”. 1900, кн. I, ст. 329, 332, 333, 338. [Час купівлі Основи; npç сестру та брага Г. Квітки і про родича Кві ­ точку]. 23. (432)77. А. Гороновскій. „Къ исторіи харьковскаго земскаго ополченія въ 1812 г.”. „Русская Старина”. 1905, кн. 3, (берез.), ст. 577, 58!, 585, 589-595. [Багато відомостей про Андрія Квітку, брата Грииькового|. 24. (433) Н. Тихій. „В. Н. Каразинъ. Его жизнь и общественная дѣятель ­ ность”. К. 1905. Ст. 148, 149, 1 53, 163. [Про діяльність Андрія Квітки il В. Каразина у Філотехнічному Т-ві]. 25. (434) С. Петлюра. „З переписки Хведора Квітки з Антоном Головатим”. „Україна”. 1907, т. III, кн. 7 — 8, (липень — серпеньст. 186 — 201. [Ст. 186 — 190: передмова С. Петлюри; ст. 190 — 201: листи Ф. Квітки від 28.Х.1792, 17.ІІІ.1794, 1.ѴІ.1795 р.І. (434-а) Peu. І. Д[жиджора|. „Записки Наук. Т-ва і м. Ш е в ч е н к а “ . Льв. Т. 86, 1908, кн. VI, ст. 162 („Наукової хроніки”). 26. (435) Н. М. Б-[ажен]овз. „Родители Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка”. „Южный Край”. 1908, No 9541, (18 нояб.), ст. 3. [Змістовна стаття, обґрунтована багатьома матеріалами, про батьків Гр. К вітки]. 27. (436) Б. Модзалевскій. „Малороссійскій родословникъ”. T. I (A — Д). Кіевъ. 1908. Ст. 243, 309. T. Il (E — К). Кіевъ. 1910. Ст. 137, 187. T. Ill (Л — О). Кіевъ. 1912. Ст. 578. T. IV (П — С). Кіевъ. 1914. Ст. 56. [Де-які відомості про Квітчиних предків, здебільшого жінок]. 28. (437) „Автобіографія В. Максимова”. „Голосъ минувшаго”. 1913, кн. IV, ст. 170. [Побіжні відомості про родичів Г. Квітки Башуцьких]. 29. (438) Д. 7. Баїалій. „Історія Слободської України”. Харьк. 1918. Ст. 280, 282. [Про рід Квіток]. 30.(439) 7′. К. Лукомскііі. „Старинныя усадьбы Харьковской губерніи” 1917. ,— 209 — tl. Покажчик біографічних розвідок, статей, заміток, спогадів про Г. Квітну. 1) Некрологи і ювілейна література. 1843 — 1844 рр. 1. Сытенко. [Короткий некролог]. ( 440) а ) „Одесскій Вѣстникъ”. 1843, No 66, (18 серпня), ст. 315. (441)6) „Московскія Вѣдомости”. 1843, No 103, (28 серпня), ст. 613. (442) в) „С а н к т п е те р б у р г с к і я Вѣдомости”. 1843, No 195. (29 серпня), ст. 904. 2. И. Срезневскій. „О кончинѣ Г. Ѳ. Квитки 8-го августа 1843 г. “ . (443) а) ..Прибавленія къ ..Харьковскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ”. 1843, No 33, (21 серпня), ст. 298 — 300. (444 ) б) „Москвитянинъ”. 1843, ч. IV, кн. 8, ст. 501 — 504. [Передрук, з незначними скороченнями, в формі листа з Харкова до ре ­ дактора М. Погодина]. (445) в) [Під загл. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка”. (Изъ Харьк. Губ. Вѣд.)]. „Русскій Инвалидъ”. 1843, No 195, (3 вересня), ст. 777 — 778. (446; г) [Під загл. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка”. (Изъ Харьк. Губ, Вѣд.)]. „Санкт петербургскія Вѣдомости”. 1843 p., No 200, (5 вересня), ст. 927 — 928. (447) ґ] [Під загл. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка”. (Изъ Харьк. Губ. Вѣд.)]. „Прибавленія къ „Курскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ”. 1843, No 39, (25 вересня), ст. 318 — 320. (448) д) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. Погодина”. Кн. 7. Спб. 1893. Ст. 138 — 141. [Подається в тексті біографії у формі листа І. Срезнєвського до М. По ­ година]. (449) е) [Під загл. „Рѣчь И. Срезневскаго надъ гробомъ Квитки”]. „Русская Старина”. 1893, кн. 8, (серпень), ст. 388 — 390. (Подав Вс. і. Срезнєвський з нагоди 50-х роковин смерти]. 3. (450)[Ф. Коні]. „Некрологъ Г. Ѳ. Квитки”. „Л и т е р а т у р н а я Газет а”. 1843, No 35, (5 вересня), ст. 650. [Оцінка Квітки, як людини й письменника]. 4. (451) [Згадки про смерть Основ ’ яненка в рецензії ZZ на „Молодикъ на 1843 г. Ч. І “ ]. „Сѣверная Пчела”. 1843, No 273, (3 грудня), ст. 1090. 5. (452) [Примітка до рецензії на Квітчину статтю „1812 годъ въ про ­ винціи”]. „Ж урналъ Министерства Народи. Проев ѣщ єні я”. 1843, ч. XXXIX, відд. VI, („Обозрѣніе русскихъ газетъ и жур ­ наловъ”), ст. 221. (Співчутлива не^роложна замітка]. ,— 210 — 6. (453)(1. Бецъкий.]. „Объясненіе литографическихъ снимковъ”. „Молодикъ на 1 8 4 4 г. “ [Ч. III]. Харьковъ. 1843. Ст. 279. [В поясненні до літографічного відбитку Квітчиного автографа знаходимо замітку про смерть Основ ’ яненка]. 7. (454) „Отъ издателя”. [7. Бецького]. „Молодикъ на 1844 г. “ . Украинскій сборникъ, издава ­ емый И. Бецкимъ. Спб. [Ч. IV]. 1844. Ст. 241. [Повідомлення про смерть Квітки, його заслуги, то-що]. 1878 — 1879 рр. (Соті роковини дня народження). 8. (455) „Харьковъ. 14 мая. (Корресп. Спб. Вѣд.) “ . „С.-Петербургскія Вѣдомости”. 1878, No 136, (19 мая), ст. 3. [Анекдотичне повідомлення про наступний ювілей Квітки, який ніби ще живий і написав між иншим „Наталку Полтавку”]. 9. (456) „Харьковъ. 14 мая. (Спб. Вѣд.) “ . „Голосъ”. (Спб.), 1878, No 138. [Передрук попереднього повідомлення з „Спб. Ведомостей”]. 10.(457) М. Башуцкая. „Письмо о Квиткѣ”. „Голосъ”. (Спб.). 1878, No 141. [Спростовання попереднього повідомлення). 11. (458) „Б и р ж е в ы я Вѣдомости”. 1878, No 319, (18 нояб.), ст. 1. [Біографія, відомості про ювілей]. 12. А. — „Г. Ѳ. Квитка” (біографическій очеркъ). (459) а) „С.-П етербургскія Вѣдомост и “ . 1878, 18 ноября, стр. 1 . (459-а) б) [Під згл. „Гр. Квѣтка-Основяненко. (Спб. Вѣд.)”]. „Слово”. (Льв.). 1878, No 124. 13. (460) С. Бѣликовъ. „Біографія Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка”. „Харьковскія Губернскія Вѣдомости”. 1878, No 302, (18 нояб.), ст. 2 — 3. [На ст. 2 — примітка редакції: згадка про 100 роковини дня народження Квітки і вшанування статтею С. Бєлікова]. 14. (161)77. Л — яз. „Фельетонъ. Квитка Г. Ѳ. (по поводу исполнивша ­ гося сегодня столѣтія дня рожденія его)”. „Новороссійскій Телеграфъ 11 . 1878. No 1119, (18 нояб.),. ст. 1 — 2. [Біографія]. 1 5. (462) А. Н. Сальникове. „Г. Квитка-Основьяненко”. „Живописное Обозрѣніе”. (Спб.). 1878. T. II, No 4/, (19 Нояб.), ст. 425 — 426; No 48, ст. 435. [Біографічний нарис з нагоди ювілею]. 16.(463) „Злобы дня. 18 Ноября”. „Петербургскій Листок”. 1878, No 229, (19 Ноябр.)- СТ. 1-2. [Повідомлення про ювілей, стисла біографія й анекдоти про Квітку] ,— 211 17. (464) „Мѣстная хроника”. „Харьковскія Губернскія Вѣдомости”. 1878,No303, (19 Нояб.), ст. 2. [Опис святкування ювілею в Харкові: панахиди, лекція О. Потебні, то-що]. 18.(465). „Мѣстная хроника”. Ibid., No 304, (20 Нояб.), ст. 1. [Про святкування ювілею в Харківському драматичному театрі, постановку „Мертвеца-Шалуна ” при діяльній участі Н. Дюкова|. 19. (466) „Чествованіе памяти Г. Квитки. (Отчетъ о торжественномъ обѣдѣ въ сотую годовщину со дня рожденія Квитки, состояв ­ шемся въ Пб. 18 Нояб. 1878 г.) “ . „Новое Время”. 1878, No 981, (20 нояб.). [Переказано промови М. Костомарова, Г. Данилевського, Д. Мордовцева; наведено листа Ізм. Срезнєвського, ювілейні телеграми]. 20. (467) „Отчетъ о засѣданіи Общества Нестора-Лѣтописца”. [19. XI. 1878 р.[. „Кіевлянинъ”. 1878, NoNo 143, 144. [Реферовано доповідь В. Науменка про Г. Квітку, зачитану на засіданні присвяченому пам ’ яті Г. Квітки]. 21.(468)5. Науменко. „Краткій очеркъ жизни и литературной дѣятель ­ ности Г. Ѳ. Квитки (Основьяненка)”. „Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора- Лѣтописца”. Кн. 2. 1888. Ст. 78 — 87. [В протоколі засідання „Общества Нестора-Лѣтописца ” від 19.Х1.1878 p., присвяченого пам ’ яті сотих роковин народження Квітки]. 22. (469) А. Котляревскій. „Вступительное слово”. Ibid. Ст. 77. [В протоколі засідання „Общества Нестора-Лѣтописца” від 19.ХІ.1878 р. присвяченого пам ’ яті сотих роковин народження Квітки]. 23. (470) „Одесскій Вѣстникъ “ . 1878, No 259. [Повідомлення про святкування ювілею в Спб.]. 24.(471). „Празднованіе юбилея Г. Ѳ. Квитки въ Харьковѣ” (отъ корресп. „Правды”). Харьковъ. 18 Ноября. Едо. • „Правда ” . (Одесса). 1878, No 261, (23 Ноября), ст. 3. [Про лекцію О. Потебні, проголошену під час святкування ювілею в Харк Університеті). 25. (472) „Юбилей Квитки”. „Одесскій Вѣстникъ”. 1878, No 261, (24 Нояб.). [Опис святкувань у Харкові, Київі й Спб.]. 26. (473). „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. Біографическій очеркъ. „Елисаветградскій Вѣстник ъ”. 1878, No 128, (24 Нояб.), ст. 2 — 3, No 130, ст. 2. [Стаття з нагоди 100-х роковин дня народження]. 27. (474) Харьковъ. (Корресп. „Русскаго Міра”). К. „Русскій Міръ”. (Спб.) 1878, No 322, (24 нояб.), ст. 3. [Опис святкування ювілею в Харкові]. 28. (475) „М о с к о в с к і я Вѣдомости”. 1878, No 300, (25 Нояб.), ст. 4, [Повідомлення з Харкова про ювілей]. ,212 — 29. (476) „Н е дѣ л я”. Ежедневная газета. (Спб.). 1878, No 48, (26 нояб.), ст. 1584. [Опис святкувань ювілею в Харкові й Петербурзі]. ЗО. (477) „Намъ пишутъ. Изъ Кіева”. „Недѣля”. 1878, No 48, (26 Нояб.), ст. 1597 — 1598. ]Про святкування в Київі]. 31. (478) „Русскія Вѣдомости”. (Москва). 1878, No 299, (26 Нояб.), ст. 2. [Про святкування роковин у Харкові]. 32. „Отчетъ о лекціи А. А. Потебні” [проголошеній під час урочи ­ стого святкування 100 роковин дня народження Квітки в Хар ­ ківському університеті]. (479) а) „Одесскій В ѣ с т н и к ъ “ . 1878, No 264, (28 нояб.). (480)6) „Русская Правда”. 1878, Ноябрь. (481) в) „Трудъ”. (Кіевъ). 1878, Ноябрь. 33. (482) И. Поповъ. „100 лѣтній юбилей Грыцька Основьяненка”. „Донскія Областныя Вѣдомости”. 1878 г., No 93, (29 Нояб.), часть неофиціальная, ст. 1 — 2. [Про святкування ювілею в Харкові]. 34. (483) „100 лѣтній юбилей Григорія Ѳедоровича Квитки”. „Газета А. Гатцука”. Политико-литературная, художе- , ственная и ремесленная. (Москва). 1878, т. IV, No 47, (1 декабря), ст. 773. [Про святкування ювілею в Харкові]. 35.(484) „Другъ Народа”. Народная газета. Кіевъ. 1878, No 23, (2 де ­ кабря), ст. 361 — 363. [Відомості про ювілей, біографія й огляд творів]. 36. (485) „Провинціальные наброски. Особенность юбилея Квитки”. „Недѣля”. (Спб.). 1878, No 49, (3 декабря), ст. 1640 — 1642. 37. „Річ Ивана Верхратского про Григория Квітку-Основяненка ви ­ голошена на вечерницях в соті роковини родин писателя улад- них в сали Народного Дому”. (486) а) „Правда”, часопись политична… 1878, ч. 22 — 24. (487) 6) У Львові. 1878. З печатні Т-ва имени Шевченка. 40 ст. 38. (488) II. Быковъ. „Григорій Квитка (Основьяненко). По поводу 100 лѣтняго юбилея съ дня рожденія”. „Всемірная Иллюстрація”. T. XXI. 1879, No 522 (2)> (6 января), ст. 34 — 36. (Біографія складена за Г. Данилевським] 39. (489) „Изъ жизни Г. Ѳ. Квитки (Грыцька Основьяненка) 11 . „Западная Почта”. (Варшава). 1879, No 23, (28 января), ст. 1. [Коротка біографія й переказ анекдотів про Квітку]. 40. (490) Петръ Гильтебрандтъ. „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. „Древняя и Новая Р о с с і я “ . 1879, No 4, (апр.), ст. 339 – 341 . [У відділі „Замѣтки и Новости * — коротка біографія з нагоди ювілею]. ,— 213 — 41.(491) H. В. Быкове. „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко ** . (Біографическій очеркъ). „Огонекъ”. 1879, No 8,. сг. 174 — 176. 42.(492) Я. Ѳ. Сумцовб. „По поводу юбилеевъ Квитки и Грибоѣдова’ * . „Харьковъ”. (Газета). 1879, No 301. 43. (493) „П равда”. (Льв.). 1879, грудень, ст. 786. (Замітка про вшанування нам ’ яти Г. Квітки 10.XÎI у Т-ві „Дружній Лих. вяр “ і згадка про доповідь зачитану там І. Кокорудзэм]. 44. (494) „Грунт, книжка та „препятствія”. (Листи j уваги впорьадчика \М. Драгоманова] про новини на Україні). Стари) грунтови] чо ­ ловік і нови) )убіле) „съ препятствіями”: столітні роковини Квітки в Харькові, Петербурзі j Ки)іві “ . „Г ромада “ . Українська збірка, впорьадкована М. Драгома- новим. Genève. Ч. 4. 1879. Ст. 235 — 260. 45. (495) X Мордовцевб. ,.Н. Костомаровъ въ послѣднія десять лѣтъ его жизни (1875 — 1885) “ . ..Русская Стари на “ . 1885, No 12, (грудень), ст. 659 — 662. [Докладний опис святкування 100 роковин дня народження Г. Квітки 1878 року при активній участі М. Костомарова]. 46. (496) „Памяти Гр. Ф. Квітки”. Львів. 1 (13) серпня 1889 р. „Правда”. Місячник політики, науки і письменства. (Льв.). T. IV. Вип. XI. (Серпень). 1889 р. Ст. 85 — 88. [Передовиця]. 1893 р. (50-ті роковини дня смерти). 47.(497),,50 лѣтіе со дня смерти Григорія Ѳедоровича Квитки-Основья- ненка и его могила ** . Вл. II — ко. „Харьковскія Губернскія В ѣ д о м о с т и * ‘ . 1893, No 178, (11 іюля), ст. 2. [Замітка про наступний ювілей; опис могили, що перебуває в прикрому стані, й заклик поліпшити стан могили, зважаючи на великі заслуги пись ­ менника]. [Частковий переказ цієї замітки див.: 1) в „Кіевской Старинѣ” 1893 p. (за серпень, ст. 297 — 298). під загл. „О могилѣ Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка”; 2) в „Зорі”, (Льв.), 1893, ч. 16, ст. 332, під загл. „І. Франко. .Могила Квітки- Основяненка]. 48. (498) „Хроника ** . „Новости и Биржевая Газета ** . 1893, Яе 216, (8 авг.). ст. 3. [Біографія з нагоди ювілею|. 49. (499) Я. „Альбомъ. Квитка-Основьяненко ** . „Русская Жизнь ** . 1893, No 209, (8 авг.), ст. 3. [Докладна біографія з нагоди ювілеюф 50. (500) „Григорій Квитка-Основьяненко ** . „Сѣверъ ** . (Пб. журнал). 1893, No 32, (8 авг.), ст. 1719 — 1720. [Біографічний нарис із докладною оцінкою творів). Вадим Тарнавський — 16. ,— 214 — 51 . (501 ) К. Лейко. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко (1778 — 1843) “ . „Харьковскія Губернскія Вѣдомост и”. 1893, No204, (8 авг.), ст. 2. [Стисла біографія і докладна інформація про школу на О снорі ]. 52. (502) „Харьковъ. 7 августа 1893 г. “ . [Передовиця]. „Южный Край”. (Харк.). 1893, No 4327, (8 авг.). 53. (503) Д. М[ордовцевз]. „Григорій Квитка”. Ibid., No 4327, (8 авг.). [Біографія]. 54. (504) „Мѣстныя извѣстія”. „Харьковскія Губернскія Вѣ до м о с т и ” . 1893, No205 * (9 авг.), ст. 2. [Святкування ювілею в Інституті Шляхетних дівиць; уривки з промови 1. Ліницького, що висвітлює значення Квітки для Інституту]. 55. (505). „Мѣстныя извѣстія * 1 . Ibid., ст. 2. [Про святкування ювілею в «Общественной Библіотекѣ ** м. Харкова) 56. (506) „Мѣстная Хроника”. „Южный Край 11 . (Харк.). 1893, No 4328, (9 авг.). [Замітка про святкування ювілею в Харкові], 57.(507) „Русскія Вѣдомости 11 . 1893, No 218, (10 авг.), ст. 1. [Повідомлення з Харкова про святкування ювілею]. 58. (508) „Мѣстная хроника”. „Южный Край 11 . 1893, No 4329, (10 авг.). [Замітка про святкування ювілею в школі на Основі]. 59. (509) „Ю ж а н и н ъ “ . (Николаевъ). 1893, No 176, (11 авг.), ст. 3. [Коротке повідомлення про ювілей]. 60. (510) „50 лѣтіе со смерти Квитки 11 . „Недѣля”. 1893, No 33, (15 авг.), ст. 1039. [Коротка біографія] 61. (511) „Григорій Ѳедоровичъ Квѣтка (Основянинко) 11 . „Бесѣда”. Литературное приложеніе къ „Страхопуд ’ у” на. 1893 г. Редакторъ-издатель О. А. Мончаловскій. T. VII. Льв. 1893, ч. 16, ст. 169-170. [Стисла біографія; оцінка Квітки, як російського діяча]. 62. (512) [Н.]Ш[иряевз]. „Воспоминанія о Г. Квиткѣ (Основьяненкѣ)”. „Живописное Обозрѣніе”. 1893, т. И, ст. 115. ІБіографія і прихильна оцінка укр. творів Квітки]. 63.(513). Гр. Коваленко. „Біографія Г. Квітки”. „Зоря”. (Льв.). 1893, ч. 16, ст. 321 — 322. [Біографія з чималою кількістю фактичних помилок]. [У серпневій книзі „Кіевской Старины 11 за 1893 р., присвя ­ ченій пам ’ яті Г. Квітки, вміщено: 64. (514) Статті Б. Науменка; „Г. Ѳ. Квитка (біогр. очеркъ)” і „Г. Ѳ. Квитка, какъ малорусскій писатель, передъ судомъ критики”. 64-а. (51 4-а) Стаття Al. Сумцова „Г. Квитка, какъ этнографъ. ,215 — 65. (515) Стаття Д. Багалія „Историческія повѣсти и статьи Г. Квитки. 65-а. (515-а) Стаття Глаголя „Памяти Квитки”. 66. (516) Дві статті В. Науменка вийшли окремою брошюрою під загл. „В. Науменко. Къ пятидесятилѣтію со дня кончины Григорія Ѳе ­ доровича Квитки-Основьяненка” в Київі 1893 p. 59 ст. [Докладний опис відкладаємо до відповідних розділів нашого покажчика]. (517) Рец. „Памяти Квѣтки-Основяненка”. „Народи я Ч а с о п и с ь “ . Додаток до „Газети Львбвскои”. 1893, ч. 193. [Інформац. характеру замітка про серпневу кн. „Кіевск. Стар.”]. 67. (518) „Григорій Квѣтка-Основяненко. Въ пятьдесятьлѣтни роковини его смерти”. „На родня Ча со пись”. Додатокъ до „Ґазетьі Львовской”. Рокъ HL Льв. За редакцію водповѣдае Адамъ Креховєцкій. 1893, ч. 174, ст. 1 — 3; ч. 175, ст. 1 — 3. [Переповідає вражіння селян від читання „Mapjci” (за Б. Вільхівским з „Зорі” 1892, ст. 115), далі переказує біографію Квітки (за Огоновським), по ­ дає літер, оцінку творів Квітки зроблену багатьома дослідниками й закінчує згадкою про ювілей]. 68. (519). „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. „Нива”. (Пб.). 1893, No 32, ст. 731. [Коротка біографія з нагоди ювілею]. 69. (520) Ь. И. Срезневскій. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко”. „Русская Старина”. 1893, кн. 8, (авг.), ст. 388. [Передмова до промови й листа І. Срезнєвського, що подаються нижче на вшанування пам ’ яти Квітки; в передмові — згадка про ювілей]. 69-а. (520-а) „Наспоминъ роковинъ смерти Григорія Квѣтки-Основяненка”. „Дѣло”. (Львів). 1893, ч. 190. [У відділі „Наука, штука й література” -розгляд ювілейних чисел „Зорі”, „Кіевской Старины”]. 70. (521) „Хроника”. „Дневникъ А р т и с т а”. Приложеніе къ журналу .Артистъ”. 1893, No□ 10, (сент.), ст. 52. [Про святкування роковин у Харкові]. 71. (522) „Пятидесятилѣтіе смерти Квитки”. „Историческій Вѣстникъ”. 1893, No 10, (т. ЫѴ), ст. 309. (Короткі біографічні та ювілейні відомості]. 1903 р. (60-ті роковини дня смерти). 72.(523) „П р и д нѣ п р я н ск і й Край”. 1903, No 1899, (8 авг.), ст. 2. [Повідомлення про ювілей]. 73. (524) К. Лейко. „На родинѣ Квитки-Основьяненка”. (Въ память 60 лѣтія со дня его смерти). „Южный Край”. (Харк.). 1903, No 7814, (8 авг.), ст. 2. [Наводяться спогади основ ’ ян про Квітку і даються підсумки вчинків звер ­ нених на вшанування Квітки за 10 років: від ювілею 1893 р. по 1903 р.]. 74. (525) А. Лотоцкгй. „Піонеръ народной литературы”. (Памяти Г. Ф. Квитки-Основьяненка). ,— 216 — „Биржевыя Вѣдомости”. 1903, No 391, (9 авг.), ст. 2. [Велика стаття з нагоди 60 роковин смерти письменника]. 75. (526) „Памяти Г. Квитки”. „Кіевлянинъ”. 1903, ,Nô 221. [Коротка замітка з нагоди юв лею]. 76. (527) „Шестидесятилѣтіе со дня смерти Г. Ѳ. Квитки”. „Литературный Вѣстникъ”. Изд. Русск. Библіологиче ­ скаго О-ва. 1903. T. VI, кн. 5, ст. 109 — 110. [Наводяться біографічні й ювілейні відомості]. 77. (528) „Памяти Г. Ѳ. Квитки”. „Новости”, 1903, No 216. [Коротка замітка з нагоди роковин]. 78. (529) „Харьковъ. 60 лѣтн’й юбилей”. „Русскія Вѣдомости”. 1903, No 222, (13 авг.), ст. 2. [Короткі біографічні та ювілейні відомості]. 78-а. (529 аі „Кіевская Старина”. 1903, кн. 9 (сент.). [Коротка ювілейна згадка]. 79. (530) „Памяти Г. Ф. Квітки-Основяненка”. В. Д. „Літературно-Науковий Віст ник”. 1903 р., кн. XI, ст. 147. [Стисла ювілейна згадка] 1908 р. (130-ті роковини дня народження). 80. (531) „Памяти Г. Ѳ. Квитки”. Проф. М. Сумцова. „Южный Край”. 1908, No 9541, (18 Нояб.), ст. 3. [Перелічує заслуги забутого діяча]. 81.(532)77. М. Б-[ажвн]овв. „Родители Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка”. По случаю 130 лѣтія со дня его рожденія (18 ноября 1778 — 1908 г). „Южный Край”. 1908. No 9541, (18 нояб.), ст. 3. 82. 77. Баженова. „Юбилейные годы Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка (1878 и 1893) “ . (533) а) „Сборник ъ Харьковскаго История. -Филологи ­ ческаго Общества”. T. XVIII. Изданный въ честь проф. Н. Сумцова. („Пошана”). Харьковъ. 1909. Ст. 549 — 556. (534)6) Харьковъ. 1909. 8 ст. [Відбитка із „Сборника…” |. * 1918 р. (75-ті роковини дня смерти). 83. (535) Сергій Ефремов. „Од літературщини до літератури”. На згадку про Г. Квітку-Основ ’ яненка. „К ни гарь”. Літопис українського письменства. 1918,4.12 — 13, ст. 685 — 692. [Висока оцінка укр. писань Квітчиних’. 84.(536) [У 2-му числі „Нашого Минулого” за 1918 р. вміщено, з на ­ годи ювілею, чотири статті (Л7. Плевако „Г. Ф. Кьітка-Основ ’ я- ,— 217 ненко, біогр. нарис”, G. Ефремова „Квітка в Галичині”, В. Мія- коееьксгз „Куліш і Квітка” й І. Айзенштока „Замітки про Г. Квітку”)]. [Докладний опис відкладаємо до відповідних розділів нашого покажчика]. 85.(537) Г. Гетьманець. „Батько української повісти. Життєпис Г. Квітки- Основ ’ яненка”. З нагоди 75-тих роковин смерти письменника. Київ. 1918 р. 32 ст. 1S2S р. (150-ті роковини дня народження). 86. (537-а) „150-ті роковини народження Квітки-Основ ’ яненка”. (З Харкова). „П ролетарська Пра в да”. 1928, No 184, (2096), (10 серпня), ст. З, (відд. „Радянська Україна”). [Повідомлення про наступний ювілей]. 87. (537-6) „Г. Ф. Квітка-Основ ’ яненко”. (До 85-ти річчя з дня його смерти). Z ’ . М. „Всесвіт”. (Харків). 1928, No 36, (2 вересня), ст. 8 — 10. 88. (537-в) „Відзначення 150 р. народження Кві ‘ ки-Основ’яненка “ . „Червоний Шлях”. 1928, No 9-10, ст. 242 — 243. [Коротка замітка про наступний ювілей]. 89. (537-г) „Г. Ф. Квітка-Основ ’ яненко” (1778 — -1843). 1. Ізотов. „Бюлетень Державного Видавництва України” 1928, No 11, (листопад), ст. 29. 90. (537-д) „150 років із дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. „Зоря”. Часопис-місячник. (Дніпропетровське). 1928, ч. 11, (листопад), ст. 26. 91 . (537-е) „Проти традицій. (Новий Квітка)”. 1. Айзеншток. „Критика”. (Харк.). 1928, No 10, (листоп.), ст. 29 — 50. 92 (537-ж) „Майстерність „Конотопської відьми”. (До 150-літнього ювілею Гр. Квітки)’ 1 . Ол. Фінкель. „Плуг”. (Харк.). 1928, No 11, (листоп.), ст. 50 — 62. 93. (537-з) „1 50 років з дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. „Червоний Шлях”. (Харк.). 1928, No 11, ст. 256. [Коротке повідомлення у відд. „Хроника ” про заходи що-до вшанування пам ’ яіи письменника]. 94. (537-і) „Наукові засідання. ВУАН”. „Пролетарська Правда”. (Київ). 1928, No 263 (2175), 13 листопада, ст. 4. |Повідомлення про прилюдне засідання „Історично-літературногоТ-ва ” , при ­ свячене Квітці-Основ ’ яненкові з нагоди 150-річчя народження, де зачитають доповіді M. К. Зеров і В. II. Тарнавський]. 95. „До ювілею Квітки-Основ ’ яненка”. (537-к)а) „Пролетарська Правда ” . (Київ). 1928, No 273 (2185), ст. 4. (537-л)б) „Зоря”. (Дніпропетровське). 1928, ч. 12, ст. 26. [Повідомлення про видавання комісією ВУАН бібліогр. розвідки В. Тарнав ського]. ,— 218 — 96. (537-м) „150 років з дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. „Комуніст”. (Харк.). 1928, No 277, (29 листоп.), ст. 6. [Стисла замітка про наступний ювілей]. 97. (537-н) „Памяти Квитки-Основьяненко”. „Пролетарий”. (Харк.). 1928, No 277 (1591), 29 нояб., ст. 6- [Коротке повідомлення про утворення ювілейної комісії при Окрвиконкомі]- 98. (537-0) „Відзначення роковин Квітки-Основ ’ яненка”. „Вісти ВУЦВК”. (Харк.). 1928, No 279 (2469), ЗО листоп, ст. 6. [Повідомлення про заходи що-до вшанування пам ’ яти Квітки]. 99. (537-п) „150-річний ювілей Гр. Квітки-Основ ’ яненка”. „Комуніст”. (Харк.). 1928, No 278, (ЗО листоп.). [Повідомлення про наступне святкування ювілею по школах й клубах. По ­ даються до ювілею тези Інститута ім. Шевченка]. 100. (537-р) „Памяти Квитки-Основьяненка”. (Юбилейный сборник). „Пролетарий”. (Харк.). 1928, No 278 (1592), ЗО нояб., ст. 6. [Докладне повідомлення про заходи Міськради й Окрвиконкому що-до вшанування Квітки]. 101. (538) „Пам ’ яти Квітки-Основ ’ яненка”. „Робітнича Газета Пролетар”. (Харк.). 1928, No 27С (160), ЗО листоп., ст. 8. [Те саме]. 102. (538-а) „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. (1778- 1928). І. З — ко. „Службовець”. (Харк ). 1928, No 44, (ЗО листопада). 103.(538-6) „Перший повістяр”. (З нагоди 150-річчя народження Квітки- Основ ’ яненка). „Комсомолець України”. (Харк.). 1928, ч. 279 (772), 1 грудня, ст. 5. [Біографія у відділі „Культура. Мистецтво”]. 104,(538-в) „Квітка — в українському культурному процесі”. П. Христюк. „Культура і Побут”. Додаток до газети „Вісти ВУЦВК”. (Харк.). 1928, No 47, (1 грудня), ст. 1. 105. (538-г) „Вечір у клубі Блакитного”. „Робітнича Газета Пролетар”. (Харк.). 1928, No 279 (611), 1 грудня, ст. 7. [Повідомлення про наступні урочисті збори] 106. (538-д) „Творец украинской повести Г. Ф. Квитка”. (К 150-летию его рождения). И. К — о. „Вечерние Известия”. (Одеса). 1928, 2 декабря, No 1795, ст. 2. 107. (538-е) „Філія Науково-Дослідчого інституту Т. Г. Шевченка в Одесі”. „Известия Одесскаго Окружкома КП(б)У, Окрисполкома и ОСПС”. 1928, 2 декабря, No 2705, ст. 3. [Повідомлення про ювілейні збори]. 108. (538-ж).„Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. (До 150 роковин зі дня на ­ родження). А. Шамрай. ,— 219 „Комуніст”. (Харк.). 1928, 2 грудня, No 280. 109. (538-3) „Пам ’ яти Квітки-Основ ’ яненка”. Ibid. 1928, 2 грудня, No 280. [Докладно про заходи Харк. Окрвиконкому в справі вшанування пам ’ яти Квітки (виставка творів, реставрація пам ’ ятника, прибиїтя мемор. дошки, ви ­ дання ювілейного збірника, влаштування зборів, то-що)]. 110, (538-і) „Памяти Г. Ф. Квитки-Основьяненко “ . „Вечерние Известия”. (Одеса). 1928, 2 декабря, No 1796, ст. 3. І Повідомлення про ювілейні збори в Будинку вчених одеської філії Інсти ­ туту Т. Шевченка, де зачитають доповіді проф. А. І. Музичка, проф. P. М. Вол ­ ков, проф. Н. Букатевич і тов. Романченко]. 111. (538-к) А. Шамрай. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. (До 150 роковин із дня народження”). „Література і Побут”. Щомісячний додаток до газети „Народній Учитель”. 1928, No 12, (5 грудня), ст. 8. 112. (538-л) „Первый художник украинской прозы”. (150 лет со дня рожде ­ ния Квитко-Основяненко). Всеволод Чаговец. „Вечерний Киев”. 1928, No 283 (554), 5 декабря, ст. 3. 113, „Будинок літератури ім. Вас. Блакитного”. (538-м)а) „Вісти”. (Харк.). 1928, No 287, (9 грудня), ст. 5. (538-н) б) „Комуніст”. 1928, No 286, (9 грудня), ст. 5. (538-о) в) „Вечернее Радио”. (Харк.). 1928, No 340, (9 дек.), ст. 4. [Повідомлення про ювілейне зібрання]. 1 14. (539-а) „Выставка памяти Квитки-Основьяненка”. „Пролетарий”. (Харк.). 1928, No 286, (9 декабря), ст. 5. [Повідомлення про відкриття виставки в Музеї Слободської України]. 115. (539-6) Ф. Якубовський. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. (До 150-ліття з дня народження). „Пролетарська Правда”. (Київ). 1928, No 286, (9 грудня), ст. 5. 116. (539-в) „Г. Квитко-Основяненко”. (150 лет со дня рождения). Н. Ку ­ мирский. „Вечернее Радио”. (Харк.). 19 ’ 8, No 341, (10 дек.), ст. 2. [Реферовано доповіді акад. Д. Баталія, І. Айзенштока і Ю. Савченка, про ­ голошені на ювілейному засіданні пам ’ яті Квітки в Будинкові Літератури ім. В. Блакитного 9 грудня 1928 р.]. 117. (539-г) „150 років з дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. „Робітнича Газета Пролетар”. (Харк.). 1928, No 287, (11 грудня), ст. 7. [Реферовано доповіді проголошені на ювілейному засіданні]. 118. (539-д) „Г. Ф. Квитко-Основьяненко (1778 — 1843) “ . „Кочегарка”. Орган Артемовского Окружкома КП(б)У. 1928, No 291, (15 декабря), ст. 4. [Біографія]. 119, (539-е) „Г. Квітка-Основ ’ яненко”. (До 150 роковин з дня народження). М. Щер. ,— 220 — „Робітничий журнал”. 1928, No 18, (15 грудня), ст. 8 — 9. 120. (539-ж) „Квітка й пізніша українська проза”. (З нагоди 150-х ро ­ ковин народження). Микола Зеров. „Життя й Революція”. (Київ). 1928, кн. XII, (грудень), ст. 105-113. 121 . (539- з) „Батько української повісти (Г. Ф. Квітка-Основ ’ яненко)”. „Зоря”. (Дніпропетровське). 1928, ч. 12, (грудень), ст. 1 — 3. 122. (539-і) „ Л і т е р а т у р н и й Ярмарок”. Альманах – місячник. (Харк.). Книга перша (131). 1928, грудень, ст. 177, 178. [На ст. 177 — календарний листок 1 грудня 1928 р з позначенням: „1778 р. Народився Гр. Квітка-Основ ’ яненко”. На ст. 178 — уриеки з листа Квітки до А. Краєвського від 25 жовтня 1841 р., з оповідання „Салдатський Патрет * і з пісні про Гриця]. *) Останню назву позначаємо No 129, а не 127, зваживши на два NoNo (64-а й 65-а),_ які довелося вставити після того, як покажчика було складено. 123. (539-к) „Прогрес”. „Червоний Перець”. (Харк.). 1928, No 21 — 22, ст. 1. [До мал. Б. Фрідкіна (Квітка серед людей з портфелями) подана згадка про 150- річний ювілей |. 124.(539-л) „Ювілей Гр. Квітки-Основ ’ яненка”. „Плуг”. (Харк.). 1928, No 12, (грудень), ст. 76. [У відд. „Хроніка” — замітка про святкування ювілею і заходи ювілейного комітета при Харк. Окрнаросвіті що-до вшанування пам ’ яти письменника]. 125. (539-м) /. Айзеншток. „До соціології повістей Квітчиних”. (На 150 роковини народження письменника). „Червоний Шлях”. (Харк.). 1928, No 12, ст. 133 — 149. 126. (539-н) „Сторіччя з дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. Ibid., ст. 210. [Замітка про організацію комісії для відзначення ювілею в Харкові]. 129. * ) (539-о) „150 років з дня народження Квітки-Основ ’ яненка”. „Українські Вісти”. (Париж). 1929, No 81, (1 січня), ст. 2. [Повідомлення про ювілейне засідання в Харківському Будинку Літера ­ тури ім. В. Блакитного]. 2) Б і о г р а ф і ч н і розвідки, статті, замітки, спогади про Г. Квітку. 1.(540) „Воспоминаніе о Григоріѣ Ѳедоровичѣ Квиткѣ”. [Ф. Коні, О. Корсун]. „Литературная Газета”. 1843, 43, (31 окт.). ст. 767 — 770. [Чимало відомостей про дитинство Квітки та його вдачу |. (Статтю написано від редакції газети, певне Ф. Коні, але в примітці є подяка О. Корсуневі, „приславшему главныя свѣденія и подробности игъ Харькова”). 2. К. М. Сементовскій. „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. Біографи ­ ческій очеркъ. (541)а) „Москвитянинъ”. 1843, часть V, No 10, ст. 411 — 426. ,— 221 — (54 і -a) Реп. „Журналъ Министерства Нар. Просвѣщенія’. Ч. XLIÏ. 1844. Відд. VI, ст. 132 — 135. [В рецензії — чималий витяг з біогр. нарису Се- меновського]. (542)6) „Прибавленія къ „Харьковскимъ Губернскимъ Вѣдомостямъ”. 1843, No 45, ст. 396 — 407. (543) б ) [Уривки під згл. „Фельетонъ полицейской газеты. З октября. Григорій Ѳедоровичъ Квитка. (Сокращено изъ статьи г-на Семен ­ товскаго, помѣщенной въ „Москвитянинѣ”)]. „Вѣдомости С.-Петербургской городской п о л и ц і и “ . 1846, No 215, (3 окт.). 3. (544) „Grigori j Fedorowic Kwitka. (Nach dem Russichen) “ . „Jahrbiicher fur Slawische Literatur, Kunst und Wissenschaft”. V Jahrg. 1847. 6 Heft. Ст. 199 — 202. [Біографія;. 4.(545) „Г. Ѳ. Квитка”. „Справочный Энциклопедическій Словарь”. Подъ ред. Старчевскаго. Изд. Крайя. Спб. 1847. T. V, ст. 634 — 635. [Стисла біографія інформаційного характеру). 5. (546) Амвросій Метлинскій. „Извѣстіе о жизни сочинителя драмы „Щира любов”. „Южный Русскій Збор н икъ”. Изданіе Амвросія Метлин- скаго. Харьковъ. 1848. Ст. 89 — 92 (5-ої нумерації). 6 . (547) [ Яков Головацький]. „ О житью и сочин ен і ахъ Гр иць ка Ос но – ва H е H ь KA “ . „ M a ру c A, ПО в ѣ СТЬ MA Л O ру CKA р O З KA з AHA Г р ИЦ ько М ъ Ос но – в АН ень комъ “ . [Видання Ів. Борискевича]. Ль в о в ъ. 1849. Ст. I — XX. [Переробка статті К. М. Сементовського з „Москвитянина” ] . 7. „Основьяненко”. Сочиненіе Григорія Данилевскаго . (548) а) „Отечественныя Записки”. T. C ІІІ , 1855, No 11 , (листоп.), відд. І І („Науки и Художества”), ст. 1 — 46; [підзаголовок до статті: „Матеріалы для исторіи украинской литературы. Статья первая”]; No 12, (декабрь), відд. II, ст. 97 — 144; [підзаголовок: „Статья вто ­ рая и послѣдняя”]. (549) Рец. + „Ж у р н а л ъ Министерства Народи. Просвѣщенія “ . 1856 р. Ч. 90, відд. „Обзоръ журн. “ , ст. 51. (550)6) Съ портретомъ Квитки, снимкомъ его почерка и домикомъ Основы. Санктпетербургъ. Въ типографіи Королева и комп. 1856. (23,5 X 16). 128 ст. + 4 н ен. + портрет по-за текстом + малюнок по-за текстом. (Ценз. дозв. Спб. 9.ХІІ.1855). (551) 1. Рец. — [М. Чернишевський|. „Современникъ “ . 1856, No 1, (янв.), відд. IV („Новыя книги”), ст. 1 — 6. (551-а) „Сочиненія Н. Г. Чернышевскаго”. T. II. Ст. 277 — 281. (552) 2. Рец. + „С ы н ъ Отечества”. (Журналъ). 1856, No 1, ст. 13 — 14. (553) 3. Рец. + „Фельетонъ”. Я. Т. „Русскій Инвалидъ”. 1856, No 2, (3 янв,), ст. 7 — 8. (554) 4 . Ре ц + „Б и б л і о т е к а для Чтенія”. (Подъ ред. О. И. Сенковскаго и ,— 222 — А. В. Старчевскаго) T. СХХХѴІ. 1856, No 3, (берез.), відд. VI, ст. 42 — 50. [Рецензія скерована проти рец. вміщеної у „Соврем “ ]. (555) 5. Рец. — Скубентъ Чуприна. [А. А. Котляревскій]. „По поводу сочиненія Г. Данилевскаго объ Основьяненкѣ “ . „Московскія Вѣдомости”. (Ли ­ тературный отдѣлъ). 1856, No 51. (5 аир). (556) І Передрук в „Сочиненіяхъ А. А. Котляревскаго”, т. I, Спб., 1889, ст. 13 — 24. („Сборникъ Отд. русс к. яз. и словесности И мп. Ак. Наукъ”, т. XLVII)]. (557) 6. Рец. + Изм. Срезневскій. „Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ”. „Извѣстія Императорской Академіи Наукъ по отдѣленію русскаго языка и словесности “ . Спб. 1856. T. V, ст. 44 — 45. (558) в) [Під загл. „Ill. Григорій Ѳэдоровичъ Квитка – Основьяненко. (Съ 1778 по 1843 г.) “ ]. Г. П. Данилевскій. „Украинская Старина”. Матеріалы для исторіи украинской литературы и народнаго обра ­ зованія. Изданіе Заленскаго и Любарскаго. Харковъ. 1866. (Дозв. ценз. 24.ІѴ.1865). Ст. 173 — 284. [Статтю поширено відомостями про харк. публічну бібліотеку й участь Основ ’ яненка в її організації] (559) 1. Рец. „Вѣстникъ Европы “ . 1866, т. Ill, No 9, (верес), відд. З („Лите- рат. хроника”), ст. 21 — 22. (560) 2. „Отчетъ объ 11 присужденныхъ наградахъ графа Уварова, читанный въ публичномъ засѣданіи Имп. Академіи Наукъ 25 сент. 1868 г. непремѣннымъ секретаремъ акад. К. С. Веселовскимъ”. „С.-Петербургскія Вѣдо ­ мости”. 1868 г., No 317, (19 листоп.), ст. 4. [Звіт про доповідь проф. Су- хомлінова за „Украинскую Старину”]. (561) г) [Уривки з праці Г. Данилевського про Основ ’ яненка під згл. „Біографія Г. Квитки”]. „Полтавскія Губернскія Вѣдомости”. 1861, No 28, (12 липня), ст. 206 — 212. (562) ґ) [Без позначення автора — скорочена біографія під згл. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка (Основьяненко)”]. „Русскіе люди. Жизнеописанія соотечественниковъ про ­ славленныхъ своими дѣяніями на поприщѣ науки, добра и об ­ щественной пользы”. T. II Изд. М. О. Вольфа. Спб. и Москва. 1866. Ст. 502 — 522. (563) д) [Скорочена біографія під. згл. „Украинская Старина. IV. Гри ­ горій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко”, в редакції трохи одмін- ній від біографії у збірнику „Русскіе люди” 1866 р , але загалом подібній]. „Полное собраніе сочиненій Г. П. Данилевскаго”. T. XXI. Изд. А. Ф. Маркса (8-е). 1901 р. Ст. 147 — 166. [Про розвідку Г. П. Данилевського, шо становить певний етап у вивченні Квітки, див.: (564) 1. М. Г. Данилевскій. „Г. П. Данилевскій по личнымъ его письмамъ и лите ­ ратурной перепискѣ”. Харьковъ. 1893. Ст. 18 — 19, 26-29, 30 — 34. (565) 2. Д. Багалѣй. „Матеріалы для біографіи южно-русскихъ научно-популярныхъ дѣятелей XIX в. 1. Письма къ Г. Данилевско м у “ . „Кіевск. Старина”, 1903, кн. 1, ст. 56 — 57, 60 — 61, 59, 65, 67 — 68; кн. 2, ст. 220, 221 — 223; кн. 3. ст. 387- 388, ,— 223 — (566) Відбитка статті Д. Баталія з „Кіевск. Старины’ — К., 1903, ст. 6 — 7, 10 — 11, », 15, 17-18, 21, 22-24, 54-55. 8.(567)./. Sawinice. „Rzuty ogólne о piśmiennictwie ukrainskiem, a w szczególności Grzegorz Kwitka, powieściopisarz”. „Księga świata”. Wiadomości z dziedriny nauk przyrodzo ­ nych, hiztoryi krajów i ludów… Warszawa. 1861. Część I. Ст. 97-102. [Про укр. л-ру до й по Квітці; про життя й твори Основ ’ яненка]. 9.(568) „Kwitka”. J. Sa[winice]. „E n су k l о pedyj a Powszechna”. Tom szesnasty. War ­ szawa. 1864. C t . 575 — 576. [Замітка інформац. характеру]. 10. (569) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Настольный Словарь для с п р а в о к ъ “ , составленный подъ ред. Зотова и Ф. Толля. Т. II. Пб. 1864. Ст. 438. (Замітка інформац. характеру]. 11.(570)(4. Торонський]. „Григорий Федоровичъ Квѣтка”. „А. Тороньскій. „Рус кая читанка для выстой гим ­ назіи”. Т. Ill, ч. I. Льв. 1868. Ст. 21 — 22. (Біографія, як передмова по Квітчиних творів, уміщених в читанці]. 12. [Дл. Барвінський]. „Григорий Квѣтка”. (571) а) Ал. Барвиньскій. „Руск а читанка для выстой гим ­ назіи”. Ч. 2. („Писана словесность”). Воддѣлъ 1. (Водъ Котля- ревского до р. 1860). У Льв. 1871. Ст. 32 — 34. ( 572) б) „Виїмки з народної літератури у к р а ї н ь с к о – р у с- к о ї ХІХ вік у. Для висших кляс середних шкіл уложив Ол. Бар- віньскій”. Часть II. Друге вид. У Льв. 1893. Ст. 28 — 30. (573)в) Ibid. Третє вид. У Льв. 1898. Ст. 39 — 42. (574) г) „Вибір україньскої літератури 1 ‘. Для НІ і IV року учительских семінарий уложив О. Барвіньскій. У Льв. 1901. Ст. 160-162. (575)ґ) „Виїмки з народної літератури укр.-рускої XIX в. “ . Ч. І. У Льв. 1905. Вид. 4 -те. Ст. 40 — 43. (576) д) „Вибір з укр.-рускої літератури”. Вид. 2-е. У Льв. 1910. Ст. 160 162. (577) е) „Виїмки з нар. л-ри укр.-рускої XIX в. “ . Вид. п ’ яте. У Льв. 1916. Ст. 40 — 43. (578)з) „Вибір з укр. літератури”. Вид. третє. У Льв. 1917. Ст. 191-193. 13.4 — ръ. |О. О. Андрієвський]. „Біографія Квитки”. „Одесскій Вѣстникъ”. 1878, No 258 — 261. 13-а. „Григорій Федоровичъ Квитка”. (1778 — 1843). Біографическій очеркъ. Составилъ и издалъ 4 — рв. [О. О. Андрієвський]. (580) а) Одесса. 1878. 27 ст. (Ст. 1 — 2: передмова із вказівками на освітні заходи Квітки, присвятою нього видання пам ’ яті Квітки і зауваженням, що капітал з видання піде на ,— 224 підтримку „Екатериносл. О-ва Попечительства о женскомъ образованіи въ г. Екатеринославѣ]”. (581)6) Изд. второе исправленное. Кіевъ. 1885. 32 ст. 15 коп. [Вид. без передмови]. 14.(582)/7. Бор — ковскій. „Григорій Ѳедоровичъ Квитка-Основьяненко”. „Новороссійскій Телеграфъ”. 1878, NoNo1121,1122. [Докладна біографія]. 15. (583) [Спогади про Квітку]. Н. Н. Д- [ юко ] в ъ . „Правда”. (Одесса). 1878, No 263, (25 нояб.), відд. „Искуство и литература”, ст. 2. [Три анекдоти про Квітку й машталіра ] . 16. (584) [7. Онишксвич]. „Г. Ф. Квѣтка (Основяненко)”. „Руска библіотека И. О н ы ш к е в и ч a”. T. II. „Писаня Г. Ф. Квѣтки (Основяненка)”. Львовъ. 1878. Ст. І — XXIV. [Біогр. нарис]. [Див. у покажчикові ювілейної літератури за 1878 — 1879 р.р. біографічні нариси про Квітку по газетах та журналах з нагоди сотих роковин народження письменника]. 17. „Краткое воспоминаніе по случаю столѣтія автора Григорія Ѳе ­ доровича Квитки-Основьяненка”. Издатель [Лисенко]. (585) а) „Панъ Халявекій”, сочиненіе Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка. Съ портретомъ автора, тремя картинками и съ присоединеніемъ воспоминаній объ авторѣ въ концѣ книги. Спб. 1879. 6 стор. (2-ої нумерації). (586)6) [Відбитка з попереднього видання]. [Пб. 1879|. 6 ст. [Прихильна оцінка особи письменника й спогади з Квітчиного побуту в 20 рр. XIX ст.: епізод ставлення до Сковороди]. 18. (587) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „В се научный Энциклопедическій Словарь”, со ­ ставленный подъ ред. В. Клюшникова. Спб. 1878. Ч. I, ст. 896. [Стислі інформац. відомості]. 19. (588) „Квитка, Г. Ѳ.”. „Русскій Энциклопедическій Словарь”, издаваемый Березинымъ. Т. I II („К”). 1878. Ст. 136. [Замітка інформац. характеру]. 20.(589)( I . Наумович]. „Просвѣтителѣ руского народа. Г. Квѣтка”. „Научный Мѣсяцословъ” на рокъ 1881, изданный Ива ­ номъ Наумовичемъ, приходныкомъ въ Скалашѣ. Накладомъ изда ­ теля. Льв. 1880. Ст. 67 — 68. [Стисла біографія з високою оцінкою значіння Квітки]. 21.(590) [Г. Геннаді]. „Квитка, Г. Ѳ”. „Справочный Словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ, умершихъ в XVIII и XIX столѣтіяхъ, и списокъ русскихъ книгъ съ 1725 по 1825 г. “ . Составилъ Григорій Ген- нади. T. II. Ж — М. Съ дополненіями Н. Собко. Берлинъ. 1880. Ст. 125–126. [Стисла біографія інформац. характеру]. ,225 — 22. (591) [Б. Лукич]. „Григорій Квѣтка-Основяненко”. „Илюстрованый календарь товариства „Про ­ свѣта® на рокъ звичайний 1883 “ . Рочникъ шестий. Зложивъ, Василь Лукичъ. Коштомъ товариства „Просвѣта”. У Львовѣ. 1882. Ст. 99 — 100. [Стисла біографія інформац. характеру]. 23. (592) „Біографія Квитки”. „Игрушечка”. Журналъ для дѣтей. 1882, No 6, (14 февр.) ст. 187 — 200. 24. (593) „Біографическій указатель замѣчательныхъ уроженцевъ и дѣя ­ телей Харьковской губерніи. Г. Ѳ. Квитка”. ..Харьковскій календарь” на 1884 годъ.. Изд. Харьк. Губерн. Статистической комиссіи подъ ред. П. С. Ефименко. Харьк. 1883. Ст. 420 — 424. 25. „Kwitka, G. “ . (594) а) „Е п су k 1 о p е d j а Powsz echna S. Orgel bra n da “ . T. VII. Warszawa. Naklad, druk і wlasnosc S. Orgelbranda sy now. 1884. Ст. 49. (595) 6) Ibid. T. IX. Wydawnictwo Towarzystwa odlewniczcionek і drukarni S. Orgelbranda Synôw. 1901. Ст. 100 — 101. [Замітка інформац. характеру]. 26. (596) „Замѣчательны? уроженцы и дѣятели Харьк. губ. Г. Ѳ. Квитка”. ..Харьковскій Календарь” на 1885 г. Харьк. 1884 р., відд. IX („Литературно-научный”), ст. 578. [Біографія]. 27. (597) [О. Партацький]. „Григорій Квѣтка”. „Руска читанка для 4 клясы школъ середнихъ и семина ­ рій учительскихъ”. Уложивъ Ем. Партицкій. Льв. 1886. Ст. 317. [Біографія]. 28. (598) [О. Арсеньев. ] ..§ 111, Г. Квитка-Основьяненко”. „Словарь писателей средняго и новаго періодовъ русской литературы 17 — 19 вѣка”. Справочное пособіе и конспектъ русской лиіературы. Составилъ А. В. Арсеньевъ. Спб. 1887. Ст. 161 — 162. [Коротка біографія й бібліографія]. 29. М — ві. [Спогади про Квітку]. (599) а) „Харьковскія Губернскія Вѣдомости”. 1888 г., No 215, (20 авг.), ст. 2. (600) 6) [Уривки]. „Кіевская Старина”. 1888 г., No 10, (жовт.), „Библіогр. листокъ”, ст. 6. [Прихильні спогади діда-служника з Основи про Квітку: на тлі подробиць з хатнього життя письменника оцінює особу Квітки]. 30. [Статті Б. П. Науменка про життя й діяльність Г. Квітки]. (601) а) „Краткій очеркъ жизни и литературной дѣятельности Г. Ѳ. Квитки (Основьяненка)”. „Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора- Лѣтописца”. Кн. 2. К. 1888. Ст. 78 — 87. ,— 226 — [Протокол ювілейного засідання 19.ХІ.1878 р.]. [Звіт цього засідання було подано в „Кіевлянинѣ ” 1878, 143, 144]. (602 — 603) б) „Г. Ѳ. Квитка- Основьяненко” (біографическій очеркъ). 1) „Кіевская Старина”. 1893, No 8, (серп.), ст. 155 — 189. 2) В. Науменко. „Къ пятидесятилѣтію со дня кончины Г. Ѳ. Квитки-Основьяненка”. К. 1893. Ст. 1 — 35. 31. „Kwitka, Gregor Fedorowitsch”. (604) a) „Meyers Ко n V е rs а t і о n s – Lexi с о n”. Eine Encyklo- pâdie des allgemeinen Wissens. Vierte, ganzlich umgearbeitete Auflage. Zehnter Band. Leipzig. Verlag des Bibliographischen Instituts. 1888. Ст. 364. (605) 6) „Meyers Kleines Konversations-Lex і k о n “ . Sechste, gânglich umgearbeitete und vermehrte Auflage. Zweiter Band. Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1899. Ст. 428. (606) в) „Meyers KonversationsLexikon “ . Sechste Auflage. Band 11. Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. 1905. Ст. 898. 32. (607) Прот. H. Пащенковъ . „Къ біографіи Г. Ѳ. Квитки”. „Харьковскій Сборник ъ “ . 1889. Вип. З, відд. II, ст. 195. 33. (608) „Григорій Квѣтка (Основяненко)”. „Ват ь ко в щ и н а”. Газета политична и наукова… Льв. 1890 ‘ . ч. 27 і 28, ст. 346. [Коротка, дуже популярна біографія]. 34. (609) 0[мелянз]. Щоповичз]. „Славни Русины. Григорій Квѣтка-Осно- вяненко”. „Илюстрована Библіотека для молодѣжи, мѣ ­ щанъ и селянъ”. Выданя „Рускои Бесѣды” въ Черновцахъ. Редакторъ Омелянъ Поповичъ. 1890, кн. 12, ст. 177 — 178. [Дуже приступно виложена біографія]. 35. (610) „Григорій Квѣтка-Основяненко”. „Илюстрованый календарь товариства „Про ­ свѣта” на рокъ звычайный 1891 “ . Коштомъ и заходомъ това ­ риства „Просвѣта”. У Львовѣ. 1890, часть литературна („за- мѣтни русины), ст. 117 — 118. 35-а. (610-а) „Kwitka, Grzegorz”. „Е n су k Іо p e dy а powszechna k і e s z о nk о wa “ . War ­ szawa. 1891. Ст. 917. 36. [Статті Б. Грінченка про Г. Квітку]. (611) а) В. Чайченко. „Григорий Квѣтка”. „Д з воно къ”. Письмо илюстроване для дѣтей и молодѣжи. Выдае и за редакцію одвѣчае В. Шухевичъ. У Львовѣ. 1892, ч. 15 і 16, ст. 120 — 123; ч. 17, ст. 131 — 134. (612) б) „Григорий Квѣтка, украиньскій письменникъ”. Житєписне оповѣдане написавъ В. Чайченко. Накладомъ Т-ва „Просвѣта”. У Льв. 1892. 39 ст. ,— 227 (613) Рец. — М. Драгоманов. „Неправда — не просвіта (мислі о народній літературі)’. „Народ”. (Коломия). 1892, ч. 19, (22 жовтня), ст. 211-212; ч. 20 і 21, ст 227 — 229; ч. 24, ст. 217. (614) в) Б. Гринченко. „Оповидання про Грыцька Квитку-Основья ­ ненка”. Изд. „Харьковскаго Общества Грамотности”. Харьковъ. 1902. 39 ст. (615) Рец. + „Образованіе”. 1903, No 4, ст. 146. 37. (616) „Біографія Григорія Ѳедоровича Квитки-Основьяненка”. (100 лѣт ­ ній юбилей былъ 18 ноября 1878 г.). Александрія. 1892. 12 ст Ц. 5 коп. [Популярна біографія]. 38. (617) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Настольный энциклопедическій словарь”- Изд. Т-ва А. Гарбель и К 0 . Вып. 45. Москва. 1892. Ст. 2115. [Коротка біографія інформац. характеру]. 39. (618) Д. М[ордовцевб]. „Г. Ѳ. Квитка”. „Южный Край”. 1893, No 4327, (8 авг.). [Докладний біогр. нарис]. [Див. у покажчикові ювілейної літератури за 1893 р. біографічні нариси про Квітку по газетах та журналах з нагоди 50-х роковин дня смерти письменника]. 40. (619) „Kwitka, G.” „В ouillet. Dictionnaire universel d ’ Histoire et de Géographie”. 30-me edition, entièrement refondu sous la direction de M. Gourraigne. Paris. 1893. [Інформац. замітка]. 41.(620) С. Р[уеова]. „Григорій Федоровичъ Квитка”. Харьковъ. 29 ген- варя 1894 г. „Сочиненія Григорія Федоровича Квитки. Драматическія сочи ­ ненія Грицька Основъяненка”. T. VI. Изд. Харьк. Уѣздн. Зем ства. Харк. 1894. Ст. 1 — XLV. [Грунтовна біографія, складена за матеріялами з харківськ. інститутського архіву, архіву Губерн. Харк. Депутатського „Собранія” і за багатьома роз ­ відками про Квітку]. (621) В. Науменко. „Маленькое объясненіе”. „Кіевская С т а р и н а “ . 1896, кн. 4, (апр.), ст. 23. [Спростовання похибки С. Русової з її біографії, де поплутана тверження Максимовича й Науменка]. 42. „Квитка, Г. Ѳ. “ . (622) а) „Н ас то л ь н ы й Энциклопедическій Словарь” Изд. „Гранатъ”. Москва. 1894. Ст. 2115. (623) б) Ibid. 1903. [Інформаційна замітка]. 43. (624) „Kwitka, Grigory Fedorowitsch”. „Brockhaus К о n ve r s a t і о n s – L exi k о n”. Vierzehnte vollstândig neubearbeitete Auflage. Zehnter Band. F. A. Brock ­ haus in Leipzig, Berlin und Wien. 1894. Ст. 856. [Інформац. замітка]. ,— 228 — )4. Н. Сумцовъ. „Квитка, Г. Ѳ. “ . (625) а) „Э н ц и к л о п е д и ч е с к і й Словарь Брокгауза и Эф ­ рона”. Т. ХіѴа, (полутомъ 28). Пб. 1895. Ст. 880 — 881. (626) б) „Н о в ы й Энциклопедическій С л о в а р ь Б р о к г а у з а и Эфрона”. T. XXI. Петроградъ. 1914. Ст. 415 — 416. (627) Рец. — Ол. Г-ий. „Зап. Наук. Т-ва і м. Шевченка” у Льв. 1895, кн. 3. (т. VII), відд. „Бібліографії”, ст. 58. 45. ( 628) „Квитка, Г. Ѳ. “ . Б. Гринченко. „Большая Энциклопедія”. Подъ ред. Южакова. T. X. Спб. 1896. Ст. 671. 46 (629).4. Л[азаревекій]. „Г. Ѳ. Квитка, какъ сотрудникъ „Современника”- „Кіевская Старина”. 1896, No 3, (берез.), ст. 94 — 98. [Замітка складена на підставі листування між П. О. Плетньовим та Я- К. Гротом]. (629-а) Рец. В. Г. „З а п и с к и Наукового Т-ва і м. Шевченка”. Львів. 1897, т. XVII, кн. III, відд. „Наукова Хроніка”, ст. 14. 47 (630) „Нові причинки до житєписи Г. Ф. Квітки”. „Зоря”. (Льв.). 1897, ч. 2, ст. 38 — 39. (631) [Про взаємини Г. Квітки й П. Плетньова на підставі листування між П. Плет. ньовим та Я. Гротом, див. „Переписку П. Плетнева съ Я. Гротомъ”. T. I — III. Пб. 1896. 48 (632) „Квитка, Г. Ѳ. “ . А . Маркевичъ. „Русскій Біографическій Словарь”. Т. Ибакъ-Клю- чаоевъ. Изд. Импер. Русск. Историческаго О-ва. Подъ наблюде ­ ніемъ А. Половцова. Пб. 1897. Ст. 589 — -597. [Докладна біографія]. 48-а. (632-а) Макарушка Остап. „Учені розмови Никольця з татком. IV’.. Григорій Квітка Основяненко”. „Дзвінок”, (Львів), 1897, чч. 5, 6. 48 б. (632-6) „Молодий вік українського письменника Григорія Квітки- Основяненка”. „Правда”. (Льв.). 1897, ч. 29, ст. 452 — 457. (Популярний біограф, нарис]. 49. (633) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Энциклопедическій Словарь”. Изд. Павленкова. Пб. 1899. [Інформац. замітка]. 50.(634) ,,Kvit(!)a, (Grégoire Fédorovitch)”. „La Grande Encyklopédie. Inventaire raisonné des Sciences, de lêttres et des arts par une société de savants et de gens de lettres sous la direction de… Torn vingt et unième (21). Paris. H. Lamiranet et C-ie éditeurs. [1900]. Ст. 670. [Інформац. замітка]. 51.(635) „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. А. Добривъ. „Біографіи русскихъ писателей средняго и новаго періодовъ”. Спб. 1900. Ст. 201 — 202. [Коротка біографія з багатьома фактичними помилками в перелікові тво ­ рів і хронології 1 ,. ,— 229 — 52. „Квитка, Г. Ѳ. “. (636) а) „ІМ ал ы й Энциклопедическій Словарь”. Вып. VIII. Спб. 1900. Ст. 1040. (637) 6) Ibid. 1908. Ст. 1040. 53. (638) ,,Kvitka-Osnovjanenko “ . RE „Ottûv Slovnik nauèny. Illustrovanâ Encyklopœdie obecnÿch védomosti”. Patnâcty dél. V Praze. 1900. Ст. 477. [Стисла біографія й огляд творів та де-яких видань Квітчиних творів]. 54. (639) „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. „Галлерея русскихъ писателей”. Текстъ редактиро ­ валъ И. Игнатовъ. Изд. С. Скирмунта. Москва. 1901. Ст. 147. [Стисла біографія]. 55.(640) „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко”. „Галлерея русскихъ писателей и художниковъ (съ пушкинской эпохи до нашихъ дней)”. Составилъ Н. Мартовъ. Изд. Н. Ѳ. Мертца. (Прибавленіе къ журналу „Сѣверъ”). Спб. 1901. Ст. 5. [Десять інформаційних рядків]. 56. (641) „Г. Ф. Квитка-Основъяненко”. „Викъ” (1798 — 1898). Томъ другый. Украинська проза видъ Квиткы до 80-хъ рокивъ. 1902. Ст. 5. [Стисла біографія й перелік літератури про Квітку]. 57.(642)7. Лейко. „На родинѣ Квитки-Основьяненка”. „Южный Край”. 1903, No 7814, (8 авг.), ст. 2. (Спогади основ ’ янських мешканців, переказані Лейко: спомини Квітчиної сусідки вдови прот. Т. Подольського, спогаии візника, дворового брата Г. Ф. Квітки, якоїсь бабуні П., то що]. 58. [Ю. Романчук]. „Григорий Квітка-Основяненко”. (643) а) „Твори Григория Квітки-Основяненка”. Т. І. Видане товариства „Просьвіта”. У Льв. 1904. Ст. З — 6. (644)6) „Твори Г. Квітки Основяненка”. Т. І. Вид. т-ва „Просьвіта”. 2-е. У Льв. 1911. Ст. 3 — 6. 59.(645).1/. Сумцовз. „Оповиданье про Квитку-Основьяненка”. „Весеннее Солнышко”. Журналъ для дѣтей. Харьковъ. 1906, кн. 3, ст. 25 — 27. [Популярна біографія українською мовою]. 60. (646) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Настольная Иллюстрированная Энциклопедія” подъ ред. В. Битнера. Спб. 1907. Ст. 1178 . [Інформац. замітка]. 61. (647) „Kwitka”. Z. Gr. „Wielka Encyklopedya Powszechna ilustro- wana”. Warszawa. 1908. Zeszyt 33 1-а. T. XLI — XLIl. Zeszyt 11-a. Ст. 665 — 666. 61 -a. (647-а) „Про памятні дні. Григорій Квітка-Основяненко”. Вадим Тарнавський — 17. ,— 230 — „Народне Слово”. Популярно-просьвітна політична і літе ­ ратурна часопись. Львів. 1910, ч. 306, ст. 9 — 10. [Популярна біографія]. 62. (648) „Життєпис Г. Квітки-Основьяненка”. Г. Квітка-Основьяненко. „Пархімове снідання. Підбрехач. На пущання, як завьязано”. Київ. 1912. Ст. 1 — 2. [Популярна біографія]. 63. (649) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Русская Энциклопедія”. T. X. Изд. „Русск. Кн. Т-ва „Дѣятель”. Спб. 1912. Ст. 14 — 15. [Інформац. замітка]. 64.(650) „Квитка, Г. Ѳ. “ . „Энциклопедическій Словарь Т-ва Бр. А. и И. Гра ­ натъ и К° “ . Изд. 7-е. 1913. Т. 24, ст. 53. 65.(651) „Квитка, Г. Ѳ. “ . Проф. С. Венгерова. „Критико-біографическій словарь русскихъ писателей и ученыхъ”. Изд. 2-е. T. I (вып. 1 — 3). Предваритель ­ ный списокъ русскихъ писателей и ученыхъ и первыя о нихъ справки. 1915. Ст. 360. [Кілька рядків інформац. характеру]. 66. (652) [Ол. Барвінський]. „Григорий Квітка”. „Читанка для приготовної кпяси учительских семінарий”. Уло ­ жив О. Барвіньскій. Льв. 1916. Ст. 369. [Біогр. відомості в звязку з вміщеними уривками Квітч. творів]. 67. (653) „Григорій Квітка-Основяненко”. Г. Квітка. „Перекотиполе”. Льв. Накладом Т-ва „Просьвіта”. 1916. [Коротенька біографія, як вступ до оповідання] 68. М. Плевако. „Г. Квітка-Основ ’ яненко”. (654-656) а) X., 1916, 33 ст.; б) „Наше минуле”, 1918, ч. 2, ст. З — 25; в) „Позашкільна освіта”, 1918, ч. 3. [В статтях є докладна біогр. частина. Поширений опис статей Плевака див. у наступному розділі]. 69. (657) „Передмова * 1 . Г. Квітка-Основяненко. „Перекотиполе”. Накладом вид-ва „Від ­ родження”. Льв. 1917. [Коротка біографія Квітки]. 70.(658)2?. Бойко. „Життя та літературна творчість Г. Квітки-Основя- ненка ” . [1. „Г. Ф. Квітка, його життя, громадська та літера ­ турна діяльність”]. „Твори Г. Квітки-Основяненка”. Під. ред. В. Бойка. Вид. „Кри ­ ниці”. Київ. 1918. Ст. IX — XXXI. 71.(659)7 1 . Гетьманець. „Батько української повісти”. (Життєпис Гр. Квіт ­ ки-Основ ’ яненка). Київ. 1918. 32 ст. (19Х!3). Ц. 2 гривні. (Тир. 20.000). (Біографична бібліотека Т-ва „Українська школа” No 4). ,— 231 (ббО) 1. Рец. — О. Г — ий. ‘ „Літера г. Науковий Вістник”. 1918, кн. 12, (грудень), ст. 252. (661) 2. Рец. -1-0. Ходзицький. „Книгарь”. 1919, ч. 20, ст. 1298-1299. 72. (662) [Проф. М. Грунеький]. „Г. Ф. Квитка-Основьяненко”. Проф. Н. К. Грунскій. „Хрестоматія новой украинской лите ­ ратуры”. К. 1919. Ст. 15 — 21. [Біографія й уривки з праць попередніх дослідників Квітки]. 73.(663)(0. Бірвінський]. „Григорий Квітка”. „Читанка для II року учительських семінарий”. Уложив О. Барвінський. (Друге вид.). Льв. 1920. Ст. 280. [Стисла біографія]. 74.(664)2?. И. Срезневский. „Г. Ф. Квитка и И. И. Срезневский”. „Sertum bibliologicum в честь президента русского библиологического общества проф. А. Малеина ” . Пб. 1922. Ст. 197 — 213.’ [Нарис взаємин та опис рукописів архіву 1. Срезнєвського в Лнгр]. 75.(665)0. Макарушка. „Перші українські письменники”. „Читанка для висших кляс вселюдних шкіл (виділових шкіл)”. У Льв. 1922. Ст. 244 — 247. [Стислі біограф, дані]. 76. (666) [Др. В. Бирчак]. „Григорій Квѣтка (Основяненко)”. „Др. В. Бирчак. „Руська читанка для ПІ кляси гимназійноѣ и горожаньских школ”. Прага. 1923. Ст. 288. [Стислі біограф, дані]. 76-а. (666-а) „Лист Г. Квітки до 1. М. Снегірьова”. Подав А. Лященко. „Україна”. 1925, кн. 5, ст. 104 — 107. 77. (667) [Л/. Плевако]. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. 1778 — 1843. М. Плевако. „Хрестоматія нової української літе ­ ратури”. Т. І. Перша половина XIX ст. 1. Дрібно-панська пе- редшевченківська література. 2. Шевченко. ДВУ. 1926. Ст. 144-145. 77-а. (667-а) „Григорій Квѣтка-Основяненко”. „Народний ілюстрований календарь „Просвѣти” на рок 1927. Ужгород. [1926]. Ст. [19]. [Замітка загального характеру до портрету]. 78. (668) „Предшественники Гоголя. Квитка-Основьяненко”. „Путеводитель по русской литературе XIX в. “ . Составил Ив. Н. Розанов. „Работник Просвещения”. Москва. 1928. Ст. 113. [В X розділі (Гоголь) — стисла біографія Квітки, як рос. письменника]. 79. (669) Єремія Айзеншток. „Г. Ф. Квітка і М. П. Погодин. (До історії літературних відносин)”. „За сто літ”. Матеріяли з громадського і літературного життя України XIX і поч. XX ст. за ред. М. Грушевського. Кн. II. ДВУ. 1928. Ст. 12 — 32. [На ст. 12 — 16: стаття Айзенштока; на ст. 17— 32: листи Квітки до Пого ­ дина, див. у відділі листування н. покажчика]. ,232 — 80. (669-а) „Два листи Г. Ф. Квітки до А. О. Краєвського”. Подав Вадим Тарнавський. „Література®. Збірник І. Київ. 1928. Ст. 119 126. [На ст. 119 — 122: передмова Тарнавського про взаємини Квітки й Краєв ­ ського; на ст. 122 — 125: листи]. 88. * ) (669-6) ЛІиропільський В. „Грицько Квітка-Основяненко”. „Життя й Знання®. (Льв.). P. II. 1928 (29), ч. 1, (13), ст. 8 -14. [Див. у покажчикові ювілейної літератури за 1928 р. попу ­ лярні біографічні нариси про Квітку по газетах та журналах з нагоди 150-х роковин народження письменника]. 111. Покажчик розвідок, статей, заміток про різних письменників та громадських діячів, де висвітлюється Квітчина діяльність або викриваються їх взаємини. 1. (670) „Соленикъ — замѣчательный провинціальный актеръ”. Очеркъ Рымова. [А. Баримова]. Харьковъ. „Пантеонъ”. 1852, No 1, (січ.), ст. 35, 36, 37. [Соленик в ролях Квітчиних п ’ єс]. 2. (671) „Воспоминаніе о Соленикѣ, знаменитѣйшемъ украинскомъ ак ­ терѣ®. 11. Мизько. „Основа”. (Пб.). 1861, кн. 2, (лют.), ст. 182, 183. [Соленик в ролях Квітчиних комедій]. 3.(672) [Б. П. Данилевеький]. „Григорій Саввичъ Сковорода. (Съ 1722 по 1794 г.) “ . „Украинская Старина”. Матеріалы… Г. П. Данилевскаго. Харьк. 1866. Ст. 1, 2, 8, 11, 17, 18, 77, 81. 4. (673) „Жизнь Куліша”. „Правда”. (Льв.). 1868, ч. 3, ст. 34; ч. 4, ст. 45. [Ознайомлення П. Куліша з Квітчиними творами]. 5. (674) Б. Горленко. „Литературные дебюты Некрасова®. (Библіогр. ма- терьялы). „Отечественныя Записки®. 1878, No 12, (груд.), ст. 157. [Переробка Квітчиного роману „Жизнь Столбикова ” на п ’ єсу]. 6. (675) „Памяти Н. И. Костомарова. IV. Н. И. Костомаровъ, какъ этно ­ граф®. Б. Науменко. „Кіевская Старина®. 1885, кн. 5, ст. XXXVI. [Вплив Квітки на світогляд Костомарова]. 7. (676) Б. Рѣшетовъ. „Люди и дѣла давно минувшихъ дней. 1. К. П. Пау- ловичъ”. „Русскій Архивъ®. 1886, кн. Ill, ст. 221 — 222. [Проф. Харк. y -та Паулович в гостинах у Квітки на Основі]. 8. (677) „Харьковскіе сценическіе дѣятели прошлаго времени. К. Т. Со ­ леникъ”. ») Останню назву позначаємо No 88, а не 81, зважаючи на 7 NoNo (13-а, 35-а, 48-а, 48-6, 61-а, 76-а, 77-а), які довелося вставити після того, як покажчика було складено. ,— 233 — „Южный Край”. 1888 г., No 2749. [Соленик в ролях Квітчиних комедій). 9. (678) А. А. Коѵсуновз. [О. Корсун]. „Николай Ивановичъ Костома ­ ровъ”. Воспоминанья. „Русскій Архивъ”. 1890, кн. Ill, вип. 10, ст. 199, 206, 210, 211. [Знайомство з Костомаровим, суперечки, обопільне задоволення. Обрання Г. Квітки на голову Харк. Карної Палати і загальне визнання його, яко письменника, після зачитання листа від Жуковського з подякою від цар ­ ського дому]. 9-а. (678-а) II. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина”. Кн. 3. Спб. 1890. Ст. 87, 87— 88, 269 — 270, 279, 311, 362. І Взаємини Квітки й Погодина]. 10. Автобіографія Н. Костомарова. (679) а) Н. И. Костомаровъ. „Литературное наслѣдіе”. Спб. 1890. Ст. 29, 37, 38. (680) б) Подъ ред. В. Котельникова. „Задруга”. Москва. 1922. Ст. 150 ? 159 — 160. [Знайомство з творами й самим письменником]. 10-а. (680-а) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина”. Кн. 4. Спб. 1891. Ст. 108, 279. 11.(681) Др. В. Александровъ. „А. А. Корсунъ”. ..Южный Край”. 1891, No 3722, (3 Нояб.), ст. 2. [Ставлення до Квітки]. 12. (682) В. Науменко. „А. Корсунъ”. „Кіевская Старина”. 1891, кн. 12, (дек.), ст. 453, 458, 459. [Освітлення взаємин]. 13. (683) Уманець. [М. Комаров]. „О. Корсун”. „Зоря”. 1892, ч. 1, ст. 17. [Квітка — стимул до писання]. 14.(684) І. Степовик. „Матеріяли до житєписа Ол. Корсуна”. „Зоря”. (Льв.). 1892, ч. 10, ст. 199. [Те саме]. 14-а. (684-а) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина”. Кн. 6. Спб. 1892. Ст. 68— 69, 69 — 71, 246 — 247, 250. 15.(685) AI. Г. Данилевскій. „Г. П. Данилевскій по личнымъ его пись ­ мамъ и литературной перепискѣ”. Харьк. 1893. Ст. 18 — 19, 26 — 29, 30 — 34. [Г. Данилевський і його праця про Основ ’ яненка]. 16. (686) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. П. Погодина”. Кн. 7. Спб. 1893. Ст. 4, 136, 138, 138 — 141. ІДеталі взаємин Квітки й Погодина, Квітки й Бецького; Квітка в освіт ­ ленні І. Срезнєвського]. 16 а (686-а) В. С — [резневсь}ій. „Письма А. А. Краевскаго къ Г. Ф. Квиткѣ”. „Кіевская Старина”. T. XLV. 1894 г., No 5, (трав.), ст. 350 — 351. [Передмова перед двома листами]. ,— 234 — 17.(687) Г. Вашкевичъ. „Изъ воспоминаній о Н. И. Костомаровѣ”. „Кіевская Старина”. 1895, т. XL1X, кн. 4, (апр.), ст. 44. [Ставлення М. Ксстомарова до творів Квітки]. 18. (688) Н. Ч[ерияевъ]. „М. С. Щепкинъ”. „Южный Край”. 1895, No 4933, (21 мая), ст. 2. [Переказує за Г. Данилевським („Укр. Старина”, 1866, ст. 188 — 189) епі ­ зоди із взаємин Квітки й Щепкина, але де-що заперечує]. 19. (689) А. Д. „По поводу 25-ти лѣтія сценической дѣятельности М. Л. Кропивницкаго”. „Кіевская Старина”. 1896, кн. 12, ст. 435. [Замітка про дебют М. Кропивницького в рслі з „Сватання на Гончарівні”]. 20. (690) В. II. Срезнввскій. „Изъ первыхъ лѣтъ научно-литературной дѣятельности И. И. Срезневскаго”. „Журналъ Минис т. Народ н. Просвѣщенія”. 1898, No 1, ст. 9, 11, 19. [Дуже скупі відомості про взаємини Квітки й Срезнєвського]. 21.(691) Ол. Кониський. „Тарас Шевченко – Грушівський, хроника його життя”. T. І. У Львові. 1898. Ст. 87, 98,99, 103, 105 — 106, 107, 110, 111, 114, 115-116, 235. [Взаємини Квітки й Шевченка, головне на підставі листування]. (692) Те саме. T. II. У Львові. 1901. Ст. 95, 110. [Квітка в Шевченкових згадках в листуванні 50 рр.]. 22. (693) „Харьковскіе художники первой половины нынѣшняго столѣтія”. „Кіевская Старина”. 1899, No 8 (авг.), ст. 60. [Відомості про маляра вивісок та гербів І. Хамла-Сокиру, якого Квітка підтримував матеріяльно і який ілюстрував Квітчині твори]. 23.(694) Б. Гринченко. ,П. А. Кулишъ”. Біографическій очеркъ. Черни ­ говъ. 1899. Ст. 2, 3, 13, 31. [Ставлення Куліша до Квітки]. 24.(695) А. Кучинекій. „Жизнь и литературная дѣятельность Е. П. Гре ­ бенки”. Кіевъ. 1900. Ст. 6 — 7. [Освітлення взаємин на підставі листування]. 24-а. (695-а) Н. Стороженко. „Новые матеріалы для біографіи Шевченка. Письма разныхъ лицъ къ Шевченку. Два письма Квитки-Осно- вьяненка”. „Кіевская Старина”. 1900, вересень, ст. 297 — 298. [В передмові до листів — парис взаємин]. 25. (696) О. Маковей. „П. Куліш”. „Лїтерат.-На ук. Вістник”. 1900, кн. З, ст. 169; кн. 5, ст. 98 — 99. [Ставлення до Квітки (на підставі листування)]. 26.(697) В. И. Срезнввскій. „И. Е. Бецкій-издатель „Молодика”. „Журналъ Минист. Народи. Просвѣщенія”. 1900, No 12, (дек.), ст. 283, 291, 297, 300-303, 304. [Участь Квітки в „Молодику” Еецького]. 27. (698) В. Шенрок. „П. Куліш”. Київ. 1901. Ст. 50, 141. І Куліш, як видавець творів Квітки]. ,— 235 — 28. (699) Н. Энгельгардте. „Гоголь и романы 20 гг. “ . „Историческій Вѣстникъ”. 1902 г., No 2, (лют.), ст. 562, 579. [Побіжні згадки про Квітку]. 29. [Статті М. Сумцова про взаємини В. Жуковського й Квітки]. (700) а) Н. Сумцовъ. „Добрыя дѣла В. Жуковскаго”. „Русскія Вѣдомости”. 1902, No 97. [Доповідь М. Сумцова під час святкування ювілею Жуковського в Москві]. (701) б) Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ. „Отношеніе В. А. Жуковскаго къ Г. Ѳ. Квиткѣ, Т. Г. Шевченку и М. А. Максимовичу”. „Мирный трудъ”. (Харк.). 1902, No 2. (702) в) Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ. „В. А. Жуковскій и Н. В. Гоголь * . Харк. 1902. Ст. 64 — 66, 133 [В розділі про Жуковського й Квітку]. (703) г) Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ. „В. А. Жуковскій и Г. 6. Квитка”. „Харьковскій Университетскій Сборникъ въ память В. А. Жуковскаго и Н. В. Гоголя”. Харьковъ. 1903. Ст. 68 — 70. 30. Н. Василенко. „I. М. Бодянскій и его заслуги для изученія Ма ­ лороссіи”. (704) а) „К і е в с к а я Старина”, 1903, No 2, (февр.), ст. 302, 303, 305, 317 — 321; No 3, (март), ст. 489. (705) б) [Відбитка з „Кіевской Старины”]. Кіевъ. 1904. Ст. 58 – 61. 73-77, 106, 208-210. [Взаємини Квітки й Волинського]. 31. Ів. Кревецкій. „Корифеї-російскої критики і українске письмен ­ ство. 1. В. Г. Бєлїнскій”. (706) а) „Л іте рат.-Нау ковий Вістник”. 1905, No 2, ст. 109, 110, 112, 117, 118, 119, 121; кн. 4, ст. 40, 41, 42, 50. (707) б) У Львові. 1905. Ст. 4 — 5, 7, 12 — 16, 17, 19, 27, 28. [Ставлення Бєлінського до Квітчиних творів]. (708) Рец. С. Петлюра. „У країна * . 1907, No 9, (верес.), ст. 394 — 396. 32. С. Єфремов. „Шевченко і українське письменство”. (709) а) Київ. 1907. Ст. 12, 17, 18. (710) б) [Переклад рос. мовою під згл.: „Шевченко и украинская ли ­ тература”]. „Русское Богатство”. 1914, No 3, ст. 94, 98, 99, 103. (711) в; С. Єфремов. „Шевченко”. Збірка. Київ. 1914. Ст. 66, 71, 79. [Взаємини Шевченка й Квітки]. 33. (712) А. Грушевскій. „Изъ харьковскихъ лѣтъ Н. И. Костомарова”. „Журналъ Минист. Народи. П р о с в ѣ щ е н і я “ . 1908, No 4, (апр.), ст. 253-254, 275. [Квітка — надхненник Костомарова в літер, праці]. (713) Рец. „Записки Наук. Т-в а і м. Шевченка * у Льв. 1908, т. 83, ст. 229. 34. (714) В. Н. „Жизнь и литературная дѣятельность П. Плетнева”. „Русская Старина”. 1908, No 8, (авг.), ст. 285, 286. ,— 236 — [Взаємини Квітки й Плетньова (на підставі листування Плетньова з Я. Гротом]. 35.(715) Ол. Грушевський. „Поетична діяльність П. Куліша”. „Л і т е р.-На у ко в и й В і ст н и к”. 1909 р., кн. 9, (вересень), ст. 401. [Поважна роля Квітки в Харк. літературному рухові]. 36.(716)4. С. Грушевскій. „Раннія этнографическія .работы Н. И. Ко ­ стомарова”. (Къ поминкѣ f 1875 — 1910). „Извѣстія Отдѣленія русскаго языка и словес ­ ности И. А. Н. “ . 1911. T. XVI, кн. 1, ст. 79, 80, 88. [Про вплив особи й творів Квітки на Костомарова). 37. Н. Ѳ. Сумцовз. „Харьковъ и Шевченко”. (717) а) „В ѣ с т н и к ъ Харьков. И с т о р и ч.-Ф и л о л о г и ч е с к а г о О-ва”. Вып. 1. 1911. Ст. 4, 5. (718) б) Харьк. 1911. Ст. 2, 3. [Надто стислі відомості про взаємини Квітки й Шевченка]. 38. В. Радзикевич. „Павлин Свєнціцкій. Публіцистична, наукова та літературна його діяльність”. (719) а) „З а п и с к и Наук. Т-ва і м. Шевченка” у Льв. 1911. Т. СІ, ст. 120, 127 — 128. (719-а) б) [Відбитка]. У Льв. 1911. Ст. 12, 17, 18, 19 — 20, 24, 25. [Історія переробок Квітчиної „Марусі” на п ’ єси]. 39. (720) їв. Кревецкій. „М. Добролюбов й Україна”. (З нагоди 50 тих роковин смерти). „Л іт е р а т. – На у к о в и й Вістник”. 1911, No 10, (жовт.), ст. 63 — 65. [Ставлення М. Добролюбова до Квітки]. 39-а. (720-а) О. Аіаковей. „Житєпис Осипа Юрія Горди ського Федько- вича “ . Вид. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. 1911. 40. (721) „Життя та праця Б. Грінченка”. Написав М. Плевако. Харьк. 1911. Ст. 12, 38, 45. [Ставлення Б. Грінченка до Квітки]. 41. В. Дорошенко. „Євген Гребінка”. З нагоди столітніх роковин народження. (722) а) „Літер.-Нау ковий Вістник”. 1912, No 7-8, (липень — серп.), ст. 70, 71. (723) б) В. Дорошенко. „Життє і Слово”. Статті на літер.-громадські теми. Льв.-Київ. 1918. Ст. 85. [Ставлення Гребінки до Квітки, (неповне використання матеріялів’] 42. (724) Н. Ѳ. Сумцовз. „И. И. Срезневскій”. „Вѣстникъ Харьков. И с т о р и ч.-Ф и л о л о г и ч е с к а г о О-ва”. Вып. 3. 1913, Ст. 52, 55. [Значіння Квітки для Срезнєвського]. 43. (725) „Выставка им. акад. И. Срезневскаго”. „Голосъ Минувшаго ” . 1913, No 2, ст. 298. [Ставлення І. Срезнєвського до Квітки]. ,— 237 43-а (725-а) М. Возняк. „Павлїн Свєнцїцький. (Павло Свій)”. Льв. 1914. Ст. 4, 5 — 6, 7, 8, 14. [Переробка Свєнцицьким „Марусі”; передрук „Марусі” в .Siol ’ i”; Квітка й українська література]. 44. (726) Ольга Багалѣй. „Отношеніе Н. И. Костомарова къ г. Харькову и Харьковскому Университету”. „Русская Старина”. 1914, No 12, ст. 469. [Квітка іі Костомаров]. 45. (727) „Автобіографія М. Кропивницкаго” . „Вѣстникъ Европы”. 1916, No 3, (март), ст. 127, 149. [М. Кропивницький в ролях Квітчиних п ’ єс]. 46. (728) „Краткій очеркъ жизни и дѣятельности И. Срезневскаго”. Вс. Срезнввскій. „Памяти Изм. Срезневскаго”. Кн. 1. Петроградъ. 1916. Ст. 8, 62. [Побіжні замітки про взаємини]. 47. (729) II. Ѳ. Сумцовъ. „Харьковскій періодъ научной дѣятельности И Срезневскаго”. Ibid., ст. 71, 73, 82, 83, 84, 87, 93. [Докладні відомості про взаємини Г. Квітки іі І. Срезнєвського]. 48.(730) „Художественное творчество И. Срезневскаго”. Ibid., ст. 191, 212 — 213. [Про вірші 1. Срезнєвського, присвячені пам ’ яті Квітки, і його статті про Квітку] 48-а. (730-а) „М. 1. Петров — як історик української літератури”. Сергій Єфремов. „Записки історичної і фі л ь о л ь о ґі ч н о ї секції Українського Наукового Т-ва в Київі”. 1918, кн. XVII, ст. 36, 37. 49. (731) А. Ніковський. „Бібліотека Т. Шевченка”. „К ни гарь”. 1917, ч. З, ст. 111. [Квітчині твори серед книжок Шевченкової бібліотеки]. 50. (732) А1. Аіочульський. „ЇМ. Щепкин і Т. Шевченко”. „Л і т е р-На у к о в и й Вістник”. 1917, кн. II — III, ст. 227, 228, 235, 236, 240. [Побіжні зауваження про можливий вплив Квітки на націон. свідомість Щепкина]. 50-а. (732-а; І. Айзеншток. „Замітки про Г. Ф. Квітку”. „Наше Минуле”. 1918, ч. 2, ст. 45 — 46, 46 — 49. [До листа Шевченка до Квітки подано нариса взаємин письменників і до листа Гребінки до Квітки — огляд взаємин Гребінки й Основ ’ яненка]. 51. (733) В. Міяковський. „П. Куліш і Г. Квітка”. „Наше Минуле”. 1918, ч. 2, ст. 26 – 31. (Докладно про ставлення Куліша до Квітки і про видання творів Основ’я ­ ненка]. 52. (734) Ол. Барвінський. „Погляди М. Костомарова на задачі україн ­ ської інтелігенції й літератури”. ,— 238 — „Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка” у Льв. 1918. T. СХХѴІ — СХХѴІІ, ст. 81, 89, 90. [Побіжно про ставлення Костомарова до Квітки]. 53. (735) Проф. AI. Ф. Сумцов. „Шевченко і Слобожанщина”. „Кобзарь”. Т. Шевченка. В-во „Рух”. Харьк. 1918. Ст. L1X — LX1V, LV, LVI, LVI1. [Докладно про взаємини Квітки й Шевченка]. 53-а. (735-а) Іеремія Айзеншток. „О. О. Потебня та українська література”. „Шляхи Мистецтва”. Число друге. 1921. Харьк. 1922. Ст. 94— 96. [Потебня і Квітка]. 54. (736) А. Річицький. „Тарас Шевченко в світлі епохи”. (Публіцистична розвідка). „Космос”. Укр.-америк. вид. т-во. Харків — Берлін — Нью-Йорк. 1923. Ст. 36, 54, 69, 71. [2-ге вид.: ДВУ. Харк. 1925]. [Побіжно про ставлення Квітки до Шевченка]. 55 (737) Н. Долговъ. „А. Н. Островский. Жизнь и творчество”. (1823 — 1923). Москва. 1923. Ст. 43. [Про переробку „Щирої любови “ за посвідкою П. Вейнберга]. 55-а. (737-а) Дмитро Дорошенко. „Пантелеймон Куліш”. Українська на- кладня. Київ — Ляйпціґ. 1923. Ст. 11, 22, 25, 130, 133 — 134, 138, 143 — 145. [Куліш і Квітка]. 56.(738) „Українські мотиви у О. Островського”. Подав П. Рулін. „Україна”. 1924, кн. 4, ст. 91 — 92. [Про постановку в Москві „Искренней любви” О. Н. Островського, пере ­ робки з Квітчиної „Щирої любови “ ]. 57. (739) [Проф. М. Сумцов]. „Теми для студій над Шевченком. 43. Шев ­ ченко і Квітка”. Проф. М. Сумцов. „Хрестоматія по українській літе ­ ратурі”. Вид. 4-те. T. І, ст. 13 (2-ої нумерації). [Загальний, стислий огляд взаємин]. 58. (740) О. Гермайзе. „Куліш і Костомаров, як члени Кирило-Методієв- ського Брацтва”. „Шевченко та його доба”. Збірник І. ДВУ. 1925. Ст. 42, 75. 59. (741) Ів. Єрофеїв. „Перший журналіст на Слобожанщині (В. Г. Ма- слович”). „Червоний Шлях”. 1925, No 10, ст. 108, 113. [Участь Квітки в „Харьковскомъ Демокритѣ” В. Масловича]. 60. (742) „Тернистим шляхом”. Спомини С. В. Тобілевича. „Україна”. 1926, кн. 1, ст. 102. [Про виконання Карпенко-Карим ролі „Прокопа” у „Сватанні”]. 61. (743) Ланевський. „Знахідка нового листа Т. Шевченка”. „Червоний Шлях”. 1926, кн. 2, ст. 162 — 165. І При розгляді примірника „Гайдамаків”, надісланого Шевченком Квітці, подає нарис взаємин письменників]. ,— 239 — 62. (744) П. Рулін „Артистичний шлях М. К. Заньковецької”. „Червоний Шлях”. 1926, ч. З, ст. 170, 171, 174. [М. Заньковецька в ролях Квітчиних п ’ єс]. 63. (745) В. Петров. „Перебування Куліша на Україні влітку року 1856-го”. „П. Куліш”. Збірник праць комісії для видавання пам ’ яток новітнього письменства. За ред. С. Єфремова та Ол. Дорошке- вича. К. 1927. Ст. 92- 93. 64. (746) Д. 3[агул]. „Життя й діяльність О. Федьковича”. (За др-ом О. Маковеєм). „Твори О. Федьковича ” . За ред. Д. /агула. ДВУ. 1927. Ст. 27 — 28, 34. [Ставлення Федьковича до Квітки]. 65. (747) С. Є[фреяов]. „Аксаков, С. Т. “ . „Твори Тараса Шевченка”. T. IV. „Журнал”. ДВУ. 1927. Ст. 508. [В „Коментаріях до Шевченкового Журналу”]. [Спільне у Аксакова й Квітки]. і 6. (748) С. Є[фремов]. [Огляд взаємин Квітки й Шевченка]. Ibid. Ст. 601 — 603. [В „Коментаріях до Шевченкового Журналу”]. 67. (7 (9) Олександер Пулинець. „М. Г. Чернишевський та українське питання”. „Записки Ніжинського Інституту Народньої Ос ­ віти та н.-д. катедри історії культури й мови при Інституті”. Кн. VIII. Ніжин. 1928. Ст. 62 — 65. [Ставлення М. Чернишевського до Квітки]. 79 * . (749-а) Ол. Кисіль. „Український актор Карпо Соленик”. Кооп, в-во „Рух”. [Київ]. 1928. Ст. 54, 61, 72. * Останню назву позначаємо No 79, а не 68, зваживши на 11 NoNo (9а, 10-а, 14-а 16-а, 24-а, 39-а, 43-а, 48-а, 50-а, 53-а, 55-а), які довелося вставити після того, як по ­ кажчика було складено. ,В ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ ТА ІСТОРИЧНО-ЛІТЕРАТУРНІ РОЗВІДКИ, СТАТТІ, РЕ ­ ЦЕНЗІЇ ЗАМІТКИ ПРО КВІТЧИНУ ТВОРЧІСТЬ І ПРО ТВОРЧІСТЬ ИНШИХ ПИСЬ ­ МЕННИКІВ. І. Покажчик літературно-критичних та історично-літературних розвідок, статей, рецензій, заміток про Квітчину творчість. 1.(750) [ М . Каченовеький]. [Примітка до тексту „Малороссійскихъ анек ­ дотовъ”]. „Вѣстникъ Европы”. 1822, No 21, ст. 61. 2. (751) [H. A. Полевой]. „Дворянскіе выборы. Комедія. М. 1829″. „Московскій Т е л е г р а ф ъ “ . 1829. Ч. 26, ст. 93 — 95. [Прихильна рецензія]. . 3. [Н. А. Полевой]. „Турецкая шаль, или такъ водится. Комедія. М. 1829″. (752) а) Ibid. 1829, ч. 29, No 19, (жовт.), ст. 367 — 368. (753) б) „Україна”. 1926, кн. 1, ст. 65— 66. [У замітці Айзенштока]. [Неприхильна рецензія]. 4. (754) [Раїч]. [Примітка до уривку з комедії „Дворянскіе выборы, часть II”]. „Галатея”. 1829, ч. X, No 50, ст. 205. [Прих. оцінка 1-ої частини „Дворянскихъ выборовъ”]. 5. [.1/. Погодин]. [Примітка до уривку з комедії „Дворянскіе вы ­ боры, ч. ІІ “ ]. (755) а) „Московскій Вѣстникъ”. 1830, ч. 1, ст. 239. (755-а) б) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. Погодина”. T. III 1890. Ст. 87. 6.(756) [Н. А. Полевой]. „Дворянскіе выборы, часть II. Комедія. М. 1830″. „Московскій Телеграфъ”. 1830, ч. 36, ст. 82. [Прихильна рецензія]. 7. (757) И. М. „Новыя книги. 14. Дворянскіе выборы, ч. И. Ком. М. 1830 “ . „Сѣверная Пчела”. 1831, No 17, (22 січня). [Ворожа рецензія]. 8. (758) [П. Надеждин]. „Дворянскіе выборы, ч. II. М. 1830″. „Телескопъ”. 1831,4. I, No 1, ст. 129 — 133. [Співчутлива рецензія]. 9.(759) [И. Надеждин]. „Шельменко, волостной писарь. X. 1831″. Ibid. 1831, ч. III, No 10, ст. 242. |Те саме]. ,— 241 10. (760) \Н. Полевой]. „Шельменко, волостной писарь. X. 1831″. „Московскій Телеграфъ”. 1831, ч. 41, No 19, (жовт.), ст. 388 -390. [Те саме|. 11.(761) А. Букова. „Шельменко, волостной писарь. X. 1831″. „Сѣверная Пчела”. 1832, No 27, (3 лютого). [Неприхильна рецензія]. 12. [Л/. Погодин]. [Примітка до оповідання „Харьковская Ганнуся”]. (762) а) „Телескопъ”. 1832, ч. VII, No 2, ст. 192. (763) б) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды Погодина”. Кн. IV. 1891. Ст. 108. 13. (764) [О. И. Сенковский]. „Малороссійскія повѣсти, разсказываемыя Грыцькомъ Основъяненкомъ. Кн. I. М. 1834″. „Библіотека для Чтенія”. 1834. T. VII, кн. И, (нояб.), відд. VI, ст. 5. [Ворожа рецензія]. 14. М. [Те саме]. (765) а) „Сѣверная Пчела”. 1834, No 248, (1 листоп.), ст. 989 — 990. (766) б) [Уривок]. „Историк о-л итературный сборник, посвя ­ щенный Вс. И. Срезневскому”. Лнгр. 1924. Ст. 421 , 425. [Рецензія неприхильна до укр. мови, але прихильна до Основ ’ яненка]. 15.(767)7. Мастака. [О. Бодянский]. [Те саме]. 23 окт. 1834. Переясловъ. „Ученыя Записки Московскаго Университета”. 1834. Ч. VI, No V, (листоп.), відд. Ill („Критика”), ст. 287 — 313. [Велика критична стаття]. 16. (768) [О. И. Сенковский]. „Шельменко, волостной писарь. Изд 2. М. 1834″. „Б и б л і от е к а д л я Чтенія”. 1835. T. VIII, відд. VI, ст. 12. [Глузливий рядок про 2-е вид. комедії]. 17. [В. Белинский]. „Малорос, повѣсти.. Кн. I. М. 1834″. (769) а) „Молва”. 1835, No 27 — 30. (770) 6) „Полное собо. сочинений В. Бѣлинскаго”. T. II, 1902, ст. 160. [Загальна прихильна рецензія]. 18. (771) В. Луганскій. [Те саме]. „Сѣверная Пчела”. 1835, No 17 (18 янв.), ст. 65 — 68; No18, ст. 69 — 71. [Докладна прихильна рецензія]. 19. (772) [О. Сенковский]. „Сватанье. Соч. Грицка Основъяненка. X. 1836″. „Библіотека для Чтенія”. T. XXI, 1837, кн. 1 (берез.), відд. VI, ст. 18 — 19. [Повідомлення про успіх п ’ єси в Харкові]. 20. (773) В. Луганскій. [Те саме]. „Литерат. Приб. къ „Русс к. Инвалиду”. 1837, No 39, (25 вересня), ст. 382 — 384. [Велика прихильна рецензія]. 21. (774) [В. Луганський]. [Примітка до перекладу „Солдатскаго портрета”], „Современникъ”. T. VII, 1837, ст. 168. ,— 242 — 22.(775) Е. Гребенка. „Малороссійскія повѣсти… Кн. 2. М. 1837 “ . „Сѣверная Пчела”. 1837, No 260. [Невелика прихильна рецензія]. 23. (776) В. Луганскій. [Те саме]. „Литер. Прибавленія къ „Русс к. Инвалиду”. 1837, No 52 (25 груд.), ст. 512 — 515. [Докладна прихильна рецензія]. 24. [Æ. Белинский]. „Литературная хроника. Современникъ. 1837. T. VII”. (777) a) „Московскій Наблюдатель”. 1838, т. XVI, кн. 1, (бе ­ резень), ст. 159. (778) б) „Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. ПІ, 1901, ст. 293. [Прих. відзив про „Солдатский портрет”]. 25.(779) [4. Краевский]. „Козырь- дивка. Спб. 1838″. „Литературныя Приб. къ „Русск. Инвалиду”. 1838, No 35, ст. 691 — 692. [Прихильна рецензія]. 26. (780) [Н. Полевой]. „Очерки русской литературы за 1838 г. No 90. Современникъ. T. XI “ . „Сынъ Отечества”. 1838, т. V, кн. 9, (верес.), ст. 58. [Прих. відзив про „Марусю”]. 27. (781) [Н. Полевой]. „Очерки русск. литературы за 1838 г. No 124. Кбзырь-дивка. Спб. 1838″. Ibid. 1838, т. V, кн. 10, (жовт ), ст. 144 — 148. [В рец. подибуємо прих. оцінку повісти й загальний огляд Квітчиної твор ­ чости]. 28. [77. Плетнев]. „Кбзырь-дивка. Грыцька Основъяненка. Спб. 1838″. (782) а; „Современникъ”. 1838, т. XII, ст. 64 — 65. (783) б) „Сочиненія и переписка П. А. Плетнева”. Т. И. Спб. 1885. Ст. 250 — 251. [В рец. подибуємо й загальний огляд Квітчиної творчости]. 29. (784) [4. Краевекий]. „Литературныя извѣстія. Современникъ. 1839. No 1 “ . „Литерат. Прибавленія къ „Русск. Инвалиду”. 1839, No 1, ст. 19. [Прих. відзив про „Праздникъ мертвецовъ”]. 30.(785) [Н. Полевой]. „Лѣтопись русской литературы за 1839 г.”. „Сынъ Отечества”. 1839, кн. 1, (січ.), відд. IV, ст. 43. [Неприхильні рядки про „Праздникъ мертвецовъ”]. 31. [В. Белинский]. „Современникъ. T. XI. Спб. 1838″. (786) а) „Московскій Наблюдатель”. 1839, ч. I, No 2, відд. V, ст. 40 — 45. (787) 6) „Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. IV. 1901. Ст. 72 — 76. [Докладна оцінка „Маруси”]. 32. (788) [77. Кукольник]. [Примітка до уривку з „Жизни и похожденій Пустолобова” під згл. „Скупецъ”]. „Но во год ни къ”. Собраніе сочиненій въ прозѣ и стихахъ,. Изд. Н. Кукольникомъ. Спб. 1839. Ст. 22. ,243 — 33. [Б. Белинский]. „Русскіе журналы”. (789) а) „Московскій Наблюдатель”. 1839, ч. II, No 3, ст. 203. (790)6) „Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. IV. 1901. Ст. 212. [Прих. оцінка „Праздника мертвецовъ * ]. 34.(791) [Н. Полевой]. „Очерки русской литературы за 1838 и 1839 годы. No 48. Новогодникъ. 1839 “ . „Сынъ Отечества”. 1839. T. VIII. Ч. I, кн. 3, (берез.), відд. IV, ст. 74. [Прих. відзив про „Скупца * ]. 35. [Б. Белинский]. „Новогодникъ. 1839 г. “ . (792) а) „Московскій Наблюдатель”. 1839, ч. II, No 4. (793)6) „Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. IV. 1901. Ст. 232 [Те саме]. 36. (794) Ѳ. Б[улгарин]. „Новогодникъ. 1839 г. “ . „Сѣверная Пчела”. 1839, No 80., [Те саме]. 37. (795) [Н. Полевой]. „Лѣтопись русскихъ журналовъ за 1839 г. “ . „Сынъ О т е,ч е с т в а”. 1839, т. VIII, ч. 2, кн. 4 (квіт.), відд. IV. ст. 119, 120. [Прих. оцінка повісти .Дѣлай добро, добро и тебѣ будетъ” з „Совр.”]. 38. (796) [4. Краевский]. „Новогодникъ. 1839 г. “. „Литер. Приб. къ „Русс к. Инвалиду”. 1839, т. 1 , No 21 , (27 трав.), ст. 454. [Прих. оцінка „Скупца”]. 39. (797) „Новогодникъ. 1839″. „Отечеств. Записки”. 1839, III, відд. VII, ст. 7. [Неприхильний відзив про „Скупца”]. 40. (798) Ѳ. Менцовъ. „Обзоръ русскихъ газетъ и журналовъ”. „Ж у р на л ъ М и н-в а На р. Проев.”. 1839, ч. XXIII, ст. 90. [Прих. погляд на оповідання „Праздникъ мертвецовъ * ]. 41.(799) Ѳ. Менцовъ. „Обозрѣніе русскихъ газетъ и журналовъ”. Ibid. 1839, ч. XXIII, ст. 288 — 290. [Захоплений відзив про пов. „Дѣлай добро, добро и тебѣ будетъ * ]. 42.(800) [Н. Полевой]. „Очеркъ русской литературы за 1838 и 1839 г. No 223. Ганнуся. X. 1839 “ . „Сынъ Отечества”. 1839, т. XI, ч. I, кн. 9 (верес.), відд. IV’, ст. 44, 47. [Неприхильна рецензія]. 42-а. (801) [4. Краевский]. „Ганнуся. 1839″. „Отечеств. Записки”. 1839, т. V, відд. VII, ст. 132 — 134. [Прихильна рецензія]. 43. (802) „Вотъ любовь” Основьяненка. [В „Совр.” 1839, т. XVI]. „Литер. Приб. къ „Русск. Инвалиду”. 1839, т. И, No 15, ст. 296. [Співчутливий відзив про переклад „Щирої любови * з „Современника” 1839 р.]. 44. (803) Ѳ. Менцовъ. „Обзоръ русскихъ газетъ и журналовъ”. ,— 244 — „Журналъ М-ва На р. П росв. “ . 1839,ч. XXIV, ст. 186 — 187. [Прих. оцінка .Коиотоиской вѣдьмы’]. 45. (804) Ѳ. Менцовз. [Те саме]. Ibid. 1839, ч. XXIV, ст. 187. [Прих. погляд на «Пана Халявскаго’]. 46. (805) [О. Сенковский]. „Ганнуся. 1839 г. “ . „Библіотека для Чтенія”. 1839, т. XXX VII, кн. 2, (грудень), відд. VI, ст. 24 — 25. [Прихильна рецензія]. 4/.(806) [А. Краевекий]. „Утренняя Заря. Спб. 1840 г. “ . „Отечеств. Записки”. 1839, т. ѴП, відд. VII, ст. 5. [Прихильний погляд па „Божія дѣти’]. 48. (807) [А. Краевекий]. „Лысты до любезныхъ землякивъ. X. 1839 “ . Ibid. 1839, т. VII, відд. VII, ст. 79 — 85. [Прихильна рецензія ]. 49.(808) [Н. Полевой]. „Современникъ. T. XV и XVI. 1839 “ . „Сынъ Отечества”. 1839, т. XII, ч. 2, кн. XII, (грудень), відд. IV, ст. 130. [Про „Конотопскую вѣдьму’ і «Вотъ любовё’]. 50.(809) [О. Сенковский]. „Утренняя Заря. Спб. 1840 г. “ . „Библіотека для Чтенія”. 1840, т. ХХХѴ1П, No 1,(січ.), відд. VI, ст. 1. [Прих. відзив про повість „Божія дѣти”]. 51.(810) „Утренняя Заря. Альманахъ на 1840 г. Спб. 1840 “ . „Литературная Газета”. 1840, No 1. [Те саме]. 52.(811) С. Б[урачек]. „Лысты до любезныхъ землякивъ. X. 1839″. „Маякъ”. 1840. T. I, ч. II, гл. IV, ст. 19 — 21. [В прихильній рец. подибуємо й огляд Квітчиної творчости]. 53. (812) Синьоре С. Б[урачек]. „Утренняя Заря. Спб. 1840 “ . Ibid. 1840. T. І, ч. 2, гл. IV, ст. 37 — 44. [Докладна прихильна оцінка „Божьихъ дѣтей”]. 54. [II. Плетнев]. „Вотъ любовь”. (813)а) „Современникъ”. 1840, т. XVII, ст. 104 — 107. (814) б) „Сочиненія и переписка П. А. Плетнева”. T. 1. 1885. Ст. 422 — 424. [Прихильна стаття про Основ ’ яненка і його повість]. 55. (815) „Утренняя Заря. Спб. 1840 г. “ . „Сынъ Отечества”. 1840, т. І, кн. 1, (січ.), ст. 172. [Прих. погляд на повість „Божія дѣти”]. 56. (816) [Ѳ. Менцов]. „Утренняя Заря. 1840″. „Журналъ М-ва Нар. Проев.”. 1840, ч. XXV, ст. 104. [Те саме]. 57. (817) „Современникъ, т. XVII, 1840 “ . „Сынъ Отечества”. 1840, т. I, кн. 2, ст. 447, 448. [Прих. відзив про повісті „Козырь-дѣвка * і „Вотъ любовь’). 58. (818) Ѳ. Уіенцовз. „Обзоръ русскихъ журналовъ”. ,— 245 — „Журналъ М-ва Нар. Проев.”. 1840, ч. XXVI, ст. 8. [Прихильна оцінка перекладу „Вотъ любовь” з „Совр.” 1839 р ]. 59. (819) [П. Плетнев]. „Лысты до любезныхъ землякивъ. X. 1839 “ . „Современникъ”. 1840, т. XVIII, ст. 126. [Прихильна рецензія]. 60. [5. Белинский]. „Пантеонъ. No 3. Спб. 1840″. (820) а) „Отечеств. Записки”. 1840, т. X, ст. 21, (відд. VI). ■ (821)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго. T. V. 1901. Ст. 280. [Неприхильний відзив про „Пріѣзжаго изъ столицы * ]. 61. (822) [О. Сенковский]. „Пантеонъ… No 3. Спб. 1840 “ . „Библіотека для Чтенія”. 1840, т. XLI, No 8, (Серп.), відд. VI, ст. 10 — 11. [Неприхильна оцінка комедії „Пріѣзжій изъ столицы * ]. 62. (823) [Ф. Менцов]. „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „Ж урналъ М-ва Нар. Прос в. “ . 1840, ч. XXVII, ст. 70, 71. (Прихильна згадка про „Козырь-дѣвку” і „Вотъ тебѣ и кладъ”]. 63. (824) [Ф. Менцов]. [Те саме]. Ibid. 1840, ч. XXVIII, ст. 104. [Прихильний відзив про „Украинскіе дипломаты * ]. 64. (825) [П. Плетнев]. „Отъ редакціи”. „Современникъ”. 1840, т. XX, (No 4), ст. 1 — 2 (2-ої нумер.). [Передмова до фейлетону „Званные гости * ]. 65. [Б. Белинский]. „Сочиненія Основьяненка. Панъ Халявскій. Спб. 1840″. (826) а) „Отечеств. Записки”. 1840, т. XIII, No 12, (груд.), відд. VI, ст. 39 — 40. (827)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. V, 1901, ст. 451 — 453. [Прихильна рецензія]. 66.(828) [О. Сенковский]. „Панъ Халявскій. Спб. 1840 “ . „Библіотека для Чтенія”. 1841, т. XL1V, кн. 1, (Січ.), відд. VI, ст. 7 — 12. [Ворожа рецензія]. 67. [П. Плетнев]. „Собраніе сочиненій Основьяненка. Панъ Халяв ­ скій. Спб. 1840″. (829) а) „Современникъ”. 1841, т. XXI, ст. 96. (830)6) „Сочиненія и переписка П. А. Плетнева”. T. II. Спб., 1885, ст. 303. [Прихильна рецензія]. 68. (831) [П. Плетнев]. „Предувѣдомленіе”. „Современникъ”. 1841, т. XXI, ст. 114 — 116. [У передмові до уривків з роману „Жизнь Столбикова” — загальний нарис Квітчиної творчости й оцінка роману). 69. (832) [Ф. Менцов]. „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „Журналъ М-ва Нар. Просвѣщенія”. 1841, ч. XXIX, ст. 159. • Вадим Тарнавський — 18. ,— 246 — [Прихильні згадки про „Панну Сотниковну”, „Ложныя понятія’ і .Пере- катиполе”]. 70. (833) [Ф. Менцов]. „Обзоръ русскихъ журналовъ”. Ibid. 1841, ч. XXX, ст. 74. [Прихильна оцінка „Ярмарки * ]. 71. (834) [II. Плетнев]. „Новости русской литературы”. „Современникъ”. 1841, т. XXII, ст. 5 — 6. [З нагоди видання „Пана Халявскаго * дається загальна оцінка творчости Квітки]. 72. (835) [Ф. Кони]. „Ластовка. Сочиненія на Малор. языкѣ. Собралъ Е. Гребенка. Спб. 1841″. „Литературная Газета”. 1841, No 56, (24 трав.), ст. 223 — 224. [Прихильний відзив про „Сердешну Оксану® і „Пархімове снідання * ]. 73. (836) „Шельменко-денщикъ. X. 1840″. „Отечествен. Записки”. 1841, т. XVI, No 6, (черв.), відд. VI, ст. 32. [Прихильна рецензія]. 74. [В. Белинский]. „Ластовка. Сочиненія на Малор. языкѣ. Собралъ Е. Гребенка. Спб. 1841″. (837) a) Ibid. 1841, т. XVI, No 6, (черв.), відд. VI, ст. 32 — 34. (838)6) Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VI, 1903, ст. 199 — 202. [Недоброзичлива оцінка „Сердешної Оксани®]. 74-а. [В. Белинский]. „Сватанье. Изд. 2. X. 1840 “ . (839) а) „Отечеств. Записки”. 1841, т. XVI, No 6, відд. VI, ст. 34. (840)6) „Полн. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VI, 1903, ст. 202. [Прихильна рецензія]. 75.(838)/7. Л. „Русская литература. No 34. Ластовка. Спб. 184 1″. „Сѣверная Пчела”. 1841, No 143, (30 черв.), ст. 571. [Рецензія негативна що-до укр. творів із збірки за винятком „Сердешної Оксани”]. 76.(839)(0. Сенковский]. „Жизнь и похожденія Столбикова. Ч. І. Спб. 1841″. „Библіотека для Чтенія”. 1841, т. XL VII, кн. 1, (липень), VI відд., ст. 6. [Ворожа рецензія]. 77.(840) [Ф. Мвнцов]. „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „ЖМНП”. 1841, ч. XXXI, ст. 28. [Прихильна згадка про „Жизнь Столбикова”]. 78. [П. Плетнев]. „Жизнь и похожденія Столбикова. Ч. I. Спб. 1841 “ . (841)а) „Современникъ”. 1841, т. ХХІП, ст. 20 — 21. (842)6) „Сочиненія и переписка П. Плетнева”. T. II, 1885, ст. 321 — 322. [Прихильна рецензія]. 79. (843) (В. Полевой]. „Ластовка. Спб. 1841″. ,— 247 — „Русскій Вѣстникъ”. 1841, т. III, кн. 8, (серп.), ст.’ 463 — 464. [Ворожа рецензія]. 80. (844) Л. Л. „Русская литература. No 46. Жизнь и похожденія Стол ­ бикова, ч. 1 “ . „Сѣверная Пчела”. 1841, No 185, (21 авг.), ст. 738 — 739. [В рец. подибуємо й доброзичливий погляд на Квітчину творчість]. 81.(845)(27. Полевой]. „Сочиненія Основьяненка. Жизнь и похожденія Столбикова. Ч. 1 и 2. — Панъ Халявскій. Спб. 1841″. „Русскій Вѣстникъ”. 1841, т. III, кн. 9, ст. 712 — 715. |В рец. подибуємо й загальний нарис Квітчиної творчости]. 82.(846)(0. Сенковский]. „1. Ластовка. 1841. 2. Жизнь и похожденія Столбикова, ч. I и П “ . „Библіотека для Чтенія”. 1841, т. XLVIII, кн. 2, (жовт.), відд. VI, ст. 43 — 46. [Зневажлива рецензія]. 83. (847) „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „ЖМНП”. 1841, ч. XXXII, ст. 47. [Прихильна згадка про „Фенюшку”]. 84.(848)0. К[они]. „Сочиненія Г. Основьяненка. 1. Панъ Халявскій. 2. Жизнь и похожденія Столбикова. Ч. I и II”. „Литературная Газета”. 1841 , No 118, (18 жовт.), ст. 472. [В рец. подибуємо й доброзичливий погляд на Квітчину творчість]. 85.(849)4. Чужбинскій [-Афанасьевъ]. „Ластовка. Спб. 1841 “ . [1841 г. Августа 14 дня. Москва]. „Москвитянинъ”. 1841 , ч. V, No 10, (Жовт.)/ ст. 444– 454. [Захоплений відзив про „Сердешну Оксану” й „Пархімове снідання”]. 85-а. (849-а) „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „ЖМНП”. 1841, ч. XXXII, ст. 336. [Про повість „Герой Очаковскихъ временъ]. 86.(850)(/1. Плетнев]. „Шельменко-денщикъ. X. 1840 “ . „Современникъ”. 1841, т. XXIV, ст. 113. [Прихильна рецензія]. 87.(851)(0. Сенковский]. „Жизнь и похожденія Столбикова, ч. ПІ. Спб. 1841 “ . „Библіотека для Чтенія”. 1842, т. L, No1,(січ.), відд. VI, ст. 16 — 17. [Зневажлива рецензія]. 88. (852) 2Ѵ7Ѵ. „Русская Бесѣда. T. II. Спб. 1841″. „Москвитянинъ”, 1842, ч. I, No 1, (січ.), відд. „Критика”, ст. 296. [Прихильна замітка про „Разсказъ”]. 89. [В. Белинский]. „Русская Бесѣда. T. II. Спб. 1841″. (853) а) „Отечеств. Записки”. 1842, т. XX, No 1, (січ.), відд. VI, ст. 3. (854)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VII, 1904, ст. 66. [Доброзичлива оцінка „Разсказа”]. ,— 248 — 90. [В. Белинский]. „Жизнь и похожденія Столбикова. Ч. I — III. Спб. 1841 “ . (855)а) „Отечествен. Записки”. 1842, т. XX, No 1, відд. VI, ст. 7 — 8. (856)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VII, 1904, ст. 69 — 71. [Неприхильна рецензія]. 91. (857) Ѳ. Евецкій. „Ластовка. 1841″. „Денница”. Литер, газета. (Варшава). 1842, No 7, ст. 85. [Прихильна оцінка „Сердешної Оксани”]. 92. (858) \Л. Брант]. „Русская Бесѣда. T. II, Спб, 1841″. „Опытъ Библіографическаго Обозрѣнія или очеркъ послѣдняго полугодія русской литературы съ Октября 1841 по Апрѣль 1842″. (Л. Бранта). Спб. 1842. Ст. 50. [Доброзичливий відзив про „Разсказъ * Основ ’ яненка]. 93. (859) [Л. Брант]. „Сочиненія Основьяненка. Жизнь и похожденія Столбикова. 1841 “ . Ibid. 1842, ст. 60 -63. [Доброзичлива оцінка Квітчиної творчости та розгляд роману|. 94. [В. Белинский]. „Наши списанные съ натуры русскими. Изд. Я. Исакова. Вып. 13. Знахарь Основьяненка”. (860) а) „Отечествен. Записки”. 1842, т. XXV, No 12, (груд.), ст. 41. (861)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VII, 1904, ст. 502. [Прихильна рецензія]. 95. [В. Белинский]. „Сказка за сказкой. Т. III. Спб. 1842″. (862) а) „Отечеств. Записки” 1843, т. XXVI, ст. 58, (ѴІ-го відд.). (863)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VIII, 1907, ст. 95. [Прихильна замітка про „Солдатскій портретъ”]. 96. (864) „Обзоръ русскихъ журналовъ”. „ЖМНП “ . 1843, ч. XXXIX, ст. 221. [Доброзичливий відзив про повість ,1812 годъ в провинціи”]. 97.(865)0. Z7. Шевыревз. „Критическій очеркъ произведеній русск. сло ­ весности за 1842 г. “ . „Москвитянинъ”. 1843, ч. I, No 2, ст. 570. [Прихильна оцінка „Знахаря” з альманаху „Наши”]. 98.(866)0. Б[урачекз]. „Молодикъ на 1843 г. X. 1843″. „Маякъ”. 1843, т. X, гл. IV, ст. 43. [Спочутливий відзив про „Основаніе Харькова * ]. 99. [В. Белинский]. „Молодикъ на 1843 г. X. 1843″. (867) а) „Отечествен. Записки”. 1843, т. XXVIII, кн. 6, (черв.), відд. VI, ст. 33 — 35. (868)6) „Поли. собр. соч. В. Бѣлинскаго”. T. VIII, 1907, ст. 227 — 230. [Доброзичлива оцінка „Основанія Харькова” |. 100. (869) „Молодикъ на 1843 г. Ч. I. X. 1843″. „Литер. Газета”. 1843, No 42, (24 жовт.). [Позитивний відзив про „Основаніе Харькова”]. ,— 249 — 101. (870) ZZ. „Молодикъ на 1843 г. Ч I. X. 1843 “ . Сѣверная Пчела®. 1843, No 273, (3 груд.), ст. 1090. [Те саме]. 102. (871)(0. Сенковский]. „Молодикъ на 1843 г. “ . „Библіотека для Чтенія”. 1844, т. LX11, No 1, (січ.), ст. 15. [Те саме]. 103. (872) О. Бурачекъ. „Молодикъ на 1843 г. Ч. 11. X. 1843″. „Маякъ”. 1844, т. XIII. ст. 4 — 5, 12. [Прихильна оцінка „Перекотиполя” й „Підбрехача 1 * ]. 104. (873) Калайденскій. [Продовження попередньої рецензії]. Ibid. 1844, т. XIII, ст. 12. [Прихильні зауваження про „Підбрехача”]. 105. (874) „Сказка за Сказкой. Спб. T. IV. 1844″. „Библіотека для Чтенія”. 1844, т. Lil, No 2, (лютий), відд. VI, ст. 66 — 67. [Доброзичливий відзив про „Татарскіе набѣги”). 106. (875) „Сказка за Сказкой. Спб. T. IV. 1844″. „Литерат. Газета”. 1844, No 7, ст. 132. [Те саме). 107. [В. Белинский]. „Сказка за Сказкой. Спб. T. IV. 1844″. (876) а) „О т е ч е с т в. Записки”. 1844. (877) б) „Собраніе соч. В. Бѣлинскаго”. T. VIII, 1907, ст. 462. [Те саме]. 108 (878) А. Студитекій. „Сказка за Сказкой. T. IV. Спб. 1844 “ . „Москвитянинъ”. 1844, т. III, No 6, ст. 83. [Те саме]. 109. (879) Н. Ч. „Взглядъ на романъ „Панъ Халявскій”. „Иллюстрація”. Еженедѣльное изданіе всего полезнаго и изящнаго. 1846, т. II, No 13, (6 апр.), „Критика”, ст. 201. 110. (880) [Л. Башуцкий]. „Отъ редакціи”. Ibid. 1846, т. II, No 13, ст. 201 — 202. [Полемічні додатки до попередньої статті Н. Ч.]. 111.(881) „Зо^А Г дл ИЦКА”. Львовъ. 1849, ч. 79, (29 вер.), ст. 473. [Прихильна рецензія на „Щиру любов” з „Южно-Русского Зборника’ * ]. 112. И. Б. Г. [Іван Головацький]. ,,Н оеаа кннжки “ . (882) а) „ЗоцА ГДЛНЦКД”‘ Львовъ. 1849, ч. 55. (883) б) „Записки Наук. Т-ва у Київі”. Кн. XIII, 1914, ст.,112. [Прихильна рецензія на видання „Марусі” 1849 р.[. 113. (884) „Григорий Квітка (Основъяненко) і ёго повісті. Слово на новий виходъ Квітчинихъ повістей”. Написавъ П. Кулішъ. Спб. 1858. Въ тип. П. Куліша. (20 X 12,5). XXXVI ст. (Ценз. дозв. „ЗО.Х 1858. Ценсоръ Палаузовъ”). [Ця брошюра мала складати передмову до І тому „Повістей Квітки” у вид. Куліша 1858 р„ але у жовтні 1858 р. цензор фон-Краузе наклав на неї заборону і „Повісті” вийшли без передмови. Та наступного місяця ,— 250 — (листопад) передмова вийшла окремим виданням. Частину примірників ви ­ давець додав до 1-го тому „Повістей Квітки”]. (885) „Бібліографическія Записки”. Москва. 1859, т. II, ст. 60. [Бібліо ­ графія. повідомлення про Кулішеву. брошюру]. Передруки Кулішевої статті, див.: (886) а) „Руска читанка для висшои гимназіи”. Уложив А. Барвиньскій. Ч, III. У Льв. 1871. Ст. 218 — 237. (887) б) „Виїмки з народної літератури україньско- рускої XIX віку”. Для висілих кляс середних шкіл уло ­ жив О. Барвіньскій. Ч. II. Друге вид. У Льв. 1896. Ст. 52 — 70. (888) в) Ibid. Третє вид. У Льв. 1902. Ст. 82 — 100. (889) г) „Вибір з у к р а ї н ь с к о -p у с к о ї літератури для III і IV року учительских семінарий уложив О. Барвіньскій”. У Льв. 1910. Ст. 275 — 285. (890) ґ) „Твори П. Куліша”. T. VI. Вид. т-ва „Просьвіта”. У Льв. 1910. Ст. 460 — 485. (891) д) [Уривок під згл. „Про розвиток письменства у славянских народів ‘взагалі, а україньского з окрема”]. „Виїмки з україньскої народної літератури”. Ч. І. Уложив О. Барвіньскій. Пяте вид. У Льв. 1916. Ст. 359 — 361. (892) е) [Уривок під згл. „Про звичаї й освіту в Задніпрянщині”]. Ibid., ст. 361 — 363. (893) ж) [Уривок під згл. „Про розвиток письменства у славянских народів взагалі, а українского з окрема”]. „Вибір у к р а і н- скої літератури для III і IV року учительских семінарій уложив О. Барвінскій. Третє вид. У Льв. 1917. Ст. 341 — 344. (894) з) [Уривок під згл. „Про звичаї й освіту в Задніпрянщині”]. Ibid., ст. 344 — 346. 114. (895) „Повісті Григория Квітки (Основъяненка). Т. І і П. Издавъ П. А. Кулішъ. Спб. 1858 “ . „Московское Обозрѣніе”. 1859, кн. 2, ст. 5. [Прихильна рецензія]. 115 (896) „Отъ издателя” [П. Куліша]. „Драматическія сочиненія Григорія Квитки (Основъяненка). Т. І. Изд. А. С. Великанова. Пб. 1862. Ст. І — II. [В передмові до видання маємо оцінку творчости й значіння Квітки]. 116. [J/. Погодин]. [Передмова до „Плана романа изъ жизни Миро ­ вича и записки о немъ Г. Ѳ. Квитки”]. (897) а) „Русскій Архивъ”. 1863, вип. 2, ст. 160. (898) б) Ibid. Вид. 2. 1863, вип. 2, ст. 470. 117. (899) [Г * . Данилевський]. [Зауваження до тексту де-яких російських віршів Квітки]. „Украинская Старина”. Матеріалы… Г. Данилевскаго. X. 1866. Ст. 202. 118. „Річ Ивана Верхратского про Григорія Квітку Основяненка, ,— 251 — виголошена на вечерницях в соті роковини родин писателя уладжених в сали Народного Дому”. (900) а) „Правда”. (Льв.). 1878, ч. 22 — 24. (901) б) У Льв. 1878. 40 ст. [Статті М. Ф. Сумцова про етнографізм у Квітчиних творах]. 119.(902) а) Н. Ѳ. Сумцовъ. „Бытовая старина въ сочиненіяхъ Г. Квитки”. „Харьковъ”. (Газета). 1878, NoNo 272 — 275. 120. (903) б) Н. Ѳ. Сумцовъ. „Слободско-украинское дворянство въ произ ­ веденіяхъ Г. Ѳ. Квитки”. „Кіевск. Старина”. 1884, No 6, (іюнь), ст. 201 — 209. (904) Рец. Д. И. Багалѣй. „Харьковскій Календарь” на 1886 г. Харьк. 1885. Відд. IX, ст. 7. (905) Передрук рецензії в книзі Д. Багалія „Очерки изъ русской исторіи. T. II. Монографіи и статьи по исторіи Слободской Украины”. Харьковъ. 1913. Ст. 263. 121. (906) в) Н. Ѳ. Сумцовъ. „Г. Ѳ. Квитка, какъ этнографъ”. „Кіевск. Старина”. 1893, No 8, (авг.), ст. 190 — 214. (907) г) Н. Ѳ. Сумцовъ. „Г. Ѳ. Квитка, какъ этнографъ”. Кіевъ. 1893. 25 стр. [Відбитка з „Кіевск. Старины”]. [Стаття „Слободское украинское дворянство въ произвел. Г. Квитки” майже в цілому вміщена до цієї статті]. (908) ґ) Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ. „Изъ украинской старины”. „Сборникъ Харькове к а го Историк о-Ф и л о л о г и- ческаго Общества”. T. XVI. Харьк. 1905. Ст. 182 — 209. [Стаття четверта „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко, какъ этнографъ”]. (909) д) Проф. Н. Ѳ. Сумцовъ. „Изъ украинской старины”. Харьк. 1905. Ст. 54-81. [Стаття четверта „Г. Ф. Квитка-Основьяненко, какъ этнографъ”]. (910) 1. Рец. „Вѣстникъ Европы”. 1905, т. IV, ст. 812 — 813. (911) 2. Рец. М. Мочульський. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка” у Льв. 1906. T. LXXI. Вип. III, ст. 211. [Про М. Сумцова, як історика літератури й дослідника творчости Квітки, див.: (912) 1) І. Айзеншток. „М. X. Сумцов”. „Червоний Шлях”. 1923, квітень ст. 208. (913) 2) Ів. Ткаченко. „Акад. М. Сумцов і Слобожанське письменство”. „Н а у- ковий Збірник харківської науков о-д ослідчої катедри історії у к р а ї н с ь * к о ї культури”, кн. І. Харк. 1924. Ст. 17 — 18. (914) 3) С. Єфремов. „М. Сумцов, як історик літератури”. „Записки Істор,- Філолог. Відділу У А Н “ , кн. VII — VIII. Київ. 1926. Ст. 5]. 122. (915) Н. Ѳ. Сумцовз. „Къ исторіи сочиненій Г. Ѳ. Квитки”. „Харьковскія Губернскія Вѣ д о м о с т и “ . 1880, No 58, (5 марта), ст. 2. [Огляд творів Основ ’ яненка]. 123. (916) Е. Огоновекій. „Поглядъ на Квѣтчину повѣсть „Маруся”. „Зоря”. (Льв.). 1880, No 20, (15 жовт.), ст. 267 — 269; No21, (1 падол.), ст. 279 — 281. 124. (917) Я. И. Костенецкій. „Генералъ Тешенъ”. ,— 252 — „Русская Старина ” . 1882, No 10, (Октябрь), ст. 196„ 199 — 202. [До генези Квітчиної комедії „Шельменко-денщик”]. 125. (918) „Г. Ѳ. Квитка-Основьяненко ” . Историко-литературный очеркъ Н. Марково. „Кіевская Старина ” . 1883. T. VI, No 6, (іюнь), ст. 193 — 211. 126. С[умцовъ,Н.Ф.]. [Передмова до „Неизданнаго Разсказа” Квітки]. (919) а) „Кіевская Старина”. 1887, січень, ст. 91. (920) б) „Неизданный Разсказъ Г. Ѳ. Квитки ” . К. 1887. Ст. 1. 127. (921) С[умцов, Н. Ф.]. „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки-Основъяненка. Т. I, II. Изд. Харьк. Уѣзднаго Земства. Подъ ред. А. А. Потебни. Харьк. 1887 “ . „Кіевская Старина ” . 1887, т. XIX, жовт., ст. 366 — 367. [Докладна прихильна рецензія] 128. (922) „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. Т. I, II. Изд. Харьк. Земства. 1887 “ . „Харьковскій Сборникъ ” . Литературное приложеніе къ Харьковскому Календарю на 1888 г. Подъ ред. В. Каспе- рова. Вып. 2. X. 1888. Ст. 280 — 282. [Рецензія]. 129 (923) „Г. Ѳ. Квитко-Основьяненко. Панъ Халявскій. Изд. А. Суворина. Спб. 1888 ” . „Русская Мысль ” . 1888, No 10, ст. 472 — 473. [Прихильна рецензія]. 130. (924) „Г. Ѳ. Квитко-Основьяненко. Панъ Халявскій. Спб. 1888 ” . „Пантеонъ Литературы ” . 1888, No 12, ст. 14 — 15. [Те саме]. 131. (925) В. Г[орленко]. „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. Т. III. Изд. Харьк. Уѣздн. Земства подъ ред. А. А. Потебни. Харьк. 1889 “ . „Кіевская Старина”. 1889, No 10, ст. 207 — 210. [Докладна рецензія]. 132. (926) А. Р. „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. Т. Ill. Изд. Харьк. Уѣзднаго Земства. 1889 “ . „Одесскій Вѣстникъ”. 1889, No 222, ст. 3. [Рецензія]. 133. (927) М. Помаръ. [М. Комаров]. „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. T. IV. X. 1890″. „Зоря”. (Льв.), 1890, ч. 22, ст. 347 — 348. [Те саме]. 134. (928) В. Горленко. „Сочиненія Г. Ѳ. Квитки. T. IV. X. 1890 “ . „Кіевская Старина ” . 1890, т. XXXII, No 3, ст. 534 — 538. [Те саме]. 135. Д. Багалѣй. „Сочиненія, матеріалы, статьи и замѣтки, относя ­ щіяся къ исторіи Слободской Украины съ 1885 по 1890 (кри ­ тико-библіографическій очеркъ). Вып. 2. Ч. I. (Обзоръ источ ­ никовъ). ,— 253 — (929) а) Харьковъ. 1891. Ст. 20. (930) б) Д. И. Багалѣй. „Очерки изъ русской исторіи. T. II. Моно ­ графіи и статьи по исторіи Слободской Украины”. Харьк. 1913. Ст. 286. [Замітки про Квітчину статтю „Исторія театра въ Харьковѣ” вміщену в IV томі „Сочиненій Квитки” 1890 p.]. 136. Д. TL Багалѣй. „Историческія повѣсти и статьи Г. Ѳ. Квитки”. (Къ 50 лѣтію со дня кончины). (931) а) „Кіевская Старина”. 1893, т. XLII, No 8, (авг.), ст. 215-244. (932) б) „Замѣтки и матеріалы по исторіи Слобожанской Украины”. Д. И. Багалѣя. Харьк. 1893. Ст. 32 — 62. (933) Рец. С. Л. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка”. Льв. 1894, т. IV, ст. 181 (відділу „Бібліографія”). (934) в) Д. И. Багалѣй. „Очерки по исторіи украинской культуры”. Харьковъ. 1912. Ст. 454 — 478. (934-а) г) „Сбор н икъ Харьковскаго Историк о-Ф и л о л о г и- ческаго Обществ а “ . T. XX. Изданъ въ честь проф. Д. И. 1 агалѣя. Харьковъ. 1912. Ст. 454 — 478. 137. В. Науменко. „Г. Ѳ. Квитка, какъ малорусскій писатель, пе ­ редъ судомъ критики”. (935) а) „Кіевская Старина”. 1893, т. XLII, No 8, (авг.), ст. 245 — 268. (936) б) В. Науменко. „Къ 50 лѣтію со дня кончины Г. Ѳ. Квитки- Основьяненка”. Кіевъ. 1893. Ст. 36— 59. 138. Д/. А. Максимовиче. „Трезвонъ о Квиткиной Марусѣ”. 1861 г. Октября 26-го. (937) а) „Кіевская Старин а “ . 1893, т. XLII, No 8, (авг), ст. 256 — 264. (938)6) В. Науменко. „Къ 50-лѣтію со дня кончины Г. Ѳ. Квитки- Основьяненка”. Кіевъ. 1893. Ст. 47 — 55. [Вміщено у статті В. Науменка „Г. Ѳ. Квитка, какъ малорусскій писатель» передъ судомъ критики”]. 139 (93 8-а) Глагол ь. [В Горленко]. „Памяти Г. Ѳ. Квитки”. „Кіевск. Старина”. T. XLII, 1893, No 8, (авг.), ст. 290 — 293. [Стаття про Квітчину творчість]. 140. (939) Н. Шугуровб „Бой-жинка, неизданное драматическое сочиненіе Г. Ѳ. Квитки”. „Кіевск. Старина”. T. XLI1I, 1893, No 10, (окт.), ст» 124 — 128. 141 . (940) „Сочиненія Григорія Квитки. Изд. Ф. Іогансона. К. 1893″. „Сѣверный Вѣстникъ”. 1894, No 3, ст. 89. [Невелика прихильна рецензія]. 142. (941) „Сочиненія Григорія Квитки. Изд. Ф. Іогансона. К. 1893 “ . „Русская Мысль”. 1894, No 4, ст. 180 — 181. [Те саме]. ,254 — 143. (942) „Грыцько Квитко-Основьяненко..Панна Сотникова. Изд. А. Суво ­ рина. Спб. 1893 “ . „Сѣверный Вѣстникъ”. 1894, No 6, ст. 50. [Те саме]. 144. (943) Вс. С[резневскій]. „Пѣсня Грыцю, Грыцю до роботы”. „Кіевск. Старина”. 1894, No 2, (лют.), ст. 326. 1 45.(944)7. Франчук. „Огляд повістий Григория Квітки- Основяненка”. Справозданє Львівско! академично! ґімназиї за 1894 рік. Льв. 1894. 24 ст. (945) Рец.-фІ. Кокорудз. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка”. Льв. 1897, кн. 4-та. T. XVIII, відд. „бібліографії”, ст, 55 — 57. 146. В. Горленко. „Живописецъ малороссійской старины. (Г. Ѳ. Квитка- Основьяненко)”. (946) а) „Русскій Архивъ”. 1895, кн. I, вип. 4, ст. 465 — 473. (947) Рец. О. Г — ий. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка” у Льв. 1896, т. XIV, відд. „бібліографії”, ст. 25 — 26. (948)6) В. Горленко. „Южно-русскіе очерки и портреты”. Кіевъ. 1898. ст. 167 — 186. [Стаття про російські твори Основ ’ яненка]. (949) 1. Рец.-|- „В ѣ с т н и к ъ Европы”. 1898, т. II, март, ст. 415. (950) 2. Рец. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка” у Льв. 1898, т. XXV, ст. 29, (відд. „бібліографії”). (951) 3. Рец. + Гр. Коваленко. „Лїтерат. – Науковий В і с т н и к”. (Льв.). 1898, кн. VIII — IX, (серп, — вересень), ст. 155. 147. (952) І. Франчук. „Жіночі типи в повістях Квітки-Основяненка”. Справо ­ зданє дирекциї ц. к. II Ґімназиї в Перемишли за рік шкільний 1897/8. Накладом наукового фонду. В Перемишли. 1898. Ст. 1 — 32. [А. Типи дівчат, а) Маруся, б) Івга. в) Оксана, г) Галочка. Б. Типи жінок- молодиць. а) Настя, б) Приська. в) Стеха. г) Настуся, д) Явдоха. В. Типи ма ­ тери. а) Векла. б) Домаха]. (953) 1. Рец. С. Гн. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка * , у Льв. 1900, кн. 1. T. XXXIII, відд. „Бібліографії”, ст. 25 — 27. (954) 2. Рец. — С. Томашівський. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка”. 1903, кн. VI. T. LVI, відд. „Бібліографії”, ст. 32 — 33. 148.(955)77. Нагідка. „Критичні мінїятури. Григорий Хведорович Квітка (1778 — 1843) “ . „Руслан”. (Льв.). 1898, ч. 36, ст. 1 — 2. [Літер. – критична стаття]. 149. (956) Josef Mik’se. „Ruska literatura za poslednich let. III. Sebrané spisy”. „Osweta” (Прага), 1899, 6. 10, ст. 910 — 911. [Про „Сочиненія Квитки” вид. Іогансона”]. 150. (957) В. Каллашъ. „Изъ исторіи малороссійской литературы 20 — 30 гг “ „Кіевск. Старина”. 1900, кн. 5, (трав.), ст. 154. [Вступні уваги до тексту „Малорос, анекдотов” Квітки]. (957-а) Рец. І. Б. „З а п и с к и Наук. Т – в а “ . Львів. 1901, кн. IV, т. XLII, ст. 29. 151.(958)2?. Балламъ. „Изъ исторіи малоросе, л-ры 20 — 30 гг. “ . ,— 255 — Ibid. 1900, кн. 5, ст. 156 — 157. [Вступні уваги до тексту „Шпигачок * Квітки]. 152. (959) В. Каллашз. „Изъ исторіи малоросе, л-ры 20 — ЗО гг. “ . Ibid. 1900; кн. 11, (листоп.), ст. 275. [Вступні уваги до „Малорос, анекдотов ” Квітки]. 153. (960) [Я. И. Черняев}. [Передмова до „Исторіи театра въ Харьковѣ 11 ]- Н. И. Черняевъ. „Харьковскій иллюстрированный театральный альманахъ 11 . Харьк. 1900. Ст. 1 — 3. 154.(961) И. Потоцкій. „Піонеръ народной литературы. (Памяти Г. Ѳ. Квитки) 11 . „Биржевыя Вѣдомости ” . 1903, No 391, (9 авг.), ст. 2. 155.(962) „Literarische Charakterbilder. III. Hryhoryj Kwitka Osnowjanenko’ 1 . Von R. Stelmaschenko . „Ruthenische Revue ” . Halbmonatsschrift. Wien. 1904, No 23, ст. 644-647. 156.(963) M. Сумцов. „Г. Квітка-Основ ’ яненко про Великдень ” . „Сніп ” . Тижневик. (Ха ьк.). 1912, No 13, (25 березн.), ст. 3 — 4. [З повісти „Маруся * ]. 157.(964)3. П. Фонъ-Бергъ. „Русская комедія до появленія А. Н. Остров ­ скаго. Г. Ѳ. Квитка ” . „Русскій Филологическій Вѣстникъ ” . (Варшава) 1912, No 3, (тома LXVIII вып. 1-й), ст. 161 — 174. 158. (965) [Дві замітки Я. Головацького про Квітчину творчість]. [Липень 1842 р. і 1848 р.]. „Записки Укр. Наук. Т-ва в Київі ” . Кн. XIII. 1914. Ст. 113 — 114, 119, 122. [Замітки призначалися для друкування в альманахах 40 рр. Вміщені у статті М. Возняка „Епізоди культурних зносин Галицької і російської України в 1 пол. XIX в. * ]. 159. (966) Я. Баженовъ. „Г. Ѳ. Квитка, какъ вдохновитель Н. Гоголя. Къ вопросу о литературномъ заимствованіи ” . Харьк. 1916. 25 ст. [„Пріѣзжій изъ столицы * — „Ревизоръ ” ; „Скупецъ ” (уривок з „Жизни и похожденій Столбикова * ) — „Мертвыя души ” ]. (967) 1. Рец. И. Турскій. „Южный Край * . 1916, 27 жовтня. (968) 2. Рец. „Украинская Жизнь ” . 1916, кн. 12, ст. ПО. [В рец наводиться рецензія I. Д-ко з „Южнаго Края ” , з якою рецензент „Укр. Жизни * лише частково погоджується]. 160. (969) Я. Плевако. „О стилѣ и языкѣ повѣсти Г. Ѳ. Квитки „Маруся ” . Харьк. 1916. 39 ст. 161-162. [Статті М. Плевака про Г. Ф. Квітку]. (970) а) М. Плевако. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко ” . „Записки Науково-Літературного Відділу Това ­ риства ім. Г. Квітки-Основ ’ яненка у Харьков і “ . 1916. T- I. ,— 256 — (971)6) М. Плевако. „Григорій Квітка-Основ ’ яненко”. (Одб. з 1-го т. „Записок Науково-Літерат. Відділу Т-ва ім. Г. Квітки-Основ ’ я ­ ненка у Харьковѣ). У Харькові. 1916. 33 ст. (972) Рец. Д. Д[орошенко]. „Украинская Жизнь”. 1916, кн. II, ст. 105 — 106. (973-975) [Ця стаття М. Плевака — переробка його ж статті „Квитка, какъ художникъ и психологъ” писаній 1911 року, але не друкованій. Див. „ Протоколъ засѣ ­ данія Харьк Историко-Филолог. О-ва. 2 мая 1911 “ (про присудженням. Пле- вакові премії ім. проф. О. Потебні за працю „Квитка, какъ художникъ и психологъ”) і „Приложеніе къ протоколу засѣданія Истор.-Филол. О-ва 2 мая 1911 г.: Отзывы [М. Баженова, А. Ветухова й М. Сумцова] о сочиненіи подъ девизомъ „Feci, quod potui, faciant meliora potentes” — представленномъ въ Харьковское Истор.-Филолог. О-во на соисканіе преміи им. проф. А. А. По ­ тебни въ 1911 г. “ . „Вѣстникъ Харьковскаго Истор.-Филол. О-ва ” . Вып. 2. 1912. Ст. 71-72, 77-81). (976) в) М. Плевако. „Г. Квітка-Основ ’ яненко’. „Наше Минуле”. 1918, ч. 2, ст. З — 25. (977) 1. Рец. — М. Марковський. „Літерат. – Науковий Вістник”. 1919, кн. III, (берез.), ст. 346 — 348. (978) 2. Рец. О. Сперанський. „Огляд української історичної журналістики 1917 — 1919 рр. “ . „Голос Друку”. 1922, кн. І, ст. 127-128. (979) г) М. Плевако. „Г. Квітка-Основ ’ яненко”. „Позашкільна Освіта”. (Харк.). 1918, ч. 111. 163. (980) С. Єфремов. „Од літературщини до літератури”. На згадку про Г. Квітку”. „Книгарь”. 1918, ч. 12 — 13, ст. 685 — 692. [Огляд та оцінка письменницького шляху Основ ’ яненка]. 164.(981)7. Айзеншток. „Замітки про Г. Ф. Квітку. (1. До історії тексту оповідання „Щира любов”. 2. До листування Квітки з Шевченком. 3. До історії відносин Квітки з Гребінкою)”. „Наше Минуле”. 1918, ч. 2, ст. 40 — 49 [40 — 44, 45 — 46, 46— 49]. [Подається текст иншого закінчення повісти „Щира любов”, виправлений текст листа Т. Шевченка до Г. Квітки від 19.11. 1841 р. і текст листа Е. Гре ­ бінки до Г. Квітки від 131. 1839 р. з коментаріями І. Айзенштока]. 165.(982)5. Бойко. „Життя та літературна творчість Г. Ф. Квітки Основ ’ я ­ ненка”. „Твори Г. Ф. Квітки-Основяненка”. T. І. Ред. В. Бойка. Вид. Т-ва „Криниці”. Київ. 1918. Ст. XXXI- LXXVT. [Другий розділ розвідки під згл. „Твори Квітки-Основяненка”]. 166. (983) С. Ефремов. „Маруся. Повість Г. Квітки. Вид. „Рух”. Вовча (на Харківщині). 1918″. „Книгарь” 1918, ч. 16, ст. 965 — 966. [Прихильна рецензія]. 167.(984)0. Дорошкевич. „Г. Квітка. Твори. Вид. „Криниці”, ред. В. Бойка. 1918 ’ . „Вільна Українська Школа”. 1918, No 4, (листоп.), ст. 263. [Рецензія]. ,— 257 — 168. (985) М. Грушевський. „Г. Квітка. Твори. К. 1918 “ . „Літерат.- Нау к. Вістник”. 1919, кн. 1, ст. 125 — 126. [Те саме]. .169. (986) Z. Айзеншток. „К вопросу о литературных влияниях (Г. Ф. Квитка и Н. Гоголь) ” . „Известия Отделения русс к. языка и словес ­ ности Российской Академии Наук ” . T. XXIV. 1919. Кн. 1. Петроград. 1922. Ст. 23 — 42. ,170.(987)4. Шамрай. „До тексту Квітчиних творів ” . „Червоний Шлях ” . 1924, кн. З, ст. 247 — 254. .171. (988) Ол. Дорошкевич. „Художні особливості повісти „Маруся ” . „20 — 40 роки в українській літературі. II. Г. Квітка- Основ ’ яненко ” . (Шкільна бібліотека за ред. Ол. Дорошкевича). ДВУ. 1924. Ст. 131 – 142. 172.(989) Ол Дорошкевич. „Літературна діяльність Квітки ” . Ibid. Ст. 188 — 204. 173.(990) [Денис Лукіянович]. Про „Марусю ” . [1. Історія повісти. 2. Фа ­ була. 3. Провідна думка. 4. Основа і обробка повісти. 5. Бу ­ дова повісти. 6. Характеристика осіб. Наум. Настя. Маруся. Василь. 7. Зовнішня форма. 8. Літературні впливи. 9. Час і місце. 10. „Маруся ” в укр. літературі. 11. Про автора]. Григорій Квітка-Основяненко. „Маруся ” . Оповідання. Для шкільного вжитку зладив Д. Лукіянович. Льв. 1925. Ст. 61 — 72. 174. (991) А. Шамрай. „Два невідомі твори ” . „Україна ” . 1925, кн. 5, ст. 95 — 103. [На ст. 95 — 97 передмова перед текстом двох Квітчиних оповідань: „Тя- тинька мой былъ умный человѣкъ” і „Оженивъ Марко Ридкозубъ старшого сина… “ |. 175.(992) А. Ніковський. „Конотопська відьма. (Літературний аналіз) ” . Гр. Квітка-Основ ’ яненко. „Конотопська відьма ” . Ред. і вступна стаття А. Ніковського. „Сяйво ” . 1926. Ст. 5 — 35. (993) Рец. Вадим Тарнавський. „Життя й Революція”. 1927, ч. 2, ст. 248 — 250. 176.(994) А. Шамрай. „До тексту творів Г. Квітки ” . „Науковий Збірник харківської науков о-д о с л і д- ч о ї к а т е д р и історії у к р а ї н с ь к о ї к у л ь т у р и ” . 4.2 — З (присвячене пам ’ яті проф. О. Потебні). ДВУ. 1926. Ст. 209 — 229. [До тексту творів: „Панна Сотникова ” , „Сватання на Гончарівці ” , „Пере ­ котиполе”, „Ярмарка”, то що]. 177. (995) „Невідома комедія Г. Ф. Квітки ” . Подав І. Айзеншток. „Україна ” . 1926, кн. 1, ст. 65— 66. [Автор наводить з „Московскаго Телеграфа” 1829 р. рецензію на Квіт ­ чину комедію „Турецкая шаль ” , але не подає опису самої комедії, друко ­ ваної в Москві 1829 р„ див. No 87 н. покажчика творів]. 178.(996) Аспір. 3. М. Веселовська. „Мова Г. Хв. Квітки-Основ ’ яненка ” . „На у к о в і 3 а п и с к и Харк. Н а у к.-Д о с л і д чо ї Кате- дри Мовознавства ” . ДВУ. 1927. Ст. 93 — 109. ,— 258 — 178-а. (996-а) Акад. А. Лобода. „Гоголеві риси у Квітки ** . * Останню назву позначаємо No 188, а не 184, зваживши на чотири NoNo (74-а, 85-а, 178-а, 179-а), що їх довелося вставити після того, як покажчика було складено. „Зоря”. Літературно-науковий та політично-громадський ілюстрований журнал. (Дніпропетровське). 1927, No 4 — 5, ст. 29 — ЗО. 179. (997) Ф. Якубовський. „Невдатне порозуміння поміщика з селянином”. Гр. Квітка-Основ ’ яненко. „Маруся”. Вид-во „Сяйво”. Київ. 1927. Ст. 3 — 8. [Передмова до повісти „Маруся”]. 179-а. (997-а) „Ґенеза новітної повісти”. Інавгураційний виклад ректора проф. Д-ра Олександра Колесси. [1925 p.j. „Український В. Університет в Празі в роках 1921 — 1926″. В Празі. 1927. Ст. 185 — 208. [Історія української повісти до Квітки; аналіза Квітчиних повістей ’ порівнення до повістей з сільського побуту в инших народів; українська повість після Квітки]. 180. (998) А. Шамрай. „Шляхи Квітчиної творчости”. Г. Ф. Квітка-Основ ’ яненко. „Вибрані твори”. Ред. і вступна стаття А. Шамрая. T. І. („Літературна бібліотека Книгоспілки”). 1928. LX1I ст. (999) Рец. В. Тарнавський. „Життя й Революція”. 1928, кн. VIII, ст. 160 — 162. (999-а) Рец. І. Айзеншток. „Критика”. 1928, кн. VI, ст. 143 — 145. 181. (999-6) „Проти традицій. (Новий Квітка)”. І. Айзеншток. „Критика”. Журнал марксистської критики та бібліо ­ графії. (Харк.). 1928, No 10, (листопад), ст. 29 — 50. 182. (999-в) „Майстерність „Конотопської відьми”. Ол. Фінкель. (До 150- літнього ювілею Гр. Квітки). „Плуг”. Літературно-художній місячник. (Харк.). 1928, No 11, (листопад), ст. 50 — 62. 183. (999-г) „Квітка й пізніша українська проза”. (З нагоди 150-х роко ­ вин народження). Микола Зеров. „Життя й Революція”. (Київ). 1928, кн. XII, (грудень), ст. 105 — 113. 188 * ). (999-ґ) І. Айзеншток. „До соціології повістей Квітчиних”. (На 150 роковини народження письменника). „Червоний Шлях”. (Харк.). 1928, No 12, ст. 133 — 149. II. Покажчик розвідок, статей, рецензій, заміток про творчість різних письменників, де зна ­ ходимо аналізу Квітчиних писань і зауваження про Квітчину творчість у звязку з творчістю тих письменників. 1.(1000) „Разсказы Пирятинца. Е. Гребенки. Спб. 1837″. „Литера т. Прибавленія къ „Р у с с к о м у И н ва л и д у “ . 1838, No 6, ст. 113. [В рецензії є вказівка на незалежність творчости Гребінки від Квітчиної]. ,259 — 2. (1001) „Сава Чалый. Драматическія сцены на южно-русскомъ языкѣ. Сочиненіе Іереміи Галки. Харьк. 1839 “ . „Отечеств. Записки”. 1839, т. III, відд. VI, („критика”)» ст. 49. [Побіжний прихильний відзив про творчість Основ ’ яненка]. 3. (1002) „Сава Чалый. Драм, сцены на южно-русск. яз. Сочиненіе І. Галки. X. 1839 “ . „Сынъ Отечества”. T. VIII, ч. 2, 1839, No 4, (апр.), відд. IV, ст. 150. [В міркуваннях, ворожих укр. літературі, — згадка про Квітку]. 4. [5. Белинский]. „Кобзарь Т. Шевченка. Спб. 1840 “ . (1003) а) „Отечеств. Записки”. T. X. 1840. Відд. VI, ст. 24. (1004) б) І. Свєнціцкій. „Шевченко в світлі критики і дійсности”. Льв. 1922. Ст. 6. [Протиставляє Шевченковій творчості Квітчину]. 5. (1005) „Малороссійскія повѣсти и разсказы Хомы Купрыенко. М. 1840 г. “ . „Сынъ Отечества”. 1840, т. II, кн. 7, (апр.), ст. 617. [Порівнання з Основ ’ яненком]. 6. [Н. Нолевой]. „Сочиненія Гоголя”. (1006) а) „Русскій Вѣстникъ”. 1842, No 1, (янв.), ст. 61. (1007) б) Н. К. Козьминъ. „Очерки изъ исторіи русск. романтизма. Н. А. Полевой, какъ выразитель литературныхъ направленій со ­ временной ему эпохи”. Спб. 1903. Ст. 438. [Порівнання творчости Гоголя до Квітчиної]. 7. „Мертвыя души. Н. Гоголя”. (1008) а) „Литерат. Газета”. 1842, No 23, ст. 471. (1008-а)б)В. Шенрокъ. „Матеріалы для біографіи Гоголя”. T. IV, 1898. Москва. Ст. 74. [В рецензії є порівнальна згадка про Гоголя й Основ ’ яненка). 8.(1009) „Русская Бесѣда. T. III. Спб. 1842 “ . „Литерат. Газета”. 1842, No 28, ст. 581. [В рецензії є рівняння повісти Кузьмича .Монастырская гора * до творчости Основ ’ яненка]. 9. [В. Белинский]. „Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка. Спб. 1841 “ . (1010) а) „О т е ч е с т в. Записки”. T. XXII. 1842, No 5, (май), відд. VI, ст. 13. (1011) б) „Полное собр. сочиненій В. Бѣлинскаго”. T. VII. 1904. Ст. 215. (1012) в) І. Свєнціцкий. „Шевченко в світлі критики і дійсности”. Льв. 1922. Ст. 10. [Протиставляє Шевченковій творчости Квітчину]. 10. (1013) „Бурсакъ-Учитель. Комедія в 5 д. Сочиненіе С. Г. Харьк. 1842. 134 ст. “ . „Отечеств. Записки”. 1842 г. T. XXV, відд. VI, ст. 42. [Порівнання до творчости Основ ’ яненка]. 11. [Я. Тихорский]. „Кузьмичъ. Казаки”. (1014) „М а я къ”. 1843, т. XII, гл. 4, ст. 83, 85. [Кузьмич і Основ ’ яненко]. ,— 260 — 12. (1015) „П. Кулишъ. Михайло Чарнышенко. К. 1843 “ . „Москвитянинъ”. 1843, ч. IV, ст. 126. [Порівняння з Основ ’ яненком]. 13. (1016) „Зеленый Барвинокъ Украины. Сконпонаціи Стецька Карпенка 1. К. 1845 “ . „Маякъ”. 1845, т. 24, ноябрь, (відд. „Новыя книги”). [Порівняння з Основ ’ яненком]. 14. М. Максимовиче. „Оборона украинскихъ повѣстей Гоголя “ . (1017) а) „День”. 1861, No 3, (28 окт.), ст. 15-16; No 7, ст. 18, 19, 20; 1862, No 13, (6 янв.), ст. 16. (1018)6) „Гоголевскій Сборникъ”. Изд. Русск. Библіолог. О-ва. Спб. 1902. Ст. 105, 106, 107, 112, 113, 114, 115, 123. Рец. „Зап. Наук. Т-в а і м. Шевченка”. Льв. 1904. T. LVIII, ст. 46. (Наукова Хроніка). (1019) в) Н. Барсуковъ. „Жизнь и труды М. Погодина”. Кн. 18. Спб. 1904. Ст. 130 — 131, 135. 15. [II. Плетнев]. „Петербургскій Сборникъ, изданный Н. Некра ­ совымъ”. (1020) а) „Современникъ”. 1846, т. XLI, ст. 273. (1020-а)б) „Сочиненія и переписка П. А. Плетнева 1 * . T. II. 1885. Ст. 520. [В рец. на „Бѣдные люди” М. Достоєвського є порівнання з творчістю Основ ’ яненка]. 16. (1021) „Петербургскій Сборникъ, изданный Н. Некрасовымъ ** . „Сѣверная Пчела”. 1846, No 25. [В рец. на „Бѣдные люди” М. Достоєвського є порівнання з творчістю Квітки]. 17. (1022) Е. К. „По поводу „Черной Рады ** хроники 1663 року, г. Кулиша”. „Библіотека для Чтенія”. Журналъ словесности, наукъ, художествъ, критики, новостей и модъ, издаваемый подъ ред. А. В. Дружинина. Т. 146. 1857, No 12, (грудень), відд. „Критики ** , ст. 44 — 45, 47. [Неприхильна оцінка Квітчиної творчости]. 18. (1023) П. Кулише. „Хохлацкі співки Крутоярченка. Спб. 1858 “ . „Парусъ”. Еженедѣльная газета 1859, No 2, ст. 32. [Рецензент гудить авторову необізнаність з творами Квітки]. 19. „Кобзарь Тараса Шевченка. Спб. 1860 “ . (1024) а) „Отечественныя 3 а п и с к и “ . 1860, No 3, (март), ст. 44. (1024-а) б) І. Свєнціцкий. „Шевченко в світлі критики і дійсности”. Льв. 1922. Ст. 32. 20. [П. Куліш]. „Листи съ хутора. Листъ III. Чого стоїть Шевченко, яко поетъ народній”. (1025) а) „Основа ** . 1861, No 3, (берез.), ст. 26 — 27, 27, 28 29. (1026) б) Спб. 1861. Ст. 6, 8, 9, 10, 11. (1027) в) „Оповідання П. Куліша”. Бахмачъ. 1900. (1028) г) Льв. 1906. ,— 261 — (1029) ґ) „Твори П. Куліша”. T. VI. Вид. Т-ва „Просьвіта”. У Льв. 1910. Ст. 488, 489, 490, 491. (1029-а) д) А. Ковалівський. „З історії української критики”. ДВУ. 1926. Ст. 28. 21. А. Григорьевъ. „Тарасъ Шевченко”. (1029-6) а) „Время”. 1861, кн. IV, ст. 638. (1029-в)б) І. Свєнціцкий. „Шевченко в світлі критики і дійсности”. Льв. 1922. Ст. 44. 22. „Украинскіе разсказы Ол. Стороженка”. (1030) а) „Современникъ”. T. ХСѴІІ. 1863. No 8, (авг.), ст. 126. 1030-а) б) „Лі тер ату р.-Наукови й Вістник”. 1901, кн. V, ст. 108. [Негативне ставлення до творчости Основ ’ яненка). 23. Ф. Сірко. [Ф. Вовк]. „Т. Шевченко і joro думки про громадське житьтьа”. (1030-6) а) „Громада”. Українська збірка впорьадкована М. Драгома- новим. Ч. 4. Genève. 1879. Ст. 40. (1030-в) б) Льв. 1906. Ст. 3. [Закид Квітці у підлагоджуванні під народню творчість]. 24 [Л/. Драгоманов]. „Уваги впорьадчика” [до статті Ф. Сірка про Шевченка]. (1031) а) „Громада”. Ч. 4. Genève. 1879. Ст. 96. (1032) б) Ф. Сірко. „Т. Шевченко і його думки про громадське життя”. Льв. 1906. Ст. 93. [Спростовання закиду Сіркового]. 25. М. Драгоманов. „Шевченко, українофіли і соціалізм”. 28-го грудня 1878 р. (1033) а) „Громада”. Ч. 4. Genève. 1879. Ст. 108, 139, 140, 146. (1034) б) Льв. 1906. (1035) в) Київ. 1914. Ст. 10, 36, 48, 48, 57. [Де-які порівнання з Основ ’ яненком]. 26. (1036) В. Г — ко. [В. Горленко]. „Де-що про свит Божій. Выд. 4-е. Л. Ильницького. К. 1882 “ . „Кіевская Старина”. 1883, т. IV, ст. 365. [Екскурс до „Листів до любезних земляків * Основ ’ яненка]. 27. (1037) Н. Костомаровъ. „М. Старицкій. Не судилось”. „Кіевская Старина”. 1883, т. VII, ст. 300. [Паралеля: „Не судилось * — „Щира любов * ]. 28. (1038) Н. С[торожен]-ко. „Очеркъ литературной дѣятельности А[ндрея] Яковлевича] Стороженка”. „Кіевская Старина”. 1886, т. XV, кн. 8, (август), ст- 639, 641. [Зрівнання рукописної оперети А. Стороженка „Запорозька Січ * із „Сва ­ танням на Гончарівці * . На ст. 672 — 685: текст „Запор, січи’]. 29. (1039) А. Пътинъ, „Русскія сочиненія Шевченка”. (Поэмы, повѣсти и разсказы Т. Шевченка, писанные на русскомъ языкѣ. Изд. ред. „Кіевской Старины”. К. 1888). $адим Тарнавський — 19. ,— 262 — „Вѣстникъ Европы ” . 1888, кн. 3, (март), ст. 252, 260. [Прихильна загальна оцінка Квітчиних російських повістей]. ЗО. (1040) Н. Бѣлозерская. „В. Т. Нарѣжный”. Историко-біографическое изслѣдованіе. „Русская Старина”. 1888, т. LIX, кн. 8, (авг.), ст. 266. [Рядок загальної оцінки Квітчиної творчости]. 31. (1041) А. Соболевскій. „Исторія русской этнографіи А. Н. Пыпина Спб. 1890 — 1891″. „Журналъ Минис т. Народи. Просвѣщенія”. 1891, кн. 2, (февраль), ст. 422. [Вплив Погодина на Квітку: „Маруся” — „Петрусь ” ]. 32. (1042) О. Колесса. „Юрий Косовая (Осип, Домінік, Ігор, Гординський де-Федькович). Проба критичного розбору автобіографічних його повістий та його житєписи ” . Видане В. Лукича. Накладом Т-ва ім. Шевченка. У Львові. 1893. Ст. 36, 37, 38, 39, 40, 79. [Порівняльна аналіза Квітчиних і Федьковичевих повістей]. 33. (1043) В. И. ІВенрокъ. „Матеріали для біографіи Н. Гоголя ” . T. II. Москва. 1893. Ст. 362 — 367. [Аналіза „Ревизора” і „Пріѣзжаго изъ столицы”]. 34. (1044) Д-р Ів. Франко. „Наймичка Т. Шевченка ” . „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка ” , у Льв. 1895,. т. VI, кн. 2, ст. 14 (окремої нумерації). [Вплив „Сердешної Оксани”]. 35. (1045) Др. Пачовський. „Жіночі типи в поемах Шевченка ” . „Правда ” . (Льв.). 1896, ч. 43, (25 жовтня), ст. 516 — 517. [Квітка й жіноцтво]. 36. (1046) [Т. Зіньківський]. „Шевченко в світлі європейської критики ” . Т. Зіньківскій. „Писаня”. T. II. 1896. Ст. 45, 46, 53. 37. (1047) Др. Кирило Студиньскій. „Кілька слів про ґенезу стихотворів А. Метлиньского ” . „Думки і пісні А. Метлиньского”. Видав Др. К. Студиньскій. Льв. 1897. Ст. 8, 13. [„Покотиполе” Метлинського і „Перекотиполе” Квітки]. 38. (1048) Г. Александровскій. „Этюды по психологіи художественнаго творчества®. „Ревизоръ Н. Гоголя ” . Кіевъ. 1898 г. Ст. 23 — 25. [Комедії „Ревизоръ” і „Пріѣзжій изъ столицы”]. 39. (1049) Г. Коваленко. „Евгеній Гребенка ” . Біографическій очеркъ. Чер ­ ниговъ. 1899. Ст. 6, 20, 25. 26, 28. |Спільна доля російських писань Гребінки й Квітки]. 40. (1050) H. В. Болковъ. „Къ исторіи русской комедіи. I. Зависимость „Ревизора” Гоголя отъ комедіи Квитки „Пріѣзжій изъ сто ­ лицы ” . Спб. 1899. 64 ст. (1051) 1. Рец.-(-„Ж у рналъ Минис т. Нар. Прос в. * . 1899, ч. 321, (февраль), відд. „критики и библіографіи”, ст. 523 — 524. (1052) 2. Рец. — Ѳ. Булгаковъ. „Литературныя замѣтки”. „Н о во е время ” . (Пб.). 1899, No 8233. ,— 263 — (1053) 3. Рец, — „Р у с с к і я Вѣдомости”. Москва. 1899, No 32. (1054) 4-+„Л і т e р а т.-Н а у к о в и й В і ст ник”. 1899, кн. 5, (травень), ст. 126. (1055) 5. Рец. М. Гл. „Записки Наук. Т-ва і м. Шевченка” у Льв. 1901, т. XXXIX, вип. 1, відд. „бібліографії”, ст. 25 — 26. 41. (1056) Н. Сумцовъ. „Викъ”. T. I. К. 1900 “ . „Южный Край”. (Харк.). 1900. No 6766, (28 авг.), ст. 2. |3 нагоди, що в збірникові обминено Квітку, — кілька прих. рядків про творчість Основ ’ яненка в порівнянні з галицькими поетами]. 42.(1057) [5. Студинський]. „Характеристика поезій Петра Гулака Арте ­ мовского”. Кирило Студиньскій. „Літературні замітки”. Льв. 1901. На ­ кладом А. Хойнацкого. Ст. 40, 43, 48, 50, 75, 81, 82, 83. [Спільні мотиви в творчості: апотеоза кріпацтва, ідеалізація царату, то-що]. (1058) Pen. І. Стешенко. „Записки Наук. Т – в а і м. Ш е в ч е н к а “ . T. XLII» вип. 4 за 1901 р., відд. „бібліографії”, ст. 18. 43. (1059) Кирило Студиньскій. „Котляревскій і Артемовскій”. (Відповідь д. І. Стешенкові). Льв. 1901. Ст. 5. [Не погоджується з. думкою, ніби Котляревський прихильно ставився до кріпацтва, але підкреслює Квітчине позитивне ставлення]. 44. (1060) Ів. Стешенко. „Ол.. Стороженко, причинки до характеристики його творів”. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка” у Львові. T. XLII1, вип. V за 1901 р., ст, 16, 28, 45, 46. [Стороженко, як послідовник Квітки у своїй творчости]. 45. (1061) 1. Стешенко. „Проба біографії й оцінки діяльности Куліша”. „Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка” у Льв. T. XL1V, вип. 6 за 1901 р., відд. „Наукової хроніки”, ст. 1, 11. [Дивування з кількостної нерівномірности студій над Кулішем і Квіткою. Аналіз мотивів, що спонукали до писання Квітку й Куліша]. 46. (1062) Д. Багалѣй. „Литературные труды студентовъ харьковскаго университета при дѣйствіи устава 1804 г.” „Харьковскія Губернскія В ѣ д о м о с т и”. 1902,No 15, (17 января), ст. 2. [Подає ескізи творчости Нахимова, Масловича й Левшина. У вступі згадує про вплив Г. Квітки]. 47. (1063) Н. Петрове. „Слѣды литературныхъ вліяній въ произведеніяхъ Гоголя”. „Труды Кіевской Духовной Академіи”. 1902, No 4, (апр.), ст. 564, 569. [„Ревизоръ” — „Пріѣзжій изъ столицы”]. 48. Ф. П. Матушевскій. „Жертвы переходной эпохи (А. Свид- ницкій)”. (1064) а) „Кіевская Старина”. 1902, кн. 7 — 8, (іюль — августъ), ст. 225. (1065) б) Кіевъ. 1902, ст. 32 — 33. [Факти атавізму літературних течій]. 49.(1066)5. Перетце. „Гоголь и малорусская литературная традиція”. ,264 — „Н. В. Гоголь”. Рѣчи посвященныя его памяти въ публич ­ номъ собраніи Отдѣленія русск. языка и словесности, разряда изящной словесности, Имп. Академіи Наукъ и историко-фило ­ логическаго факультета С.-Петербургскаго Университета 21 февраля 1902 г. Спб. 1902. Ст. 54. [Огляд питання про .Ревизора ” і „Пріѣзжаго изъ столицы ” ]. 50. (1067) А. I. Лященко. „Ревизоръ” Н. Гоголя и комедія Квитки „Прі ­ ѣзжій изъ столицы”. „Памяти Л. Н. Майкова ” . Сборникъ статей. Спб. 1902. Ст. 523 — 540. [Спростовання висновків М. Волкова (1889 р.) про залежність „Реви ­ зора ” від „Пріѣзжаго изъ столицы ” ]. (1068) 1- Рец.+„ВѢ с т н и к ъ Европы’. 1903, т. II, кн. 4, (апр.), ст. 819. (1069) 2. Рец.-|-П. Щ. „Историческій Вѣстникъ ” . T. ХСІ, 1903, ст. 329. 51. Несторъ Котляревскій. „Н. В. Гоголь. 1829 — 1842. Очеркъ изъ исторіи русской повѣсти и драмы”. (1070) а) Спб. 1903. Ст і 239 — 245, 377 — 378. (1071) б) Петроградъ. Изд. 4-е. 1915. Ст. 267 — 275, 449 — 450. [В розділі IX („Наша комедія до Гоголя ” ) — огляд Квітчиних російських комедій; в розділі XVI („Вопросъ о „первомъ” русскомъ реальном ро ­ манѣ ” ) — огляд Квітчиних побутових російських романів]. 52. (1072) Н. Котляревскій. „Поэма Гоголя „Мертвыя души” и современная ей русская повѣсть”. „Міръ Божій”. 1903, No 2, (февраль), ст. 162, 180. [Розгляд „Пана Халявскаго” і „Похожденій Столбикова”]. 53. (1073) Иг. Житецкій. „Украинськи оповидання А. П. Стороженка”. „Кіевская Старина ” . 1905, кн. 9, (вересень), ст. 368, 370, 371. [Порівняння творчости Квітки й Стороженка, зазначення схожостей та різниць]. 54. Проф. Н. Сумцовъ. „Изъ украинской старины. 5. Главные мо ­ тивы поэзіи Т. Шевченка”. (1074)