Архів друкованих видань Всеукраїнської Академії НАУК, 1919-1931 рр.
Видання:
Наукові збірники ВУАН
Відділ:
Історико-філологічний відділ
Випуск №:
98
Назва:
„Александрія“ в давній українській літературі (Вступ і тексти)
Автор:
Гаєвський Степан
Рік видання:
1929
Сторінок:
247
Мова видання:
Українська
Текст роспізнано:
ТАК
Дата завантаження:
24.12.2020
Опис:

Збірники наукових праць Всеукраїнської академії наук за 1919-1931 роки

Оригінал зберігається:
Національна історична бібліотека України

На весь екран

Знайшли помилку? Напишіть нам про це на пошту nibu.kyiv@ukr.net

КОМІСІЯ ДАВНЬОГО ПИСЬМЕНСТВА ПАМ ’ ЯТКИ МОВИ ТА ПИСЬМЕНСТВА ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ, т. III За редакцією Голови Комісії акад. Вол. ПЕРЕТЦА ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ ЧАСТИНА 1 СТЕПАН ГАЄВСЬКИЙ „АЛЕКСАНДРІЯ” В ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Вступ і тексти) / КИЄВІ — 1929 ,ПАМ ’ ЯТКИ МОВИ ТА ПИСЬМЕНСТВА ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ том ш ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ За редакціею О. А. НАЗАРЕВСЬКОГО ЧАСТИНА 1 ,MONUMENTA LINGUAE NEC NON LITTERARUM UCRAINAE VETERIS Volumen III ПАМЯТКИ МОВИ ТА ПИСЬМЕНСТВА ДАВНЬОЇ УКРАЇНИ видає Комісія Давнього Письменства Всеукраїнської Академії Наук За редакціею Голови Комісії акад. Вол. ПЕРЕТЦА ТОМ III ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ За редакцією Секретаря Комісії О. НАЗАРЕВСЬКОГО Ч. 1 У КИЄВІ З друкарні Всеукраїнської Академії Наук 1929 ,СТЕПАН ГАЄВСЬКИЙ „АЛЕКСАНДРІЯ “ В ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (Вступ і тексти) У КИЄВІ З друкарні Всеукраїнської Академії Наук 1929′ ,Бібліографічний опис цього видання вміщено в „Літопису Українського Друку”, „Картковому репертуарі” та інших покажчиках Української Книжкової Палати. Дозволяється випустити в світ. Неодмінний Секретар Академії Наук акад. О. Корчак-Чепурківський. Київський Окрліт No 232. 1929. З друкарні Всеукраїнської Академії Наук (Цитадели, 9). Зам. No 874 — 1200 прим. ,ВІД РЕДАКЦІЇ. Історію давньої східньо-слов ’ янської повісти літературного (не історичного) характеру ще й досі не з ’ ясовано і не ви ­ вчено в повному її обсязі. Але тим часом, як для давньої ро ­ сійської повісти вже понад 70 років маємо й досі не цілком застарілий „Очеркъ литературной исторіи старинныхъ по ­ вѣстей и сказокъ русскихъ “ Пишна (СПБ., 1857), що охоплює величезний матері я л, та збірки повістевих текстів Костома ­ рова 1 , Сиповського 2 , акад. Перетца 3 , не кажучи вже про чи ­ малу кількість капітальних розвідок – монографій того ж таки Пипіна, Буслаєва, Тіхонравова, Жданова, Веселовського, Істріна та інших, — у цей самий час вивчення української повістевої літератури ледві розпочато в працях Драгоманова, Франка, акад. Перетца та небагатьох інших, а текстів укра ­ їнської давньої повісти видано замало, ба навіть і ті роз ­ кидані по різних спеціальних виданнях, з 60-х років по ­ чинаючи 4 . 1 Памятники старинной русской литературы, издаваемые графомъ Григоріемъ Кушѳлевымъ-Безбородько подъ редакціею Н. Костомарова. Сказанія, ле ­ генды, повѣсти, сказки и притчи. Вв. I — II. СПВ. 1860. 2 Русскія повѣсти ХѴП — XVIII вв. Подъ редакціей и съ предисловіемъ В В. Сиповскаго. СПБ. 1905. 3 В. Н. Перетцъ. Изъ исторіи старинной русской повѣсти. „Кіев. Универ. Извѣстія”, 1907, NoNo 8 — 9. 4 Наприклад, у згаданій збірці М. Костомарова р. 1860-го маемо вже чотири українські повістеві тексти. II. Александрія. Отож, виходячи з цих міркувань, Комісія Давнього Укра ­ їнського Письменства при ВУАН під загальною назвою „Давня українська повість “ має видати по змозі повну збірку (корпус) давніх українських повістей,, переважно літературного харак ­ теру, розуміючи під українськими повістями повістеві тексти, українською мовою писані, чи то цілком оригінальні українські твори, чи справжні переклади з чужих мов на українську, чи такі списки, що мають лиш чимало українізмів, V ,які свідчать за мову та національність їхніх переписувачів і таким чином уводять їх (ці повісті) у коло пам ’ яток давнього українського письменства ’ . На теперішній час ми знаемо більше-менше до ЗО давніх повістей (та повістевих збірок) в українських перекладах чи списках, а саме 1 2 : 1 Пор. статтю О. А. Назаревського. До студій над давньою українською повістю. Київ 1928 (Записки Іст.-Філ. Відділу ВУАН, кн. ХѴПІ). 2 Пор. із списком повістей у статті О. А. Назаревського, „До студій над давньою українського повістю” (Записки Іст.-Філ. Відділу, кн. ХѴПІ); в нього треба викреслити „Повість про покарану невдячність” (No 6), бо вона ввіходить у „Римські історії”, „О короле Помироне” (No 14), що ввіходить в „Історію Вар ­ лаама та Йосафа”, а так само „Сказаніе о сивиллахъ” і „Звѣзду пресвѣтлую” (NoNo 19 і 25), бо сама приналежність їх до жанру „повість” викликає сумнів. VI 1. Александрія. 2. „Сказаніе” про Індійське царство. 3. „Стефаніт і Іхнілат”. 4. Варлаам та Иоасаф. 5. „Сказаніе о Дракулѣ”. 6. Преніе живота й смерти. 7. Про царя Давида та царя Соломона. 8. Історія сімох мудреців. 9. Велике Зерцало. 10. Римські історії („Р. дѣ ­ янія”). 11. Петро — Золоті ключі. 12. Історія про римського це ­ саря Стона. 13. Про графиню Альтдорфську . 14. Про Бову Королевича. 15. Повість про папу Григорія. 16. Про Андрія Критського. 17. Повість про Юду зрадника. 18. Про гордого царя Агея. 19. „Гистория о вибавленю от смерти богобойного млод- зіенца”. 20. Повість про царя Сонхоса. 21 . Про царя, що ходив красти. 22. Повість про „премудрого младенца”. 23. Повість про бражника. 24. Приповѣсть о трехъ мло- денцахъ, како ошукала ихъ одна вдова. 25. Переробка (віршова) Бок- качіевої новелі. 26. „ Сказаніе о женской злобѣ “ . 27. „Книга о побоищи Мамая”. 28. Задонщина. 29. „Сказаніе о бѣломъ кло ­ букѣ”. Звичайно, наведений список не вичерпує геть-усього за ­ пасу українських повістевих текстів, він може бути ще по ­ повнений, і знахідки останніх років — акад. М. Возняка, акад. В. Перетца, М. Гепенера, О. Назаревського, А. Седель- ,нікова 1 — цілком переконливо за це свідчать. А втім, чимала кількість з ’ ясованих українських текстів давньої повісти вже дозволяє розпочати їх видавання вже тепер, не чекаючи далі; знайдені ж нові повістеві тексти чи нові копії відомих раніш повістей можуть бути надруковані додатково. 1 М. В о з н я к, Староводолазька Олександрія (Записки Наук. Тов. ім. Шев ­ ченка, т. 146, 1927 р.); В. Перетц, Исследования и материалы по иетории ста ­ ринной укр. лит-ры XVI — ХѴІП в. Лгр. 1926 (=Сборник ОРЯС, т. СІ, No 2; тут — відомості за низку повістей в українській обробці р. 1660); М. Гепенер, До істо ­ рії старої укр. повісти (=3аписки Іет.-Філ. Відділу ВУАН, кн. XII, 1926; „Стефаніт і Іхнілат” — уривок XVI ст.); О. А. Назаревський, Повістевий репертуар київських рукописних збірок (=3аписки Іст.-Філ. Відділу, кн. ХХѴ; оповідання з „Римських історій”); А. Д. Седельніков, Український список „Оказанія о Дракулѣ” (має друкуватись у виданнях Іст.-Філ. Від. ВУАН). 2 Як це зробив колись Пипін у своєму курсі „Исторіи русской литературы”, тт. I — II. 3 Див. вступ; коректуру за оригіналом правив С. Гаевський; йому таки належить редакція перших 46 сторінок тексту Александрії. VII Переходячи до загального плану видання корпусу давньої української повісти, найпередше треба зазначити, що оскільки відомі тепер українські повісті та збірки повістей є твори різноманітного походження й характеру, оскільки взагалі в науковій літературі термін „давня повість “ має ще дуже широкий обсяг, охоплюючи різноманітні твори від церковної легенди та житія до анекдоти чи казки, — ввесь повістевий матеріал найзручніше розподілити на дві головні категорії — за хронологічною ознакою: давніша повість (до XVI ст., що йшла переважно з Візантії та слов ’ янського півдня) і піз ­ ніша повість (з XVI ст. починаючи, що йшла переважно з заходу) * і 2 ; у межах же цих двох категорій можливі свої, додаткові підрозділи, наприклад, „повісті леґендарні “ , „каз- кові “ , „вояцькі 1 *, „новелі** тощо. Повісті більшого розміру виходять окремими випусками, дрібніші — по декілька разом, коли їх можна об ’ єднати за певним принципом. Тексти повістей виходитимуть у світ за порядком виготування їх до друку. Так, перший том корпусу містить у собі українські тексти „Александрії** різних обробок 3 , дру ­ гий має об ’ єднати давніші повісті менші завбільшки і т. д. Усі тексти друкуються безпосередньо з рукописів, навіть у тих випадках, коли якусь там повість вже видрукувано ,переділе; передрук попередніх видань припускається лиш тоді, коли рукописні тексти виданих раніш повістей тепер затрачені або з будь-яких інших причин неприступні. Готу ­ вання до друку поодиноких повістевих текстів і вступних до них статтів є праця окремих членів Комісії Давнього Письменства, загальна редакція корпусу давньої української повісти належить секретареві Комісії — О. А. Назарев- ському. Всі учасники і редактор корпусу давньої української по ­ вісти дуже добре розуміють, що через складність і труднощі розпочатого видання воно неминуче матиме деякі огріхи, недо ­ гляди або й хиби, але вони все ж сподіваються, що навіть у та ­ кому незавершеному вигляді це видання матиме своє значіння: воно зазнайомить широкі кола вчених і не вчених читачів з наявним складом давньої української повісти, полегшить орієнтування в ній, стимулює фахівців до дальшого, доклад ­ нішого її студіювання і взагалі буде за один з перших кро ­ ків на шляху до з ’ ясування ролі та місця давньої повісти, як окремого літературного жанру, в загальній історії україн ­ ського письменства; нарешті, тексти давньої повісти, писані то українською старовинною книжною мовою, то близькою до живих народніх говірок, матимуть не абиякий інтерес і цінність і для історії української мови. ,ВСТУП. Стародавній роман чи повість про Олександра Македонського, що скорочено зветься „Александрія”, з давніх часів спиняє на собі увагу науки; про нього існує величезна література, його багато разів ви ­ давано різними мовами. Відповідно до його популярности на слов ’ ян ­ ському ґрунті, маємо досить розправ у слов ’ янській та російській науковій літературі *. Найповніше дослідив Александрію хроно­ графічного типу в східньої групи слов ’ янства з найстаріших часів акад. В. М. Істрін 1 2 , видавши й тексти чотирьох редакцій цієї по ­ вісти. Перші дві з них безперечно виникли на давньому українсько- руському ґрунті й були в ужитку в українського читача протягом довгих часів. Тому було б зайве повторювати ще раз видання двох найстарших редакцій Александрії в повному корпусі обробок на українському ґрунті цієї повісти. З таких міркувань до цього видання внесено тільки ті три обробки, що становлять ніби продовження літературної традиції в напрямі засвоювання цього сюжету слідом за першими двома редакціями хронографічного типу 3 . Зібрано таких три типи: 1) Александрія сербської редакції; 2) Александрія типу Historia de preliis, і 3) Александрія з польської хроніки М. Бєль- ського. Кожний з цих трьох типів розгалужується своєю чергою на окремі парості (докладно про це в розвідці, що готую до друку по ­ руч з текстами). 1 За сербську редакцію: В. Яі’іч (Starine, III); С. Н о в а к о в и ч (Гласник, IX); А. Веселовскій. Изъ исторіи романа и повѣсти (Сб. отд. р. яз. и слов. А. Н., 1886, т. XL, No 2); там і грецький текст. Повніший грецький текст видав В. М. Істрін: „Исторія сербской Александріи въ рус. лит. “ , в. I, Одесса, 1909 (Лѣтопись Ист.-фил. Общ. при Новорос. Университетѣ, в. XVI за 1909). 2 Александрія русск. хронографовъ (Чтенія въ Общ. Ист. и Древн. Рос. при Моск. У нив ., 1894, кн. І і И). 3 За Александрію в українських обробках див. в Зап. Наук. Т-ва в Київ), 1912, кн. X, с. 18 — 30; Наук. Збірн. за 1928 р., с. 32 — 60 (там і література). 4 Науковий Збірник за рік 1928 (До питання про Александрію сербської редакції). IX І. Щодо Александрії сербської редакції в українській обробці, то на цьому питанні мені доводилося вже спинятися 4 , використавши при тому аж 17 списків цієї повісти. З них українських тільки 9; причому від трьох заховалися тільки невеличкі уривки й то почат ­ кової частини, завсіди тривкої й одноманітної, а тому мало пожи ­ точної для досліду; три списки прикарпатської групи (Т, У, X) становлять цілком осібну пізнішу обробку й у виданні тексту їх ,не використано, а мова про них буде тільки в розвідці. Залишаються три списки А, Б, С. Як показали спостереження, ці три списки ста ­ новлять групу одного джерела. Два з них (А, С) перебувають у Львові й використати їх для повноти видання не пощастило. Заступав цю групу тільки сп. Б. Через ті самі об ’ єктивні причини не пощастило використати зазначену в М. Возняка 1 „Староводолазьку (на Харків ­ щині) Олександрію 1753 р. “ (переховується в Варшаві, в бібліотеці Красинських, No 3517). 1 Зап. Наук. Т-ва у Львові, 1927, т. OXLVI, с. 215 — 218. В основу видання Александра сербської редакції покладено текст рукописного збірника збірки акад. В. М. Перетца (означ, літ. П). Про цей текст потрібно сказати кілька слів щодо його зовнішнього вигляду, себто його графіки та точности написань. Видимо, списувач був дуже невправний і мало ознайомлений з суттю повісти, і через те в нього така сила дрібних похибок, що їх навіть не було можли- вости всі вигладити чи пояснити. Коли похибка може викликати сумнів, в дужках поставлено знак оклику чи запитання, щоб тим тільки звернути увагу, що то своє ­ рідність письма списувана, а не друкарський недогляд. До кінця таких знаків у дужках менше, бо й текст справніший, і була можли ­ вість з інших списків давати поясніння в примітках. На початку ж того не можна було робити, бо використовувані списки однакового з сп. П типу на початку дефектні й не мають багато карток. Дарма що цей текст з-під руки останнього переписувача вийшов дуже покаліченим, але взято цей припсований список в основу ви ­ дання з отаких міркувань. Насамперед — це єдиний цілий список без затрачених карток. Окрім того, він репрезентує собою ту групу українських списків, що зазнали на собі послідовної й планомірної обробки в композиційному напрямку. Список П має характер остан ­ ньої обробки в тому напрямі (див. розвідку). З того ж джерела по ­ ходять і списки Б і П ь з яких підведено варіанти до основного тексту списка П. Обидва вони дефектні. Мова в них, надто в П г , досить чиста й близька до живої; повнота протографа унаочнюється повнішим змістом списків Б і П]. У багатьох випадках скорочення списка П легко заповнюються з тексту сп. П,. Де це можна було зробити, не порушуючи основ ­ ного тексту і його змісту, там такі вставки з сп. П і зроблено, взявши ці вставки в прямі дужки [ ] й надрукувавши трохи відмінним шрифтом. Де того не можна було зробити, там подано варіянти й цілі додатки в примітках. Допускаючи таке поповнення основного тексту вставками з іншого списка, ніде ні на йоту не порушено цілости списка П; його текст по за [ ] дужками залишається незмінним геть ,аж до злучників та прийменників. Таким способом виданий текст значно зменшує потребу цитувати поодинокі місця при вивченні контурів протографа наших списків, а так само виявляє компози ­ ційні способи обробки тексту (див. розвідку). Виданий текст має показати життя й зміни в повісті на україн ­ ському ґрунті. Це виключає потребу запроваджувати в коло спосте ­ режень такі списки, які не показують на довге їх перебування на українському ґрунті, себто такі, в яких мова загалом слов ’ янська з східньо-слов ’ янським і московським кольоритом. Спостереження над такими списками раніш (див. Науковий Збірник за рік 1928) і надто тепер над новими списками викривають їх особливу прикмету. Ця характерна прикмета може бути визначена коротко одним словом — консерватизм. Такий консерватизм позначається й на мовній струк ­ турі, а так само й на послідовності та точності змісту. Пошкодження тексту трапляються тут тільки випадкові, чисто механічного харак ­ теру. Зовсім іншими прикметами визначаються списки, що похо ­ дженням та життям своїм зв ’ язані з українським ґрунтом. Тут повна, рухливість форми й змісту. В такому процесі змінности часто трап ­ ляються попсовання, які часами важкенько розшифрувати без допо ­ моги такого тексту, де законсервувалися первісні ознаки ориґіналу. Оці потреби витлумачити заплутані чи й до краю зіпсовані місця приневолили вдаватися до сербського тексту (вид. Новаковича), а так само й до московських списків. Використано такі списки: 1) Бібліо ­ теки київського університету No 24(72) (означ, літ. Д); 2) Збірника б. Петерб. Дух. Ак., з Кирило – Білозерського манастиря No 11/1088 (означ, літ. К); 3) Відділу письма й друку київського Лаврського Музею No 9024 (означ, літ. Л 2 ); 4) Бібліотеки Ніженського І.Н.О. за No 44 (означ, літ. Б), за No 33 (означ, літ. Б 2 ). Списки Б 2 ,Д,К,Л 2 ви ­ значаються схарактеризованими прикметами й тому їх використано для видання тексту й досліду. Деякі з використаних раніше, як при ­ ватна власність, невідомо де тепер перебувають, а тому й не вико ­ ристані тут. Текст сербської Александрії поділено на три частини, а кожну частину на розділи відповідно до поділу у С. Новаковича 1 . Частини означено римськими цифрами, а арабські коло них означають розділи відповідної частини. 1 Приповетка о Александру Велйком у старо] српско] кюижевности (Гласник српског ученог друштва, у Веограду, кн. IX, 1878). XI II. Александрія типу Historia Alexandri Magni regis Macedonie de preliis відома покищо в одному списку хроніки (див.: „Обзоръ хронографовъ русской редакціи “ А. Попова, в. II, М. 1869, с. 276 — 287), що переховується в Московськ. Публ. Муз. під No 2405. З цієї ,хроніки й узято текст Александрії (озн. ліг. Х^. Порівняння й па ­ ралелі до українського тексту подано з латинського й польського текстів цієї повісти (див.: Prace filologiczne, т. IX, 1920). Текст поді ­ лено відповідно до латинського й польського тексту: на початку абзаца перша цифра означає сторінку латинського тексту, а в дуж ­ ках ( ) коло неї цифра означає сторінку польського тексту; маленька цифра внизу означає рядок, з якого розпочинається текст, чи які рядки проминено в українському перекладі. В кількох місцях маємо запозичення (див. розвідку) з хронографічної Александрії 2-ї ре ­ дакції, а раз і з сербської редакції. Такі запозичення означено відпо ­ відними знаками видань: перше — за виданням В. М. Істріна 1 2 , а дру ­ ге — за нашим виданням сербської редакції (див. текст). 1 За польські обробки див.: Prace filologiczne, т. V, <с. 355 — 368; т. IX — цілий том з польським та латинським текстом; Dr. Jul. Krzyianowski, Romans pseudohi- storyczny w Polsce wieku. XVI, Krakow, 1926, cc. 66 — 75. 2 Александрія русскихъ хронографовъ (Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Рос. при Моск. У нив ., 1894, кн. II). 3 Списки хронік М і Н довший час перебували в користуванні Т. П. Сушиць- кого, а після його смерти сліди їх тратяться. XII Український описувач в сп. М. Публ. Муз. No 2405 на заголовки залишив чисті місця, натиснені лініями. Можливо, що їх мав вико ­ нати інший митець циноброю, як це часто бувало в давнину, та через щось цього не сталося, й повість залишилася без початкового оглаву й без заголовків у тексті. На припочатку в примітках до тексту по ­ дано тільки заголовки латинського оригіналу та польського перекладу. Цей тип української обробки Александрії міститься в збірнику, що його, слідом за першим описувачем А. Поповим, у російській науковій літературі повелося називати хронографом, але в заголовку його такої назви немає, а значиться: „Книга глаголемая кроникъ”. Через те називаємо цей збірник хронікою, а Александрію з нього — „хро- нікальною “ , а не хронографічною. III. Александрія з хроніки польського хроніста М. Бєльського відома двох типів: 1) в українській хроніці з чималою вставкою (див. розвідку) з хронікальної української Александрії, 2). чиста, без ніяких вставок, в окремому збірнику. Перший тип міститься в трьох хроніках: 1. Належна колись М. Максимовичеві (означ, літ. М), що під час користування перебувала в бібліотеці В. П. Науменка; 2. Хроніка Боболінського (означ, літ. Бі), що переховувалася колись у бібліотеці Чернігівської духовної семінарії; 3. Копія з хроніки Боболінського, що належала В. II. Науменкові (означ, літ. Н) 3 . Другого типу, себто без вставки, ця повість відома в одному збірнику (див.: Зап. Наук. Т-ва у Київі, 1912, кн. X, с. 26). В варіантах цей список фігурує під літ. Л|. В основу видання покладено текст сп. М, бо він повні ­ ,ший, виразніший і витриманіший. Із списків Б 1( Н та Лі до цього тексту підведено варіянти. В самій хроніці М. Бвльського текст по ­ вісти не мав заголовків і навіть дуже рідко поділено його на уступи. Український перекладач де-не-де пододавав заголовки й поділив на абзаци. Де такі абзаци великі й вміщають у собі кілька епізодів, їм у виданні кожному дано окремий уступ. Вставку означено тими ж цифрами, як і в самій хронікальній Александріи IV*. До тексту Александрії сербської редакції подано шість додат ­ ків із списків Д, К, Mj, П ь Б, і П. Першим додатком ілюстровано вступ, що не зберігся в пізніших списках, другим характеризується мова київських українських уривків, а так само і виразніше унаочнюється спосіб обробки протографа в спискові П, поруч з автором уривка Мр Три дальші додатки під NoNo 3, 4 і 5 містять у собі цілий епізод чи частину його про нагомудреців. Цей епізод виявив неста ­ лість: не в усіх списках він зберігся, а в тих, що зберігся, виявляв мінливість тексту. Через те українські додатки з цього епізоду попе ­ реджено паралелею з найстарішого спіска Д з варіянтами до нього і| сп. К XV в. Ці додатки полегшать роботу досліду (див. розвідку). Шосгий додаток містить у собі останній епізод повісти про отруїння й смерть Олександра. Він міститься в спискові П, зараз же за основ ­ ним текстом повісти. Він має значіння в питанні композиції повісти й у питанні користування джерелами. Текст із списків Д і К набрано слов ’ янським шрифтом, щоб відбити графіку XV в. Спосіб підведення варіянтів потребує короткого поясніння. Не скрізь він однаковий. Таку неоднаковість потяг за собою особливий стан тих рукописів, з яких видається повість. Сербська редакція була в ужитку на протязі довгого часу й через довге переписування набрала цілком характеру народньої книги. Тут вже неможливо вста ­ новити дослівну текстуальну схожість у відомих списках. Кожний описувач до своєї вподоби комбінує текст та розставляє слова, на ­ даючи їм все інакшого ортографічного оформлення, різного в усіх відомих списках. Через те варіянти в сербській редакції виповняють тільки склад оповіді, вирівнюють заплутаність тексту, взагалі на ­ правлені на поясніння складу чи змісту повісти. В Historia de preliis варіянти мають зовсім інший характер і призначення. Тут вони направлені на виявлення особливостів українського перекладу в по ­ рівнянні з чужомовними ориґіналами. Ще інший характер мають варіянти в повісті з хроніки М. Бвльського. Тут у способі обробки перекладу виступають інші літературні традиції пізнішого часу, а, можливо, й іншого соціяльного оточення; переклад держиться близько оригіналу; різночитання в списках не далеко відходять від основного тексту, покладеного в основу видання; через таку близь ­ кість відомих текстів у варіянтах віддано не тільки особливості XIII ,складу повісти в списках, але й морфологічні та фонетичні навіть особливості мови описувача кожного списка. Через технічні труднощі тексти пізніших списків надруковано су ­ часною графікою, але ортографічні риси, що відбивають фонетику давніх переписувачів, у тексті збережено цілком. Усі надрядкові літери поза ­ проваджувано в рядок, а титла розкрито й заховані в них літери надру ­ ковано курсивом; так само курсивом набрано знаки пом ’ якшення при тих кінцевих виносних літерах, що в написі цих знаків при собі не мали, але їх читано тільки з традиції. Отже такі курсивні літери й знаки належать видавцеві. Літери давньої ортографії перемінено на сучасну: ш на о; ©у і на у, о на ф; гд і * на я; g на «с; у- па пс; Ѣ зали ­ шено, бо ним у старому українському правописі віддавано особливий звук. Залишено ґ, а часом і д, як особливість давнього переписувача віддавати горловий дзвінкий звук української мови. Цифри з церков ­ ної абетки переведено на арабські. Різні надрядкові знаки проминено. Особливий знак “, що означав у стародавніх описувачів й, а часом і ї, заведено в рядок і означено скрізь курсивним й. в Все, що додається від видавця: слова й літери, безперечно по ­ трібні в тексті, означення частин тощо, — взято в дужки (). Вставки в основний текст сербської редакції „Александрії” з списка Пі взято в дужки [ ]; цифри в таких же дужках означають сторінки ори ­ гіналу. Таку велику й складну працю пощастило довести до краю тільки за допомогою багатьох осіб. Перше вдячне слово належить академікам М. С. Грушевському й В. М. Перетцові: перший сприяв науковим студіям у найтяжчі моменти робоїи над цим сюжетом, а другий, як керівник і вчитель, запомагав порадами й рукописами з власної збірки. Засвідчуючи вдячність усім загалом особам, що в більшій чи меншій мірі допомагали в праці, повинен відзначити й участь дру ­ жини; вона, що правда, безпосередньо над рукописами, не працювала, тільки ж коли б Зінґерів винахід не стукотів у її руках зрання й до смеркання, навряд чи пощастил б закінчити цю неоплатну під цей час працю. Степан Гаевськиіі. Квітень 1929 р. У Києві. ,І АЛЕКСАНДРІЯ СЕРБСЬКОЇ РЕДАКЦІЇ З РУКОПИСНИХ ЗБІРНИКІВ ЗБІРКИ акад. В. М. ПЕРЕТЦА QN 108 і QN 21. ,КНИ ГА ГЛАГОЛОМАЯ АЛЕКСАНДР Ѣ Я 1 Александеръ сынъ бога Гамона j Олімпиї царицы жони Филиповы (ЧАСТИНА ПЕРША’. 1.1. Был нѣкотори(й) царь Анектонав египетской науки черно- книжской; j при шо л до Олимпиї царицы j ’ совокупився с нею чор- нокнижскою наукою; который противъ неприятелей своих не войском і не жадною битвою противился, только хитростию и зрадою чор- нокнижскою. I. 2. Потом околичные цари, собравшися до едного мѣста, і ра- динися (?) 2 промежку собе, щоб мѣли учинити то(му) египетцкому царю Анектонаву, которий то пожитки і скарбь ізезмае (?) их, выбрал до своей землѣ, чорнокнижскою хитростию привернул. I такъ болшо тому не терпячи, ізобрались всѣ до едного туфу (?) і мыслили собѣ іхати великою потужнос(т)ею до Египту на царя Анектонава; коґд ы вѣдали то добре, ж(е) Анектонав потомства не мѣл. А такъ заложивши себѣ рокъ і час і стачалися зо всѣх сторон от западї і от востоку, то естъ перси аратакине 3 , ефиопляне і болгаре і иншие многие языки до границю египетцких до єдиного во й ска. Услышавши ж то воєвода Анектонавов а не малой войну на Египет ідучи; і заразом приступивши воєвода до своего царя Анектонава і з великим [2 зв.] плачем мовил ему: „О, горе тебѣ, царю египет цкий, о горе тобѣ, великий граде Египте! Або вем до небесъ поднеслься еси был, а те ­ пер до пропасти зидешъ; або вем, руки твои были на всѣх сторонах і народах, а тепер руки всѣх народовъ на тобе будут роскошовати 11 . 1 В основу цього видання положено текст з рукописного збірника Q No 108 збірки акад. В. М. Перетца (означається скорочено літ. П). Варіянти до нього підведено: із описка Q No 21 тіеї-ж збірки (означ, літ. Пі), з списка No 34 бібліо ­ теки Ніженського І.Н.О. (означ, літ. Б). Введено місцями варіянти з московських списків, де це було потрібно: з списка Відділу письма і друку Лаврського Музею в Київі No 9024 (означ, літ. Л 2 ), з списка No 33 бібліотеки Ніженського І.Н.О. (означ, літерою В 2 ). 2 Повинно бути — радилися. 3 Мусіло бути — аравитине. ) 1 ( ,А потомъ рекъ: „Ведай, о ты царю, іжъ смертию злою умерти маешъ. Гды ж великим войско на себя притягнули, і для того кажи зобрати увес люд свой і витягнувши противъ имъ до битвы; або вемъ не великим числом люду воюют, тол ко моцними і смѣльуми (?) рицер- ствы вийграна бивает”. Такъ рекъ воевода Верех до Анектонава царя. ОТПОВЕДЪ ЦАРЯ АНЕКТОНАВА ДО СЕВО (?) ЕГО (?) 1 ВОЕВОДЫ ВЕРЕХА. 1 Мусіло-б бути — до своего. 2 Б — вислухавши тих речей. Слышавъ 1 2 Анектонавъ і барзо ся фрасовал і почал просити вое ­ воды своего, як бы мог дойти до войска того і вѣдомость взяти пев ­ ную, якъ есть велико; бо око обачити і невмешканѣ о том повѣсти. I тое рекши, послав воеводу шпиґом до войску того, гды ж не мѣзъ вернейшего над него. I. 3. А сам зараз по всему царству своему Египетцкому попи ­ савши листи, разославъ, аби зараз днемъ і ночью к битвѣ якъ най- лѣпше готоватися [3] могли. I разославши листы, мисливъ самъ себѣ: „Чево кому богъ не дастъ, человѣкъ сам собѣ помочи дати не может”. А потом Анектонавъ, пошедши в ложницу свою і наливши в двѣ меднице воды, і почнет ворожити хитростию чернокнижскою. I учи ­ нивши два войска на воде, і пустил войско на войско і познал, іжъ войско ево от перскаго царя побиено било і боги египетцские тонут на дно; і в великую мыслъ впал, і не вмѣвъ ради о мочи (?) собѣ дати; плакався вельми і почавъ сам собѣ мовити: „О горе тобѣ, вели ­ ки) граде Египте, іжъ на многие лѣта слави(м) еси былъ, а топер ва в одном часу спа(с)ти маешъ, якъ нѣкоторый мудрецъ о томъ пи- шет: „Не маешъ на земли радости, которая б не пришла до жалости; так же і слава чоловічая в малий часъ являетца, а потомъ хитро погибает. I такъ, горе тому чоловіку, который ся сподѣваетъ на свою силу і на фалчливую помочь, а на моцъ не дбает, а такъ в том без часу погибает”. ВЫХОД АНЕКТОНАВА 3 МѢСТА. А такъ Анектонавъ, впадчи в фрасунокъ, не хотя чи болше во Египте мешкати, і оголивъ собѣ бороду і голову і воставши от пол ­ ночи, і из города вышед, а идучи, у ложницы своей над постелею написавъ [3 зв.] тими словы: „Мужеве великого Египте, для наваль- ности, которая пришла на мене и на вас, пошол есми из Египту, стар будучи, а по тритцатех лѣтех прїйду к вам молод і помщюся кривды своей персяномъ, індияном, ефиопляном, иным народом”. I вы ­ шед из Египту, без вѣсти пойшол і шел до Макидониї; там же о собе славы і справи не оповѣдаючи никому, за простого і невмѣстного ) 2 ( ,себе показавъ, а потом по колко дни можи людми в мѣсте Макидон- ском лѣкарем досконалимъ і звездочетником собе покозавъ. Потомъ египтяне, собравшися всѣ до гамку (?), пошли, і царя Анектонава не обачивши в царских полацах, і велми ся затривожили і зафрасовали, жалуючи господаря своего, иж без вѣсти от них отишовъ; а потомъ у ложницы ево над лужком нашли такъ напи ­ сано: „Люболми 1 (?) мой Египте, вашего непослушенства і упору далей терпѣти не хотячи, у незнаемою сторону топер от вас ста хожю а по тритцатех лѣтех приду к вам молод і будут во Египте знаки о приходе моем “ . Египтяне, прочитавши оний напис, і дивова- лися не помад (?) що мовит: „Іду от вас стар, а приду к вам молод”. І такъ посро(д)ку города царского поставили столпъ високий на всѣ стороны [4] и на море видит было, на котором столпѣ образ Анекто- навовъ от злата виливши і корону золотую на голову наложивши и на востокъ солнца поставили і ту напис в руки ему отдали, а сами шедши до бога своего Пахидона, и молилися ему, аби имъ ознаймил Анектонава царя, гдѣ бы от них обернутись мѣлъ. И тогды богъ их Гамон явився им през сон і рече им: „Многа лѣта маете быти в не ­ воле, а по ритцатех лѣтех прийдет царь новий, которий перси індияне поразити мает”. 1 Було: люби мои (?). 2 Повинно бути — мешкаѳтъ. s Повинно бути — Македонії. 4 Повинно бути — неплодства. АНЕКТОНАВ МЕШКАЕТЪ 1 2 У МАКИНМІЯ 3 , НИХТО ЕВО ТАМ НЕ ЗНАЕТЪ. ОТПОВЕДЬ ЦАРИЦЫ АЛИМПИЇ I ОТХОД ЦАРЯ ФИЛИППА I СЛУГАМЪ ЕВО. 1. 4. Потомъ царь Филиппъ макидонский, которой імел жену крас ­ ную Олимпию, с которою от колка десят лѣтъ мешкаючи, потомства не имѣл; і для того немалою жалостию наполнен был для оного непрод- ства 4 . И такъ одного часу царь Филипъ со всеми рицерями своими доброй мысли был; а потомъ приказалъ призвати царицу Олимпию жену свою і почав ей мовити, тими словы рече ей: „Моя наймилыпая царица, если у тебя потомства до приѣзду моево не будутъ [4 зв.], тогда не борзо моне(в) Макидониї обачишъ”. Тое рекши, назавтрее ви ­ брався со всѣмъ войском своим на войну і отьѣховъ. Услышавши то царице Олимпия от мужа своево царя Филиппа, і велми смутна, і не ведала, якъ себе порадити; тогда нѣкоторая служебка ее, видячи царицу смутную, і приступивши молвила ей: „Госпоже царице моя, естъ в нашем мѣсте человѣкъ египетцкий, і слышала я от многих людей, что он не глупий і в лекарских хитростях досконалий; если мнѣ роскажешъ, я пойду по него, ) з ( ,азалйбы (!) що отнял фрасунку серца тйоего”. Услышавши то ца ­ рица от служебки своей, і послала по оного лѣкаря, росказуючи, аби е не баячися, (!) до ней былъ. Услышавши то Анектонавъ, и скоро пришол до Олимпиї царицы; і заразом рекла ему: „Чоловіче; слышала я о тебѣ, что многимъ людемъ помогаетъ своим лекарством, а такъ можеш ли своею мудростью і лѣкарством ради и помочи мнѣ дати, за которою если бы могла плод імѣти, то б я своему царю і мужю Филипу сердце утѣшила, а мою великую жалостъ в радостъ обернул(а); тогда от меня подарки великие одержитъ і от макидо- нян [5] болшим будетъ”. Тогда Анектонавъ, обачивши безмѣрную и невимовную твари ей цудностъ і задивовавшися, смотрѣл на не ей полно 1 і мыслил с нею грѣх телесный учинить. Царица, разу ­ мѣвши мыслъ ево, і рекла ему: „Если что умѣешъ чинити — без омеш- кания”. Тогда Онектонавъ, будучи запаленний до малости, 1 рекъ: „Вижю, царице, что боги твои Гамон и Пинеса хочют быть до тебе, тогда великому царю мати будетъ”. Тогда услышавши царица, велми радовалась от того смутку, каторого преж имѣла. А потом рекъ Анектонавъ: „Прикажи, царица, подле покою царева комнату уготовати. 1 Повинно бути — пилно. 2 Повинно бути — василисковы, або базилисковы. 8 Повинно бути — задержися. 4 Повинно бути — поки. 5 Повинно бути — планиды. I. 5. I Анектонавъ, обачивши собе часъ темний, к ней в ноче пришол вмѣсто бога Гамона, которий былъ кшталтом — голова орлова, на голове імѣлъ роги базисковы 1 2 , крылѣ аспидовы, ноги лвовы, а самъ якъ левъ, своим мастерством напустивши на царицу великий сонъ, і учинивши с нею пожа(д)ливость свою. Царица, возбудившеся от сна своево, і в великий страх і роспочь впала, і мыслила нѣкакое прел- шение на бога своего Гамона. А такъ Анектонавъ на завтришний денъ пришедчи и рече: [5 зв. ] „Царице, буд(ь) похваленная промежи невестами, або вѣмъ зачала еси во чреве своемъ не меншого царя славою земскою на весь свѣтъ поднесеного, а какъ если часъ приїдет рождение оного младенца, чтоб не забыла о мнѣ вѣдомости дати”. І. 6. Царица, розумѣвши і обачивши себе непорбжнею, а потом того добре во шести мйсяцєх досвѣдтилася, что то дитя в ней ожило, а так пред рокомъ прийдет часъ рождению, что дознавшися царица, по Анектонава послала, которий того ж часу к ней пришед, рекъ: „Задержуся 3 , царице, аще можеши, паки 4 планети на свои кола перейдут; я вѣмъ, аще на сей години родиш, людем непотребний будет, а аще тот час і година зойдет і планлады 5 небесные на своем постановлених» станут, тогда родишъ царя над всѣми царями, вели ­ кого и славного Александра”. ) 4 ( ,НАРОЖЕНИЕ ВЕЛИКАГО АЛЕКСАНДРА, ЯКО СЯ УРОДИЛЪ. Родися царь Александеръ мѣсяца марта второго надесять дня де ­ сятой годины; тогда Олимпия, пришедши до способного здоровя і вземли оноя дитя, несла ево до боговъ своих к Адафану і Полону, которые оповѣдали и рекли царицы: [6] „Сие дитя всей вселенней і подсолнечно(й) царь будетъ, моцю и мудрости» великою напол- нитца, а отца своег(о) смертию поразити маетъ і в четыри десятех лѣтех і самъ смертию живот свой изменити мает “ . I. 7. Тогда царь Филипъ і с людомъ своим будучи в далних сторонах на войнѣ, не мало презвзыскавше битвы, до Макидониї вер ­ нулся. Явився ему богъ Гамон во образе лвовом, которой оповѣдал ему: „Радуйся, царю Филипе, иж над неприятельми своими звѣтяз- ство одержал еси; а царица Олимпия, жона твоя, породила сива Александра”. Тогды царь Филипъ от сна возбудился и мыслил о сонном видѣниі, а потом двом философом своим Аристотелю і Ме- нанду повѣдал; а в той часъ орел великий летел над шатромъ цар ­ ский і выпустивши яйцо над постелею царскою. I паръ устрашился і скочилъ ис постеле, а оное ейцо, подле лужка упадши на землю, и розбилося яйце (?), а ис того яйца ужъ выполоз и под Фили ­ повы ноги пролѣзщи і потом к той скорлупѣ прилѣзши і взвился и здох. Тогож часу Аристотель ево молвил: „Заправду, царю, сон такий видѣл еси “ . I. 8. І в той часъ скоро уз Макидониї с новою вѣстию до царя Филипа приѣхалъ [6 зв.] і повѣдает ему о новорожденом садну ево Александре. Тогда царь Филипъ великой радости наполнен былъ, и скоро пошолъ до своей столицы Макидонской, и скоро приѣхалъ до замку; и скоро Алимпия царица приказала вынестъ садна своего Александра противъ царя Филипа; и царь Филипъ с великою радо ­ сти» принял и рекъ: „Которий 1 ) мой прекрасны фетоперва 1 2 мнѣ от бога великиї дар пришел, гдѣ бы мнѣ из сего свѣта пойти, топерва и смерти не боюсъ; от бога заступника и дѣдича имѣю”. И то рекши, царь Филипъ мудраго Аристопеля и филозофа к себѣ призвал і в на- учение садна своего Александра ему отдал. 1 Повинно бути — вторый. 2 Це місце тут зіпсоване; в сп. Лі, як і в Новаковича, передається так; „вто ­ рой прекрасный Іосифѳ и вторни прекрасный и храбрый Ацелепіу”. В сп. Б: Ра ­ дуйся прекрасній Іосифѳ; днесь бо ми от бога даръ зишолъ “ … Егдаж будет Александер до колко роковъ, тогда Ористотель фи- лосовъ почел Александра читанню и писанию учити книжному; и Александер острость прироженою в себѣ имѣлъ, и в малый часъ писанию и мудрости земской научися; еще ж видяше (и)наде дѣти земские, тому дивовалися и молвили: „Пойди, Александре, до Анек- тонаву; он тебя может научити хитрости египетцкой и круга ныбе- ) 5 ( ,снаг(о) хожению, и планид преступлению”. И то услышавъ Александер, и говорил Олим’пиї, царицы матери своей, [7] чтоб ему по(з)волила до Анектонава ходити на науку небесных звездъ хожению учитися; тогда царица, втайне пославши по Анектонава и призвавъ, рекла ему: „Научи, Анектонаве, от своих штукъ и мастерства египетцкого и не повѣдай никому”. Услышавъ ж(е) то царь Филип макидонский, что сынъ ево Александер ко Анектонаву на науку ходитъ, и дивился тому: „Заправду сей от бога дарованный сынъ мой, ижъ научился в малых лѣтех отъ Аристотеля книжной грамоте, а тепер уже до филозни (!) египетцкой ходитъ”. И Анектонавъ Александра многимъ» старанамъ научил хитростей египетцких и научил ево в лѣтех малых. I. 9. Филосовъ Аристотель собрал четыреста хлопят на науку Александру в розных (?) с нимъ лѣтех, хотя у нево вѣдати смѣлостъ воевным обычаем; двесте на двесте росправилъ; в одномъ полку Александра старшимъ учинил, а в другомъ Птоломея; і велѣл уда ­ ритися полкъ на полкъ, и какъ сошлися оба полки, ударилися межи собою, и тутъ всякъ на то смотрѣл, ижъ слушная была игра их, а которой был промеж их роскривавленний, той ис полку ходил, болше не гонил, а промежи всѣх их было видети переднейшего Александра, [7 зв.] которой от всех младенцов царемъ прославился. Все то видя Аристотель, и дивился тому непомалу и рекъ: „Опасли ­ вому чоловіку и богъ помогаетъ, а злому и приятели не помогут”. А потомъ Аристотелъ Александру молвил: „Великий царю Александре, если богъ тебе на столицы посадитъ царемъ, что добра учинишъ своему мастеру?” Александеръ молвилъ: „Каждому чоловіку мудрому неподреба наперед обѣтницею тѣшити; а если богъ мене поввышит, тогда ты у меня первый чоловіком будеш”. А Александер таков обычай имѣлъ: до обѣда ходит до науки Аристотелеви, а по обѣде ходит до Анектонавовы; и научивъся от него всю египетцкую хитростъ, и двенадцет небесных бѣговъ, и седмъ планид хожения; имена им: и розсафере ффѣръ пръган 1 великий И Александер великой мудрости наполненъ былъ, и когда Олексан- дер вшол на гору камяную и высокою, гадати ся хотя с мастеромъ своимъ Анектонавомъ о ночних планицахъ бѣгучихъ и о звѣздахъ, и молвить мастеру своему: „Повѣж ми, Анектонове, якого великого божия промысла знати богъ чоловіку далъ и якъ ся объявилъ чело ­ вѣкомъ и пародомъ земнимъ”? И отповѣдал ему Анектонов: „Богъ есть [8] великий и невидомий и непостижимий, промислъ человѣче ­ скому уму обявися роду християнскому, яко прави естъ богъ и нѣсть неправди в немъ, хотячи твар свою познание истинное привести”. Тогды Александер, розгнѣвавшися, да Анектонова мовил: „Все повѣ- 1 Приповетка…, 12: (вар. т) „сльнца же и лоуноу, завесть и акин тисть, кро- ность, арись, афоровить ер ’ мись, ира “ . ) 6 ( ,даешъ; а смерть твоя от кого мает бити і которою смертию йсивот свой доконаетъ”? 1 Тогды Александер мыслилъ собы, ижъ Анекто- новъ майстеръ и отецъ его; не вѣрилъ тому и такъ з великог(о) гнѣву пхнул его из оноі високой скалы и рекъ ему: „Согрѣшил есиї, мастерь, перед богомъ и передо мною”. Анектонавъ, лежачи под горою, праве иж былъ смертниї, і мол вил: „Не утився 1 2 еси, сыну моі Александре, а того жаденъ чолові&къ не вѣдаетъ, тилко мати твоя, царица Олимпия, которое можетъ потайне 3 от неи вѣдати; а уже отхожу до темнаго мѣста ада, где есть всѣ наши елинские боги, от великого бога саваофа”. И тое рекши, и умре. Тогды Алек ­ сандер, слишавши тое от Анектонава, иж его сыномъ назвалъ, и всявши его на своі руки и принесши, на скритом мѣсцу поло ­ жилъ его и пошов до матки своей, да покою; тамъ же всю таемъницу по достатку сповѣдал еї и мовячи: „Повѣжъ мы справидливе, хто есть отецъ мой?” Тогды [8 зв.] Олимпия, услишавши тоі, устраши ­ лася вельми и рекла: „Сыну мой, щось ся училъ?” 4 I всему по достатку сповѣдала, якъ ся тое стало. Тогды Александеръ уразу ­ мѣвши, повѣжъ матцѣ своей і рекъ за правды, иж есть ли отца забилъ, и плакався того много и въкопавъ ево в землю великою честью и поношева намъ (?). 1 Далі випущено відповідь Нсктонава. 2 Повинно бути — утаився. 3 Повинно бути — потаємне. 4 Повинно бути — учинилъ. 6 Повинно бути — локот. 6 Повинно бути — в пасть. I. 10. А в той час пришла весть к отцу Филиппу, повѣдаючи ему: „Иж во стаде твоем родился конь велми чюдниї і дивниї; го ­ лова в него якъ у бовола і pox на гловѣ на лот 5 , і инших речей немало дивних”. Тогды царъ Филипъ велми дивавался кросотѣ коня того і роскозав поробити грати желѣзние і тамъ его ховати роскозалъ; а которые били люде повинниі на смерть, тих да того коня велѣвъ укидати влас 6 , якъ долго того звѣря. А такъ ед ного ходил Алексан ­ дер часто до оного коня. А коли оно колувекъ (?) пришов, тогды той конь велми спокойне стоял і голову да него прихилил. Такъ же въ едень час Александер, пришодчи до оного коня, і обачив его базор (?) покорного, і взявъ его за гриву і гладивъ, а он стоял тихо. Тогды Александер [9], отламавши замокъ, і ссѣвъ на коня і ихавъ барзо тохо (!) до отца своего царя Филипа; тогды цар Филипъ стоял на високихъ полацахъ з бояры своими и дивился барза тому, і велможи его, же Александеръ идетъ на такомъ конѣ страшномъ и дивном, и будучи еще неучонномъ; тогды велможи и царство все зишовши с полацов царских и поклонилися Александру, яко Царевѣ. Видѣчи ) ? ( ,то царь Филип таковаго младенца на науку (?) 1 издячого, и раза- зомъ (?) зобралъ чтириста младенцовъ, которие были научены в ри- церских штукахъ добре, и давъ их Александру и мовилъ: „Идите на ловъ во олимпиядския островы”, — хотячи Александра спробовити. 1 Повинно бути — неукому кони. 2 Має бути — колах. 3 Повинно бути — повелелъ. 4 Припои., с. 15 — Оуравиіѳ, сп. Л 2 : Ферунїи. 6 Повинно бути — ижъ. 6 Повинно бути — поразитъ. I. 11. А такъ били в едномъ острове двѣ кола уроблены от елин- ской хитрости і на тих колах младенцы смѣлие чтири ігри чинилы. Слишачи тое Александер, і хотѣвъ на тих колах спитати своей ігры, которому рекъ царъ Филипъ: „Не подобаетъ тобѣ, садну мой, такъ молодому на тих калах 1 2 іграти, а такъ з радостью, садну мой, ду ды (?) утвердися нѣкимъ богомъ”. Тогды Александеръ, потребы своі справивши и прощенне отцовкие (!) взяти, и царские потребы побравши, ишовъ до острова того Олимпиядскаго зо всѣми рицерямн своими, коториї ему [9 зв.] отецъ поручивъ, и смило поихавъ да острова и обачивъ млоденцов, которие играютъ на двох колах. I. 12. Тогды Александеръ приіде к нимъ и рицареви его, и но ­ вел 3 возити на оние кала младенцамъ своимъ. Александеръ на дру ­ гое коло з воеводичемъ своимъ Птоломѣемъ, а скоро тие кола завер ­ нули едно на другое, тогды Александеръ Скитовнуша убилъ а Пто ­ лемей Ламендуша убилъ. Видячи тое елины, которие завше бивали на тих колах, такъ прудкое ихъ рицерство, заразом еденъ филозофъ на имя Дурникъ 4 ) рече: „Открил есть, которого есмо слихали в пи ­ саны пророческомъ, их 5 повстати маетъ отецъ от Макидониї царства Филонова Александер, град нашъ поразих 6 , всѣ царие поганские, которие поднеслися пихою на востокъ, погубит; а если ти теж Алек ­ сандеръ буди милостивъ над нами и граду нашему”. Слишавши то Александеръ, и розсмѣявся и рекъ: „Такъ, отче, не моею волею, але навишшаго бога Саваофа промислом”. I. 13. Й рекши то, Александер отиде в Макидонию. И пришедши до отца своег(о) царя Филипа, роспустивши я знайшол з маткою его, а другую за себя взял; і веселие оное отправуют. Скоро при ­ шедши, Александеръ да отца своего и обачил сидячую изо отцемъ своим инъшую невѣсту сидячую, а матку его оттогнялъ; тогды Алек ­ сандеръ великаго гнѣву напулненниї и не весело [10] сидѣвъ, иж матку его отогналъ, а другую за себя взялъ; и тогды а нѣкотори ’ і велможа приступивши ко Филипу и рекли: „Радуйся і веселись, цару Филипе, царицу намъ взял еси другую, жену лѣпшую, нѣжли первую”. Слишевши то Александеръ, и рекъ отцу своему: „Отче, ) 8 ( ,чему отпустилъ есиї матку мою, а другую поймуешъ”? I вирекъшй то, позапалився гнѣвомъ, якъ левъ срогиі, и порвавши столокъ и забыл трех велмож, а инъпіих с полацавъ поскидавъ. I. 14. Видячи тое царь Филипъ, устрашився не помалу. Тогды Александеръ, взявши матку свою, и пришол до отца своего знову на царство, а тую знову отдослал. И потомъ царъ Филипъ в немоч в великую увпал; і в той хоробѣ Александер сынъ его велми потѣ- шал и матцѣ своей кривды не допущал. ПЕРВЫЙ ПОЧАТОКЪ БИТВЫ АЛЕКСАНДРОВЫ С ЦАРЕМЪ КУМЯНСКИМЪ АЛТОМИШЕМЪ. 1. 15. Того ж часу пришла вѣсть до царя Филипа, что царь Алте- мишь (з) рордою 1 своею идетъ на Макидонское царство с Кумянской стороны. Услышавши то вѣсть царь Филипъ, и призвал сына своего Александра и рече ему: „Уже час тебѣ естъ битися за отчину свою; возми войско и пойди противу, а тебѣ богъ помошник будетъ”. И Александер, взявши войско макидонское, и пойде противъ имъ і видевъ их не поряду [10 зв.] стоячихъ, и противъ себе идущих, тогда Александер приказалъ рицеромъ своимъ, чтоб йшли на них, не боясъ в скорости и страхом; і велѣлъ за ними гнати и бити, какъ могучи; тогда осмотрѣша кумяне над собою тот страх, от ково не чеели, нача с полночи бѣгати до солнечного восходу; а Александер за ними гнал со всѣми макидоняны своими, а скоро и сточиласъ битва; скоро убили кумянского войска сто тысячей и три десят; а гнал их Александеръ три дни и три нощи; а поймал Александеръ кумян десять тысящей и двѣсте рицеровъ и царя их убилъ Алте- миша; а скарбовъ их без числа много побрал и привел рицеровъ кумянских множество до отца своево и рекъ имъ: „Видите, рице- рове, что божиї промыслъ далъ мнѣ васъ в руки макидонские. Хо- щете ль животъ свой одержати? И землю вашу к Макидонской землѣ приближити 1 2 маю “ . Тогда кумяне всѣ крикнули: „О великиї царю Александре, кому богъ помогает, а мы и поготову того послушницы будемъ; ты царя нашего убилъ, а мы всѣ твоей землѣ помошники; дай намъ царя, а нас всѣх в нашу землю отпусти; повинни мы цар ­ ству твоему Макидонскому служити, а имя твое на весь свѣтъ про ­ славляти”. Тогда Александер видех их покорных, дал им царя именем Ванцентура 3 ); а тотъ Ванцентур мал был тѣлом, але [11] побжинї (?) был в рицерскях справах; і отпустил их с великою честию и дары многоцѣнный надаривъ их и отпустилъ до землѣ их; и так скончалосъ царство кумянское. 1 Повинно бути — з ордою. 2 Повинно бути — приложити; сп. Л 2 — приложите. 8 Новак. — Лав ’ цатоура, вар. ш: Ван ’ цатоура. ) 9 ( ,О ЦАРѢ ПЕЛАГИНСКОМЪ ОНАСКАРХА НОСУ. I. 16. Онаскорханосъ пелагинской царь, услышавши то, что кумане пошли на Макидонское царство и Александер противъ их пошол, и помыслилъ Анаскарханос, что царь Филипъ при старости, а ца ­ рица у него молода і велми красна, и собрав на макидоняне, рекучи: „На помочь Александру на кумяни воевати”. А мыслил царицу Олимпию ухватити и до Пелагинского царство уйти. И пришолъ до Макидонии с войскомъ своим, и пойде с малымъ людомъ, и пойде до города царского а войско поставил под мѣстом. Услышавши ж то царь Филинъ, и с радостию великою встрѣтилъ ево, а хитрости от нег(о) не вѣдал; и скоро увидевъ царицу Анаскарханос на спо- тиканю, и рече: „На помочь есми я пришол царю Филипу ваевати на кумяни”, — а помышлял, какъ бы умѣлъ царицу Олимпию ухватити. I витаючисъ с нею, и посадил царицу на коня и сам вспаде на конъ и побѣжал до войска своево. Тогда царь Филипъ видять і валале (?) побѣже за ним. Видя ж Анаскарханос, что с Филипом силы мало и ранит ево [11 зв.] смертною раною. І в то число Александер при ­ шол до Макидониї, и услышавши то Александер, і великим гнѣвом возярився и погналъ в слѣд за царемъ Анаскарханосом; і скоро дог.іавши, войско ево розбилъ до конца, а самаго царя Анаскарха- носа догнавши, поймал и привелъ к отцу своему живого связаннаго, и матку свою Олимпию царицу пред отцем своим поставил, и едва живого найде на поли Синаринском ‘. И рекъ Александер отцу своему: „Вотанъ, отче мой, пометися великой кривды неприятелю своему”. И Филип едва очи свои поднес; і взявъ Александер мечь и ударивъ Анаскарханоса в серпы и убил ево до смерти. А потом царь Филипъ призвал к себѣ Александра и рече ему: „Руки твои и сердце твое нехай смѣло будет от востоку и да западу солнечного, буди благословен, сыну мой Александре, царствуй со Олимпиею, маткою своею”. И то рекши, царь Филипъ макидонский и умре. И Александер плакався и матка ево Олимпия царица: і вземши ево, проводили до царских полацовъ. ПОЧАТОК АЛЕКСАНДРОВА ЦАРСТВА. I. 17. Александер по смерти отца своево по всему царству своему листы розослалъ, чтоб всѣ до Макидониї собралися; а как собрались, почал говорит: „О друзи мои и братия моя, старшие мои макидоняне! Царь [12] вашъ, а мой отецъ Филипъ умер, мене на царстве своем ведлуго обычая царствавати посадил. Прето ж питаю васъ, какъ мнѣ тим царством обладати?” Тогды еденъ филосов на имя Ариспотелъ (?) ) Ю ( 1 В Новаковича: на мѣстѣ нарицаіѳмомь Змикси (вар. т; Изьмьки); сп. Л 2 : по мѣсоте нарицаѳмомъ Зминскїи. ,рекъ ему: „Цару великий Александре, каждий возврасть царьскиї замолоду праци потребуетъ”. Другиі нѣкоториі велможа на имя Се- левкушъ, виступивши, рекъ: „Дару Александре, Соломонъ великиї во мудрости своей пишеть: царьство множество(м) людей держиться и потужность биваеть”. Затимъ трети(й) велможа Антиохъ рекъ: „О дару Александре, старим людемъ подобаетъ домовое житие і в по ­ кою заживати, а молодимъ рицером воевати потреба; коториі в моло ­ дости будет ся трудити, тоі на старость покою будетъ заживати”. Потом виступивши Филон и рекъ: „Цару, подобаетъ намъ на ближ ­ нихъ царей воевати, а если тих примирим, то й в покою будемъ жити”. И еще нѣкоторы(й) от велмож воевода Птоломей рекъ: „Цару великиї Александре, уже намъ час есть войско переменити во свѣт ­ лое оружие и твої знамена на всѣх зброяхъ класти”. Тогды Алексан ­ дер велми ся с той поради тѣшился, и того ж часу по всему царству своему казалъ зброй готовити; имя свое каждому написовати и каж ­ дому ся на войну готовати. I. 18 ’ . Услишавши [12 зв.] то царь Дариї великиї перскиї, же царь Филипъ умре макидонскиї, заразомъ 1 2 послал посла своего до Макидониї 8 листом, а пишучи Макидониї тимъ обичеемъ: „Дариї перскиї, царь на(д) царѣ, земниї богъ, по всему свѣту сонцемъ сияеть от востока и до запода, земнимъ царемъ царь с небеснимъ богомъ еднаков, всѣмъ будучимъ у Макидониї пишу, иж мнѣ вѣдомость пришла, же царь вашъ Филип умрѣ, а садна оставил молодого на царьствѣ Макидонскомъ укрѣпленого лѣти молодими і в разумѣ еще недосконалиї; прето ж смерти Филиповы жалую, а млоденца того жалую, же ся молод остал от отца своего; прето жъ повѣлевая вамъ младенца того во свой царьскиі двор взяти и скоро дайдетъ лѣтъ у дворѣ моемъ царьском и будетъ в досконаломъ разумѣ, теди его знову верну вамъ, а тепер посилаю моего велможу Кандарнуша на Макидонскомъ царьствѣ царьствовати; дан(ь) теж мою первую привѣ ­ сите, а Филипово дитя скоро ко мнѣ привѣдите, або вѣмъ у моемъ дворѣ чтири десят(ь) царьскихъ дѣтей мешкаючихъ”. 1 В сп. В такий наголовок: „Оказаніе о царѣ Дар’іѣ Перском”. 2 В сп. Б: на тих мѣстах. Тогды Кондаркушъ приїде до Макидониї и принесъ листъ от перскаго царя Дария; и заразом макидоняне, услишавши то і вземши посла того, повели ево до воєводи Птоломая ; и Антиохъ взялъ царь- скую прилбицу Александра великаго, і винес противу оного посла Дариева, и повелѣвъ [13] уперед поклонитися копию Александрову, и поцѣловати прилбицу царьскую. И рече имъ посел Дариевъ Кан- даркушъ: „Есть ли ся копию Александрову поклонюся, тогды вы не послушны будете господаря моево царя Дария, а я не смѣю очи господарских вѣдети”. И рекли макидоняне: „О без(у)мниі чоловіче! ,Если ти не поклонишся копию госпадаря наше(го) великаго царя Александра, тогды живота своево збудешъ, а царя нашего видети не можешь”. Тамъ же Кандаркушъ помишлялъ много и приступил до копиї и падши поклонился. И заразомъ взявъ ево Антиох и по- ставил ево пред царя Александра; и пришедша Кандаркушъ в царь- скиї палац и обачивъ Александра на столици царьской сидячего; мѣсцѣ ево било украшено златомъ арабский и мноцоцѣнъним слоно ­ вими костьми, а около его множества рицарства стояло и на галовѣ ево корона от злата чистаго и от каменя коштваг(о) *; тогды Кон- даркуш дивился, стоячи и оглядаючи дивное і красное отблече 1 его, ізумѣвся, не вѣдаютъ, кому листъ отдати, або вѣмъ не до Александра писанъ был, але до велможъ его. Тогды Александеръ, вземши листъ из рукъ послових, и прочте его пред всѣми велможами своими, и прочитавши з великомъ гнѣвом зодралъ его и рекъ: „О безумниї, а не мудриї цару Дарию! Видячи главу, а к нагамъ пишешь; не так бо вѣмъ [13 зв.] макидоняне есть, як ся Дарию видит”. И такъ рекши, росказавъ до Дария листъ писати тими словы. 1 Повинно бути — коштовного. 2 Повинно бути — обличчя. 3 Повинно бути — поки. ) 12 ( ПОСЕЛОТВО ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА ДО ЦАРЯ ДАРИЯ ПЕРСКОГО. „Александеръ макидонскиї, сынъ бога Гамона і Олимпиї царицы жоны Филиповы. Листъ прочитал есми ко людемъ моимъ, теды тебе выхваляю за тое, же ся фрасуешъ мною, хощешъ у дворѣ своемъ годовати мя, предо ж, Дарию, пожды мнѣ, паки 1 2 3 ся ю правлю от матки своей и такъ до твоей роскоши перской приіду не тилко самъ, але зо всѣми макидоняни своими; хочу ся вселитися у царь- ство твое. Прислалъ еси намъ царемъ быты Кондаркуша, али то не твоя есть рѣчь до нас его слати и царемъ у нас быти”. Тогды Александеръ Канаркуша доровал зброєю макидонскою и конемъ и рекъ ему: „Та сѣ (?) бежи от царьства моего, а носи на собѣ тую збрую; и коли битву будемъ мѣти с першены, тогды тебѣ познаютъ макидоняне и не убиютъ”. И с тим Кондаркушъ до Дария отихавъ и листь Дарию от Александра падалъ. Тогды царь Дариї почал тому листу смѣятисъ и рекъ да Кандаркуша: „Чему еси от молодихъ и неразумнихъ листъ принялъ”. I заразомъ Кондаркушъ рекъ: „Не потреба, цару, таковому листу смѣятись; в малолѣти ’ і молодости ви- дѣл есми многолѣтную старость” [14]. I. 19. О котором царь Дариї нѣчего на (?) дбалъ и знову послалъ вѣрнѣйшего велможу своего на імя Клитовнуша з великимъ гнѣвомъ до Александра з листомъ, а Олександру послал лѣску и коло дере- ,веное и два карабли порожнихъ і два мехи великих маку; і пишетъ листъ до Александра тими словы. ПОСЕЛСТВО ДАРИЕВО ДО ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА МАКИДОНОКАГО. „Дариї перскиї царь над царѣ, богъ, дитяти макидонскому Алек ­ сандру, тобѣ радоватись. Пишу до тебѣ; не вѣдалъ есми разуму твоего дитячого і в том есми кривду учинилъ; прето молодихъ муд ­ рость… 1 послал есмп тобѣ леску; будешь собѣ повертати; а колом теж молодие дѣти іграють; а д(в)а караблѣ порожних, же бисмо их наполнилъ третоголѣтьними данми, которие дани еще отецъ твог* не давал; а два мѣхи маку посилаю, если тот макъ перелѣчишь, тогды увѣдаешъ число войска моего, а если дани не наполнишь тихъ двох кораблей, тогды звязан до царьства моего приведен будешь, а ми ­ лости от мене імѣти не будеш”. И с тими рѣчьми пойде посел Да- риевъ до Александра царя макидонского. Александер в той часъ войско свое переписывая; тогды ж Клитовнушъ пришедши покло ­ нился и листъ Александру подал. I заразомъ Александер листъ прочитавъ [14 зв.] Дариевъ і подал Клитувнушъ подаркиї, которие послал Дариї Александру. 1 Тут, видимо, пропуск. 2 Повинно бути — розсміявся. ) 13 ( I. 20. Видячи то Александер подарки такне, і розумѣявся 1 2 ирекъ: „О безумниї і пихою надутий Дарию! Ровняешь ся богу небесному, а не стоиш за земного чоловіка; не єсть ти годенъ, поневаж до небесъ возносился, а до аду снидешъ”. Потом Александер, взявши то макъ, почав ево жовати а кораблѣ велевъ розбити, а да Дария велѣвъ листъ писати тыми словы: „Александеръ макидонскиї, сынъ бога Гамона і Олимпиї царицы, жоны Филиповы. Дару Перскиї Дарию, всякая честь царя чтит, а ты до меня пишеш, як до якого хлопца, а ти самъ и хлопячого разуму в себе не мѣешъ; меня обси- лаешъ играми хлопчеми, а я есть самъ державца по отци моемъ царьства моего, а тот кругъ коло твоего всю землю царьства Перскаго окружити маетъ, а я зо всѣми макидоняни царьство твоем обихати маю, у котором я црьствѣ не сокриешъ, а в руках моих быти маешъ; макъ твой барза есть солодкиї и мякиї; такъ разумѣю і о рицерехъ твоих, же есть слобие. Макидоняне першенъ поедят і пожруть, гды есть ведлугъ твоег(о) маку не потужние; а кораблѣ твои казалемъ розбити, гды ж есть порожние; хучу, жебисъ наполнивши прислал; а хочеш ли покою зажити, [15] будь ти волен над першены, а мати- донскаго царьства стережися”. И тогды Александер Дариево посла с тимъ отправил, а войску своему зобратись казалъ. ,О ЦАРЮ СИДОНСКОМЪ ПАХИДОНУ И О ПРИСТЮ ЕГО ЗА АЛЕКСАНДРОМЪ ’ . I. 21. В той же час Пахидон царь селунскиї услишов, ижъ Алексан ­ деръ идеть з войскомъ своимъ на Дария царя перскаго, і заразомъ писал листъ до Александра и дари ему послал, просячи тимъ оби- чаемъ: „Великому цару Александру макидонскому, о бозѣ радоватися. Слишалисмо приходу твоемъ і радостей биль есми тому и посилаю до тебя листъ и дари; будь малос.тивъ на мена, а дай ми на царь ­ ствѣ моемъ царьствовати, яко найнижшому служебникувѣ своему”. Тогды Александеръ, взявши листъ и прочитавши его, і з великою радостию принявъ его и заразомъ казалъ призвати его Поликатуша, і писал листъ тими словы: „Моему наймилшому брату Пахину, цару Селунскому, о богу радаватися, Александер макидонский, саднъ бога Гамона и Олимпиї царицы, жоны Филиповы. Листъ твои прочитал есмо и розумѣю о покорѣ твоей; теди я не подаръкамъ твоимъ ра ­ дуюся, але тѣшуся о покорѣ твоей великои; прото саднъ нехай йде зо мною, а ти на царьствѣ сиди с покоемъ [15 зв.]; а мнѣ дванадцять тисячей войска пошли, где мнѣ потреба будетъ, а триста талантов золота давай царьству моему”. И такъ селунское царьство прими ­ рилъ и принял. О МѢСТЪ ЧИТИНСКОМЪ (?) I О ВЕЛИКОМЪ ПОРЯДКУ ЕГО 1 2 . 1 В сп Б наголовок: „Сказаніе о Селунском цару”. 2 В сп. Б: „Сказаніе о Ант’інѣ градѣ “ . 3 Повинно бути — сеймъ. 4 Випущено далі ,,ни “ . 6 Новакович — Діогіень; сп. Л 2 — Дигіонъ. I. 22. Потомъ царь Александер до великого мѣста Антина притяг ­ нув (?) з войскомъ своимъ; а тое мѣсто барзо великое било, и великим людомъ обсижено било, і дванатцать рицаревъ судовних держави его; услишавши то приход Александровъ под мѣсто свое, і не хотѣли ему поддатися, ани до мѣста его припустити не хотѣли; тогды анти- няне учинили великиї семъ 3 ; і рекъ еденъ Софоклит: „Не подобаетъ намъ со Александромъ битися; Александеръ бэ кумян побил; На- наскамъ ранаса (?), пелагинского царя, убилъ і землю его. взялъ. Пахидон же, кнунскиї царь, примиря з ним узялъ, и там Алексан ­ деръ на отчизниї его і на царьствѣ его посадилъ, коториї мешкаетъ спокойне”. Потомъ же другиї филозовъ рече: „Откул же Антинъ град зачелся і скої (?) давно сталъ, а 4 одинъ царь его не взял, тилко великиї царь Дариї на Антинъ приходил и много на мѣсте был, а нѣчего ему учинити не могъ, але завше самъ побиениї бывал; не подобает [16] такъ силнимъ рицеремъ Александру, садну Фили ­ пову, покоритися, гды ж маемо потужно есть противъку ему”. Ге- дион 5 тежъ нѣкоториі, вышъше всѣіх) филозофовъ розумомъ, і рече: ) И ( ,„От самаго часу за три лѣта ходилъ есми во Олимъпиядски’і островъ и там Александра видехъ на Олимпиядскомъ поле, пробуючи рицер- ства и розуму своево; і обачил есми великое его мудраство і шътуки рицерьские; прето ж, мужие антинъские, Александра царя нѣ гнѣ ­ вайте, а поклонитися ему, яко Царевѣ; або вѣмъ если молод есть тѣломъ, але великиї есть словою (!) и мудростю. Теди подарки ему настрѣіъ пошлѣте, а он яко благочестивий царъ и намъ злая не учинитъ, а до Риму пойде, минувши наше великое мѣсто”. Тогды тая речъ филозофова не сподобалася антиняном; почали за тое ка ­ рати 1 филозофа. А Гедион тежъ филозовъ з великою жалостю пошов з мѣста і пришовъ до царя Александра і по вѣжъ ему, що ся дѣяло у мѣсте Антинском. 1 On. В: казнити. 2 Повинно бути — „о що був”. 3 Повинно бути — „пустошити”. ) 15 ( Тогды Александеръ великимъ гнѣвомъ порушонниї был і заразомт, войско свое порядне росправил і пустился до мѣста Антинъского і послалъ у мѣста (?) посла своего кумянина родомъ; а они того язика [16 зв.] не розумѣли а во ввсемъ мѣсте своемъ ледво едънаго нашли, коториї языкъ кумянскиї мовил; і заразомъ его просили, абы отповѣжъ пословы Александрову, о шо бул 1 2 посланниї от царя своего- I почал имъ повѣдати от Александра мовячи, якъ Александер маки- донский: „Мужие антинъские, повѣдаю вамъ, дайте ми данъ і войску царьству моему, а сами поклонитеся мнѣ, а если того не вчините, тогды вас всѣхъ і мѣсто ваше през мѣчь постошити 3 буду і скарбы ваши поневоле намъ отдаете”. Услишавши тую повесть антиняне от Александра, і насмевалися с того і с тимъ отправили посла Алек ­ сандрова мовячи: „Не подобаетъ намъ антиняном под твою милость поддатисъ, або вѣмъ лѣпшие царъ бывали, а предъця Антиною не обладали, або вѣмъ лѣпшихъ рицеровъ і филизофовъ, нѣжли у вас, маемо, а ти владни(й) макидоняниї и царьству над ними, а если до нас по волѣ пришол еси, то не по воле отидешъ”. Тогды Александер, услишавши такую от нихъ повѣетъ, і окрутним гнѣвом запалений! былъ, і рекъ: „О горѣ землѣ той, которую многие панове обладаютъ и радять”. I тое рекши, войску на бой виправлятися і казалъ на мѣсто [17] оное быти на чтири стороны; тогды было убивство вели ­ кое; видячи то сторожѣ, коториї у воротъ стояли і змовившись всѣ і оттворили браму антинскую, або вѣмъ видѣли над мѣстом стрѣли летячиї, якъ облак темниі, і отворивши вискочили з мѣста. И убил Александер антинян осмъ тисячей з единое стороны, а на другой сторонѣ макидонян чтириста коней хитростю огнемъ попалили; а гды вечер былъ, Александер заразомъ отпустил войско свое от мѣста до наметов своихъ і сторожу великую около войска поставилъ 1 рекъ Александрія. 2 ,велможам своимъ: „Шо учинило 1 злимъ і лукавим антиняном і мѣсту их? “ . Тогды виступивши филозофъ антинъски ’ і Гедион і рече: „Пару Александра, мѣста того не можеш і вняти 1 2 , або вѣмъ многими и хит ­ рими людми обсажено есть, иж з ними мусимо хитрими штуками становити”. Тогды Александер пустився з войскомъ своимъ на далеко внѣ которую луги, а при наметах оставилъ тму волов и великое множество овецъ, а на столпѣ написав тими словы: „Мужие антинъ- ские, не видав есми смѣлих боговъ вашихъ, а пришлисми били до мѣста вашего добивати, но видѣвъ есми в сюю ночь во снѣ боговъ ваших грозу великую [17 зв.], и убоявся есми и знову до своей землѣ вернулисмося; и такъ за проступку мою оставил есми на офѣру богомъ вашимъ волы і овци”. I тие слова написавши, отидетъ от того мѣсца за шесть мѣлъ легъких. Припхавши, стал межи лугами. I обачивши тое антинъняне, вишли з мѣста і радовалися тому; а ви- дячи из луга войско виступаючеє и трубы согласне зо всѣхъ старой, тогды антиняне впали в великиї страх і кликали великимъ гласомъ: „О горе намъ, уже погибаемъ; нашли есмо собѣ, чого ся не сподѣ- вали, иж нас хитрей пролстил Филипъ сынъ; уже антиняне не мо- гут пред Александромъ позбити”. I заразомъ Александеръ на нихъ ударив зо всѣхъ сторонъ; а они не постановили противку ему, уте- каючи по антинъскихъ полях. Александер за ними гонил чрез все поле, биючи і стинаючи без малости. И такъ замешавшихся, всѣ ма ­ кидоняне і онтиняне і убѣгли до мѣста Антинскаг(о) і Александер з ними. Тамъ же било видѣние жалосное, иж на стрѣт вибегали жени і дѣти противку отцу своему; і замешались макидоняне и анти ­ няне песеред города биючися; і Александер, но (?) своемъ конѣ Да- сюпалѣ (!) издячи, рекъ: „Трудно ми [18] есть устати от битвы и от гнѣву наполненаго слови вашими и грозбами”. Жени же антинские из великимъ плачемъ кричали до Александра, мовячи: „Милостивъ намъ буди, цару Александре!” Тогды Александер не мог уступити от гнѣву своево и росказал запалити мѣсто огнемъ. Тогды антиский дивниї богъ згорѣл з иныпими богами своими. Слишавши то Але ­ ксандръ и рекъ: „Если бы то боги были, сами собѣ помочи и ро­ ту нъку дали и не погорѣли бы; а пото(м) рекъ: „Нынѣ макидонское оружие скривавилось божи ’ імъ промыслом”. А Гедион филозофъ рекъ: „О горе, которие не приїмуют мудрихъ слов”. І плакався град Антинъ- скиї и отроци елинъские і царие, жалуючи того. 1 Повинно бути — учинимо. 2 Сп. Л 2 : нѳ можеши взяти. 3 Тут залишено місце на слово; далі сплутано. ) 16 ( Тогды Александер направил войско із собою… 3 тисячю тисячей і до ста тисячей… Тогды Александдр… Стрѣтоша его царие кракий- ,ские, и поморские, і пулинстие і гедионстиї ’ і дари ему великие принесли і войска ему много дали. И такъ примирив мѣсто великое Антинъское, і отиде во мѣста Римские зо всѣмъ войскомъ своимъ. О МѢСТЕ ВЕЛИКОМЪ РИМУ И О ПРИСТЮ АЛЕКСАНДРАВА ДА НЕГО 1 2 . 1 Приаовѳтка: царь тракіискыи, и поул ’ скыи, и дамал ’ скыи, и готь ’ скыи, и три- вал ’ скыи; Сп. Л 2 : царіѳ тракиньстїи, ї, амморейстїи, идольстїи, и полнсїи, и васильскїи. 2 В сп. Б: „Сказаніе о великом Римѣ”. 3 Повинно бути — сеймъ. 4 Нов. — Амону, сп. Л 2 — Апонону. 5 Повинно бути — в коронах золотих. 6 Новак.: крьз ’ мо; сп. Л 2 : портище. ‘ Повинно бути — невимовне. ) 17 ( [18 зв.]. И оттуль Александер пошов да римскихъ краевъ, Усли ­ шавши то римляне Александра ідочого до ихъ краевъ, і устрашилися о приходѣ его, и великимъ страхомъ обдержанвї были; яко антиняне собрали собѣ семъ 3 і радились, що мѣли учинити, иж Александер до ихъ краевъ ідетъ и мовили: „Добра есть намъ пустити Але ­ ксандра до ‘Риму из честю и подарками”. И пошедши да бога своего Гамона 4 ), просили его великимъ стараном (?), жеби имъ през сонъ обявилъ о царѣ Александрѣ. Тогды богъ их Гамон отказався и рекъ имъ: „Мужие великаго Риму, не бойтеся Александра, або вѣмъ сььнъ мої естъ, иж едного часу пришов есми в Макидонию и матку его Олимпию примусилъ своей волѣ и оттого часу родился Александер. Тди (!) з великою честю поклонитеся ему, яко Царевѣ”. А скоро приближился Александер до Риму, тогды римляне з ве ­ ликою честию стрѣтили его, і чтири тисячи потужнихъ рицеровъ, і чтири тисячи панѣй в каранах залатих 5 , і чтири тисячи поповъ римскихъ, носячи великие свѣчи и кадилы, и принесли ему конору 6 многоцѣнную царя Соломона еврейскаго, і дали ему два камени, ко ­ торие были в церквѣ Соломоновой; принесли ему венецъ [19] Соло ­ монов, в котором были три камени дванадцять мудростей, и принесли ему самъ (?) свѣтихъ каменей тисячю; принесли ему написание два- натцать именъ садновъ Израилевых написаны; принесли ему корону златую с камениемъ коштовним; принесли ему щит римскаго царя, кожею аспидовою покрити(й). I вядячи (!) то Александер, і радовался невидовне (?) 7 . И заразом войско свое коштовне нарядил и самъ на своего Дачупала сѣлъ і венецъ на себя взялъ Клеопатри египетцої цари (!), в котором било такъ же дванадцать каменей коштовних, и скоро ся приближил, тоди всѣ людие, которие обрани били на стрѣтение цару Александру макидонскому, і всѣ падши поклонилися до землѣ і всѣ одностайне рекли: „Буди благословенъ, цару Алек ­ сандре макидонскиї; потомъ стрѣтили его царие і попове римские. ,Тогды Александеръ изіде с коня своего і поклонився имъ і витався з римскими цари і благословенне взялъ, йшов пѣшей до мѣста Рим ­ скаго; і привели его во храмъ бога своего Апалона, и тамъ Але ­ ксандер благословенне взял. І веселився макидоняни і римляне. И при ­ шли к нему царие от западу и дари ему коштовине 1 ) принесли, [19 об.] просячи его, абы во землю ихъ не тегнул з войскомъ своимъ. И Александер над ними змилование учинил, и дари от них принял, и роскозав имъ, аби ему дани давали і войска на помочь привели, которому заразомъ тритцать тисячей збройног(о) люду прислали; и давъ имъ нѣкоторого царя именемъ Клитовнуша, а в Рамѣ (?) поставил царя Коликракуша і всѣм полуднямъ царемъ расказал его слухати. к 1 Повинно бути — КОШТОВНИЙ. 2 Сп. Б: „Сказаніе о дивніхъ людехъ”. 3 Сп. Б: От Риму. 4 Сп. Б: на Тарпинском. 5 Сп. Б: Сказаніе о поморских царехъ. 6 Сп. Б: оттолъ. ) 18 ( К.ГДЫ ПОШОВЪ АЛЕКСАНДЕРЪ ВО СТРАНУ ПОЛУДНУЮ И ЗНАХОДИВ ТАМЪ ДИВНИХЪ ЛЮДЕЙ 1 2 . Оттулъ 3 Александер пойде на полудние сторони! зо всѣмъ вой ­ скомъ. своимъ і тамъ в нѣкоторих землях на Тарсискомъ 4 5 полю, і тамъ найде в той землѣ человѣческимъ образомъ а конские ноги маютъ а зовутся китовраси; і с тими Александер бытву чинил, и по- разил ихъ, бо звѣрята были безоборонне. А потомъ нѣкотороі горы дошли барзо великой і високой, і под тоею горою стали, і с той гори вишлы нѣякиес(ь) дивние жони крилатие и косматие, а ногътѣ в них акъ серпы великий, а тверди, якъ желѣзо, і заразомъ руши ­ лися на воіско Александрово; великое множество налѣтѣло, і нале- таючи поразили [20] Александровихъ рицеров, которымъ войнове не могли нѣчого учинити. Тогды Алексанъдер учинил на них хитрость; росказавъ тростину запалити, а тие страшние жони огню нѣвѣдали і горячостиї огненьноі не знали, і прилѣтали на поломя дивова- тисъ агню, и такъ налетѣло ихъ много і попалили себѣ крила і па ­ дали на землю, а в томъ их Александер великое множество тихъ невѣстъ крилатихъ похваталъ і оттюлъ рушився до моря окианъского. О ОКИЯНЪСКОМЪ МОРЮ I О ЦАРЕХ ПОМОРОКИХ 8 . И оттул 6 * Александер зо всѣми рицерями своими ишовъ до окиян маря (!) великаго, і расказавъ тамъ воіску своему спочивати і при ­ казавъ акиянъскимъ царемъ і поморским кораблѣ справляти на окиянъ море поїти на восточние страни за всѣмъ войскомъ своимъ, ,аже бы било двападцят(ь) тисячей кораблей изготованнихъ, а кожди(й) корабль великиї и широки!, якъ бы по три тисячу люду с коньми и зброями і зо всѣми потребами своими і воевними 1 ). Тогдь царие поморские за чотири мѣсяцѣ всѣ караблѣ зготовали. Александер рос- казовъ воіску своему на караблѣ [20 зв.] уступати, а самъ з маки- доняни своими у великие кораблѣ уступивъ; і приказавъ Алексан ­ дер пойти моремъ на великую Варварию; роскозав землю примѣрити, і дани великие от чистого злата і от камено (!) коштовного кораблѣ наполнити і войко великие к себѣ приводитъ, а которие бы не хотѣли покоритися, тамъ и тих роскозавъ убиват, і землю их спустошити, і мѣста их розбивати; а над тремя тысячми кораблей великого вое ­ воду Птоломея поставилъ і всему войску своему расказав ево слу ­ шати. Тогды отправивъшися Александер на Окиянско море на чтири части к востоку. Вѣтру великому сѣверскуму повѣнувшу, пошли на море, раздѣлилис(ь) гетмани моремъ на чтири части, кождий во свою сторону поплинул; сами о собѣ не ведали тритцат(ь) дний і тритцат(ь) нощей, адин другаго не вѣдагочи. 1 Сп. Б: потребами воєнними своими и зброями. ’ Приповетка — Киликію (в сп. Б: Киликію). 3 Приповетка — тракінскаго. 4 Приповетка — Осиіенось (вар. т: енькарьдиось вносилъ), сп. Б: Александрія, 5 Сп. Б: варварстих. ) 19 ( I. 23. Александеръ с войскомъ своимъ макидонскимъ в нових ко- раблех поплыли к Египту і припл(и)вли пред Египет за дванатцеть дней, где река Нылъ стекает в море, и тут Александер з войском своимъ стал, і заложилъ і нарекъ ему имя во свое имя — Великая Александрин. А Селевкуш приплыве з войскомъ своим под Нили- скую 1 2 [21], которий ся называет Птоломей; и той свой город поста ­ вилъ і нарекъ имя ему Селевкия во свое имя. Антиохъ припливе с войском своимъ межи акияне і тивирияне и той город поставил во свое імя, і нарекъ имя ему — Великая Анътиохия. Византъ при ­ пливе з воіскомъ своимъ в тесноту Тарсинскаго 3 моря, и то город поставил во свое имя, и нарекъ имя ему — Великая Визатия. А Олексан- деро своих гетманех не вѣдалъ, гдес(ь) котори(й) оборочалъ из воскомъ своим; имѣлъ мислъ о них, фрасовал, ижъ по тридцяти днехъ увѣ- дал о первомъ гетмане Птоломей, которий ся називает Селевкушъ и о городе его Селевкиї; и такъ теж и Онтиохѣ, и о мѣсте его Антиохиї, и о Вийзату, и о мѣсте Визайтий, і велми радосни был, ижъ услишал о воеводахъ своих парь Алексанъдеръ. Потомъ по тридцят(ь) дниі зобрались всѣ кораблѣ до купи на ед но мѣсцѣ до царя Александра; и барзо ся веселили и заложили горю (!) и нарекли имя ему Великий Сеймъ 4 5 . Тамъ же повѣдали все, що ся дѣяло имъ у поморских краех и як бивались битви с царями поморскими, з варнавскими 3 , ,ефиопскимй, окйянского моря, которих войско побивали и скарби ихъ побрали, а свой [21 зв.] кораблѣ наполнивши, и царей самих ной- мовши, и привезли ихъ до своево царя Александра. Тогди оние ца- рие поклонилися Александру, и просячу 1 ему учинили служили вѣрне; которихъ Алексанъдер надаривши и знову отпустилъ до землѣ и расказавъ давати войска сто тисячей збройних людей, где тилко хочетъ Александер рушитися до якой колвекъ землѣ. 1 Сп. Б: присягу. 2 В сп. Б: Сказаніе о Тору градѣ. / 3 В сп. Б: до Тору града. 4 Сп. В: торяне. 5 Сп. Б: со свѣіцами и кадилами и из дари… 6 Сп. Б: Фтоломей. 7 Сп. В: городи их. 3 Сп. Б: І в том восточная сторона во страсѣ великому била, цари пѳлагий- скиѳ, еврейстие, иерусалимстии… ) 20 ( О ТРОЙСКОМЪ МѢСТЕ ВЕЛИКОМЪ И О ПРИМИРЬЮ ИХЪ 1 2 . I. 24. Оттюль Александер рушився з войском своим под Троское мѣсто 3 великое, которое било великими мудростьми (?) обмудровано. И услишавши то трояне 4 , ижъ Александер подийшовъ до мѣста ихъ, и заразомъ вишли противъ его з великими дари 5 , и поклонилис(ь) ему до землѣ, и царемъ его прославили, и приняли его за царя з вели ­ кою честью и радостю. И заразом Александер наставил у Тройской мѣсте Селевкуша царемъ; і роскозавъ всѣмъ трояном послушнимъ ему бити. I. 25. А самъ Александер вернулся и пошов на восточные сторони, і вибравъ макидонян на вибор сто тисячей ровних в рицерствѣх, так тежъ и зброних, а кождий рицеръ макидонскиї свой намѣтъ мѣвъ і всѣ около царьского намета стоновились, кождий [22] свой, огонъ кладовал; и инъшимъ войскомъ жадному мешатись до маки- доння не казалъ; а воеводою был над ними Птоломей 6 , которий был верниї и любими Александрови. А скоро забытий былъ з макидон- ского войска, теди заразом вибравши потужного рицеря из инъшаго войска и доложат макидонскаго, аби ся негды не вмалили по тих сто тисячей. Тогды Александер отиде на восточные сторони’!, на Да- риево царьства; теди коториї колвекъ до него пришли и понови ­ лись (?) ему, ти! от него честь и отпущение приняли, а коториї ся противили и тих мѣста 7 разбивал и самих стинал и землю их пустоіпилъ. I. 26. А в том 8 часѣ восточная сторана велми ся тривожила их; без страху били, коториї стах (!) видячи царие поластинские (!) і еврсйские и ерусалимские и египецкие; тиї всѣ цару Дарию под- ,дание 1 били, и приходячи до своево царя Дария, и з великимъ пла ­ чем жиловалися 1 2 (!), мовячи: „Александер, макидонскиі царь, всѣ наши землѣ восточные порушив и до своє?/ землѣ Макидонской при- вернул, а свой царѣ посажалъ”. Которую жалость і скаргу слишачи, царь Дарий от своих царей восточных и заразомъ казалъ послову (!) ихати до царя Александра и написал листъ [22 зв.] до него тими слови мавячи и гразячи 3 . 1 Сп. Б: нодручние. 2 Сп. В: жаловались рѳкучи. 2 В сп. Б останніх подробиць і заголовка нема, а зразу лист. 4 Сп. Б: досить. 6 Сп. Б: але на Фругию моего царства наступил еси з макидонскими отроки, за неж с порскому царству вой тие пришли; доволно тобѣ было, Александре, одною Макидониѳю. отчизною своею обладати; ино над тобою змилование свое чиню. 6 Сп. Б: приношувалъ. ’ Сп. Б: карати тя маю. s Сп. В: а ласки от мене не сподѣвайся. -> ) 21 ( ПОСЕЛТВО ЦАРЯ ДАРИЯ ДО АЛЕКСАНДРА ЦАРЯ МАКИДОНСКОГО. „Дарий перский, царь над царѣ, великиї и силни’і славою, тилко з богомъ небесним ровниї есть, слонцемъ сияетъ от востоку и да заподу. Вѣдомостъ ми пришла о Филипову садну, Александре, иж еси заподниї сторони забрал, и до великаго Риму дойшовъ, і всЬ запод- ние сторони до себя привернул, і всѣх аж до конца окиянского моря дошовъ, і всѣ поморские царѣ позбил есиі; такъ теж и скарби их позабирал, а еще еси тим не наситився, а тепер на восточние сто ­ рони моего царьства наступилъ еси, и многа богаства забралъ; не доситѣ (!) 4 оного, не наситився еси, але еще не Фригию 5 маемож (!) цчръство, а зали (?) йе вѣдаешь, иж досить било тобѣ отдноею (!) Макидовинею владнути отчизною своею, а другихъ не сягатись; пред цямъ (!) над тобою змиловался, даны тобѣ тие отпустил, которие отецъ твой моему царьству принашьвал 6 , а если ти, Александре, не поклонишся мнѣ, тогды мечем моим коранъ 7 будетъ, а до мене звя- зан и приведенъ будетъ, и от меня малости 8 не сподева(й)ся (!). I. 27. Тогды Александер прочитав листъ то(й) царя Дария и за ­ разом подралъ его [23], і великим гнѣвом порушоний был, и розка- завъ того посла стяти. Тогды макидоняне приступивши до Алек ­ сандра и рекли: „Великий цару Александре, не подобаетъ царевы убивати посла царева, бо посла николи не забивают”. И Александер рекъ имъ: „Той посёл не до царя есть прислав, але до розбойника”. И тое рекши, велѣвъ его пустити, и рекъ пословы: „На мене не ди ­ вите, але на царя своего глупого. Я за царя его маю, а он меня за гусаря и разбойника маетъ; с посли до розбоника прислалъ васъ; ,тогды он самъ погубилъ вас, але я ииколи посла не вбиваю, а раз ­ бойникъ завше забиваетъ”. Тогды послове рекли цареви: „Если нас погубитъ, самъ себе разбоником назоветъ, а Дарию малую шкоду учинитъ. И такъ просимо, змилуйся над нами, абисмо твое имя прословляли”. Тогды Александеръ отпустив их до царя и листъ написавъ, мовячи тими словы. 1 ОТПИС ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА ДО ЦАРЯ ДАРИЯ ПЕРСКОГО. „Александеръ макидонскиї, сынъ бога Гамона и Олимпиї царицѣ, жоны Филиповы, цару Дарию пишу радоватися. Листъ твой прочи- тал есми и разумѣлъ писание твое, иж повѣдаетъ, же смо сторони заподниі і царьства приняли и розвоевали, теди [23 зв.] вѣдай о томъ, Дарию, иж всякиі человѣкъ хочеть от нижних на вышшей взити; о том, Дарию, разумѣй, же мъ заподниі стороны принявъ есми, а те ­ пер на востокъ йдемо; ти мошъ Дарию, яко подсолнечная укроти ­ лось и от тебе не маетъ 1 2 , а я помочу божиїю иду но (!) тебе, або вѣмъ полна вся вселенъная имяни моего, а ти нас кажешъ имати и гнати, якъ неволников, а ми до тебе сами йдемо; а кажеш наж (?) молодими и неразумними, а ми тобѣ окажемъ 3 ся горвъ лвовъ пустин ­ них; ровняетъ ся богу небесному, а я иду не на бога, але якъ на простого чоловіка” 4 . 1 Сп. Б: ти мовишъ. 2 Сп. Б: ако подсолнечная j поднебесная не можѳт ся укритй прѳд образомъ моимъ. 3 Сп. Б: укажемся осторей диямента каменя и горчей корѳннихъ зернѳтъ; и на ­ зовемся твоему царству господарѣ; сподіваюсь на божую помощъ, которому ся ти противишъ и менися ровенъ быть. 4 Після цього слова в сп. Б йде фраза: „бо бога нъхто не можетъ вѣдати; про тож ти, Дарію, вѣдай о томъ, иж макидоняне есть лви, не вняти своей волѣ, смерть собѣ за животъ купуютъ”. 5 Сп. Б: повѣдайте. 6 Сп. Б: многодѣтенъ. Є Дариї листъ Александровъ прочитавши і великимъ гнѣвом на ­ полнился, и питавъ послов своих: „Повѣжте 5 мнѣ, яков естъ Але ­ ксандер той взростом, и которими лѣтми, і якиі розумомъ, и много войска мает? “ Тогды отповѣди ему послове его: „Александер есть в лѣтехъ молодихъ, але разумом старъ 6 , а велмиї есть красенъ и по ­ тужний) в рицерских справах, и ростропниї”. Дариї то услишавши, и не вѣрил тому и росказавъ по всему царьству своєму войска пе- реписовати, до Ерусалима и до Египта и да Вовилона мовячи такъ: „Не доватесь татиеви и разбойниковы Александру, або вѣмъ я силою перскою хочу вас боронити от рукъ Александрових”. ) 22 ( ,(ЧАСТИНА ДРУГА). II. 1.1 з той 1 час на Ерусалим потягнувъ [24] з войскомъ свомъ 1 2 . Тогды евре(и) учинили собѣ збор. Межи ними былъ старшие во Еру- салиме пророкъ архирей вышняго бога Сафаофа Иеремѣя. Тогды царь Александер приближился под Ерусалим и пославъ до них листъ, написавши тими словы. 1 Сп. Б: Александеръ в той часъ. 2 В сп. Б після цього слова вставка: „А в тот часъ обладалъ ]ерусалимомъ царъ Дарей Перский “ . 3 В сп. Б йде розширення: „и кумянокую землю приняли, и пелагинского царя убили, селунский цар Іпахидон мирно к намъ пришелъ с царствомъ своимъ и по ­ корился ми, ]ние цари Акиянские j ссарацинские мирно к намъ дари принесли, а войска на помощъ дали, а еще з божиею помощу и до Рима великого дойшолъ и з миромъ поклонился намъ, прославил мя и з дари многоцѣннимы. А тепер на границахъ земли вашей со всемъ войскомъ своимъ; да коли хочете мнѣ : поклони ­ тися, а сами су покоемъ на отчизнах своих жить, а землю свою без жадной обави одержати, и ви посли скоро мнѣ посилайте”. 4 Сп. Б: увесь Ерусалимъ пишет тобѣ радоватись. 5 Сп. Б і Пі: лѣтомъ разгнѣвавшуся, 6 Сп. Пі: и болваномъ его. 7 Сп. Б: визволит. ) 23 ( КГДЫ АЛЕКСАНДЕР ПРИШОВЪ ДО ЕРУСАЛИМА 3 ВОЙСКОМЪ СВОИМ, НА ­ ПИСАВЪ листъ до них. „Александер макидонскиї, сынъ бога Гамона и Олимпиї царицы, жоны Филиповы, всѣмъ будучимъ во Ерусалиме. Вѣдомо чиню вамъ, яко вишни(й) богъ сотворил мене царя над всѣ царѣ земскиї; теди отзноймую (!) вамъ, мужие иерусалимские, ижъ отдержавемъ сто ­ роны заподние 3 ), хочу, абимъ одержал і восточние; тиди (!) посилаю до вас, абисте посла моего рихло отправили и даны мнѣ прислали, а живот свой ховайте”. Услишавши то ерусалимляне, листъ от Алек ­ сандра приняли, і прочитавши отписали до них, такъ мовячи; „Алек ­ сандру макидонскому, славному і великому царю! Во Ерусалим пишеш 4 . До твоей велможности, иж есмо листъ твой прочитали, і з великою радостию приняли. Такъ теж кгды смо прошли през Чермное море, теди смо не били нѣ одному цару подданиї. А потомъ напослѣдокъ лѣтов 5 разгнѣвался на насъ господь богъ Саваофъ и по ­ давъ [24 зв.] насъ у поругание і в руки великому царю Дарию, і тепер подручние смо ему і всѣ восточние царѣ под моцу его. А если Дария избиешъ, всей вселеннѣй нозовешся царемъ”. И тимъ спосо ­ бомъ до Александра отписали. Александер другиї листъ отписав, мовячи: „Писалисте до мене, иерусалимлене. Теди зичю вамъ, аби ­ сте Богу живому служили, не оному болвохвалцѣ 6 , а я с помочу Бога Саваофа от Дариевих рукъ хочу вас висвободити 7 і не дамъ ,вас у поругапие перскому царю; прето не розмивляючи 1 много, дани ко мнѣ привлоте 1 2 , і войска на помоч за мною пришлите, а я пойдем на Дария мойцѣ 3 бога Саваофа; [иду на супорцу божія и своего врага”. И такъ скоро лист пославши, и самъ подъ Іерусалимъ пошолъ 4 . 1 Си. П,: не разъмышляючи; сп. Б: не розмишляючи. 2 Сп. Пі: присилаите; сп. Б: принесѣте. 3 Повинно бути — моцѣ. 4 В сп. Б наближається до Пі, але заголовка нема. 3 Сп. Пь „в томъ цар Макидонскїи нам всимъ д.брымъ платыт. В. сп. Б від ­ повідно до Пі а за цими словами ще йде: „тии слова Еремѣини мужемъ еруса- лимскимъ сподобались”. 6 Сп. Пі і В: за руку. 7 Повинно бути — въ офѣру. 9 Приповѳтка — лих ’ яитарь; сп. Л 2 — лигнитарїи; сп. Б: лихтарнИ. 9 Приповетка — меч Голіата. 19 Приповетка — хел ’ мь; сп. Л 2 — шеломъ; сп. Б: шоломъ велимоцного Самсона. ) 24 ( ПОВ-ЬСТЪ ЄГДА ЇЄРУ САЛИМЪ ВЕСЪ И ПРОРОКЪ ЇЄРЕМІЯ ЦАРЯ АЛЕ ­ КСАНДРА ПОЧЕСТНО И СЛАВНО СТРИТОША ЄГО И ПОКЛОНИШАСЯ И ВО- ВЕДОША ВО ГРАДЪ ІСРУСАЛИМЪ]. Тогди иерусалимлене, Иерѣмѣя пророкъ, на собор вобравшись и умислили Александра во Иерусалим спокойне пустити, и дири(?) ему дали барзо кошътовниі; або вѣмъ оттул през сонъ видѣли про ­ рока Данила, коториї рекъ имъ: „Йде до вас заподниї страни царъ, о которомъ писмо повѣдало, ижъ що есмо от Дария царя терьпѣли, то нимъ Александер послатити (!) будетъ” 5 . Тогды Александру во снѣ явися пророкъ Иеремѣя и мовилъ до него: „Пойды, Александре, с покоемъ до Ерусалима, а тамъ поклонися господу Богу Саваофу и на Дария пошедши и того поразити [25] маепіъ”. А къгды Але ­ ксандеръ возбудился от сна, повѣдал вельможам своим и радостю великою радовалися, и заразом ишли до Ерусалима, и обачили див ­ ное и невиновное стрѣтение противку себя, и поклонился Алексан ­ дер пророку Иеремѣю до землѣ. И благословил его пророкъ і вземъши за куку 6 і воведе его во церьковъ, во святая святихъ, и тамъ Але ­ ксандер поклонился господу богу саваофу, і вѣрилъ у него, которому вѣрили иерусалимлене. И заразомъ Александру дари принесли, ко- торих даров Александер не хотѣл принятъ, але ихъ вмѣсто дару і отъфѣру 7 богу саваофу обецал дати; которому рекъ пророкъ Иере ­ мѣя: „Возмѣте для любве”. Тогды Александер рекъ пророку Иеремею: „Що ми, отче, велишъ, то учиню”. Тогды далъ ему Иеремея каменъ на імя лихтарский 8 , а на том каменю написано бога Саваофа. Тот каменъ нашол (?) Исусъ Навинъ на палцу, и далъ ему млуч (?) Го- лиядовъ 9 , тогды Голияд(а) убыл пророкъ Давид. И давъ ему ми- сурку ’ ° силного Сомсона з нагтями змиевими, и копие Самсоново ,адияменя 1 каменя, и далъ ему щит Киссова сына Слулай* (!) царя жидовского; а мужеве иерпилимские (!) дали ему сто тисячей куб ­ ковъ и мигдаловъ и дали ему три тисячей [25 зв.] каменей барзо коштовнихъ. Тогды пророкъ Иеремѣя благословилъ Александра и рекъ ему: „Иди, Александре, с покоемъ, имѣй собѣ помощника Бога Са ­ ваофа и часто его призива(й) на помочь, поразьшъ перского царя Дария, и поразишь инъдийского царя Пора, і називишся всѣмъ сто ­ ронам царемъ, и пойдешь под Египетъ, и там будешь у великой хоробѣ, але заступит тя Господь Богъ Саваофъ, а коли поразитъ Пора царя, тогды блиско раю будешь и муки обачишъ, а самъ цѣлъ и здоровъ будешь”. И тое рекши, отпустил его на восточние сто ­ рони под Египетъ 1 2 3 . 1 Сп. Б і Л 2 : адаманта. 2 Сп. Б: Саула. 3 Сп. Б: ко Егйпку. 4 В сп. Б такий заголовок цього розділу: „Сказаніе о г(р)адѣ Египтѣ. 6 Сп. Б: в недугу и в немощъ великую. 6 Повинно бути — облѣгъ. ) 25 ( II. 2 4 . И скоро прпближилъся под Египетъ, тогды египътене Алек ­ сандру не хотѣли поплатись, а Александер увесъ Еипетъ обихалъ и положился зо всѣмъ войскомъ своимъ и росказавъ зо всѣх стороп. бити и добивати Египта. А в той часъ горячости великие били, аж во(й)ско не могло стерпѣти от великаго зноя. И било близъ Египта озеро барзо холодное. Тогды Александер, не терпячи горячости, и хо- тѣв ся ухолодити, наперед од войска (!) своего купався; тогды вод ­ ная студностъ перемогла серца его теплоту і впаде у великую хоробу 5 ; тогды все войско Александрово у великомъ перестраху било, будучи [26] в чужихъ старанах і в делекихъ краяхъ. О ВЕЛИКОМЪ МѢСТУ ЕГИПТУ, КГДЫ АЛЕКСАНДЕР ПРИИХАВ 3 ЛЮДОМЪ СВОИМ И ТАМЪ СЯ РОСХОРѢЛЪ. Слишавши то египтене, ижъ Александер около мѣста их облехъ 6 и тамъ загорѣлис(я) великою хоробою, тогды все войско Александрово у великом страху било, будучи в чужихъ старонахъ. Египтяне то услишавши, ижъ Александеръ есть хорой, і велми тому радовались и послали хитрость свою покозовати, написавши листъ и послали до доктора Александрова да Филипа тими словы: „О, великиї док- ТУРУ, Филипе, можешь ли уморити Александра лѣкарствомъ якимъ? Тогды бы еси билъ Египту царемъ”. Которое писание Филипъ про ­ читавъ и борзо на тое роз(с)мѣявся (!) и розодравъ той листъ, а пой- сказал (!) писати тими словы: „О безумний и глупиї скоти египет- ские! Если бымъ я царьства вашего хотѣлъ, заразомъ би мнѣ госпо ­ дар мой царьство ваше далъ, але я собѣ того ни за що важу, токмо ,Господаря своего за великих скарбъ маю, або вѣмъ болшихъ царей збивалъ и болшиї мѣста [26 зв.] мечемъ достовал; такъ теж и тое мѣсто без жядно(й) вимовки достати маетъ, а естъ з ласки божеї (з)доровъ 1 и завтра его увидьте коло своего Египта издячого 1 2 , коториї есть здоровъ и весолъ”. Тогды египтене, прочитавши то /7 листъ, і велми убояли и писали другий листъ потаємне, мовячи: „Великий цару Александре, ознаймуем тобѣ, ижъ врагъ твой докторъ Филипъ хочет тебе умарити ядовитымъ зелиемъ”. И скоро прине(с)ли листъ до Александра, коториї листъ принявши Александе*р и про ­ читавши, и билъ велми смутенъ. І в той час принесъ ему Филин повенъ кубокъ зѣля с цилимъ корѣнямъ парено и рекъ до Алек ­ сандра: „Пый, цару, здоровъ будетъ”. I взявъ Александер из рукъ кубокъ и рече з великимъ жалемъ ко Филипу: „Намилшиї мої Фи- липе, на смерть мою важешъ, ижъ мнѣ то(й) кубокъ даешъ пити”. Тогды Филипъ на тое нѣчого не отповѣдалъ, и зрозумѣвши Филипъ мислъ, и заразомъ узявши кубокъ, і випилъ до половицы и отдавъ Александровы. Александер, то видячи, і випилъ остатокъ. I дал Александер Филипу листъ египетцкиї; а Филипъ листъ [27] про ­ читавши и почалъ з великим плачемъ мовити: „О великиї цару Александре, на твое(й) головѣ всѣ царие земские лежать, а если бымъ я тое учинилъ, вся бо подсольнечьная смутилася по тобѣ. А велѣлъ 3 бимъ самъ умерте 4 , нижли твоею смертию увесь свѣтъ замутити” 5 . Тогды Александер, напивши я того зеля, а легъ спати; аж к вечору устал і веселився много з макидоняни. 1 Сп. В: здоровъ. 2 В сп. Б додано: „на великомъ конѣ Дучупалѣ”. 3 Має бути — волѣлъ. 4 Сп. Б: умерти. 5 Сп. Б: засмутити. 6 Приповетка — старь. 7 Приповетка — старь; сп. Б: стар. ) 26 ( II. 3. I всю ночь спокойне спалъ, а на завтрешни(й) день казалъ направитись войску изо всѣх старой росказов бити на Египетъ. И много людей у мѣсте побили. Єгиптене увесь день з мѣста не могли смотрѣти, иж стрѣли, якъ облакъ темниї, летѣли у мѣсто. Тогды у великом страху били и кричали из города великими голосами: „Помилуй нас, Александре, сыну царя Анектонова, ижъ николи царь нашъ отишолъ от насъ страхъ 6 , а ты теперь сынъ его пришолъ еси до нас молод “ . II. 4. Тогды Александер, слишавши тие слова, и казал пере(с)тати бити на городъ и питавъ у Египта: „Которимъ обичеемъ отишол от вас страхъ 7 , а теперь прихожу молод?” А они отповѣдали ему: „Царь нашъ Анектонавъ оставилъ намъ писмо, ижъ „Отхожу от васъ старъ, ,а под тритцатихъ лѣтехъ приду до вас молод и буде великої ] 27 зв.] знаме о приходу моего; а если ти Александер царь макидонскиї, такъ же смо і во пророчествѣ нашли о тебѣ писание, иж ти маешъ всему бити свѣту царемъ; иди, приступи до образа Анектоновова, ижъ есть в нашемъ городѣ на столпѣ стоитъ от тридцати лѣтъ”. Тогды Александер, обачивши образ, и дивился тому; и заразом ве ­ нецъ от образа оторьвавшися и упалъ на голову Александрову, бгиптеня, видячи то, и рекли всѣ, мовячи: „Воистинъну 1 ти еси царь его перскиі (!), садну Анектонавовъ!” И поклонились ему всѣ, про ­ славили его царемъ бити. Тогды Александер посродку города Еги- петца по чотири столпи великихъ і високихъ казалъ поставити, жебы на всѣ сторони на море видети било; а на одномъ столпѣ Антиоха воеводу своево, на другомъ столпѣ Птолемея, а на третьемъ столпѣ себѣ у золотѣ чистом, на четвертомъ столпѣ Филона 1 2 поставил. И тамъ Александер во Египъте мѣсяцъ былъ зо всѣмъ войскомъ своімъ, и многие скарби многихъ царей первихъ изнашовъ и от чистаго злата, и тое все войску своему роздал, а в Египту царемъ поставил доктора своего Филипа [28]. 1 Сп. Б: Воистину ти еси, Александре, цар Египетский и государ вашъ, сынъ цара Нектонова. 2 Сп. Л 2 і Б: Филола. В Новаковича — Филимона (вар. ш: Филона). 3 В сп. Б такий заголовок: „Сказаніе о Дарию цару Перьевомъ”. 4 Сп. Б: Ефратъ. 5 Сп. Б: со стрелами. ) 27 ( II. 5 3 . И затимъ вѣсть пришла да Александра, повѣдаючи ему, ижъ царь Дариї перскиї зо всѣми восточними сторанами на рѣку Ефрафта 4 потягнулъ. И дошовши той реки, велѣвъ гетманом все войска свое переписати; и било шесть сотъ тисячей збройнихъ лю ­ дей, а двѣстѣ тисячей сагайдачних 5 , а сто тисячей пѣших людей. И того ж часу сторожу Дариеву поймали и до Александра привели, а Олександер казавъ повѣшати, устрашаючи ихъ, жеби повѣли число войска перского; тогды аны все справедливе повѣли Александровы; много било войска перского. И расказавъ Александер до вечера ихъ держати при собѣ, а у вечер росказав кождому воевниковы своему огонъ класти і велевъ извести на високие гори сторожовъ Дарие- вихъ, жеби войска оглядали Александрава, которие видячи много войска и огнѣ, нѣгды конъца не обачили, и дивились тому непомалу. Тогды Александеръ, доровавши ихъ, и на завтриї день из великою честию отпустилъ и рекъ до нихъ: „Законъ есть макидонскиї; если кого но (!) войнѣ ухватятъ, тогды смерть дарую (?) и никого живого не пустят, а если ми начьнемъ битву з Дариемъ, тогды ви на бой не виходите; лѣпше бо есть [28 зв.] чоловіку свой живот, нижли всего свѣта”. И отпустил их да Дария; а скоро пришли Дариева ,сторожи і всему справедливе повѣли і велми Александрово войско хваталы ѣ Слиитавши то Дариї от своихъ сторожовъ, и казалъ имъ языки резати, жеби межи его войскомъ не хлалили (?) Александрова войска, и росказавъ направитись войску своему ис собою противъ Александра. Такъ же виступивши некоториї велможа Дариевъ на имя Верхулъ 1 2 и рекъ да царя Дария: „Не подабаетъ тобѣ, пару, са ­ мому на Александра поти. Александер бо гусаръ естъ и от малих царь есть, а в тебѣ много такових царей служат, а ты, цару, болши всѣхъ царей з богомъ толко ровнижъ”. Тогды Дарию тое слова барзо ся подобало, и рад бил невимовне, и того жъ часу казавъ позвати воеводу своего великаго Александра 3 и рекъ до него: „Возми за со ­ бою шестъ сотъ тисячей першанъ виборнихъ воевников, а двѣстѣ тисячей мѣдянъ, а двѣсте ефиоплянъ, а двѣстѣ тисячей пѣшихъ людей, і всѣхъ тихъ вземши и перейди рѣку Тигръ. Александра помайте, а ко мнѣ живого приведите, а если перед вами повѣжитъ (!), тогды все войско его побейте, а самого не оставте и поймайте его, 29] а звязавши ко мнѣ приведите, боги перскими умоцъненни будьте 4 “ . 1 Сп. Б: хвалили. 2 Сп. Б: Варухъ. 3 Сп. Б: Минандра (як і в Новаковича). 4 Сп. Б: богами перскими укриплени будете. 6 Сп. Б: Минадръ. ) 28 ( КГДЫ ДАРИЇ ПЕРСКИЇ ЦАРЪ ПОСЛАВЪ ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА ИМАТИ ДО РѢКИ ТИГРА И ЕФРАФТА. Тогды воевода Дариевъ Макандръ 5 , перешедши рѣку Тигръ, і обачивъ войско Александрово и барза на боі ишовъ, або вѣмъ здало му ся било войско Александрово барзо невеликое и малое и, уфаючи на свою потужностъ, ижъ мѣвъ люду по достатку, которому ледво и личьба била, и такъ з великимъ гнѣвомъ рушився до Александрова воіска, мислячи войска его побити, а самаго Александра поймати и до своего царя Дария перскаго привести. Тогды тежъ, не терпячи тої великої запалчливости оного воеводу Дариева Вархула, заразомъ Александер зобралъ войско свое и до всѣх великим гласом мовилъ: „Рицореви мої макидонскиї, с помочю великого Бога Саваофа всему запод(у) господарѣ назвалисмо ся, и острови поморские розваевали- смо, і в Ерусалиме Богу небесному помолилисмо ся, Египетъ вели- киї взялисмо, а если и сего убиемъ, всѣмъ старонам востачнимъ господарѣ будемъ, або вѣмъ лѣпше на(м) тутъ умерти, нѣжли перед першены бѣгати”. Тое рекши Алексанъдеръ, [29 зв.] и на три части розделилъ войско свое, а самъ у макидонскиї полкъ уихал, а з двома полками Антиоха и Птоломея послал на бої. И казалъ играти вѣд- ,лугъ войского обичаю велми жалосно и зараз изихавшись войско з Дариевимъ войскомъ. Александер роска-зав зо всѣхъ сторон уда ­ рити на першанъ, котории страхъ першане обачили, и заразомъ стривожилися, и полякались, и стали утекати. Александер межи ними умешавіпися, и окр(у)тнѣ ихъ забивал, и гонивъ за ними яж под Дариевъ город. Дариї то обачивши, ижъ Александер войско его побилъ і упадши на коня своего барзо прудкого, и перебѣгъ за рѣку Тигръ; которого обачивши Александер Дария, погнавъ за нимъ ажъ до полацов его, и не могъ его догнати, ижъ билъ конъ его барзо прудкиї. Много першая побил і воеводу великого Макундра 1 убилъ. Тогды перского войска убито шесть тисячей тисячь и чтириста. 1 Приповетка — Миман ’ доу; сп. Л 2 — Миданду, сп. Б — Минадра. 2 Сп. Б: во пустинѣ. ) 29 ( II. 6. Дариї, прибѣгши до своихъ полацовъ, и заразом по всѣх старонах своихъ листы розославъ, расказуючи имъ, аби що-нарѣх- лѣи збиралися до Вавилону; и зобрал Дариї войска двѣсте тисячь тисячей; і велѣвъ имъ ви(й)ти на Синарское поле. Александер то усли ­ шавши, иж Дариї перскиї великое множество войска [30] ведетъ на наше войска — всѣ поганские языки восточниї. Тогды Александер убоявся велми і вийшовъ барзо на високое мѣсце, и мовилъ вели ­ кимъ гласом до своих рицеровъ: „Всякиї утекаючи прудко бѣгаетъ, а нам такавимъ потреба смѣле гонити, або вѣмъ кди рикнетъ один левъ у пистили (?) 1 2 , тогды зверята и страху умираютъ; и такъ по ­ добаетъ першаном утекани, а намъ подобаетъ за ними гонити”. То рекъши, положился спатъ; которому заразомъ пророкъ Иеремѣя явився през сонъ и рекъ ему: „Пойди, Александре, на Дария без всякого страху, а мѣи собѣ на помочь Бога Саваофа, і всѣ неприятели восточ ­ ниї не могутъ противитися тебѣ”. И скоро Александер от сна своего возбудився и барзо потѣшенъ билъ тою павиною, и казавъ всему войску своему на конѣ всѣдати, и казав зо всѣхъ сторонъ трубити велми жалосно, і в бубны вдарити, и на войско Дариево находити зо всѣхъ сторонъ. КГДЫ САМЪ ЦАРЬ ДАРИИ ПЕРСКИЇ ВИШОВЪ НА БОИ 3 АЛЕКСАНДРОМЪ БИТИСЪ. Тогды зихавшися войско з войскомъ, и ударилися велми [30 зв.] моцно; тогди от пороху силного сонъце затмилося; от поранку аж до вечера билися велми потужно, а патом Александеръ з макидонскимъ войскомъ впоперекъ Дариева войска ударивъ, и заразом першены великим страхомъ огорнены били от макидонского войска, и почали бѣжати, а макидоняне хонили (!), биючи першанъ; тогды убито чти ­ риста тисячей, а поганых убито двѣстѣ тисячей и три тисячи, а сто ,тисячеї Александер живихъ поймалъ першенъ. Александравих убито двананцатъ тисячей и чтириста, а макидонского полку двѣстѣ убито. Тогды Александер першан из великою честю отпустилъ до земли ихъ и рекъ имъ: „Такъ другиї раз не виходите на битву, або вѣмъ видите, иж ми богъ небесный помогаетъ і вас в руки свои поймал”. А самъ Дари! царь перскиї барзо з малимъ людомъ до своего города перскаго утекъ ’ . • • II. 7. I видячи Александер, ижъ Дариї з малим людомъ утѣкъ и не противился дале, и пустився заразомъ Александер под Вавилон великое мѣсто. КГДЫ АЛЕКСАНДЕР ПРИТЯГНУЛ ПОД ВОВИЛОНЪ 1 2 . 1 Сп. Б: в Перейду побежаль. 2 Пі: „Повѣетъ егда пр’іпдѳ под Вавилон град цар Александеръ и не хотѣли его во Вавилонъ пустити ’ ; сп. Б: „Сказаніе о Вавилонѣ градѣ”. 3 У Новаковича тільки одна річка Ефрать, як і в сп. Л 2 , а в списках Б, П і Пі чотири річки (В: Фисонъ, Геон, Тигр, Ефрат). 4 Приповетка — Сьн ’ хоса; <п. Л а — Сонхоса; сп. Пі — Сарханося. 6 Приповетка — вьселіен ’ скаго; сп. Л 2 — персково; сп. Пі — Еврейскаго. ) зо ( Кгды Александер притягнул на границы Вавинъские (!), [31] тогды вавилоняне не хотѣли припустити до города своего Александра; а той город билъ барзо великиї, а през него идут чтири рѣки на имя Фисотъ, Геонъ, Тигръ, Ефрафтъ 3 . И такъ великиї воевода Алек ­ сандровъ Птоломей посеред войска своего на поли Динари! росказав великиї и силниї ровъ копати от рѣки до рѣки, аж до самого моря; а вавилоняне тої ночи зобрались. Александер, зобравшись з войскомъ своимъ, і вивелъ рѣку Ефрафтъ от города Вавилонского в поле тимъ ровомъ аж до моря, и якъ по суху перешли з войском своимъ да Вавилону; и росказав хитре стрѣляти, и городъ запалити стрѣлами. Тогды вавилоняне велми устрашилися, видячи великую неволю, чого ся не сподевали на себѣ, и кликали великими голосами, мовячи: „Великиї цару Алексанъдре, помилуй нас “ . Тогды Александер рос- казавъ огонь загасити. Изшедши из города своего Вавилонского, и поклонилися ему до землѣ, и прославили его перскимъ царемъ и дари ему барзо коштовниї дали и вивели ему коней Дариевихъ велми много двѣ тисячей, вивели ему бойволовъ, тристра лвовъ на залогахъ ретязях, тисячю и пятсотъ фризов аравийских [31 зв.], винесли ему сто мис столнихъ от чистаго злата и камеи дарамъ украшени, винесли ему 1000 роговъ слоновихъ золотом окованих, винесли ему вѣнецъ Согхоноса 4 царя еврейскаго 5 , винесли ему сто ­ лицу от сапфира каменя царя Дария, которим подаркамъ велми Александер был рад и утѣшився. И давъ имъ великиї покої и рос- казавъ имъ давати данъ і войска посилати, где будетъ потреба; ,машкавъ (!) Александер у Вавилона мѣсяцъ единъ для опочивку войску своему, а злата и скарбовъ барзо великихъ знашовъ и роз- давъ то всему войску своему, а царемъ поставилъ у Вовилонѣ Алхакса *. [И таковымъ обычаемъ й мудростію Александер Вавилона достал]. [ПОВѢСТЬ ЄГДА ЦАР ДАРЇИ УСЛЫШАЛ, ИЖЬ ВАВИЛОНЪ ГОРОД ОТО- ЯЛНЫИ ДОБЫЛЪ ЦАР АЛЕКСАНДЕРЪ И ВЕЛИКИМЪ ЖАЛЕМЪ ЗНАЧЕНЬ БЫЛЪ]. II. 8. Услишавши то царь Дариї, ижъ Александер Вавилонъ узялъ столниї его город, тогды жалости великой наполненъниі былъ и рекъ самъ до себя: „О, я окоянниї и неволниї всего свѣта, отсталъ в жи ­ вотѣ моемъ, а не било мнѣ ровнѣ, тилко з богомъ есми бил ровниї, а тепер не достойнъ есмъ земному чоловіку. Макидонскиї царь от малих, а силу мою порушивъ и чести моей поровнялся 1 2 ; за правди коториї мудрецъ рече: „Сѣючи неправдою со плачемъ 3 пожнит; або- вѣмъ и я чюжие бравъ радуючися, а тепер свое даю [32] из жалостю; прето лѣпше било от макидон умерти, нежли зле живучи, албо Перси- дою царьствоват; першене бо вѣм от многихъ лѣтъ от макидонян дан(ь) брали, а тепер першане макидоняном головами своими дан(ь) даютъ”. И услишавши то першене токовую жалость своего царя Дария, и по- чели ему мавити: „Великиї пару Дарию, кораблемъ великиї бивает на морѣ упадокъ, гди я отбуритъ вѣтръ і волниї марские, абовѣмъ от великого вѣтру древа от кореня ламятся; не фрасуй ся о томъ, цару, вчера бо нас Александеръ поразил, а ми завтра его поразимо. [Немало бо еще естъ, коли ся порушат велемоцнїе першане от своих пер- скихъ отчизнъ от востоку 4 ‘]. 1 Сп. ГІі — Арханса; сп. В — Архаска. 2 Пі — поревновалъ (і Б). 3 Г!, — неправедно. 4 Пі — Анитъ; Б — Анвистъ. 6 Пі — ■ убію; Б — убити хочу. 6 Пі — дается. 7 Пі — велїи наречешися. 3 Пі — щитъ; Б — изложилъ на себе македонское все одѣяніе и зброю. 3, Александрія. ) 31 ( II. 9. Потомъ виступивши его нѣкоториі любими(й) филозовъ на имя Аввистъ 4 и рече: „О, великиї цару Дарию, вижу тя нынѣ смут ­ ного и жалосного; теди живот свої за тебя кладу, а твою жалость на радость оберну; Александра животом своим убути 5 6 хочу”. И такъ билъ царъ Дариї розвеселился барзо мило и рече Дариї: „О люби ­ ми! мой Еввисте, если бисъ тое учинилъ и Александра и убилъ, тогды бы еси всю землю от напасти визволилъ, а смерть твоя во мѣсто живота бы моего била и царьство Перское от рукъ твоихъ [32 зв.] дати я® мнѣ, а ты велми прослависся” 7 . Тогды Аввистъ по- клонилься цару Дарию, і взявъ на себе зброю свою и нашить 8 ма- ,кидонскаго на имя положилъ, и поихалъ до Александрова полку и приихавъ в Макидониї полкъ. А в тотъ час Александеръ воісько свое переписовалъ, — же конецъ. КГДИ АВВИСТЪ ЛЮБИМИЇ СЛУГА ЦАРЯ ДАРИЯ УМИСЛИВЪ САМЪ АЛЕ ­ КСАНДРА УБИТИ. Тогды Аввистъ приихавъ до Александрова войска і приступил (до) Александра конемъ. Александер былъ в тот часъ у зброї; и заразом Аввисть, побочивши конемъ своимъ к нему, Ї добилъ меча и тънетъ Александра по очима и стял уполъ прилбицу по верху головы; тогды Александер зрозумѣвъ, жеби его макидонская рука, якъ тепер маки- донская 1 2 . И Аввистъ повторити хотѣлъ; и зароз замахнул, и знову на Александра; тогды его макидоняне за мечь ухватили і видрали из рукъ и зброю е него сняли; и Александер к нему рече: „Що ты есть за человѣкъ и якъ имя тобѣ естъ “ ? Которому отповедъ: „Я естъ чолові&къ перскиї, имя ми есть Аввистъ, любими(й) естемъ слуга царя Дария, [33] и тебѣ, Александре, хотѣлемъ убити, а госг/даря своего жалость на радостъ хотелѣмъ обернути” 3 . И Александер к нему рече: „О безумниї, Аввисте, господаря своего хотѣво (!) есть волю учинити, а свой живот на смерть дати. Богъ оборонил, а ти у маих рукахъ умер еси, але я тебѣ, Аввисте, животомъ дарую; нынѣ поиды до госпадаря своего царя Дария и отповѣжъ ему, такъ от мене мо ­ вячи: „Коли богъ не вхочетъ (!), всѣ руки человѣчески! того убитиї не могутъ. А коли богъ схочетъ, тогды і всѣмъ свѣтом оборонити не можетъ. И такъ покори ти, Дарию, непокорное сердце свое, а мнѣ давай данъ из великимъ поклонемъ і войска посила(й) на помочь, а самъ с покоемъ живи на царьствѣ своемъ”. Тогды Аввистъ покло­ нився до землѣ Александровы и прииде до своего царя Дария 4 и повѣвъ всѣ, що ся дѣяло у войску Александрову и якъ ему Але ­ ксандер животъ даровая. Дариї, слишавши то, велми смутни(й) былъ и рече: „Що богъ хочетъ, ііихто не зборонитъ”. Аввистъ рече ему: „Нынѣ, цару Дарию, всю службу явил есми тобѣ мечем и животом служивемъ тобѣ, абовѣмъ през тя, цару, билъ мертвъ, а през царя Александра [33 зв.] живъ естемъ. Нынѣ, цару, тобѣ кланяюся; Але ­ ксандровы хочу послужити, иж ми животъ даровалъ”. 1 Сп. Б: полкъ свой шиховалъ j переписовал, и бил бѳзброѳн. 2 Пі — Александер розумѣлъ, яко рука Макидоньская ударила, и рекъ: „такъ не оударила мне в томъ полку рука перская, але вдарила рука макидонская”. Сп. Б: j мнѣл себѣ Александер, яко бы македонски?! воин, Ї рекъ Александер: „Не македонская мя рука ударила”. 3 Пі — преложити (так і в Б). 4 Тут у сп. Пі е заголовок: „Повѣетъ егда Авит прїиде до царя Дарія и о всей своей пригоди ему возвистилъ”. ) 32 ( ,Дариї з великої жалости рече к нему: „Кому богъ противится, тому и честь на безчестив переменяется; кого люблю і вѣрниі слуги отмѣняются; добре нѣкоториі мудр(е)цъ. мовить: якъ тяжко з бренемъ 1 против горы ити, такъ же тяжко правды 1 2 3 стояти. Я билъ всему свѣту царь, а теперь есми от своихъ подцинних побитъ былъ, и нѣ- коториї царь Соїхонос 8 тотъ былъ поднесся пихою на запод и от дивних людей побитъ был, другиї царь 4 инъдински ’ і поднесся на полночие сторон(и) и он от Дафана 5 побитъ былъ, а я ся поднесся да запода и от макидонянъ побитъ есми от своих подданниковъ и данъников, прото лѣвше (!) 6 намъ есть царьством нашим и бога- ством смерть подняти, нѣжъли подданому своему служити, абовѣмъ не годно мнѣ Александу поклонитись, прето жъ, Александре, буди готовъ зо мною по пяти десятихъ дни на битву. Иду на тебя з остат ­ ними першены и з моцъними инъдѣяны” 7 . И такъ мовячи, отъ себя Аввиста отправивши, Аввистъ, до Александра припхавши, і все ему по достатку отповѣвъ, и Александер уготовився на бой [34] про ­ тивъ Дария. 1 Пі — з бервевомъ; сп. Б: з бервеном против гори по песку. 2 Пі — противъ правды (в Б слово „правди” дописано на берегах иншим чорнилом). 3 Сп. Б: Сарханос. 4 Сп. Б: цар Аськифиян пѳрвий цар индѣйский. 5 Сп. Б: Дафинан. 6 Сп. Б: лѣпшѳ. 7 В сп. Бі як і в Новаковича, е фраза: „также алой тебе побию, албо сам по честно убит буду”. 3 Пі — со Анфиносомъ; Л 2 — со Финиосомъ; Б — Афиссом, 2 Пі ■ — разсмотри. 10 Пі — промишленіемъ. 11 Пі — пригодится. 12 Пі — намъ. 13 Пі — мене, г. ) 33 ( II. 10. А в тую ночь явився ему през сонъ пророкъ Іеремѣя с Аофо- налиемъ 8 архиеремъ иерусалимскимъ и мовилъ ему: „Не бойся Да ­ рия, Александре, а вчини самъ себе посломъ, иди до Дария и розбачь 9 все войско его; абовѣмъ ведетъ на тебе великое войско инъдиское, але.с помочу великаго бога Саваофа не бойся жадного страху”. И потомъ возбудився от сна своего и сталъ повѣдати Анътиоху и Птоломею и Филону и рече имъ: „Естъ ли божиим повелѣниемъ 10 11 приходить 11 мнѣ смерть, тогды всѣ земские царьства розделите маете, а макидонское царьство добре заховуйте”. Которое они слишавши, з великимъ плачемъ до Александра мовили: „О великиї цару Але ­ ксандре, силниї и славниї, перве номъ 12 всѣмъ голови постина(й), нѣжли тамъ подешъ у поселство”. Александер к нимъ рече: „Если богъ меня 13 хочет убити, всѣ вы не оборонитеся”. ,II. 11. И тое рекши, і всяде ’ на коня своего Дачюпала и пойде да Персиды до царя Дария въ поселство з листом, а вложивъ не себя сукну 1 2 перекую, плащъ финическиї, клабук 3 макидонскиї со аспидовыми роги и златими печатми, [а зброй жадной не было]. 1 П, — всѣвъ. 2 Пі — на себе свату. 3 Пі — коблукт; Б — клубук. 4 В Пі заголовок такий: Повѣсть яко Александер посломъ был сам в Дарія в Персѣди и яко тамо бывши, выѳхалъ до своего войска назад и не забави много. 5 Пі — змаделъ. 6 Пі — знамена. ’ Пі — под себе. 3 Пі — сынъ царя Филипа й Алимпіяды матере моея, всего свита цар вышняго бога промѣслом (в сп. Б дослівно те саме). 2 Сп. Б: помниш ли ти. . ■ 10 Рук. алго. 11 В сп. Пі додано: перед тобою стою. ) 34 ( КГДИ АЛЕКСАНДЕР ДО ДАРИЯ ПРИШОВ В ПОСЕЛСТВО 4 . [34 зв.]. Кгды Александер до Дария пришов и листъ Дарию по ­ далъ и почалъ де (!) него мовити: „Господаръ мої великиї царъ Александеръ тобѣ, цару Дарию, мною Онтиохом листъ той приславъ”. И тое рекши и умовкъ. И заразом Дариї, принявши листъ и прочи ­ тав его, сидячи на високом мѣсцу, на майстатѣ царьскомъ, а около его аггелы с крилами учинены были со свѣчами, якъ богу пред ­ стояли, а вся полата била его от чистаго злата украшенъна, а столпи залотиї насажено камѣнямъ барза коштовым, а в том полацу чтири столпы золоти! насажено каменям барзо коштовнымъ, а в томъ полацу чтири столпиї камены дорогих, а в чотирех углехъ постановлены, от которих в ночѣ свѣтлость великая; имена тимъ каменям змаздисъ 5 . Тогды Дариї дивился, позираючи на Александрово поношение, на клабукъ и на печати золотие, ижъ били назмена 6 тихъ земль, кото- ри ’ і за себя 7 зобралъ, и почалъ листъ Александровъ читати во слух усѣхъ своимъ першаном; а в листѣ пишетъ: „Александер макидон ­ скиї, царь над царѣ, сынъ бога Гамона и Олимпиї царицы, жоны Филиповы 8 , цару Дарие пишу; помиш ли ти 9 , ижъ еси у отца моего з макидоняни дани бралъ, а по смерти отца моего хотѣлесь мене [35] з Макидониї и отчизниї мої вигнати, а инаго царя на Матсидонию наставити; тогды богъ не хотѣлъ мене отлучити; а тепер далъ ми богъ царьство твоє отчизное і вчинив мене богъ цару всего свѣта, и ти, Дарию, мене молодого будучи, хотѣвъ еси гнати і водити до своего двора, албо 10 11 царьства, а теперь самъ пришовъ добраволно до тебѣ ” . И якъ ты хотѣлъ, Дарию, всему евдату назватись и царь- ству моему господаремъ, такъ же я тепер всему твоему царьству ,господарем буду. Теди, Дарию, покори свою непокорную ґойову й ііо- клонися мнѣ, и дава(й) даны, і войска посилай мнѣ, где мц будетъ потреба. Абовѣмъ еще сусѣд твой не покорился мнѣ индиїскиї царь Нор и тепер маю з божиею помощию пойти на него и покорити его маю мечем своимъ, а если ти, Дарию, не поклонишся мнѣ, тогды самъ персомъ своимъ зрядца назовется, гды ж самъ приводитъ ихъ на смерть, а затимъ, рече, буди готов, Дарию, на битву зо всѣми си ­ лами своими на Мерсилонскую рѣку”. Дариї, отбернувшися 1 до своих рицеровъ і велможъ, и рекъ имъ: „В надѣй естесмо вси макидонскиї мрць (?), бо бити маема, азали бы всѣмъ свѣтомъ не обладали ма ­ кидоняне” 1 2 . І виступивши нѣкоториі велможа на имя Реклеї и по ­ вилъ: „Боги наши укрѣплены будемо, и побити ихъ маемо, а ти, царю, не все людми робиї [35 зв.] на битвѣ, але пускай дви 3 на них, гды ж маешъ их много”. А Александер, перед Дариемъ стоя, рече: „Не дивуйся тому, Дарию, ижъ макидоняне всѣмъ свѣтомъ владнуть 4 , абовѣмъ макидоняне сами есть якъ лви срогие, не вуймешъ ихъ, бо они есть своеволниї, а смерть сёбѣ за живот купують, а всѣ суть едени 5 станы и мудриї своимъ великимъ царемъ Александром, а войска макидонскаго 0ез числа много”. Тогды, виступивши перша- нин един и рече: „Не подобаетъ послови мовити перед таковим ца ­ ремъ нашимъ”. Которому Александер рекъ: „Чому ся тому дивуешъ, ижъ господаря царя Александра волниї сей поселъ и слуга смѣли ’ і, що хочетъ, то мовить, а никого ся не боит”. И то рекщи, и оттсту- пил назад. И рече к нему Дариї: „Будъ в нас на вечери, покул 6 листы до Александра отпишу”. 1 Пі — обернулся. 3 Пі — Надѣѳтеся которїи з васъ македонянъ побити, нехай всѣмъ свитомъ не обладаютъ. В сп. Б: естьми з васъ таковою моцъ імѣѳт макидонян побити, нехай всѣм свѣтом не обладают. 3 Пі — лви; Б — пускай з нами лютиѳ. 4 Б — обладают, бо понеже… 6 Сп. Б: едино то, что з своим Господарем и великим царем сердечны, любими j вѣрни, також и хоробри, а войска… 6 Сп. Б: покамист. 7 Приповетка — в нѣдра; Пі — за надру; Б — за нядру< ) 35 ( II. 12. А било к вечеру близско, а била рѣка под городомъ Да- риевымъ Мерсилон, которая на кождою ночь померзала, а на кожди денъ ростоявала. Потомъ Дарий ж сѣлъ за вечерю з велможами своими и казалъ Александер(а) посадити за столомъ на поселскомъ мѣсцу, где послове сидѣли. И казалъ Дариї перед него чашу золотую вина налити и поставити перед него. Александеръ, чашу випивши полную, и заложивъ за пазоху 7 ; тогды перед него другую чашу наливши поставитъ, а онъ и другую випивши чашу, за другую позоху зало- жил. Видячи то [36] нѣкоторы велможа, и рекли: „Не подобаетъ за ,столом царьским того брати” *. Александер к нимъ рекъ: „Не дивуйся тому малому; у цсря 2 моего великаго царя Александра таковиї есть обичаї, если коториї поселъ от велможного царя придет, теди ви ­ пивши чашу другую и третею, то за подарокъ собѣ беретъ”. Сли- шавши то першане и дивилися тому. Тамъ жа нѣкоторы(й) велможа Кондаркушъ всталъ от вечери, коториї напервеї посилавъ Дариї до Макидониї царемъ бити, и позналъ его, ижъ есть власниї Алексан ­ деръ макидонскиї, и приступил ко цару Дарию и рече: „Заправды повѣдаю тобѣ, цару Дарию, ижъ то есть власниї Александеръ”. Тогды Дариї радости великої наполненъ былъ и рече: „Если то Александер, то всему свйту уже есть царь”. И Кондаркушъ рече: „Если, царю, мнѣ не вѣритъ, нехай буду осуженъ чести і вѣри твоей”. Алексан ­ дер домыслився, ижъ его познали и заразомъ перстенъ винявъ с ки- шейнѣ 3 , коториї ему дала Клеопатра 4 Троцкая царица, а в томъ персне каменъ великую моцъ мѣвъ; скоро би его вложивъ на палецъ, то нихто его не обачитъ. Тогды Дариї радости великой наполнился и рече до Александра: „Питаю тебе, якъ тобѣ имя есть?” А онъ рече ему: „Мнѣ есть имя [36 зв.] Антиох, господаря моего царя Александра любимиї і вѣрниі слуга”. И рекъ Дарии: „Повѣдают мнѣ, иж ти есть Александер?” И заразомъ рекъ Александер: „Правду, цару, мовишъ, ижъ природилемся ко Александру, и многие мнѣ людие приходячи кланяютъца вмѣсто господаря моего царя Александра”. И (з)нову 5 рече ему Дариї: »Повѣж ми, яков есть Александеръ рожаемъ?” А он рече ему: „Таковъ, якъ и я”. И питалъ: „В которих лѣтех и пов- ставѣ? 6 ” А он мовитъ: „В таких же лѣтехъ, і в постави, якъ 7 и я, и елкъ (?) би ево видяв (!), таков и я”. Дариї упаде въ великую мысль и не казав его 8 и зараз имати, и розодравъ не себѣ сукню до землѣ и пошов в ложницу свою радитися, крторим обичиемъ 9 поймати его мѣвъ. Тогды свѣчи великие за Дариемъ отнесли. Але ­ ксандеръ, будучи межи великимъ людомъ, и знявъ из себя КОІПТОВНИЇ плашъ и макидонскиї клубокъ; и перстен на палецъ вложив з вол- хвобною мудростию. Тамъ же Александеръ межи многимъ людомъ, помолившись господу богу саваофу, і вишовъ с царскаго полацу и пришов до воротъ, і вйнявши чашу и давъ воротному 10 , и рекъ 1 Б — чинит. 2 Пі — господаря. 3 Л 2 — в калитцѣ; Б — з мошнп. 4 Б — царица торская на имя Алѳопатрия. 6 Пі — знову. 6 Пі — поставою. 7 Пі — яко ты самъ видитъ. s Пі — не казалъ его такъ скоро имати з гнѣву великаго. 9 Пі — способомъ взяти. 10 Б і Пі — воротнику; Приповетка — вратару. ) 36 ( ,ему: „Госг/дарь йапгь царь Дариї йосяалѣ меня утвердитй сторожу для посла Александрова, а назад вернувшися, возму тую чашу, або- вѣмъ не волно било жадного пустити [37] бе(з) 1 знаку царьского”. А онъ зась до другихъ воротъ пришедши и другую чашу давъ во ­ ротному; и такъ новѣвъ: „Йдучи назадъ возму ихъ “ . I випустивъ его то(й) воротниї из города. Александер, вишовъши ис того города, и радъ бысть і всѣвъ на коня своего Дочепала 1 2 и поихавъ до рѣки Мерсилонскої; и застав еще замерзлую, которую переѣхавъ у цѣлости. И того ж часу рѣка раступилася 3 , бо южъ был свѣтъ. Тамъ же стрѣ- тили его верниї слуги и гетманове великиї — Антиох, и Птоломей, и Филонъ з великимъ веселиемъ и радостию, абовѣмъ 4 не сподѣва- лись, я(к)би Александер оттулъ 5 * вити мѣвъ. Вишедши Дариї, будучи в градѣ® з велможами своими, и умисливъ 7 Александер(а) поймати и мовил: „Нынешни ’ і поселъ самиї есть Александер; уже боуи наши умилосердилися над нами, уже естемъ царь всему свѣту”. И рече Кондаркушъ Акрипсу 8 царю ладонскому: „Идѣте, а ведѣте его до меня рихла”. А оние свѣчи великие позажигавши 9 , пошли Александра искати 10 * і не нашли его, тилко нашли клубокъ его макидонскиї и обачили хотрость 11 Александрову и побѣгли до воротного, питаючи, если бувъ якиї человѣкъ в сукнѣ перскої; которимъ воротниї отпо- вѣлъ, ижъ „билъ таковиї человѣкъ и давъ намъ чашу перекую [37 зв.] на знакъ, а мовилъ: назад идучи, возму ихъ. И пустилисмо его”. Тогды оны зрозумѣвши хитрость Александрову, и заразомъ шесть 42 коней зобравшися и побѣгли за ним до рѣки Мерсилонской, а вже сонце виходило, а рѣка юж ся распустила, и обачи(ли) Але ­ ксандра по другой сторонѣ издячего и не мели собѣ порадити. Але ­ ксандер к ним мовил: „О рицореве перские, чему вѣтра у поле имаете, которого не можете поймати, вернетеся до своего царя Дария и дя ­ куйте ему от мене за честь, которую мѣлъ у дому его, и аиовидите сами, ижъ макидонскихъ коней и рѣка Мерсилонская не во(з)метъ 13 , 1 Пі — безъ. 2 Припоцетка — на великога коніа; Л 2 — на великаго коня своего; Пі — на коня своего Дучепала. 3 Пі — ростеклася. 4 Пі — бо вже. 3 оттоль. 6 Пі — в радѣ. ’ II, — урадили. s Пі — Кринпусу. 9 Пі — запаливши. 10 Пі — шукати. 11 Пі — хитрост. 12 Пі — шестъ сотъ; Приповетка — триста; Л 8 — триста, 13 П і — не внимаетъ. ) 37 ( ,а Дарию сукную (!) финическою и клабукомъ макидонскимъ дарую царя вашего, а он мене подаруетъ всѣмъ царьствомъ своим Перскимъ; і велите 1 ему искати мене до девятаго дня на берегу Мерсилонской реки зо всѣми войсками своими”. И то рекши,. поихав до войска своево. А Дариевы слуги вернулися такъ же до своего царя Дария и повѣли ему все, що имъ Александер сказалъ. Тогды Дариї, сли- шавши то, и жалостно велми заплакали (!) и рекъ: „Видите, слуги мои вѣрни’і, которою хитростъ перелстил насъ Александер мокидон- скиї; землю нашу звоевалъ и царства великие і богатцва за себе забрал, нас исходилъ [38], в наших руках былъ и наше войско роз- бачилъ 1 2 , а остатний и самъ от нас вийшовъ”. 1 Пі — а скажите. 2 Пі — зличилъ; Б — злазучилъ. 3 В сп. Пі заголовок такий: „Повѣетъ Егда же цар Даріи Перскіи до царя Пора индинскаго листъ писалъ, просячи войска на порятунокъ от царя Александра, 4 Пі — два; В — двойчи. ) ( II. 13. Тогды Дарий з великимъ плачемъ писав листъ до индин- ского царя Пора, тимы словы мовячи е.гу и просячи его о помоче. КГДИ ДАРИЙ ЦАРЬ ДО ПОРА ИНДИЙСКОГО ЦАРЯ ПИСАВЪ, ПРОСЯЧИ ЕВО О ПОМОЧЕ ПРОТИВЪ АЛЕКСАНДРА 3 . „Во бозе великому богу, царю Пору индийскому, Дариї перскиї окоянний и не волни(й) и унилий пишю до тебе, великих царю, иж подданниї нашъ, макидонский отрокъ, на наше государство наихал і всѣ стороны и землѣ аж до Вавилонского царства до своей землѣ привернул и дава 4 ) разы войско мое перское побивалъ; теды прошу, з великимъ жалем и плачемъ, оборони мене от тих лютих макидонян, дай ми на них помочь, абимъ твоею силою и твоим величеством по- был Александра, которий естъ от лвовъ пустинных, абовѣмъ индийска сила незочтенна суд (!) по всемъ свѣте. Претойс буд(ь) милостивъ на мене, царю, а пошли мнѣ войска на помочь противъ Александра под ­ данной) нашего”. Тогды царь Пор листъ Дариевъ принявъ и про ­ читавши рекъ: „Не маетъ на земли радости, котороя бы не пришла до жалости, абовѣмъ [38 зв.] Дарий былъ со мною однаковъ и ров- ний, а ныне от макидонян побитъ есть”. И призвал Пор индийски велможи и рекъ им: „Возмете чтириста тисячей конних и чтириста тисячей пѣших людей со стрѣлами и пойдете на помочь Дарию и побийте войско Александрово, а самого Александра не забивайте; живого ко мнѣ приведѣте; повинен есть таковаго младенца видети, ижъ ми повѣдают о немъ, же есть мудрий и потужний і не боитца нѣкого”. Тогды войскб Порово до царя Дария притягнуло. Слишавши то Дарий, иж к нему войско индиское притягнуло на помочь, тогды Дарий тѣ(ши)вшися с того не помалу, ижъ великий люд видѣвъ ,при собѣ, а потомъ Дарий першаномъ зо(б)ратися ЕазВл, и зобравѣ першая, кромѣ индийского войска, тисячю тисячей и такъ пойде на Александра. КГДИ ЦАРЬ ДАРИЙ С ПЕРЩАНЫ, ИНДИАНЕ ВИЙНІОВЪ ПРЭТИВЪ АЛЕ ­ КСАНДРА БИТИСЪ 1 . 1 В сп. Пі заголовка нема; в сп. Б — також. 2 Пі — шпигуючи. 3 Пі — в той час. 4 Пі — в ратв ’ іѳ трубы, и бубны, и сурмы, и розмоитіе струмента, и Гласы со всих сторонъ ударитъ (так само і в сп. Б). 3 Пі — Видѣте, друзи, которими силами на Дарія царя вашего иду; Б — ви* дѣтѳ ли, друзи, якими силами їду на вашего цара Дария. 3 Пі — в ратніѳ трубы и бубны мусикїискїе со всѣхъ сторонъ вдаритъ; Б — Але ­ ксандер велѣлъ в ратние труби ї в бубни вдарит, 1 в сурми мусикийские со всѣх сторон. ) 39 ( Кгди Дарий перский, вобравши войско немалою суму, и потягнул противъ Олександра; и пославъ наперед килко рицеровъ, жеби роз ­ бавили 1 2 войско Александрово; тогди Олександрова сторожа поймала Дариевих сторожовъ и привели их до Александра; и Александер их казавъ на високие гори звести, абы оглядали [39] мокидонского войска, а в то число 3 велѣвъ усемъ у зброю убиратисъ і в полѣ стати воевнимъ обиваемъ, и казавъ в трубы 4 і в бубны вдарити.и на шоломаех (?) зо всѣхъ сторон велми жалосно играти 4 , и заразомъ тих пословъ надаривши и отпустивъ до землѣ их и рече: „Видиве 5 слуги Дариеви, яко великими силами иду на Дария 5 , а вы на бой не вы- ходѣте”. И отпустивъ до землѣ ихъ. Тогды послове ко Дарию при- шедши, и повѣдали першаномъ и і(н)дианом, иж видели войско Александрово велико и силпо и сердито, и на бой идут, не боячись нѣксго, а барза естъ збройних, а конѣ имъ прикрити, иж таково бо войска очима нашима не виделисма; не можемъ видети и не зрозу- мѣти. Тогды индиане и першане великимъ страхомъ одержаны били и не смѣло поступовали на бой. А кгды войско на войско блиско приступовало промежску себе и стали ся бити войско з войском, тогды от силного пороху солнце померкло, а свѣта не видать било; также едного часу повѣнул барзо силний ветер; Александер разка- завъ трубити 6 і в бубны вдарити и на шоломаех зо всѣх сторон играти® и стало ся битва великая — макидоняне, и индиане, першане. Александер [39] еще былъ из своим войскомъ мокидонскимъ не вда- рил на них. Так же Александер не могъ истерпѣти і вдарилъ на них своим войскомъ; тогди индиіне и першане, видячи над собою таковы?/ страхъ, и почали бѣгати. •_ II. 14. I виделъ то Дарий, иж войско ево побиваютъ; индиане не толко подают и забивают их напрасно, ижъ якъ солома от бу(ц)ного ,вѣтру упадає?, такѣ персйое войско от Александройих рицеровѣ упа- дают; а видячи то Дарий, і в забитие разума своево уполе (!) и не розумѣл, що собѣ чинити; и оставилъ войско и побѣг полемъ пер- скимъ и мовил самъ к собѣ: „Охъ мнѣ окоянному, якъ есми чинился богу небесному ровний бити, а ныне есми и простого чоловіка не дойшовъ; вчера всѣмъ свѣтомъ владну л, а ныне всего царства отсту- пил И бѣг перскимъ полемъ; там же догонили ево два велможи Кандаркушъ и Ризван 1 2 и еденъ . з одной стороны, а другий з другой стороны и ударили ево копнемъ. И зоразомъ с коня спавъ; которого ледво живого оставили на поле. Индиэн и першан мало остало. Тогды Александер приказавъ воеводе своему Птоломею, абы закликавъ на индийское войско, иж бы не бѣгали. Тогды Птоломей кликавъ, ре ­ кучи: „Царь вашъ Дарий ест ли есто (!) живъ 3 , а вы сганте, не бѣгайте, а если будете бѣгати, всѣ ю (?) макидонянъ [40] помрете; а если станете, и с честию великою отпустит васъ Александер царь нашъ до землѣ вашей”. Тогды першане, индиане покидали на землѣ корогви и спадши с коней, поклонились Олександрови до землѣ і всѣ крикнули великими голосамъ: „Будь милостивъ, великий царю Але- ксандре”. Александер зброй познимати казавъ. I Филон индийску люду мовил: „Приказа 4 намъ 4 царя моево Александра да пойдѣте с покоєм каждий у свою землю”. И отпускаючи, рече и Филонъ такъ ю (!): „Повѣжте 5 пару своему Пор(у): будь, Поре, волей 6 индий- скими землями і царством своим, а на макидонян не давай помочи Дариеви, а вѣдой то, царю Поре, иж я, Филон, з ласки 7 господря своево царя Александра перскимъ господаремъ назвалем ся, а тобѣ близский сусѣд буду”. Першане то слышавши, и от индианъ отдѣ ­ лились 8 и приступили до макидонян, і великой радости наполнени били. І в той часъ Александер погнавъ зо всѣмъ войскомъ своимъ макидонскимъ за тим(и), коториї повтекали з войска Дариева — пер ­ шане, индиане, аж по самий город перский; и прибѣгаючи ко горуду, нашовъ Дария Александер лежачого с конемъ своимъ 9 ледво.живого. Тогды Дарий, поднесши очи свои, і волал 10 великимъ голосомъ мо- вячи: „Царю Александре, услыши [40 зв.] гласъ мой, а приступи ко 1 П1 — позбылемъ. 2 Приповетка — Кар ’ даньвушь (т: Кан ’ дарьвусь); Л 2 — Кливлусъ и Аризванъ; Пі — Руванъ и Кандаркусъ; Б — ѳдин Кризвант, а другой Кандавлусъ. 3 Б — чи цар ваш Дарей ще живъ. 4 П — приказаніемъ; Б — По приказу Господаря моего. 6 Пі — мовте господарю; В — мовте так своему цару. 6 Пі — полонъ. ’ Пі — по милости Господаря моего (Б — своего). ’ Пг — отлучилися; Б — отдѣлились. 9 Пі і Б — под конскими ногами. 10 Щ — кликал (і Б). ) 40 ( ,мнѣ”. Тогды Александер обернувшись и рече: „Що за человѣкъ зоветъ мя именемъ?” И рече Дарий: „Александре, ти еси самовиденъ 1 мой, приступи ко мнѣ и обачь мя 1 2 ; я естъ перский царь, бил если 3 всему свѣту царь знакомитий от многих царей, а ныне йкъ простий человѣкъ на поле лежю покиненний, и тепер от великой славы спа- дохъ і видши мя, Александре, которою смертию умираю, прето не остави мене в томъ пороху лежачьго умерти, абовѣмъ не даешъ ты зла за зло никому. Вѣдаю, иж ты еси милостивъ, не такъ якъ пер- шане немилости! 4 ; кождому даєш за злое доброе, [и за то тя богъ помиловалъ и помогаетъ тебѣ]”. Тогды Александер, слишавши Дариеви жалосливи’! 5 слова, и заразомъ изсѣвъ с коня и, знявши плашъ из себе, и прикрилъ Дария, и роскозавъ макидоняном на злоцѣетиі котчи’і 6 вложити тѣло ево; и повезли ево в город царски(й); і взяв ево Александеръ на свои руки 7 і внесе ево до ложка ево и положивъ ево живого и рече до Дария: „Тобѣ, царю Дарию, честь чиню ведлугъ царского обичая, [да Гды жив будетъ, чести 8 сподивайся®, а ежели умретъ, тѣло твое по достоянію укопаю в землю царскимъ обычаемъ и погребу честно”. То рекши, вынесъ его виутръ* палацавъ царскихъ и положилъ Дарія на златой ложи вдачне, которїи розными квѣтами и перлами украшенъ]. 1 Пі — самовидецъ (і Б). 2 Пі — и познай мене (і в Б). 3 Пі — быломъ; Б — ї бил есми. 4 Пі — немилостивы. 3 Пі — жалобнїе. 3 Пі — на златую колесницу (так і в Б), 7 Пі — на ремена своя; Б — на ромѣ своѣ. 8 В — то болшей чести от мене нѳ сподѣвайся. 9 Пі і Б — портище. 10 Б — посух (Пі — посохъ). 11 Пі — мѣстцу (Б — мѣсцу). 12 Пі — заволалъ до себе. 13 Пі — надѣѳмого; Б — вѳнадѣема. А на себе вложивъ сукнѣ 9 барзо коштовниї Александер [и изло ­ жилъ на себе вѣнецъ] царя Соломона и лѣску 10 11 золотую в руки свои взял и сѣвъ на столице 11 Дариевой. Тогды першане пришедша всѣ поклонилися ему до землѣ и рекли: „Много лѣт, великому царю Александрови [40 зв.] макидонскому и перскому господару”! А потомъ привели перед него царицу Дариеву и дочку ево единородную Рок- санну. Обачивши Дарий, великой жалости наполненъ былъ и плакал, смотрячи на них, а жалаючи смерти своей, і рекъ 12 дочке своей Роксанне [и взялъ за руку, пригорнулъ к сердцу своему и рече: „О душе моя, свЙ’те очїю моею, возлюбленная дочко моя Роксанно], нашов есми тобѣ мужа, несподеванного 13 от западнай стороны, великаго царя Александра мокидонского, [не по моем хотѣніи, але божіимъ изволе- ) 41 ( ,нгемъ], которого богъ позволяя 1 и перскймъ Царьствомъ обладати, абовѣмъ не такъ есмы хотелъ весели 2 твое чинити, але хотев есми зо всего свѣта царѣ и князе и рицеров 3 вобрати на твоей веселе; тепер вмѣсто 4 веселиї твоего многихъ царей, и кнлзей першая, и индиан, Ї макидонян, и иных многих восточнихъ, и западнихъ язиковъ на твоемъ веселю 5 головы положили и кровъ свою пролили и я самъ на твоем веселю умираю вомѣсто радости моей, [тобѣ вмѣсто ііечали моея, дочко моя, радость зычу] и приказую 6 , жебы з ним у ве ­ ликой любвѣ мешкала и царствовала”. Потом рече до Александра: „Прийми, Александре, единородную дочку мою Роксанну, абовѣмъ з великимъ 7 радостью родилъ есми еи, а тепер в жалости великой тебѣ оставляю; прийми, Александре, за служебницу собѣ і за жону, абовѣмъ красна естъ і велми мудра и царского роду великого”. Але ­ ксандер, слишавши то, всталъ з мѣсца своего царского и Роксанну зо руку взял 8 , и посадил на царском мѣсцу, и неши 9 венецъ з го ­ ловы [40 зв.] своей, и вложивъ на Роксанну, и рекъ до царя Дария: „Отвори очи свои и обачь 10 , иж Роксанна, дочка твоя 11 , со мною до живота моево царьсувовати мает” 1| . Слишавши то царь Дарий, і велми стого тѣшился и рече: „Царству(й) во вѣки зо Александромъ, дочко моя Роксанно, абовѣмъ не естъ годенъ увесь свѣтъ Александровы”. И тое рекши, царь Дари?/ царицу свою взялъ зо руку и рече Александру: „Се мати твоя, нехай будет вомѣсто Алимпиї царицы, и до смерти еи почти на царстве Перскомъ”. И озирнувшися 12 , рекъ першаном 13 : „Будьте вѣр- ние господря своево царя Александра, а помстись 13 , садну мой милий Александе, моимъ першаном Кондоркушу 14 и Ризвану, котори мене 15 копиями пробили”. А то рекши, великий царь Дарий и тогож часу умер. ■ —— ‘ —– —————————————— ————————– Т —— \ —– — – 1 Пі і Б — поставилъ. 2 Пі — веселе (Б — весѳлие). 3 Пі і Б — великихъ витѳзѳи. 4 П 1 — напродъ. 3 Пі — прѳд твоимъ веселеемъ; Б — на твоей свадби. 6 В сп. Пі далі так: тебѣ Александра за царя и господаря и за мужа мѣти, и сердечне онаго любити ажъ до смерти своей, во великои любви знимъ жити и пребывати”. А потом рече А-ру (так і в Б). 7 Пі — з великою. * Пі — принялъ (Б — взялъ). 9 Пі — и снемши (Б — знем). 10 Пі — и увиждъ. 11 Пі — царицею и женою мнѣ застала, зо мною бо до живота моего будеш царствати. 12 Пі — пойзрѣлъ (Б — першаном рече). 13 Пі — друзи мои и вси любимый, будтѳ вѣрни господару своему Александру и любите его. А ты, Александре, милый мои садну, пометися. 14 Пі — Кондаврусу (Б — Кандавлусу). 14 Пі — Після цього слова вставлено: на кони бѣгучого догнали и… (в сп. Б та ­ кого додатку нема, а наближається до П, тільки додано слово „на кони”). ) 42 ( ,[ПОВѢСТЬ О ПОГРЕБЕНІЮ ДАРЇЕВУ, ЯКО АЛЕКСАНДЕР ЧЕСТНО ПО­ ГРЕБЪ ЄГО]. II. 15. Тогды Александер зо всѣмъ войскомъ своимъ проводили до гробу Дария из великою честию и плачемъ і вкопали ево в землю ведлугъ царского обычая; и роскозавъ Александер призвати Кандар- купіа и Ризвана и рече имъ: „Чому господря своего отчизного убили есте? “ А они рекли: „Смерть ево тебе намъ дала”. Александер имъ рекъ: „Если господря своего отчизного убили есте, а мене и поготову убиете чюжого чоловіка, абовѣмъ проклятий той господарь, которий царского убийцу ховает “ . И то рекши, казавъ их постинати; а по ­ томъ Александер [41] з Роксанною шлюб приняв. И былъ Александер в Перейде рокъ и чтири 1 мтбсяце [из царицею своею]. 1 Пі — тільки „чтыры мисяцы” (Б — 4 мѣсяцѣ з Роксаною царицею). 2 Пі — войско; Б — в перские свити, а першанъ в макидонские. 3 Пі — серед (і в Б). 4 Пі — и заволалъ (Б — и кликал). 6 Пі і Б — перскїи господаръ. 6 Пі — індиномъ (Б — і ’ ндѣяном). 7 Пі — глухи и слѣпы. s П1 — злѣзъ. .. 9 Пі — казялъ отворитъ. 10 Пі — Филон, ) 43 ( II. 16. (Листа до Олімпіяди випущено в П, П! і Б). А потомъ Але ­ ксандер переменив макидонян в перское ношение 1 2 ведлугъ обичаевъ землъ тих, а посродку 3 города Перского поставити казол (!) столпъ великий і високий, и украсити ево казалъ от чистого злата; і [ка ­ залъ всимъ персомъ городовымъ, и воевникомъ малымъ и великимъ же ­ намъ и дѣтем до того столпа приходити]; взишовъ Александер на стопъ (!) они(й) и кликав 4 на всѣ сторони такъ мовячи: „Я естемъ Алексан ­ дер великий царь макидонский и перский 5 , индискому Пору 6 цару 6 блиский сусѣд, проклиная поганские боги, которие естъ нѣми и глухи 7 , [и тыхъ проклинаю, которїе в нихъ вѣрагъ и имъ кланяются, а я] кла ­ няюся великому Богу Сафаофу, которий сотворилъ небо и землю, на херувимех почивая, и серафими прославляя, [и неописанный, и неиска- занный, Боже буди ми помощникъ который С си в Троицѣ Святѣй слави ­ мый], а всѣ поганские боги викоренити маю, а однаго бога небеснаго хвалити маю, [который Щин господь Саваофъ от початку свЙта и до нынѣ; и вамъ приказую, абы $сте всѣ вѣрили”]. И тое рекши, й нишовъ 8 из оного столпа; тогды отворивъ 9 скарби всѣ Дариевы і обачивъ скар- бив незлачонное множество; тогды Александер всему войску своему даровал скарбовними речами и зобравъ всѣхъ першан и казан имъ виехати в поле и стати воевним обичаем и переписавъ першан ви ­ борних и збройних чтири тисячей тисячь; тогды Александер прико- зав малому і великому слухати, якъ собѣ самого, Филова 10 , абовѣмъ ,царемъ перскимъ поставилъ его і всѣмъ сторонам восточним роско- вав (!) ево слухат(и). I так ся скончив царьство [41 зв.] Дариево, Александер принял царьство Перское 1 . 1 В сп. Пі після слів: „чтыры тысячи тысящѳи” ■ додано ще: „и полтора Впа ­ дина”. Після цього ось як закінчується цей епізод: „И приказалъ Александер ми ­ лому своєму и великому воеводѣ Филону, чтоб. яко царю послушни были и за Господаря его чтили, и за чуприну добре водили, и в плечи били. И то так окон ­ чило царство царя Дарїя, того дурня, что волы погубилъ”. (Тут кінчається сто ­ рінка й стоїть півслова наступної сторінки, як перенос). ’ В сп. Пі заголовок такий: „Повѣетъ о царствіи Лидонскомъ, яко Александеръ пошедши самаго царя и царство принял себѣ”. Початок епізоду в Пі передано ближче до тексту Новаковича (Приповетка, 76), бо в нашому тексті сп. П привне ­ сено про Індійське царство й Пора, і те редактора сплутало; тільки далі він ви ­ рівнюється й наближається до сп. Пі. В сп. Б заголовок такий: „Сказание о Лїдон- ском цару и о дівніх людех” (далі втрачено дві картки). 3 В сп. Пі цього вельможу названо Диоскоромъ. 4 Пі — никоторых. 6 Пі — звѣро образныхъ. 6 Пі — трое очей мают: едны в чолѣ, другіе в персѣхъ, третіе в тылу. ’ Пі — ясны. 3 Пі — велику. 9 Пі — чинилъ. 10 Пі — зброй, але такъ великіе были, аж трех сажень ввышь. 11 Пі — долги. 12 Пі — кошечїи. ) 44 ( О ЦАРСТВЕ ІНДИЯСКОМЪ 1 2 . КГДЫ АЛЕКСАНДЕР ПРИТЯГНУВ 3 ВОЙСКОМЪ СВОИМ. II. 17. Потомъ Александер потягнув на Индийское царьство, ко ­ торому индийски(й) царь Поръ не хотелъ покоритися; тогды Але ­ ксандрово войско поймали Криса и привели ево до Александра, взвя- завши, а тот Крисъ былъ старшимъ воеводою у мѣсте Йндийском; тогды Александер Криса казавъ стяти; и заразомъ скарбь в него без числа нашли; и той скарбь увесь войску своему роздалъ. Индийское царство далъ нѣкоторому велможи макидонскому 3 , а самъ Алексан ­ дер зо всѣмъ войскомъ своимъ потягнул на правою сторону востока и тамъ нашовъ в той землѣ нѣмих 4 людей образами зверячими 5 , а трои очи в персет маю(тъ) 6 , а космати, якъ свинѣ, а очи свѣ- тятца 7 , якъ звѣзды. Ис тими Александер великою 8 битву мѣвъ 9 ; и побивъ их барзо много, иж били без обороны 10 11 12 жадной. И от того мѣста Александер не долеко перейшовъ, изнову дивние жони нашов, которие били барзо високи 11 и косматие, а очи мѣли, якъ кошетиї іа , котори или (ими?) блиска(ютъ) якъ огнемъ палачимъ, и на войско Александрово позирали; тогди Александер ] 42] велѣвъ их на бой вибавляти; а тие жони почали великимъ голосом вищати; тогды му- ,жева их на тот вискокъ всѣ з гори вибегли и почали барзо модно бити и на войско Александрово деревом, и каменямъ, и много Але- ксандрових рицеровъ поразили; а коли мокидонское войско на них уда ­ рило, тогды без числа ихъ поразити (?), а остатокъ повтекали в гору. [ПОВѢСТЬ О МОРАВКАХЪ]. II. 18. Тогди Александер шестъ дний шовъ и пришовъ до нѣко ­ торой землѣ пѣсочнои, а в той землѣ і в той песочной нашли мурбвю великою ’ , иж една мурашка ухвативши коня і въ яму несет; тогды Александер казавъ тростия и соломы 1 2 волочити, и казав запалити; тогды тая муровя погорѣла вся аж до нащадку 3 , [и пороху их не остало, все попалило]. 1 Пі — муравію такую великую. ’ Пі — соломы великую потугу зобрат(ь). 3 Q, — дощенту. 4 В Пі заголовок такий; „Повѣетъ о поли Саханоса царя, егда Александер прїиде тамо, и образе златомъ”. Перший епізод про людей-птахіп однаково в обох списках випущено, а починається з другого епізода про поле, озеро й образ Са ­ ханоса. В сп. Б до цього епізода заголовок такий: „Сказаніе о парѣ Санханосѣ “ . 6 Пі — сиверскїе; Б — до сѣверской гори. 6 Пі — студное (В — студено). 1 ’ Б — і около того столпа многое множество конских и чоловічѳских костей. s Пі — есмъ (Б — есми). 9 Пі — Сакханосъ (Б — Савханосъ). 19 Пі і Б — вбито. ) 45 ( О ГОРАХЪ СѢВЕРСКИХЪ. I О КРАИХЪ ОЗЕРА ЖИВУЩАГО, О ЛЮДЕХ ДИВ- НИХЪ ТИХЪ КРАЕВЪ 4 . II. 19. (Друга частина). И оттол Александер пошол на сѣверские 5 гори и пришовъ на нѣкоторое поле велми великое и широкое, а на том поле нашовъ озеро бистрое и холодное 6 , а на край того озера образ чоловічий у золоте постановлений!! билъ, а тое поле полно костей 7 чоловічих било, ижъ не могъ ступити конем. Тогды Але ­ ксандер наперед усех прибѣгъ к тому столпу, гдѣ бил образъ чоло ­ вічий постановлен, и посмотрѣвъ [42 зв.] на той образ, и найде в того образа написано елинскимъ язикомъ: „Чоловіче, если хочешъ на край свѣта извѣдати, дошедши того столпа, вернися, абовѣмъ не може чоловікъ дойти далей от того поля. А я если 8 паръ Навходо- носор 9 бивъ, иж всему свѣту царемъ бил, и хотевъ есми край свѣ ­ дати, і взишовши есми на тое поле великое з войском своимъ, теди встали на мене дивние люде и розбили войско мое, и мене самого на сем поле убили “ 10 . И тие слова Александер прочитавши, и за- кривъ письмо для того, иж би войско ево писма того не обачили, ажеби ся не лякали письма. Тогды макидоняне, приступивши до ,Александра, и питали мовячи: „Великий царю Александре, повѣжъ намъ, что указует письмо на томъ образе”. Александер им рече: „Сладкую и обфитую указует наперед нами дорогу, куди мает 1 пойти”. А они ся тому радовались. 1 Пі — маемъ; Б — куди нам потребно ити. 2 Б — їв того озера, 3 В сп. Б додано далі; „а того письма не обявлял, иж би ся того писма войско не устрашилось. 4 Б і Пі — вялих. 5 Б — и повѣдал тое; Пі — и возвистилъ тое, иж тая Вялая рыба ожила, из рукъ поутикала ув озеро, у воду. 6 Пі — и раненіи, которіи немощны были, вси оздоровіли. 7 Пі — яко медведи, а очи в нихъ яко овчій. 3 Пі — Саханоса. 9 Пі — поразили. 10 Пі — и послалъ. 11 Пі — и притиснулъ до себе, и сталъ кусатъ. ) 46 ( II. 30. (Друга половина). И подле 1 2 того озера Александер стал зо всѣмъ войскомъ своимъ 3 . Тогды Александровъ кухар, взявши риб золоних 4 , и иошов до озера мити ихъ, и скоро у воду обмочив, и за- разомъ рибы оние ожили і, вирвавъшися из рукъ, і в озеро побѣгли; видячи тое кухар, и пошовъ до Александра и новѣвъ 5 ему все, що ся дѣяло у томъ озерѣ. Слишавши то Александер, дивився тому барзо, и заразомъ пошов наперед всѣх [43] до озера и купався и бивъ велми здоровъ; потом роскозавъ і всему войску своему купатись ис конми; также всѣ окупалися і всѣ моцны и здоровы стали от таго живу- щего озера; и конѣ их также и люде стариї всѣ стали молодими и моцними; и хорие 6 , которие били, вовсѣ о(з)доровели 6 ). И тамъ Александер в того озера три днѣ и три ночи змешкавъ для опочивку войска своево. II. 20. А от того озера Александер пошовъ зо всѣмъ войскомъ своймъ. и дойшли до нѣкоторой гори велми висолюй и страшной; и блиско гори не дошовши, стал зо всѣмъ войскомъ своймъ, и оба- чили на той горѣ дивние люде и страпіливие; от мѣста на мѣсто переходят и грозно велми на войско Александрово позирали; тогды Александрово войско видевши, иж не бѣгаютъ, але видѣнием велми страшны — двохъ сажон довги, а космати, якъ свинѣ 7 ; що обачивши Александер, дивився имъ и убоявся оних людей лютих и страшних, и помисливъ собѣ мовячи: „Се заправди ти ето люде сут(ь), иж Навхо- доносора 8 царя на семъ полѣ убили і войско ево розбило” 9 . Потомъ казавъ Александер войску своему направитись и на них ударити, пробуючи тих людей; и пошлет 10 11 до них жонку, котороя пришла блиско гори и сѣла; тогди вискочивши единъ от тих [43 зв.] людей, и поймал жонку, и притиснувши 11 , казавъ кусаты; а жонка великимъ ,голосомъ закричала; тогды Александровъ рицер. 1 , вискочивши, и уда ­ ривъ ево копиемъ, а услишавши то(й) голосъ ево, дивних людей 1 2 великое множество с той гори вышли и на войско Александрово, и почали бити деревом и каменям и много Александрових рицеровъ убили; а потом Антиохъ своимъ войскомъ ударивъ на них. Алексан ­ деръ не терпѣвъ і всѣвъ на коня своево Дучюпала, и зараз до битвы побѣгъ, и умешався межи них, и зараз едного дивног(о) мужа уда ­ ривъ копиемъ, и ухвативъ ево за верхъ головы, которого принес у войско свое 2а , а той мужа былъ такъ молод, десяти лѣтомъ, еще дитя било, а выще всякого чоловіка был. И убито тих людей див ­ них тисячю тисячей; Александрових убито двѣсте тисячей и триста коней. А в тих людей дивних таковий обичай 3 ) билъ, коли они вѣдѣли межи собою раскрововленного, тогды похвативши сами межи собою изьедятъ, а жадного роскровавленного межи собою не оставят. Тогды на завтришний день приступивши до Александра велможи его и рекли ему: „Царю великий Александре, часъ би нам отчизнъ наших наведити [44], иже есмо по малости божий и по твоему при- козаню всему свѣту, западу і востоку, гасударѣ назвалися есмо, і всѣмъ полуднямъ и полночнимъ сторонамъ господарѣ назвалися есмо, а те ­ пер, царю, отъ пяти 4 лѣт завел еси насъ воевати, уже есми 5 в да ­ леки! землѣ 6 зашли и многих дивних людей и зверей побили. Теди годилося 7 би намъ отпочинути, и отчизнъ наших наведити; не позво ­ ляешь нѣжли тут в чюжих руках и от дивних людей погинути без памяти, а если намъ отчизнъ наших наводити 8 не позволяешь,. да(й) же намъ на едином мѣсцу “ 9 . Ласково рекъ: „О любимый мои воеводы макидонские, увѣсъ свѣтъ приняли есмо, и многих битвъ взисковалисте 10 11 , и тих дивних людей божею помочию побилисмо,. а если намъ богъ поможет сего великого индийского царя Пора по ­ бити, тогды і всему свѣту господарѣ назовемся і в покою будемъ мешкати” “. Тое рекши, велѣвъ имъ отпочинути, и учинивъ барзо великиї банкет, и даровав их невимовними подарками. 1 П1 — воинъ. 2 У рукоп.: „дивние людей і “ . 2а П і — ув окопъ свои. 3 У рук.: обачай; Пі — законъ. 4 Пі — отридцати. 5 Пі — ужесмо. 6 Пі — странны. 7 Пі — час бы юж. 3 Пі — навѣдит(и). 3 Пі — мѣстцы. 13 Пі — битвъ и звитяжствъ отримали. 11 Пі — и в покою будемъ на очизнахъ своих жити. ) 47 ( II. 21. А потомъ у землѣ нашовъ два столпы велми великиї и ви- сокиї от злота вилитие, и каменямъ барзо коштовнимъ украшены, 4. Александрія. ,а на тих столпах образи стоят от чистого злати 1 Реклея царя и ца. рици ево Спрамариди 1 2 ; и Александер посмотрѣвъ на письмо и на образ и рече 3 [44 зв.]: „Дивный еси былъ Реклею царю и царица твоя, абовѣмъ лѣпше всѣх царей царствовал еси, и тепер ваша па ­ мять стоит 4 s * ; и по смерти вашей пришовемъ я, Александер, ко цар ­ ству вашему просто в царство ваше “ \ 1 Пі — вылиты от чистаго злата; Б — от чистаго злата аравицкаго вилитие. 2 Пі — Леондеріи Сартимариды; Б — Серамариди. 3 Пі — на писмо тое отбраза оного и покивалъ головою и рѳклъ; Б — на писмо образа того смотрячи Ї головою своею покивал Ї рекъ. 4 Пі — зостаетъ; Б — и по смерти стоит. 8 В сп. Пі — перед заголовком закінчено кругліше: „и но смерти вашои при- шолъ я видѣти царствія вашего”. В сп. Б ще ширше: „Ї найшо(в) пусто царство твое Ї никого в нем нѣсть” (Заголовка нема). 6 Б — богатства. 7 Б — по тридцяти днех. s Пі — люжную; в сп. Б перед заголовком нема нічого про аспідів, а закін ­ чується: „рушил от востока на лѣвую сторону к западу”. 9 В Б заголовок такий: „Сказаніе о дивних людех о шестирукахъ Тошестыно- гахъ”. Після заголовка йде те, що в П і Пі перед заголовком, як О -p зайшов у „нѣкоторую нужную землю”. 10 Б — і сурми мусикийскиѳ со всѣхъ сторон вдаритъ ї со всяких кимвал. 11 П) — гуку и звонку; Б — грому и гуку. ) 48 ( [ПОВѢСТЬ О РАКЛІЕВОМЪ ЦАРСТВЇИ, ЄГДА ЦАР АЛЕКСАНДЕРЪ ПРЇИДЕ 30 ВСИМЪ ВОЙСКОМЪ СВОИМЪ]. [Гдыжъ Александер ко царству Раклиеву приде], и зо всѣмъ войскомъ своимъ стоял в немъ шестъ дний; и тут многих полацовъ пустих нашлисмо, в которих полацах бес числа скарбовъ было еще первих царей; и казавъ войску своему брати все, що одно нашли там, [и много ся тому дивовали, же в томъ пустомъ царствіи такій скарбъ былъ 8 , иж от камене многоцѣнныхъ, от злата чистаго, розныхъ марга- ритовъ]. А от того царства Реклеева шестъ 7 дний шли и пришли в нѣкоторою землю ужную 8 , котороя била полна гаду лютого и див ­ них аспидовъ. [ПОВѢСТЪ О ЛЮДЕХ О ШЕСТИ РУКАХ И ШЕСТИ НОГАХЪ, ЯКО ЗВОЕВАЛЪ АЛЕКСАНДРЪ 9 . А Гды принюлъ Александер в тую землю], и нашли в той землѣ лю ­ дей дивних и страшних, якъ лютие звѣри о шести руках и о шести ногах великие и силные, и барзо смѣло на Олександра пошли, а во всѣх руках полно оружия и оборони. Тогди Александер казавъ зо всѣх сторон трубити і в бубны вдарити, [и в мусикїискїя 10 11 пищалкї, и во всякіе кимвалы ударитъ], и на шоломаях велми жалосно играти; тогды тие люде страшливие того грому и труб 11 не слыхали, и того ,велми устрашились, и замешалися, и побѣгли в луговие мѣста, і в мешканя гадовая Александер гонилъ за ними, и побивъ их двѣсте тисяче(й), и сто тисячей живих ухвативъ, і вивел их у свою землю, и научивъ их чоловтьчимъ обичаем ити и мечи нос(и)ти, тилко не вѣдал, ,що они едят, а якъ на них вѣтер 1 2 повѣнулъ [45], тогди всѣ померли 3 ; а оттюл Александер осмь дний шовъ, аж ко инымъ мѣстамъ зо всѣмъ войскомъ свомъ. 1 Пі — гадове; Б — жилища гадовие. 2 Пі — вѣтер студенвы (і в Б). 3 Б — погиблш. 4 В Б заголовок такий: „Сказаниѳ о песѣх головахъ” (Він міститься на одну фразу вище). 6 В сп. Б заголовок такий: „Сказаніе о островѣ, которїй за окиавь моремь”, 6 Пі і Б — умрет. ’ Пі — овощемъ. ) 49 ( (ПОВѢСТЪ о. ЗЕМЛИ нужной и безводной , гдѣ китоврасы пребы ­ ваютъ , В КОТОРЫХ ПЕСЇИ ГОЛОВЫ] 4 . И пришовъ в нѣкоторое мѣсто безводное, и барзо в нужную землю, где били китовраси, дивние звѣри крилатие. А в той землѣ нашовъ поганские людей, а головы песи, а ноги скотинии, а мовит слово чоловйчее, а другое, якъ пес, брешет; и тих великое множество побил Александер; а они ся ему не противили; а землю их перейшовъ за шесть дний. [ПОВѢСТ О РАКАХ МОРСКИХ, ЩО КОНЕЙ ХВАТАЛИ У МОРЕ 5 6 . Потом оттоля пойде Александер на восточные краины], и прийде Александер на восточное море окиянское, и ставъ тамъ зо всѣмъ войскомъ своимъ; там же едного велможи конь здох 3 , которого отво ­ локли под морский берегъ; і вийшед ракъ з моря, и взяв ево на берегу, уволокъ в море; тогды инших раковъ побудивъ на тое; тогды иншие раки вишедши з моря и многихъ коней живих похватали; тогды Александер казавъ войску своему на иншое мѣсце перейти, и подле того ж моря опочинути казавъ всему войску своему. ІПОВѢСТЬ О ОСТРОВѢ БАРЗО KPACHOM, КОТОРЇИ НА МОРИ АКІЯНСКОМЪ, ГДѢ ЛЮДЕ НАГЇЕ, ТАМО АЛЕКСАНДЕР БЫЛ. II. 22. Около тогожь мора Акіянскаго стоялъ Александер не мало]; и оба- чили на морю остров велми красний всякими овоцами 7 разможении (sic); тогды Александер обачивъ той островъ і зараз умислив плисти на той остров [и довѣдатися, що ся там дѣетъ; казалъ лотки робить, в ко ­ торой поплисти]; которому Филон рекъ: „Великий царю Александре, ,не ходи к тому острову, абовѣмъ не вѣдаешь, що ти ся тамъ дѣетъ “ И Александер к нему рекъ: „О любимий мой Филоне [45 зв.], если ти тамъ згинешъ, тогды и я с тобою, бо нихто мене не можетъ после- тебе утѣшити; [глава бо твоя великая мнѣ естъ цѣна незочтенная, бол- шей всихъ головъ земныхъ”]. Которому рекъ Филон: „Великий царю Александре, если я то 1 2 наперед згину, другаго и третаго Филона найдешь у себе, а если ти, царю, умрешь, другаго Александра не знайдемъ, а Филона і всѣ макидоняне тобѣ найдут”. И то рекши Филон, и попливъ к тому острову моремъ, а пливъ от поранку, аж до в(еч)ера и, припливши ко тому острову, нашовъ тамъ дивние люде нагие, а мовят грецким 3 языкомъ, и мудри суть велми, и ни ­ кому не противятца; видявши 4 тое Филон, и зараз вернувся назад. 1 В Пі щѳ до цього додано: „пошли мене напередъ тамо отвѣдатъ”. В сп. Б так: „волей би ся напередъ поехал”. 2 Пі ■ — тамъ. 3 Пі і Б — а говорятъ языкомъ греческимъ. 4 Пі — видѣвши. 3 Пі — покармовъ инныхъ не маемо (Б — свѣцких). 6 Пі — сими овощами (в сп. Б цієї фрази зовсім нема). 7 В сп. Б додано: „ангел Рухаил, яко то в Филипа цара Македонского син ро ­ дися; и тот прийдеть к вам в таких лѣтех, и будѳт всему свѣту цар от востока и до запада, Ї наречется всему свѣту цар и всей подсолнечной, и то уже тое от ангела время пришло, но и ти уже к намъ пришол”. 3 Пі — цар всей подсолнечной земли промысломъ божіимъ (за снБ.див.прим. вище). 9 Пі — внутръ оетрова того. В рук.: ме. Пі — тилесного. ) 50 ( II. 23. Александер, не терпячи, приплив до войска своего за Фи- лоном, иншою дорогою попливъ; а Филонъ, не вѣдаючи, приплив до войска своево. Александер, не вѣдаючи о Филону, иж Филон назад вернувся, приплил Александер до острова того; и зараз стрѣтили Александра люде от острова того, и поклонились ему до землѣ и мо ­ вили елинским языкомъ: „Многа лѣта, великому царю Александру! [Суетнаго сего св®та царю Макидонскому”]. А питали, по що би мѣвъ прийти: „хочеш ли, щобисмО того (!) дали скарбовъ; тогды и сами их не маемо; видишь, иж есмо люди нагиї, а скарбовъ свѣтцких 5 не маемо и не вживаємо; есмо сами самими овоцами 6 острова сего жи ­ вимося”. И Александер им рече: „Взяти у вас ничего [46] не хочю,. толко к вамъ оглядати васъ пришовъ. А якимъ способом мене знаете,, иж мене именемъ зовете? 11 А они рекли до него: „Твое имя от мно- гих лѣтъ прославилося; напервей возвестилъ намъ о имени твоемъ 7 , якъ макидонскиї царь нарекся от востока и до запада і 8 все(й) подсолнечной землѣ” 8 . Тогды то слишавши Александер, рад был и рече до них: „Хочет ми ся далей пойти в середину острова ва ­ шего 11 . И они к нему рекли: „Не можешь далей поступити посеред города нашого 9 , абовѣмъ мы не знаемъ телесного 10 греху, а ти ,•естъ плотский 1 человѣкъ; пойди назад с покоєм, откул еси прйшовъ”. Тогди Александер назад вернувся с того острова до войска своево, и найде войско свое великимъ страхомъ одержано било, абовѣмъ всѣ розумѣли, же Александер не вийде с того острова, а скоро обачили, тогди великой радости наполнилися. 1 Пі — плотяный (Б — плотний). 2 В сп. Ні заголовок такий: „Повѣетъ о горѣ ве пикой велми и высокой барзо, за которою горою видѣлъ Александер чоловтека привязанного, а тот человѣкъ тысящу сажней увышки, а двѣсте сажнеи утолшки “ . В сп. Б такий: „Сказаніе о человѣцѣ и о женѣ, котор ’ іе 1000 сажен ув’ішкі, а 7 сажен широты 1 *. 3 Пі — двѣсте сажней уширки (Б — двѣстѣ саженъ широти). 4 Б — „ї не даетъ ей говорити 1 *. Після цієї фрази йде ще фраза: „Александер не смѣл к ней приступити ї много тому дивовался**, — й на цьому цей епізод і па ­ раграф кінчаються. 6 В сп. Б такий заголовок: „Сказаніе о рі’бѣ і о дївних женах “ . Починається тут епізод відповідно до сп. П, і нема вступного звязку з попереднім епізодом. 6 Б — Финикъ. КГДИ АЛЕКСАНДЕР НАШОВЪ ДИВНИХ ЛЮДЕЙ ОКОВАННИХ ЛАНЦУГАМИ ВЕЛИКИМИ 1 2 . II. 25. И оттюл Александер на полночную сторону пошовъ зо всѣмъ войскомъ своим подле того ж моря и пришли до гори великой і ви- сокой; тамъ знашовъ за горою чоловіка барзо великого, окованного великими ланцугами тисячю сажен увышки, а двѣ саженъ 3 [46 зв.] вшир(ш)ки, а зми(й) великий около его обвился отъ ногъ аж до го ­ ловы; і взявъ ево за уста, не дастъ ему промовити жадного слова. Александер, видячи тое такового человѣка дивного, и дивився тому барзо, и не смѣвъ к нему приступити; и зараз того дня йшов от той гори и слишавъ стогнание того чоловіка; а потом изихавши на иное поле велми широкое, и обачили гору так же великою, а за тою горою обачили невѣсту прикованную ланцугами великими тисячю сажон висока, а двѣсте сажон широка, а змий так же великий обвився около ней от ногъ аж до головы и держит еѣ зо уста, не допущает жадного слова мовити 4 ; і Александер дивився тому барзо, а не смѣвъ приступить, дивячися тому, хто бы их оковал, і за которою вину такъ терпят; и обихав далеко тую гору. (ПОВѢСТЬ ЄГДА АЛЕКСАНДЕР 30 ВСИМЪ ВОЙСКОМЪ СВОИМ ВЫШОЛЪ ОТТОЛЯ НА АКІЯНЪ МОРЕ, ГДЕ НИЛЪ РѢКА ВТИКАЕТ В МОРЕ, И ТАМО ПТАХА ВОЗВИСТИЛА АЛЕКСАНДРУ, ГДЕ ИТИ 5 . II. 30. (Перша половина). От тоеи земли и оной горы, где тїе при ­ вязанные стоятъ, ишол Александер] и оттол ихавъ з войскомъ воемъ дний и притягнувъ на Оки(а)нское море, гдѣ река Ныл уходитъ в море, и там сталъ; так же Александер подле море йшов берегомъ, тогды прилетѣвъ к нему птах на имя Финиксъ 6 чолов^ческим образомъ ,и рекъ ему: „Царю Александре ’ , чему в наших землях гнѣвъ себѣ примаешъ, хочешъ 1 2 з нами воевати, пойди на правою сторону востока, абовѣмъ жде тебе индийский царь Пор і вся Индья 3 великая; оба- чишъ [47] тамъ дивнийшие справы, нѣжли першихъ, а поразити маешъ Пора индийского царя” 4 . 1 Пі і Б — Александре, суєтного свѣта царю (Б — цару). 2 Б — хочеш сам себе воевати. 3 Б — їндия. 4 Б має додаток: „у волѣ твоей богъ поможет’ . 8 Пі — и стялъ тую рыбу. 6 Б і Пі — довѣдатися. 7 Пі — ѣсть (Б — ястъ). 8 В сп. Б надписано над словом: „косматїе”. • Б і Пі — дивовалиоя. 10 Пі — куры возгласятъ (Б — як кури заспѣ вали). ) 52 ( [ПОВѢСТ ЄГДА АЛЕКСАНДРА МАЛО РЫБА НЕ ЗѢЛА]. II. 31. Олишавши то Александеръ, иж ему птах обявилъ таковую рѣчь, и пошовъ на правою сторону востока и пришовъ до едног(о) озера, а в того озера солодкая вода барзо била, як цукар нойлѣпший; тогды Александер зо всѣмъ войскомъ своимъ у того озера стал и по ­ шовъ берегомъ, мислячи в томъ озерѣ мѣсце знайти окупатися зо всѣмъ войскомъ своимъ. КГДИ АЛЕКСАНДЕР КРАЙ ОЗЕРА ХОДИЛЪ И ТАМЪ ГОНИЛА ЗА НИМЪ РИБА И ТАМЪ СЛИІПАВЪ ДИВНИЕ СПЕВАНИЕ ОТ НЕВЕСТЪ ОЗОРЕВИХЪ В НОЧИ. Кгди Александер ходивъ край озера, и тамъ вишовши нѣкоторая риба барзо великая з озера, я(к) звѣр лютий, и погналась за Оле- ксандромъ по землѣ; тогди Александер, обачивши тую рибу, иж за нимъ женет, и добыл меча, и забивъ 5 оную рибу, и черево ей рос- поровъ, хотячи вѣдати 6 , шо вона идала 7 8 ; и нашовъ в ней камень з гусиное яйце, а свѣтло било, якъ солнце; тогды Александер той камень на конецъ копи’і своей приправил, а коли которая ночь тем- ноя била, тогди копие свое поставил, и бивает [47 зв.] свѣтло мало не якъ у денъ; а кгди Александер гналъ на кого с тим копием, тогды нѣхто не могъ стрѣлити на него през ясность великую оного каменя, а он кождого виделъ. І в тую ж ночь трафилося Александру подле того ж озера з войскомъ своимъ стояти; тогди нѣкоториі жони * с того озера и простоволоси виходили и барзо красно и жалосно спѣвали, ходячи около войска его. I слышавши Александеръ и ма ­ кидоняне дівилися 9 10 красному спѣванию ихъ, а скоро пѣсни запоютъ ,0 „ ,тогды оны зараз у во(ду) хватилися 1 і не выходят, аж знову до ­ ночи. А оттюлъ Александер шесть дни шовъ 1 2 . 1 Б — ухватуются. 2 В сп. Б перед цією фразою такий заголовок: „Сказаніе о давніх людех, в ко- торих стан человѣчески?/, а ноги конскіе, а носят в руках луки Ї стрѣлы”. 3 В — камен дияменть. 4 В сп. Б ще є вставка: „повѣдают о них, иж ни едино мясо не било як тих людей”. 5 Після цієї фрази в сп. Б йде ще: „а як на них вѣтер студений вдарил, тогда тие люде всѣ пропали”. На цій фразі первісно й кінчався епизод і зараз-же після нього поставлено заголовок про Пора й Індію. Видимо, пізніше иншим чорнилом і рукою, вийшовши аж на береги, додано над заголовком таку ще фразу: „Тогда Александер пошол ко Индѣйскому царству к западу”. Цим текст сп. Б дорівнявся до тексту списків П і Пі (змістом). 6 В сп. Пі заголовок такий: „Повѣст о Пору Індійскому царю, яко Александер на граници єго земель пришед зо всимъ войскомъ своимъ, гды посла своего послалъ Александеръ”; в сп. Б: „Сказаніе о Индійской цару Пору Ї о всей Індиѣ”. ) 53 ( КГДИ АЛЕКСАНДЕР ПРИШОВЪ ДО ЗЕМЛѢ ЛІГОВАТО I ТАМЪ НАШОВЪ ДИВНО СОТВОРЕННИХ ЛЮДЕЙ. I оттюлъ Александер пришов в нѣкоторою землю, а там на него повстали дивние чоловіцы — до пояса чоловйчески стаи, а ноги кон- ские, а мѣди в руках луки і стрѣли, а на стрелах вмѣсто желѣзца камень диаментовъ 3 , аж ни одна збруя не могла их видержати. Тогди Александер, видевши тое, і до макидонян рече: „Учинѣмо на них хитрость, а побимо их, а иних живихъ поймаймо”. Тогди на томъ мѣсцу макидоняне викопали ровъ борзо широкий [48] и глубо- кий около войска своево, и тростию и травою прикрили; и почали оних людей визивати на бой; тѳгди тие люде велми скоро и смѣло пошли на бой, а хитрости Александровы не знали и битву зачали подле рову; тогды великое множество онихъ людей попадало у ровъ, а инших не мало тамъ побили; і вивел их Александер из рова де- сет тисячей; и роскозавъ их Александер кормити, а они ево пѳслушни были, а били такъ борздие, иж не мог перед ними нихто на землѣ утечи; а таковие стрелцы были, же николи не минули руками своими 4 ; и были тие люде у Александра три місяцє и шестъ дний, и много Александрови помогали на битвах 5 . А оттюл Александер потягнул на индийские границе противъ царя Пора индийского. (ЧАСТИНА ТРЕТЯ). КГДИ УСЛЫШАВЪ ПОР, ИЖ АЛЕКСАНДЕР ДО ГРАНИЦЪ ЕВО ПРИТЯГНУЛ 3 ВОЙСКОМЪ СВОИМЪ 6 . III. 1. Слишавши то царь Пор, иж Александер притягнул на гра ­ нице ево, и заразомъ послал до Александра, написавши листъ тими ,слови: „Индийский царь Пор, над всѣми боги богъ, от востока и до запада царь над царѣ, тилко богу небесному ровенъ. Александру макидонскому царю пишу, иж пришла вѣетъ до мене, индийского [48 зв.] царя Пора, подносит тебе на мое царство и на границе землѣ моей, яко би не вѣдаетъ грози моей, иж перед силою моею утечи не можетъ, Александре, и увесь свѣтъ не может тя укрити; а если мене разгневишъ, тогди и у Макидоний укритись не можешъ передо мною; тогди будь волей, Александре, Макидониею отчизною своею, а от мене отпущение возми, и поклонися мнѣ, и давай дани от всѣхъ землъ, що еси за себе забралъ, и то со страхом принеси, а самъ до Макидониї барзо бежи, а о животе своемъ промишляй, а если за тимъ не покоришся, и не будетъ мнѣ послушен, тогды звязан до царства моево приведенъ будетъ”. Тогди Александер лист принявши и прочитавъ, и зараз до Пора отписавъ, мовячи [такимъ обычаемъ]: [ПОВЕСТЬ О ПОСЛУ АЛЕКСАНДРОВОМЪ И НАПИСАНО ЛИСТЪ ДО ЦАРЯ ПОРЯ ЇНДИИСКАГО]. „Александер македонский и персКий, сынъ царя Филиповъ и Олим- пиї царшіи 1 , индискому Пору царю пишю, иж писалисте до мене, яко Дариево убиение поднесло мене на твое царство. Теди вѣдай о томъ, царю, иж пожди 1 2 хочет за малимъ великого достати 2 ; а Да ­ рия убилъ за тое, же ся чинил богу небесному ровен бити, яко и ти топер називаєшся богу небесному ровний бити, а я боги ваши побилъ, и ти за ними остерегайся. А если богъ над боги, чому ж еси Дарию помочи не давъ? Але я из божиею помочию пойду не як на бога, [49] але якъ на прастого человѣка; прето, царю, иду на тебе зо всею силою своею и смѣлимъ сердцемъ розбити тебе маю; і все твое царь ­ ство Индийское не поможет тебе укрити” 3 . 1 Пі — Александер цар над цари ‘ подношеніемъ и храбростію вышняго Бога промислом и изволеніемъ (так і в Б). 2 Пі — кождый чоловтзкъ ищет от нижнаго мѣстца на в(ы)шеѳ взыити (так і в Б). 3 Пі — додано: „хотяпбы еси в матерней утроби улѣзъ и там тя знайду” (так і в Б). 4 Приповетка — Птоломеи, сп. Л 2 Птоломѣй. ) 54 ( III. 3. И такъ отписавши листъ до Пора, а самъ козалъ войску своему направитися противъ царя Пора ити. А Пор. Александровъ листъ прочитавши, і великого гнѣву наполнен былъ; и того ж часу войско свое зобрати и переписати казал; и било войска Порова ти ­ сяча тисячей, а сто тисячей лвовъ, коториї били навчоны добре хо ­ дити на бои. А услишавши то макидоняне, [такъ силное войско Порово и лвы сердитые, устрашилися], и помислили утекати от Александра, И заразомъ великий воевода Антиохъ 4 , и слишавши тую их раду, ижъ ся оны полякалы индийского войска, и повѣвъ тое Александру. ,ііОПфЙЪ; Тогди Александер дивился тому барзо, и зараз всѣмъ ѢЬ|е ’ велѣвъ зобратися и до всѣх рекъ:’„О любимиї мои воєводи Іа^ТЩпе- рове силние, [всих языковъ силнѢйшіе великїе парїе Макид^сй^^- якъ есмо увѣсъ свѣтъ приняли, і великих царей побили, И ДЙВНііІ людей и звѣрообразних китоврасъ побили ’ , і всему свѣту господарь назвалися есмо, а ныне непотребних индиан убоялися есте; не такъ бовѣмъ нас поядят, як ся вамъ видит, [що ся устрашили; а коли вы яе хощете з ним битися, то уже скоро узрите, що ся с Поремъ зачну, за- яеже я добра вашего, вас дѣля, сам пойду к Пору на бой]; абовѣмъ я иду на Пора не для своего добра, але для вашего покою; а если мене отступите [49 зв.], а забиютъ мене, тогды і всѣ вы в чюжих руках погинете, будучи в неволе, а свое?7 землѣ николи не дойдете; [але вси в чужихъ рукахъ зостанете, и в неволи померти маете; а мнѣ досит(ь) трех саженъ земли]; прето ж даю вамъ вѣдомость, иж я з божиею помочию иду на Пора воевать и хочю ево самого забить 1 2 , а если сего забю, тогди всему свЬту царѣ будемъ” 3 . Слишавши то макидо ­ няне, [много пред Александромъ плакали и ко Александру рекли]: „О ве ­ ликий царю Александре! Хочемъ с тобою всѣ померти, а тую зраду и невѣрностъ не (ми) порадили 4 , але они невѣрние и несмѣлие першане, бо суть сусѣди индианом; а они страшат насъ; прето, великий царю Александре, добре нас познаютъ индиане”. И с того ся барзо насмѣ- вали. Слишавши тое, Александер розгнѣвався на першаны і в жен ­ ское одѣяние оболокатисъ казалъ для несмѣлости их; также на битву и головы обрусами завивати казалъ для несмѣлости их. 1 Пі — звоевали и всих побили дощенту. 2 Пі — его убити там маю самъ. 3 Пі і Б — тогды я цар всему свѣту буду; а если он мене убіетъ, то и вы тутъ вси померти маете. 4 Пі — не ми прирадили. ) 55 ( III. 4. Потом на битву направитись казал и войско свое перепи- сал, которого било войска Александра шестъ тисячь тисячей; и на ­ писавъ листъ до перского воєводи, до Филона, которий ся зостал при жоне ево Роксанне, цараце в Перейде. А писавъ до него листъ тими словы: „Александер макидонский, царь над царѣ, моему вѣр ­ ному и любимому Филону. Пехай будет вамъ вѣдомо, иж есмо всѣ земле принявши, [50] і в добромъ здоровю зо всѣмъ войскомъ пришли есмо до Индиї — сторон индийски воеватися. А которого часу листъ мой прийдет, того ж часу аби еси зо всѣмъ войскомъ своимъ тягнул до Индиї; а мнѣ вестъ що найрехлѣй давай”. А отправивши Алексан ­ дер до Филона листъ в Перейду, а самъ на битву зо всѣмъ войскомъ своимъ на Пора пошовъ. Тогды Поръ, направившися противъ Але ­ ксандра, и наперед войска своево пустил дватцят(ь) тисячей лвовъ, которие навчоны были на битву ходити. Александер противъ лвовъ ,буйволовъ наученнихъ \ также дватцет(ь) тисячей пустивъ и на нихъ болвани 1 2 приправил; тогды лвы з буйволами зойшовшися и по ­ разилися, и назад почали вступати лвы у войско 3 4 . Александер на три части розделивъ войско свое, и на битву смѣло приступили. И роскозавъ 3 Александер трубити і в бубны вдарити зо всѣх сторон, и на шоломаях играти велми жалосно, и зихалося войско з во(й)скомъ, и сталася великая битва от поранку, аж до вечера*. Тогды индиане почали бѣгати; Александер их моцно билъ; и заразом Пор побѣгъ до своих наметовъ; тогды Порова войска убито двѣсте тисячей и трит- цат тисячей 5 , [50 св.]; Александрових убито дватцат(ь) 6 7 тисячей. Ви- девши то Пор, иж войско ево много побито, и отишовъ до своих полацовъ и призвав к себѣ великих рицеровъ индийских и рече имъ: „Видите ли, рицерове мои, иж з макидоняни билися есмо, да що противъ того учинило?” А они к нему рекли: „О великий царю Поре, не все людми роби, але пущал на них звѣрей дивних и серди ­ тыхъ лвовъ и слоновъ великих”. Тогды Пор сто тисячей слоновъ, а на кождомъ слоне якъ вежи деревяниї ’ , а в кождой вежи по десяти чоловікъ збройних; тогды противъ Александра пошовъ. 1 У рук. П научевилъ. 2 Б — на тих бойволах приправил звонки розние. 3 Б — у войско свое утікали от того страха звонечного. 4 Пі і Б — и трубамъ ратнымъ (Б — и у бубни і в сурми, і во всякне кимвали вдарит) велѣлъ играт, в бубны и в рсзн’іѳ инструмента велелъ играт согласно со всѣхъ сторонъ, иж не можна сказать, албо и переписать, и зѣхалося войско на войско, и сталася битва (Б — бой страшний и сѣча великая) и сѣча великая, не ­ навистный сердцемъ, от утра аж до вечера (Б — от утра до утра). 5 Пі — человѣкъ. 8 Пі — двѣсте. 7 В рук.: деревині. Б — визици деревяние, тоест хати. s Б — звонечного. 9 В рук.: тисячо. Александер всему войску своему приправитися казав прапорци, звонками малими, а тие слонове брязку звонного 8 не слихали. И пошли на них з вѣтру макидоняне, а двѣсте тисячей пѣших людей пославъ Александер, слономъ подсѣкати ноги казавъ. Тогды слонове, слышавши брязкъ звонни и шумъ прапорцовъ, и влекалися, и заметалися, по ­ чали еден з одним збегатися и битися еден з однимъ, и почал(и) оние вежи ламатисъ, а люде, которие были у вежах, тие всѣ побились, а перское войско слоном ноги подсѣкли. Тогды Порова войско убито чтириста тисячей; що били у вежах, [51] сами побилися; Александро ­ вих убито дватцат тисячей и триста. Видевши то Пор, иж войско ево розбито конское и слоновое, тогды Пор з малим людомъ за реку перебѣгъ до своих полацовъ. А в той час Филонъ, великий воевода, притягнувъ до Александра с перси(д)скимъ войскомъ, которих било тисяча тисячей збро(й)ного люду; и привели с собою сто тисяч 9 коний кормних и даровъ барзо ) 56 ( ,коштовних принесли Александру от Роксани, царицы ево. И рече Филон: „О великий царю и силний, а силний Александре макидон- ский, не подобает тобѣ противъ царя Пора индийского стояти и би ­ тися з нимъ, але мнѣ, слузѣ своему, роскажи ити противъ индийского царя Пора на битву”. Видѣвши то царь Пор и индиане, в великий страх упали; а Але ­ ксандер о приѣзду Филонову велми рад былъ. Филонъ рече до Александра: „О великий царю Александре, поки будет Пор стояти противъ тебе, пусти мене до него з моим опришним людомъ”. Але ­ ксандер к нему рече: „Вой(с)ко Порово силно естъ велми, а рѣка тая непроходима конним ногами”. И Филон к нему рече: „Макидон- ским конемъ ни одная рѣка постояти не может. Да благослови мене пойти на него, абимъ твоим благословением поразити ево маю; або ­ вѣмъ онъ естъ царь индийский, а я [51 зв.] естъ з ласки твоей царь перский, а перское царство индийскому равно естъ “ . Александер Филон(у) рече: „Якъ реку тую перейти маешъ?” И Филон рече: „Ты, царю, обачишъ”. Тогды Александер Филону дастъ тисячю ти ­ сячей збро(й)них людей, а тисячю тисячей пѣших людей з мечами и щитами. Тогды Филон приказав конним пѣших людей у забедра брати, а в той час на той стороне реки Поровъ войско все зобрано было, также Филон зо всѣмъ войскомъ своимъ пустився в реку; тогды передние плили, а задние якъ по суху перешли, винесли бо- вѣмъ на собѣ і вибили конними ногами воду на поле из реки; и так скоро наихавши на войско Порово, пришли, зараз великою битву 3 учинили с Поровим войскомъ. Александер, видевши смѣлостъ Фило ­ нову, здибився тому барзо, и не стерпѣхъ дале, так же зо всѣмъ войскомъ своим макидонским до реки, которою Филон перешов, і вда ­ ривъ войском своимъ впоперек широкого поля; видѣвши то індиане, і велми устрашилися и почели бѣгати от солнца всходу, аж до ве ­ чера. А видячи то царь Пор войско свое розбитое, і падши на коня и побѣгъ, тяжко плачючи и молвячи 1 : „Увы мнѣ окоянному, чему дужиї упали, а немовни повстали [52]; якъ же макидонски(й) царь силу Дариеву розбилъ, и Синай река не одержала ево”. Александер на Норовы намети нападе, и Пор из них утек до своей столице индийской. 1 Пі — плащуще и рекучи. 2 Пі — трижды. 3 В рук.: битво. ) 57 ( КГДИ ПОР 3 ВЕЛИКИМЪ ЖАЛЕМ ПИСАВЪ ПО ВСѢХ СТАРОНАХЪ СЪВЕР- СКИХ ПРОСЯЧИ. Тогди Пор писав листи по всѣхъ старанах инди(й)скихъ и сѣвер ­ скихъ, молвячи: „Великий богъ Пор, царь над царѣ, ознаймую вам, иж макидонски(й) царь всю подсолнечною приняв і царя Дария убивъ и еще до нас пришов, которий о причи 1 2 3 людей моих побил, ,1 Синай реку перешовъ, и землю мою опустошивъ; теды прошу вас з великою жалостью,, придѣте мнѣ на помочь, бо если^мене Алексан ­ дер уби(е)т і , і вы не поможете побити перед силою ево “ 2 . Слишавши то, многие языки от сѣверских сторон і пошли Пору на помочь, ко- торих без числа било — шесть тисяч тисячей. I направился Пор на •бой против Александра. 1 Пі — уб’іет. * 2 Пі — не можете укритися перед силою его. 3 В рук.; посилашъ; Пі — посилай. 4 В сп. Пі так: „ґднже тебѣ, Поре, їндїяне сут малый (милыи?), то досыт, Поре, з нашим войскомъ бится, иж за Пора и за Александра весъ свйтъ не стал ь бится; тут то, Поре, из своего войска выиди, а я из своего,.абы(й)мося сам на сам. 6 Пі — суряном, и фиком, и Лидонской земли. 6 Пі — Филоне. ) 58 ( III. 5. Александер послав Филона з листом, которий был царемъ персидским; тогды Александер писавъ листъ тими словы: „Алексан ­ дер макидонскиї і перскиї, царь над царѣ, Пору індискому царю пишу явно, абисъ готовиї билъ на битво, а если хочешь покоритися, а живот свои [52 зв.] мѣти, поклонися мнѣ і дань давай мнѣ і войска посилай 3 , где потреба будетъ; а если 4 тобѣ индияне, теди, Поре, из своей то войска виедь 4 , а я з своего, а биймося сам на самъ, а войска наши нехай на сторонѣ стоятъ; а если ти мене убиешъ, тогды всему свѣту господар будешь, а если я тебе убью, токъ же теж всему свѣту господар буду”. И Фолон (!) да Пора с тимъ писаниемъ пошовъ, и листъ од (рук. : до) Александра подалъ. Тогды Поръ листъ Александровъ прочитавши, и радовался тому непомалу, иж битися маетъ за Александромъ самъ на самъ, абовѣмъ уфал на свою силу и потужностъ, иж былъ великого тѣла и моцного; і рече Поръ до Филона: „Ти еси перски(й) воевода?” Которому рек Филон: „я естем з ласки господаря моего царя Александра Перскому царъству воевода, і урияномъ 5 , і фиником, і Людской земли, і всѣмъ восточним ста- ронамъ”. Тогды Пор до Филона рекъ: „От ныняшняго дня Александер не мает царъствоват(ь), але убитъ маетъ быти от рукъ моих, а ти, Филоня 6 , о животѣ своемъ промишляй, і буди першаном воевода, и он (от?) индиен дамъ тобѣ четвертую часть, тилко будь, Филоне, моим слугою”. Филон [53] к нему рекъ: „Я есми з ласки господаря своего перской землѣ і всему востоку воевода, а ти мнѣ четвертою часть индиїн даешъ, а мой господарь Александер, убивши тебѣ, і в твое індиин мене царемъ иоставит”. Слишавши то инъдияне, і рекли Филону: „Чему смѣло молвишь, абовѣмъ не подобает послови много молвити, толко справляти посланцѣве”. I Филон рече к нимъ: „Не дивитися тому, індияне, абовѣмъ царя Александра вѣрни ’ і слуга, и посел волниї, що хочетъ, то молвит, а нѣкого ся не боитъ”. Которой смѣлости дивилися индияне велми много. Тогды еще Поръ до него ,рекъ: „Дочку мою за тебѣ дамъ, а по смерти моей всей Індиї госпо ­ дар будетъ, тилко будъ моимъ слугою”. Тогды Филон ему рекъг „Вѣда(й) о том, Поре, іжъ от ласки господаря моего Александра увесь світъ отлучити не можетъ мене, абовѣмъ за одинъ волос царя моего увесь свѣтъ не годенъ”. [І рече Филон Пору: „Поспѣшайся скоро на бои; ждет тебе великий царъ Александер во своей зброй на великом конѣ Дучупали, то той тебе так тне, щобъ тобѣ, Поре, и флюндры опали”]. I то рекъши, и поклонився Пору, і отиде от него. И скоро Филонъ пришов да Александра, заразом Александер питав ево, яков есть чоловікъ Поръ рожаемъ, а Филон к нему рекъ: „Тѣла есть великого і моцного, а не вертни(й) 1 на коню; [поиди на него, царю, у воли твоей богъ поможет, убити его маешь”]. Тогды Александер, слишавши то і зоднувъ 1 2 [и рече, и призвалъ Бога Савоффа, мовячи: „О великій Боже, на святыхъ почивали, помощник ми буди на сего Індинскаго Пора царя, Щен Богъ Адонаи Саваофъ, сотворивый небо и землю, и вся видимая и невидимая”. И то рекши], и положився [53 зв.] спати; и заразом явився ему пророк Иеремѣя през сонъ, и рече ему: „Александер 3 макидонскиї 3 , пойди на Пора без всякого страху, а носи на собѣ той камень, коториї далемъ тобѣ во Иерусалиме 4 , на которомъ написан 5 господа бога саваофа; и маешъ его смертю дароваты, [Пора убити маешъ; у воли твоей Богъ тебѣ поможетъ, а маешъ его заколот смертною раною под лѣвую паху”. Тогда] Александер возбудившися от сна своего, и рад былъ, мислячи о сонномъ видѣнню, і взевши копие свое и вие- хал з войска своего самъ, а Поръ з своего войска, — из обои’х сторон, жеби имъ войска не помогали. 1 Пі — не верткій. 2 Пі — воздохнулъ. 3 Пі — чадо Александре. 4 Пі — во Єрусалими. 5 Пі — написано писмо. 6 Пі — побочивши. 7 Пі — оглянувся. ) 59 ( КГДИ ПОРЪ ЗА АЛЕКСАНДРОМЪ НА ГЕРЕЦЪ ВИЕХАЛЫ. ТАМЪ ЖЕ АЛЕ- КОАНДЕР ЗАБИЛ ПОРА ЦАРЯ. Ставши Александер на герцу, і визвалъ Пора индийского, и уда ­ рилися копиями; тогды копиї поломалися имъ до рукъ; и зараз до ­ били мечовъ, и поломалися имъ до рук и мечѣ. Александер, обачивши, ижъ Поръ моцниї, ударивъ коня острогами и побачивши 6 да Пора и рече ему: „Такова ли естъ присяга, Поре, ижъ войска твое при ­ ступаетъ на помочь тобѣ?” А Пор азирнулся 7 и хотѣвъ войска свое іспинити; Александер прудко до него конемъ вернуль и добивши кончера и ударивъ его под лѣвою руку, а конъ Александровъ и до смерти Нора [54] ногами убылъ. Тогды индияне, обачивши, и почали ,■бѣгати. Александер погнавъ за ними през увсе поле великое, побилъ их три тисячи тисячей и много живых поймал. А остаток 1 , спадши с коней, поклонилися Александровы, и крикнули: „Буди милостивъ, великий цару Александре”. И Александер бою казал перестати, а тѣло Порово на котчиї злоцѣстниі 1 2 взяты; и проводили да полацовъ его; царица его Тимищра до землѣ волос* простирала, жалуючи господаря своего; тогды осмь тисячь индѣйских владыкъ тѣло Порова до гробу его провадили з великимъ плачемъ и риданиемъ, и корону царьскую барзо коштовную вложили на голову его; такъ же и зо всѣмъ вой ­ скамъ своимъ Александер оплакалъ Пора и з великою честию по- х(ов)авъ его. Тогды оттворили скарбы Александру Поровы; и обачивъ таковие скарбы, котѳрихъ на семъ свѣте не видимо; барзо коштовниї рѣчѣ; і всѣ царие первиї, почавши от Адама, тихъ всѣхъ битвы от злата виписано било, дванатцатъ 3 мѣсяцей человѣческих образовъ животної и переступной немалованно 3 било от самаго злата; а при ­ вели до Александра тисячю коней Поровихъ и тисячу фризов зо всѣмъ нарядомъ убранниї; привели тисячу перед него лвов на золо ­ тихъ ретязях [54 зв.], которые на битву навчены были; и принесли сму корону Порову, барзо коштовную от акиянта каменя, и перстень 4 Поровъ; принесли ему настолнихъ майсках (sic) от самаго злата 4 сто тисячей; кубков от чистаго злата дватцатъ тисячей и три тисячи, и роговъ слонових злотам око(ва)нних дванатцать тисячей, иншихъ скарбов, которимъ и личби не било. А потомъ пришли до Александра многие царие и князи околничие 5 , и поклонилися ему до землѣ, и ца ­ ремъ его прославили индийскимъ. 1 В рук. — остакот; Пі — А велможи Їндиискїе. 2 Пі — на золотой колесницы. 3 Пі — и двананцат мѣсяцей чоловдачѳскимъ образом животно и преступно намаловано. 4 Пі — и перстен от аметиста каменя, мис настолных златых сто тысячей. 5 Пі — околичній (Б — околичвіе). 6 Заголовок Пі: „Повѣетъ о Мастридонских жонкахъ, ґдьі наипервеи з Ындии пришолъ до Мастридоніи Александер”. В сп. Б: „Сказаніе о мастридонской цариш і о поганскіхь языцехъ”. III. 6. Тогды Александер мѣшкав у Индиї два мѣсицы и царемъ поставилъ индийскимъ Антиоха, вѣрного своего воеводу. И тим оби- чаемъ Александер Индийское царьство приняли, а оттюлъ рушився зо всѣмъ войскомъ своимъ — з макидоняни, индияне и першани на Мастридонское царьство. О МАСТРИДОНСКОМЪ ЦАРЬСТВѢ, ГДЕ БИЛА ЦАРИЦА НЕВѢСТА НА ТОМЪ ЦАРЬСТВѢ I ВСѢ НЕВѢСТЫ 6 . А оттюл рушився Александер да царьства Маст(р)идонского. И усли ­ шавши то мастридонские нѣвѣсты, ижъ Александер до них притягнул 1 60 ( ,зо всѣмъ войскомъ своимъ, тогды онь послали до Александра в по ­ селство сто девицъ краснихъ и дари барзо [55] коштовниї понесли, и листъ написали тими словы: „Вѣсть нѣкоторая пришла до нас, ижъ естесь Александер макидонскиї, и перскиї, индийскиї, царь над царѣ; увесь свѣтъ узял еси, а тепер на остатку з нами хочешь битву мѣти — -иж жонами. ІІрето ж не подабаетъ тобѣ з нами битися, або ­ вѣмъ не вѣдаешь, що ти ся от нас придасть, а мудримъ не потреба з нами, бо еси ’ , Александре, нас розбиешъ, не много чести собѣ дабудешъ, а если ми тебѣ розбиемъ, великая соромота будетъ и га- ноба будетъ; прето ж просим тебѣ, не остави наше(й) прозьби, а, на ­ писавши образ своей, пришли к намъ, нехай не царьствуеть нѣхто 1 2 . А послалисмо тобѣ от золота чистаго и от каменя барзо коштовного великие скарбы, при которихъ і венецъ царицы нашей Клеопатри 8 ; послалисмо тобѣ девицъ красних сто 4 ; а просим — умилосердися над нами, великиї цару Александре, дари от нас прийми, якъ от невѣр- нихъ людей” 5 . Тогды Александер листъ ихъ принялъ и дивился красотѣ от нихъ панян 6 . 1 Пі — если. 2 Пі — нехай царствуетъ над нами вмѣсто тебе самого (і в Б). 3 Пі — Клеврѣты (Приповетка — Плитьреве); Б — Клеврети. 4 В Пі додано: „оздобныхъ вам на послугу; в Б: 100 дѣвицъ красних вам к пользѣ. 3 Пі і Б — от вѣрних служебницъ. 6 Пі — тых дивицъ; Б — тим дѣвицам подивовалися. 7 Пі і Б — царствуетъ. 3 В сп. Пі заголовок: „Повѣст о царствіи Сврѳмискомъ, яко Александер себѣ завоевалъ и звитяжилъ” (в сп. В заголовка нема). ) 61 ( III. 7. А прочитавши листъ, и зараз отписав до нихъ, такъ мо ­ вячи: „Александер макидонскиї и перский, индийскиї, царь над царѣ, мудримъ жонамъ мастридонскимъ пишу. Листъ есми вашъ принял, и писмо ваше зрозумѣв, и за дари [55 зв.] вамъ дякую, прето послал есми копие до вас, нехай царьствуют 7 вмѣсто меня. А вамъ не по- добает красних дібвацъ слати, бо смо всѣ жонатиї; вам одослал, а вы царьствуйте с покоемъ и на копие взирайте, а данъ мнѣ давайте, і войска посилайте на помочь двадцять тисячей жонъ, кгды ж маю на Мерселонское царьство пойти на Евремитра царя, не хочет ми ся ему поклонитися и покоритися”. О МЕРОИЛОНСКОМЪ ЦАРЬСТВѢ И О СМЕРТИ ЕГО О Г ЦАРЯ АЛЕКСАНДРА 3 . III. 8. Кгды Александер притягнувъ да царьства Мерсилонского, тогды царь Евремитръ, услышавши, и зобравъ войска сто тисячей и седмъ тисячей, и вишовъ противъ Александра. Александер, то услышавши, и послав тисячю тирячей войска, и казовъ Селевкушу ,утаитися в нѣкоторомъ мѣсте тѣсномъ, и (л)уговатомъ ’ . Тогды Евре- митръ з войскомъ своимъ на Александрово войско наихавъ, а Селев- кушъ его без вѣдама своимъ войскомъ стрѣтилъ его и розбилъ войско- его, и самаго живого поймалъ, и до царя Алексанъдра привелъ. Тогды Александеръ казавъ его стяти; и такъ ся сконъчало царьство. КГДЫ [56] АЛЕКСАНДЕР ЗАГНАВ ПОГАНСКИЕ ЯЗЫКИ ЗА ГОРИ СѢВЕРСКИЕ И ТАМЪ МѢШКАТИ МАЮТЪ 1 2 . 1 Пі — луговомъ; Б — в лугових тісних містах. 2 В рук.: машкати. Пі: „Повѣетъ о многихъ поганскихъ языкахъ на сѣверскогІ страннѣ, яко их Александер загналъ за горы аж до суднаго дня” (в Б заголовка нема). 3 В рук. — ситати. 4 В сп. Пі після цього слова йде пѳречислення народів, що обривається, як і в сп. П., на песиголовцях; тільки після цього йде про труби, що стоятимуть „аж до судного дня на тих горах”. В сп. Б оповідь держиться рамск сп. П, і перечи- слення народів іде також до песиголовців. ) 62 ( III. 9. Слишавши то многие поганские языки на сѣверской сторонѣ Порово убивство и мерсилонского царя Евремиттра, і велми ся убояли„ и до Сѣверских гор утѣкали. Александер за ними гонилъ аж да великихъ и высокихъ гор, а тие Сѣвери зовутся, иж оттюлъ Сѣверъ вѣтръ виходитъ. И видѣвъ Александер мѣсто велми подобно, як бы ихъ закрепити мѣвъ, аби с тихъ горъ не выходили оние поганские языки, которие тамъ забегли, [абы за тых горъ не вышли ниґдьі; в том же мѢсти ставши, поклонился Богу и рече: „О Боже Богомъ и Господи, всим видимымъ и невидимый тваремъ творче, услышы мя в час сеи; ты вси предвѣчный Богъ €[динъ, твоимъ именемъ и твоим повелѣниемъ соз- дал еси мене и подалъ еси в руки мои весь свѢт, да хвалю имя твое все ­ святое; выслухаи, Господи, прозбу мою, вели, Гослоди, сим горам изтупи- тися в едно мѣсто”. В той час двѣ горы велми великіе и высокіе в мѣста иступилися межи себе на двацять локотъ. Александер, то видѣвши, про- славил Бога], и ставши казал сипати 3 горы барзо высокие, и заси ­ пали мурами, жебы оттюлъ николи не вишли; и нарядивъ ворота промежку онихъ горъ мѣдяние, великие, и замазовъ ихъ су(н)клитом„ а того су(н)клита ни огнь не жжетъ, ни желѣзом не можетъ его добити; и тамъ поганские языки закрепил 4 ; а на тихъ ‘воротахъ поставилъ трубы барзо великие; а скоро сѣверъски ’ і вѣтеръ повѣнетъ, то оны сами трубят от вѣтру сѣверского, и тие поганские языки не смѣют виходити, боячися Александра; а скоро тие труби услы- шат, то порозумѣютъ, же Александер стоитъ з войскомъ своимъ; а тие труби стояти будутъ аж до суда страшного [56 зв.]. Тимъ языкомъ имена сутъ таковие: Гоголфи и Магофи, Анасеси и Дръваси, Фотины и Фарзини, Наиматри, Аграматри, Пѣсийголѳвы. Тие суть людие поганские языки, для великого ихъ поганства загналъ у пустие ,гори Александер и закрепил барзо модно. И оттюлъ рушився к нѣ- которимъ горамъ, которие били над морем окиянскимъ, и став там зо всѣмъ войскомъ своимъ под тими горами, а тие гори над моремъ висят, а на тихъ горах мешкают дивние люде бога. КГ(Д)И АЛЕКСАНДЕР НАШОВЪ ЛЮДЕЙ ДИВНЫХЪ ОБ ОДНОЙ ПОЗѢ И ОБ ОДНОЙ РУДЪ \ II. 32. Тогды Александер, с(т)авши под тими горами, и обачивъ людей дивнихъ з одною ногою и з одною рукою 1 2 ; тогды, смотрячи на них, барзо дивился, и сказал гори оступити войску своему и мно ­ гихъ поймали; и привели их до Александра, которих било три ти ­ сячи; и питалъ их Александер, що би то за люди, и откул всели ­ лися в тие пустие гори; а они, боячися Александра, и рекли ему: „Великиї дару Александре, для великой немочи нашей вселилися есмо в сие пустие гори, якъ видешъ нас, иж есмо калѣки, помочи тобѣ нѣяко ’ і не дамо; пусти нас, а ми повинные естьмо 3 имя твое прославляти [57], мешкаючи в тих горах”. Тогды Александер умило ­ сердився над ними и пустивъ ихъ; а они полѣзли в свои мѣста, ,і взишовши на гори и стали кликати великими голосами: „О безум- ниї и неразумниї Александре, якъ еси увесь свйтъ обходив мудро- стию своею, а нынѣ мы тебѣ, калѣки будучи, овидели и перехитрили; а в нас скарбу без числа болше тебѣ, а кожи, наши такъ тверди, иж ни однимъ 4 оружиемъ не пробиет ихъ”. Тогды Александер, по- чювши, що они говорили, і великимъ гнѣвомъ наполнилься и рекъ: „Каждая птаха от своего языка погибаетъ”. И то рекши, росказавъ войску своему оступити гори около, и казавъ пустити звѣровъ на гори, коториї називалися пардуси крилатие, а ногтѣ 5 у нихъ, якъ серпы остри велми, аж у каменъ грузнутъ 6 ; тогды налетѣвши 7 , похватали ихъ барзо много, і виносли с той гори; Александер казал з нихъ 8 кожи драти и мясо ихъ першаном инъдияномъ казалъ исти, абовѣмъ барзо било смачно; жадная звѣрина не била смацнѣй ихъ; 1 В с;:. Пі, захоплюючи скорочено кінець попереднього §, е такий наголовок «Повѣетъ о горахъ, которїе вад моремъ висятъ, а в той горѣ люде об одно(й) руцѣ и нози “ . 2 В Пі додано: „а велми низки тые люде”. В сп. Б останні слова також е, а далі йде контамінація в такому вигляді: „Тогда Александер смотря на них и по – дивовался, киваючи головою, ї рече: „Каждая птаха от своего носа гинет”. 1 то рекши велѣл пустит звѣри пардуси”. Далі йде відповідно до тексту П. 3 Пі — повинисмы. 4 Пі — ни жадним. 6 Пі — ноги. 6 Рук. — грузнухъ; Пі — улиплютъ. ’ Пі — тогди тих людей многое множество поймали оные звѣры. 3 Пі — 3 живыхъ. ) 63 ( 5. Александрія. ,и тамъ без числа скарбу в нихъ нашлы, где оны мешкали. А оттюлъ Александер три днѣ ихав и приихавъ на границы Мастридонские ’ . [ПОВЪСТЪ О МАСТРИДОНСКОЙ ЦАРЙЦИ КАНДАКЇИ, О СЫНЕХЪ ЄЯ, ЯКО ЗАВОЕВАЛЪ АЛЕКСАНДЕРЪ ЗО ВСИМИ ЗЕМЛЯМИ И ЦАРСТВАМИ ЄЯ, И ПОСЛОМЪ БЫЛЪ] 1 2 . 1 Рук. — границъ. В сп. Б далі йде: „Оттол Александер 3 дни ишол зо всѣмь войском своим, смѣючись и дивуючись тим людем, что в их много скар (sic) “ . 2 В сп. Б заголовок такий: „Сказаніе о Мастрїдонской цариці, як Александер ходил в поселство до цараци Мастридонской ї як в пещерах бил, где поганіє богї болвані в муках суть”. 3 Приповетка — Клеафила (вар. ш: Клеофила Каньдакиа); Пі — Кандакїя; Б — Кан- дукея; Лі — Клеопила Кандакїя; Д — Клеопила Кандакїа. 4 Пі — Александровъ образъ. 5 Пі — кая постасїя. 6 Пі і Б — сваха была. 7 Пі — за собою мѣлъ. s Пі — цар Кандукои. 9 Пі — Кандаврусъ. 10 В сп. Пі додано: „который был на границахъ в Єрамїи”. 11 Пі — Євагридь цар Салунски(й); Б — Евграмит цар селунский. ) 64 ( III. 10. Слишавши то царица Кондакия 3 , иж Александер при ­ тягнув з войскомъ своим на границы [57 зв.] ихъ, и послала нѣкото- рого зуграфа, майстра велми хитраго, і велѣла ему у войско Але ­ ксандрово) умешатися, Александров 4 виписати, яков есть человѣкъ 5 Александер, аби его добре знала их; и онъ рад былъ ходити в по ­ селство, где потреба; и заразомъ поихавши зуграфъ до войско Але ­ ксандрово и писав образ подобию его, и принес до царицы Кондакиї; и для того виписал его, иж часто себя посломъ чинилъ. И поста ­ вила его образ в ложницы своей и мислила, якъ би его ухвотити могла. А тая царица индискому цару Пору повинная била 6 , ижъ еи сынъ Кандикторъ Порову дочку понял 7 . Александер приближился к царьству Мастридонскому. О ЦАРЮ ОГРАМСКОМЪ И О СЫНУ КОНДАКИЇ ЦАРИЦЫ КОНДАВЛЮСУ. Слишавши то царъ ограмскиї 8 Кандавлюсъ 9 , царицы Кондакиї сынъ 10 11 , и боячися Александра, и побѣгъ из жоною и дочкою до ма ­ тери своей Кандакиї царицы у Мастридонъ. Такъ же нѣкоторш Еврагрит ” , царъ селенски’і, видевъ бѣгучего для страху Александ ­ рова, і вдаривъ войскомъ своим на него, и жону и дочку его взял і всѣ скарбы его побрал, а то Кондавлюс тилко у сту коней утѣкъ, и бегучи трафилъ на сторожю Александрову; тогды сторожа Але ­ ксандрова поймала его, и привели его до Александра. Слишавши то Александер, [58] ижъ поймали Кандавлюся, сына Кандакий царицы, и Александер утаился, же бы его не знали царемъ, а велѣвъ себе ,назвати Антиохом, а на своемъ мѣсцу посадилъ Антиоха царемъ. Александер, якъ нѣкоториі велможа, перед Онтиохомъ стоял; а все хотячи самъ собою сходити Мастридонские царьство, Антиоху рече: „Пошли мене, цару Александре, Кондавлюса перед себя привести и о всѣмъ ти его пита(й) 1 , а мнѣ его дай стеречи” 1 2 . И такъ Антиохъ казав Александру Кандавлюса привести. Александер привел его пе ­ ред Онтиоха, которого Антиохъ питал, сидячи на столицы 3 Але ­ ксандровой, и питалъ его: „Откул еси бѣгъ, Кандавлюсе, ижъ еси упал у руки старожи?” И Кандавлюсъ к нему рече: „От страха твоего бѣгъ есми, цару, до матки моей Кандакиї царацы в Мастри- донъ; и Еврогрит 4 селунскиї царь сусѣд мої повстал на меня и роз- билъ мене, і все имѣние мое побрал, и жону, и дочку мою взялъ, а я, великиї цару, самъ у сту коней утѣкъ, и на твою старожю на ­ бѣгъ есми; а они мене поймавши, до тебя привели, [и твоя 5 , царю, пригода на мнѣ стала: от злого чолов’б ’ ка яко от волка отбѣглъ, да тра ­ фил на медведя], за которимъ будь милостивъ, а помъстися крывди моей”. И Онтиохъ к нему рече: „Если не мене 6 трафилъ [58 зв.] есиї, теди я жону твою, и дочку отищу, и верну тебѣ, и все имѣние твое, а мене гостя и приятеля у себя сподѣвайся”. И то рекши, Анътиох призвав к собѣ Александра и рече во слухъ перед всѣми: „Онтиоше 7 , войска… килко тисяч, а иди с Кандавлюсомъ на Вврагрита, селун- ского царя, а если не верне з ласкою Кондавлюсову жону и дочку его, и все имѣние его, тогды приведи его ко мнѣ “ . И велѣвъ ему тимъ обичеемъ говорити: „Александер, царь над царѣ, уже увесь світъ приняв, и до тебя прышов есми, и росказую — поклонися мнѣ, и данъ принеси ко мнѣ, и Кондавлюсову жону и дочку верни з лас ­ кою, и зо всѣмъ имѣниемъ его, а если того не вчинишъ, тогды смер ­ тию лихою умроти маешъ” 8 . 1 В ориг.: вита. Пі — и о всѣмъ его испытай. 3 II t — стерегти. 3 Пі — на Александровомъ мѣстци. 4 Пі — Ѳврадъ. 3 В — такая то, великий царю, на мнѣ ся пригода пополнила злочасного чоло ­ віка, иж бѣгль от волка, трафил на медведя. 6 Б і Пі — Колиж еси трафил на мене. 7 Пі — Антїоше, воєводо мои, возми войска и поиди с Кандаврусомъ на Еврида. Сп. Б — А(н)тиошѳ воєводо, возми войска, пойди с Кавдавлусом на Евграфа Селун- ского цара. 3 Після цього йде пропуск од кінця розділу 10 до того місця розділу 11, де говориться про заходи Евагрида. ) 65 ( III. 11. Тогды услышавши то Еврагрить, и послалъ сторожу свою, аби ся вѣдали, если много войска Александрова; и видели тилко одну сторожу Александрову, а потаємного войска не видели, и рекли, пришедши: „Мало войска Александрова”. И Еврагритъ тому рад былъ ,и хватился на войско Александрово скоро барзо, а хитрости Але ­ ксандрово! не зналъ. И Александер потаенное войско из лугу вивелъ і на Еврагрита царя вдарив, и розбилъ ажъ до конца войско его. Еврагритъ страху Александрова убоявшися и пробѣл самъ [59] себя мечемъ своимъ и умре. Александер, пришедши до города его, жону и дочку Кандавлюсову взялъ, и спустошивши землю Еврагритову, и пошов з войскомъ своимъ да Антиоха Александеръ с Кандавлюсомъ, и поклонилися Антиоху. Антиох, сидячи на столицы царьской, и рече Кандавлюсу: „Возми все свое имѣние, и пойди до матери своей Кан- дакиї царицы”. И Кандавлюсъ к нему рече: „О велики! цару Але ­ ксандре, всю прозбу мою учинил еси, учини жъ еще хотѣніе мое, пошли, цару велики!, со мною сего великаго воеводу своего Антиоха, да матери моей Кандаки! царицы в поселъство, абовѣмъ онъ всю землю твою учинил, и всѣ потреби твої справить у матери моєї, и дани всѣ отберет 1 , бо Антиохъ воевода твої велми мудриї, або ­ вѣмъ видѣвъ есмо его на битвѣ велми рыцаря смѣлого и милосердного, [которїи жену и дочку мою от рукъ Евгаритовыхъ избавилъ; имѢи мнѣ вѣру, царю Александре, же жедного зла оному послу не сотворить мати моя; знаю, же честно и вдячне пріиметъ, яко розкажу матери свое-и по достоянію о всей пригоди СВОЗИ, ЩО ЄСИ, царю, мене и жену и дочку от рукъ Евхаритовыхъ вызволилъ; разумѣю, же поклонится тебѣ мати моя, великій царю, и вся царствїя наша под власть твою поддастся и дани тебе дамо”. Потомь Антіохъ рече до Кандавруса: „Не бойся, Кондаврусе; ніякого Зла не будетъ тебѣ от мене, ни женѣ, ни дочцѢ тво^й; и пущу васъ жи ­ выхъ с почестію до матери тво^и и посла своего пошлю з с тобою, ве ­ ликаго воеводу Антіоха, которїи жену и дочку отніялъ от рукъ Евгари- товыхъ; а все по достоянію розкажи матери своей, що ся тебѣ прилучило от Евгарида и от мене, Александра”] 1 2 . Потомъ Антиохъ рече до Але-, ксандра: „Пойди, Антиоше воевода, да сестры моєї Кандаки! царицы в посе(л)ство в Мастридонское царьство со сином еѣ Кандавлюсомъ”. [Потомь Антіохъ пиръ великій вчинилъ и чествовал Кандавруса]. И рече ему такъ: „Александер, царь над царѣ, мовил тобѣ такъ, ижъ стоит на границы земли твоей и дани от тебя ждетъ, а если дани до мене не пришлетъ, тогды зо всѣмъ войском своимъ у твою землю пойду”. Александеръ, перед нимъ стоя, [59 зв.] рече: „О великиї цару Але­ ксандре, листъ до царя напиши”. И Канъдавлюс, стоячи, рече: „Не подабаетъ, цару, да матери моей писати, если таковиї чоловйкъ и мужъ посломъ идетъ; якъ ты справитъ, такъ и онъ”. [А самъ царъ Алекэандеръ поѣхав за нимъ в посдлствѢ вмѣсто Анті ’ оха и листъ написалъ Антіохъ до царадци Кондакі’и таковымь обычаемъ: „Радоватися! 1 В ориг.: „отверет “ . 2 В сп. Б таких вставок чи власне вільних переказів нема, а оповідь ближче держиться П. ) 66 ( ,Тебѣ пишу, царице Кондакїе, из сынами твоими; ознаймую тебѣ, жемъ я, царъ Александеръ Макидонскіи, по милости Божеи Бога Савоофа, цар царемъ на всю землю от востока до запада и на вси концы розныхъ язы ­ ковъ. Слышала §си, царице, о мнѣ, ижъ Пора царя силнаго убилемъ за (•го непокору. И тутъ на границы Мастридонскаго царства пришолемъ 30 всима силами войска модго и послалемъ до тебе вѣрнаго и хоробраго ве ­ ликаго воеводу своего Антіоха и з сыномъ твоимъ Кандаврусемъ во по ­ селство, котораго от рукъ и неволи Евгарида, сумежника твоего, отнялъ и животъ его даровалъ. Буди жъ тебѣ вѣдомо, царице, если миру хощеши, да поклонитися мнѣ и дани будешь давать, которыхъ сорокъ лѣтъ не давала, то сама с покоемъ живи и царствуй; а ежели не хощешъ покори ­ тися и дани мнѣ давати, заразъ вѣрнаго моего воеводу посла до мене отсылай… самаго со всѣми сила(ми) сподивай ся мене до себе “ . Тотъ листъ написавши, Антіохъ подалъ Александру и рече Антіохъ до Але ­ ксандра: „Такъ мовъ, Антіоше, за тымъ листомъ до Кандукїеи: Алексан ­ деръ цар Макидонскіи по милости Бога Саваофа цар над цари от востока до запада, и всему свЙту господаръ, тебѣ царици Кандукі ’ еи: Радоватися! Затымъ и с покоемъ жыти “ . То рекши, отпустилъ ихъ Антіохъ, Кона- давруса со Александромъ] 1 . И поклонилися Антиоху до земли. Антиохъ казал принести дари коштовниї, якъ цару, и даровал Кандавлюс(а), и доровавши из честию отпустихъ ихъ от себя [до Мастридоніи]. 1 В сп. Б тут подібного поширення, як в Пі, нема, а оповідь держиться рамців сп. П і текста Новаковича. 2 В ориг.: саковаго. 3 В сп. Б додано: „для любви ради такой цѣловались и присягу вчинили един другому”. ) 67 ( КГДИ АЛЕКСАНДЕР СЕБЯ ПОСЛОМЪ УЧИНИВ ДО КОНДАКИЇ ЦАРИЦЫ МАСТРИДОНСКОЇ. III. 12. Тогды Александер и Кандавлюс обадва пошли до Мастри- донского царьства. И Кандавлюсъ Александровы рекъ: „Заправды, Антиоше, яко на всем свт&тѣ таковаго 1 2 чоловіка подобнаго тебѣ (не видѣвъ)”. Александер к нему рече: „Вѣр ми, царю Кандавлюсе, ижъ много есть людей старших, нѣжли я, у царя моего Александра; Филонъ — воевода, а я меншиї слуга Антиох”. И Кандавлюсъ к нему рече: „Я тих видѣв на сей битвы, але ты лѣпшей всѣхъ, потужний билъ, и милосердний до людей, абовѣмъ достоинъ еси бити всему сішту царемъ”. Александер почал себѣ мишляти, если не догадается Кандавлюсъ, ижъ онъ Александер, и рече ему Александер: „Если нам що трафится в той дорозѣ [60], не видай ти мене, Кандавлюсе”. И рекъ ему Кандавлюс: „Антиоше, любимиї мої товарыщу, смерть собѣ за животъ прийіму, и тебя не оставлю” 3 . И такъ идучи, обадва дошли нѣкоторой гори и печери великої, где били елинские боги во ,мукахъ, коториї називалися богами на семъ свйтє . Александер да Кондовлюса рече: „Спитатись и пойти в печеру тую хочу”. И рече ему Кандавлюс: „О великиї мої Антиоше воєвода, коли хочешъ увѣ ­ рити, що есть в той печерѣ, теди немного уступивши, обачиш 1 дива много, але ознаймую тобѣ, далей хто поступит в тую печеру, той оттюл не вийдетъ”. Александер рече Кандавлюсу: „Товаришу мой, токава лих (sic) вѣра твоя ко мнѣ, ижъ не хочешъ зо мною в пещеру ити?” Кандавлюс рече ему: „Антиоше, если ти в печеру пойдешъ, не будет тобѣ- никокого зла, абовѣмъ великиї маешъ разумъ и щастя маешъ великого царя Александра, бо смѣло хочешъ вступити в тую печеру, если бимъ вѣдалъ тамъ пойти умерти, нежли би одинъ волос от волос главы твоєї згинути мѣлъ”. Которому рекъ Александер: „Кандавлюсу, прошу тебѣ, товарищу мої милый, пожди меня тутъ, а я пойду в тую печеру, тилко скажи дорогу”. И указав ему Канъ- давлюс дорогу. [Кандаврусъ со женою и дочкою своею с плачемъ гово ­ рили до него: „Любимый нашъ Антіоше, воєводо сильный, не иди тамо у тую подземность, бо не можешь оттоля выйти”. И много плачуще, его втишали и унимали. Рече к нимъ Александеръ: „Аще Богъ возхощеть, то явить мнѣ, що ся тамъ дѣеть, и здрава и цѣла мя оттоля вынесеть за помощію Бога Саваофа; бо я из своимь великимъ царемъ Александромъ весъ свѣтъ сходилъ, и до мора пришлисмо, и рознїе языки поганскіе повоевалисмо, и край свѣта былисмо, а теперъ за помощію божію пойду у тую тму и подземность глубокую. Аще буду живъ, то вы мене третяго дня оттоль чекайте”] 1 2 3 * . 1 В ориг.: обачив. 2 В сп. Б поширення, як в Пі, нема, а без окремого заголовка ведеться оповідь відповідно до сп. П. 3 Б — Раклия ї Колона. ) 68 ( КГДИ АЛЕКСАНДЕР ДО ПЕЧЕРИ ПОШОВ’Ь, ГДЕ МУЧИЛИСЯ ЦАРѢ, КОТО ­ РИЙ НАЗИВАЛИСЯ ЕЛИНСКИМИ БОГИ. [60 зв.]. Тогды Александер прощався с Кандавлюсом, и пошовъ до печери, и молився господу богу Саваофу, и скоро вступилъ в пе ­ черу, тогды обачивъ дивнихъ людей, звѣрообразни ’ і и велми страшниї показовались ему. Александер ихъ не мало не боявся, и поступил далей у печеру, и обачивъ тамъ Крисѣ и Ермосека 8 , которие нази ­ валися елинскими боги. Тихъ Александеръ видѣчи, дивився непомалу, и приступивши до єдиного и рече: „О дивние чоловпцы, що есте за люде?” А они реклы: „О великиї цару Александре, ми били царие земниї, якъ и ти тепер, Александре, але за гордостъ и подношение наше, ижъ есмо називалися елинскими (боги), и возгнѣвался на нас господь богъ небесниї, и звязал нас великими оковами, и укинулъ нас у сию печеру, где д?/ши наше маютъ до концания вѣка бити”. ,Александер к нему рекъ: „О звѣрообразни ’ і людне, що естъ…?” 1 „Тие то сутъ людей, ижъ не мислили тие на семъ свйт Ѣ мешкаючи”. И Александер к нему рекъ: „Якъ бихъ тя видѣвъ где, чоловіче, пред тимъ бивал?” И онъ к нему рекъ: „Ходивъ есми [61] кались на дивниї людей, где бивал. И тиї тамъ дивние люди розбили мене, и тамъ на столпѣ образ мої”. И рече к нему Александер: „Якъ имя тобѣ есть?” Рекъ ему ониї человѣкъ: „Я есми Сосхонос индиискиі царь, бывал есми всему евтьту царъ от востока и да запода, и под ­ несся есми великою пихою, и хатѣвъ есми на краї св/ьта вѣдати, и билъ тамъ на востоку; тогды всталы на меня дивние люде, и все войско мое розбили, и мене самаго на том полю убили; тогды ангели лютие душу мою звязавши, и в сюю печеру вкинули, и туть маю 2 мучитися за мое великое безумне и возношение”. Тогды Александер, вислухавши, и пошов далей и обачивъ Дария, тестя своего, и ди ­ вился тому барзо; которому рекъ Дариї, обачивши: „О премудриі и славниї во чоловйц Ѣ х сыну мої Александре, чи й ти з нами осу- женъ бити маешъ, пришевъ еси до сих мукъ?” Александер к нему рекъ: „Не з вами пришовъ есми тутъ бити, але пришовъ есми тилко вас навидати 3 , а навидивши, хочу знову от вас пойти”. Дариї к нему з великимъ плачем мовилъ: „О премудриі и великиї цару Александре, пожды еще, скажу тобѣ дивние и чюдние справы, а на ­ перед ознаймою тобѣ, сыну мою щіе), ижъ Кандакия Мастрадонская царица писала образ твой, [61 зв.] а скоро да неї при ’ ідешъ, познати тя маетъ по образу твоему; але не бойся, сыну мої, пойди, поможет тобѣ господь богъ Саваофъ, и оборонит тебя от рукъ еѣ “ . А потом Дариї велми плакалъ и рече ему: „Сыну мої Александре, питає тебе, якъ тамъ Перское царьство стоит и якую дочка моя маетъ любовъ с тобою?” И Александер к нему рече: „Персида з макидоняни с по ­ коемъ царьствуетъ, у великомъ покою стоитъ межи всѣхъ 4 царьствъ земскихъ, якъ кринъ цвѣтетъ, а дочка твоя Роксанна зо мною добре живетъ, якъ райская рожа квѣтнетъ межи всѣхъ земских царьствъ”. Слишавши то царь Дариї, и велми жалосно плакал, и рече ему: „Пойди, сыну мої, обачишъ индийскаго царя Пора и Реклея”. Тогды Александер, поступивши далей, и обачивъ Пора такъ же звязанного ланцугами желѣзными. И рече ему Александер: „О великиї цару Поре, якъ ровнялся еси богу небесному ровен бити; нынѣ якъ не- гуршиї (sic) человѣкъ теперъ”. И рече ему Поръ: „Александре, всѣ терпѣти маютъ, коториї земскою славою и силою подносятца 5 , ————————————– й —- ————- —————————————- 1 Місце зіпсовано. 2 В ориг.: маютъ. 3 В ориг.: невидети. 4 В ориг.: свѣхъ. 6 В ориг.: поднесятца. ) 69 ( ,прето ж и ти, Александре, не подносися пихою, абы с нами не билъ осужденниї; а прошу тебе, пойди от насъ с покоемъ, а жалуй ца ­ рицу мою Клѣврету [62], якъ матку свою”. Александер к нему рече: „Не фрасуйся ти, умерлий”. И то рекши, Александер пошов от них с печери; а скоро вийшовши с печери, знашов Кадавлюса, коториї его чекаючи, горко плакал, умишляючи, ижъ не вийдетъ с печери тоѣ. А Кандавлюс скоро обачивъ Александра, великої радости напол ­ нился и рече ему: „Чему в сей печеры такъ давно мешкал еси за ­ правды, Антиоше? Великое щастя маешъ, ижъ с той печери вишовъ еси в цѣлости. А повѣж ми, що еси видѣвъ тамъ?” И онъ ему повѣвъ все, що ся дѣяло тамъ. III. 13. И шли 1 обадва да Кандакиї царицы. Тогды Кандакия ца ­ рица, слышавши о приходу сына своего Кандавлюса и велми рада тому била; а скоро сынъ еѣ пришовъ, и посел Алексанъровъ з ним, тогды царица, уставши з мѣсца своего, и далеко ихъ стрѣтила, або ­ вѣмъ слишали, ижъ Александер сына еѣ оборонилъ. Тогды царица великої радости наполненна била и питала его, що ся ему пригодило в дорозѣ. И Кандавлюс все росказал, шо ся над нимъ дѣяло. И вземъши Кандавлюс Александра за руку, и привел его к матере своєї и рече: „Матко моя, сей Антиохъ, посел Александровъ, той мнѣ живот да ­ ровал, жону мою и дочку мою от Еврагрита царя от нас еси 1 2 , и все имѣние [62 зв.] мое вернул, прето, матка моя, вомѣсто сына своего прими, абовѣмъ болшиї есть Александра и от всѣхъ слухъ (sic) его”. Слишавши царіща Кандакия и рекла: „Добре, ижъ пришов еси ко мнѣ от великаго паря Александра в поселствѣ”. И дивовалася красотѣ лица его, и рекла ему: „Трех сыновъ мают, а от сего часу ти мнѣ четверти! бѵд(ь) “ . Александер, ставши, поселство правил; [далъ листъ яй, царице Кандукее, (и рече): „Царъ мой Александеръ Макидон- скій през мене, Антіоха, казалъ тебѣ радоватися много; да если хощешъ у покою жити з нимъ, дани казалъ давати, которыхъ яси сорокъ лѣтъ не довала. А ясли не хощешъ, заразъ мене отсылай до господара моего великаго царя Александра; то самаго яго сподивайся до себе со всими Макидоняны “ ] 3 . А Кандакия царица дамислилася, мовячи: „Се заправди самиї Александер” 4 . И рекла ему: „Хотѣла бихъ, Аніпоше, абис 5 6 з синами моими царьствовал, да Александра южъ не ходилъ”. 1 Пі — поѣхали. 2 Повинно бути: отнялъ есть. 3 В сп. Б поширення нема, а відповідно йде до сп. П. 4 В сп. Б 3 як і в Новаковича: „I ухвативши его за вїю Ї любезно его цѣло ­ вала ї рекла ему”. 6 В ориг.: абас. ) 70 ( ,КГДИ КАНДАКИЯ ИДРИЦА ПОВЕЛА АЛЕКСАНДРА ДО СКАРБЫ И ДО ОБРАЗА Е(ГО)А И потомъ рекла ему: „Пойди в царьские скарбы а огляди, що маю послати великому цару Александру”. И взявши 1 2 его за руку, привела в царьские скарби и (п)оказала ему незличьние скарбы, а па ­ томъ привела его в ложницу свою и на образъ его сматрѣла, и рекла ему: „Що, Антиоше, дорогшого видѣлъ еси в полацахъ моихъ? А образ тотъ знаешъ, хто есть? Тогды Александер злякалъся, и рекъ царицы: „Мнѣ имя есть Антиохъ, верниї слуга Александровъ”. Царица к нему рекла Александру: „Тебѣ в рукахъ своихъ маю; а ес(л)и мнѣ не вер(и)шъ, [63] посматри на образ своей 3 , кому подобенъ есть?” Александер хо ­ тѣвъ образ свой змѣнити и рекъ да царицы: „Заправды природи- лемъся к нему, и за то мя любитъ госпадар мой царь Александеръ, и многие ми люди кланяются вмѣсто господаря моего царя Александра”. И рекла ему царица: „Заправди ти еси сами! Александеръ; у т же я нынѣ всему свпту царица, гды ж тебѣ в руках своихъ маю, а вѣ ­ дай о томъ, Александре, ижъ по воле пришов еси, але отсюлъ южъ не видешъ”. Александер помислявши и хотѣвъ царицу ухватити и с полацов скинути, и тамъ грозно сматрѣл на нея; царица то дообачивши, и розмишляла, ижъ зменився образ его, и грозно на неѣ позираючи. И розмишляв собѣ Александер, приступивши к ней, и взявъ еѣ за руку, и рече еѣ: „Не маешъ, царица, отсюлъ вийти, аж тебѣ убью, и вишовши с покою твоего, садна твои обидва убью, и самъ з ними чесно умру”. Царица то слишавши, и веселимъ сер- цемъ приступила к нему и рекла велми радосно: „О великиї цару Александре, садну мой, господарю, не тужи ани мисль собѣ жадного от меня зла, и (с)мерти от меня не будетъ, абовѣмъ я тебѣ не мишлю никому объявити, а ни 3а сином своимъ казати, але многими дары почтити маю и до войска твоего отпущу [63 зв..] тебе, и с честю ве ­ ликою, нестъ бо вѣмъ годено мнѣ такаваго чоловпка загубити, а если бихъ тебе, великиї цару, убила, а хто би тому свйту защитник был? [Глава бо твоя и животъ весь свѣтъ держитъ. Не подобаетъ мнѣ, царю, всему свѣту головы отсѣщати; але хощу тебе за сына мѣть себѣ. Да о всѣмъ не печаленъ буди, великій царю Александре] 4 . И такъ разумѣю, иж 4а не е(с)тъ увесь свптъ годенъ на земли… прето ж, Александре, самъ посломъ не вчини себя, бо не вѣдаешъ, що ся тобѣ пригодитъ”. 1 В сп. Б і Пі заголовка нема. 2 В ориг.: звявши. 3 Пі — посмотри на образъ свой. За В ориг.; на. 4 Поширення сп. Пі є й в сп. Б; зіпсована фраза сп. П зараз за поширенням Пі, передається в сп. Б так: „однак же увесь свѣтъ не встоитъ за единъ волосъ твой от голови”. 4а В ориг.: их. ) 71 ( ,Александер то слышавши, и поклонился еї до земли и рекъ еї „Нынѣ, царице, будетъ мнѣ матка 1 2 вомѣсто Алимпиї царицы Филиповы”. 1 В ориг.: рукъ. Пі — -и рече до неи; Б — и рече Александер до царици. 2 Пі — за матку. 3 Сп. Б і Пі також Дорифъ (Приповетка, вар. ш: Дорифу). 4 Б — не желаетъ. 6 Пі — отсюля живий не выйдетъ; Б — отсюл вийти не можетъ. 6 Пі — нарекалъ. 7 Пі — каравши. 8 Пі — конечне хощетъ его забити. ) 72 ( III. 14. А Кандакия, его взявши, вивела с полацов еѣ царьскихъ. И в той час пришов еѣ сына Дарифъ от Александровихъ сторожей побитъ былъ; тилко самъ ледво утѣкъ; и услишавши то Дарифъ 3 . ижъ Александровъ посел есть Антиохъ от матки его Кандакий ца ­ рицы, и хотѣвъ Александра забиты, розумѣючи, иж то есть Антиохъ. А Кандакия то услышавши, и рекла сыну своему Дорифу: „Не подобаетъ тобѣ Александрова посла убити Антиоха. Александер бо- вѣмъ брата твоего от великого зла вибавил, и жону и дочку его отнялъ, і все имѣние его вернулъ, и живаго ко мнѣ с честию отпу ­ стилъ, и посла да нас прислалъ любимаго своего Антиоха воеводу, просячи от нас покою и даны от нас жадаючи 4 . Лѣпше бовѣмъ, сыну, тобѣ самому умерти, нежли Александрова посла убити”. [64]. До- рифъ к ней рекъ: „Ти мнѣ одного чоловіка Александрова не хочетъ дати убити, а онъ моих килко тисячь людей побилъ, и тестя моего индийскаго царя Пора убилъ; прето о том матка моя вѣдай, ижъ Антиохъ отселъ 5 не видет живѣ”. Слышавши то Кандавлюсова жона и зараз сказала Кандавлюсовы, ижъ Дорифъ товарыща его лю(би)маго Антиоха убити хочетъ. Кандавлюс то слышавши и зараз побѣгъ до матери своей, и застав Дарифа з голимъ мечемъ, а хотѣлъ Александра убити, которого матка одержала, рвучися о голиї мечь. Тогды при- падши Кандавлюс, отнял у Дорифа мечь и хотѣвъ его самаго убити, и много напоминал 6 , мовячи: „О непотребниї чоловіче, если ся ка ­ жешь дужимъ бити, пойди у войско и уби(й) его, абовѣмъ коли возметъ мечь свой, тогды еднимъ замахомъ такихъ сто убиетъ, ижъ я и ти не можемъ постояти перед силою его “ . И Кандакия царица много напоминала 7 сына своего. Александер стоялъ покорне, ничего ни мовячи. Й взявши царица Александра за руку, вивела его с полацов на двор. Александер обачивъ, ижъ Доривъ хочет 8 его убити, и за ­ разом взялъ мечь свої в руки свои и рече Дорифу: „Вижу тя, иж мене хочешь убити, прето ж [64 зв.] вѣдай о том, ижъ (рук.: ихъ) смерть моя первѣя уморитъ тебѣ самаго, абовѣмъ не (рук.: на) такъ макиданяном смерть страшна, якъ вамъ; а если нынѣ посла Александрово убити маешъ, в томъ цару моему не великую кривду учинишь, а господарь ,великий царъ Александер на помсту 1 приїдеть, где би ся скрити маешъ пред нимъ; вѣда(й) о томъ, иж во утробе матернѣ укритися не можетъ; а если би вѣдал господарь мой о томъ, ижъ Кандакия царица послы убиваетъ, не мене б (рук.: л) тут славъ, але самъ би своею головою со всѣмъ войском 1 2 своимъ пришовъ в твоей поселство”. А Кандакия царица и сынъ 3 еѣ Кандиктор и Кандавлюсъ [ко Але ­ ксандру говорили: „О мудрїи и премудрїа, и славнїи, сердечный, и страхо язычный покрываетъ мудрость 1 ‘. Тогды Кандукі ’ яя царица и сынь ея Кан- даврусъ и Карторъ, похвативши Александра за выю, облобызаючи его и цЪлуючи], з великую прозьбою и зеднали 4 Александра з Дорифомъ, а потом его 5 отпустили и барзо коштовними подаркими даровали. И рекла Кандакия тихимъ гласомъ: „Отнеси, Александре, дочцѣ моей 6 Роксаннѣ перстень”. [Потомъ другій дала ему перстенъ] що- тирми 7 камени хитростю матницъкою 8 уроблениї; и дала ему ору- жие от Ксанефы гвоздия 9 урублена аспидової кожѣ 10 11 ; [даровала ему фарижъ, бѣлымъ арпагинскимъ беркомелскимъ седломъ осѣдланна, Фра- гинской странны; дала ему шоломъ орол орлу на персяхъ сидячи, слова пишутъ], и инъшихъ скарбовъ бес числа надавала ему, и з великою честю отпустила его, и дани ему дала, которихъ даниї Александер не хотѣв взяти; а Кандакия ему рекла: „Если дани не возмешъ, тогды тебя познают, ижъ еси Александер”. И то рекши, велми силно [65] заплакала, и мовила: „Пойди з богомъ, а з нами примиръе возми”. А расказала своимъ сыномъ Кандавлюсу и Кандикштору и Дорафу отправодити до сторожи его. 1 В ориг.: полѣту. Пі — на помсту. 2 Пі — со всими силами. 3 Пі — сынове. 4 Пі — змирили. 6 Рук : еѣ. Пі — его во евояси. 6 П1 — женѣ своей. 7 Пі — с чотирма. 3 Пі — магнитскою. 9 Пі — от сконефа гвозда. 10 Пі — уробленнаго на аспидовой кожы. 11 В сп. Б заголовка нема. ) 73 ( КГДЫ АЛЕКСАНДЕР С ПОСЕЛСТВА ПРИШОВЪ ОТ КАНДАКИЇ ЦАРИЦЫ 11 . Тогды Александер пришов с поселства от Кандакиї царицы мастридонской; тогды велможи стрѣтили его и велми радосниї били. Александер Кондовлюсу рекъ: „Вѣда(й) о томъ, Кандавлюсе, ижъ са- миї Александер есть”. А они то слышавши, рекли: „Если ти Але ­ ксандер, тогды ми всѣ помремъ от тебе”. А Олександер к нимъ рекъ: „Не бойтеся мене, я вамъ живот дарую и з великую честю отпущаю вас”. И честовах ихъ, великими дары надарив, и дари ихъ вернулъ, и отпустивъ ихъ до матери Кандакиї царицы. ,III. 15. Тамъ жа (sic) Александра стрѣтили великиї воєводи Пто ­ лемей, и Анътиохъ, и Филон рекли ему: „Чаму, господарю, животомъ своим хочешъ увесь свдатъ заметати, и непочесно маешъ в чюжихъ землях умерти, и нас всѣх в поганскихъ руках оставити?” Алексан ­ дер, тѣшачи ихъ, великое 1 учинив веселие, и всѣмъ повѣдал, що ся ему трафило в той дорозѣ у Кандакиї царицы. И пиръ великиї вчинивъ войску своему, [и такъ веселилися много. Потомъ спочивалъ с покоемъ през всю тую ночь и на завтрей таки принялъ вси царства земскіе в(с)его свѣта, которимъ нѣсть конца на вѣки вѣковъ аминъ] 1 2 . 1 В ориг.: великою. 2 В сп. Б це розширення виглядає ось як: „ї так с упокоєм спал тую нощъ от радо ­ сти великой, что ввесь подсолнечное звоевал ї принял всю земние царства. Тако скон- чаль Александер свою воинскую справу, звоевал от востока до запада таким образом”. 3 В сп. Б заголовок такий: „Сказаніе о смерти Александровой”. 4 Пі — роздилилъ; Б — дѣлил. 6 Пі — красную и сладкую Египетскую землю; Б — Фтоломею далъ красную землю Ї сладкую Египетъ и їерусалим. 6 В сп. Б нема заголовка й останньої фрази перед ним. 7 П” — от травнаго. ) 74 ( [ПОВЪСТЪ И ПРОРОЧЕСТВО О СМЕРТИ АЛЕКСАНДРОВОЙ, И ЯКО ОТШЕДЪ ОТ АМАСТРИДОНЇИ ДО ПЕРСЪДЫ, ЖЕНЫ СВОЕЙ РОКСАННЫ Ц4РЙЦИ, 30 ВСИМЪ ВОЙСКОМЪ СВОИМЪ И ЯКО Р03Д(ѢЛ)ИЛЬ ЦАРСТВА ВСИ ВЕЛМО- ЖАМЪ СВОИМЪ] 3 . III. 16. А назадъ трее (?) рушився з войскомъ своимъ [65 зв.] до Перского царьства до жены своей Рокъсанны царицы, и барзо вели ­ кие тамъ радости вчинивъ, и земские царьства всѣ ведлугъ порядку росправил 4 . Антиоху далъ Индийско царьство; Филону дал Перекое царьство и Ливия и Киликию. Птоломею далъ красную 5 землю Иеру- салимъ, Египетъ, и Полестину всю, Межиречее, Фичийскиї островъ. Селевкушу далъ Римское царьство; и все ведлугъ обичия розделив, а з Роксанною царицою своею рокъ (рук.: рекъ) мешкавъ з великою радостю; а оттюлъ Александер потягнул зо всѣмъ во(й)ском своимъ; которое било и дворѣ его, до великого Вавилону, такъ же исходивъ Мастридонское царьство и все ведлугъ обичаю росправил. КГДИ АЛЕКСАНДРУ ЯВИВСЯ ПРОРОКЪ ИЕРЕМЪЯ ВО СНѢ, 03НАЙ.Ѵ1УЮЧИ ЕМУ КОНЕЦЪ ВѢКА 6 . III. 17. Той ж ночи явився Александру пророкъ Иеремѣя во снѣ и рекъ ему: „Пойди, Александре, на уреченъное мѣсто до великаго Вовилону, абовѣмъ уже число литъ твоихъ сходитъ, вже тобѣ земля роступится маетъ, отку г л еси вийшовъ, абовѣмъ земля еси, в землю пойдешь; а вѣдай о томъ, ижъ отчизни своей не узриш, а от слуги своего маешъ умерти, от потравного 7 яду; прето що-нарѣхлѣ’і иди ,до Во(вй)лона ’ и тамъ земские царьства росправъ 1 2 [66] ведлугъ оби- чая, и землю упокої”. 1 Пі — у Вавилонъ. 2 ГІі — роздилишъ. 3 В ориг.: слуга. Пі — слова. 4 В ориг.: разумѣешь. Пі — розумѣется. 5 Пі — коли. 6 В — розлучит. ) 75 ( III. 18. Тогды Александер от сна своего возбудившися, и у великиї страхъ упалъ, мишлячи о сонномъ видѣни ’ і и смерти своєї, и велми силно плакалъ, сидячи на лужку своемъ; тогды пришли к нему Фи ­ лонъ, и Птоломей, и Антиохъ, и нашли его плачющагося, и серце его великою жалостю обнято било, [яко якїй корабль глубинами мор ­ скими обятъ от волны обуреваетъ; также Александеръ у многіе и великіе мысли гналъ, страшно сонно видѣніе помышлялъ, и на постели лежачи плакалъ]; тогды велможи, видячи его смутного и жалосного, и зара ­ зом царьские кароны поскидали з голов своих и землею главы свои покрывали, и до Александра з великимъ плачемъ мовяли: „О великиї цару Александре, чему радость мѣшаешь у великую жалость”. Тогды Александер ставъ повѣдати сонъ свой, а они слишавши дивние слова 3 его о сонномъ видѣніи, устрашилися велми; такъ же они видячи господаря своего смутного, и хотѣли еше потѣшити, и мовяли до него велми потѣшними словы: „О великиї цару Александре, намъ такъ ся сонъ разумѣетъ 4 , ижъ от многого спання, и от великої мисли страх великиї на кождого чоловіка приходитъ, и мозокъ головниї розжи- гается; тиди о томъ, цару, не тужи”. А Олександер, то слышавши, и рече: „Слава тобѣ господи, иж есиї чудний, и дивниї, непостижими(й), и неопи- санниї, и недовѣдомый, и неислидованъне, все от небития во битие при ­ велъ [66 зв.] еси, но(не) яко я, господи,хочу, але якъ ти мнѣ позволишь”. III. 19. И то рекшиї, знову до воєвод своих рекъ: „Если 5 мене смерть постигнетъ, хто будетъ память мою по смерти чинити, гды ся душа с тѣломъ ростанетъ?” 6 . III. 20. И то рекши, Александер зараз поихавъ до Вовилону. От того часу завше смерть свою споминал и смутенъ бивалъ, а скоро приихавъ на великое поле на Синар и ставъ наметом своимъ. Тогды велможи Александровы, видячи его смутного, и хотѣли его розвесе ­ лити, а расказали войску его всему на поле стати воевнимъ обичаемъ, яко би на битву пойти, и глядячи на во(й)ско и рекли: „Александре, силниї цару, чему (в) жалость и смутокъ великъ серце свое потопляешь; видишь, цару великиї, якому люду учинив тебѣ богъ господаремъ? Теди, цару, подобно тобѣ веселитися, а не смутковати”. А Олександёръ велми планахъ и рекъ: „Всѣ тие в пятидесятихъ летехъ побити маютъ”. А в той час било зобрано без числа языков: персиї, инъдѣяне, ,сурусияне, римляне, иерусалимляне, мѣдяне, фи ницы, иселафы, ара- виты, мидницы, египтяне, ефиопляне, вовилоняне, елини, халдеяки- яне, трояне, кумяне, макидоняне силниї, и всѣ восточние поганские, и полудениї стороны, властители царие и царицы, князи великие [67] и потужниї рицореве, которихъ не можетъ человѣкъ сказати, а ни виписати от множества языковъ войска Александрова. И в той денъ приїде к нему от макидонян и от матки его царици Олимпиї учи- тялъ Аристотель и казавъ 1 премудриї. 1 Б — наказатель его. 2 В сп. Пі заголовок ось який: „Повѣетъ егда прїиде Аристотель учити(ль) его от матки его царици Алимп ’ іяды и листъ подалъ”. Цей заголовок на одну фразу спереду від сп. П. В сп. Б заголовка нема. 3 Пі — добре, що пришоль єси. 4 Пі — и судїи. 6 В ориг.: нива. Пі — Потомъ пыталъ. 6 Пі — О предивный. 7 Пі — макаринскїй. ) 76 ( КГДИ ДО АЛЕКСАНДРА ПРИЇХАВ ПОСЕЛ ОТ МАКИДОНИЇ И ОТ МАТКИ ЕГО ОЛИМПИЇ ЦАРИЦЫ 1 2 . III. 21. Услишавши Александер, ижъ приихавъ поселъ Аристо ­ тель, Александръ велми рад былъ, и велми ми ся кохал в немъ, и радуючися к нему рекъ: „Пришов 3 есиї, невгасимиї евтетилнику мої, и казателю разуму моему, филозофе великиї, всей мудрости, Аристотелю, небесной и земной; великої твое мудрости дивились елини твоему разуму, дивилися твоей хитрости, дивилися египтяне, волсви і звѣздочетники великиї, 40 мудрецѣ и лудниї” 4 . И пита 5 его Александер, мовячи: „А премудриї 6 Аристотелю мои, повѣж ми, якъ тамъ Макидонское царьству стоитъ, а жива ли есть матка моя, любимая Алимпия царица? Слишали есте а мнѣ, яко все земли приняли есмо, і великихъ битвъ взисковалисмо, и царей великихъ во- сточн(их)ъ и полуднихъ убили есмо, и Макиринскихъ 7 островов дошли есмо и мукъ земнихъ, где суть елинские [67 зв.] боги во мукахъ, дошли есмо; тамъ виделисмо, во прапостехъ земнихъ мучатся”. Тогды Аристотель, слишавши то, и дивился тому барзо, и рекъ: „От всего свт&та цару великиї Александре, силниї и славниї во чолов»- цѣхъ, вся подсолнячная земля тобѣ дивится, и не можешь сказати от великої твоей мудрости, ижъ тебѣ . богъ даровалъ; тим же ни одному чоловіку не далъ еси вигратъ, а Макидонские царьство ра ­ дуется и веселится и цвѣтет, якъ благоуханниї кринъ межи всѣми царьствы земскими, и бога за тебя непрестанно просятъ, а матка твоя Олимпия царица благодарственно царьствуетъ, и жалосно тебя позираетъ, якъ би могла тебе видети, або слишати о тобѣ, и проситъ тебе вселюбезная матка твоя: „Послухай, сыну мої любимий, ти мене ,не послушаетъ, а я не могу тебѣ видети, если тобѣ, садну мої, нѣякъ до нас приїхати, теди ми до тебе прийдемо, тилко намъ повели, где 1 би смо мѣли знати”. 1 Пі — гдѣ намъ повелишь твоего вѣдѣнія насладитися. 2 Пі — розгнѣвался (Приповетка — умиливъ се). 3 Пі — повелѣнія отцева и матерня. 4 Пі — от матери Алимпіяды царици. 5 Пі — свѣте очїи моихъ. 6 Пі — нѣякъ. 7 Пі — свои. s В — вѣрние. 9 Пі — Мерсуне; В — Мерсу ль. 10 Наведене з сп. Пі місце в сп. В читається так: „Чему честь свою зопсовал Ї старость свою зганбил “ . I розгнѣвался Александер, глядячи на него. ) 77 ( III. 22. От тихъ словесехъ Александер рожжаловався 1 2 и рекъ: „Хвалю всякого садна, ижъ коториї слухаетъ отца 3 своего”. И то рекши, Аристотеля взялъ за руку, и посадивъ его за столомъ, и все велможи его и князи, царие земские, и моцние рыцорове по достоя- нию за столомъ сѣли, [68] а Филонъ, и Птоломей, и Антиохъ, и Се- левкушъ за другимъ столомъ сѣдали, близско стола царьского. А гды южъ било по столу, тогды Аристотель поселство правил и листъ подалъ да Александру от матки 4 его, которой листъ писал тими словы: „Всесладки(й) и любезни(й) св?&ту 5 , садну мої Александре, всего свйта цару силниї, я, любимая матка твоя, Олимпия царица, пишу, ознаймуючи тобѣ, ижъ есть тому килко лѣтъ, якомъ видѣла свѣтлое лице твое; прето, садну мої, не такъ немилостива я, якъ тобѣ ся видитъ; а если тобѣ не годно 6 приити, тогды мнѣ годно приїти до тебе, и с тобою видѣти”. III. 23. И зараз Александер листъ от матки принял, и прочитавши велми весел был, а видячи тое велможи его, царие и князи, и вели ­ кие рыцорове его, убиралися барзо въ коштовниї сукнѣ, и весели били, видячи своего великого царя Александра и радости великої наполнилися. Тогды премудриї Аристотель Александра питал, мовячи: „О великиї цару Александре, зо всего свпта ска(р)би великие зобрал еси, а где ж сутъ оние скарбы?” А Олександер посмотрив на вел ­ можи стоя 7 и рече: „Ото есть товаришу мої и вѣчние 8 скарби мої, то есть царьские скарбы и честь моя земная, и великая слава”. И такъ Александер в тотъ часъ барзо ся веселивъ, и опочивъ. В той час единаго воевника [68 зв.] першенина, от велмож зем- ских, а на томъ мѣсцу оголивъ собѣ голову и бороду, былъ уже велми старъ. Тогды Александер, обачивши его, і рекъ: „О любимиї МОЇ Менсуре 9 , чему [честъ мою так обругалъ єси, але и свою честъ и старостъ и с псомъ змешаль, и старостъ свою зганбиль] 10 , за псом (sic) еси честь свою отказал”. И росмѣявся ему Александер. И рече тотъ ,Мерсулъ: „Великиї цару Александре, для того жъ тое учинил [в ста ­ рости лѣтъ своихъ, абымъ тебе господаря своего великаго дара тодю че ­ стію возвеселиль, видячи тебе такъ фрасобливаго], аби старости своею увеселил”. И много ся то Александеръ смѣялъ. Того ж часу привели до Александра три тисячи разбойниковъ; тогды Александер казав ихъ заразомъ повѣсити, а велможи присту ­ пивши и рекли ему: „Судиямъ достойно есть судити, а цару недо ­ стойно убити, але милосердне над ними чинити”. Тогды Александер починивъ з нихъ ловци и пус(т)ивъ ихъ ’ . И того ж дня привели до Александра чоловіка халдеенина, токо ­ ваго стрѣлца, ижъ ничого своими руками не отминул, и скрозь пер ­ стень стрѣлялъ; тогды Александеръ казавъ ему перед собою стрѣляти, а онъ не хотѣвъ, и другиї раз рече ему, абы стрѣлял, а онъ не хо ­ тѣвъ; а Олександер казавъ его стяти; а гды вели его тратити, тогды рекли ему: „О безумниї чоловіче, чему живот свої видаешъ за одно стрѣляние?” Халъдеенинъ рекъ к нимъ: „Десять дней лука в руках своихъ не мав, теди бояся стрѣляти перед таковимъ царемъ вашимъ, жеби [69] не змилиты”. Тогды тое Александру повѣли, а Олексан ­ дер не казав его тратиты и с честю великою отпустилъ его да Халъдейской земли. [Тогожде дня 1 2 приступивши еденъ воевникъ и рече: „Великій царю Александре, єдину дочку маю от роду моего и тую замужъ хощу отдать; споможи мя на веселіе” 3 . Александеръ казаль єдину тысящу дат ему та ­ лантовъ 4 злата. И той же рече: „Много ми естъ, царю!” Александеръ рече к нему: „Царскимъ даром не горди. А (е)сли болшей требуетъ, возми себѣ”. И тотъ воевникъ за тотъ подарунокъ поблагодарилъ 5 и, взявши, пошоль во своя си]. 1 В сп. Пі — Александеръ тое вислухавши, вчинилъ над ними милосердіе, ка ­ заль ихъ пуститъ. В сп. Б: Александер над ними змиловгннѳ вчинил Ї казал их пуститъ. 2 Б — времени. 3 Б — на веселю. 4 Б — златников. 5 Б — вдарил чѳлом и отишол з тим даром в дом. 6 В ориг.: для. Пі і Б — дня. 7 Пі — -да ежели хощеши, побери себѣ. s По — розсмѣялся. ) 78 ( III. 24. А потомъ Аристотеля Александер з великою честю и с по ­ дарками коштовними да матерѣ своєї Олимпиї цариця отправил, а расказавъ припхати в Палястинскую землю, в Египецкие островы. III. 25. Того ж дня 6 приступил ко Александру нѣкотори ’ і ри- боловъ его и рече ему: „Великиї цару Александре, юж трети! денъ, якомъ ловихъ рибу краї моря, и нашсвем скарбу великое множество злота, и каменя коштовного; и так, цару, побери” 7 . Александер раз(с)мѣявся 6 и рече ему: „Злато естъ у божи ’ іхъ рукахъ, то если ,хотѣвъ богъ дати мнѣ, тогды би ся мнѣ то отказало, а если тобѣ его, бери до себя, бо твое есть, а не мое “ . Тогды рибалов рекъ: „О вели ­ киї цару Александре, не потреба мнѣ болше того, бо носихъ три дни и три ночи з жоною и з детъми до дому своего и такъ непотреба мнѣ больше”. А Олександеръ дивился тому і, всѣвши на коня, 1 2 ихавъ на тое мѣсце, где былъ они скарбы 3 , и обачивъ великое множества злата и каменя коштовнаго, и дивился, [и рече Александеръ: „Подобно, ижъ то есть злато и каменіе дорогое перскихъ царей нѢкоторых вселен ­ скихъ”. И велѣлъ тое злато и каменіе дорогое] войску своему все тое браты; тогды каждиї воевникъ бралъ, що тилко занесе 4 , и еще за ­ стало 5 сто мѣръ; тогды Александер [69 зв.] казавъ тое убогимъ 6 роздавати. 1 Пі — и полну хижицу свою (Б — хижу). 2 Пі — на кони свои. 3 Пі і Б — гдѣ тотъ скарбъ явился. 4 Пі і Б — якъ моглъ на коня поднятъ. 6 Пі — осталося. 6 Пі і Б — неимущимъ. ’ Сп. Пі закінчується: „возвратился воспять”, а фрази за Олімпіяду вже нема. 3 В Пі: Повѣетъ £ды матка пріѣхала з Макидонїи (в Б заголовка нема й повто ­ рення нема). 9 Пі — по маломъ времени. 19 Пі — стритенїе. 11 Пі — трубы, органы, сурмы, мусикійскіе пищали и доброгласные кимвалы и инные розмаитїе инструменты (так і в Б тільки без інструментів). 12 Пі — со священики и со архимандриты, игумены и меншими началами, со свѣ- щами и со кадилницами. В сп. Б: со свѣщами горящими и со кадилами благоуханно. 13 За цим в сп. Б додано деталізацію: „Колиж вже близко себе царици обидви стрѣтились, ї зараз оны з своих колесницъ златих повстали Ї цѣловались”. ) 79 ( А потомъ до Александра матка его приїхала Олимпия, царица з Макидоняниї 7 * . КГДИ ДО АЛЕКСАНДРА ПРИПХАЛА МАТКА ЕГО АЛИМІІИЯ ЦАРИЦА З МАКИДОНИЇ 3 . III. 26. Того ж часу 9 припхала до Александра матка его, Алимпия царица. Тогды Александер и всѣ царѣ, и князи, и всѣхъ рицеровъ, и вельможъ своих виправил противъ матки своєї на стрѣтъ 10 11 , и казавъ зо всѣх сторон вельми красно играти розманилимы играми ” , и самъ виехал на стрѣтъ матки своєї, а напред себя пославъ царицу свою Рокъсанну, и наперед царицею пославъ три тисячи владыкъ 12 13 , и стрѣ- тили еѣ з великимъ пошанованнямъ ,3 . Тогды било великое веселие и плач, и радость неиска(за)нная владикъ; и попы розмаитие запахи и кадили еи, и кланялися до земли [и пошли полемъ великимъ з тим ­ паны розмаитымй и псалми, поюще доброгласно и пѣснъ матери Божей: Радуйся царице матеремъ дѣвать (sic) слово]. Тогды Александер из цари 6. Александрія. ,своими і князи, и з воєводи матку свою стрѣтили издалека; ис коня своего сосѣвши, пришовъ да матки своєї, и поклонился до земли, и рекъ: „Пришла еси ко мнѣ, матка моя найми(л)шая, царице всего свйта “ . И велми радуючися и веселичися ’ , привели в царьский го ­ род до Вовилону, а перед ними и за ними князи и царие, и великое множество воєвод было [70] 1 2 . 1 Пі — веселячися. 2 Після цього, перед епізодом про братів Левкадуша та Вреонуша, в сп. Б йде опис учти: „В той час Александер велѣлъ пир чинить ї всему войску казалъ ве ­ селитись для ради приезду матки Александровой. І тогда у Вавилонѣ веселость великая била чрез три мігслци, радуючись и веселячисб. ї казал войско свое да ­ лекое роспускать восточних и полуденних, а з западними хотѣл ехать на отчизну отвѣдать Македонского царства, а отвѣдавши зновъ ехат(ь) у Вавилон”. 3 Пі і Б — виховалися. 4 В рук.: мѳтеръ. 6 Пі і Б — ласки Александровой не могли отторгнутися. 6 Пі — зелїе отравное. ) 80 ( [ПОВѢСТЪ ЯКО ОТРУИЛИ АЛЕКСАНДРА. ВЕЛМОЖИ ЕГО; И О СМЕРТИ ЕГО И ЖЕНЫ ЕГО ЦАРЙЦИ РОКСАННЫ, ЯКО ОКОНЧИЛИ]. III. 27. При нихъ тогды два велможи у Александра велми зна(т)ние били, из молодих лѣтъ при Александру мешкали 3 , а матеръ 4 свою мѣли в Макидониї; обадва били врядниками; одинъ, Левкадушъ, во ­ нючимъ былъ у Александра, а други!, Вреовнуш, подчашимъ билъ, і от тритцати лѣтъ матери своєї не видели от великої ласки Але ­ ксандровы 5 . Тогды матка ихъ, видячи, ижъ не могутъ побувати в неї, и такъ послала яду смертенного и писала листъ до нихъ, такъ мо ­ вячи: „Моимъ сыномъ наймильшимъ, Вреовнушу и Левкадушу, все ­ любезная матка ваша Тимищра пишу до вас, ижъ есми тритцатъ лѣтъ васъ не видала, а вы мене забыли, скарби ваши и злато ваше в землѣ вашей чесно, а в чужихъ земляхъ смерть ваша есть; и такъ заклинаю вас, аби сте у мене били, а если Александер не пуститъ вас, тогды тое зелие посилаю, жеби сте Александру дали вкусити, а скоро он тое вкуситъ, зараз вас до меня пуститъ”. Тогды оны листъ матки своей прочитавши, Левкадушъ тому листу смѣявся, а Вреовнушъ оное зелье 6 , взявши, сховал; и Левкадушъ к нему рекъ: „Брате, не потреба намъ цару своему зла чинити”. Й рече Левка ­ душъ: „Если того не покинешь, объявлю тебе царѣве”. И Вреов ­ нушъ [70 зв.] великого гнѣву наполнился, и мисливъ самъ собѣ мо ­ вячи: „Если царя тимъ зельемъ уморю, тогды я буду макидонскимъ царемъ”. И пошедши да Александра Вреовнушъ и рече: „Цару Але ­ ксандру, всѣ царьства розделилъ еси, а мнѣ ни одного не далъ еси; даї мнѣ Макидонское царьство”. А Олександеръ к нему рекъ: „Мої любимиї Вреовнушъ, дамъ тобѣ Лнвию, и Киликию, и всю Антиохию, ,а Макидониї никому не дамъ до смерти свое 1 , бо ес(л)и бихъ кому далъ, тогды би мене не звали макидонскимъ царемъ, але бы тебе звали; прето ж три царьства возми собѣ, а мнѣ Макидонм” 1 2 . Вреов ­ нушъ розгнѣвился на Александра. Александер о томъ не вѣдалъ, ижъ би от слуги своего смерть принял. Того ж часу приступивши Вреовнушъ до Александра, ониї даты ядъ смертниї пити, и, смотрячи на красоту 3 лица его, одержался, не хотѣвъ еше дати, а братъ его Левкадушъ завъжды напоминал, мовячи: „О злиї проклятиї чоло- вѣче, не убиваї царя своего 4 , [такого человѣка умнаго, мужа дивнаго и хитраго, ему же подивилися вси языцы поганскіе и восточные силы, мудрости и хитрости его вси убоялися: первеи і ’ нді’яне и перси, и вся под ­ солнечная земля и западная странна, и южная и сиверная, і порстія (sic), и островы дивныи, вси поганстїи убоялися]; а ес(л)и ЄГО убиешъ, увесь св»тъ смертию его засмутишъ, и самаго себе и мене убити маешъ”. [Потомъ хотѣлъ Левкодушъ обявитъ Александру тое и помыслилъ в себѣ, „Ежели повѣмъ я тое, ижъ Вриявнуіпъ хощетъ отруитъ Александра, тогды посполу з братомъ моимъ забитый буду”. И убоялся повѣсти царю. И много такъ Вриявнуша повстяглъ от того, жебы господаря своего, цара Але ­ ксандра, не отру илъ]. 1 Пі — аж до смерти своей. 2 Пі — а Македонією самъ до смерти буду владѣть и никому не поступлю. 3 В рук.: срамоту. Пі — красоту. 4 Пі — господаря своего. 5 Пі — никоторого. 6 Пі і Б — вчинилъ. 1 В Пі додано: „сидѣвши ему за царскимъ столомъ на обѣди”. 8 Пі — из некоторого каменнаго кубка а Дриянскаго каменя самотвореннаго (див.: Припов., с. 143). 3 В рук. тут і далі: трупизны. Пі — кубокъ ниякого у себѣ зла ани пороха не одержитъ; если бы мало що укиненно у него было, то заразъ выкинетъ из него з великои горачести, а сдержатся в нимъ не можетъ. 10 Пі — каралъ его мало. ) 81 ( III. 28. Такъ же некоторого 5 дня учини 6 Александер великую честь матери свое(и) и всѣмъ велможамъ своимъ. А в той час 7 при ­ несли баръзо коштовниї дари зо всѣго свита; а он тие дари роздавъ велможамъ своимъ. Заразъ [71] весел былъ и пилъ до матери своєї з нѣкоторого кубка каменного 8 , коториї кубокъ 9 жадної трутизны в собѣ не одержал 9 . А Вреовнушъ наливши тої кубокъ виномъ і роз- бил его, несучи, о каменъ, а мислив у иншомъ кубку дати ему пити. Тогды Александер, видѣвши то, и карал его 10 за тое, а Вреовнушъ тогди великого гнѣву наполнився, [и мыслилъ в себѣ, рекучы: „Да если Александра уморю, то всему свѣту царъ буду”. III. 30. И приступивъ Вриевнушъ до Александра и мовитъ: „Царю Александре, дай мнѣ Макидонское царство”. Александеръ рече к нему: „Брате Вриявнуше, я естемъ всему свѣту царъ; мене люде зовутъ Маки- ,донскимъ царемъ. ВозмѢ себѣ три царства: Ливію, Киликію и всю Антіохію”. Того Вр’іевнушъ не восхотѣлъ, толко помышляль Александра уморитъ]; и вземши смертниї 1 ядъ, и ростворивъ в золото(й) чашѣ и подастъ пити Александру в солодномъ винѣ.,Александер якъ скоро винилъ 1 2 3 , такъ скоро в великую студенъ упалъ. 1 Пі — смертельный. 2 Пі — вкусилъ. 3 В сп. Пі заголовка й повторення після заголовка нема (так і в Б). 4 П 1 — лѣкара. 5 Пі — днесъ. 6 В рук.: трипизна. Пі і Б — ядовитая студенъ премогаетъ теплоту сердца твоего. ’ В рук.: помогъ. Пі — помогу три дни живому быти. 3 Пі — роздѣлишъ. 9 Пі — О суєтная слава. 10 Пі — витезы силные. 11 Пі — слышавши то макидоняне, с плачемъ великимъ бючися о землю, и гово­ рили ко Александру: „О Александре, силный господарю и славный, если”… ) 82 ( КГДЫ АЛЕКСАНДРУ СЛУГА ЕГО ВРЕОВНУПІЪ ТРУТИЗНУ ДАЛ ПИТИ. Тогды 8 Вреовнупіъ розгнѣвался на Александра, ижъ ему не дал Макидонского царьства, и далъ ему, ростворивши в солодкомъ винѣ, трутизну, коториї якъ барзо випил, такъ скоро в студень впалъ и зараз до себя казал призвати доктора 4 своего Филиппа, і призвавши рекъ ему: „О великиї доктору, ведай о томъ, ижъ еси 5 в солодкомъ винѣ випил трутизну смертною 11 . А Филипъ, слышавши, ударився о землю, і корону царьскую с себе скинул, і плакал велми, лежачи на землѣ, которому рекъ Александер: „О любимиї мої Филипе, мо ­ жешь ли викупити отої смерти? 11 А Филипъ к нему з великимъ плачемъ рекъ: „О великиї цару [71 зв.] Александре, не могу юж тобѣ помочи в томъ даты, гды юж ядовитая трутизна есть 6 ; тилко тобѣ помогу 7 , ижъ пять дни живъ будешь, поки земские царьствы росправишъ 118 . Слышавши то Александер и рекъ, тяжко плачючи: „О прожная слова 9 10 11 чоловйцеское, якъ на малиї час явилася еси, а рихло погибаетъ. О землѣ, сонце и люди, вся тваръ, — плачьте ныне зо мною; на малиї часъ явился есми, а тепер до землѣ отъхойсу 11 . Потомъ пришли к нему велможи, великие воеводы и потужниї рицо- реве ,0 , а Олександер, посмотрѣвши на нихъ, и рече имъ: „О великие царие и велможи макидонские, увесь свдатъ взялисмо, почавши от востока и да запода, звѣри человѣческимъ образомъ, и люди (в рук.: лиди) звѣ- рообразниї, и скоти, и птахи, и дивние гади, всѣ насъ устрашилися, и не могли противити намъ, а теперь ми ся смерть противит и хо ­ четъ мя взяти от васъ, от коториї не могу втечи жаднимъ способомъ; и для того прошу вас, не видавайте мене, би(й)теся за мене, уже бо вѣмъ пришла и стала, не боячися, перед до мною 11 . Тогды слишавши 11 ,макидоняне, и з великимъ плачемъ рекли, боячисъ в землю Маки- донскую, жеби не била опустошена, и рекли до Александра 1 : „Если бисмо могли тебе от тое смерти викупити, [72] сами бисмо животъ свой дали за тебе “ 1 2 . И слишавши то Левкадушъ, братъ Вреовнушев, о смерти Александровой, і окрутне плакал от великої жалости, взявши свой мечь и пробивъ самъ себе, і такъ скончавъ живот свой 3 . 1 Пі — див. попередню примітку. 2 Додано в Пі: але не можемъ тебе откупити, великій царю. 3 Пі — и на свои мечъ налегъ, и прокололся в серце свое, и так жывот свой скончалъ. * В рук.: любимаго. ) 83 ( III. 31. Тогды пришлы до Александра Филон, и Птолемей, и Анътиохъ, и нашли Александра плачущаго на поетелѣ его, которим Александеръ зараз рекъ: „О вѣрни ’ і мої слуги і братня, жону мою и матер мою нынѣ вамъ отдаю и прошу вас, абихъ есте ихъ до смерти заховали і чесно ихъ держали до смерти ихъ, а царьст(в)а Макидонское ни ­ кому не отдавайте; сами его добре ховайте; а прошу вас з великимъ плачемъ тѣло мое у Александрѣ! положите, ознаймою теж вамъ, ижъ на посродку лѣтъ перси Макидонию обладати маютъ “ . И то рекши, казал позвати матку свою і жону свою Рокъсанну и з великимъ плачемъ рекъ имъ: „О наймилшая матка моя Олимпия и любимая 4 жона моя Роксанна, царице всего свіьта, всѣ таемницы и любов наша мают ся нынѣ розлучити з нами, абовѣмъ до земли о(т) вас отхожу, откул пришов; не есть годная. А вы оставайтеся з богомъ на семъ свгатѣ, матка моя и жена моя наймилшая; [72 зв.] приказую вас чесно вѣрнимъ и любимимъ своимъ воеводамъ, жеби вас чесно ховали до смерти вашей”. Тогды матка его, Олимпия царица, и жона его Рок ­ санна до земли волоси свои роспустили и, биючися о землю, до Александра мовили: „О Мокидонское царьство, всего свтьта цару Александре, коли би смо живот свої наперед землѣ отдали и тебѣ бисмо николи не розлучилися!”. А Олександер в той час зо всѣми прощался и потом рекъ: „О лю- бимиї мої макидоняне, неже другого Александра знайдете токоваго”, й росказав до себе привести коня своего Дочюпала. Тогды конь, оби- чивши (sic) Александра, и великою жалостю наполнился, ставъ копи ­ тами землю кидати, а Олександер рекъ до него: „О вѣщий мої коню Дучюпале, невже други! Александер всядетъ не (sic) тебѣ?” И казавъ отвести его от себя, жеби серце его не подало в жалости, видячи оного коня. А потом пришов до него Вреовнушъ, просячи его перед смертию от якое царьство. А Олександер, обачивши его, и рече Вреовнушу: „Слуго мої вѣрни(й) и дивниї, и много есми тобѣ добраго ,чинивъ от молодихъ лѣтъ своих, а тепер еѣ мене здравил 1 , дал ми еси мнѣ за доброг(о) и злого, ижъ еси мене напоивъ трутизную смертную; и такиї царь проклят каждиї, коториї [73] ховаетъ госпо- дарского убийцу, и прокляти(й) то(й) царь, коториї зрадливаго слугу ховаетъ при собѣ”. И потомъ казав знову коня своего Дучупала привести. Такъ же ониї конь (г)розно позирав на Вреовнуша и, ухва ­ тивъ его за голову и ногами де земли, розбилъ его аж до смерти. Александер, видячи то, и рекъ: „Вииил еси, Вреовнуше, тую ж чашу, которую еси мнѣ послуживъ”. А Птоломей казавъ его розсѣчи на штуки и псомъ пометати. Тогды жъ Александер, зобравши всѣхъ вельмож своих, и плакал перед ними, жалуючи матки своей і иншихъ всѣх, и рече до нихъ. 1 еси… зрадив? 2 Пі — Гѳнсерской. 3 Пі — в стравне. 4 Пі — Іосифъ. 8 Пі — житницъ. 6 В сп. Б це місце передається так: „Ї сѣла в головах во Александра і як живого его обнимала ї сладко цѣловала, мовячи”… ) 84 ( КГДИ АЛЕКСАНДЕР ПЕРЕД СМЕРТНЕ СВОЕЮ РОСПРАВИЛ ВСѢХ ВЕЛ- МОЖ СВОИХ И САМЪ ТРЕТЯГО ДНЯ УМЕРЪ. Тогды Александер до всѣх вельмож своих (рече): „О любимиї мої вельможи и потужниї мої рицореве, увесь СВNoТЪ узяли есмо, и раю дошли есмо, где был праотецъ нашъ Адамъ, и край св«та били есмо, и мукъ земнихъ дошли е(с)мо, а наднѣ я самъ до земли отхожу, от коториї естемъ взятъ, а вы остовайтеся з богомъ, [а мене до смерти поминайте; вѣдѣтеся з вами буду, £ды мертвый от гробовъ востанутъ”. Тогды великиї царъ Александер, мудриї и славниї, умеръ в землѣ, називаємо ’ ! Гергасинскої 1 2 , в повѣтехъ 3 Халдейскихъ, недалеко от Египта над рекою Ниломъ, гды на том мѣсте Есифъ 4 Прекрасный [73з в.] седмь полацов 5 учинилъ был фараону, цару египетскому. И стался тамъ крикъ и плач великиї, жалуючи господара великого, царя Алек ­ сандра, [всего свѣта господарю, ижъ не можна скаЗатъ, а ни описатъ]. А потом вземши тѣло Александрово велможи его и попрово- дили его да Александрѣи. Тогды Рокъсанна жона на собѣ роздрала сукнѣ царьские, и волоси свои до земли роспустила, и кричала ве ­ ликимъ плачемъ до Александра, мовячи: „О великиї цару Александре, чему ж еси мене в чужих земляхъ оставил, а самъ от мене, якъ сонце, за гору заходишъ. [Мѣсяцъ, горы и холми плачте со мною днесъ! Очи мои, плачте, источници слезный, да £дыжъ езера пополнятся крива- выхъ моихъ слезъ”]. И то рекши, казала велможамъ своимъ на дворъ виступити, а сама, [Александра яко живаго 6 на коня Дучопала усадивши ,и облобызавши, рече к нему, якобы ко живому: „О, Александре, Макидой- ск ’ іи царю, слонце и свѣте мои, чому от мене, якъ свѣтъ, заходишъ, а мене оставляетъ? Лучшей же мнѣ тутъ подле тебе умерти, нежели от тебе тутъ остатися”. И сіе рекши], порвавши 1 мечь Александровъ, и пробила сама себе, и тамъ скончала животъ свой, не хотячи остатисъ мужа своего, 1 Пі і Б — вземши. 2 Б — во Александриѣ. 3 Пі — жилъ лѣтъ семдесятъ и девять (в Б нема). * В сп. Пі в кінці тексту тою-ж рукою й тим самим чорнилом написано: „Finis, jaus Deo “ . ) 85 ( [Птоломей же и Филонъ тѣло Александрово и цармци, его жены Рок- санны, посреди града А нтї’охїи, 1 2 3 великій столпъ создавши, и на немъ у ковчезѢ златомъ тѣло Александрово и Роксаннино положиша]. И такъ сполне понесено тѣло ихъ до Александриї и положено в одномъ гробѣ — Александра и жону его Рокъсанну; [тамо жъ и до днесь стоитъ. А велможи его вси во своя царства кождый отѣхалъ. Александрія его Птоломею прилучилася]. Олимпия царица, матка его, до Макидониї з макидонини поахала, и била такъ час немалий, и докончал(а) живот свой в покою. И так ся скончало царьство великого царя и славнаго Александра. Жил Александер тритцат(ь) и осмъ лѣтъ 8 . Конецъ 4 * * . ,II АЛЕКСАНДРІЯ типу „Historia Alexandri Magni regis Macedonie de preliis” з рукописної хроніки бібліотеки Московського Публіч ­ ного Музею No 2405. ,……………………………………………………………………… …………………………………… ’ ) 1. (23) 1 2 . [395]. Египтяне мудрый, разумѣичн мѣру земли, роз- ность водъ морскихъ, и рядъ небесный знаючи, то есть бѣгъ звѣзд ­ ный и теж рушанье округу небеснаго, который теж на весь свѣтъ выдали вельми широко узнанье наукъ чернокниж(с)кихъ, йжь повѣ ­ даютъ о царю их, же былъ добрѣ розумѣючій в науцѣ и в практыцѣ цвичоный. Одного часу дня нѣкоторого, коли ему повѣдано, ижь Хусъ 3 , царь перскїй, з моцною рукою непріятельскою противъ ему притягнулъ, онъ для того не нарушалъ рицерства своего а ни гото ­ вая силъ своихъ; але потаемнѣ вшолъ до особой ковнаты палаты своей, а взявши мѣдницу мосязовую 4 , наполненую воды дождевой, а держачи в руцѣ посохъ 5 мосязовый, тамъ през чорнокнижскїи чары діаволовъ взывалъ, а розумѣл то добре през чорнокнижство во оной мѣдницы, яко шикованыи люди противъ ему моцно приходили. Было тежь рицерство царя Анектанава уставичнѣ на сторожи границъ перских. Прибѣглъ к нему нѣкоторый з рицеровъ его боязливе ему мовечи: „Великій пане нашъ Анектанаве, тягне войско на тебе Хусъ 6 , царь перскїй, з великостью непріятель и з поганством незличоным. 1 Перед початком повісти в хроніці No 2405 (Моск. Публ. Муз.) залишено нати- снене місце на заголовок (видимо, циноброю, як і в инших місцях). Таким чином український переклад цього типу повісти залишився без заголовка. Латинський заголовок: „Historia Alexandra Magni regis. Macedonie de preliis”. В польському пере ­ кладі (Prace Filologiczne, t. IX, c. 23) заголовок такий: „Hystoria Alexandra Wyelkyego krola Macedoniszkyego о walkach”. 2 Такими цифрами на початку абзаца позначається сторінка латинського тексту, а в дужках польського тексту. В дужках [ ] означено сторінки хроніки, з якої друкуємо цей текст. Скорочення: L (латинський текст), Р (польський текст). Основ ­ ний список означ, літ. X. 3 L — Artarxerses; Р — Artaxerszesz, 4 L — concham eream; Р — koncha myedzyanq. 6 L — virgam; P — wyerga. 6 L — Artarxerses; P — Artaxerszesz. ’ L — Confires; P — Consires. 8 L — atque Agiophii; P — у thesze Agiophy. ) 89 ( 2. (25). Суть з ним парты, меды, берсове, сїри, месопотани, дра- песъ, фаресъ, аргири, халдѣи, бахїри, консирес 7 , гиркани, вгиопи 8 и иншого люду вельми много, со всходу солнца тягнучого”. Коли то услышалъ Анектанавъ, воздохнулъ й реклъ: „Сторожу, кото ­ ,рую есмь тобѣ поручилъ, добрѣ заховай; а всякож не яко княжа рицерское учинилъ, але яко боязный человѣкъ. Або всѣмъ сила и мужность не належитъ толко в великости люду, але и в сталости умыслу, або не вѣдаетъ, ижъ одинъ левъ много еленій угоняет?” А рекши то, вшолъ зась до ковнаты и справилъ чернокниж(с)твом лодки и людѣ з воску в медницы [395 зв.], наполненой воды дождевой, а держачи в рукахъ розку финиковую ’ , глядячи на то, почалъ всими силами чаровать; и видѣлъ тамъ, яко египчикове были по- тлумлены навалностью людей поганскихъ. Царь Анектанавъ 1 2 , бачечи то, заразъ шаты отменилъ, оголивши бороду и голову, а взявши з собою золота,, иле моглъ набрать, и иныхъ речїй, потребных ку науцѣ звѣзд ­ ной и чернокнижству, збѣглъ прочь з Египту, аж близко Пелузіумъ. 1 L — virgam palme; Р — wyerga lyathoroszly. 2 Ні в L, ні в P на цьому місці „Царь Анектанавъ 11 не згадується, а ведеться оповідь, як продовження попереднього змісту. 3 L — Ethiopian!; Р — do murzynszkyey. 4 L — divinabat; P — czethl mszq. 6 L — Artarxersem; P — Artaxerszem. 6 L, — fecerunt statuam regalem et lapide nigro; P — vczynyly obrasz wyborny sz kamyenya czarnego. 7 Після цього в P йде заголовок, а в L заголовка нема. 3 L -dedignatus еі dicere domina; Р — roszmal szyq, уеі mowycz panyo. ) 90 ( 3. (27). Потомъ пришедши до Муринской 3 земли, оболоклъсе в шаты тонкій; египчикъ яко пророкъ до Македоніи вшолъ; сѣдячи там в посередъ мѣста пред обличностью грековъ, нань смотрячихъ, явнѣ пророковалъ 4 . Египчикове зась побачивши, иж Анектанавъ царь ихъ не былъ найденъ в земли египецкой, пошли до Серапимъ, бога ихъ великого, и просили его, абы имъ правдивый отповѣдь далъ о Анектанавѣ царю ихъ. Сираписъ отповѣдалъ: „Анектанавъ, царь ваш, пошолъ з Египту для Хуса 5 царя перского, который вас ку своему панству подб’іе; але по маломъ часѣ воротится до вас, зкинувши з себе невольство, а помстится над непрїятельми вашими, подбиваючи ихъ вамъ “ . Тыи отповѣди взявши, египчикове заразом справили царскій столпъ 6 зкаменья чорного на честь Анектанавови, а у ногъ его написали отповѣди, абы такъ долго паметка была. Анектанавъ мешкалъ в Маке ­ доніи никому незнаемый 7 . 4. (29). На той часъ Филиппъ царь Македонскій на войну выѣхалъ, а Анектанавъ вшолъ на полату царскую, абы там царицу Алимпіаду огледалъ; а ей цудность видѣлъ, коли тамъ входилъ; яко скоро ю узрѣлъ, на тых мѣстъ его сердце ей нудностью было зранено, а ку ей милости се все роспалило. Стягнувши руку свою, поздоровилъ ю, мовечи: „Будь поздоровлена, царевая македонская”. Не смѣлъ ей речи, — пани 8 * . На то ему отповѣдала Алимпиада: „Здоровъ будь, на- ,учителю, приступи [396], а сядь ближей”. Коли сѣлъ Анектанавъ, спытала его Алимп’іада: „Здаетъ ми ся, жесь есть египчикъ ’ “ ? Отпо- вѣдалъ ей Анектанавъ 2 : „Царское сь слово 8 рекла, коли есь египитя(н) поменила; або всѣмъ египитяне суть розумны, который ижь сны розводят, знамена указуютъ, птаству 4 розумѣют, таемности объ ’ яв- ляют и знают речи пришлый; я теж о томъ все, яко пророкъ, розу- мѣю “ . А то мовечи, поизрѣлъ на ню смысломъ пожадливымъ. Бачечи же то Алимп’іада, ижь такъ на ню поизрѣлъ, рекла: „Учителю, штось помыслилъ, на мене такъ поизрѣвши?”. Отповѣдалъ Анектанавъ: „Вспомнилъ есми на многій отповѣди боговъ, або вѣмъ взялъ есмь отповѣдь от бога, ижемъ глядѣть на нудную царевую”. 1 L — egyptius; Р — sz Egiptu. 2 L — ill! Anectanabus; Р — yey krol Anactabus. 3 L — Verbum regale; Р — Szlowo sznamyenythe. 4 L — volatilia; P — lathayqcze. 6 L — de sinu; P — sz Iona. 6 L — intelligentias duodecim; P — roszumow dwanaczcze. 7 L — In tertio; P — A na trz.czyem. s L — cathena eburnea; P — lanezuch kosczyany. 9 L — Falsa multa loquuntur; P — wyelye nyeprawdy powyedayij. 13 L — Ad hec regina ait; P — цього не має, а зразу йдуть едина цариці. 11 L — Cui Anectanabus ait; в P такої фрази нема. 12 L — concubet tecum; P — poymye czybye. ) 91 ( 5. (31). А рекши то на тыхъ мѣстъ, вынялъ з пазухи 5 своей вельми дивную таблицу, учиненную з мосяжу, из кости слоновой, мѣстцы предѣленную золотомъ и сребромъ, три кола в себѣ маючая. В одномъ колѣ было 12 знаменъ небесныхъ * 6 , в другомъ 7 солнце и мѣсяцъ. Потомъ указалъ ланцу хъ, з кос т и с л о н о в о й 8 справлений, з которого походили семь звѣздъ вельмы ясных, годины розмѣряючи и рожанье людское. Потомъ семь каменіи, мистернѣ ритыхъ, и два камени на сто ­ рожу людскую уставлены. Видячи то, Алимп’іада рекла ему:’ „Фило ­ софе, хочешъ, абым тобѣ увѣрила, повѣдай мнѣ рокъ, день и годину нароженя царя моего”. Анектонавъ реклъ царевой: „Жадаешь ли от мене што иншого слышать?” Цараца рекла: „Хочу, абы мнѣ повѣдал, што се межи мною а царемъ Филиппомъ має пригодить, бо люди повѣдают, ижь коли царь приїде з войны, мене выженет, а иншую жену пойме”. Которой Анектанавъ реклъ: „Много речїи фалшивых повѣдают 9 , а вся- кож по долгой часѣ тое се выполнит, штось рекла, але потом тебе Филиппъ приме за жону”. На то царевая рекла 10 11 : „Прошу тебе, милый философе, абы мнѣ всю правду ознаймилъ”. Которой Анектанавъ реклъ 11 : „Одинъ з намоцнѣйших боговъ буде з тобою спал 12 , а тебе во всѣхъ пригодахъ щасливых и противних буде вспомогалъ” [396 зв.]. 6. (33). Алимп’іада отповѣдала: „Прошу, философе, абы мнѣ обья- вилъ, которую особу має онъ богъ?” Отповѣдалъ Анектанавъ: „Ани ,молодой, ани старый, але сивизну маючій и бороду приоздобленую; для того если се тобѣ подобает, будь ему готова, або вѣмъ его в ночи оглядаешъ, а през сонъ от него почнеш”. Царица рекла: „Если то узрю, не яко пророка, але яко бога онаго буду хвалила”. Повставши Анектанавъ поздоровилъ ю и вышолъ прочь з полаты. Вышедши з мѣста на пустое мѣсто, рвалъ зелья, который онъ вѣдалъ, а стерши ихъ, бралъ сокъ от нихъ, а началъ чаровать през діавольскій знаки, абы той же ночи царица Алимпїада .бога Амона з собою лежачого видѣла, который бы ей мовилъ: „Невѣсто, почалась оборонителя тво ­ его”. Коли была на завтрее Алимпїада зо сну повстала и возвала до себе Анектанава, а ему сонъ, который видѣла, повѣдала, теды Анектанавъ реклъ: „Если мнѣ даси на полатѣ мѣстце, бога онаго обличнѣ оглядаешъ, або вѣмъ онъ богъ в особѣ смоковой до тебе прї- иде, а потом прїиме особу людскую, а на мое подобенство се укаже”. На то Алимпїада отповѣдала: 7. (35). „Обери собѣ мѣстце в полатѣ, а если той правды досвѣд- чйшъ, тебе яко за отца буду мѣла”. А рекши то, приказала ему гмахъ в полатѣ дати. Коли было о вторей або о третей годинѣ в ночь, Анектанавъ през чернокнижство почалъ се перемѣнять в особу смоковую а шикаючи 1 2 противъ ковнаты Алимп ’ іады, почалъ летать, потом вшолъ до ковнаты на ложе ей и выполнилъ свою волю 3 . Коли от неи вставалъ, ударилъ ю легко в животъ, мовечи: „Тое початье буде мстителемъ, а нехай не буде жадный обычаем звытяжоно от чолов/бка”. Такъ здражона Алимпїада, з чоловіка (мнимаючи быть бога) почала. Потомъ рано вышолъ Анектанавъ з полаты, а царица уже была бременна. А коли ей почалъ животъ наростать, возвала до себе Анектанава и рекла ему: „Филосове, хочу, абы мнѣ повѣдал [397], што зо мною царь Филиппъ буде чинилъ, если се воротит”. Реклъ ей Анектанавъ: „Не лекайся, або вѣмъ Амонъ вспоможителемъ твоимъ буде”. Рекши то, вышолъ з полаты пред мѣсто на пустое мѣстце, а рвучи тамъ зелья, терлъ ихъ и бралъ сокъ от нихъ. Ухвативши птаха морского, 1 L — draconis; Р — szmokowq. 2 М — sibilando; Р — szemrzqcz. 3 L — et cepit earn fortiter osculari, et post oscula cognovit earn; P — у poczql ya mocznye poczalovacz, a po poczalowanyu vsznal yq. 4 L — incantare; P — szpyewacz. 6 L — os vulve consuere; P — usta wlwy zaszyte. ) 92 ( 8. (37). почалъ надъ нимъ чаровать 4 и мазать его сокомъ з оныхъ зелїи, а то все чинилъ през діавольскій знамена, абы такъ здрадилъ царя Филиппа през сонъ. Сталося тоеж ночи, указался Филиппови богъ Амонъ, лежачїи з женою его Алимпїадою; а потомъ видѣлъ, яко бы онъ богъ ей речь затулялъ 5 и золотым перстенем запечатовалъ, ,в которомъ перстеню былъ камень дорогій, и в которомъ было вы- рито голову львовую возъ солнечный и мечь з обу сторонъ остріи. И реклъ ей: „Невѣсто, почалась оборонителя твоего”. Повставши царь Филиппъ зо сну, возвалъ к собѣ своего вѣщка 1 2 , а той сонъ, который видѣлъ, ему обьявилъ. А онъ, вѣщокъ, такъ реклъ: „Царю Филиппе, не от человѣка, але от бога жона твоя почала, або вѣмъ голова лвиная, возъ солнечный и мечь острый — тыи речи знамену ют, ижь той, который се з ней має народитъ, перестане ажь до всходу солнца, отколе солнце походит. А през мечь остріи тое се розумѣе, ижь вси рожай ему мают быть поддани” 3 4 . 1 L — erat sculplum caput Icons; P — byla wybyta glowa szmokova. 2 L — vocauit ariolum; P — weszval Ariolum. 3 Після цього в L іде така фраза як заголовок: „Quaiiter Anectanabus in figura draconis antecedebat Philippum in prelio devincendo et hostes”; в P відповідно до цього такий заголовок: „Jako Anectanabus w fygurze szmokowey przcprzedzal 1 ’ hilypa na walcze”. 4 В L така фраза за цим: „Quomodo Anectanabus in figura draconis apparuit Philppo convivio et osculatus est Olimpiam”. Відповідно до цього в Р такий заго ­ ловок: „Іако Anactabus w fygurze szmokowey ukaszal szyq Phylypowy nagodzyech poczaloval yest Olympyam”. • BLiPe заголовок. 6 L — ariolum; P — ariola. ) 93 ( Той часъ, коли се царь Филиппъ з непріятелей своим потыкалъ и оного звитяжил, видѣлъ смока в битвѣ, который его упережалъ, а его непріятели потлумлялъ. А коли се уже звитяжствомъ ворочалъ до Македоніи, забѣжала ему Алимпіада, а онъ ю поцѣловалъ. 9 (39). Смотрячи так на ню, царь Филиппъ реклъ ей: „Кому ся, Алимпіадо, поддала, згрѣшилась и не згрѣшила, або вѣмъ кгвалтъ есь от бога принела. Ямъ то все, што се в тобѣ стало, от бога през сонъ видѣлъ, а всякож от мене и от людей не естесь подойзря- ною “ [397 зв.] ѣ Дня нѣкоторого царь Филиппъ годовалъ с княжаты и з преложоными в Македоніи восполокъ з женою своею Алимпіадою. Анектанавъ теды през чернокнижство пременился в смока, а през посередокъ сѣдячихъ окрутне шикалъ, такъ ижь вси годуючій ве ­ ликимъ страхомъ порушилъ; а приближивши се ко Алимпіаде, по ­ ложилъ на ей лонѣ голову и поцѣловалъ ю. Видячи то, Филиппъ реклъ Алимпіаде: „Тобѣ повѣдаю и всѣм, иже того смока видѣлъ, коли есмь свои непріятели поражалъ” 5 . 10 (41). По кольку дній сѣдячи Филиппъ царь в палацу своемъ, указался ему малый, а вельми тихій пташекъ, который прилетѣлъ на его лоно и знеслъ яйце, которое упало на землю и збилосе. А на тыхъ мѣстъ з него вышолъ маленькій ужь, который полозячи около яйца, коли потомъ хотѣлъ во оное яйцѣ влѣсти, яко скоро во яйце голову свою вложилъ, на тыхъ мѣстъ здохлъ. Видячи то, царь Фи ­ липпъ засму гился вельми и возвалъ вѣщка 6 своего, а ему чудъ, ,который видѣлъ, повѣдалъ; которому вѣщокъ реклъ: „Филиппе, на ­ родился тобѣ саднъ, который буде царствовалъ по смерти твоей, а окружитъ весь свѣтъ, одержавши панство над всѣми людми, але первей, ниж се воротит до своей земли, смертю наглою умретъ”. Коли се уже приближалъ часъ нароженья, Алимп ’ іада в великой се болести мучила; казала до себе возвать вѣщка и рекла ему: „Мудръче, животъ мой великими болестьми ес(ть) дручонъ”. А Ане ­ ктанавъ почалъ мовить: „Поднесися маленько з столца твоего, або вѣмъ той годины живіолы от солнца гіренагабаны”. И стало се, ижь заразомъ болес(ть) от ней отошла. А по малой хвили реклъ до ней Анектанавъ: „Сядь, царице”. 11. (43). А такъ’сѣдячи, породила. Заразом [398], коли оное дитя упало на землю, стало се окрутное гримѣнье, из громы знамена роз- маитыи, и блискало се по всем свѣтѣ. Тогды се стало темность праве, ажь до остаточной годины дня. Видячи теды царь Филиппъ тыи знамена, дрижачїи а боязливый вшолъ до Алимп ’ іады и реклъ ей: „Умыслилъ, абы тое дитя жоднымъ обычаем не было ховано, або вѣмъ не з мене почато; але розумѣю, же от бога сотвореныи, а ижемъ при нароженью его видѣлъ живіолы премененны, теды нехай буде ховано в доброй памяти, яко бы былъ мой саднъ, але нехай буде поличонъ на мѣстцы садна, ко городомъ з иншой жоны мѣлъ”. Мовячи то, зо всякою пилностю дитя рядилъ. Съпособъ оного дитяти ани отца, ани матки выображенье мѣло: волосы на головѣ его яко бы лвиныи розмайте накроплены, очи его яко звѣзды ясны, але барвы розной, одно чорно, другое жолтое указовало. 12. (45). Зубы его были остри, попудливость ево хотлива, а горя ­ чая, яко лвиная, але згола его постать, моцъ и мудрость, которыхъ потомъ мѣлъ, указовала. Мяновянъ есть от народичев Александеръ. Потомъ, коли ходилъ до школы, превитяжалъ вси в наукахъ и каждого мудра перегадалъ, такъ ижь вскорѣ над всѣ одержалъ первшое мѣстцѣ в науках. А коли былъ во 12 лѣтъ, былъ цвичонъ 1 ку воеванью и упережалъ каждого в хуткомъ ширмованью. На кото ­ рого хитрость Филиппъ царь поглядаючи, залецалъ его и мовилъ ему: „Сыну Александре, хуткость твою и довтипность розуму твоего милую скутечнѣ, але се з того смучу, ижь твоя особа видитъ ми ся быть не подобна и не годна”. Слышачи то Алимп’іада, вели ­ кимъ страхомъ порушона, возвала до себе Анектанава и рекла [398 зв.] ему: „Мудръче, повѣдай мнѣ, што о мнѣ Филиппъ мыслитъ, або вѣмъ мовилъ Александрови: „Прудкость твою милую и довтипъ розуму твоего хвалю, але з того смутенъ, ижь особа твоя ни в чомъ мнѣ не есть подобна”. Анектанавъ почалъ мыслить, потомъ реклъ: 1 Р — navczan. ) 94 ( ,„Мышленье его жаднымъ обычаемъ не есть шкодливо”. А яко звыклъ Анектанавъ смотрѣть на звѣзды, взгледалъ в небо, а рознавалъ звѣзду нѣкоторую, а скланялъ от того жажду свою 1 . 1 L — separabatque desiderium suum; Р — у roszwaszal yq szqdzq. 2 L — Stellum quam vides videtur in celo; P — Gwyaszdq ktorq vydzysz vydzyszyq na nyebye. 3 L — bucifallus; P — нема назви, а просто говориться про коня. ) 95 ( 13. (47). Слышачи то, Александеръ реклъ ему: „Звѣзду, которую видишъ, видитсе вельми высока” 1 2 . Которому Анектанавъ реклъ: „Такъ есть, сыну”. Александер реклъ ему: „Можетъ мнѣ ю указать?” Отповѣдалъ Анектанавъ: „Пойди зо мною годины ночной, а укажу тобѣ ю “ . Александеръ реклъ: „Доконченье живота твоего ес(т)ли тобѣ вѣдомо, чили не певно?” Анектанавъ отповѣдалъ: „Есть вѣдомо за правду, ижь от сына моего маю умрети”. Рекши то, вышолъ з по ­ латы; вышолъ тежь и Александеръ за нимъ. Годины вечерной вышли пред мѣсто. А коли ходили над перекопомъ мѣсткимъ, реклъ Ане ­ ктанавъ: „Сыну Александре, поглядай на звѣзды, а бачатъ звѣзду Геркулесову, яко се смутить, а Меркулїи се веселитъ, Іовиша тежь вижу яснячого; уже мое практыкованье мнѣ близкую смерть от сына моего обѣцуе”. Коли такъ поглядалъ в гору Анектанавъ, приступилъ ближей къ нему Александеръ, забѣжавши же на него навалностью, пхнулъ его, ажь впалъ в перекопъ, мовечи ему такъ: „О нещасный, слушне, абысь такъ умеръ, колись есь земскихъ речїи не розумѣлъ, чомусь [339] о небескихъ смѣлъ гадать, фалшиве пришлый рѣчи по вѣдаю чи “ . 14. (49). Которому Нектанавъ отповѣдалъ: „Вѣдалъ есмь то добрѣ, ижь таковою смертью мѣлъ умереть, абомъ тобѣ того не повѣдалъ, ижь мене сынъ мѣлъ загубить?” Александеръ реклъ: „Тедымъ я есть сынъ твой?” Анектанавъ отповѣдал: „Заправды, я есть породилъ тебе”. А мовечи то, умеръ. Александеръ теды, порушоный милосер ­ дьемъ сыновскимъ, поднеслъ тѣло умерлого Нектанава на рамена свои, неслъ его на палацъ свой. А коли его узрѣла Алимпїада, рекла: „Сыну Александре, што то есть?” Которой отповѣдалъ: „Тѣло Ане- ктанавово есть”. Алимпїада рекла: „Анектанавъ отецъ твой былъ”. Александеръ отповѣдалъ: „Яко шаленство твое справило, такъ то есть”. И приказалъ е(го) въ гробѣ сховать. Тыхъ часовъ княжа з Каппадокіи привело одного коня не усми ­ реного, вельмы окрутного, невымовно великого, а вельми оздобного, увязавши зо всихъ сторонъ ланцухи желѣзными; або вѣмъ той конь для окрутного возренья людей жерлъ. Дучепалъ 3 мянован есть, або для знаменя, ижь голову мѣлъ накшталтъ телца неука, або для того, ижь нѣяк ’ іи рощки походили з его чола. Коли видѣлъ царь Филиппъ цудность оного коня, реклъ челяди своей: 7. Александрія. ,15. (51). „Прикажите краты желѣзный справить, абы лотрове, ко ­ торый справа бываютъ осужени на смерть, были потлумлени от него “ . Потомъ оныхъ дніи мѣлъ отповѣдь царь Филиппъ от бога своего през сонъ, ижь бы по смерти его тотъ царствовать мѣлъ, хто бы на томъ окрутномъ коню ѣздилъ. Александеръ во 12 лѣтехъ сталъ се моцный, смѣлый, мудрый и ростропный, бо се уже научилъ зуполне всѣхъ наукъ, вызволеныхъ през учителя своего Аристотеля и Кастора. Нѣкоторого дня, коли се прохожалъ през оное мѣстце, гдѣ стоялъ онъ конь не смиренный, коли на него смотрѣл през желѣзный краты, а перед нимъ руки и иніп ’ іи члонки людскій туды и сюды роскиданы, дивовалъ се вельми, и стягнулъ на тыхъ мѣстъ руку свою до него през крату, а конь тежь стягнулъ до него шію и почалъ его руку лизать, а потомъ, склонивши ноги свои, палъ на землю перед нимъ, а под ­ несши голову свою, почалъ остро смотрѣть на Александра. Поразу- мѣвши Александеръ поволность оного коня, оттворилъ краты. 16. (53). А вшедши до оного коня, почалъ его легко а лагодно по гребту гладить, а конь тежь заразомъ инялъ се пред нимъ такъ покоряє ласить, яко коли песъ предъ паномъ своимъ, такъ тежь конь пред Александромъ. Потомъ Александеръ, всѣдши на него, по ­ чалъ выѣждять з краты. Коли его узрѣлъ царь Филиппъ, реклъ до него: „Сыну Александре, вси отповѣди божскїи выполнени суть в тобѣ, або вѣмъ по смерти моей царство мое буде от тебе ряжоно”. Которому Александеръ рекъ: „О(т)че, если може быть, допусти мнѣ, абыхъ в возѣ царскомъ сѣдѣлъ”. Отповѣдалъ ему Филиппъ: „Радъ то учюню; возми себѣ сто рицаревъ а 70 золотыхъ, ѣдь же такъ моцнымъ рицерствомъ оздоблений”. И стало се такъ. Коли проѣждялъ Александеръ съполечнѣ зъСфесомъ 1 философомъ, пріятелемъ своимъ, и з дванатцетью нанятъ, который онъ собѣ выбралъ и на свою волю научалъ, а мѣлъ з собою коштовныи убири и золота досыть. Приказалъ тежь рицеромъ своимъ, абы о конехъ мѣли працу пилную. Потомъ, коли се приближалъ до Полепонту 1 2 мѣста, забѣжалъ ему Миколай, царь той же краины, з войскомъ своимъ, абы з нимъ валку мѣлъ. 1 L — unacum Ephesio philosopho amico et duodecim pueris…; P — pospolu sz ephezyuszem szwoym prorokyem sz przyaczelem у szedwoygye. nascze dzyeczy… 2 L — in peloponensem; P — do myasztha Pellopenszem. ) 96 ( 17. (55). Приближившися [400] до него, рекл ему: „Хтось есть ты, повѣдай мнѣ”. Которому Александеръ отповѣдалъ: „Я есмь Алек ­ сандеръ, саднъ царя Филиппа Македонского”. Царь Миколай реклъ: „А которого мене мнимаешъ быть?” Александеръ отповѣдалъ: „Ты естесь царь арридїнскїй, а всякожь нехай твое сердце в пыху не подноситъ, ижемъ тобѣ царскую почестность придалъ, або вѣмъ высокій рѣчи звыкли упадать на низкость, а зась низкость бываетъ ,подвыжшона”. Миколайцарь отповѣдалъ: „Чисте мовишъ, бачь только самъ себе”. Александеръ реклъ: „О чоловібчѣ, отступи от меня, бо ничего не маешъ противъ меня мовить, а ни я противъ тобѣ, з якимъ уволоченьемъ чти “ . Слышачи тыи слова, царь Миколай велми се розгнѣвалъ и реклъ ему: „Бачь то, што тобѣ повѣдаю; присегаю през здоровье отца моего, если на тебе намнѣй плюну, умрешь “ . А мовечи то, плюнулъ на него и рекъ: „Возми, што на тебе нале ­ житъ, щеня, а соромейся того”. Але Александеръ, водлугъ лѣтъ своихъ походячи и тежь наукъ своихъ учителевъ, реклъ ему: „Ми ­ ко лаю, ижесь взгордѣлъ малость мою, 18. (57). присегаю тобѣ през ласку отцовскую и през животъ матки моей, в которомъ есмь былъ от бога початый, ижь мене узришь во отчизне твоей воюючого, а царство твое под мое панство подбія- ючого”. А онъ замолчалъ, и уставилъ межи собою день валки, потомъ се розѣхали ѣ Воротившися Александеръ до царя Филиппа, а во ­ бравши там войско люду дня уставленого, зѣхалися обадва ку битвѣ. А такъ, коли трубы военный трубили, обадва уфы непріятельскимъ се обычаемъ потыкали, а вельми окрутне се з собою валчили. Але Александеръ на остатокъ звитежство [400 зв.] одержалъ, а шію утялъ Миколаеви цареви мечемъ своимъ. Того дня Александеръ великое звитяжство одержалъ, подбиваючи под свою моцъ царство Миколая царя; и для великого веселья рицери его взложили на него корону, и на коня, а такъ звитежствомъ до отца своего ѣхалъ. 19. (59). А коли Александеръ пріѣхалъ до Македоніи 1 2 3 , узрѣлъ Филиппа годуючого, бо уже былъ выгналъ Алимпіаду, а прилу ­ чилъ собѣ нѣкоторѳго чоловіка дочку, именемъ Клеопатру. А коли входилъ Александеръ на угоды, напервѣи такъ реклъ: „Первшого звитяжства моего взялъ есми честь и корону, а всякожь коли буду матцѣ моей годы 8 справовалъ, привлащивши ю цареви иншому за жону, тебе жоднымъ обычаемъ не взову; яко и ты годы строишь, къ которымъ мене жаднымъ всказаньемъ не взываешь “ . Слышачи то, нѣкоторіи з сѣдячихъ именемъ Лисія, реклъ до царя: „3 Клео ­ патры народитъ се сынъ, тобѣ подобный, который по смерти твоей царство одержитъ”. Александеръ, то слышачи, засмутилъ се вельми, а того далей не терпячи, з великой попудливости порушилъ се про ­ тивъ оному и ударилъ его в голову лѣскою 4 , которую держалъ, ажь заразъ умерлъ. 1 І в лат., і в польськ. тексті за цим іде заголовок 2 L — Philipputn; Р — do szwego oczcza. 3 L — nuptias; P — szwadzby. 4 L — baculo; P — kyyem. 6 Пропущено: мечемъ (L — gladio; P — myeczem). ) 97 ( Видячи то, царь Филиппъ, жалостью порушоный, повсталъ и попу- дился на Александра, а хотячи его ударить 5 , заразомъ на землю упалъ. ,20. (61). А чимъ болшей к нему приступовалъ, тымъ болшей упадалъ на землю, яко бы громомъ поражоный 1 . Реклъ ему Алексан ­ деръ: „Филиппе, которыись Грецыю одержалъ, для чого не маєш моцы в ногахъ своихъ?” А заразъ было великое замѣшане на оныхъ годѣхъ 2 . Александеръ потомъ всѣхъ сѣцячихъ з столу выгналъ 3 . Оная теж Клепатра соромотне [401] з полаты выбѣгла, а царь Фи ­ липпъ захоралъ. По кольку дній Александеръ вшолъ на палацъ, абы навѣдилъ хорого царя, и реклъ до него: „Филиппе, ачь колвекъ не слушно, абыхъ тебе именемъ власнымъ звалъ, а всякожь не яко сынъ, але яко пріятель до пріятеля до тебе мовлю: привороти жону твою, а з смерти того Лисія жаднымъ обычаемъ се не смути; добре есмь учинилъ, ижемъ его забилъ, бо не залежало на него, абы таковый рѣчи фалшивыи проповѣдалъ. Алесь негодную речь учинилъ, ижесь хотѣлъ твоего меча на мене добывать”. Коли то Александеръ мовилъ, царь Филиппъ, ласкавостью побужоный, почалъ плакать. 1 L — quasi terrore percussus; Р — yakoby szlyqknyony. 2 L — nuptie; P — szwadzby. 3 L — eiecit; P — wyszuezal. 4 Після цього в L і P йде заголовок. 5 L — venerunt reguli multi; P — prziszly wyelye krolykow. 6 L — gallina; P — kokosz. ’ L — consumpta est sterilitate; P — sztharzala sziq. 3 L — et censibus est privatus; P — у czynszow yesth ostradal. 9 Після цього в L і P дано заголовок до дальшого тексту. 19 L — Pausania; Р — Pavsania. 11 L — Cereuste; Р — Cerevste. ) 98 ( 21 (63). Александеръ зась вышолъ от него, а пошолъ до Алимііі- ады, матки своей, и реклъ ей: Ты, матко моя, не будь отцу моему в томъ противна, ачь колвекъ есть въ закритости грѣхъ твой и подой- зряна есть”. А рекши то, велъ ю до царя Филиппа; царь коли ю узрѣлъ, поцеловалъ ю 4 . Потомъ пріѣхали великій панове 5 от Дарія до царя Филиппа, хотячи брать чиншъ і дань цесареви, которымъ Александеръ реклъ: „Повѣдайте Дарію, пану вашему, ижь яко скоро сынъ Филиповъ нарожонъ, кокоша 6 * , которая несла яйца золотый, стала се неплодна” ’ . А такъ Даріи дани и чиншу от того часу отстрадалъ 8 . 22. (65). Слышачи то, послове Даріевы дивовалисе мудрости и мовѣ его и воротилися до Дарія, царя перского 9 . В той часъ повѣдано цареви Филиппови, ижь Арменія противъ ему се бурила, которая ему была поддана. Зготовивши войско, послалъ тамъ Александра, абы [401 зв.] воевалъ з ними, а ижь под свое панство подбилъ. Былъ того часу нѣкоторый человѣкъ в Македоніи именемъ Павсонъ 10 11 , сынъ Кереусты ” , мужь смѣлый а хуткій, подданый Филиппови. Той през многихъ часовъ желалъ Алимпіады и присяглъ забить царя Филиппа; а змоцнившисе противъ нему, собралъ люду вельми много, ,а непріятельскимъ обычаемъ бѣглъ противъ цареви. Услышавши то, царь Филиппъ забѣжалъ ему в полю з трохою люду. . 23 (67). А видячи великость, которую Павсонъ велъ, тылъ по ­ давши и нялъ утекать, которого Павсонъ стигаючи, волучнею окрутне пробилъ. Царь Филиппъ, ачь колвекъ былъ вельми раненъ, а всякожь не заразъ умерлъ, але такъ лежалъ на дорозѣ на полы умерлый. Сталосе заправды великое замѣшанье межи макидоняны, коли се уже сподѣвали быть Филиппа умерлого. А Павсон, в пыху поднесенный, вшолъ смѢле на палацъ, а оттолѣ Алимпїаду з гвалтомъ взялъ, абы ю собѣ одержалъ. Придалосе, ижь Александеръ, звитяживши Армены, ворочал се звитяжствомъ до Македоніи и нашелъ в царствѣ вели ­ кое замѣшанье для Филиппа. Алимпіада, матка его, вышедши на одно мѣстце полаты потаемнѣ, коли видѣла знамена звитежства и хоругви росточоны Александрови, почала взывать до него, мовечи: „Садну Александре, гдѣ есть пророцтво твое, которое от боговъ взял, абысь се сталъ звитежца, а не звитенжонымъ”. 24. (69). Услышавши о пристью Александровомъ, Павсонъ заразомъ выѣхалъ противъ нему, коли которого узрѣл Александеръ, забилъ его своимъ мечемъ 1 . Нѣкоторый з рицеровъ его реклъ Александрови: „Царю, отецъ твой уже умерлъ на полю”. Александеръ, то слышачи, [402] оного нашедши на полы умерлого, вельмы ревно плакалъ. А взглядаючи на него, Филиппъ реклъ до него: „Тепережь весело уже умираю, коли ты, Александре, забивши моего непріятеля, взялъ есь великую помсту над нимъ для мене”. А мовечи то, заразъ ско ­ валъ. А такъ Александеръ, смерти плачучи царя Филиппа, учинилъ ему почтивый погреб * 2 . ‘ВІіР після цього йде заголовок. 2 В L і Р після цього дано заголовок. 3 L — Traces; Р — Traces. 4 L — barbari; Р — barbari. ) 99 ( 25 (71). Другого дня Александеръ на столцу маестату своего седѣлъ, а згромадивши люду великость, такъ до нихъ мовилъ: „Мужеве ма- кидонстіи, трацетове 3 , тесалоникове и грекове, взглядайте на Але ­ ксандра, абы такъ отшла от васъ боязнь всихъ поганскихъ людей, которыхъ я подбію под панство мое; такъ ижь не погани 4 , але гре ­ кове во хвалѣ звитяжства будутъ залецани. Если кто з вас зброй не маетъ, возми з полаты моей, а готуй се на войну, а хто має, нехай свое уживаетъ”. Слышачи то, старшій рицери односта(й)нымъ голосомъ отповѣдали, мовечи: „Царю Александре, през многи часы служились мы Филиппови; уже намъ сила и моцъ устала, же бысь мы зброю зносить мѣли и утиски военный, або вѣмъ уже лѣта наши въ ста ­ рости подошли; для того, если се тобѣ подобаетъ, выберь собѣ моло ­ дыхъ, а от рицерства, которїи сьмо до того часу справовали, нехай будемъ волни”. Отповѣдалъ Александеръ старымъ рицеромъ: ,26. (73). „Далеко волю мѣть поважності, опатрную старшихъ, ниЖ- ли перхливость неопатрную молодыхъ, або вѣмъ молодыя звыкли подоймовать смерть в молодости своей, вельми уфаючи въ силы свои, але старшій вси речи чинят [402 зв.], рядне розважаючи”. Коли то вымолвилъ, вси мудрость его хвалили, а ку его мудрости пристать умыслили По кольку днїи, згромадивши, се и исправивши Александер вели ­ кое войско, пустилъ се по морю ку Волоской земли 1 2 ; там же притягнулъ до Халкидонѣи и звалчилъ ю. А халкидонове, на мури мѣсткіи вступуючи, ему се моцне заставляли, до которыхъ Але ­ ксандеръ мовилъ: „Повѣдаю вамъ, халкидонове, або мужнє воюйте, або под моцъ можнѣйшихъ будте поддани”. А всякожь Халкидонїю одержалъ. 1 В L і Р після цього подано заголовок. 2 L — Italiam; P — do ytalyey. 3 L — Italiam; P — do wloszkyey szyemye. 4 L — Consules romanorum; P — raczcze starszy w Rzymye. 5 L — Italiam; P — wloszkyey szyemy. 6 L — affricam; P — do Africzkye szyemye. 7 T j — de affrica; P — sz Afryczkyei szyemye. 3 L — naves; P — w lodzye. s L — ad templum; P — do koszczyola. ) 100 ( Выѣхавши оттоле, а везучисе по морю, вшолъ д о влох 3 , 27. (75). абы тамъ ускромилъ пыху римляномъ. Римскій райцы 4 , слышачи пріѣздъ Александровъ, вельми се полекали; згромадивши людъ, зложили подарки Александрови: 60.000 фунтовъ золота и сто золотыхъ коронъ ему послали, просячи его, абы противъ имъ не штурмовая. Александеръ, взявши подарки от римляновъ и от всѣх, во Влоской земли 5 мешкаючихъ, везлъ ся ажь до моря заходнего, до краины, которую зовутъ Європїею, зоставивши римляны в покою. Потомъ оттолѣ, плаваючи по мору, квапился до Афріки 6 , въ кото ­ рой мало нашолъ своволныхъ, бо се ему доброволнѣ поддавали. Выѣждяючи зъ Африки 7 , приказалъ рицеромъ своимъ, абы вступили з нимъ въ корабли, або въ окруты 8 , и везли се до Фаранрады, выспи одной, абы се тамъ бога Амона в чом порадилъ. Коли шли до амонова капища 9 , забѣжалъ на дорозѣ елень, которого указалъ Але ­ ксандер [403] устрѣлять рицеромъ; они, стрѣляючи на него, много стрѣлъ выстрѣляли, а оного намнѣй не ткнули. 28. (77). А коли Александеръ взялъ стрѣлу одну, заразомъ оного еленя ранилъ; и от того часу оное мѣстце зовутъ стрелецъ. А вшедши до божницы амоновы, учинилъ тамъ оферы, и просилъ тежь Але ­ ксандеръ оного бога, абы ему правдиве отповѣди обѣцовалъ. Потомъ се рушилъ з войскомъ, притягнулъ на одно мѣстце, ко ­ торое зовутъ Тафостри, гдѣ тежь было 15 селъ, а мѣли рѣкъ 12, ко- ,торїи бѣгомъ своимъ въ море впадали. А были тамъ брамы 1 замкнены, и ланцухами желѣзными умоцнены, гдѣ тамъ Александеръ чинилъ офери богомъ. Той же ночи указался Александрови богъ Сераписъ в постати вельми высокой, а въ особе велми срокгой и страшливой, который ему реклъ: „Александре, можешъ ли переменить тую гору, а нести ю на раменахъ своихъ?” Александеръ отповѣдалъ: „А яко бы то хто моглъ учинить?” Сераписъ реклъ: „Яко тая гора не пере- менит мѣстца своего, такъ имя и справы твои будутъ слынуть ажь до копченья свѣта”. 1 В рук.: браны. L — porte; Р — ulyczky. 2 Після цього в L і Р йде заголовок. 3 L — edificium ingens; Р — wyelky szamek. ) 101 ( 29. (79). Над то Александеръ почалъ его просити, мовечи: „Прошу тебе, Сераписъ, объяви мнѣ то, которою смертью маю умрети?” Реклъ ему Сераписъ: „Добра речь есть, кромь болести есть остатней годины не вѣдать; а всякожь, коли мене просилъ, повѣмъ тобѣ: по выпитом трунку горкую смерть укусишъ, а въ молодости твоей доконаетъ дніи твоихъ, але не вывѣдовой се годины, а ни часу; бо тобѣ жод- нымъ обычаемъ не повѣмъ; або вѣмъ повѣдятъ тобѣ богове под всхо ­ домъ солнца”. Повставши зо сну Александеръ, и засмутился вельми, и почалъ тамъ мѣсто своему именеве фундовать, которому прозвище [403 зв.] далъ Александрія 1 2 . Египчикове, слышачи пристье Александрово, вышли противъ ему и поддалися ему, и з великою его почтивостью приняли. 30. (81). А вшедши Александеръ до Египту, нашолъ тамо столпъ царскій з великаго каменя выкованъ, на который смотрячи, реклъ: „Той столпъ чій есть?” Египчикове отповѣдали: „То столпъ есть Анектанава, царя египецкого, вельми умѣетного”. Слышачи то, Але ­ ксандеръ реклъ: „Анектанавъ отецъ мой былъ”. А рекши то, палъ на землю, почалъ столпъ целовать. Потомъ оттоле, взявши з собою рицерства, до Сиріи се поквапилъ. Сирїичокове, ему се заставляючи, валчили з нимъ и нѣкоторыхъ з его рицерства побили. Потомъ, оттолѣ притягнувши до Дамаску, мужнє его звалчилъ. А такъ уже одержавши всю Сірію, пріѣхалъ и розбилъ наметы над мѣстомъ Тіръ. Тамъ Александеръ, з войскомъ своимъ лежачи, много небезпечности ужилъ, бо было мѣсто вельми моцно, такъ во огорненю морскомъ, яко и в моцномъ будованю, и тежь в прирожоной моцности оного мѣста высокаго, такъ ижь его жадною навал ностыо не моглъ добыть. 31. (83). Теды Александеръ приказалъ справить домъ 3 великій на мору на окрутехъ, през который уже моглъ мѣсто одержать, ижь тежь для него жадной лодьи, ани шихованья окрутовъ до пристани мѣстной не могли мѣть приступу. Александеръ теды мыслилъ, якъ бы ,бґорнуть мѣлъ мѣсто; але ижь потребовалъ болшей люду, заразъ листъ послалъ до архіерея 1 [404] жидовскаго именемъ Адды 1 2 , на ­ поминавши его, абы ему на помочь люду послалъ, а ижь бы то жив ­ ности и што продажного его людови зготовалъ; чиншъ тежь, который звыклъ давать Дарїеви, абы его ему без жадного отволоченья выдалъ; абы собѣ обралъ болшую пріязнь макидоняновъ, нежели персовъ. Архіерей зась жидовскій отповѣдалъ з присягою тымъ, который листы принесли, же уже Дарїеви далъ, и ижь тежь противъ ему жаденъ валечной руки не поднесъ, ажь бы тежь Даріи обличне пришолъ, а не смогъ бы своей присяги отменить. 1 L — ad pontificem; Р — do byszkupa. 2 L — Jadelum; P — Jadelum. 3 L — vallem iosaphat; P — vallem jozephath. 4 L — theosellus; P — Throssellus. 6 В рук.: Сытіріонъ. L — Bitirio; P — Bitirio. 6 Випущено далі до кінця сторінки польського тексту (86 12 — 21.). 7 L — venit; Р — przyszeth. 8 L — edificium; Р — budovanye. 9 В рук.: кргунты. ) 102 ( Слышачи то, Александеръ разгнѣвался вельми на архіерея жи ­ довскаго и мовилъ: „Таковую – помсту,учиню над жиды, ижь будутъ вѣдать, чіе приказанье маютъ ховать”. 32. (85). А всякожь и для того Тіру не опустил. Выбралъ теды рицеря своего Малегра, а далъ ему 500 рицеровъ, приказуючи имъ, абы ѣхали до паствища 3 Іоасафатъ, гдѣ тамъ много быдло пасено з мѣста Гады; а одинъ з нимъ Сампсонъ былъ вожемъ ихъ, бо вси мѣстца краины оной вельмы добрѣ вѣдалъ. Коли до того паствища дошли, а людъ незличоный велій заступилъ имъ Теозелъ 4 , который былъ вожемъ а сторожемъ быдла оного, и много ихъ поразилъ. Але Малегеръ, будучи мужный въ модности рицерства зъбройного, вси сторожи оного быдла звоевалъ. Гавел тежь, который былъ з стороны макидоновъ, вожови оного быдла голову стялъ. Коли се то дѣяло, княжа одно Бытіріонъ 5 з мѣста Гады выбѣ ­ жалъ, з тритцетью тысячей ѣздныхъ ку битвѣ зготованыхъ. Такова заправды была великость валчучихъ, ижь для крику окрутного земля дрижала. [404 зв.] Видѣвши то, макидонове смутилися 6 . 33 (87). А в томъ Аррідъ скокомъ ѣхалъ до Александра, абы ему небезпечность грековъ оповѣдалъ. Александеръ теды, опустивши Тіръ, вторгнулъ 7 до Іоасафатъ, гдѣ тамъ Бытіріона и его людъ весь выбилъ и потлумилъ. А потомъ воротившисе, нашолъ онъ домъ 8 , который былъ на мору казалъ збудовать, з кгрунты 9 весь розорваный, або вѣм княжа Валаамъ, зо всими пребывавшими в Тірѣ по отходѣ Але ­ ксандровомъ вышедши, будованье оное мужнє збурилъ. То видячи, ,Майидоновё засмутилисе зась. Александеръ же, с нимй вонтпечи в добытью мѣста Тіру, ночи теды пришлой видѣлъ во снѣ Алексан ­ деръ, ижь держалъ въ руку ягоду, а покинувши на земли, терлъ ю своими ногами, ижь з ней вино вытиснулъ. Повставши Александер зо сну, казалъ прити до себе вѣщкови 1 , а ему сон, который ви ­ дѣлъ, обьявилъ, которокъ (sic) вѣщокъ оповѣдалъ: „Александре, будь сталыи на Тіръ, а не вонтпи ни в чомъ; ягоду, которуюсь держалъ в рунѣ, а оную, на землю покинувши, ногамись стерлъ, то значитъ, мѣсто то маешъ власными руками звалчить, а оное ногами потопчешь”. Александеръ теды мыслилъ, которымъ бы обычаемъ моглъ мѣсто збурит(ь). 1 В рук.: браны. L — ariolum; Р — Avriolo. 2 L — ingens edificium classium; P — wyelkye szbudowanye korabyw, 3 L — centum anchoris; P — na szthu kothphycz. 4 L і P — Gazam. 6 Після цього в L і P йде заголовок, якого наш перекладач випустив. 6 L — Jadelus pontifex iudeorum; Р — byszkup Jadelusz szydowszky. 7 В рук.: браны. L — portas; P — dzwyerze. ) 103 ( 34. (89). И збудовалъ повторе великій домъ на окрутехъ 1 2 , который былъ стомъ котвицъ 3 увязаный, а былъ таковой высокости, ижь над муры и над вежи тірскїи Александеръ се указовалъ. Теды Але ­ ксандеръ самъ на онъ домъ вступилъ въ зброю прибраный, а приказалъ полкомъ своимъ, абы се готовали ку валце, а заразъ, яко бы его скоро видѣли приближаючогосе ку мѣсту, абы всѣ навалностыо штурмовали [405] на мури мѣсткіи. А такъ, коли повстягнено котвицы оного дому, приближилсе ко муромъ мѣсткимъ; теды Александеръ скочилъ на землю, гдѣ стоялъ Валаамъ, а з ве ­ ликою попудливостью скочивши до него, забилъ его и вкинулъ его в море. Узрѣвши то, макидонове и грекове заразъ почали вступовать на мури, нѣкоторый по драбинахъ, нѣкоторіи теж руками ся хватали. Такъ вельми се были тірове прелекли з забитья ихъ княжати Ва ­ лаама, ижь се жадный обычаемъ навалности грековъ не спротивляли. Тымъ теды обычаемъ мѣсто было взято и с кгрунту выкоре(не)но. При томъ тежь иншихъ двѣ мѣсте зрунтовныи збурилъ, в которыхъ яко много утерпели сірѣчикове, ажь до нынѣшняго часу вспоминаютъ. 35. (91). Потом оттоле рушился с войскомъ, пришолъ до мѣста Єазань 4 , которое тежь одержавши, до Іерусаліма се квапилъ 5 . Слышачи Иадда, архіерей жидовскій 6 , пристье Александрово, зляклъ се, а возвавши жидовъ, уставилъ имъ постъ през три дни, абы набожными молитвами и оферами бога взывали. Ночи жь той указался по сферѣ архіереови аггелъ божій, мовечи: „Не лекайсё, але што на- скорѣй пріохандожь улицы мѣсткіи, а брамы 7 отвори, а весь люд ,нехай выйде во одежда бѣлой, а ты и иншїи священники з сто ­ лами ясными 1 вы(и)дѣте на дорогу Александрови, або вѣмъ есть потребно, аби царствовалъ, ижь всего свѣта паномъ буде; а потомъ его гнѣвъ божій поразитъ”. Который зо сну повставши, возвалъ жи ­ довъ и объявилъ имъ, што видѣлъ през сонъ; такъ то приказалъ справить, яко ему во снѣ было обьявлено [405 зв.]. 1 Ъ — sacerdotes cum stolis legitimis occurrite; Р — kaplany w stolach wynydzyczye naprzeczyw Alexandrowy. 2 L — unde templum et ipsa civitas conspicitur; P — цієї фрази не має. 3 L — murmurabant; P — szemraly. ) 104 ( А заразъ вышедши з мѣста, восполъ з священники и з вели ­ костью мѣсткого люду, пришолъ до одного мѣстца, 36. (93). которое зовутъ Скопулъ, отколе церковь и все мѣсто може огледать 1 2 , — тамъ великого Александра пристья ожидалъ. Александеръ, приближаючи се до оного мѣста, а видячи великость люду во одѣнью бѣломъ, священники тежь вельми бѣлыми столами пріохондожоны; и видѣлъ тежь архіерея жидовскаго стола вельми ясностью зъ наін- товъ приохандожоного, а на головѣ его діадиму, або корону велми чудную, на которой верху золота бляшку справленую, на ней же написано было имя божіе. Заразъ приказалъ всимъ своимъ стануть, а самъ Александеръ пошолъ до нихъ, зседши с коня, и упалъ на землю. И заразъ вси жидове почали Александра поздравлять, взыва- ючи великими гласы: „Живъ будь, навыжш ’ ій царю Александре, жив будь, навыжшій цесарю, живъ будь, звитежцо незвитейжоный, над всѣ княжата хваленый!” Видячи то, цареве сїрїискїи, вельми се здумѣвши, шемрали 3 ; нѣкотор ’ ій тежь з княжатъ его, которому имя Парменонъ, спиталъ его, мовечи: „Великій царю, што то есть, ижь вси тебе хва ­ лили, а и тысь самъ похвалилъ архіерея жидовскаго?” Которому Александеръ реклъ: „Не тогомъ я похвалилъ, але бога, которого онъ имени уживаетъ, 37. (95). або вѣмъ в такомъ одѣнью видѣлъ есмь его през сонъ, къгдымъ еще былъ в Макидоніи; а коли есмь мыслилъ, якъ бымъ моглъ Асію подбить, то имя побужало мене во снѣ, абыхъ не омеш- кѳвалъ, але быхъ усилнѣ уфаючи, мужнє поступовалъ, а для того бачу быть оного, которогомъ през сонъ видѣлъ; а оттолѣ мнимаю, ижь [405 зв.] з божею помочью Дарія звитяжу и моцъ перекую роз- вяжу и вси иншіи рѣчи, который во умыслѣ маю, маю надѣю быть пришлый”. А мовечи то, з священники до мѣста вшолъ; потомъ тежь в цер ­ ковь божію вшолъ, которую збудовалъ онъ намудрѣйш’іи Соломонъ; а тамі» водлугъ наказанья священническаго богу оферу чинилъ. Тогды ему архіерей принеслъ кніги Даніила пророка, в которыхъ было написано, ижь нѣкоторый 8 грековъ мѣлъ збурит(ь) перекую ,Землю. Александеръ, домнимаваіочися самаго себе, увеселилъся вельми, и заразомъ архїереови и иншымъ священникомъ много далъ даровъ коштовныхъ, а мовилъ имъ то, ижь чого колвекъ бы от него жадали, то мѣли одержать. Тогды архіерей жидовскій просилъ его, мовечи: „Прошу, нехай намъ буде войно нашихъ отцев уставъ 1 уживать, а семого року без дани и чиншу быть” 1 2 . 1 L — patrum legibus; Р — ustawq starych oezczow. 2 L — et anno septimo sine tributo consistere; P — у roku szyodmego nyewacz dany. 3 Після цього в L і P подається заголовок дальшого змісту. 4 L — Syri; Р — Syry. ‘ В L і Р дано заголовок листа. 6 В рук.: пуху. L — in superbia; Р — w pychq. ) 105 ( 38. (97). Александеръ имъ всего дозволилъ. Потомъ его архіерей просилъ, абы жидове в Медіи и в Вавилонѣ осаженый своихъ правъ уживали; и все имъ то далъ, о што его просили. Александеръ по ­ томъ, справивши рицерство, з Іерусаліма велъ уфы до инших мѣстъ околичныхъ, а до которыхъ колвекъ ѣхалъ, вдячне былъ принятый 3 . Того часу сїріичикове 4 были утекли от Александра, повѣдали все Дарїеви. Слышачи, цесарь Дарїй пыталъ ихъ о способѣ и о кшталте Александровомъ, а они ему указали образъ его, на картинѣ вымале- ваный, который коли узрѣлъ Дарій, взгордѣлъ его для малости особы. А заразъ ему послалъ пилу, мачугу и завоекъ блазенскїй и листъ, такъ написанный 5 : 39. (99). „Дарїй, царь над царьми и панъ [406 зв.] над паны, родичь солнечный, который свѣтитъ весполокъ з перскими боги, служебникови нашему Александрови оповѣдамы: слышались мы, ижь ты, будучи в пыху 6 и през порожнюю хвалу подвыжшоный, зобралесь лотрики з границъ заходнихъ, а жадаешъ з великостью персовъ валчить, которыхъ силы жадною мѣрою не затлумишъ, або они вѣмъ сами богове, которїи весь свѣтъ охандожаютъ и в моцы маютъ; а имя наше хвалятъ и залецаютъ. Але ты, яко чолов/ькъ, а овшемъ з мужевъ намнѣйш ’ ій, силуючисе над малость твою, яко бы мышъ, выскакуючи з своей ямы, вышолесъ з земли недостаточной, а по широкихъ мѣстахъ перскихъ скачешъ, игри строишъ, яко бы мышъ в дому, гдѣ котовъ ловныхъ, або лапокъ не машъ. А я, потаемнѣ возглядаючи на справы твои, коли безпечнѣй будешъ хотѣлъ шаленства строить, тебе в неопатрности твоей в попудливости полаплю, а такъ шкарядо доконаешъ дни твоихъ. 40. (101). Обачь же ся пре то в том, повѣдайъ тобѣ, бѣднику убогій, абысь се прочь отворотилъ а успокоилъся на лонѣ матки твоей. Ото тобѣ шлю пилу, мачуху и завоекъ з золотомъ; играй яко дитя, або вѣмъ, ижь еще естесъ дитя, слушно тобѣ й потребно, абысь дѣтин- скїи рѣчи справовалъ. Дивна речь есть, колись ты в бѣдномъ а въ ,маломъ тѣло будучи, модно в то уфаешъ, абы панство Дарїево мѣлъ собѣ подбить. През душу отца моего присегаю, ижь такъ много золота в Персіи лежитъ, ижь бы звигяжило ясность слонечную, КОЛИ бы от початку было згромажено, а для того [407] тобѣ приказуемы моцно, абы ты, опустивши шаленство и порожнюю хвалу, до Маке ­ доніи се воротилъ. Чого если не будетъ хотѣлъ учинить, пошлемо на тебе незличоную великость збройного рицерства, которїи тебе не яко Филипповаго сыча, але яко княжа лотровское укрижуютъ” ’ . 41. (103) 1 2 . Пришедшы теды до Александра, которїи были пришли от Дарїя цесаря, отдали ему листъ, посланный з пилою, з мачугою и з завойкомъ. Александеръ заразъ казалъ листъ пред всеми читать. Рицери, слухаючи оного листу, барзо се смутили. А бачечи ихъ Александеръ смутныхъ, реклъ до нихъ: „О мои намоцнѣйшш рицери, для чого сердца ваши суть порушоны з словъ листу Дарїевого? Або не вѣдаете, ижь псы, который велми щекаютъ 3 , не маютъ жадной хоти ображенья? Мысь мы теды увѣрили, ижь той листъ в чомъ кольвѣкъ правду повѣдалъ, то естъ только о великости золота, кото ­ рую Даріи повѣдаетъ мѣть; а для того мусимъ мужнє воевать з нимъ, абовѣмъ великость золота его насъ охоче побужаетъ ку воеванью”. А рекши то, приказалъ рицеромъ своимъ, абы послы Дар ’ іевы пой ­ мали, а на шибеницы повѣсить казали, а они начали до него вели ­ кими голосы взывать: „Царю Александре, што за причина вины есть в насъ для царя нашего, жебысь мы мѣли ‘муки поднять?” Которымъ Александеръ отповѣдалъ: 1 L — sed ut principe m latronum crucifigant; P — Alye yakoby kxaszq, lyotrowszkye b^dq, krzyszowacz. 1 В L і P e заголовок. 3 L — latrant; P — szczekayq. 4 L — ad convivium invitari; P = proszycz na uczthq. 6 L та P мають після цього заголовок до листа. ) 106 ( 42. (105). „Слова царя вашего то учинить подбужаютъ мене, ко ­ торїи васъ яко до лотрика послалъ”. А они отповѣдали: „Для того то писалъ нашъ цесарь, ижь вельможность ваша не есть ему знаема [407 зв.]. Пусти насъ волно, а мы ему твою хвалу оповѣмы”. Тогды ихъ Александеръ казалъ выпустить и на годы 4 возвать. А коли сѣ­ дѣли за столомъ, рекли Александрови: „Царю, если се тобѣ подо ­ баетъ, прикажи, абы 1000 ѣздныхъ с нами ѣхали, а мы Дарїя в руцѣ ихъ выдамо”. Над то имъ Александеръ отповѣдалъ: „Нехай се вашъ умыселъ веселитъ з того] ижь спокойнѣ сѣдите, абовѣмъ през вы ­ данье вашего царя не буде вамъ, даный и единъ рицеръ”. Другого потомъ дня казалъ Александеръ листъ писати Дарїеви тым обы ­ чаемъ 5 : „Александеръ, сынъ Филипповъ и Алимп ’ іады царевой, Дарїеви, цареви над царьми, родичови солнечному, который свѣтитъ весполокъ ,з боги перскими, повѣдаючи то, приказуемы. Если праве хочемо гля ­ дѣть 1 на правду, 1 L — bene volumus inspicere veritatem; P — chczym dobrze weyrzeez na prawdq. 2 L — imperatoris; P — Dariusa. 3 L — sensus; P — szmyszly. ) 107 ( 43. (107). то што маемы, не єсть пашо власное, але намъ до часу позычано, не праве держимо. Або вѣм кгдыжь вси в колѣ пруткомъ фортуны обцуемо, часто кротъ з богатству во убожество, з веселія в смуток, з высокости на низкость, и туды, и сюды пременяемо; для того, будучи хто на выжшомъ мѣсцу кола фортин(ов)а, не маетъ такъ вельми уфать в свой станъ высокій, ижь през пыху поднесеный и порожнею хвалою повожоный вельми, нискихъ справы взгаржает, кгдыжь то часто кроть бываетъ, ижь нанижшій бываетъ повыжшонъ, а зась вельми высокій на низкость упадаетъ. Розумѣй быть речь вельми шкарядою и соромотою — тобѣ такъ наяснѣйшему цесарови водлугъ того якось от людіи есть видѣнъ, мнѣ малому и нискому таковый речи стать [408], абовѣмъ ты, яко повѣдаетъ, естесъ ровенъ солнцеви, а ижь седишъ на солнцу маестату своего, зосланымъ от боговъ весполъ с перскими боги; але ижь богове суть несмертельни, з смертельными обцовати не навидятъ, я заправду естемъ смертельный. 44. (109). А такъ до тебе иду, яко з смертельнымъ человѣкомъ валчитъ; а ты зась которіи естесь вельможный и повыжшоный, а хочешъ се звать несмертельнымъ, коли хочешъ з нами валчить, жадной славы не одержиш, если мене звитежишъ, абовѣмъ малого чолов?ька а лотрика звитяжишъ; але если я превитяжу, великую оттоле хвалу возму, ижь навельможнѣйшаго цесаря 1 2 звитяжу. Але ижесь реклъ перекую землю в великости золота обфитуючую, побу- дилесъ смыслы 3 наши, а справилесь насъ для того мужнѣйших, абысь мы золота вашего могли достать, а недостаточность нашу, которую намъ приписуепгь, могли бысь мы от насъ отдалитъ. А прето ижесь намъ послалъ пилу, мачугу и завой, которіи маютъ быть речи пришлый певне; а правось есь осудилъ, чого се тежь мы сподѣваймы з пріязни боговъ. През округлость той то пилы, тое собѣ розумѣемы, ижь округлость всего свѣта под наше панованье має быть дана. През мачугу, которая есть скривлена от головы, знаменуемы, иж княжата и вси цареве свѣцк ’ іи пред нашею обличи остью будутъ се клонять. 45. (111). През золотый завой, которіи голову чоловічую пріодѣ- вает и окружаетъ, насъ быти звитежцы, а не звитенжоны сподѣваемы. Ты за правду, которіи естесъ великій и намоцнѣйшій, ужесь намъ дань отдалъ, [408 зв.] кгдыжь есмо от тебе пилу, мачугу и золотый завой взяли, которіи таковіи достойности въ собѣ замыкаютъ”. ,Коли такій листъ написалъ, возвалъ ку собѣ пословъ Дарія царя, а давши имъ коштовныи дары, отправилъ ихъ. Потомъ Александеръ, рушивши рицерство, почалъ поступовать. Тогды Дарїй, прочитавши оный листъ, засмутился вельми 1 . Потомъ листъ написалъ паномъ своимъ преложонымъ тымъ обычаемъ: „Царь над царьми, Дарїй, Примусови и Антїохови 1 2 объявляю веселье. Слы ­ шались мы, ижь Александеръ, сын Филиппа Макидонскаго, шален- ствомъ побужоный, вшолъ до Асіи, а оную з цудности знищилъ; для того вам приказуемы, абы громадивши великихъ а моцных мужевъ нашего панства, наболшихъ противъ оному дитяти повстать не за- мешковайте, а поймавши его, пред нашу обличность приведите, 1 L — turbatus est valde; Р — poczql myszlycz. 2 L — Primo et Antiocho; P — P-mo (na przoth) у Antiyocho. 3 L — flagellato; P — ubyczowawszi. 4 L — induam purpura; P — oblyoglbych go w pawlokq. 5 В L і P e заголовок до листа. 6 L — Sciat magnitude vestra; P — Racz wyedzecz wasza wyelgoscz. 7 Після цього в L і P заголовок. ) 108 ( 46. (113). абы то яко дитя убичовавши 3 , а приволокши его в пор- пуру 4 , пошлю его матцѣ его Алимпїаде зганбеного, абовѣмъ него- дится на него валчить, але абы з детми детинскїи речи справовалъ”. Прочитавши листъ, панове Даріевы.такъ ему отписали 5 : „Цареви над царьми, Дарїеви, богу великому, Примусъ и Антіохъ службу. Рачь вѣдать, велможность ваша 6 , ижь то дитя Александеръ, которій, яко повѣдаете, нашу землю збурилъ и роспорошилъ; мы, згрома ­ дивши великость люду, з нимъ есмо валчили, а на остатокъ есмо тылъ подали и ледвось мы ушли рук [409] непріятельскихъ. Мы теды, который мените быть помочники панства вашего, вельможности вашей покорнѣ просимы, абысте насъ ваши слуги вѣрный вспомогли”. Коли Дарїй той листъ читалъ, прибѣжалъ другій посолъ, мовечи, ижь Александеръ положился над рекою з войскомъ, которую зовутъ Сїрагма. Слышачи то, Дарїй царь повторе Александрови тымъ обы ­ чаемъ писалъ 7 . 47. (115). „Дарїй, царь над царьми и панъ над паны, Александрови, служебникови нашему, приказуемы: по всемъ свѣте залецано есть имя Дарїево и похвалено, абовѣмъ и богове не зносили имя его, а ты которымъ обычаемъ смѣлесь перейти реки, горы и моря, а чи ­ нить навалность противъ маестатови нашему панству? Заправды бы мѣлъ великую хвалу, колы бы, кромъ дозволенья и воли нашой, Ма ­ кедонію справовалъ, лѣпѣй бы тобѣ было з твоихъ злостїи покутовать, нижли бы от насъ великую кривду мѣл поднять, кгдыжь без нашего панованя земля могла бы яко вдова осиротѣлою быть. А для того воротися до земли твоей первѣй, нижли гнѣвъ наш на голову твою ,вступитъ. Заправды бы позналъ, яко велика хвала и моцъ наша есть; давамы тобѣ знать през тыи вернете маковый, который тобѣ в мѣху 1 шлемы. Бачъ, же если можешь тыи зернета сличить, такъ запевнѣ вѣдай, ижь бы тымъ обычаемъ людъ наш не моглъ быть зличонъ. 1 L — in mantica; Р — w manthycze. s L і Р мають після цього наголовок до дальшого змісту. 3 L — in mantica; Р — w mantikq. 4 В L і Р заголовок після цього. 6 В L і Р подано після цього заголовок. ) 109 ( 48. (117). Чого если доказать не можеш, воротися до земли твоей, а запаметай ужесь того, штось чинилъ, бовѣмъ нашего люду валеч- ного есть незличоная великость, а от того часа большей се того не смѣй допущать” 1 2 . Коли пришли до Александра послове [409 зв.] Дар ’ іевы, листъ ему от Дарїя з макомъ отдали, заразъ коли Александеръ лист почалъ читать, вложивши свою руку в мѣхъ 3 , взялъ оного маку и почалъ жвать, мовечи: „Бачу добрѣ, ижь люду его есть много, але яко тое насѣнье есть мяко, тако розумѣю и людъ его млѣлый”. А в томъ пришли нѣкотор’іи макидонове, повѣдаючи Александрови, ижь Алим- шада, матка его, тяжкою немочью была знята. То слышачи, Алексан ­ деръ сталъ се вельми смутнымъ, а всякожь лист написалъ Дарїеви тымъ обычаемъ 4 : 49. (119). „Александеръ, сынъ Филипповъ и царевой Алимп ’ іады, Дарїеви цареви приказуемы. Вѣдай, ижь много листовъ пришло, которїи насъ поневолнѣ отсель отводятъ, а всякож ты не мысль о томъ, абысь мы для боязни, або вонтпливости твоей порожней хвалы назадъ отѣхать мѣли; але абыхъ огледалъ матку мою, которая тяжкою хоробою есть обтяжона. А прето вѣдай, иж по маломъ часѣ до тебе з великостью валечныхъ людіи се поспѣшимы, а вельми скоро притягнемы. А то тобѣ топерь шлемы, накшталтъ насѣня ма ­ кового, той перецъ, абысь то зналъ, ижь насѣнья макового великость того перцу остротою бывает знята”. Той лист далъ Алексан ­ деръ рицеромъ Дар ’ іевым и перецъ, и дары выборный, а потом ихъ пустилъ 5 . Потомъ оттоле рушивши рицерство свое, Александеръ оборотился назадъ ку Македоніи. Того часу нѣкоторый мужь велми моцный, которому имя Амонта, княжа рицерства Дарїевого, под Аравією з ру ­ кою непріятельскою з войскомъ лежалъ. 50. (121). Той, коли услышал [410] пристье Александрово, рушивши .весь людъ свой, заставилъ се противъ Александрови и почалъ з нимъ мужнє воевать. Вельми рано почало се воеванье великое, ажь до заходу солнца; из обу сторонъ однако воевати; такъ же ,тежь през три дни уставичне окрутна валка тривала 1 , абовѣмъ такъ вельми моцно а окрутно было побитье, же се солнце затмѣло, не хотячи взглядать на оное великое вылитье крови. Потомъ з сто ­ роны персовъ много тѣлъ умерлыхъ падало, што видячи княжа, тылъ подавши, з рукъ непріятельскихъ ледво з людомъ малымъ утеклъ; а такъ прудко бѣжалъ, ижь еще пред Дар ’ іемъ засталъ оный, которіи от Александра пріѣхали, а Дарій еще держалъ лист в руках и пыталъ ихъ, што Александеръ з онымъ макомъ чинилъ, а они ему истотне повѣдали 1 2 . Взявши теды Даріи перцу Алексан- дрового, а вложивши во уста свои, почалт. жвать, а -воздохнувши, реклъ: „Мало есть рицеровъ, але суть моцни, яко то той перецъ, ледвѣ найде на свѣтѣ, што се имъ спротивить”. 1 L — per tres dies continues pesiiferum bellum duravit; P — przesz trzy dny m ti ­ ro wa walka sthala. 2 Випущено: Illisque respondentibus apprehendit et momordit, dixitque: multi sunt sed molies; P — A ony odpowyedzyely: wszyal w ustha у roszkqszql у rzekl: wye]y ych yestb, alye mglych. 3 Після цього в L і P заголовок. 4 L — in Ciliciam et in Saviniam; P — do Czilyczyey у do Szavymam. 5 L — sunt novem milia; P — yesth dzyeszszyacz thyszyqczy. 6 L — stamadro; P — Stamodro. ’ Випущено фразу про розмір річки, що е в L і Р. 3 L — laudes; Р — czczy. ) по ( 51. (123). Отповѣдало княжа Амонта; „Такъ есть, пане, мало ри ­ церства має Александеръ, але мужныхъ, которіи много моихъ рице ­ ровъ побили, з которыхъ рукъ ледвемъ ушолъ. А всякожь се Але ­ ксандеръ для того в пыху не поднесъ, ижь звитяжство одержалъ, але такъ перскій людъ, яко и макидонскій, которіи были побиты, приказалъ в гробѣх поховать” 3 . Потомъ Александеръ пріѣхалъ до Киликіи и до Савиніи 4 , в ко­ торыхъ земляхъ много мѣстъ его панованю присягло, а над то 17.000 люду до войска своего прилучилъ. Вступилъ тежь Александеръ на гору, которую звано Таврус, и пришолъ до мѣста Просополя, в кото ­ ромъ было 9000 5 люду; и взявши от нихъ рицерства, тягнулъ до Асіи, много мѣст подбиваючи. 52. (125). Потомъ притягнулъ до Фригіи и вшолъ до божницы солнца и офѣры богомъ чинилъ; оттоле пріѣхавши до реки Само- дроны 6 , и мовилъ до оного люду 7 : „Благо вамъ, иже сте славы 8 Гомеровы достали”. А нѣкоторы(й) Доколиктъ отповѣдалъ ему: „Царю Александре, большой славы о тобѣ писаны быть могли, нижли учи ­ нилъ Гомеръ и о тыхъ, который мѣсто Трою збурили, абовѣмъ ижь ты болшіи рѣчи справуешъ, нижли онъ “ . Которому Александеръ реклъ: „Учителю, волю быть мудрого ученикомъ, нижли от глупого хвалу мѣть”. Потомъ, рушивши рицерство, притягнулъ до Македоніи, ,а тамъ нашолъ матку свою з немочи повсталую, з которою розмовля ­ ючи, не долго мешкалъ 1 . 1 В L і Р е заголовок після цього слова. 2 В рук.: бранъ. L — non clausimus portas civitatis; P — nye szawerlyszmy myastha. 3 L — Cum auletn cum Dario finem fecero, tunc vobiscum colloquio fungar; P — Gdy bych vczynyl konyecz, thedy bad a sz warny roszmawyacz. 4 L — Caldeopolim; P — Kaleedopolim. 5 Після цього в L і P йде заголовок, як Олександер прийшов до храму Апо- лона й як той назвав його Горкулесом. Цей епізод в українському тексті випущено й почато оповідання з наступного епізода про місто Тева (Thebas) (129із 20, 1301-21, 1311-12). 6 В рук.: бранш. L — portas civitatis; Р — myeszczkye bramy. ‘ L — muros; P — mury. 8. Александрія. Рушившисе Александеръ з Македоніи, тягнулъ до Персіи и по ­ ложилъ се з войскомъ на мѣстцу, 53. (127). которую звано Авдыронъ, а люди оного мѣста зо всихъ сторонъ брамы позамыкали. Видячи то, Александеръ розгнѣвался и росказалъ рицеромъ своимъ, абы ихъ запалили. Рицерство теды Александрово, учинивши навалность, почали ихъ бурить, а мѣсткій людъ, бачечи то, ижь не могли зносить великости збройныхъ, бо оное мѣстце не было з прироженья оборонно, почали взывать, мовечи: „Царю Александре, не замкнули есмо брамъ 1 2 мѣсткихъ для того, абысьмы и твоей высокости спротивили, але боячися Дарія, царя перского, который коли бы то услышалъ, зослалъ бы на насъ паны свои, который бы нас [411] зо всихъ сторонъ роспорошили”. Але ­ ксандеръ имъ отповѣдал: „Отворите брамы мѣсткій, если хочете з рукъ валечныхъ уйти. А коли з Дар’іемъ конецъ учиню 3 , теды з вами буду розмовлялъ”. Слышачи то, одначе отворили ему мѣсто. Йдучи оттамътолѣ, оборотился до Брохѣи, а потомъ Халдеоколимъ 4 перешелъ. А оттамътолѣ пришолъ до реки Сениксъ, и тамъ былъ великий голодом обтяжоный людъ Александровъ. Шемрали теды ри- цери, мовечи: „Кони наши уставаютъ безпрестанку”. 54. (129). Которымъ Александеръ, подтвержаючи ихъ, мовилъ: „О мужеви и рицери мои намоцнѣйш ’ ій, которїи есте до тыхъ часовъ военный небезпечности подыймовали, або ли для недостатку маете кому роспачать въ здоровью? Всякожь, поки душа буде в тѣлохъ вашихъ, кон’іи незличоныхъ достанемъ; если позбудемъ здоровя, и кон ’ іи намъ не треба. Поквапьмысе тамъ, гдѣ достанемъ живности собѣ и конямъ достатокъ” 5 . 55. (131). Выѣхавши оттамътоле, Александеръ притягну лъ до мѣста, которое Тева зовутъ, и мовилъ людемъ оного мѣста: „Дайте мнѣ 500 рицеровъ, которїи бы мнѣ пришли на помочь в зброю прі- оболочены”. Слышачи то, тевани замкнули брамы 6 мѣсткій, а при- ближившисе з нихъ 10.000 в зброй, вступили на брамы 7 , взываючи ) Ш ( ,великими голосы, мовечи: „Царю Александре! вели не отѣдеши от насъ, тебе и твои рицери помучим” ’ . Слышачи то, Александеръ, усмихнувшися, реклъ: „Тевеи, вельми ся залецаете з моцы своей; замкнули есте брамы мѣстк ’ іи 1 2 , а хочете зо мною валчить; чоловт&къ моцный, а до бою охочїй не замыкается в мури, але в полю мужнє валчить противъ непріятелемъ” [411 зв,]. 1 L — confligemus; Р — bycz szkaradzye. 2 L — portas civitatis; P — myasto. 3 L — cutn arietibus; P — mlothy 4 Остання фраза є підсумок випущеного ще досить довгого кінця цього епі ­ зоди (1347 — 22; 1351 — 21; ІЗбі-?), а почато далі про Коринт (136і 5 ). 5 L — Dithomatus; Р — dythomatusz. 6 Кінець епізоди проминено (138в — is; 1391-і?). 7 L — Plathea; Р — назви нема, а говориться: „kthore bylo rzeczono”. ) П2 ( 56. (133). А рекши то, казалъ четыремъ тысячамъ стрелцомъ, абы окружили оное мѣсто, ижь бы оныхъ стоячихъ на мурехъ устрѣляти. Приказалъ тежь и двема тысячомъ ѣздныхъ, абы оный фундаменты мѣсткіи, которїи збудовалъ Амфіонъ и Зохусъ, поламали; другимъ тысячомъ росказалъ, абы огнистыми походнями брамы зо вейхъ сто ­ ронъ запалили мѣстк ’ іи, а другій 3.000 справилъ, абы били на муръ тараны 3 а желѣзными приправами роскидали. Самъ тежь Алексан ­ деръ з тыми стоялъ, которїи умѣли з опороковъ кидать каменье, из иншими рицерми. А такъ, коли уже бытву зачали, мѣсто з одной стороны окрутне горѣло, а люд през мури на шію упадалъ: нѣко- тор ’ іи умерли, а другимъ се рамена и голени ламали. Й такъ оное мѣсто было в нивечь оборочено 4 . 57. (136). Александеръ, опустивши мѣсто Теванское спустошоно, тягну лъ до Корінту, и просили его корінтове, абы ширмѣромъ игры строити казалъ, 58. (137). на которыхъ просьбу призволилъ. И зошлосе много люду на дивованье, которымъ реклъ Александеръ: „Хто з васъ выйде починать игры?” И заразъ Тытоматъ 5 з мѣста Тевеи был отповѣдалъ: „Сели мило вашему маестатови, я, взявши дозволенье ширмованья, першій разъ почну”. А заразъ на дозволенье Александрово ширмовалъ и выигралъ. И реклъ ему Александеръ: „Сели третим разомъ вы­ играешь, будешь коронованъ”. Заразъ ширмуючи, вторымъ и третим разомъ выигралъ. А такъ заразъ на приказанье Александрово взялъ корону хвалебную на голову свою, который тежь был [412] лриво- рочон до Тевеи мѣста 6 . 59; (140). Потомъ Александеръ, вышедши з Корінту, пришолъ до мѣста именемъ Плетея 7 , которого княжства уживалъ нѣкоторый име ­ немъ Страксагонъ. Вшедгаи тамъ Александеръ до божницы Д’іяны, нашолъ тамъ панну, которая была попомъ и в одѣнью поповскомъ ,ходила; которая, узрѣвши єго, рекла ему: „Поздравленъ будь, Але ­ ксандре, щасливое твое пріѣхане; ты маешъ весь свѣтъ подъ свое панство подбить”. 60. (141). Другого тежь дня вшолъ княжа Страксагонъ до божницы, в которой была оная панна. Коли его узрѣла, такъ мовила до него: „Чого хочешъ, Страксагоне? По малыхъ днехъ стратишъ 1 панства твоего”. Услышавши то, Страксагонъ розгнѣвалсе вельми и реклъ ей: „Не естесъ годна священства уживать. Александеръ вшолъ до тебе, а добре есь ему пророковала; а мнѣ есь рекла, абыхъ мѣлъ стратить все княжство”. Панна отповѣдала: „Не гнѣвайсе, такъ ти то муситъ быть, а не може быть жаднымъ обычаемъ отмененно”. Сталосе потомъ покольку дніи, ижь се Александеръ розгнѣвался на Страксагона, зложилъ его з княжсгва и выгналъ. Шолъ теды Страксагонъ до Афины мѣста и ускаржалт. с плачемъ на Александра 1 2 . 1 В рук.: страдаешь. L — tn privaberis principatu; Р — poszbudzyesz kxyqszthwa. 2 Кінець епізода випущено, як атеняни шкодують Страксагона й хочуть висту ­ пити супроти Олександра (1-12 ІО -2о). 5 L — Eusculus; Р — Eusculus. 4 L — et таїш imperans silentium; Р — у kaszal wszythkym mylczecz. ) из ( 61. (143). Александеръ, рушивши людъ, пріѣхалъ до Афины и пи ­ салъ до афинянъ листъ тымъ обычаемъ: „Александеръ, саднъ Фи ­ липповъ и царевой Алимпіады. Афінове, то вамъ повѣдамы. Коли умерлъ отецъ нашъ, сѣдѣлисьмы на столцу достойности его; потомъ вступилисьмы [412 зв.] на границы заходніи, гдѣ тамъ вси пребы- ваючїи под наше панство поддали, почавши от мѣста Рімского аж до моря заходнего. Нѣкоторіи насъ пр’іимовали спокойне; нѣкоторіи тежь през воеванье подбиты. А которіи до насъ не хотѣли пріити спокойне, ихъ прибытки приказались мы ажь до кгрунту розрушить. А тыхъ часовъ, колись мы выѣхали з Македоніи, а през всю Афріку переходячи, тевани почали нашему панству чти уволочатъ, которыхъ пыху ажь до земли смы склонили. А вамъ тежь Афіномъ пише.мы, абысте намъ послали 10 философовъ, з которыми жеда(е)мы нашъ розумъ острить. 62. (145). Ничего от васъ не жедаемы иншого, только то, абысте се насъ бояли, яко царя и пана своего. Єсли ж се не хочете поддати панству нашему, потреба есть, абысте над насъ моцнѣйши были, або се намъ моднѣйшимъ укорите”. Коли читали афінове листъ, почали верещать, яко бы шалени. бветрулъ 3 теды мудрецъ, повставши з великости людъ, реклъ, абы жаднымъ обычаемъ не призволяли листомъ Александровомъ, а людъ згромадивши в купу, просили Демостена мудреца, абы имъ раду добрую далъ, а штобы се его радѣ видѣло, абы то ознаймилъ. Де- мостенъ теды поднеслъ се на выжыпое мѣстце, а рукою учинивши молчанье 4 , так почал мовить: „Мужеве и мещане, весполокъ зо мною ,мешкаючій, прїимите скромнѣ, прошу, слова мои а слухійте: если се таковыми быть знаєте, жебысьте могли вельможность Александрову затлумить, валчте з нимъ, 63. (147). а словъ его жаднымъ обычаемъ не прїимуите; а еслиж се спротивить не можете, поддайтеся [413] его маестатови, всяко то вѣдаете, ижь якось мы слышали от нашихъ старшихъ. Сенесъ, царь вельмы моцный, в своемъ панствѣ высокій, ачьколвекъ былъ много звитежствъ доступилъ, а всякожь въ Клаедѣ много шкодъ поднялъ. Але той Александеръ незличоныи валки чинилъ, въ которыхъ ничого иншого — одно звитежство завжды одержалъ. Ажь ли пребываючіи в Тірѣ не были рицери вельми моцни и го всемъ умѣетности валеч ­ ной выцвичоны? Штожь имъ помогла ихъ великость або моцъ? Тевеп ясностью великою яснѣли, которїи и которыхъ наукою валченя не мнѣй было окрашоно, — што имъ теды была пожиточна мудрость и сила, або мужность валечная. Пелипенсове, 1 ачьколвекъ мужнє валчили з Александромъ, всякожь потомъ устали от навалности збройныхъ. Або ли есте непорозумѣли, ижь незличоныи мѣста, до которыхъ кол ­ векъ вшолъ, кромъ всякого валченя и спротивленья его маестатови се поддали? Для того тежь, иж Страксагону з его панства зложилъ, добре учинилъ, абовѣмъ выступъ Страксагоны упередилъ. А иж есмы слышали Александра быть мудростью пріоздобленого, штобы снять без вины Страксагоны не скинулъ” 1 2 . 1 L — Pelipenses; Р — Pelypensesz. 2 В L і Р є заголовок дальшого змісту. 3 В L і Р після цього дано наголовок до листа. ) И4 ( 64. (149). Тое слышачи, афіны одностайне почали хвалить раду Демостена мудреца и умыслили послать Александрови корону золо ­ тую, которая важила 150 фунтовъ, през пословъ, обѣцуючи ему чиншъ и дань, але ему философовъ жаднымъ обычаемъ послать не хотѣли. Коли теды послове пришли до Александра, подали ему [413 зв.] ко ­ рону золотую, чиншъ и дань рочный обѣцуючи, яко сами афїнове брали. Выслухавши ихъ, Александеръ заразъ поразумѣлъ раду Євскула мудреца, который мовилъ, абы се спротивили Александрови, и писалъ до нихъ Александеръ тымъ обычаемъ 3 : „Александеръ, сынъ Филипповъ и Алимп ’ іады царевой, жаднымъ обычаемъ царскаго имени не пр ’ іимуемы, аж под моцную руку крѣпкую поганство подбіемы. Афіномъ то повѣдамы. Не умыслились мы до вашего мѣста зо всимъ людомъ войти, але только з княжаты, которїи маемы. 65. (151). Умыслились мы заправды васъ от всего подозреня вы ­ ступку вызволить, але вы умыслили есте противность намъ, яко свѣтчит сумнѣнье ваше. Свѣдчуся боги моими, ижь если бы се хто з васъ поднеслъ противко намъ, зато бысьмы се нань не гнѣвали, ,але, яко вѣдаете, злый завше злѣ мыслятъ 1 и выполняемъ ; а далей писались мы вамъ, абысте намъ 10 мудрецовъ послали, а вы есте откинули наше приказанье, не узнавши Александровой моцы, ачь- колвекъ бысте оттоле могли быть з виступку подойзрени. Всякожь вамъ всякой неправости вину отпущамы, будьтежь теды подтвер- жени и веселы для того, ижь есте пристали ку радѣ Демостена * 2 мудреца”. А афінове з того увеселилисе вельмы 3 . 1 Далі випущено згадку про Коринт (151і; — Щ та Страксагона (152і 5 ) і перей ­ дено до оповіди про 10 філософів. 2 L — Demosthenis consilio; Р — radzye domestenysz. • В Li P e заголовок після цього. 4 Передано скорочено (153ю — so). 6 В рук.: броны. L — portas civitatis clauserunt; P — szamknqly myasto. 6 Дано заголовок листа (в L і Р). 7 Остання фраза е підсумок ще довгого кінця цього епізода (Г56и — so! 157і — 2 о). 3 Згадку про пилку з стр. 159 випущено & почато з рядка сьомого цієї сторінки. ) 115 ( 66. (153). Александеръ, рушившисе з оного мѣстцу з людомъ, при ­ тягнулъ до Латедомонїи, але латедомонове приказанью его не хотѣли быть послушны 4 , брамы мѣстк ’ іи [414] замкнули 5 , а вступуючи на мури,, зо всихъ сторонъ стояли. Видячи то, Александеръ писалъ имъ такъ, мовечи 6 : „Латедемономъ то повѣдамы вамъ, ради мы, абы вѣру, которую есте от нашихъ продковъ взяли, зуполне ховали, а не под ­ носите рукъ вашихъ на высокости, которыхъ не можете досячи, а если се хочете веселить з моцности персонъ вашихъ, приказуемы, абысте доброволне вышли з вашихъ людей первѣй, нижь васъ огонь примусить окрутне упадати”. 67. (155). Читаючи той лист, латедемонове розгнѣвалисе вельми и почали се моцно готовать ко битвѣ. А Александеръ теды з людом, окруживши мѣсто а учинивши штурмъ, почали ихъ переметать ирез муръ умерлыхъ и ран(е)ныхъ; лодьи тежь ихъ запаленыи горѣли, абовѣмъ нѣкотор ’ іи з нихъ, вступуючи в лодьи, противъ ему вы- ѣжчали на береги морск ’ іи. А остатокъ латедемонов, таковый бачечи упадокъ, вышли з мѣста и упали пред ноги Александра, просячи его о горла; а онъ далъ имъ водность 7 . 63. (158). Потомъ Александеръ, рушивши людъ, вшолъ в стороны Киликіи, въ краины поганскій. Дарїй теды цесарь, слышачи о пристью Александровомъ, зляклъся вельми. Заразъ зобравши княжата и паны свои, радился ихъ мовечи: „Яко бачу, той посту пуе, валчечи а мно- жачися в звитежьствѣ и в моцы, а ямъ его мнималъ быть якого лотрика, который бы яко драпежца млѣлыи земли злупилъ; онъ заправды воюе, яко мужь [414 зв.] валечный; зачимъ болшей на него усилую, тымъ болшей имя его на высокости се подноситъ. 69. (159) 8 . А гдѣ колвекъ се оборотитъ, его щаслива фортуна наслѣдуе. Потреба, абысь мы з пилностыо мыслили о нашемъ вы- ,бавленью, абысь мы не упали в упадокъ поднесенья и шаленства порожней хвалы”. Коли то и иншое вымовилъ Дарійотповѣдалъ Махеръ, братъ его: „Увельбилъ есь Александра, мовечи, ижь онъ усилує до Персіи войти, нижли бысьмы мѣли его Єлладу осягнуть; для того, если се тобѣ подобаетъ, уживай обычаевъ Александровыхъ. 70. (161). А такъ твое царство стане не нарушено, а еще другихъ болшей подбіешъ. Абовѣмъ Александеръ, коли хоче с кимъ валчить, не шле пановъ, ани княжатъ своихъ, але самъ обличне приступуе ку битвѣ; а такъ се ему имя и хвала множитъ”. Слышачи то, Дарій реклъ: „Або ли я от него, або онъ от мене має прикладъ брать?” Отповѣдалъ единъ з княжат, мовечи: „Александеръ во всихъ речахъ есть довтіпный и умѣетный, а ни в чомъ не выступилъ, але самъ през себе все мужнє чинитъ, который способъ от нароженья своего взялъ на взроетъ льва”. Которому Дарій реклъ: „Отколь то вѣдаешъ?” А онъ отповѣдалъ: „Коли на росказанье твое ѣхалисьмы до Македоніи, абысь мы взяли чиншъ от Филиппа, видѣлъ есмь особу его и ве ­ ликую мудрость. А для того, если ся тобѣ подобаетъ, розошли по всихъ сторонахъ панства твоего, а згромадь паны твои и княжата вси, бо под царством перскимъ есть много люду, то есть: 71. (163). парты, міды, [415] аполинати, італи, бартеи, дурумани и иншіи людъ, которыхъ есть 150, которіи суть послушны маеста- тови твоему; нехай же вси будуть згромаджени в купу, а шукаймы от Бога вспоможенья. Потомъ, коли узритъ Александеръ великость люду и поганскую моцъ, вси члонки его боязнью будутъ зняты”. Которому другое княжа рекло: „Добро есь пораженье * і 2 , але не пожи ­ точно выдалъ; чи не вѣдаешъ, ижь одинъ волкъ великое стадо овец угоняетъ и роспорошаетъ, такъ же тежь и грековъ мудрость преви- тежаетъ великость пановъ” 3 . * Цією загальною фразою перекладач підсумовує те, що займає 159із — гіЦбОї — п, — і вводить зразу відповідь Махера. 2 L — consilium; Р — rada. 3 L — barbarorum; Р — barbarow. Після цього слова йде заголовок, а далі вже наступний виклад. * 4 L — duceritorum milium; Р — dwyesczye thyszyaczy. 6 Ъ — febribus; P — szymnyczamy. 6 L — penitus. ) И® ( В той часъ Александеръ, згромадивши люду великость в млечнаго, пришолъ ку личбе 100.000 4 люду, з которымъ пріѣхалъ ку рѣцѣ, прозвище Океанъ, з которой вода вельми зимная и ясная походила. 72. (165). Придалосе, же се омывалъ во оной рѣцѣ; потомъ голова его была обтяжона великою болестью, же тежь и зимницею 5 былъ дручонъ, которого макидонове видячи немоцного, засмутилисе вельми; боячися, такъ межи собою мовили: „Єсли буде обьявленна немочь Александрова Даріеви, учинивши навалность противъ намъ, исто 6 ,насъ загладитъ”. Але потомъ здоровье Александрово вси рицери подтвержали Теды Александеръ возвалъ до себе лекаря, именемъ Филиппа, а о немочи своей пплне пыталъ. Былъ то лекарь Александровъ еще младенецъ 1 2 , а во всякой науцѣ лекарской добрѣ досконалий, и обѣ ­ далъ то Александрови, ижь мѣлъ през одинъ трунок приворотить его ку першому здоровью. 1 Після цього йде заголовок. 2 L — iuvenis; P — mlody. 3 Після цього в L і P йде заголовок. 4 L — eufraten (так і в Р). ) И? ( 73. (167). Нѣкоторое княжа з рицерства, которой держалъ Арменію, именемъ [415 зв.] Пармезъ, который вельми зазрѣлъ тому лека- реви, прето ижь от Александра невымовне былъ милован, писалъ потаємне до Александра, мовечи; „Стережисе от Филиппа лекаря, а не пій того трунку, который тобѣ має дать, абовѣмь Дарій обѣ- цалъ ему дочку свою за малжонку дать, а оного в царство собѣ прилучитъ, абы тебе одно яко колвѣкъ загладить моглъ”. Прочи ­ тавши листъ, Александеръ не засмутился з того, абовѣмъ уфалъ в щирое а чистое сумненье Филипово. В той часъ Филиппъ з трун- комъ наготованымъ вшолъ до Александра и подалъ ему его. Але ­ ксандеръ, взявши трунокъ, во одной руцѣ держалъ, а в другую листъ, смотрячи остро в тварь Филиппову. Реклъ ему Филиппъ: „Не ле- кайсе, великій цесару, трунку, але его піи”. А заразъ Александеръ трунокъ принялъ, потомъ Филиппови листъ указалъ. 74. (169). Прочитавши листъ, Филиппъ реклъ: „Цесару великій, не естемъ в томъ виненъ, што лист повѣдае”. Александеръ теды сталеє добре здоровымъ и возвалъ до себе Филиппа, и обнялъ его, мовечи: „Знай, Филиппе, малость, которую есмь мѣлъ ку тобѣ, пер- вѣй есмь трунокъ пилъ, потомъ есмь тобѣ лист указалъ”. Которому Филиппъ отповѣдалъ: „Цесару великій, прикажи тому пред облач ­ ностью твоею стануть, который тобѣ таковый листъ послалъ; або вѣмъ мене научалъ таковую злость пополнить”. Заразомъ росказалъ до себе возвать Пармеза княжата; а коли его пыталъ, найденъ былъ годенъ смерти, и росказалъ его стять 3 [416]. Оттамътоле рушивши се Александеръ з лидомъ, ѣхалъ до Медіи, и Арменіи великой а оный под свое панство подбилъ. Потомъ през колко дніи пришолъ на местце вельми сухое, гдѣ воды не было. 75. (171). А преходячи през местце, которое зовутъ .Адр ’ іатъ, при- тягнулъ ку рецѣ Егофрату 4 , тамъ же поставилъ наметы свои. Зара ­ зой приказалъ дерево возить и казалъ мостъ на лодьяхъ справить през оную реку, а змоцнить добре гвоздьми желѣзными и ланцухи. Потомъ приказалъ рицерож своимъ, абы перешли; оный, видячи ,великую реку, вельми скоро плинучую, боялисе през онъ мостъ пе ­ рейти, абы се ланцухи не поламали, будучи обтяжоны великостью люду. Видячи ихъ Александеръ вонтпливыхъ, приказалъ сторожемъ который быдло вели, абы первѣй переходили, потомъ и иншій люд, але рицари еще в томъ вонтпили. Теды се Александеръ розгнѣвалъ а, воевавши княжатъ своихъ, первѣй самъ перешолъ, потомъ вси за, за нимъ. Тыи двѣ редѣ, Тігръ и Евфратъ, текутъ през Медїю и Ме ­ сопотамію, и Вавилонію, а въ реку Нілъ впадают. ’ 76(173). Коли перешолъ Александеръ през рѣку и людъ весь, положился з войском, розбивши намети свои; а мосг казалъ зо всихъ сторонъ розорвать. Видячи то они з войска, смутилися велми, а, шемрачи межи собою, иняли мовить: „Если се намъ придастъ з битвы уѣжчать, не будемъ мѣли якъ презъ воду перебежать”. Зро- зумѣвши Александеръ шемранье, реклъ до нихъ: „Што есть, што з собою мовите? Если се намъ придастъ, абысъ мы з войни утекали, не буде намъ утечка през воды. Правдивѣ то вѣдайте (416 зв.), ижемъ для того мостъ велѣлъ розорвать, абысмы тымъ мужнѣй воевали, бо если се болшей будемъ мѣть ку утеканью, нижъ ку битвѣ, вси разом погинемы. Звитежство залежить въ воеванью не в утеканью, але которїи мужнє а смѣле поступуют. А для того нехай будутъ умоцнени сердца ваша, а модность валки, яко бы игры собѣ розумѣйте; вѣдайте то запевне, ижь Македоніи жаднымъ обычаемъ не узрите, ажь всих поган ускромимы, тогды се з звитежством воротимо”. 1 2 1 В L і Р е заголовок після цього. 2 В L і Р заголовок. 3 L — satrapibus; P — satrapesz. 4 Для останньої фрази з словом «гуфи» відповідного місця в Р нема, а в L відповідає — castra metatus. 6 L — Videntes; P — vbaczywszy. ) H8 ( 77(175]. В той часъ Дарїй цесарь, вобравши великость непріятель, розрядивши 500 гетмановъ 3 , з своими гуфы притягнувши, поло ­ жился над рекою Тігр 4 . Другого теды дня сточили се обѣ двѣ сто ­ ронѣ. Дарїй и Александеръ почали вельми валчить; на остато(к) велми много упало з стороны погановъ. Видячи то погани, ижь почали быть превитежани, подалисе назадъ. Въ той то битвѣ былъ нѣкото ­ рый мужь смѣлий, вельми великій и кшталтовний, которому Дарїй пошлюбилъ дать дочку свою за жону, еели бы Александра забил. Той теды, убравшисе в шаты и зброю макидонскую, межи шики вал- чучихъ замѣшаный, станулъ в тылъ Александра, а добывши меча своего, ударилъ тяжко въ голову его; протявши таблицу, ранилъ въ голову Александра. 78(177). Видячи 5 6 то, рицари Александровы, заразъ его инявши, поставили пред обличностю, которому Александеръ реклъ: „О на- ,нужнѣйшій мужу, для чогось меня ранил?” Мнимал его быть ксандер з своихъ макидоновъ: „Або ли не узналесь меня быть Але ­ ксандра, въспоможителя й слугу вашего?” Которому персъ поганин отповѣдал: „Не мнимай, великій цесарю, меня быть макидона, але з люду окрутного поганеного; а томъ для того учиныл, [417] ижь ми Дарїй обѣцалъ дочку свою приспособить, если быхъ голову твою предъ обличность его принеслъ”. Теды Александеръ, возваши своих рицаровъ, поставилъ его пред ними, а пыталъ ихъ, што бы з нимъ хотѣли учинить. Рицере мовили, абы былъ укрижованъ, я другій, абы былъ стят, нѣкотор ’ іи теж, абы былъ спален. Александеръ, то услишавши, отповѣдал: „Што злого учинилъ той муж, кгды уси- ловалъ приказанье пана своего полнить? Абовѣмъ хто его ссужа ­ етъ смерти годного, сам себе осужаетъ капотом. 1 1 L — in futurum; Р — па pszyszlq. 2 L — in montem silicie; P — па gora Sicilyszkq. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. 4 В L і Р е заголовок до листа. 6 L — Staxi et spyothir; Р — Staxi у Spyothir. ) 119 ( 79(179). Абовѣмъ, кгды быхъ я приказал которому з васъ забить Дарїя, бо есте справедливого поганина осудили на смерть”. А рекши то, казалъ ему волно вы(й)ти, залецаючи его з мужства и з моцы его. Дарїй, слышачи, же его рицери устаютъ, заразом возвал вели ­ кости ѣздныхъ и пѣшихъ; а вступивши на гору Силикѣю, 1 2 маючи надѣю з людомъ своимъ превитяжить можность Александра, повторе потыкался зъ Александромъ; а на остатокъ Дарїй былъ превитя- жон. Александер учинилъ погоню за нимъ аж до мѣста его Баке- ремъ; там же и положилъ з войскомъ своимъ, а своимъ богомъ оферы чинилъ. Другого дня штурмовалъ на мѣсто и добывалъ его. Осѣдши теды тамъ, поставилъ столецъ царскій, вси тежь мѣста око- личвїи под свое панство подбилъ. В томъ то мѣсте нашолъ незличо- ную великость воловъ згромажоныхъ, матку тежь Даріеву и сыни з жоною его. 3 80(181). Коли се то дѣяло, один з княжатъ рицерства Даріевого приступилъ до Александра, мовечи: „Цесару великій, естемъ з кня ­ жатъ Даріевыхъ, которому есмь много послугъ чинил, а за то от него ничого доброго не одержалъ. Прето если се [417 зв. ] подобаетъ маестатови вашему, дайте мнѣ 10.000 млоденцов збройныхъ; обѣцую тобѣ заправду Дарія и великость рицерства его имъ выдать”. Слы ­ шачи то, Александеръ реклъ: „Пріятелю, не дамъ тобѣ чужоземцевъ, кгдыжь се спротивить хочешъ своимъ”. Той часъ нѣкоторіи з княжатъ Даріевыхъ писали листъ, такъ в собѣ маючій: 4 „Цареви надъ цари, славному и богу великому, Стазы и Спіо- тір, 5 поклон наш. Писались ми иншихъ часовъ маестатови вашему, ,81(183). теперь тежь пишемы и повторе речь Александра Маки- дона; онъ заправды, яко левъ до земли нашой входячи, вси добытки наши драпежнѣ злупилъ и наши рицери побилъ. А такъ естесь мы таковымъ смуткомъ обтяжены, ижь навалность его от того часу не можемъ стерпѣть. Але того вашой божзкой милости покорне про ­ симы, абысь мѣлъ на памяти службу нашу, рачили бысте нам до ­ помочь так, яко бысмы непріятелемъ спротививши, гвалт, ксторїй нам чинятъ, могли бысмы отбыть”. Который листъ прочитавши, Дарій заразомъ писалъ листъ Александрови тымъ обычаемъ 1 : 1 Після цього йде заголовок в L і Р. 2 L — inertem et ponderosum asinum; P — glupyego у opczqszonego osla. ) 120 ( „Дарій, царь перскій и царь над цари, служебникови нашему Александрови приказуемы. Недавно слышались мы о томъ, ижь твоя малость хочешъ нашой великости се зровпять; але речь есть непо ­ добная гнюсного а лениваго осла 1 2 на высокость летать, кгдыжь крилъ не маетъ. Нехай се не подноситъ твое сердце в пыху для звитежьства. которое есь чинилъ. 82(185). Слышались мы в правдѣ, ижь над маткою моею и сыны моими великую ласкавосгь указуешъ. Для того вѣдай запевнѣ, ижь якъ долго будетъ имъ добрую волю указовалъ, не будешъ з мене пріятеля мѣлъ; а еслиж имъ тежь што злого чинишъ, для того теж непріязни не достанетъ. Не ленися теды утисковать ихъ, ижь [418] николи гнѣвъ нашего сказанья огледаешъ, на твою надутость приходячій”. Александеръ, взявши листъ, читалъ его, усмѣхаючися, и отповѣдалъ през листъ Даріеви тымъ обычаемъ: „Александеръ, саднъ Филипповъ и Алимпіады царевой, Даріеви, цареви перскому, мовечи, приказуемы. Пыху, надутость и порожнюю хвалу богове завжды въ ненависти мѣли, а такъ же тежь смертелнѣ караютъ, коли собѣ имя несмертелности привлащаютъ. А ты не перестаешь, яко надолжей можешь, боги блюзнить, а ижь насъ з того караешь для доброй воли, которуюсь мы твоимъ кревнимъ указали, не слуш ­ ною мыслью естесъ порушон, абовѣмъ то не для твоей доброты, а- ни для одержанья ласки твоей чинимы. 83(187). Але то пошло з чистоти сердца нашего, або з цноты. Зась з тыхъ звитежствъ, которыхъ намъ опатрность божская узыча- етъ, жаднымъ обычаемъ се не подносимы в пыху, бовѣмъ нас бо ­ гове вспомогаютъ, которыми ты уставичнѣ гордишъ. Той теды скоро прочитай листъ, а стережися, бо певнѣ противъ тобѣ иду с ква- плывостью”. Той листъ далъ посломъ Даріевымъ и дары выборный и отпустилъ ихъ. Потомъ Александеръ писалъ листъ княжатомъ своимъ тымъ обычаемъ: „Александеръ, саднъ Филипповъ и Алим ­ піады царевой, княжатом и паномъ, подданымъ нашимъ, пребываю- ,чимъ в С’ірѣи, в Каппадокіи, в Деплогїонїи, во Аравіи, въ Папа- талс’іи, въ Лаодикїи, и иншому люду ласку даваты вамъ модно на приказанье, абы каждый з васъ намъ давалъ скуръ звѣрятъ по ­ битыхъ, добре оправныхъ 1000; и пошлете их до Александріи, абы намъ и нашим рицеромъ одѣнье з скуръ были справлены; а велбуды наши, который во Александріи маемы, ажь до реки Евфратъ пошлите”. 84(189). Потомъ [418 зв.] тежь одинъ з княжатъ Дар ’ іевыхъ, име ­ немъ Нестодъ, 1 писал листъ Дарїеви тымъ обычаемъ 1 2 : 1 L — Nostodi; Г — Nosthodi. 2 До листа дано заголовок в L і Р. а В L і 1 ’ дано заголовок до листа. 4 Дано далі заголовок в L і Р. 3 У рук.: смыслъ. ) 121 ( „Цареви наяснѣйшему, богу великому, Нестодъ поклон свой. Не ­ годна рѣчь єсть мнѣ послать такій рѣчи маестатови вашему, але по- неволный то чиню и принужоный. Рачь же то вѣдать, ваша велмож- ность, ижь два. зацныи з нашихъ остатнего дня доконали в битвѣ, которуюсь мы зъ Александромъ мѣли, а я, будучи велми зраненъ, ледвѣмъ утеклъ. Много тежь з ваших рицеровъ намоцнѣйшихъ и наславнѣйшихъ, отприсягшисе от панства вашего, прилучилися ку войску Александровому, который ихъ почтиве прийнял и роздалъ имъ царскій земли”. 85(191). Взявши Дарїй листъ, прочитал его, а писалъ Нестоду, княжати своему, абы много люду зготовалъ, а противъ войску ма ­ кедонскому моцно стоялъ. Писалъ тежь и другій листъ до Пора, індѣйскаго царя, абы єму люду на помочь послалъ. Поръ зась Да ­ рїеви такъ отписалъ: 3 „Поръ, індѣйскій царь, поздоровлене. Яко есте насъ просили, абысь мы на вспоможенье вамъ пришли, естесъ- мы готовы и былись мы завжды на вспоможенье вамъ приходить. Але тымъ часомъ пренагабала нас немочь, которую есте мы зняти. Жаль намъ заправды того для той кривды, которую тяжко терпите. Для того вѣдайте насъ, 10.000 мужевъ, на въспоможенье вамъ въскорѣ приїти”. 4 86(193). Услышавши Родога, матка Дарїя цесаря, ижь се “Дарїй з людомъ готовалъ, абы другую битву зточилъ з Александром, [419] засмутилася вельми, а заразомъ писала до него листъ тыми словы: „Дарїеви, намилѣйшему сынови моему, Родога матка веселье оповѣ- даетъ. Слышались мы, ижесь людъ твой згромадилъ, абы зъ Але ­ ксандромъ повторе валчилъ, але то тобѣ ничего не есть пожиточно; абовѣмъ бысь вси пребываючіи на свѣте згромадилъ, ему се намнѣй спротивить не можешь, кгдыжь его божская опатрность стережетъ и заховываетъ. А прето опусти умыслъ 5 высокости твоей, а склонисе маленко от хвалы твоей, уступуючи великости Александровой. Лѣ- пей то тобѣ есть заправды опустить то, чого задержать не мо- ,жеглъ, а которіи рѣчи могутъ быть задержаны, абы ихъ спокойнѣ заживалъ, бо не можетъ всимъ пановать, колись ти самъ от всихъ взгоржон”. 87(195). Той листъ коли принесено предъ Дарїя, засмутился, а почалъ ревно плакать, вспомнивши на родичи свои. В той часъ Александеръ, рушивши людъ, приближився ку мѣсту перскому, въ которому Дарїй былъ, переглядаючи высокій мѣстца горъ, которіи были надъ мѣстомъ онымъ. Александеръ приказалъ рицеромъ своим, абы сѣкли роски з дерева, а зелье рвали а метали перед ноги конемъ и муломъ. Што видячи персове зъ высокости горъ здумѣлисе. А идучи такъ през три дни ку мѣсту перскому, в которомъ былъ Дарїй, и положился 3 войскомъ своимъ. 88(197). Возвавши теды княжат своихъ, реклъ до нихъ: „Пошлимо послы Даріеви, мовечи ему, абы з нами воевалъ, або се нехай под ­ дастъ [419] под моцъ валчучихъ”. Той же ночи указался Александ ­ рови Меркурій, маючій на собѣ одѣнье макидонское, мовечи ему такъ: „Сыну Александре, коли тобѣ буде потреба, завжды тобѣ буду на помочь; бачь же теды, абысь не слалъ Даріеви посла, которогось рекл; хочу того, абысь принялъ особу мою, абы там самъ шолъ; ачь колвекъ есть рѣчь небезпечна цареви ити за посла, а всякожь се не лекай, бо я тобѣ буду на помочи, ижь жадного утиску не почуешъ”. Повставши Александеръ зо сну, велико се веселилъ, а возвавши приятель навѣрнѣйшихъ своихъ, объявилъ имъ сонъ, который ви ­ дѣлъ; а они ему радили, бы такъ учинилъ, яко ему през сонъ обьяв- ленно. Тогды Александеръ возвалъ одного з княжат своихъ именемъ Євмула, 89(199). бовѣмъ той мужь был моцный, смѣлый, а навѣрнѣйшій Александрови, и казалъ ему на конь въсѣсти, абы его наслѣдовалъ. А коли ѣхали оба два ку рѣцѣ Крамѣ, а перскимъ языкомъ Стагма, нашли ю замерзлую; заразомъ Александеръ, отменившися в шаты княжати своего, зоставилъ его з двома коньми, изъ онымъ, што самъ на немъ ѣхалъ. А переіпедши оную рѣку, почалъ се ку мѣсту Да- ріевому приближать. А княйса оное его просилъ его, мовечи: „Вели ­ кій цесарю, допусти мнѣ за тобою перейти тую рѣку, абы се тобѣ якая злая пригода не придала”. Которому Александеръ реклъ: „Жди мене тутъ, бовѣмъ мнѣ буде на помочи той, которогомъ во снѣ ви ­ дѣлъ”. Тая река, которуюсь мы перед тымъ намѣняли, часу зимы и весны [420] замерзла стоитъ, але рано, коли солнце согрѣвает, ростаетъ 90(201). а прудко бѣжитъ, ижь коли бы хто вшол в ню, заразом бы его похватила. А широкость ей яко през одно стаянье ’ . А коли 1 L — latitude eius stadium unum; P — szeroka na myly. ) 122 ( ,Александеръ пришолъ до брамы мѣстной, персове, его видячи, велми ся здумѣли, бо его розумѣли быть богом. Заразъ его пытали, мовечи: „Хтось ты єсть, пане?” А он отповѣдал: „Я естемъ отповѣдникъ Александровъ”. Дарїй цесарь, переглядаючи през горы, а згромаджаючи велми великий людъ, абы другую валку велъ зъ Александромъ, который коли пришолъ до брамы мѣстной, а нашолъ. там Александра, мовя- чого з персами, здивился особѣ его, мнимаючи его быть бога Апо- лона, который з неба зступил. Заразъ его похвалял, мовечи: „Кото ­ рый есь ты, пане?” Которому онъ реклъ: „Послалъ мене царь Алек ­ сандеръ до тебе, абыхъ тобѣ мовилъ: для чого продолжаетъ, яки бо язливый? — выйди прето з пріятели твоими а воюй, або се поддай под моцъ звитежцы”. 91(203) Слышачи то, Дарїй реклъ ему: „Або ты ли еси Алексан ­ деръ, который з таковымъ гнѣвомъ твою мову подаешъ? Абовѣмъ яко вижу, не яко посолъ, але яко царь пышный речи оповѣдаешъ. А всякожь то вѣдай, ижемъ з словъ твоих намнѣй се не лекаю. Сядь теперь 30 мною ври вечери”. А рекши то, узялъ руку его и велъ его на правой сторонѣ, и вшолъ з нимъ весполокъ до палацу своего. А Александеръ презначалъ то собѣ оною правицею помочь божскую, ижь мѣл въскорѣ его палацъ быть. Вшедши Дарїй весполок з Алек ­ сандромъ до одного кгмаху оздобного, 1 гдѣ тамъ была справлена гойная и роскошная вечеря, [120 зв.] сѣлъ з нимъ. Одно княжа ри ­ церства Дарїевого обачилъ быть обличье Александра. Былъ той то палацъ або вечерникъ зо всихъ сторонъ пр’іохандожанъ. А персове видячи способъ Александровъ, мудрость, смѣлость и моцъ, которая се в томъ маломъ тѣле таила, згола его не знаючи. 1 L — in triclinium; Р — do palaczu. 2 L — in sinU; P — sza nadra. ) 123 ( 92(205). Мисы тежь, столы и лавы были з щирого золота справ ­ лены, а подчашій носили питье в кубках золотыхъ и в перлахъ велми коштовныхъ. А коли подали кубокъ перловый ку питью Алек ­ сандрови, поставилъ его на лонѣ своемъ 1 2 ; принесено ему другій ку ­ бок, а такожь ему учинилъ; такъ же и третімъ разомъ. Видячи то тыи, который приносили кубки, повѣдали цесареви Дарїеви. Слы ­ шачи то, Дарій поднеслъся и реклъ: „Приятелю, штожь то чинишь, ижь тыи кубки за пазуху ховаеш г ь? “ Которому Александеръ реклъ: „При годованю нашего царя таковый есть обычай, ижь годуючій бе- рут кубки, если хочутъ, з которыхъ піюіъ. Але если той обычай видится быть вамъ негодныя, то вамъ негодный корочу без омеш- канья”. Нѣкотор’іи тежь княжата хвалили той обычай и вельми за- лецали. ,93(207). Нѣкоторый княжа Дарїево, которому имя было Анполусъ, сѣдячи за столомъ, часто погледалъ на обличье Александрово, бо его тежь пред тымъ видалъ, коли з прика анья Даріевого ѣздилъ до Македонії, абы чиншъ взялъ от царя Филиппа. Той, розумѣючи го ­ лосъ его и особу его видячи, почалъ в собѣ самъ мыслить: „По правдѣ мнѣ ся здаетъ, же то есть Александеръ”. А заразъ повставши, приступилъ ку Даріеви, мовечи ему: „Цесарю великій, той посолъ, которого видишъ, есть то Александеръ, сынъ Филиппа Македон ­ скаго”. Дарій же царь з радостью [421] реклъ ему: „Если то так єсть, то я теперь всему свѣту царь. Але не вѣрю тому, якъ бы онъ то моглъ учинить”. Анаполусь тежь рекъ: „Если то, царю, не такъ есть, чти мене отсуди и кажи мя стяти”. Александеръ теды, ви ­ дячи оный сполечныи розмовы, порозумѣлъ, ижь о нем мовили. II. 12 і . На тыхъ мѣстъ перстень вѣщебный с тоболки своей вы- нялъ и на руку взложилъ, и заразъ жадный не былъ видѣный. Тогды царь Дарїй реклъ Александрови: „ Чоловіче, повѣдаютъ ми, ижь приличонъ еси персоною Александрови?” Александеръ отпо ­ вѣдалъ: „Правда есть, великій царю, для того мене мой царь любитъ, штожь естем ему подобный, и многи ми се люди кланяютъ, творячи Александра”. Теды Дарїй, в розмышленье впадши, восталъ от столу и іпол до ложницы, мыслячи, якъ бы его мѣлъ поймати. И вси за Дар’іемъ з полаты вынесли. А Александеръ з бояры Дар’ія зосталсе в потемку. И на тыхъ мѣстъ зволокъ з себе коштовныи шаты маки- донскїи, а маючи той перстень на палцы, выскочил з полаты и пришолъ до брамы мѣстной, и вынялъ кубокъ той, которїй былъ взялъ, сѣдячи за столомъ, и далъ его воротному, мовечи: „Держи у себе той кубокъ, поки се назадъ ворочу, бо мене царь послалъ умоцнити сторожу”. А вор -тини кубокъ оный взялъ, а его за во ­ рога выпустилъ. Александеръ ко другой брамѣ пришолъ и другій теж кубокъ воротному далъ, мовечи: „Царь мене послалъ, абыхъ до него гетманы возвалъ”. А такъ и той пустилъ его за вороты. А Алексан ­ деръ поспешившисе всъкочилъ на конь, а яко моглъ напрудіпей утекалъ, и реку Краму заледве ку [421 зв.] свѣту переѣхалъ. ’ Див. текст сербської редакції Александріи ) 124 ( А Дарій, вышедши до ложницы своей, возвалъ до себе княжатъ своихъ и повѣдалъ имъ, же той посолъ, который до него пришолъ, самъ есть царь Александеръ. А они, слышавши вси, рекли: „Боги перскіи змиловалися над нами”. Теды царь Дарїй Конданкусу и лидонскому цареви росказалъ Александра тихо поймати. А они его тутъ и тамъ шукавши, и не нашедши, до брамъ мѣсткихъ бѣгли, пытаючи Александра. А воротный то имъ повѣдали, яко се то дѣяло. ,Персове, то обачивши, вси з великимъ гурмом збройни, на кони всѣдши, стигали Александра, але ижь прибѣгши до реки Крамы, уже восходило солнце, река ростекласе. 94ѵ(210). Дарїй тежь, сыдячи на столцу своемъ, мыслилъ, якую смѣлость учинилъ Александеръ, а замысливши се, смотрѣлъ на столпъ ’ золотый, который был справленъ Ксерксови, цареви першому перскому, который столпъ былъ подъ столпцемъ цесарским; а такъ зараз оный столпъ упалъ, а в кусы се спадалъ. Видячи то, Дарїй заразомъ былъ порушоный жалостью великою, а почал ревно пла ­ кать вельми, мовечи: 95(211). „То знамя заправды упадку живота моего есть и всего панства перского понесенье шкоды”. Александер теды, перебѣгши рѣку Краму 1 2 , пришолъ ко княжати своему Евмулусови; оба два се воротилисе до рицерства, повѣдаючи имъ, што чинилъ з Дар’іемъ и яко утекалъ з его палацу 3 . 1 L — statuam: Р — obrasz. 2 Випущено, як ріка пожерла коня (21 1 6 — 12). 3 Після цього йде заголовок в L і Р. 4 L — cor vestrum; Р — nye boyczyeszya. 6 L — exercitus; Р — szasthapy. 6 L — qui bucifallus dicebatur; в P нема. 7 Випущено кігець фрази: „закрито”. ) 125 ( Потомъ Александеръ другого дня, згромадивши людъ, которого было два кротъ 100.000, а вступивши на выжшое мѣстце, подтвержалъ ихъ, мовечи: [422] „Не зровнается великость персовъ з грецкою ве ­ ликостью, бовѣмъ насъ болей, нижь оныхъ; а всякожь хочь оныхъ и болшей буде, нехай се не лекаютъ з того сердца ваша 4 , бо великое зобранье мухъ не учинит жадной поражки малости осамъ”. 96(213). Услышавши то, весь людъ, вси одностайним голосомъ хвалили мудрость его и залецали. Рушивши Дарїй великое войско свое, тягнулъ ку рецѣ Крамѣ, а тамъ свои наметы разбилъ. Былъ заправды людъ Дар’іевъ великій и велми моцный, мѣлъ ѣздныхъ возовъ приправленыхъ з остримп желѣза 10.000. А такъ другого дня зѣхалися в поле оба два гуфы 5 . А Александеръ, всЬдши на конь, которого звалъ Дучепалъ 6 , выско ­ чилъ на герстъ, а перед всимъ рицерствомъ своимъ станул, которого персове видячи, велми се его бояли для того, ижь его взглядъ видѣлся имъ срокгїй а окрутный. Потомъ, коли почато бить в бубны и трубы военный, а такъ се зараюмъ замѣшали шики, и почалисе окрутне бить. 97(215). Упадали зъ обу сторонъ рицери ранный, а была таковая великость а густость стрѣлъ, ижь тежь все повѣтр’іе наполнено стрѣ­ лами, яко бы оболоки затмѣными. Былъ тамъ плачь, нареканье и смутокъ великій, ижь все поле [422 зв.] было умерлими 7 . Потом ся ,битва стала от всходу солнца, а трвала ажь до заходу, а на оста ­ токъ персове почали упадать гвалтовнѣ. Видячи то Дарїй, ижь уста ­ вали рицери его, а люду убывало, подавши тылъ, зъѣхалъ прочь з воины; а уже приходила темность ночная, а з того великость возовъ острихъ, которїи назадъ утекали, много поразили персовъ. Упадали персы перед возми, яко збожье на полю, бо от великости ѣздныхъ были потоптаны. А коли Дарїй ку рецѣ прибѣглъ, нашолъ ю замерзлую. Персове тежь переходячи наполнили рѣку от одного брегу до другого, а такъ для великости люду лед се проломилъ, а иле ихъ было на рецѣ, вси погинули, 98(217). а не могучїи утекать през ню, от неприятель суть по ­ биты. На той валцѣ побито персовъ три крот сто тысячей, окромь тыхъ, што потонули 1 . 1 В L і Р йде аа цим заголовок. 2 L — Susis; P — Susisz. 3 В L на цьому місці є «Darius», а в Р того нема. 4 Після цього в L і Р дано заголовок до листа. ) 126 ( А коли Дарїй утекл, вшолъ до мѣста Сусана 1 2 3 ; а вшедши до па ­ лацу своего, будучи тамъ в замкненю, упалъ на землю на обличье своє, там же почалъ тяжко вздыхать и ревно плакать, а нарекаючи, то мовил: „Горе мнѣ бѣдному, [423] бѣда мнѣ нещасному, ижь мене божская моцъ потлумила. Ямъ заправды ажь до неба през хвалу былъ повыжшонъ, а теперь ажь до земли встем мизернѣ зложонъ, теперь збѣгъ и подданый стался єсмь. Дарїй 8 , которїи есмь всихъ под всходомъ солнца ку службѣ способилъ, а теперь естемъ поддан ­ ный; абы то было вѣдомо чоловѣкови бѣдному, што з нимъ має дѣеть па потом, то бы въ нынешнем часѣ розмышлялъ, абовѣмъ въ прудкой хвили то приходит, ижь люде ажь до оболокъ подвыжшае фортуна, а зась высокій ажь до темности погружаетъ глубокій”. 99(219). А рекши то, пришолъ ку собѣ и поднеслъсе з земли; и зараз написалъ лист Дарїй до Александра, тыми словы мовечи: 4 * . „Пануючому мнѣ Александрови, Дарїй, царь перскїй, веселье оповѣдаетъ. Такова єсть ваша мудрость, которою умыслъ вашъ яс ­ нѣе, такъ ижь тежь през таемности прошлыхъ рѣч’іи нынѣшних при ­ шлыхъ не отпорне вси свои речи справуете; для того рачь, ваша ласкавость, узнать, же и вы есте чолові&къ, яко и мы з невѣсты тѣ ­ леснѣ нарожоний, а прето ваше сердце нехай се не подноситъ ку таковой высокости, же бысте мѣли запаметать сконченя своего, кгдыж [423 зв.] остатній речи звыкли мѣть розность от першихъ. Не досытъ есть чоловіькови валчучому, ижь звитежство одержит. Въспаметайте на Ксеркса, царя моцного, от которого колись мы по ­ чатокъ взяли, которїй незличоныи звитежства одержалъ и въ щас- ,ливости живъ, але ижь над звычай умыслъ свой на высокости под ­ носилъ, всихъ звитежствъ своихъ в Грецыи 1 доконалъ. 100(221). Въспомните, ижесь те тое звитежство з божской опатр- ности взяли, намъ тежь покорнѣ просячимъ милосердья вашего узычте. Приворотите намъ матку, и садиы, и жону, а дамы вамъ скарбы, маемы во Аиде, въ Сусанѣ и въ Бартрамѣ; которїи скарби наши продкове згромажаючи, въ скритности земли заховали. Дамы тежь вамъ над міды и над персы царскую достойность, абысте по ­ живали звитежства, которое вамъ рачилъ дать найвыжшій богъ Еп ’ іторъ” 2 . Коли 3 приступили послове Дар ’ іевы до Александра, подали ему листъ, коториї? заразъ Александеръ казалъ пред всѣми читать. Слы ­ шачи то, рицери его веселилисе велми. Тогды одынъ с княжатъ [424] его, именемъ Пармез ’ іонъ, реклъ ему: „Цесару великій, возми вси богатства, которые тобѣ обѣцуе Дарій, а вороти ему матку, жону и сыны”. Слышачи то, Александер возвалъ ку собѣ пословъ Да- р’іевыхъ. 101(223). А передъ всѣми реклъ имъ: „Повѣдайте цесареви ва ­ шему: Дивуемысе тому, ижь перед тымъ сподѣвался з рукъ нашихъ вырвать матку, сына и жону. Сели тежь звитяжон Дарій, намъ не ­ хай не обѣцуе заплаты, але се нам поддавши, вси достойности его и богатства высокому маестатови нашему нехай будутъ выданы. А если не есть звитяжонъ Дарїй, нехай же з нами еще валчитъ” А рекши то, дал имъ дары выборный и пустилъ ихъ. Потомъ прика- зал рицеромъ, абы зносили тѣла умерлыхъ и поховали въ гробѣхъ, а раннымъ абы давали лекарства *. Потомъ Александеръ, рушившися з войскомъ, положился у рѣки Крамы, которая през колко дні и была замерзла, а тамъ чинилъ бо­ гомъ оферы. Были тамъ подле рѣки полаты оздобныи вельми, мис- тернѣ постановлены, которыхъ збудовалъ Ксерксъ, перскій царь, которыхъ видячи Александеръ, казалъ запалить, а зась по малой хвили, ужалившися ихъ, приказал, абы ихъ жаден [424 зв.] не смѣлъ рушить. Патомъ тежь мѣстцу была оздобная ролья 5 и великая, на которой се старій цареве и судьи перскіі умерлыхъ ховали. 102(225). Тамъ теды копаючи, макидонове найдовали кубки перло ­ вый. Нашли тежь тамъ гробъ Ніна, царя ассирійскаго и перскаго, з каменя одного аметиста 6 выкованый, на которомъ было вырито 1 L — in Ellada; Р — w Ellada. 2 L — lupiter; P — Jupyter. 3 До цього змісту дано заголовок в L і Р. 4 Дано в L і Р заголовки до наступного тексту. 5 L — ager pulcherrimus; Р — rolya welmy czystha. 6 В рук.: аместита. L — ametisto; Р — ametisto. 9. Александрія. ) 127 ( ,розки и квѣтье розмаитое, и птахи тежь з каждого рожаю справлены; а такъ былъ пройзристый аметістъ, ижь тежь все тѣло чоловйчоє было видно. Тамъ тежь на томъ мѣстцу была одна вежа окрутна а прикра, въ которой было вельми много вязнявъ 1 : одны з утинаными ногами, другій з поламаными голенями, другій без рукъ, а нѣкото ­ рый тежь без очію. Тій, слышачи тресканье людей збройныхъ, взы ­ вали до Александра; услышавши Александеръ верещанье ихъ, ка ­ залъ ихъ вытягнуть, а видячи ихъ, милосердьемъ порушоный, жало- вал ихъ и плакалъ, а казалъ имъ дать каждому особно 10 золотыхъ и казалъ имъ тежь ихъ власности зуполне воротить. 1 L — multi homines; Р — wyelye lyudzy. s В L і Р заголовок. 3 L — cum dolore; P — sz bolyesciq. ‘ В L і P-180. 6 Перед цим в L і P e заголовок. 6 Останню фразу (231 и — и) про звернення до Пора випущено. ) 128 ( 103 227). Той часъ ворочаючися послоье Даріевы от Александра, повѣдали ему все, што мовилъ Александер. Дарїй, тыи речи [425] слышачи, почалъ се готовать, абы еще зъ Александромъ валчилъ; пи ­ салъ тежь и другій листъ до Пора, індѣйскаго царя, такимъ обы ­ чаемъ 1 2 3 : „Дарїй, царь перскій, Порови, індѣйскому царю, веселье опо- вѣдаю. Перед тымъ недавно просились мы васъ и теперь повторе просимы, абысте намъ пришли на помочь противъ тымъ, который усилують роспорошить наши полаты, запевнѣ то вѣдаючи, ижь се и вамъ може придать такова пригода, если не будете дбать на то, видячи розбиіаючих палаты княжства нашего. Абовѣм той Але ­ ксандеръ, што то такъ воюе, не усмиренный має умыслъ, а вельми срокгїй, который яко левъ не переставаетъ, а яко море, коли от вѣтровъ навалныхъ се порушаетъ. 104(229). А всякож, хотя поневолне, зобравши людъ незличоный, умыслились мы з нимъ валчить ажь до смерти, бо лепѣй заправды есть нагле навалностыо згинуть, нижли псованье нашего люду ви ­ дѣть, а през долгій часъ въ фрасунку 8 жить. Для того васъ покорнѣ просимы, абы прозбы наши ко внутрностямъ сердечным припустивши, намъ, въ утиску положонымъ, помогли; обецуемы то вам, ижь всему вашему бояринови, намъ на [425 зв.] помочь приходячому, 10 золо ­ тыхъ, а пешому пять безъ всякой вымовки дамы. А гдѣ се колвекъ ихъ людъ положит, пошлемы до нихъ 108 4 дѣвокъ, прибраныхъ во убори золотый, и коня теж Дучепала, и весь строй Александровъ, и вси лупы тыхъ,што будутъ пойманы,вашему людови и вамъ выдамы “ 5 . 105(231). Потомъ теды утекли нѣкоторіи княжата от Дарія до Але ­ ксандра и повѣдали ему, ижь се Дарїй готовалъ ку битвѣ, абы еще валчилъ з нимъ 6 * . ,Оуслышавши 1 то, Александеръ, заразомъ рушивши войско свое, тягнувъ против Дарїеви 1 2 . Дарїй теды и персове, слышачи з нимъ пристье Александрово, злеклисе. 1 Пер д цим дано знов заголовок в L і Р. 2 Випущено (232e — 12) роздумування Олександра. 3 L — Biffex; P — Biffex. 4 L — Anebasanes; P — Onebasantesz. 6 Після цього йде заголовок в L і Р. 6 L — portas; Р — myastho; в рукоп. — броны. ) 129 ( 106(233). Нѣкотор ’ іи теды з княжатъ Даріевыг, одинъ именемъ Би ­ сонъ 3 , а другій Арїоварзан 4 , зараз яко услышали о пристыо Але ­ ксандровомъ, сприсяглися весполъ, абы Дарїя забили, сподѣваючися, абы мѣли взять пріемную заплату 6т Александра. Умоцнивши то межи собою, вошли до палацу, добывши мечов, пришли пред Дарїя, которыхъ видячи, Дарїй реклъ: „О намилѣйш ’ іи мои, которїи есмь васъ мѣлъ за [426] с іуги свои, але теперь меню быть паны моимы, для чого мене забить хочете; або не досыть ли вамъ на звѣрхныхъ тяжкостяхъ моихъ, которїи внутрности мои яко мечь проникают. Если мене потаемнѣ забіете, а Александеръ васъ найде, возме над вами болшей, нижь над разбойники, помсту. Они, не дбаючи ничего на его мову, ани будучи склоняй ку милосердью, почали нань сечи. Дарїй, закладавшися раменемъ сво ­ имъ, упалъ ранный, и так его зоставили въ палацу на полы умер ­ лого 5 . 107 (235). Александеръ, услышавши, же Дарія забито, перешолъ реку Краму з людомъ своимъ велми скоро и вшолъ до мѣста Су- сана. Персове, видячи его, отворили ему брамы 6 ) мѣсткій и почтиве его приняли. А коли обачили входячого Александра оный, которіи ранили Дарія, скрилися доброволнѣ, хотячи зрозумѣть Александра в томъ, же забили Дарія. Александеръ, теды вшедши на палацъ, а перехожаючися в немъ, дивовался велми оному мистерному збудо- ванью, абовѣмъ то былъ збудовалъ Кіръ, царь перскій. А была тамъ земля по всѣмъ палацу [426 зв.] з розмаитого каменя коштовнаго а велми ясного. Стѣны были з золота с каменьемъ дорогимъ и звѣз ­ дами ясными пріохандожоно, такожь и столпы з золота, которіи дер ­ жали высокость поднебенья. 108 (237). То все видячи, Александеръ дивовался велми, а пере ­ ходячи черезъ палацъ, вшолъ до ложницы, гдѣ лежалъ Дарій на полы умерлый. Узрѣвши его, Александер, милосердьемъ порушоный, знялъ з себе одѣнье цесарское, пріодѣлъ его, а обнявши его з вели ­ кимъ плачемъ, потѣшалъ его, мовечи: „Будь подтвержонъ, цару Дарій, а повстань; якось перед тымъ твое панство держалъ, такъ и те ­ перь пріими перекую корону, а уживай моцы твоей, якось передъ ,тымъ былъ. Присегаю тобѣ през намоцнѣйшіи боги твои ижь тобѣ правдивѣ все панство твое отдаю, а жедаю з тобою покармовъ по ­ живать, яко сынъ з власнымъ отцем своимъ. А обьяви мнѣ непрія ­ тели твои, абы помсту меча, остатнюю заплату взяли”. То плачучи мовилъ. А Дарій, подневши руцѣ свои, обнял его и целовалъ перси, шію и руки его, мовечи: „Сыну Александре, яко зуполней и достаточной мудрость твоя узнала, весь свѣтъ на скаженю есть положенъ 1 2 3 * * . 1 L — deos meos; Р — bogy moye. 2 L — in corruptione positus est; P — wszythek szwath yesth szkazon. 3 Скорочуючи, перекладач останній фразі надав иншого відтінку, в L так: „піа- nibus tuis celumque tetigeris” (P — tedy rakomq, twoymy dothkna, by nyebq,). ) 130 ( 109 (239). Абовѣмъ божская мудрость [427], все переглядаючи и мысли людскій розознаваючи, такъ его от початку свѣта створилъ, ижь не было ничого сталаго або моцного, але небытностыо своею вси премѣнности въ свои противности се оборочаютъ. А такъ то богъ хотѣлъ мѣть, абы се вси речи пременяли, ижь коли хто, въ ща- сливости будучи, для пыхи своей не зналъ бы створителя своего, з високостй пыхи на низкость покоры упадаетъ, ижь што през под ­ несенье пыхи о бозѣ запаметалъ, зась през понижене в нужи вспаме- талъ, водлугъ якось по мнѣ видѣлъ, иже такъ велми въ щасливости обфитовалъ, же для великихъ богатствъ, которыхъ есмь мѣлъ, не бо ­ же створене, але товаришомъ божіимъ сподѣвало ми се бить. 110 (241 is, 242 )г ). А чогомъ на онъ час през заслепленье пыхи не видѣл, теперь през нискость покоры вижу и знаю. А для того нехай се не подноситъ, милый садну, умыслъ твойв пыху для звитежствъ, тобѣ от бога данныхъ, абысь тежь добре то чинилъ, што богове чинятъ, 111 (243і — 5, к — 20 ; 2441 — is), а руками твоими право неба не се- галъ 8 . Завжды наметай на остатній дни твои, абовѣмъ смертелный естесъ, а смерть твою уставичнѣ пред очима мѣй. Взглядай прето на мене, а бачь, яковымъ вчерашняго [427 зв.] дня былъ, а якій естемъ наднѣ, который нужнѣ ажь до земли естемъ потлумленъ. А который есмь мало не весь свѣтъ держалъ под рукою своею, а теперь самъ над собою моцы не маю. Прошу, нехай мене погребутъ руцѣ твои паласкавшіи; нехай придутъ на обходъ мой персове, міды, грекове. А от того часу царство перское и макидонско(е) во єдности нехай буде. Матку мою Родогону тобѣ велико поручаю. А над жоною моею милость мѣй. Дочку мою Роксану возми собѣ за жону; слушна речь есть, з шляхетныхъ шляхетный рожай походитъ”. 112 (245). А мовечи то, въ рукахъ Александровыхъ умерлъ. А такъ водлугъ обычаю цесарского зложилъ Александеръ тѣло его, а з ве ­ ликимъ обходомъ неслъ е на погребъ, за упережаючими збройними ,персы и макидоны. А Александеръ, подложивши шію свою под мари, горко плачучи, ишолъ 1 . Плакали теж и персове, не толко для смерти Даріеви, яко для милости Александровой. А так ему чинили погребъ. Потом се Александръ воротилъ на палацъ Даріев 1 2 [428]. 1 L — Supponensque collum suum amarissime flendo ibat; 1 ’ — A szkloniwszy szwoye glowy ku szyem’y szly placzacz barszo. ’ В L і P заголовок після цього. 3 L — purissimo; P — s czysthego. ) 131 ( Потомъ другого дня сѣдѣлъ Александер на маестатѣ золотомъ, который Кіръ, царь перскій, перед тымъ справилъ. А згромадивши макидоны й персы, взложил на голову свою корону Даріеву, 113 (247). которая такъ коштовна была, ижь от людей не могла быть ошацована, абовѣмъ былъ освѣцонъ палацъ его весь з ясно ­ сти дорогого каменья. Былъ тежь онъ маестатъ з чистого золота на семь локоть надъ высокій столцы поднесенный, а през седмь стоп- нев вступовали цареве на маестатъ. Были тыи то стопни дивною справою велми мистернѣ справлены: первый стопень былъ з ама- тисту, вторый з змарагду, третій з сгопазіяна, четвертий з кгранату пятый з адаманту, шостый з щирого 3 золота, семый цеглою поло ­ женый. А то не без причины были такъ сряжоны, бо першій стопень таковую скритость в собѣ мѣлъ, ижь аматистъ ускромляетъ моцность вина, а не допущаетъ того, хто его носитъ, зъ памяти отходить; такъ тежь потреба было каждому персу, который бы хотѣлъ вступо- вать на царскую достоиность, 114 (249). абы не вступовалъ през неумѣентность з дороги ростроп- ности. [428 зв.] Вторый стопень з смарагду, которий взрокъ уяс ­ няетъ и заховываетъ носячому, такъ тежь цареви потреба есть взрокъ сердечный мѣть остріи, ижь то, што нань належитъ, видѣть має ростропне розознать. Третій стопень былъ з стопазіона, который таковой ясности бываетъ., ижь в немъ особу свою огледаетъ, такъ ижь голову свою видитъ в немъ на дол склоненную, а ноги ку горѣ поднесенны; такъ тежь цареви треба быть такому, абы на остатнее докопчене бачилъ. Четвертый стопень зъ кгранату, абовѣмъ якось кгранат вси походы огнистыи своею ясностью перевыжшаетъ и все иншое каменье червоностью переходитъ, такъ залежить на царя, абы былъ чистый и ясный в цнотахъ, а в соромежливости червовый, то есть абысь слушныхъ речїи не переступовалъ, а зась неслушныи опущаючи. 115 (251). Пятый стопень з адаманту. Адамантъ есть таковой твер ­ дости, ижь ани от желѣза, ани от каменя не може быть покрушонъ, хиба бы политъ был кровью козловою. Такъ же тежь царь має быть тако ­ вой сталости, ижь ани през прозбы, ани през причины, ани [429] през дари не маетъ отступовать от дороги справедливости, ижь ани от каменя ,не може быть покрушонъ. Шостый стопень з щирого золота. Золото заправды вси крушцы 1 нудностью й дорогостью превыжшаетъ й пере ­ ходитъ; такъ тежь царь над весь людъ має быть обычаями прїохандожан- ный и накшталтовнѣйшими цнотами мав яснѣти, абы вси ему поддави слушне и тежь пожиточне были ряжены 1 2 . Семый стопень былъ зъ глины 3 , для той причины былъ так справленъ, ижь коли человѣкъ буде на царскій достойности поднесенный, абы паметал, ижь з земли, простой матеріи, пошолъ, а яко потомъ се въ землю має оборотить. 1 L — metalla; В — rudy szelyaszne. 2 Останньої фрази в Р нема, а в L е і досить близько передасться й в укра ­ їнського автора. 3 L — lutea, Р — czegli. 4 Після цього йде в L і Р заголовок. 6 Після цього йде заголовок в L і Р. 6 Після цього йде ще фраза, що при словах О-ра перси всі гірко плакали (omnis populis persarum flevit amarissime), що e і в P, але наш перекладач її випустив (25612-14). ) 132 ( На томъ теды маестатѣ Александеръ коронованый и прибраный в шаты цесарскій сѣдѣлъ. А згромадивши макидоны и персы, при ­ казалъ писать по всихъ краинах таковымъ обычаемъ 4 : 116 (253). „Царь над цари и панъ над паны, Александер, сынъ бога Амона и царевой Алшш ’ іады, всимъ посполите княжатомъ, паномъ преложонымъ и всимъ, всякой колвекъ достойности будучимъ, и лю- демъ, в мѣстеж по всемъ царствѣ перскомъ уставленнымъ, ласку свою. Кгдыжь се то богу подобало, ижесь мы сѣли на высокомъ маестатѣ Даріевомъ, велико се маетѣ з того веселить [429 зв.] и тѣшить. При ­ казуемы вамъ, абы в каждомъ мѣстѣ были судьи и преложоныи, розумне чинили справедливость каждому, которое приказанье от всих подданыхъ, кромь всякой вымовы, абы было ховано, кабы каж ­ дый особливе власности свои в покою одержалъ и справовалъ, 117 (255). а зброй въ царскихъ домѣхъ абы были захованы и абы ихъ жаденъ не смѣлъ брать ани носить. Приказуемы тежь то, абы от того мѣста перского ажь до Макидоніи дорога была явна и по ­ сполита, абы тамъ ѣдуч ’ іи и ворочаючіися кромь жаднаго пренага- банья переходили з купецствы ихъ свободно” 5 . Молчанье всимъ приказалъ и реклъ: „Которіи з васъ забили Дарія, моего непріятеля, нехай приступятъ ко мнѣ, а возмутъ слушную заплату. Присегаю през намоцнѣйш’іи боги мои и през намилшую матку мою, ижь имъ годную а слушную заплату дамъ” 6 . Теды высту ­ пили злосливыи мужебойцы, Виссонъ и Аріоварзанъ, станули добро- волне пред Александромъ 118 (257). и рекли ему: „Цесару великій, естесьмы, котор’іисмы власными руками забили”. Видячи их, Александеръ заразомъ при- казал рицером своимъ, абы ихъ поймали и вязали [430], а связаныхъ ,абы вели до гробу Дарїевого, а тамъ абы были толко постинани. Ойи теды иняли верещать: „Цесару великий! або ли есь не присе- галъ през намоцнѣйшіи боги и през здоровье матки твоей, ижесь мы не мѣли ничого противного терпѣть?”. Которымъ Александеръ отповѣдалъ: „Заправды ижемъ то обѣщалъ, же вамъ мѣлом дать слуш ­ ную заплату; ваше обьявленье жаднымъ обычаемъ не могло быть, если быхъ того присегою не подтвердилъ; мой умыслъ таковый былъ з початку, абы выступныи мужебоицы горла страдали”. Коли то Александеръ мовил, почали его персове хвалить, яко ббга, а оный мужебойцы казалъ постинать. А такъ всю оную землю въ покою уставивши, по всихъ мѣстцахъ суди и преложоныи росправилъ 1 . 1 Після цього йде заголовок в L і Р. 2 L — avunculus, Р — wuy. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. 4 L — in trono aureo; Р — па stholczu szlothym. 3 L — corruptibilis et mortalis; P — szmyerthelny jako у wy. 6 Після цього йде заголовок в L і Р. ) ізз ( 119 (259). Того часу былъ нѣкоторый чоловік старый, которому имя было Дурикусъ, вуй а Дарія царя, а той былъ от персовъ велми милованъ; той на прозбу всего люду от Александра княжатемъ в Персидѣ есть уставленъ 1 2 3 . Иншого дня Александер, сѣдячи на маестатѣ 4 , казалъ Роксанѣ, дочцѣ Дарія, пред обличность свою прійти, которая корону золотую з каменьемъ коштовным [430 зв.] на головѣ мѣла, которую водлугъ обычаю перского; а казалъ ей подле себе на столцу золотомъ сѣдѣть и росказалъ, абы яко царевая от всѣхъ была шанована. Персове, то видячи, веселилися велми, а заразъ, взявши боги свои, принесли ихъ пред Александра 120 (161). и почали Александра, яко бога, хвалить, мовечи: „Ты самъ естесъ богъ, а то, што есть богомъ мило, чинишъ”. Алексан ­ деръ, то видячи, засмутилсе а, дрижачи и боячисе, мовилъ до нихъ: „Не хвалите мене яко бога, абовѣмъ естемъ человѣкъ, яко и вы, ска- зителны(й) 5 и смертелный”. Потомъ писалъ листъ Алимпіадѣ, матцѣ своей, и Аристотелеви, своему научителеви, о незличоныхъ битвахъ и утискахъ, которіи в Персидѣ поднял, и о великихъ богатствахъ, кото ­ рыхъ нашолъ во оной земли. Зась то писалъ, абы презъ осмъ дніи чи ­ нили веселье для Роксаны, дочки Дарія, которую собѣ взялъ за жону 6 . Потомъ зобравши людъ Александеръ, такъ макидоновъ, яко и пер ­ совъ, приказалъ, абы противъ цареви Порови готовы были. А такъ рушившисе з великимъ [431] людомъ, почалъ тягнуть во Індѣю. А тамъ, ѣдучи през землю пустую, вельми широкую, в которой воды не было, ,121 (263). и по горахъ скалистыхъ, такъ же в дорозѣ окрутной спрацовался, и рицерство его, ижь тежь зъ утиску великаго роспа- чали, а прето вси шемрячи межи собою мовили: „Досыть есмы уже мѣли на томъ, жесмы Персію звоевали и Дарїя одержали, который намъ чиншъ и дань бралъ. Для чого болшей уставамы, шукаючи Индѣи, в которой окрутныи звѣрята пребываютъ, а такъ запомнимы земли нашой, в которой мѣлисьмы всего добра досыть. Алексан ­ деръ той ничого иншого не жедаетъ, одно абы весь свѣтъ подбилъ; въ правдѣ битвы и свады тучатъ тѣло его, абовѣмъ коли бы през малый часъ въ спокойности тривалъ, яко человѣкъ без покарму уставаетъ. Мы, опустивши его, воротимся до своей земли, а онъ з пер ­ сами нехай йде, гдѣ се ему подобаетъ”. Услышавши то, Александер казалъ упокоить весь людъ, а вступивши на выжшое мѣстце, мовилъ до нихъ: „Пехай се персове отлучатъ на одну сторону, а макидонове и грекове на другую”. 122 (265). А смотрячи на макидо(ни) и греки, мовилъ имъ: „Мои рицери намоцнѣйіши [431 зв.] макидонове, словъ моихъ по- корнѣ послухайте. Персове, до тыхъ часовъ будучи самоволни, подъ моцъ се нашу поддали, а вы мене теперь хочете опустить, а назадъ до отчизны вашой тягнуть. Вѣдаете, яко есте были засмучоны з словъ Дар ’ іевыхъ, потвержаломъ васъ, потѣшаючи и радячи, а были умоц- нены мысли ваши. Зась, колисьмы шли въ поле з непрїятелми на ­ шими, перед всѣми станулъ и первѣй есмь битву почалъ, Абомъ не для вашего здоровья шолъ есмь посланый до Дарїя и выдалъ есмь самаго себе для васъ во многихъ небезпечностяхъ и шкодахъ? Вѣдайте то запевнѣ, якомъ до того часу звитежалъ, такъ и потомъ з помочью боговъ звитежство одержу. 123 (267). А если же хочете сами до Макидонїи ѣхать, я се не ворочу”. А коли то мовилъ, вси княжата макидонскїи засоромелися а, просячи отпущена, мовили: „Цесару великій, животъ наш въ руку вашихъ поло ­ женъ; гдѣ се колвекъ оборотите, маестату вашего будемъ наслѣдовать, тежь бысьмы мѣли помереть, васъ жаднымъ обычаемъ не опустимы”. Потомъ, рушивши людъ свой, пусгилсе въ великую [432] широкость Індѣи. Потомъ рушив *… пца, забѣжали ему послове от Пора, царя індѣй- скаго, который ему лист таковый подали: „Поръ, царь індѣйскій, ло- трови Александрови, который лотруючи одержуетъ мѣста, приказуючи приказуемы. 124 (269). Кгдыжь ты, будучи смертелный, несмертелному богу валчити хочешь, шаленость знела у мысль твой; кгдыжь ты очи маешъ, а не видишь, а мнимаешъ, абысьмы были ровни персомъ, 1 Явний пропуск: перший рядок зверху закінчується „шив”, — а дальший за ним починається з „пца “ ; через те сплутано кілька рядків (268 в — о), а далі йде нормально. ) 134 ( ,которыхесь ты под свое панство подбилъ, заправды з млѣлыми во ­ евалъ. А иже ихъ звитяжилъ, мнимаешъ, абы высокость нашу подъ твою малость подбилъ, што вжды не може быть, же бы земля над высокость небесную мѣла быть преложона. Заправды мы естесьмы моцни звитежцы, ижь не толко люди, але теж и богове именю на ­ шему услугуютъ ’ . 125 (271н). А для того приказуемы тобѣ, абысь се до своей земли воротилъ, бо гдѣ пановать не можешъ, тамъ не помышляй” 1 2 . 1 Випущено відповідно до с. 270л — 17 і 271і — із. 2 Після цього йде заголовок в L і Р. 3 Випущено відповідно до с. 273з-із. 4 Після цього йде ще заголовок до листа в L і Р. 5 За цим іде заголовок до дальшого викладу. 6 Після цього в L і Р е ще заголовок, а тоді вже виклад. ) 135 ( Коли той листъ Александрови отдано, казалъ его пред всѣми чи ­ тать, и рицери, слухаючи листу, засмутилися велми, которымъ реклъ Александръ: „Мужеве рицери мои намоцнѣйшіи, умыслы ваши з словъ листу Порового жаднымъ [432 зв.] обычаемъ нехай се не смутятъ. 126 (273). Або не бачите, зъ якою пыхою мовить? Заправды вамъ мовлю, ижь вси погани маютъ товарызство з немыми звѣряты, которїи въ моцность и обороннопть лесную уфаютъ” 3 . А рекши то, казалъ писать листъ тым обычаемъ 4 : „Царь над цари и пан над паны, Алесандеръ, сынъ Амоновъ и царевой Алимпіады, Пореви росказуемы. 127 (2751 — 8 , 276і — 7 ). Зострилъ есь смышлы наши, а додалесь намъ смѣлости валчить против вамъ, ижесь повѣдалъ не толко людемъ, але тежь и богомъ росказовать; до тебе тягнемы з тобою не яко з богомъ, але яко з человѣкомъ поганскимъ, пыхи и порожней хвалы полного, воевать” 5 . Читаючи листъ, Поръ царь роз(г)нѣвался велми. 128 (277). А згромадивши великость люду и слоновъ велми много, з которыми звыклъ валчить, противъ Александрови вышли. Былъ заправды Поровъ людъ великій велми. Мѣлъ з собою 14.000 возовъ, вси з острими желѣзами, а то личачи, кромь ѣздных и пѣшихъ. 400 сло­ новъ, на которых хребтехъ были деревяныи вежи поставлены, а въ кождой особной вежи было [433] 30 мужевъ. А такъ то видячи макидонове и персове, которіи в Александромъ были, злекнувши се вельми се засмутили и дивовалися вельми не только з великости люду, яко звѣрятъ окрутныхъ. А всякожь, з обу сторонъ врядивши шики, мужнє станули 6 . 129 (279). Александеръ, всѣдши на коня Дучефала, перед всѣми рицерми своими станулъ збройныи и приказалъ макидономъ и пер ­ сомъ, напервѣй мідомъ, зпереду воевати, а он з макидоны и греки стоялъ ку потканю готовъ. Персове от слоновъ были поражени, ижь ,приступу мѣть не могли ку неприятелемъ. Всякожь такъ Алексан ­ деръ мудрѣй розмышлялъ: казал столпы 1 мѣдяный справить, а ка ­ залъ в нихъ уголье 1 2 сыпать, а коли было огня полно в нихъ, ижь бы не охолодѣли; казалъ тежь справить желѣзный возъ, на которомъ бы стояли, а перед слоны з ними ѣздить. 1 L — statuas; Р — obraszy. 2 L — ignem; Р — ognya. 3 L — medi; P — Medi. . 4 Після цього йде заголовок в L і Р. 3 Li — Erantque racemi in ipsa vinea cristallini; P — A byly roszczky w onei wynnyczy crystalynowe. 6 L — eburnee; P — eburnowe. ’ L — ebena; P — ebenowe. ) 136 ( 130 (281). Тыи столпы коли слонове узрѣли, мнимаючи ихъ быть людїй, стягали носы свои, хотячи ихъ притягнуть, яко и людїй; а такъ се з великого распаленья пожгли, а такъ назадъ утекаючи. жаднымъ обычаемъ не хотѣли ку битвѣ. А коли видѣли людъ зброй ­ ний [433 зв.], утекали, боячися спарить носовъ своихъ, яко от стол ­ повъ. Видячи то, Поръ эасмутился. Персове затымъ чинили на- валность на індѣянъ, стреляючи и копьями ихъ прибиваючи пора ­ жали. А такъ уставичне през 20 дніи война трвала, на которой битвѣ макидонове 3 и персове въ великомъ стисненю уставали. 131 (283). Видячи Александеръ, ижь они уставали, розгнѣвался велми, а сѣдячи на конѣ Дучепалѣ, вбѣжалъ въ войско и почалъ мужнє валчить, а за нимъ макидонове и грекове ііідѣян усильне поражали. Заразомъ індѣяне почали уставать, которыхъ царь Поръ уменшаючихъ видѣлъ, (и), тылъ подавши, утеклъ; а індѣяне тежь за нимъ утекали 4 . Александеръ, лежачи тамъ з войскомъ своим, чинилъ богомъ своимъ сферы и приказал так індѣи, персы и македоны погрести. А другого дня одержалъ оное мѣсто Порово и збурилъ в. Вшедши Александер въ палацъ Поровъ, 132 (285). нашолъ тамъ, што бы се видѣло быть людемъ неподобно ко увѣренью, — 400 столповъ, або филяровъ золотыхъ з галками золо ­ тыми, велми мистернѣ справлеными, а межи филярами грона золотый з листками золотыми [434] висели. Были тамъ грона якобы въ Вин ­ ницы з кришталу 5 , а другій з передъ, нѣкоторіи з змарагду, а нѣ ­ которіи зъ онихимовъ, такъ ижь се тамъ видѣло быть з прироженя уросли. Стѣны теж онаго палацу были з бляхъ золотыхъ, которыхъ ламаючи макидонове найдовали яко палецъ втолщки; а были оный стѣны пр ’ іохандожоны з передъ коштовныхъ во однакой вазѣ, з кар- бункулюсовъ, з змарагдовъ и з аматистовъ. Стѣны въ бронахъ и двери онаго палацу зъ слоновыхъ костіи 6 были. Склепенье над дверми и над окны было справлено зъ ввану — дерева чорного 7 , велми вонного. ,133 (287). комори и ковнаты з дерева кипарисового. Въ дворѣ онаго палацу были филяры золотый, межи которыми были яворы золотый, на которыхъ гольяхъ сѣдѣли птахи з розмаитыхъ рожаевъ, а каждый птахъ водлугъ своего рожаю был вымалеванъ, ножки ихъ и пазногти были з щирого золота; а такъ оный птахи, иликроть хо ­ тѣлъ Поръ, ведлугъ чернокнижскихъ наукъ оздобнѣ спѣвали. Нашолъ тежь тамъ Александеръ во ономъ палацу начинье 1 розмаитое золотое, з каменя дорогого и з кришталу, велми мистернѣ справлено, а намнѣй сребреных найдовали [434 зв.]. 1 L — vasa aurea; Р — szqdy perlowe. 2 L — portas Oaspias; P — do myastha Kaspiasz. 3 L — deo Dario; P — sz Daryuszem. L — numero ducentarum; P — dwyeszczye у czthernaszczye thysszyaczi. ) 137 ( Потомъ оттоле рушивши людъ, притягнулъ до пристани Каспѣи 1 2 , тамъ наметы постановилъ. Была тамъ земля велми добрая, 134 (289). але велми в ней было много розмаитыхъ рожаевъ ужовъ. Потомъ писалъ листъ до Талифриды, царевой амазонской, тыми словы: „Царь над цари и панъ над паны, Александер, сынъ бога Амона и Алимпіады царевой, Талифридѣ, царевой амазанской, веселье. Вое ­ ванья, которыхъ есмы з богомъ Дарїем 3 чинили, а яко есмо валчили, такъ розумѣю, ижь добрѣ вѣдаете. Валчили тежь з Поромъ, царемъ індѣйскимъ, и з иншими поганы незличоными; а жадный обычаемъ се намъ противить не могли. Для того вамъ приказуемы, если хо ­ чете землю вашу з рукъ нашихъ выбавить, чиншъ и дань намъ платите”. 135 (29 1 8 ). „Талифрида, царевая амазонская, изъ иншими ама ­ зоны, намоцнѣйшими над инш ’ іи вси рицери, которїи под небомъ суть, Александрови макидонскому веселье. Слышалисьмы, ижь твой умыслъ мудростью квитне и яснѣе, ижь прошлый речи паметаешъ, нынѣшній справуешъ, маючи знаемость о пришлыхъ. А прето огляди то, а бачь первѣй, нижь въ границы войдешъ, якій тобѣ утиски и небезпеченства могут [435] се придать. Єще бо противъ намъ жаденъ руки не поднеслъ, которїй бы з великимъ соромомъ не отишолъ, бачь же теды на пригоды твои. 136 (293). Блазенство то есть мудрому, коли през неопатрность впадает в морскую глубокость. А ижь знать обцованье наше и меш- канье жедаешъ, тобѣ през той листъ оповѣдамы. Пребыванье наше — выспа, которую огорнула рѣка, которая початку и доконченя не маетъ, а з одной стороны велми мастистый всходъ. А есть насъ въ личбѣ два крот 100.000 и 40.000 4 * бѣлыхъ головъ. Мужеве не мешкають з нами сполнымъ пребываніемъ, але за рекою противною мвшкаютъ; а всякожь ,рочныи света обходимы, а съ мужми нашими през ЗО дній мешкаючи, роскоши тѣлесный справуемы. 137 (295). А если жена почне и породитъ сына, ховаетъ его ажь до семи лѣтъ, потом его до отца пошле; а если буде дѣвка, теды есть хована водлугъ нашего обычаю. Коли тежь маемъ быти против нашимъ непріятелемъ, 10 кротъ 100.000 на прудкихъ 1 ко- нехъ, прибраны въ. зброй валечный, выѣжчамы, а другій зостанутъ, абы выспы стерегли и бронили; а коли се з звитежствомъ ворочаемъ, от нашихъ однакъ хвалу беремы. А такъ если противъ намъ выѣ ­ дешь, умыслились мы [435 зв.] моужне воевать, а есть ли ты насъ звитежишъ, згола жадной хвалы не одержишь, ижь невѣсты зви- тежишъ. 1 L — sonipedes, Р — pyeszych. 2 Веред листом в L і Р є заголовок. ) 138 ( 138 (297). А для того давамы тобѣ знать, абы жадный обычаемъ противъ намъ гвалтовнѣ не ѣздилъ, бо се тобѣ много противностей може придать, о которыхъ ты ничого не мыслишь”. Коли принесено лист Александрови, а читаючи его смѣялсе, а за- разомъ казалъ листъ писать тым обычаемъ 1 2 : „Царь над цари и панъ над паны, Александеръ, сынъ бога Амона и царевой Алим- п’іады, Талифридѣ, царевой амазонской, и шипимъ веселье. Три части свѣта подбилисьмы: Азію, Африку и Європію, а нашей моцы намнѣй противить се не могли; а если вы з нами хочете валчить, што се вамъ придастъ, раз.мысльте се добре. 139 (299). Але ижь ваше обцованье милуемы, давамы вамъ на по раженье, абы вышедши з вашего выспу весполокъ з мужми вашими, жебы есте пришли пред обличность нашу. Присегаемы вамъ през Амона, отца нашего, и през ІОноню и Минерву, богиню нашу, ижь от насъ жадного утиску або якой кривды терпѣти не будете; а чиншъ и рицерство з вашихъ амазоновъ выдайте, а такъ васъ опо ­ ко йнѣ пустимы”. Они, розмыслившисе, послали емоу 10 жеребцов [436] не обьѣж- чоныхъ, годныхъ ку обьѣжчаню, над которыхъ ровныхъ не было най ­ дено, и 10 коніи тежь бѣлыхъ, не окротаныхъ, але выборныхъ; при ­ томъ чиншу велми много. А царевая приступила обличне пред Александра, а потомъ спокойнѣ воротилася з веселіемъ. 140 (301). Тогожь часу повѣдано Александрови, ижь Поръ, царь індѣй- скій, который з битвы уѣхалъ, былъ в мѣстѣ в Бактритинѣ, а збиралъ людъ, абы повторѣ з нимъ валчилъ. То коли услышалъ Александръ, ру ­ шилъ противъ ему люд; а выбравши 160.000 и 2.000 рицеровъ, мѣсяца серпня почали ѣхать през великое палене солнца. Шли теды през мѣста песчистыи а велми сухій, гдѣ великая великость ужовъ и окрут- ,ныхъ звѣрят было. Александеръ приказалъ, абы весь людъ збройний шѳлъ, а яснѣлъ здалека онъ людъ весь, яко звѣзды, бо ихъ зъброи были позолочены. 141 (303). А такъ ѣздячи през дни многій, воды нигдѣ не нашли. ’ Тогды нѣкоторый рицеръ з макидоновъ, которому имя было Зефирь, нашолъ во одной каменю желобоватомъ троху воды, которая се тамъ втекла з росы небесной, а набравши ей въ прилбицу свою, принеслъ до Александра.Видячи Александеръ оную воду [436 зв.], такъ реклъ мудре: „Если тую воду пилъ, возмут ли тежь подтвержене або охоложене члонки всѣ(х) макидоновъ и персов, или я толко маю быть живъ при нихъ? “ . Отповѣдалъ Зефирь: „Ты самъ будь посиленъ, пане “ . Але ­ ксандеръ реклъ: „А если вси помрете, для чого самъ маю жить з бо- лестю, видячи смерть макидоновъ и персовъ?” 142 (305). Заразъ предъ всѣми казалъ воду вылить; а видячи то, рицери его были потвержени на своемъ сердцу и зась дорогу ѣхали. Другого теды дня пріѣхали ку одной рѣцѣ, на которылъ берегахъ полно было тростины 1 велми толстой, яко сосны на 60 стопъ висо ­ кій. Теды приказалъ Александеръ черпать оную воду, которую піючи, макидонове мѣли от неи бѣгунку 1 2 , а такъ мерли, бо оная вода была велми горка, яко чемерица 3 4 . В великомъ утисненью и смутку былъ Александеръ и весь людъ его, не такъ сами для себе, яко для быдла и иныхъ звѣрятъ, которіи гинули. Бо Александеръ мѣлъ слоновъ 1.000, которіи золото его носили, а 400 возовъ всѣхъ з косами острими приправленыхъ, а 120 000 паръ ѣздныхъ. 1 L — calamis; Р — caiaudsz. 2 L — dissenterie; Р — odymaly szyq ych zywothi. 3 L — elleborum; P — eleborum. 4 L — annonam et alia neeessaria; P — szytho, sthrava у ynsze rzeczi. 6 Після цього йде заголовок в L і Р. ) 139 ( 143 (307). 300.000 велбудовъ, муловъ, драбаровъ, невымовную и не- зличоную великость, которіи збожье 1 и иншіи потребы людови но ­ сили. Воловъ тежь и коров [437], вепровъ и иншаго быдла въ не- зличоной великости з собою вели. Въ таковомъ заправду макидонове богатствѣ обфитовали, ижь ледво могли великость золота зносить; быдло тежь для великого прагненя здыхало. Нѣкоторые тежь з его рицеровъ лизали траву, другій пили оливу, а нѣкоторіи пили свой власный мочь, а надто еще для великой великости ужовъ мусѣли въ зброй ѣздить, што то было з ихъ болшою тяжкостью и утискомъ 5 . 144 (309). А такъ Александеръ, ѣдучи над берегомъ преречоной рѣки з людомъ своимъ, а о осмой годинѣ на день дошли одного замку, которїй въ посередку оной рѣки былъ збудованъ, около кото ­ раго великая часть рѣки обходила. А былъ той замокъ збудованъ з той великой тростины, которой тежь рѣки было на чотири стоянья; ,зъ оного тежь замку указовалися люди. Теды Александеръ прика ­ залъ ихъ індѣйскимъ языкомъ пытать, гдѣ бы могли воду солодкую з а годную ку питью брать, а они се иняли крить. Заразомъ Але ­ ксандеръ приказалъ, абы стрѣляли во оный замокъ, а они се тымъ болшей крили. Бачечи то Александеръ, ижь ему не хотѣли отпо- вѣдать, казалъ, абы нѣкотор’іи, преплынувши оную рѣку, на замокъ 1 [437 зв.] вошли. 1 L — castellum; Р — myastho. 2 L — tigres, dracones; P — szubrowye, szmokowye. 3 Після цього йде заголовок. 4 L — stadia; P — mylyach. 5 L — luna; P — kxaszycz. 6 L — venabulum et scutum; P — wlocznya у pawesza. ) HO ( 145 (311). И стало се такъ: коли теды вошли во оную рѣку нѣко- торїи смѣлшіи нагїи з голыми мечми, в личбѣ 37, а коли уже чет ­ вертую часть рѣки переплынули, заразъ се на нихъ порушили іппотамове из воды, которіи суть кшталту конского, окрутне ихъ пожерли. Потом оттоль отшли, а ѣздили такъ цѣлый день, великою а несносною тяжкостью спрацовани; забѣгали имъ лвове, пардове, медвѣди, однорожцы, зубреве 1 2 3 и смокове, которих моцно забивали 3> Кружачи такъ около оной рѣки, потом о одинатцатой годинѣ на день нашли озеро роскошное, а тамъ се положилъ з войскомъ. Прика ­ залъ тамъ Александеръ на широкость лѣсъ онъ высечи на три мили. 146 (313). Которїи лѣсъ былъ около оного єзера з преречоной тростины, а было широко на четыри стоянья 4 . Приказалъ тежь там Александеръ великій огни палить, бо там умыслилъ през многі’и дни помешкать. А коли уже мѣсяцъ 5 почалъ свѣтить, зараз з вели ­ кою навалностью недвѣдеве окрутни а велми велики почали до оного озера приходить. Потомъ смокове различныхъ [438] барвъ и ужове почали се квапить с великимъ кшиканьемъ, такъ ижь оная вся земля з кшиканья ихъ стогнала; бо, выходячи з горъ, з навал- ностьго бѣгли до оного езера. Смокове тежь мѣли на головахъ своихъ гребени, а так шли, поднявши бруха а рознявши пащеки; ихъ дхнене было смердяче а смертелно, а зъ очью ихъ искри палаючій выходили. 147 (315). Видячи то, онъ людъ боязнею перестрашоный былъ, бо розумѣли вси, абы ихъ уже мѣли пожереть. Теды Александеръ потѣшалъ ихъ, мовечи: „О, мои намилш’іи рицери, не смутитеся з того, але яко узрите мене, што буду чинилъ, такъ и вы чините”. А рекши то, взялъ широкую волочню и тарчь 6 , почалъ валчить з смоки и ужми, котор’іи против емоу окрутне приходили. То видячи, рицери его были в томъ посилени, а взявши на себе зброй, почали ихъ мужнє забивать, от которой гадины 20 рицеров и 30 служебныхъ погинуло. ,148 (317). Потомъ з оной тростины раки велми великій выходили, маючи хребты твердшїи над коркодилы, а коли били на нихъ волоч- нями, не были жаднымъ обычаемъ ображени; а всякожь ихъ много побили, а другій входили во озеро. А коли было о другихъ курахъ в ночь 1 , велми нагле припали [438 зв.] на нихъ лвове бѣлый, мен ­ шій, нижь оный раки, з великимъ рикомъ ячачи, наставляючи свои чола. Они тежь, з войска чинячи штурмъ на нихъ, брали ихъ на свои волочни, которыхъ велми много побили. Потомъ пришли вепри дисной великости, которыхъ клыки, або зубы, 1 2 на локоть долги были, а были з ними весполокъ люди лѣсный, мужеве и жены, маючи каждый шесть рукъ. 1 L — secunda vigilia noctis; Р — о wthorey godzinye па nocz. 2 L — -dentes; P — szqby. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. ) 141 ( 149 (319). А. такъ с вепръми сполечнѣ на люди гвалтовнѣ бѣгли, але рицери, беручи ихъ на волочни свои, от навальности их ухо ­ дили. Велми велико былъ утискован Александръ и его людъ, а такъ казалъ еще болшей огонь чинить около войска над озеромъ. По ­ томъ прибѣглъ на нихъ одинъ звѣрь окрутный а велми великій, моднѣйшій, нижли слонъ, а подобенъ былъ коневи, голову маючи чорную, а на чолѣ емоу три роги велми твердый; звано єго індѣй- скимъ языкомъ онокентаврусъ. А первѣй, нижь се воды напилъ, ки ­ нулъ се гвалтовнѣ на рицерство Александрово; а Александеръ, и тамъ и самъ се проѣжчаючи, рицерство свое тѣшилъ. Забилъ оный звѣрь 28 рицеровъ, а 40 их ранилъ, а потомъ самъ усталъ для навал- ност(і)и збройныхъ. 150 (321). Потомъ вышли з оной краины мыши, болшіи, нижли кретове, которіи ѣли тѣла умерлыхъ, [439] а коли ѣли тѣла, иншіи звѣрята здыхали; а всякожь ихъ кусанье людемъ не шкодило. За- тымъ почали летать нетопыри, такъ велики, яко голуби, у которыхъ зубы были, яко у человѣка; а летаючи, били на тварь людскую, нѣ ­ которымъ угрызаючи носы, нѣкоторымъ уши урываючи. Коли се день приближалъ, прилетѣли великій птахи червоныи, а носы у нихъ и ноги чорныи, который имъ ничого не шкодили, але великостью своею наполнивши береги оного езера, вытегали з него рыби, которыхъ пред ними ѣли 3 . 151 (323). Потомъ Александеръ оттоле рушивши се; опустивши мѣстца шкодливый а небезпечныи, притягнули в стороны Латри марійской, которіи въ золотѣ и богатствахъ обфитовали, а люди оной земли ласкаве его приняли и много ему подарковъ дали мешкали тамъ през ЗО дніи. Были тамъ люди, которыхъ звано се- роны, у которыхъ дерева суть таковый, ижь листье маютъ, яко волну ,наоздобнѣйшую, которую онъ людъ збиралъ, а шаты -з них чинили. Рицери тежь Александровы тым болшей были посилени и увесе- лени з звигежствъ, которыхъ одержали над оными гадинами ‘. Потомъ, рушивши се з своимъ войскомъ, тягнулъ [439 зв.] на оное мѣстце, гдѣ Поръ лежалъ з людомъ зобранымъ. 152 (325). Александеръ теды, зшиковавши гуфы 1 2 , станулъ на своемъ коню Дучефале, а межи всѣми учинивши первѣй самъ на- валность, коли почали бубны бримѣть военный, почалъ мужнє вал- чить; а індѣове безперестанку уставичнѣ упадали въ битвѣ. Коли обачилъ Поръ на войнѣ своихъ уставаючихъ, станулъ пред всѣми, а великимъ голосомъ взывал и мовилъ: „Александре, не слушно есть цесарови такъ по порожницы тратить свой людъ, але самъ през себе має доканать валки. Пехай теды стане твой людъ з одной стороны, а мой з другой; а мы толко сами пред всѣми видячими будемъ воевать; если мене превитяжишъ, люд мой тобѣ буде подданъ; если же ты в рукахъ моихъ устанешъ, подъ мое панство людъ твой буде подданъ”. То для того Поръ мовилъ, ижь видѣлъ Александра в малости возрасту его. 1 Після цього йде заголовок в L і Г. 2 L — caternis; Р — hufy. ісля цього йде заголовок в L і Р. ) 142 ( 153 (327). А всякожь не вѣдалъ и тежь не зналъ смѣлости, ко­ торая се въ маломъ тѣле Александровомъ таила; прето уфалъ въ высокости тѣла своего Поръ, которая была на пять локт’іи. Заразъ, коли се успокоили шики, оба два цареве толко сами з собою се поткали, а рицери Порови великими голосы верещали [440]. Слышачи теды Поръ верещанье, которое єго людъ чинилъ, оборотилъ свое обличье к ним, а в той часъ Александеръ ударилъ мечемъ в голову его и заразъ его забилъ. Узрѣвши то, індѣяне почали з макидоны валчить, которымъ Александръ реклъ: „Пехай престане навалность ваша, а доброволно се воротите до власностїи ваших. 154 (239). Заправды жадной кривды не будете терпѣть; прето же есте муж е воевали”. Індѣяне заразъ, услышати мову Александрову, зкинувши з себе зброю, почали Александра яко бога хвалить. Але ­ ксандеръ теды постановилъ тамъ войско свое и богомъ своимъ оферы чинилъ, а сказал людскій тѣла погресть. Пора царя почтиве поховалъ 3 . Потомъ Александеръ рушивши се з войскомъ до гимнософистовъ. Гимнософистове заправды люде суть, в которыхъ умысле жадная пыха не панує, не валчатъ, ани се вадятъ, а наго ходятъ, не маючи мѣстъ, але во яскиняхъ и в скалахъ при горахъ мешкаютъ. Коли царь того люду услышалъ о пристью Александровомъ, послал листъ таковый до него: 155 (331). „Смертелныи гимнософисты -чолов?ькови Александрови пишемо. Слышаяисьмы, ижь на пасъ ѣтешь валчить, для чого се ,тому дивуемы, бо ничого от насъ не можешь взять. Або [440 зв.] вѣмъ ничого не маемы, гдѣ бысь мы тѣла наши заховали; штожь от насъ возмеш? А еслижь з нами хочешъ валчить, простости нашей жаднымъ обычаемъ не опусѣимы” ’ . Прочитавши листъ, Александеръ послалъ до нихъ, мовечи, ижь до нихъ с покоемъ и весело пр ’ іѣде. А потомъ выѣхалъ до нихъ Александеръ, теды погледаючи на нихъ, а они наги ходили, а мешкали въ скритости и въ яскиняхъ, дѣти тежь з ихъ жонами особно пребывали з жонами (sic). И пыталъ ихъ, мовечи: „Не маете ли гробовъ?” 156 (333). А они емоу указали яскини и мовили: „Тутъ през всѣ дни опочивамы”. Затымъ реклъ Александеръ: „Што хочете мѣть, дамъ вамъ”. А они ему рекли: „Дай намъ несмертелносгь, а ничого иншого не жадаемы”. Которымъ Александеръ отповѣдалъ: „Иж и я естемъ смертелный, несмертелности не могу дать”. А они ему рекли: „О бѣдный, для чогож се и туды, и сюды туляешъ, такъ великій злости пополняючи; бо то толко от найвыжшой мудрости ряжоно”. А Александеръ имъ так отповѣдалъ: „Не вѣдаете, ижь море жад ­ нымъ обычаемъ не порушаетъ, одно коли от вѣтровъ навалныхъ бывае порушоно. Хотѣлъ быхъ я заправды в покою трвать, але маю такого духа в собѣ, которїи [441] змыслови моему такъ модно панує, 157 (335). ижь жаднымъ обычаемъ спокойнымъ мене быть не до- пущае”. А рекши то, опустилъ ихъ в покою. Другого дня, рушивши войско, Александръ пріѣхалъ до одного мѣстца, гдѣ были столпы, которыхъ Іракліи 1 2 поставилъ: один былъ золотый, а другій сребреный; высокость ихъ была на 20 3 локоть, а широкость на 2 локти 4 . 1 Після цього йде заголовок в L і Р. 2 L — hercules; Р — herculesz. 3 L — duodecim; Р — па dwunaszczye. 4 Кінець оповіди про розруйнування тих стовпів випущено (3361 — н). 5 L — quinquaginta dierum; Р — pyqczdzyeszyath dny. ‘ L – venenosis; P — szkodlyvich. ) 143 ( Потомъ, ѣдучи далей, вошли въ великій пустыни, гдѣ было зимно а темность велика, такъ ижь се сами ледво познавали. 158 (337). А такъ ѣздячи 15 дніи 5 , пріѣхали до реки теплой и ви ­ дѣли надъ оною рѣкою невѣсты велми оздобныи, который были въ гру ­ бомъ а шкаряд(н)омъ одѣнью, сѣдячи на конехъ, а маючи сребряный зброй, бо у нихъ (не) было ани желѣза, ани мѣди; мужеве тежь з ними мешкали. Коли войска хотѣли през оную рѣку (перейти), жадный обычаемъ не могли, бо была велми широка, полна смоковъ и иншихъ звѣрятъ ядовитыхъ 6 . Потом се оборотили на лѣвую сторону до Індѣи и вошли на нѣякую низкость болотную и высхлую, в которой было полно тростины, през которую коли хотѣли перейти. 10. Александрія. ,158 (339). Заразъ’ вышолъ звѣрь противъ имъ, подобный іппот- тамови, маючи перси, яко у коркодила, хребетъ яко бы острая пила [441 зв.], а зубы єго остри, яко мечь; в хоженью былъ лѣнивъ, яко жолвъ 1 . А тое звѣря двохъ рицеровъ ‘забило, которого коли не могли пробить, килепами ихъ желѣзными збили 1 2 . 1 L — testudo; Р — szolw. 2 Після цього йде заголовок в L і Р. 3 Хронографічна 2-га редакція. Див.: Александрія русск. хронографовъ (Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Рос., 1894, кн. II, стор. 195). ) И4 ( III. З 3 . Потомъ Александер, рушивпіисе з войскомъ, въ Висаид- скую землю, гдѣ се перецъ родит, вшолъ, въ которой то земли людъ есть велми малый и недужїи, которїи въ печерахъ камен ­ ныхъ мешкають, але по скалахъ и мѣстцахъ высокихъ лазити умѣютъ, бо тамъ суть мѣста скалистый и тороватый. А древа тыи, на которыхъ ся перецъ родитъ, суть низки и плоски верхи. Перецъ тежь, коли се родитъ, великъ бываетъ, але спекшися от солнца, затрачаетъ овочь свой. А коли уже позрѣетъ, теды зо всихъ оныхъ сторонъ людъ онъ з печеръ виходячи, несут з собою солому и форостъ, Алимпію гору зо всѣхъ сторонъ запаляютъ. Бо в земли оной всегды есть темность, и солнце в ней не свѣтитъ для горъ великих; тамъ же полно смоковъ и всякаго гаду, которїи то гадъ для огня оного вбѣгаетъ в ямы, а люди тыи кладутъ огнь на ямахъ тыхъ и палятъ ихъ. А тогды уже мужи, Жены и дѣти, выходячи з печеръ своихъ, трясутъ и берутъ перецъ а въ печеры свои носятъ. Иншого [442] ничего людъ онъ не робить, толко се перцем живитъ; живность, шаты и иншїи речи им собѣ покупуютъ. А ізмалтове на велблюдехъ болшихъ пшеницу до нихъ приносят, а за пшеницу перецъ берутъ от нихъ в ровную мѣру. Тій то люде головы и во ­ лосы великій маютъ, прето же не стригутъ их. А царь ихъ голдуетъ Індѣйскому панству. Посередь тежь оной земли течетъ з рая река именемъ Індосія, которая во одинъ часъ всю землю ихъ водою окриваетъ. По води жь оной знайду ютъ оный люди дорогое каменье, то есть смарагдъ, сам- фиръ и карвамуколюсъ, которїи и в ночи се свѣтитъ, которїи тежь и всему каменю паномъ есть; и топазіонъ, то есть гнѣздо карваму- колюсса. Самъ есть топазіонъ жолтый, але ядерко в немъ червоно, яко жератокъ, а той же в ночи свѣтит; и иншое дорогое каменье, и перло есть в рѣцѣ оной. 158ѵ (340 5 ). Рушивпіисе Александеръ з своимъ войскомъ, ѣхалъ през ЗО дніи, ажь до конца лѣсовъ індѣйскихъ, и розбилъ тамъ на ­ меты свои подле рѣки Тамаръ. Коли было о ll -той годинѣ на день, почало з лѣса выходить незличоная личба слоновъ, а окрутне бѣгли против мужомъ. ,159 (341). Заразомъ Александръ, всѣдши на [442 зв.] коня Дуче- фала, почалъ противъ имъ приступовать; а приказалъ макидономъ» абы з собою гнали вепрѣ, з которыми бы шли навалне противъ сло ­ новъ. Видячи он людъ, слонове стягали носы свои, абы ихъ ку собѣ притягали, а макидонове, будучи боязнью зняты, не смѣли ку ним жаднымъ обычаемъ приступовать, которымъ Александеръ реклъ: „Мужеве рицери мои намоцнѣш’іи, не смутитеся, бо ректаньемъ веп- ровъ роспорошимо слоны”. Потомъ, коли услышали ректанїе вепров, трубленье трубъ, бубновъ бримѣнье, не боронячися, невымовнѣ уте ­ кали, макидонове жь теды скокомъ за ними, стреляючи и волочнями кидаючи, окрутне ихъ ранили, з которыхъ велми много побили, а побравши от них зубы, скуры, отѣхали прочь ’ . 160 (343). Другого дня рушившисе Александеръ з войско(м); иду чи през оный лѣсы, нашли там невѣсты, маючій бороды ажь до Персіи, а головы голы 1 2 , которїи се пр ’ іодѣвали въ скуры звѣряч’іи, а гонечи ихъ, ухватили з нихъ нѣкоторых. Узрѣвши ихъ, Александеръ казалъ ихъ індѣйскимъ языкомъ пытать, яко в лѣсѣхъ свой животъ вели, бо уже тамъ жадное пребыванье людей не было. А они рекли: „3 лову звѣрят, которых в лѣсах хватаєм, а тым се живимы” [443]. 1 Після цього йде заголовок в L і Р. 2 L — plana, P — glathkye. 3 L — exercitum; P — szasthqp (зн. — військо). ) 145 ( Йдучи потомъ далей, вошли в нѣякое поле и нашли мѣстце, з ко­ торого преречоная рѣка Тамарь походила. Нашолъ тамъ люди, наго ходячій, на которыхъ тѣло волосами обросло, яко на звѣрятахъ, кото ­ рымъ был звычай такъ въ рѣцѣ, яко и на земли пребывать. 161 (345). Коли тыи узрѣли людъ 3 Александровъ, заразъ се в рѣку понурили. Оттамътоле ѣдучи Александеръ през 15 дніи, вошли в лѣсы окрутныи, в которыхъ было полно ринотефалевъ, которїи, коли узрѣли людъ, навалностью се метали на нихъ; а Александеръ и рицери его копьями, волочнями и стрелбами ихъ побивали. Оттамтоле зась ѣдучи през 40 дній, приїхали на поля спустошалыи, на кото ­ рыхъ не было ничого видать высокого, ани горы з жадной сто ­ роны не могли быть виданы. Потомъ о 11 -той годинѣ вѣтръ от всходоу солнца такъ окрутне а нагле почалъ вѣеть, ижь вси на ­ меты з войска розвѣялъ и подерл. Потомъ летали огнистыи искри, от которыхъ весь людъ великимъ угиснен’іемъ был огорненъ. Тогды рице ­ ри, шемрячи сами межі собою, мовили: „Гнѣвъ боговъ зступилъ на насъ 162 (347). для того, ижь над обычай шукаемы всходу солнечнаго. Александеръ же ихъ в томъ потѣшалъ, мювечи: „О мужеве, рицери намилшїи мои, не трвожтеся; не пришолъ на насъ гнѣвъ боговъ, [443 зв.] але се то придало для осенняго зровняня ночи з днемъ”. ,Коли се успокоилъ вѣтръ, рицери все, што роспорошилъ вѣтръ, во ­ брали. А потомъ, рушившися з войскомъ, ѣхали през 25 дніи до нѣ- которого подолу великаго, а тамъ наметы свои поставили. Тогды приказалъ Александеръ, абы обфите огонь палили, бо се почало вшивать зимно велми окрутно а незносно. Падалъ теды снѣгъ ве ­ ликій, яко бы волна. А боячисе Александеръ, абы се не розмножилъ болшей, 163 (349). казалъ его топтать; а много имъ помогалъ огонь, паленый для снѣгу и для великаго зимна. Умерло драбовъ 1 500, которыхъ Александеръ приказалъ въ гробѣхъ поховать. Потомъ былъ дождь великій и темный облак, который такъ затмилъ повѣтрее, ижь през три дни солнца не видѣли. Потомъ почали з неба падать якобы походни огнистыи 1 2 3 , такъ ижь все попалилъ. Заразомъ Але ­ ксандеръ почалъ богомъ своим оферу чинить; а коли се молилъ, заразом повѣтрее выяснило, такъ ижь жадного оболоку темнаго не было 8 . 1 L — milites; Р — ryczerow. 2 L — Oeperuntque de celo cadere ardentes facule; P — poczqly yeszcze padacz sz nyeba pochodnye gorayacze. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. 4 L — iulij et augusti; Р — kul а у auguszthuza. 6 L — naviculum; P — lothkq. 6 L — Didimo regi Bragtnanorum; P — nyedowyerku krolyu Bragmanorum. ) 146 ( 164 (351). Рушившисе Александеръ з войскомъ, притягнулъ ку рецѣ рохманской, велми великой, которую звано Гагея. Тамъ се положилъ [444] з войскомъ, розбивши наметы. А смотрячи за оную рѣку, узрѣли трои люди, которыхъ казалъ Александеръ пытать індѣйскимъ язы ­ комъ, которіи бы были. А они рекли: „Рохманове [естесьмы”. Же ­ лалъ теды Александеръ з ними мовить, але оной ширости реки жа ­ денъ не моглъ переплывутъ для великости іппотамовъ, недвѣдковъ и коркодиловъ, которіи се уставичнѣ по оной рѣцѣ туляли, кромь мѣсяца липна и серпня 4 * . Бачечи то Александеръ, ижь жаднымъ обычаемъ не моглъ оной рѣки перейти, смутился. 165 (353). Заразом ладью 6 * з рогоза казалъ справить, а зверху ю оболочи скурами звѣрячими, абы так през рѣку перешли. А коли ю справлено, вступилъ в ню з однымъ рицеромъ, которому Але ­ ксандеръ далъ листы, абы их неслъ Дандал’іеви, цареви 6 рохман- скому, тыми словы: „Царь над цари и панъ над паны, Александеръ, саднъ бога Амона и царевой Алимпіады, Дандал’іеви, цареви рох- манскому, веселье. Колисьмы к тымъ лѣтомъ пришли, ижь яко кол- векъ можемъ розознать доброе от злого, жадалисьмы отдалить от себе неумѣетность, абы то наполнени мудростью въ умыслехъ наших, абовѣмъ, яко нашихъ мудрецовъ наука высвѣдчаетъ, вымова кромь мудрости боляшей може зашкодить, ниж быть пожиточна [444 зв.]. ,166 (355). А оттоле тежь до наіпихъ ушью з многихъ повѣстей пришло, ижь обычаи ваши над обычаи всѣхъ иншихъ розны 1 , такъ ижь ани на земли, ани в мору жадного вспоможеня не потребуете, иншои науки се не держите, одно той, которойсте ся от своихъ продковъ научили. Для того васъ пилне просимы, абысте намъ всю вашу науку и мудрость през ваши листы обьявили; можемы тежь з ва ­ шихъ рукъ добродѣйство одержать, а в томъ се мудрости вашой намнѣй не уменшить. Такое то есть усилованье мудрости, которой се иоходня напаленая прировнывает, от которой коли много походнї берутъ огонь, де мнѣй тежь она свѣтитъ, которая иншихъ роз- свѣчаетъ” 1 2 . 1 L — mores vestri а ceterorum nostrorum monbus sunt divisi; P — wasze obyczaye od naszysh obyczayow pewnych szaszye oddzyelily. 2 Після дьоі ’ о йде заголовок до листа Дандалієва. 8 L — Sed ne credas quod invidia moveamur; P — Alye yszeby nye wyorzal, yszeby- chotn szaszdroszczia poruszeny. 4 L — Terras nostras non aramus; P — Szyemye naszey szbroya nye udraczamy, albo nye pszyprawyamy. s L — Nihil apud nos ventres producit; P — Niez thesz u nasz szyemya nye rodzi ku pozywyenyu. ) И7- ( 167 (357). „Дандалїй, рохманскїй ігуменъ, Александрови здоровье. Зрозумѣлисьмы з листовъ твоихъ, ижь умыслъ твой жедаетъ прав ­ дивой умѣстности и доскопалой се мудрости научить, которой над инш ’ іи царства суть лѣпшій, а не може быть ихъ важность разумомъ огорнена, з чого ростропность твою не мнѣй тежь залецаемы; абовѣм всякій цесаръ, або росказуючїй, которой мудрости не знаетъ, не па ­ нує подданнымъ, але подданіи въ его панствѣ пануютъ. А ижесь писалъ, абысьмы животъ нашъ и обцованье наше тобѣ обьявили достаточне [445] през листы, што маемы за неподобную речь, або ­ вѣмъ ачьколвекъ тобѣ нѣшто выпишемы о нашемъ животѣ, всякожь жаднымъ обычаемъ умыслъ твой не найде смаку жадного в немъ. 168 (359). Прето ижь причины валечный затмили твой умыслъ, але вжды не будь той вѣри, же бысь мы то з зазрости чинили 3 , але, иле можемы, тобѣ о нашихъ обычаехъ умыслилисьмы выповѣдать. Мы заправды рохманове, простый а чистый животъ ведемы, грѣховъ не полнимо, ани хочемо ихъ назбыть мѣти, нижли наше прироженье зносить; все стерпимы и все здержуемы. Тая рѣчь есть налѣпшая, которая не есть збытняя. Земли нашей не оремы 4 , а тежь В ню ни ­ чого не всѣваемы; воловъ въ возы не запрягаемы, сѣтей в море для ловеня рибъ не впущаемы}, лововъ жадныхъ звѣрятъ ани птаховъ не чинимы. 169 (361). Ничого тежь ку яденю не шукаемы, одно што земля без працы людской выдавае. Тыхъ покармовъ не доживаемы, кото ­ рыхъ вы, бо намъ суть негодни. Ничого у насъ брухов не множитъ 5 ; ,йрето тежь есте кромь вродовъ мы (sic). А коли живемы, завжды ужи ваемы тѣлесной здоровости. Не чинимы собѣ жадныхъ лѣкарствъ, ани теж жадного вспоможеня шукаемы для здоровья [445 зв.] на ­ шихъ тѣлъ. Однымъ доконченем смерти животъ нашъ буде конченъ, абовѣмъ над другого болшей не живетъ, але ведлугъ уряду наро- женя своего каждому з насъ доконченя смерти пр’ійде. У огня для зимна не сѣдаемы, жадного упаленя тѣла наши не чуютъ; завжды наги ходимы, жажды тѣла нашего не выполняемы. 170 (363). Все през терпливость скромне вносимы. Вси непріятели наши внутрнїи забиваемы, также тежь звѣрхныхъ не боимы, або ­ вѣмъ мѣсто латвѣй бывае одержано, коли от внутрнихъ и звѣрхныхъ бывае наигравано. А ты, цесару, звѣрхними толко водишъ, ижь въ правдѣ діаволы, яко вепрѣ, тучишъ и ховаешъ. Безпечнѣй завжды живемы в миру, а на земли жадной помочи не жедаемы. Тѣла наши листьемъ пр ’ іодѣваемы з деревъ, которыхъ овочу поживаемы; воду з рѣки Теваліяны темы. Одного бога найвыжшаго хвалимы, а ему уставичнѣ благодареніе чинимы; живота пришлого вѣку жедаемы. 171 (365). Речи жадной, которая не есть ку пожитку речи поспо- литой 1 , не слухаемы. Не много мовимы, а коли што маемы мовить, мовимы правду, а оную уставичнѣ проповѣдуемы 1 2 . Богатствъ не милуемы, межи [446] нами жадная заздрость ани ненависть не панує. Жаденъ тежь межи нами не есть ани выжш ’ ій, ани моцнѣйішй; з убожства, которое маемы, естесьмо богати, которое посполите вси держимо. Свадъ жадныхъ не чинимо, ани скуры на тѣла не беремы 3 , покой завжды звичаю ховаемы 4 . Судовъ жадныхъ не маемы, бовѣмъ злостїи не чинимы, для которыхъ бысмы до суду были возваны. Одна толко устава 5 6 ваша есть нашей противна, ижь милосердья не чинимы, прето ижь жадныхъ злостїи не полнимы, для которыхъ бысьмы мѣли милосердье одержать. 1 L- — Rem aliquam que utilitati non pertinet nullatenus avdire affectamus; P — Rzeczy szqdney, ktora nye yest poszytheczna, nye chczymy sluchacz. 2 L — et ipsam continue predicamus; P — цієї фрази нема. 3 Остання фраза передається так: L — пес arma corporalia occupamus; Р — А ну thesz sbroye szadney nye mamy. 4 L — Pacem semper ex consuetudine retinemus; P — Pokoy szawszdi sze szwyczayu trzymamy. 6 L — lex; P — szakon. ) 148 ( 172 (367). Жадной працы ани роботы, которая лакомству служит, не подымуемы; члонковъ нашихъ ку жаждам тѣлеснымъ не выда ­ ваемы, чужоложства се не допущаемы, ани жаднаго выступу не чи ­ нимы, през которїи бысьмы -до покуты были приведены. Для недо ­ статковъ се не клопочемы, а то, што праваго есть, вси чинимы и вы ­ полняемы. Наглой смерти не чуемы, бо през смродливыи учинки повѣтра не казимы, жадныхъ барвъ на шаты не вымышляемы. Жены ,наши не прибираются для того, абы се нам сподобали; з ними се не злучаемы для нерядной жажды, але толко для плоду; 173 (369). а они тежь жадной окрасы не шукаютъ, одно, што имъ богъ промысломъ далъ; а [446 зв.] нихто не смѣе божской справы вмѣ ­ нить, если бы хто прироженье вмѣнити хотѣл, за грѣхъ то поличаемы. Лазенъ не маемына солнцу зогрѣваемы, а от росы небесной бы ­ ваемы покроплени. Жадныхъ мыслей не маемы, ани людми, ани звѣряты пануемы; маемы то собѣ за окрутенство приневолитъ ку службѣ человѣка, ижь божское зряженье насъ доброволнѣ выбавило и створило. Вапня з каменя не дѣлаемы, абысъмы собѣ домы бу- довали; начинья з земли жадного не чинимы, а въ скалахъ кромь працованья отпочиваемы. Таковый мы домы маемы, въ которыхъ, ко- лисьмы живы, пребываемы. 174 (371). А коли помремы, в них же будемо погребены. Для ку- пецства, якого по мору се не возимы, науки виновности се не учимы, але простостью, которой уживаемы, которая намъ не допущаетъ лжи, все повѣдаемы. До школ мудрецовъ не ходимы, которых наука есть негодна, ничого тежь певнаго, анимоцного, але се полчарстствѣ (?) ту- ляют. Игоръ жадных не’ милуемы, але коли бысьмы мѣли играть, наши и наших продковъ справы розчитаемы, а колы се маемы смѣять, плачемы и смутимысе. Але тежь иншіи рѣчи видечи, кото ­ рыхъ се сердца наши увеселюятъ. 175 (373). Яко коли смотримо въ небо, звѣзды незличоно [447] яснѣючи, солнце велми яснѣе, которого ясностью весь свѣтъ бываетъ освѣчонъ и согрѣванъ. Море червонное завжды видимы, а коли на- валностю бываетъ порушоно, не псує земли близкихъ, якоже при- гожаетъ въ сторонахъ вашихъ. Тое море, яко свою, сестру, милуемы; коли се кружитъ, тамъ се розмаитыхъ рожаевъ рибъ нагледимы. Кохаемы тежь . видѣть квитнучїи поля, з которыхъ роскошная вон- ность идетъ въ ноздри наша; тежь кохаемысе в мѣсцахъ оздобныхъ лѣсныхъ и при водахъ нудныхъ, на которых роскошное пѣнье птаховъ слышимы. 176 (375). Тыи то заправды речи и обычаи ховаемы, которыхъ если бы держать хотѣлъ, тобѣ се буде видѣло горко а прикро, а если бы того держать не хотѣлъ, намъ не можеш иншого обычаю уставить. Тобѣ то шлемы водлугъ зданья листу твоего справы наши и науку. Хочемы 1 2 теж тобѣ о твоемъ прироженю нѣшто повѣдать, абовѣмъ живот твой намъ се велми прикрый видитъ. Ты повѣдаетъ, ижесь през малый часъ одержалъ Африку, Азію и Європію. Ты ясность 1 Тут проминено фразу: ut corpora nostra sanemus; P — yszbyeh nasze czyala usdrowyly. 2 В ориг.: Понемы. ) 149 ( ,Солнечную ’ чинитъ уставать, коли бѣгъ єгб окрутействомъ зброй ­ них звитежаешъ. Тысь оный рѣки, Пактоли и Гирины, вельмы ясный, въ которых [447 зв.] былъ пѣсокъ золотый, зубожилъ и з нудности ихъ злупилъ. 177 (377). Ты, ПЇЮЧИ воду з Нілу рѣки 3 твоимъ людомъ, умен- шилъ еси ей, тысь указалъ, абы се по окрутномъ морю вожоно. Тысь пекелнаго сторожа, то есть пса Терверуса 1 2 , над можность мытомъ змоцнилъ. Ты во оферѣ твоей сыны твои забиваетъ. Ты межи по ­ корными людми завжды незгоду розсѣваешъ, а даваешъ знать лю- демъ, абы не были насычени великостью земли, але еще жедаеш небескихъ палацовъ шукать. Во дни твои многїи рѣчи выполняетъ, яко они чинятъ и чинили, абовѣмъ свѣдѣцство може быть взято от Іовиша 3 , бога твоего, и Просерпины, богини твоей, которыхъ ты хвалишъ. Іовишъ 4 в правдѣ много женъ зчужеложилъ, Просерпина много ихъ учинила своего чужеложства участники. А такъ много- вѣдныи боги хвалишъ, противники и чужоложники. 1 L — soils; Р — szloneczney. В ориг.: слитчную. 2 L — canem cerberum; Р — psza yadowythego. 3 L — love; P — Jovysza. 4 L — lupiter; P — Jupiter. ) 150 ( 178 (379). А не допущаешъ людемъ жити во ихъ свободности, але ихъ в неволство пригоняетъ И приневоляешъ; правыхъ судовъ на- мнѣй не судишъ; уставы пременяешъ; о доброти повѣдаетъ, а на- мнѣй ей не наслѣдуетъ, ани справуешъ; жадного не мнимаешъ быть мудрого, одно хто бы добрую вымову мѣлъ; весь смыслъ въ языку маешъ, и вся мудрость [448] в твоихъ устѣхъ зоставаетъ; золото милуешъ и домы великій будуешъ, а жедаеш мѣть обфитость слугъ; такъ много яси и піеши, ижь жолудокъ великостью покармовъ обтя- жоный в розмаитость хороб впадає; а такъ предъ часомъ смерть подыму- ешъ; все хочешъ одержать, з чого тебе вси речи мнимаютъ за слугу. 179 (381). Толко сама неу мѣстность рохмановъ всей мудрости твоей панує, абовѣмъ если праве хочемы бачить, оная тебе матка поро ­ дила, которая каменье и древа на свѣт выпустила. Ты. пр ’ іоздобляешъ гробы твои, а всюды каменя коштовнаго порохъ тѣла твоего захо- вываешъ; и што горілого може быть, одно тыи кости, которїи земля має принять, не допущаешъ земли з тѣла твоего покармовъ взять. Мы ку чти богомъ бытла не забиваемы, церквей не будуемы, ани бол ­ вановъ золотых або сребреныхъ не ставляемы. Ты самъ тую уставу маешъ, ижь з добра твоего оферу чинишъ, абы выслухали просьбу твою. Чили не розумѣешъ, ижь богъ не для пѣнезей, ани для крови телцовъ, скоповъ и козловъ, але для цнотливыхъ справъ и молитвъ покорныхъ бывае ку милосердью порушонъ. А для того богъ выслу- хаетъ чоловіка для слова. ,180 (382). Бо з слова ставаемы се равны богу; богъ слово<бётѢ > а з того слова вси рѣчи живутъ [448 зв.] и трваютъ; мы тое слово завжды милуемы, а тое в почтивости маемы. А для того розумѣемы тебе быть велми нещасливого, ижь вѣритъ прироженье боговъ або з боги обцоваяье мѣть. Всякожь пред богомъ нечистотою и балвохвал- ствомъ завжды смердитъ, коли то чинитъ, што милуешъ, а оттого по смерти великій муки будетъ терпѣлъ. Мы зась противность тому чинимы и милуемы, абысь мы по смерти божской хвалы пожи ­ вали. Ты не служитъ одному богу, который царствуєт въ небѣ, але многимъ богомъ; так много боговъ хвалишь, иле маешъ в тѣле члонковъ. 181 (385). Абовѣмъ чоловіка зовешъ мнѣйшимъ свѣтомъ 1 . а яко тѣло чоловѣчое має члонковъ много, такъ тежь и в небѣ повѣдаешь много боговъ быть. Еноню вѣришь быть богиню сердца, прето ижь была гнѣвлива; Марса повѣдаешь быть богомъ перси 1 2 , для того ижь былъ княжа валечныхъ; Меркурія богомъ языка, ижь радъ смѣле мовилъ; Геркулія богомъ рамен, ижь 12 працъ поднялъ, валчачи; Бахуса горлового быть бога розумѣешъ, ижь піянство першій вына- шолъ; Купіду богиню быть розумѣешъ, ижь нерядною а нечистою была;повѣдаешь, ижь в руках походню горячую держитъ, которою хоть побужаетъ и запаляетъ, атакъ ю богин’-ю [449] осердья 3 розумѣешъ. 1 L — Nam hominem dicis paruum mundum; P — bowyem czlowyeka mowysz malego czysthego (sic). 2 L — deum cordis; P — boga pyerszy. 3 L — deam iecoris; P — bogynyq iecoris. 4 L — farra; P — groch. ) 151 ( 182 (387). Кереру богиню бруха повѣдаешь, а Венеру, прето ижь была матка нечистости, богинею члонковъ таемныхъ быть розу ­ мѣешъ. А такъ все тѣло чловѣчое богомъ роздѣляешъ, жадной частки собѣ не зоставляючи; а не вѣришь, ижь бы одинъ богъ, который есть в небѣ, тѣло твое створилъ. Хвалиш боги иншіи, которіи тебе къ службѣ пригоняютъ, а имъ офери чинишь. Марсови оферуешъ вепра, Бахусови козла, бнонѣ пава, Іовишови телца, Аполлонови барана, Венерѣ голубицу, Минервѣ сову, Керерѣ жито 4 , Меркулїеви медъ, Геркул’іеви олтари, листвіемъ з деревъ прихандожаныи; Купі- дови церковь рожою, квѣтьемъ и листьемъ розмаитымъ прибираешь. 183 (389). А всю моцъ твою покладаешь в нихъ; а не есть члонокъ в тѣлѣ твоемъ, которого бы имъ не привлащалъ. Згола не богове, але слушни катове могутъ быть названи, абовѣмъ члонки твои розмаитыми утисками мучатъ. Мусить теды то быть, ижь так много мукъ подымуешъ, иле боговъ, а балвахвалскихъ хвалъ чинишь. Одинъ богъ тебе научаетъ чужоложить, другій пить, другій се сва ­ рить, вси тобѣ росказуютъ, и всѣхъ слухаешъ, ижь злости полнишь и не хочешъ се от злости жадный обычаем отворотить; [449 зв.] ,а прето такимъ богомъ служитъ, которїи тебе напоминаютъ зле чинити 1 . 1 Далі випущено незрозумілі абстрактні філософування: 390, — 1 5 ; 391і — 4 . 2 Після цього йде заголовок в L і Р. 3 L — Didimo; Р — Nyedowyarkowy. ) 152 ( 184 (3911). Тыи то суть умученья твои, о которыхъ тобѣ научи- тели твои повѣдали, которїи тебе яко умерлого мучатъ и уте- гаютъ. Што если хочетъ праве обачить, жаденъ не може горѣй утерпѣть, яко ты терпитъ. Повѣдаютъ такъ, ижь въ пеклѣ завжды мешкаючій прагнутъ и голодну ютъ, а николи не могутъ быть насы- чени, а таковуюжь маешъ и ты жажду и хоть набыванья, ижь коли не можешъ охоложонъ быть великими богатствы; а зась вси рѣчи, которїи в пеклѣ повѣдали, в тобѣ се без вонтпеня найдуютъ. 185 (393). О горе тобѣ бѣдному, которїи маешъ по смерти твоей незличоныи муки терпѣть”. Коли той листъ принесенно Алексан ­ дрови, розгнѣвался велми для кривды боговъ и заразъ росказалъ до него листъ писать тымъ обычаемъ 1 2 : „Царь над цари и панъ над паны, Александер, сынъ бога Амона и царевой Алимп ’ іады, Дандалїеви 3 поздоровленье. Если се то все найдуе, о чомъ есте намъ през ваши листы объявили, сами бысте толко могли быть людми названи, которїи, яко повѣдаете, жадной злости не чините. Але то вѣдайте запевно, ижь таковый животъ не з цноты, але з звычаю ховаєте, 186 (395). ижь водлугъ звычаю [450] або се мените быть боги, або се заздростью порупіаючи противъ намъ, яко есте повѣдали, ижь не орете, не сѣете, ани винницъ, ани деревъ щепите, домовъ будовать не хочете; явно то есть, ижь желѣзнаго начинья, которымъ бысте робить могли, у себе не маете, а з чого жь робить? По мору се возить, будовать и орать вамъ заборонено. А для чого мусите простыхъ овочовъ поживать, яко бытло, и животъ вести строкгій й лесный, абовѣмъ ани збожья, ани мяса, ани рибъ мѣть не можете; або ли не такъ волцы чинятъ, которїи, коли не могутъ быть мяса насычени, з голоду се землею насычаютъ? Бы вамъ слушно было воити до нашой земли, 187 (397). не прїимовали бысьмы мудрости вашой и нужу, кото ­ тору ю маете, але бы той голодъ в своих сторонахъ зосталъ. Также и мы, коли бысьмы в вашихъ сторонахъ наметы поставили, убож- ства бысьмы, яко и вы, поживали; не есть хвалебный мужь, который завжды в нужи живетъ, але который мѣрнѣ богатствъ уживаетъ. А еслибы же тыи были хвалебный, которїи суть въ утиску положени, теды бы слѣпіи, хромій, трудоватїи мѣли быть над иншїи люди зале- цани. Повѣдали тежь, же се жены ваши не прибирают, — а якіижь убири маютъ носить, коли ихъ не маютъ, ани могутъ мѣть? Зась ,ижь не чужоложите, але завжды в чистоти мешкаєте; [450 зв.] якож могутъ тѣлесной жажды уживать тій, которїи не ядять? 188 (399). Абовѣмъ хоть не походитъ отколе, одно з теплости утробы и покармовъ. А вы ничого не есте, одно зелья, яко бы вепри, и голоду не отдаляете, а для того жадной причины не можете мѣть выполняти учинки малжонск’іи. Наукъ не маете, абысте ся учили, ані милосердія шукаете, а то все з звѣряты держите, бо яко з при- роженя не маютъ, абы што доброго чинили, такъ же ся тежь ни в чом добромъ не кохаютъ. Але зась намъ розумнымъ, а которїи маемы доброволность в томъ прироженю, много намъ лагодностїи придано; неподобна рѣчь есть, абы той великій округъ свѣта моглъ быть без рушаня, абы по смутку не мѣло быть веселье, 189 (401), бо людская воля есть розмаита, которая се з премѣн- ностью свѣта мѣнитъ Много роскошныхъ рѣч’іи пред наши очи при ­ ходятъ, о которыхъ вы николи ничого не вѣдаете 1 2 . 3 земли вси по ­ житки берем; 1 Далі йде пропуск відповідно до Р: 401 в — 1 4 ; 402х — 2. 2 ПІСЛЯ ЦЬОГО ЗНОВ ВИПущеНО ВІДПОВІДНО ДО Р: 4 Л 2 6 — 12. 3 Після цього знов випущено: Р — 403з — ю- 4 L — Didimus bragmanoruni didascalus; Р — Nyedowyerek krol bragmanszky. 6 L — peregrin antes; P — pyelgrzymuyaczy. ) 153 ( 190 (403). з моря рибы, з повѣтра птахи, и в пѣнью пташемъ се кохаемы 3 . Я водлугъ розуму своего осужаю то, ижь обычаи ваши болшей ку шалености, нижь ку мудрости, се склоняютъ”. Взявши листъ, Дандалїи читалъ его, а потомъ повторе писалъ Александрови тымъ обычаемъ: „Дандалїй, рохманскїи ігуменъ 4 , Але ­ ксандрови поздоровлене. Не мешкаемы на томъ свѣте, абысьмы вѣчне на немъ мешкали, але пел гримуючи 5 , ижь коли смерть прїиде, идемы до иншихъ краинъ, або мешканья, а не мешкаемы на томъ свѣте въ вѣчныхъ прибыткахъ. 191 (405). Жадного крадежства не чинимы, а для нашого сумненя явнѣ выходимы. Не розумѣемы се быть за боги, ани противъ богу заздростью се не порушаемы. Богъ, который все створилъ на свѣіе, много розмаитыхъ рѣч ’ іи уставилъ, который далъ чєловйкови добро- воленство, абы се по всихъ рѣчахъ, которїи на свѣте суть, розозна- валъ и оглядалъ. Хто бы теды все опустивши, а наслѣдовалъ бы лѣпшихъ речїи, той не слугою божіимъ, але пріятелемъ его буде названъ; з мянованя снокойнѣ живемы. Для чого мовиш, абысмы были богове, або же бысьмы против имъ порушалисе заздростью? Тое, заправды, розумѣнье васъ се самыхъ тыче, которое о насъ держите, бо з великихъ щасливост(ї)и, которїи маете, великою пыхою естесьте надуты. Тѣла ваши коштовными шатами прибираете, а кла ­ дете на ваши палцы убири золотый. ,192(407). Але што То вамъ ест за пожиточно, правдиве з золота души ваши жаднымъ обычаемъ не будут збавлены, ани се тѣла людскій не наситять. Але мы, которїи пожитокъ знаемы, и тоги золота прироженье ргзознаваемо: коли прагнемы, [451 зв.] йдемо до рѣки пить; золото тежь коли найдемы, ногами топчемы, бо золото голоду не отдаляетъ, ани прагненья ускромляетъ, ани може немоч(ї)и людскихъ згладить. Бы чоловйкъ прагнулъ, а золото пил, прагненье бы не отшло; а если бы голоднѣлъ, а покармомъ, справленымъ з золота, былъ бы кормленъ, голоду не отдалитъ 193 (409) Штожь теды за пожитокъ даетъ золото? Не очищает, не ускромляетъ, не насыщаетъ, не потвержаетъ, жадного здоровья ани пожитку сердцу чоловічому не даваетъ. Для чого начинье золотое справуете, а з глины не такъ ли много учинитъ пожитку, толко ижь смыслы ваши болшей для ясности золота в пыху се подносятъ. Злость 1 2 то заправды золото есть, бо яко его хто наболшей маетъ, тымъ наболшей жажду имѣнья розмножаетъ” 3 . 1 Далі дві фрази випущено: Р — 40812 — її, 409і — 4 . 2 L — Malum; Р — Szle. 3 В L і Р після цього дано заголовок листа від Олександра, а після заголовка зразу йде в трафаретній формі лист. Український перекладач все це випустив (41010 — 145 4111 — и; 4121 — ю; 413і — із), дав вступну фразу й почав з загрози Олексан ­ дра, що він їх хотів би одягти в одежу. 4 Кінець цієї фрази ближче до L і виразніше передає зміст, ніж Р. 6 В L і Р йде перед цим заголовок. 6 L — litteris grecis, latinis et indicis; P — wypyszacz greezkyetn, laczynskyem j szydow- szky yaszykyem. ’ Див.: Александрія русск. хронографовъ (Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Рос. при Моск. Уннв., 1894, кн. II, стор. 188). > 154 ( 195 (413ц). Александеръ тежь на тую его отповѣдь отказалъ: „Присегаю през несмертелныи боги мои, ижь коли бысьмы до вас войти могли, отдаливши от васъ тую нужу, казали бысьмы въ зброю на конехъ рицерскихъ прибрать” 4 . 196 (415). В той часъ 5 Александеръ приказалъ, абы на томъ мѣстцу столпъ мармуровый окрутной великости былъ поставленъ, а казалъ на немъ той титулъ литерами грецкими и індѣйскими 6 выбить: „Я, Але ­ ксандеръ [452], саднъ Филиппа Макидонскаго, по смерти Дарі’евой ажь на тое мѣстце, воюючи мечемъ, валчилъ”. II. 36 7 . Оттамътоле Александеръ неподалеку нашолъ непо- сполитыи горы, з которыхъ выхожалъ огнь в различныхъ мѣстехъ, в том тежь огню нарожаются черви, мянованы каламандры, без кото ­ рого огню ни мала терпѣти не могутъ. А огнь той безпрестанку го ­ ритъ; тыи то черви, во ономъ огню будучи, выпущаютъ з себѣ нити, яко шолкъ, которїи теды тамъ люде беручи а полотномъ выткавши, робят з нихъ шаты, што єсть дорожше над всякій шаты, бо се коли ,скаляютъ, не мыютъ ихъ, але до огня вкидаютъ, и зась прозрачна и чиста бываетъ. 196 ѵ (416 3 ). Потомъ, рушивши людъ, тягнулъ в поле ’ великое, которое зовутъ Адсія 1 , а тамъ наметы свои поставилъ. Былъ тамъ кругу оного поля лѣсъ велми густый з деревъ овочныхъ, з которыхъ се живили люди лесныи, мешкаючій во ономъ лѣсѣ, которіи были велики, яко олбримове 1 2 , в чкуряномъ одѣнью ходячи. 1 4. — adzea; Р — adzea. 2 L — gigantium; Р — obrzymow. 3 Після цього в L і Р йде заголовок. ) 155 ( 197 (417). Они, коли видѣли людъ Александровъ, дивовалисе. Заразом росказалъ Александръ всимъ великимъ голосомъ кричать. Заразомъ скоро почали кричать, оный люде лесныи, велми моцны, почали се боять, прето ижь не звыкли были [452 зв.] слухать люд­ скихъ голосовъ, ани ихъ розумѣть. А такъ вси, роспорошившисе по лѣсе, почали утекать. Александеръ теды и ри перство его, бѣжали за ними, побили ихъ 634, але тежь рицеровъ его згинуло 137. Стояли през три дни, ихъ овочи ѣдаючи 3 . 198 (419). Потомъ Александеръ рушивши се з людомъ, пріѣхали к нѣкоторой рѣцѣ, а тамъ свои наметы поставилъ. Потомъ, коли было о девятой годинѣ на день, пришолъ к нимъ человѣкъ велми великій, дикій а косматый, яко вепръ, голосъ тежь его, яко у вепра, а не мовилъ ничого, але все яко бы скригиталъ, которого коли узрѣлъ Александръ, росказалъ рицером своимъ, абы его ухватили и привели пред него. Коли теды рицери погналися противъ ему, онъ се ихъ намнѣй не боялъ, ани тежь утекалъ, але пред всѣми не боя ­ зливе станулъ. Видячи то, Александеръ казалъ до себе привести якую панну, а казалъ ю з одѣнья зволочи и поставити пред оное звѣря. 199 (421). Он теды мужь дикій, кинувшисе, порвалъ ю, а от- шедши з нею на сторону, почалъ великимъ голосомъ ричетъ, а зу ­ бами скригитати. Заразомъ Александеръ росказалъ от него панну отнять; а онъ, яко наокрутнѣйшее звѣря, почалъ се метать; потомъ з великою працою ухватили его и поставили пред Александра, на которого [453] смотрячи, дивовался особѣ его; потомъ его казалъ связать и спалить. Потомъ Александеръ, рушивши оттоле люд, пришолъ до другого поля, в которомъ дереве стояли велми великій, которіи посполу с солнцемъ виходили, а зась весполъ с солнцемъ заходили, а ижь от першой годины денной виростали з земли, ажь до шостой го ­ дины велми высоко росли. 200 (423). Зась по шостой годинѣ, аж до заходу солнца, такъ зступовали, же ихъ намнѣй не было видать з земли; а на каждый день овочь роскошний давали. Тыи древа коли видѣлъ Александръ, ,росказалъ нѣкоторому рицерови, абы ему листья з оныхъ деревъ принеслъ. Онъ коли хотѣлъ росказанье пана своего выполнить, за ­ разъ его злый духъ збилъ з дерева, а такъ пред всѣми умерлъ. И услышали голосъ, мовяч(ї)и на поьѣтру: „Хто колвекъ до тыхъ де ­ ревъ ближей приступитъ, смертію наглою умре”. Были тежь тамъ на томъ полю птахи, велми тихо летаючїи, а коли ихъ хто хотѣлъ ткнути, заразомъ походилъ з нихъ огонь, который его окрутне ” палилъ. 201 (425). Тягнулъ потомъ оттамътоле ку нѣкоторой горѣ, кото ­ рая была такъ высока, ижь шли на ню през седмъ дніи. Потомъ тамъ нагле напали на смоки, на ужи и на великость лвовъ, з кото­ рыми великой працы ужили, потом же от ихъ навалности ушли. Зступуючи з горы, [153 зв.] вошли в подолъ темный, такъ ижь одинъ другого ледвѣ моглъ видѣть; в томъ тежь подоле былъ такъ знижо- ный оболокъ, ижь его руками сегали; тежь в томъ подоле были незличоныи древа, з которого овочу поживали, а листъ мѣлъ острїй; жерела теж ясный оттамътоля походили. Ходили такъ през осмь днїи уставичнѣ, солнца намнѣй не видѣли. Потомъ, коли се осмъ день выполнило, пришли ажь до кгрунту одной горы; а такъ людъ весь былъ утяНсонъ з повѣтра грубого, ажь теж душность великую тер ­ пѣли. А коли вступовали на высокость горы, нашли тамъ ‘ повѣгрее суптелнѣйшое, а день былъ ясный. 202 (427). А коли зступовали з горы, нашли тамъ поле невымовно широкое, которого земля была велми червонца. Тамъ же тежь были на ономъ полю незличоныи деревка, которїи над мѣру локтя бол ­ шей не росли, которихъ овочь и листе — яко фиги нароскошнѣйшш; и нашли там жерела водъ 1 велми много, которая вода была бѣла, яко молоко, а такой моцы была, ижь тёжь тѣла бѣлюхны, кромь по ­ кармовъ иншихъ, живила и тучила. Ѣздячи такъ по широкости поля през 100 и 70 дніи, пришли ку велми великимъ горамъ, кото ­ рыхъ верхи видѣлися дотыкать неба; а тыи горы были скалистый, яко бы стѣны, а так прикри, иж жаден не моглъ до ихъ верху вступить. 1 L — rivos aquarum; Р — kryuycz wodnych. 2 L — basiliscum horribilem et dierum antiquissimum; P — bazilyszka barszo okruthnego a sthare szmrodlivego. ) 156 ( 203 (429). А всякож [454] нашли двѣ дорозѣ або стежки през самый горы роздѣлны. Потомъ, коли вошли межи оной горы, ко всходу солнца, ходили през осмь дніи по дорозѣ велми острой. Зась осмого дня надѣхали василиска велми окрутного, застарѣлаго 1 2 и невымовнѣ смродливаго, который таковаго былъ яду, ижь не толко смродомъ своимъ, але тежь и взрокомъ, яко надалей моглъ зайзрѣть, повѣтрее заражалъ. А коли макидонове и персове мѣстце оно, гдѣ смокъ лежалъ, преходили, толко от самаго възроку его падали и уми ­ рали. Бачечи рицери такъ великій упадъ, не хотѣли поступовать ,далей, мовечи: ’ „Моцъ божая пред насъ зашла на дорозѣ, которая нам далей ити не допущаетъ”. 204 (431). Тогды самъ Александеръ почалъ ити по высокой сто ­ ронѣ горы. Коли станулъ на выжшой сторонѣ гори, узрѣл оного василиска, посередъ дороги лежачого, которїй уставичнѣ спалъ. А коли почулъ человѣка або якое звѣря, приближаючогося до себе, отворялъ свои очи, а на который коли взглядалъ, заразъ мерли. Што коли побачил Александръ, вступилъ з горы и уставилъ границу, през которую бы жаденъ не смѣлъ переходить, и казалъ учинить тарчь ’ великую и долгу на семь локтїи, а широкую на чотыри локти, а на верху оной тарчи казалъ приправить великое зерцало, а учи ­ нивши собѣ заслону лняную от ногъ коневых. А такъ [454 зв ] поступовалъ противъ василискови, заставляючися тарчею, 205 (433). такъ ижь ани головы, ани ногъ, ани жадной стороны з боковъ не было видѣть. А приказалъ рицерству своему, абы оныхъ границъ не переходили. Коли былъ уже близко василиска, отворил василискъ очи свои, а велми гнѣвливо поглядалъ въ зерцало, а ви ­ дячи самаго себе въ зерцалѣ, заразъ здохлъ. Александер теды, по ­ бачивши его здохлого, вступил на него, а призвавши рицеровъ своихъ, реклъ до нихъ: „Приступите уже а оглядайте згладителя нашего” 1 2 . А они з квантпливостю прибѣгли и видѣли василиска здохлого. И такъ* его на приказанье Александрово макидонове заразомъ спа ­ лили, з чого вси восполокъ хвалили мудрость Александрову. 1 L — clippeum; Р — prawesza. 2 L-occisorem nostrum; Р — naszego szabyaka. 3 У рукоп. – бронъ. ) 157 ( 206 (435). Рушившисе оттамътоля, пришли до остаточной сто ­ роны одной гори, такъ ижь далей ѣхать не моглъ, бо тамъ были гори, велми прикрыи противъ собѣ, и скалы, звысока высяч ’ іи. Потомъ узрѣли стежку нѣкоторую межи бори, которою пришли до ровнаго поля, и умыслилъ Александръ простою дорогою ку полночной сто ­ ронѣ ѣхать. А такъ, удавшися в дорогу, през 15 дніи ѣздили; зась опустивши оную дорогу, удалися въ правую сторону, ѣдучи теды през 90 дніи, пріѣхали ку нѣкоторой горѣ [455] адамантыновой, на которой берегу ланцухи золотый висели, а тая гора мѣла стопнев 1.500 з каменя шафирового, по которыхъ вступовано на оную гору; а тамъ наметы поставилъ. Коли было на завтрей, чинилъ Александеръ оферы богомъ своимъ. 207 (437). Потомъ, взявши з собою 12 княжатъ своихъ, по оныхъ стопняхъ на гору взышли и нашли тамъ палацъ дивнымъ обычаемъ справленый, велми сличный, маючій в собѣ воротъ або брамъ 3 12, а оконъ 70; были двери велми ясный, окна тежь з чистого золота справлены; а той палацъ названъ домъ солнечный. Там же тежь ,церковъ была вся золотая, през которую улочка была, Винница не ­ вимовно оздобная, маючи грона з каменя оздобного: з уніоновъ, з кар- бункулевъ и незличоныхъ перлъ. Коли теды вшолъ Александер з княжаты своими во оный палацъ, нашли чоловіка, лежачого на одномъ ложу золотом, который былъ пр ’ іодѣнъ шатою, утканною з золота; а той чоловікъ былъ велми великій и оздобный, которого голова и борода видѣлася, яко начистшая волна. 208 (439). Коли то Александеръ узрѣлъ и княжата его, заразъ падши на свои колѣна, ему хвалу дали, которымъ реклъ старецъ: „Александре, ты огледаешъ, чого чоловікъ тѣлесный не рглядаетъ, и услышиш то, [455 зв.] чого чоловікъ земный не услышнт”. Которому Александеръ отповѣдалъ: „А которымъ обычаемъ, благо ­ словенный, мене позналъ”? А онъ реклъ: „Первѣй, нижь вода потопу закрила землю, тебе есмь пришлого прейзрѣлъ. Изали жедаете ви ­ дѣть насвятѣ(й)іши древа солнца и місяца, которїи пришлый речи повѣдаютъ и объявляютъ?”. Што коли услышалъ Александръ, невы- мовнѣ се веселилъ и реклъ: „Жедаемы ихъ, милый пане, видѣть”. Тогды онъ отповѣдалъ: „Если же днесь естесте чисти от злученья невѣстего, 209 (441). можете воити на оное мѣсто, гдѣ столецъ есть божїй”. Александеръ отповѣдалъ: „Естесьмо чисты”. А такъ заразъ поднес- шися, онъ старецъ реклъ до нихъ: „Зложите з палцовъ своихъ перстни, а боты зуйте, а пойдемо за мною”. Теды Александеръ ка ­ залъ стануть княжатомъ своимъ, знявши перстни з пальцов и боты ззувши, весполокъ з Птолемеемъ и Антіохомъ, и з Пердыкою шолъ; а такъ шли през онъ лѣсъ, который былъ на верху той горы. Была тамъ в земли далеко большая часть оного палацу и ширшое двору будованье. Были тамъ дерева высокій на сто стопъ, а были подобны бобковому и оливному ..ереву, з которыхъ кадило и балсамъ обфите выплывалъ. Потомъ, идучи през оный лѣсъ, видѣли одно дерево велми высокое: на немъ сидѣлъ [456] птахъ великій, а тое древо ани листья, ани овочу жатного не мѣло. 210 (443). А онъ птахъ мѣл на головѣ гребень, подобный павовому, а подгорлокъ гребенистий, а около шіи его былъ обручь оздобный и ясный праве, яко золото; самъ былъ барвы червонной, або ясно бронатной; а зась подъ брухомъ перья оздобный, яко рожа, на кото ­ рыхъ была барва золотая мѣстцы накроплена. Коли его Александеръ узрѣлъ, дивовался велми его особѣ. И реклъ ему онъ старецъ: „Той птах, которого видишъ, есть то птахъ фіниксъ” ’ . Идучи по ономъ лѣсѣ, пришли до древъ солнца и місяца; теды имъ реклъ старецъ: „Смотрите в гору, а о чемъ колвекъ хочете 1 Після цього в L і Р йде заголовок. ) 158 ( ,вѣдать, в сердцахъ своихъ розмишляйте, але явне ничого не мовте”. ■ 211 (445). Были тыи древа велми великій и высокій; древо сол ­ нечное мѣло листе яко бы сребреное. Реклъ Александеръ: „Которымъ языкомъ мнѣ отповедаютъ?” Отповѣдалъ старецъ: „Древо солнечное языком індѣйскимъ почне, а грецкимъ выложитъ; а зась древо мѣсяца грецкою мовою почне, а індѣйскою докончитъ”. Тогды Александеръ, поцаловавши оный древа, почалъ въ своемъ сердцу мыслить, если бы се з звитежствомъ до Макидоніи воротилъ. Тогды древо солнечное індѣйскимъ языкомъ отповѣдало: „Ты звитежца свѣта и панъ естесъ, але царства отцовскаго по жадныхъ часѣхъ не узришъ. 212 (447). Бо рок и осмь мѣсяцевъ, а такъ перетрваешъ, [456 зв.] а в которомъ уфаешъ, смертный трунокъ подаст тебѣ”. Тогды Але ­ ксандеръ почалъ въ своемъ сердцу мыслить: „Повѣдай мнѣ, насея- тѣйшое дерево, хто мене мав забить?” Отповѣдало дерево: „Коли бы тобѣ объявленъ былъ муж, который тебе має з животомъ розлучитъ, тогды бысь его забилъ, а такъ бы мои пророцства солгали”. В той часъ реклъ до него старецъ, который велъ Александра: „Не чини болшей прикрости тымъ древамъ пытаньемъ пришлыхъ речїи, але се назадъ воротѣмо”. Коли се Александеръ ворочалъ, плакалъ велми ревно для короткаго часу живота своего, и княжата з нимъ плакали. А коли пришли до оного палацу, реклъ старецъ Александрови: „Бо ­ ротися назадъ зась, бо тобѣ далей ити не дозволено. 213 (449). А если хочешъ, моясепіъ се удать ку сторонѣ полноч ­ ной, але се не туляй по долгихъ мѣстцахъ земли”. А рекши то, вшолъ оный старецъ до палацу . Александеръ тежь з княжаты сво ­ ими зступилъ по оныхъ стопняхъ до своихъ наметов. Другого по ­ томъ дня, рушивши войско свое, почалъ се ворочать назадъ, а такъ от дня до дня пришолъ ку оному мѣсту межи горы, гдѣ се оное великое поле кончило, а тамъ се з войскомъ положилъ. Там же на ономъ мѣстцу казалъ Александеръ межи двѣ дорозѣ поставитъ два [457] столпы мармуровыи, велми великій, а впосередъ ихъ мен ­ шій, на которомъ казалъ написать литерами грецкими, жидовскими и індѣйскими „Я, Александеръ, сын Филиппа Макидонскаго, той есмь столпъ поднеслъ по збуренью Дарія, царя перского, и Пора, царя індѣйскаго. 214 (451). Хто колве(к) хоче далей ити, маетъ се на лѣвую сто ­ рону оборотитъ, а хто бы на правую сторону хотѣлъ, много найде небезпечностій, которіи переказятъ его хоженье”. 11. Александрія. 1 L — greets, indicis, hebraicis et latinis verbis; P — greezkymy у zydowszkymy, heb- rayezkymy у laczynszkymy szlowy. ) 159 ( ,Потомъ, рушившисе з оного мѣстца, пришолъ до земли, которая речення Прасія 1 ), а тамъ станулъ з войскомъ. Люди оной земли, слышачи о нристью Александровомъ, принесли ему великій дары. 1 L і Р — brasiacha (Про цю землю передано скорочено). 2 L і Р — Candaris. 3 L — Candeolum, Marsipium, Carracorinus; P — Candeolum, Marzipium, Caricorinusz. 1 Після цього йде заголовок. 5 L — merorum; P — нема. 6 Після цього випущено перелік дарунків і дано закінчення листа (456іа — m 4571 — 1 5 ; 4581-0. ’ L і Р — Candeolus. ) 160 ( 215 (453). В той же тамъ сторонѣ было мѣсто на высокой горѣ з дорогого каменя, кромъ вапня, збудовано, которое держала одна вдова именемъ Кондакїя 1 2 ), которая мѣла трехъ садно въ 3 : один име ­ немъ Кондавлусъ, другій Марсіппа, третій Каротеръ. Теды Алек ­ сандеръ послалъ листъ до ней тымъ обычаемъ 4 : „Царь надъ цари и панъ надъ паны, Александеръ, сынъ бога Амона и царевой Алим- п’іады, Кондакѣи царевой веселье. Ото капища и столпы божіи з чистого золота оповѣдаемы, а для того вступи на гору, а богу Амонови оферуй; а будемъ ему весполокъ оферовать”. 216 (455). Коли царица Кондакія прочитала [457 зв.] листъ, за ­ разъ послала послы до Александра, которіи ему несли розмаитыи дари и листъ таковый: „Александрови, цареви над цари, Кондакія царица муринская 5 , послушенство. В іьмы , ижь тобѣ от бога обьяв- ленно, абысь збурилъ бгипетъ, Персіду, Індѣю, Медію и иншое все поганство под себе подбилъ; а тыи дѣи, которыйсь полнилъ, не толко от чоловіка, але тежь и от всѣхъ богъ твоихъ тобѣ суть объявлены. Намъ тежь, которіи маемы ясный души, не потреба ѣздить на горы для оферованья богу Амонови твоему тыи дари 6 . 217ѵ (458 2 ). При томъ просимы высокости вашои, еслисьте весь свѣтъ подбили под свое панство, дайте намъ знать през листы ваши “ . При тыхъ дарехъ, которіи послала стая царица Александ ­ рови, послала нѣкоторого маляра своего, добре умѣетнаго, которіи бы пилне обачилъ способ и кшталтъ Александровъ, а такъ намалевавши до царевой принеслъ; што се такъ стало. 218 (459). Коли Александеръ видѣлъ дари, вдячне ихъ принялъ и послы велико учтилъ. Потомъ, коли се воротили до царевой Кан- дакіи, принесли ей образъ, намалеваный на кортынѣ, которіи коли узрѣла Кондакїя царица, увеселилася велми, бо особу его от див ­ ныхъ часовъ жедала видѣть. Потомъ одинъ з садновъ царевой Кандакіи, именемъ Кондаулосъ 7 выѣхавши з жоною своею [458] и з малымъ рицерства своего на про- ѣжчанье, абы собѣ подвеселилъ. В томъ ему заступилъ царь евроц- ,кій, 1 а ижь вѣдалъ о нудности жоны его; припадши на него з вели ­ костью непріятель, много ихъ поразилъ и жону его кгвалтомъ взялъ. 1 h — hebraicorum; Р — ebrayczky. ) 161 ( 219 (461). Онъ теды з малымъ збѣгши до замковъ Александровыхъ и пошолъ до Александра просить его, абы ему далъ противъ ца ­ реви евроцкому помочь. Тогды сторожи, которїи замку стерегли, иняли его и привели пред Птоломея, который былъ по Александре вторый. И реклъ ему Птоломей: „Хтось ты есть?” А онъ отповѣдалъ: „Сстемъ сынъ царевой Кондакїи “ . Реклъ ему Птоломей: „Для чогось тутъ пришолъ?” Он отповѣдал, яко былъ огорненъ от царя евроц- каго, а яко ему гвалтомъ жону взялъ. Слышачи то, Птоломей ка ­ залъ его задержать, а вышедши з гмаху своего, шолъ до палацу, гдѣ Александеръ спалъ; а уже была темна ночь. А вшедши до лож ­ ницы, обудилъ Александра и все ему объявилъ, што ему Конда- улосъ повѣдал. 220 (463). Услышавши то, Александеръ реклъ: „Боротися на сто ­ лецъ твой, а взложи на голову твою корону, а сядь, яко царь, а по ­ вѣдай се быть Александромъ, а прикажи, абы пред обличность твою пришолъ Антіохъ; в томъ теды по мене пошлешъ. А коли пред [458 зв.] тебе пріиду, будешь мнѣ пред тымъ росказовалъ, хто тобѣ тое повѣдалъ. Потомъ мене будетъ пыталъ подъ особою Антіоха, што быхъ с тымъ мѣлъ чинить, радячи мнѣ, прикажетъ”. Вышедши, Птоломей все, што ему приказалъ Александеръ, выполнилъ. Ста ­ нувши пред нимъ Александръ, пыталъ его Птоломей, если бы хто з того хотѣлъ учинить. Отповѣдалъ Александръ, гдѣ стоялъ Кон ­ даулосъ: „Цесару великій, если се то подобаетъ маестатови вашему, 221 (465). поѣду з тымъ млоденцомъ з стороны вашой, а дамъ знать цареви евроцкому, абы ему без замешканья жону его воро ­ тилъ; чого если не буде хотѣлъ учинить, мѣсто его заразъ запалимы” Слышачи то, Кондаулосъ учинилъ ему почестность, мовечи: „О на- мудрѣишій Антіоху, слушно бы, абы поживалъ царской короны” Потомъ, коли выѣхали з Кондаулосомъ в ночи до мѣста царя евро- цкаго, тогды ихъ мѣстк ’ іи сторожи спытали, которїи были. Алексан ­ деръ отповѣдалъ: „Кондоулосъ есть и Антіохъ; приказує вамъ Але- сандеръ, абы есте казали воротить жону Кондаулосови, а если того не учините, тогды ваше мѣсто запалимы, ажь припадет навал ность збройного люду”. 222 (467). А услышавши то люди мѣста оного, заразъ выламали двери палацу царского, а взявши гвалтомъ жону Кондавлосову, за ­ разъ ему ю выдала. Тогды Кондаулосъ реклъ до Александра: „Мой [459] намилѣйш ’ ій Антіоху, прошу тебе, абысь зо мною пред облич ­ ность матки моей ѣхалъ, абы за тую честь, которую мнѣ учинилъ, ,тебе даровала”. Коли то услышалъ Александръ, былъ тому рад, прето ижь же далъ видѣть царевую и ей мѣсто; реклъ Кондаулосови „Поѣдьмы до цесара Александра, а проси мене у него, а такъ всю волю твою выполню”. И сталосе такъ. Взявши дозволенство, ѣхалъ з Кондаулосомъ Александръ. Коли такъ въ дорогу ѣхали, пришли на высокій горы, которїи праве преходили оболоки. 223 (469). Тамъ же на нихъ видѣли велми высокій древа, подобны кедровому, на которыхъ были яблока, которіи видячи, Александръ дивовался велми; видѣли тежь винныи деревка, маючій грона неви ­ мовне великій, которого бы грона одинъ человѣкъ понести не моглъ; также тежь и орѣхи, маючій овочь великій, яко малены, а тамъ была незличоная великость лампъ ’ . Потомъ йдучи, пришли ку мѣсту Кондакіи царицы. Коли услышала царица, ижь ей сынъ Кондаулосъ добре здоровый весполокъ з жоною ворочался к мѣсту, а яко тежь посолъ Александровъ з нимъ ѣхалъ, урадоваласе вельми, а убрав ­ шися въ царскій шаты, възложила на голову свою корону коштовную, 224 (471). вышла противъ имъ весполокъ з паны своими пред палацъ свой. Была тая царица велми оздобна. Коли ю видѣлъ Алек ­ сандеръ, видѣлося ему, яко бы матку свою Алимпіаду [459 зв.] ви ­ дѣлъ. Палацъ ей былъ велми коштовный, а щитъ 2 его от золота и от передъ яснѣлъ 3 . Теды Александеръ вступилъ весполокъ з Кондаулосомъдо палацу, гдѣ были ложи з чистого золота справлены, а весь оный палацъ былъ з золота и з каменя онихіонового, велми коштовнаго. 225 (473). Столы такожь и лавы были з каменя змарагдового и аматистового. Филяры онаго палацу и ложницъ были з каменя порфиріонового. Мѣла оная царица возовъ военныхъ острихъ и же- лѣзъ наполненыхъ, и слоновъ велми много. Под оным палацемъ роскошная рѣка плынула, ясна, яко кришталь. Того дня годовалъ Александръ з царевою весполъ и з еи сыны. Потомъ, другого дня, взявши царица Александра за руку, въвела его самаго до ложницы, которая была золотомъ и дорогимъ каменьемъ пріохандожона. А такъ проходячися з нимъ, вошли до иншого гмаху 4 , который былъ збудо ­ ванъ з дерева еваново(го) чорного, з бусинового и кипарисового; а той гмахъ был поставленъ на колахъ през чорнокнижство, и от дват- цети слоновъ, з каменя ритыхъ, был вожонъ, такъ же и люди были на то справлены з каменя чернокнижствомъ, которіи також ходили. Коли Александеръ почалъ входить до того гмаху, заразомъ се гмахъ онъ порушив а почалъ з ними ходить. 1 Р — шаір. 2 L — t cturn; Р — pobycze. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. 4 Li — cubiculum; Р — losznycze. ) 162 ( ,226 (475). Александеръ се удумѣл, [460] а дивуючисе, реклъ ца ­ ревой: „Бы таковый речи у насъ были видѣны, заправды бы были вельми коштовны”. Отповѣдала царевая: „Правду мовишъ, Алек ­ сандре, болшей бы у грековъ, нижли у індіовъ, были дивны”. А коли услышалъ имя свое, засмутился велми, а его обличье почало бледѣти 1 ; тогды ей реклъ: „Пани 1 2 , Антіохъ имя мое есть, не Алек ­ сандеръ”. Царевая рекла: „Слушнѣй тобѣ есть Александеръ”. А мо ­ вечи то, взяла его за правую руку и вела его до иншой ложницы, а тамъ ему указала его образъ на кортынѣ намалеванъ. 1 L — facies eius pallore mutata est; P — oblycze yego szmyenyloszye. 2 L — Domina; P — krolyewno. 3 L — destructor; P — szkazyczyelyu. 4 L — occidere non tardarem; P — szabycz nye dal. ‘) 163 ( 227 (477). И рекла ему: „Александре, знаешъ той образъ?” Коли Александеръ его видѣлъ, почалъ се боять и тежь блѣдѣти. Рекла ему царица: „Для чого се зменила барва твоя, сказителю 3 свѣта? А те ­ перь, кромь поражки люду и кромь отповѣди, впадаетъ в руки Кандокїи царевой. Вѣдай певне, ижь чоловікъ , або серце чоловѣчое, жаднымъ обычаемъ не має се в пыху подносити, бо коли щасли- вость всякая чоловікови дозволена, заразъ и противность ему буде зготована”. Слышачи то, Александеръ, скригитаючи зубами, погля- далъ на всѣ сторонц, которому царевая рекла: „Чому се самъ в собѣ гнѣваешъ, а смутенъ есь? Што теперь моцъ и сила твоя поможе и цесарская хвала може быть пожиточна?” 228 (479). А Александер [460 зв.] отповѣдалъ: „Для того мнѣ есть гнѣвно, царице, ижь меча не маю”. Царица рекла: „А коли бысь мечь былъ, што бысь учинилъ?” Александеръ отповѣдалъ: „Для того, ижемъ се доброволне выдалъ, тебе первѣй забивши, потомъ быхъ самъ себе забити не объмешкал.” 4 Царица отповѣдала: „Реклъ есь, яко мудрый панъ, а всякожь се не смути, бо добрая послуга хва ­ лебной заплаты пожедаетъ и потребуетъ. А ижесь выбавилъ жону Кондаулосову з рукъ царя евроцкого, теды теж тебе вибавлю з рукъ поганскихъ, бо коли бы вѣдали о твоемъ пристью, забили бы тебе прето, ижесь Пора] царя індѣйскаго, власными руками забилъ, або ­ вѣмъ жона садна моего Каротера дочка была Порова”. А рекши то, взяла его за правую руку и въвела его до палацу, и рекла до сво ­ ихъ сыновъ: 229 (481). „Намилѣйш ’ іи саднове мои, тому рицерови Александро- в.ому пріязнь домовую и гостиную укажите, бо онъ к вамъ прїятел- скїй скутокъ показалъ”. Отповѣдалъ Каротеръ, молодшій саднъ ея: „Матко милая, правда то есть, ижь его Александеръ послалъ до насъ, и жону брата моего з рук непріятелскихъ выбавилъ, але жона моя ,приводитъ мене на то, абыхъ его забилъ”. Царица Кондакїя отповѣ- дала: „А што бысьмы з того за славу одержали, коли бысьмы его в таковомъ упадку забили?” Услышавши [461] то, Кондаулосъ реклъ до брата: „Той мене выбавилъ и жону мнѣ приворотилъ; хочу его тежь ижь до замковъ цесарскихъ в здоровью приворотить”. Кото ­ рому Каротеръ реклъ: „Што то мовишъ, хочешъ, абысмы на томъ мѣстцу от мечовъ сиолне померли?” Кондаулосъ реклъ: „Я не хочу, але, если то хочешъ мѣть, готовъ есмь то учинить”. 230 (483). Видячи то царица Кондакія, ижь се хотѣли бить синове ея, велми се засмутила, а взявши Александра за руку, отвела его на сторону и рекла тихо до него: „Для чого теперь в той справе мудрости своей не указуешъ, абы се синове мои з собою не били?” Которой реклъ Александеръ: „Допусти мнѣ мовить з ними”. А она ему дозволила. Коли пришилъ Александеръ к нимъ, реклъ Кароте- рови: „Если бы ты мене забил, жадной хвалы з того не мѣлъ; маетъ цесарь большихъ княжатъ, а для того з смерти моей не сму- тил бы се. Вѣришъ ли тому, ижь коли быхъ былъ милъ Алексан- рови, теды бы мене в руки твои не послалъ” 1 . 231 (485 8 ). А такъ по оной розмове згодилися з собою. Потом царица Кондакія возвала до себе Александра и рекла ему: „Добро мнѣ было, коли быхъ уставичнѣ пред моима очима тебе видѣла, бо быхъ з тобою надъ всѣми непріятели моими звитежство одержала”. А рекши то, принесла ему корону золотую, каменьми [461 зв.] кош- товны(ми) окрашоную и з діаментовъ. Зась ему дала шату невымовне коштовную цесарскую, з золота утканую велми мистернѣ, тежь ка ­ меньемъ дорогимъ и перлами пріохандожоную, а поцеловавши его, пустила в дорогу доброволне 2 . 232 (4874 — ?); 234 (491 и ). Выѣхавши Александеръ оттамътоле з Кондауломъ, ѣхали в дорогу целый день, и, пожегнавшися з Кон- дауломъ, воротился ку своимъ. Другого дня, рушивши войско, тягнулъ през нѣкоторый подолъ, полонъ великихъ ужовъ, который бы мѣли на головахъ яко бы ко ­ роны змарагдовыи. Тыи то ужове живилися перцемъ и лязуромъ, бо се тамъ тое родило 8 . Потомъ, рушивши людъ, пріѣхалъ до нѣко- торого мѣста 4 , гдѣ было велми много дивной гадины, которіи бы мѣли головы и копы, якобы вепри. 235 (493). — а копыта были широки на три стопы, которими ри- церство Александрово поражали. С тыми жь се помешали гріфове 5 , 1 Після цього пропущено кілька фраз (48413-1«; 4851 — s). 2 В L і P після цього йде заголовок. 3 .Випущено далі три рядочки (492? — з)про те, як ці ужі воювали між собою й гинули. 4 L — locum; Р — myeszczcze. 5 L — grif tones; Р — nogowe. ) 164 ( ,которїи з великой прудкости се в твар рицеромъ метали, а таковой были моцы, ижь рицера з конемъ переворочали. А Александеръ теды, боячисе, переѣжчалъ и туды, и сюды и подтвержалъ рицер- ство свов; а такъ ихъ стрѣлами и волочнями мужнє перевитяжили. Умерло ихъ в томъ воеваню людей 250. Оттамътоле притягнул Александеръ до нѣкоторой рѣки велми великой, [462] а была вширь на 12 стаянъ ’ , а на берегу было тро ­ стины полно высокой, которую видячи Александеръ приказалъ рицером своимъ, абы з ней чинили лодьи, а оболокали скурами, абы в нихъ оную рѣку переѣжчали. 236 (495). Людъ, который за рекою былъ, слышачи о пристыо Александровомъ, принесли ему розмаитыи дари 1 2 . Были тамъ въ той рѣцѣ панны велми оздобныи, которїи мѣли волосы сличныи, ажь до костокъ. Тыи панны, которїи видѣли людъ чужоземцы, през реку плы- нучи, хватали ихъ. 1 L — stadiorum viginti; Р — dwadzyeszcza przeszasz. ’ Випущено далі перелік дарів (495і-1;; 496і- ю), 3 Див. Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Рос. при Моск. Унив., 1894, кн. II, с. 185. ) 165 ( 237 (497). а ухвативши якого мужа, вели єго до тростины, а тамъ з нимъ чинили тѣлесный скуток ажь до уморенья; которыхъ гонячи, макидонове ухватили двѣ, на которыхъ се тѣло бѣлѣло, яко снѣгъ; были высоки на 10 стопъ, зубы мѣли яко псіи. II. 32 3 . Потомъ ѣдучи, Александеръ удалеє мало в сторону всходу солнца, гдѣ нашли людъ нечистый, а найвозрѣню ерогїи, которіи пошли з поколѣнья сыновъ Афетовыхъ. Александеръ, видячи ихъ нечистость и невимовную плюгавость, встыдился ихъ и бридился ими; бо они вси гадины, яко есть псы, мыши, ужи, здохлину, такъ же плодъ, которїи се еще не добре выполнилъ, и выпоротки 3 жи ­ вотовъ звѣрятъ смродливыхъ, умерлихъ людей не ховали, але их ѣли. Коли то все видѣлъ Александеръ, што они [462 зв.] злосливе а неслушне чинили, боячися, абы коли не вошли до земли святой, абы ей не заразили своимъ смрадомъ и плюгавствомъ, просилъ бога всемогучого, абы велѣлъ злучитися двумъ горамъ, которіи тамъ были межи всходомъ солнца, а межи стороною полночною. А такъ приказуючи, собралъ их жоны з дѣтьми и со всѣми ихъ наметы и загналъ ихъ межи горы, гдѣ не машъ ани вхоженья, ани выхо ­ женья оттамътоле. Для того теды почалъ просить бога Алексан ­ деръ, и выслухалъ єго просбу. Приказалъ богъ всемогучїй горамъ двѣма, которыхъ зовутъ Увера и Каспа, а злучившися до себе, яко на 12 локотъ. Справилъ межи ними ворога велики мѣдяный и змоц- нилъ ихъ ассуромъ, ижь коли бы ихъ хотѣли отворить, не смогутъ ани жаднымъ желѣзомъ, ани огнемъ, бо коли огонь учинить хочутъ у браны, заразомъ угасне; ижь оттоле жаднымъ обычаемъ выйти не ,могутъ, ажь коли буде в дни остаточній богъ хотѣлъ выпуститъ ихъ на тотъ свѣтъ, водлугъ повѣсти Іезекіиля пророка, который такъ мовитъ: „В день остаточный сконче(н’ія) свѣта выйде Гогъ и Магогъ в землю ізраилскую, которїи суть люде и цареве, которїи замкнулъ Александръ великій въ сторонахъ всходу солнца и в сторонахъ полночныхъ [463], то есть Гогъ и Магогъ, Мосах и Тувалъ, Аногъ, ,Агегъ, Атеналъ, Гей, Ливій, Куней, Фарилей, Тевей, Ламархан, Ха- хамій, Амагартъ, Агримардъ, Алянъ, Кинотефалїй, Каривей, Тасвей, Филосониты, Ануфаги, Аркеней и Салтерей. Тыи суть 24 цареве в томъ замкненю” *. 238ѵ (500 8 ). Рушивши людъ Александеръ и пріѣхалъ до моря Акіянскаго, и ѣхалъ над берегомъ моря противъ сторонѣ, гдѣ солнце уставаетъ в козорожцу, знаменю небесномъ; а ѣдучи през 40 дніи, пришли ажь до моря червоннаго, а тамъ свои наметы розбили. 239. (501). Была тамъ гора велми высока, на которую коли вшолъ Александеръ, видѣлося ему, яко бы близко неба былъ. Теды умыс ­ лилъ в своемъ сердцу справить то, якъ бы его грифове могли под ­ несть на высокость повѣтря. А зступивши з горы, приказалъ возвать до себе столяровъ и казал столецъ велми дивный справить, а лан- цухи желѣзными моцне увязать, абы такъ безпечней моглъ сѣдѣть; потомъ приведено грифы; казалъ ихъ моцными ланцухи увязатьпрі ономъ столцу; а такъ грифове, мнимаючи, абы мѣли досягнути оного мяса, великимъ пудомъ поднеслисе з Александрой вгору. На такую заправды высокость възлетѣли, ижь Александрови ѣидѣлся округ свѣта, яко бы гумно 2 , на которомъ збожье [463 зв.] молотятъ. 240 (503). А море се ему видѣло, яко смок 3 , в коло звитый. По ­ томъ божая моцъ затмила грифы, ижь коли мнимали на высокость летѣть, на низкость земли ступовали, а такъ потомъ пали на одне поле далеко от войска, яко бы могл убѣжать през 15 дніи; а не мѣлъ жадной образы во оныхъ кратахъ’ желѣзныхъ; а такъ ледвѣ з великою працою до войска пришолъ 4 . Потомъ то вошло въ сердце Александрово, абы моглъ досягнуть глубокости морской, а там абы оглядалъ розмаитыи рожай рибъ, морскихъ дивовъ; тогды приказалъ жегляром 5 до себе пріити. 241 (505). А казалъ имъ справить суд якій з скла велми ясного, такъ ижь преглядалъ все. Коли се то стало, казалъ онъ судъ на 1 Після цієї вставки, що заступає стор. 237 ѵ (498) текстів L та Р, перекладач випускає ще один епізод (499і — is! 500і — ?) і переходить до епізоде про подорож до неба на грифах. 2 L — area; Р — szyedlyszko. 3 L-draco; Р — szmok. 4 Після цього йде заголовок в L і Р. 5 L — vitrarfos; Р — szczklyarze. ) 166 ( ,ланцуху велми долгомъ увязать, а рицеромъ моднымъ держать; а онъ, коли впіол в судъ онъ, казалъ себе запереть дверцами а смо ­ лою залить, а такъ се пустилъ в глубокость морскую. Будучи тамъ, видѣлъ розмаитыи рыбы и розныхъ фарбъ, маючій нѣкоторіи спо ­ собъ звѣрятъ земскихъ, которіи по земли в глубокости морской, яко ИНШЇИ бестіи, ходили и ѣли тамъ овочь з деревъ, которіи се в глу ­ бокости морской множили. Велерыбове тежь и иншіи рибы великій приходили до него, а потомъ утекали. Видѣлъ тамъ и иншіи дивы розмаитыи, о которыхъ жадному [464] не хотѣлъ повѣдать, 242 (507). для того ижь бы се людемъ видѣли быть неподобны ку вѣренью. Потомъ, часъ коли се выполнилъ его меіпканя въ мору, о которомъ былъ пред тымъ назначил рицеромъ своимъ, вытягнули его наверхъ. Потомъ ѣхали надъ берегомъ моря червоннаго, а тамъ же се по ­ ложили на одномъ мѣстцу, гдѣ нашли нѣкоторіи звѣрята, маючи на головѣ кости карбованыи, яко пила, которою трутъ, а остри, яко мечь, которыми окрутне поразили людъ Александровъ, так ижь тежь тарчи пробивали; звано ихъ однорожцы; а побили ихъ 8.508 1 . 1 Після цьою випущено епізод про вужів (50811 — 14? 5091 — із) і перейдено до „риноцефалов”. 2 L — cervices; L — czola. 3 Цей епізод передано скорочено. Після нього йде заголовок. 4 В L і Р нема. 3 Після цього йде заголовок в L і Р. ) 167 ( 243 (509п). Потомъ, рушивши людъ, розбили наметы на мѣстцу, гдѣ было риноцефаловъ велми много, которіи мѣли шіи 1 2 подобны конемъ и роги великій, зубы такъже, а зъ устъ окрутне поломени выпущали. Коли узрѣли людъ Александровъ, порушилися гвалтовнѣ на нихъ. Александеръ теды, проѣжчаю(чи)ся и туды, и сюды, тѣшилъ рицери свои, абы въ таковомъ воеванью не ослабѣли; а всякожь в томъ згинуло рицеровт. немало, але побили много риноцефалевъ 3 . 244 (51 1 8 ). Рушивши се Александеръ з войскомъ, въѣхали в нѣ ­ который подолы и въ поле, а тамъ се положили. Мешкалъ тамъ Александеръ з людомъ през колко дніи, прето ижь єго конь Дуче- фалъ 4 былъ велми хоръ, а такъ потомъ здохлъ. Коли Александеръ видѣлъ коня здохлого, не [464 зв.] вымовнѣ его жаловалъ, для того ижь выбавлялъ з розмаитыхъ а трудныхъ его небезпечностіи. И ка ­ залъ ему справить гроб великій. Тамъ же на томъ мѣстцу мѣсто збу- довалъ, которое на памятку своего коня миновалъ Дучефаленъ 5 . Потомъ Александеръ оттоле рушившися, притягнулъ къ рѣцѣ, ко ­ торую зовутъ Тіръ. 245 (513). И забѣжали ему люди оной земли, ведучи ему в дары слоновъ 5.000 и возовъ острихъ валечныхъ 100.000. Ѣхавши оттамъ- ,толе и притягтули до палацу Ксеркса, царя перского, а тамъ в о ономъ палацу нашолъ ложницу нудне справлену; были тамъ тежь птахи бѣлый, которїи чинили знаки людей немочныхъ: коли смот ­ рѣли въ тварь немочному, тогды повсталъ з немочи, але если не хотѣли смотрѣть, без вонтпеня 1 такій умерлъ. Рушившися оттамътоле, ѣхалъ до Вавилонѣи, которую под свое панство подби іъ, а забивши царя вавилонскаго, уставилъ тамъ ста ­ росту своего Навузардана; тамже въ Вавилонѣи през семь мѣсяцей ажь до своей смерти спокойнѣ мешкалъ. Росказалъ писать листъ до Алимпіады, матки своей, и до Ари ­ стотеля, учителя своего, о воеванью и о небезпечностяхъ розмаитыхъ, которіи во Індѣи терпѣлъ. 246 (515). Такожь и о великомъ буренью, которіи со [465] звѣрми и з розмаитыми дивы мѣвалъ. Аристотель такожь ему отписалъ на той лист тыми словы: „Цареви над цари великому и пану над пану (ю)- чими, Александрови, Аристотель — поклонъ свой вамъ отдаваю. Кгдымъ на вашихъ листехъ воеванья розмаитыи читая, велми се есмь здумѣлъ, а с того почалъ есмь мыслить, ижь во собѣ маешъ нѣякую частку божества; видѣлъ есь и тогось се покушалъ, чого бы человѣкъ тѣлесный не смѣл се покусить, а для того великій а не змененыи дяки всего округу свѣта створителеви. Все еси перевите- жилъ; жаденъ се спротивить маестатови твоему не моглъ Благосло- вени для того суть княжата твои, которіи тебе в такъ великихъ утискахъ наслѣдовали”. Потомъ того часу Александеръ казалъ справить въ Вавилонѣ маестатъ золотый, которому подобенъ не былъ найденъ на свѣтѣ, 247 (517). бо такъ много золота были принесли з собою з Індѣи и з Персіи грекове, ижь е мѣли за ледашто. Казалъ теды учинить оный столецъ на… 2 локотъ, а през 12 стопневъ мармуровыхъ вступо- вано на него; был велми коштовнѣ и мистернѣ справленъ на 12 филярехъ 3 золотыхъ; который маєстат оный столпы толко руками держали, а над каждымъ образомъ были написаны имена княжатъ Александровыхъ. Самъ столецъ [465 зв.] оного маестату былъ з зма- рагду, а стѣны его с топазіона; по всѣхъ стопняхъ были коштовное каменье всякого рожаю вправлено. Зась наверху былъ камень велми сличный червонный, который такъ въ ночи, яко и во дни свѣтилъ; а по всемъ маестатѣ были образы въ округи справлены, над кото ­ рыми были римы 4 написаны грецкими литерами, то єсть имена всѣхъ земль, которіи служили Александрови. 1 L — dubio; Р — szapewne. 2 Тут залишено порожне місце на цифру, якій відповідає: в L — duodecim; в Р — dwu naszczye. 3 L — statuas; P — stholpyech. 4 L — versus; P — wyerszye. ) 168 ( ,248 (519). Потомъ тежь казалъ корону золотую справить, рожаевъ всякаго каменя невымовнѣ коштовного, а на ней казалъ учинить титулъ литерами грецкими тымъ обычаемъ: „Всходъ и заходъ, пол ­ ночь и полуднє мнѣ служатъ”. Коли такъ Александеръ мешкалъ въ Вавилоніи спокойнѣ, нѣко- тор я’невѣста породила садна велми дивного, которїи от головы аж до пупа былъ способу людского, але зась от пупа ажь до ногъ мѣлъ подобенство розмаитыхъ бестіи 1 , а былъ живый. Оная теды невѣста, прикривши оное дитя, несла е потаємне до Александра, которое коли узрѣл, велми се ему дивовалъ и казалъ заразъ возвать до себе вѣщка 1 2 , и указалъ ему оный дивъ. Вѣщокъ, видячи оный дивъ, вздох ­ нулъ а жалосливе реклъ: 1 L — similitudinem bestiarum; Р — roszmaythych szwyerzath. 2 L — ariolum; P — ariolus. 3 L — medietas; P — polowicza. 4 ПІСЛЯ ЦЬОГО випущено кінець (52214 — is), де виявляється покірність ВОЛІ Юпітера. . 8 Після цього дано заголовок в L і Р. 6 L — Roboe; Р — roboe. ) 169 ( 249 (521). „Цесару великій, пришолъ часъ, ижь уже з того свѣта маешъ зыйти”. Которому Александеръ: „Повѣдай [466] мнѣ, мовитъ, яко? “ . Отповѣдалъ вѣщокъ: „Цесару великій, половица 3 тѣла, кото ­ рая має подобенство умерлого чоловіка, которуюсь видѣлъ, знаменує тебе, который маешъ поднять упадъ смерти; а зась другая половица живая розмаитыхъ бестіи — цари, которїи по тебе будутъ, указує, а такъ они вси за ништо не будутъ стоять при ровнанью высокости твоей и маестату твоего”. Александеръ, “то слышачи, стался велми смутный, а плачучи горко, тое мовилъ: „Іопїтер, боже найвыжшій, для чогось дни мои в маломъ часѣ постановилъ? Слушне то бы было, абыхъ еще должей былъ живъ, абыхъ выполнить моглъ великій речи, о которых мой умыслъ мыслилъ” 4 . 250 (523). Того часу былъ нѣкоторый чоловікъ в Македоніи, именемъ Антипатеръ, саднъ Іозанов, которіи се сприсяглъ з множе ­ ствомъ людей, абы забили Александра, але того не могли учинить, бо Алимпїада, матка Александрова, много кротъ мовила тому Анти- патрови, абы се выстерегалъ от велможности Александровой. Потомъ теды Антипатръ умыслилъ през ядъ Александра стратить 5 . А по- шедши до лѣкаря, добре умѣстнаго, и купилъ у него трунок велми ядовитый, которого жаденъ кубокъ задержать не моглъ; але въ же ­ лѣзный слоек вылилъ и далъ его Косандрови, саднови своему, и по ­ слалъ его на службу до Александра, и научил [466 зв.] его такъ, абы се змовилъ з братомъ своимъ Ровоасомъ 6 * и умыслили, якъ бы той трунокъ подали Александрови. ,251 (525). Былъ той Ровоасъ 1 , або, яко иншіи мовятъ, Іулъ 2 , в лѣтехъ млоденецъ, которого Александеръ велми миловалъ. При ­ дало се того часу, ижь его Александеръ в голову ударилъ безъ вины, а для той причины Ровоасъ, жалостью порушоный, ко его смерти призволилъ. Потомъ коли Александеръ справовалъ великій угоды 3 тамъ же въ Вавилонѣи, а на нихъ вси княжата зо всихъ сторонъ казалъ во- звать. Коли Александеръ дня умовленого на угодѣхъ сѣдѣлъ з своими княжаты и были велми веселы, Ровоасъ, который пред Алексан ­ дромъ стоялъ, наполненый злой мысли, взялъ слоекъ от своего брата Касандра и вложилъ яду на пазноготь великаго палца, а такъ, коли мѣлъ подать вино з кубкомъ Александрови, палецъ оный въ винѣ омочилъ. Александеръ, коли собѣ подвеселилъ, тымъ болшей питя пожедалъ. Ровоасъ теды золотый кубокъ зъ ядомъ подалъ. 252 (527). Коли то Александер выпил, заразъ голосомъ великимъ взывалъ, мовечи: „Допоможите, допоможите!” А склонивши голову на правую сторону, здалосе ему, яко бы мечемъ утробу его пробо- дено. А задержавшися маленко, стерпѣлъ болесть и повстал от уго- довъ, мовечи: „Прошу васъ, будьте веселы”. Они се тежь не мнѣй засмутили. Повставши от [467] столовъ, стояли вси пред нимъ, абы такъ докопчене видѣли. Александеръ потомъ вшолъ до ложницы, и шукалъ якого перка, абы, впустивши въ горло, моглъ бы взятый ядъ выкинуть 4 . Кассандеръ зась подалъ ему перо, тымъ же ядомъ помазано. А онъ, впустивши перко въ горло, абы моглъ скинуть, тымъ почалъ болшей принятый ядъ его мучить. 253 (529). Тогды казалъ нѣкоторому, абы отворилъ палацовыи двери, которіи были ку рѣцѣ бфрат, а такъ оной цѣлой ночи не спалъ 5 . В томъ Роксана, жона его, 254 (5315 і далі), облапляючи его, цѣловала и плакала велми ревно, мовечи: „Если уже конецъ живота твоего, прошу, розсуди вжды насъ “ . Заразомъ возвавши Симона, писаря своего, казалъ се вести до вечерницы, а забравши вси княжата свои, казалъ писать тестаментъ: „Аристотелю намилшій, научителю нашъ, просимы тебе, абысь з нашего скарбу роздал межи жерцы египецкими, которіи при цер ­ квахъ служат, 1.000 фунтовъ 6 золота. Але ижь за живота моего мы- 1 L – roboas, Р — roboas. 2 L — sive ut alij dieunt Jobas; 1 ’ — цієї фрази нема. 3 L — convivium; P — gody. 4 На берегах проти цього слова написано: „зблевать “ . 3 Після цього випущено (529 8 — is! 530і — 3 ), як О -p лазив рачки до річки, а че ­ рез те про Роксану не все (530« — 3 ; 531s і далі) сказано. 8 L — talenta mille; Р — thysszyacz rublyow. ) ПО ( ,слилъ єсми, которїй мѣлъ пановать по смерти моей, сторожъ тѣла моего и рядитель вашъ нехай буде 255 (533). Тестаментъ мой завжди пред очима мѣите. Зась если Роксана породитъ сына, нехай поживає панства и цесарства нашего, а имя ему, якое хочете, дайте. А если дѣвку, нехай макидонове вы ­ берутъ собѣ царя, а она нехай [467 зв.] ему буде дана за жону. Роксана, жона моя, нехай буде волна во всемъ панствѣ моемъ. Пто ­ лемей Ѳгипетъ нехай справує, а Клеопатру, которую былъ отецъ мой пошлюбилъ собѣ за жону, нехай возме за малжонку, а надто над всѣми княжата под всходомъ солнца, ажь до мѣста Бактырь нехай одержитъ княжство и в царствѣ перскомъ нехай панує. Клеотеръ муринскаго панства нехай поживає. Антіохъ в Сірій ажь до замкненя Гога и Магога. Арридеусъ нехай держитъ пелопоненскіи права. 256 (535). Артистусъ нехай держитъ Індѣю. Селевкѣй, то есть Неханоръ, Селевкіею нехай панує и Слеспонтъ нехай держитъ. Змагасъ угорское 2 царство. Алюсъ Арменію. Іохусъ Далмацією и Сикиліею. Сімонъ, писарь мой, Кападдокіею и Пелагонѣею. Кас- сандеръ и Ровоасъ нехай держатъ ажь до рѣки Соль. Антипатеръ, ихъ отецъ, в Киликѣи нехай панує”. Коли той тестаментъ былъ написанъ предъ Александромъ 3 , тогды по всѣмъ свѣте былъ рознесенъ голосъ о смерти Александровой. В той же часъ пріѣхали вси макидонове з земли своей и пришли до двору Александрового 4 . 257 (537 9 ). Коли то услышалъ Александеръ, казалъ себе вынести на ганокъ. Потомъ отворенно улички, и приказалъ Александеръ, абы вси макидонове пред него пришли. Коли се зошли до него, тогды ихъ почалъ напоминать, абы вси спокойнѣ жили. А макидонове взывали с плачемъ: [468] „Цесару великій, уставъ то межь нами, хто по смерти твоей має намъ росказовать”. Александеръ реклъ: „Му- жеве макидонскїи, кого колвекъ хочете мѣть, того подтвержаю”. А они одностайнымъ голосомъ отповѣдали, абы имъ выбралъ Пердыку, ко ­ торый пред тымъ былъ имъ бурмистромъ 5 . 258. (539). Тогды росказалъ Пердыку пред себе возвать, а ему все царство макидонское поручилъ и далъ ему Роксану, жону свою, и все рицерство ему поручилъ. 1 L — cnstos corporis nostri et gnbernator vestri Ptholemeus existat; P — Sztrosz naszego czyala a wasz rzadzyczyel nyechay bqdzye Ptolomevsz 2 L — ungarie; P — wagyerszkye. 3 Після цього випущено, як гриміли громи, коли писано тестамент (536і — 5). 4 Після цього випущено (536,2 — івї 537і — э), як македони загрожували всіх по ­ бити, коли не покажуть О-ра. 6 L — proconsulem; Р — bugmystrza. ) ПІ ( ,Потомъ почалъ вси макидоны, каждого зособна, цѣловать, а взды- хаючи плакалъ горко. Былъ на ономъ мѣстцу плачь такъ великій, ижь яко громъ былъ слышанъ бо вси макидонове великимъ голо ­ сомъ плачливе взывали: 259 (541). „Лѣпѣй бы намъ было всимъ помереть, нижли видѣть тебе пред нашою обличностью умираючого. Вѣмы то, ижь по смерти твоей наше царство буде роспорошоно; бѣда ж нам нужнымъ, гдѣ прочь от своихъ макидонов отходишь, пане нашъ милый Але ­ ксандре! “ 1 2 Той же часъ послалъ Александеръ до Афінъ корону зо ­ лотую до капища Аполонового и шату золотую, велми коштовную, и столецъ золотый 3 . 1 Після цього випущено (53913 — 22 ; 540і — is), що сонце засмутилося, як промов ­ ляв Селецій, як плакав О -p, сидячи на постелі. 2 Після цього ’ знов випущено: 541ю — 3 Пропуск: 542ц — 20 ; 543і — 2 . 4 Випущено промову Птолемея: 54312 — 22 . 6 L — cervicis longe; Р — oblycza Mugyego. 6 L — triginta duo; P — trzydzyeszczi у dwye lyeczie. 7 Be гавлено далі: „мало што опочину лъ “ , а дальшу фразу (545а — 6 ) про вчинки в сім літ — опущено. 3 L — Januarij; Р — Janvara. 9 L — aprilis; Р — apryjya. 10 L — ypusvitas; P — ypusvitas. 11 Починаючи з третьої Александрії, назви місцевостів, де їх збудовано, подано за Александрією 2 ред. хронографічного типу (див. Чтенія…, кн. II, с. 241). ) 172 ( 260 (543 2 ). Приказалъ теж Птоломеови, абы во Александріи зо лотый гроб ему далъ справить, а такъ заразомъ пред всѣми видѣ- чими умерлъ. Коли Александер умерлъ, княжата поднесли тѣло его и при ­ брали є в шаты царскій, а взложивши корону золотую на голову его, положили его въ возѣ цесарской, которого княжата сами собою везли от Вавилонѣи ажь до Александріи 4 . Вси рицери Александровы, [468 зв.] идучи до Александріи, ревно плакали. Потом учинили погребъ знаменитый, а поховали тѣло в гробѣ высокой а мистернѣ справленомъ и велми коштовномъ. Былъ Александеръ стану середнего, долгой шіи 5 , очііо ясныхъ, ягоды обличья его ку ласкавости мѣрной запалены, почестностью украшоны. Былъ живъ 35 лѣтъ. 6 261 (545). 20 лѣт началъ валчит, а 12 лѣт мужнє воевалъ, а подбивши все поганство под свое панство 7 , мало што опочинувъ. Народился мѣсяца стычня 8 , а умерлъ апрѣля 9 . Збудовалъ ест(ь) 12 мѣстъ, в которыхъ до тыхъ часовъ мешкают: 1-е мѣсто Алексан ­ дрія Іпусвіта 10 * ; 2-я Александрія на Пипере; 3-я во бгиптѣ 11 ; 4-я во Орпехъ; 5-я самая Александрія, столечная самая; Александрія в ски- ,тѣхъ; Александрія на Крупідѣ рецѣ; Александрія на Трояде; Але ­ ксандрія в Вавилонѣ на Тігрѣ рецѣ; Александрія на Масагитѣ; Але ­ ксандрія на головахъ конскихъ; Александрія, гдѣ забито Пора. III. 35 ‘. Авторъ той повѣсти Александровы, именем Аріянъ, уче ­ никъ былъ Єпїктіта философа, за часовъ Нерона, цесаря римскаго, который також перекладал з повѣстей инших, абовѣмъ уже было по лѣтахъ многихъ 2 . Конецъ Александріи. 1 Див. Чтенія…, II стор. 241. 2 Відомості за автора дас 2 ред. хронографічної Александры (див Чтенія кн. И, с. 242). ) 173 ( ,Ill АЛЕКСАНДРІЯ з польської хроніки М. Бєльського (з рукописної хроніки збірки М. Максимовича) 12. Александрія. ,*[169 зв.] О РОЖАЮ АЛЕКСАНДРА Ж ВЕЛИКОГО, ЦАРЯ МАКЕДОНСКОГО >. Геркулес, Гилкос, Клеодеус, Аристомахус, Теменус, Пердикас, Аркгеус, Филипус, Геропус, Алкетас, Аминтас, Александер перший, Аминтас вторый, Филип вторый. А с тых Александер великий по- шол. Уродился * 1 2 Александер великий по троянской валцѣ 3 около 800 лѣтъ, которого урожай Геродотус достаточнѣй выписал. * Основний текст тут з хроніки М. Максимовича (скорочено озн. літ. М.); ва ­ ріянта до цього тексту дано з трьох списків: 1) Список Боболінського (означ, літ. Б х ); 2) Список із збірки В. П. Науменка (означ, літ. Н); 3) Список бібліотеки б. Печерськ. Лаври (означ, літ. Лі). Списки Бі та Н цілком тотожні, і варіявти з них сходяться, а тому подаються разом. Цифри в [ ] означають картки хроніки М. 1 Бі і Н — „О Александрѣ Великомъ Македонскомъ кролю”; Лі — „О Алек ­ сандрѣ Македонскомъ”. В хроніці М. Бельського вид. 1554 р. ця повість міститься на с. Ill зв. — 116 і титулована такъ: „Rozdzyai Trzydzyesty у pyqty о rodzqyu Alexandra’ wyelkyego krola Macedonskyego”. 2 Звідси починається Бі і H. 3 Бі і Н — войнѣ. 4 Бі і Н — его. 5 Звідси почин. Лі. 6 Лі — в дпех. 7 Бі і Н — таковымъ способомъ. 3 Л1 — инъппе. 9 Бі і Н — египетскій; 10 Бі і Н — поличон былъ, бо былъ великим около звѣ- дарскихъ наукъ научител, албо чорнокнизства; Лі — полѣченъ; 11 Лі — дод.: бѣговъ небесныхъ, звѣздарства, албо чернокниства; 12 Бі і Н — починилъ; 13 Бі, Лі, Н — гебану; 14 Лі — пренаслѣдуют; 15 Бі і Н — зобралися; 16 Лі — индіяне, аравляне; 17 Бі і Н — от нихъ; Лі — своихъ непріяте(ль). ) 177 ( Рожай Олимпияды, матки Александровы: Ахилес, который был ґрецким королевичемъ, Пиррус, брат его, Молкоеус, кроль Епири, от которого пошол Павсаняс, кроль Епиров, Таримбас, Алкетасъ, Неоптоломеус, а то был отец еи 4 . Лѣта 5 от створеня свѣту чотиры тисечи 845, а от заложеня Риму 398, часу 6 Артаксеркса, кроля перского, уродился Александер великий тым обычаем 7 , яко нѣкоторые 8 пишут. Нектонав, кроль египетский, который теж был межи мудрци одним 9 поличон, 10 кгдыж наслѣдо- вал ученя великого звлаща 11 около звѣздарских наукъ, албо чорно- книзтва. А кгды был выгнан з Египту от Артаксеркса, до Ефиопи пошол; а кгды за ним погоня была, затворился в потаемнымъ мѣстцу, покушал чаров, пустил воскъ на теплую воду, на мѣдницу, учинил 12 окруты и люди з воску, маючи розку в руках дерева гебены 13 ; коли кинул розку, рушилися окруты восковые з людми, взываючи своих богов на помоч верхнихъ и нижних. А кгды се оные окруты воско ­ вые перевернули з людми на мѣдницы, розумѣл свои неприятели потонут на мору, если его которые преслѣдовали 14 ; вшакже кгды се собрали 15 индове, 16 аравове, парты и иные, порозумѣл з своих наукъ, ижъ если не утече, буде поймай от неприятел(ь) 17 . Для того, оголивши ,бороду, голову, побравши з собою што найдорогшие речи, пустился [170] до Македонии, а там се за доктора носил в школѣ в науках звѣздарских, аж се за знаменитого астронома быть ославил. 1 1 Бі і Н — удалъ и ославился, Лі — розславилъ; 2 Лі — который; 3 Бі, Л ь Н — -на войнѣ; 4 Бі і Н — повидѣлъ; 5 Бі і Н — на неи смотрѣлъ, Лі — на ню глядѣлъ; 6 Бі, Лі, Н — взялѳмъ; 7 Лі — всаженую; 3 Бі і Н — Юпитеръ; Лі — Июпѣтеръ; 9 Бі, Лі, Н — яцинту; 10 Лі — офнику; 11 Лі — приступила; 12 Бі, Лі, Н — не поймѳт; 13 Лі — над ню инои; 14 Бі, Лі, Н — повидѣлъ- 13 Лі — отповѣлъ, з Гамона; 16 Лі — ливійскаго; 17 Лі — през сон сполкованя з богом в постати смоковой; 13 Бі і Н — и сполковался з нею, Л, — и взял з нею сполкованя; 19 Лі — Гамоном; 20 Лі — сполкованя; 21 Б! і Н — сынови (sic)- 22 Лі — видячи; 23 Бі і Н — дод.: у короля Филиппа, Лі — у Филиппа кроля; 24 Бі і Н — который то смокъ, поволный ей будучи; 23 Біі Н — поцѣловалъ. ) 178 ( Довѣдалася о нем Олимпияда кролевая, Филипова жона; а Фи ­ липъ 2 на той час на валках 3 былъ. Послала по него. Пытала его, абы ей што повѣдал 4 о фортуне своей. Он пилно на ню патрил 5 так долго, аж се ему вкрала в серце. А кгды его спытала: „Чому на мене так пилно патришъ?” Повѣдилъ ей: „Розмышлям се, если маю свое мастерство указать, которое есми от богов взял 6 в Египте”. Указал ей теды таблицу планет золотую в слоновой кости переса ­ жены 7 ; на одной был Упитер 8 на каменю иакинфу 9 , на другой слонце на крышталѣ, мѣсяцъ на дияментѣ, Марсъ на аматысце, Меркуриушъ на шмарагдѣ, Венус на шафѣре, Сатурнус на оф- ницѣ 10 * . Кролевая примкнуласе 11 ближей, дивуючися оным речам, никгды невидалым. Пытала его, если кроль Филипъ не мает другой жоны, албо не пойме ли 12 над неи 13 другой. Повѣдил 14 ей: „Не бойся розлученя от него, бо так есми вырозумѣл, иж маешъ почат(ь) сына з бога, который ся твоей кривды буде метил над каждый, если бы хто што над волю твою учинил”. Рекла: „С которого бога почну?” Рекл 15 : „3 Амона Либыйского 16 . Прето готуйся, яко кролева; оба- чишъ во снѣ 17 з богом весело, в постави смоковой”. Кгды заснула, учинил то своею наукою, иж се смоком учынил. А пришол до неи во снѣ и взял з нею злучене 18 , з чого ся Алек ­ сандер почал. Учинил теж, иж тоеиж ночи Филипови здало ему се во снѣ, иж его жона з богом Амоном 19 мѣла злучене 20 . Филип кроль, кгды се вернул, застал жону бременну; увѣрил своєму видѣню 21 ; але потом з гнѣвом се на ню побужал, вонтъпячи. Бачачи 22 то, Нектонав, кгды было найболшей гостей 23 , учинил ся смоком, пришол, где вси сидѣли, а кгды се всѣ полекли, кролева, яко была научена, стягнула до него руку, который, поволный будучи 24 , положил на еи лонѣ голову и поцаловал 25 ; потом се в орла пременил и вылетѣл от них; для чого Филипъ увѣрил, иж з бога почала. ,А кгды се уродил [170 зв.] Александер, Нектонав патрил * 1 на звѣзды; было трясене земли 2 , гримене 3 , блискане и ипыи 4 страхи. Іустинус 5 пише, иж того дня седѣли 6 два орлы на верху дому 7 знаменуючи Азию и Европу ему 8 посѣсти. Далъ теды имя Филипъ ему Александер. А кгды ему было лѣт 12, был товаришем Филипови всюды на валках 9 , бо зброй прагнул и люд видѣть военный и чинил, яко на рицера великого залежало. 1 Бі і Н — глядѣлся, Лі — глядѣв; 2 Лі — землѣ; 3 Б ь Лі і Н — громъ 4 Бі, Н — иншие; 6 Бі, Лі, Н — Іустинъ: 6 Бі, Н — седѣло; 7 Бі, Н — па ­ лацевъ кроля Филиппа; s Бх і Н — Александер мает; 9 Бі, Лі, і Н — на вогінахъ; 10 Бі і Н — о Александрѣ; 11 Лі — бестія моцная. 1 ‘ Бі і Н — землѣ; 13 Бі і Н — ходити; 14 Бі і Н — ѣдалъ, Лі — илъ; 16 Бі і Н — громилъ тыхъ словами, Лі — нарѣкалъ на тыхъ; 16 Бі і Н — досвѣдчене, Лі — до- свѣдченя; 17 Бі, Лі, Н — не докажеш; 13 Бі, Лі, Н — ишолъ; 19 Бі, И — уздечку; 20 Бі і Н — такъ не буде видѣлъ; 21 Бі і Н — завихрити; 22 Бі і Н — дод.: цугли; 23 Б і Н — кололъ, Лі — билъ; 24 Бі і И — зсѣлъ з Буцефала Александер; Лі — ■ изсѣлъ з Буцефала; 25 Бі і Н — мовилъ; 26 Н — себѣ; 27 Бі і Н – шукай; 23 Бі, Лі, Н — любилъ; 29 Бі і Н — а в томъ Філиппъ кроль отѣхалъ, Л — а в тым отихалъ воеватися; 30 Бі, Лі, Н — що мает; 31 Бі, Лі, Н — глядѣлъ; 33 Бі, Н — на бѣги небесные, Лі — на свою сверу; 33 Бі і Н — и научилъ его; 34 і Н — научился Александер, Лі — навык Александеръ. ) 179 ( Того часу Филипъ послал до Делфу пытать о потомствѣ своем 10 ; взял от Аполина отповедь, иж той ввесь свѣт одержит, который всяде на Буцефала без шкоды. Был той Буцефал приведен з Индии, звѣря моцное 11 , окрутное а страшливое, на къшталтъ коня; так ему было морем плынуть, яко на земли 12 ити 13 , а люди ел ,4 , яко смокъ, жадному не укрочоный; для чого хотѣл его Филип выпустить преч албо забить. Александер громил тых 15 , которие его не умѣли укро ­ тить. Отец его Филип сфукал, иж онъ хоче быть мудрілим в молодых лѣтех, ниж тыи, которие мают(ь) над ннм доброе досвѣдченье 16 . Прето рекдъ Александрови: „Если того не доведеш 17 , абысь его укротил, в вину попадетъ”. Александеръ шол 18 до него, узду 19 взложил, обернул его ку слонцу головою, розумѣючи то до него, иж кгды тѣнь 20 видѣл, теды рад завихрил 21 ; прето его лагодне кгласкал, гриву чесал, аж на него всѣл и роспустил 22 , и острогами бил 23 . Вси кри ­ чали, дивуючисе; отец Филипъ от радости плакал, так иж кгды зсѣл 24 , голову его цѣловал и реклъ а5 : „Уже, сыну Александер, иншого собѣ 26 кролевства набывай, 27 бо тебе Македонця не зносит”. Потом Филипъ пе так кролевую Олимпияду миловал 28 , яко пер- вем; а в том 29 отехал на войну. Кролевая послала по Нектонава, пытаючи его, што 30 має чинить. Нектонав смотрѣл 31 на всю сперу 32 ; Александер, седячи подле матки, просил его, абы его бѣгом небесный научил, яко сам умел; и учинил 33 то Нектонав. И кгды навыклъ 34 ,нѣшто Александер от него, хотячи досвѣтчить, если трафит о собѣ, чого других учил, што се 1 ему придет мает, повабил 1 2 его вночи над один Перекоп 3 , абы звѣзды росповѣдал. Смотрячи теды Некто- нав вгору на звѣзды, росповѣдал 4 ему, Александер зопхнул его на дол 5 ; зломал® каркъ, спадши на дол [171]. Питал потом Нектонав з долу 7 Александра, чому над ним учинил. Рекл Александер: „Хо- тѣлим досвѣтчить, если то сам вѣдаеш, што другому повѣдаешь 8 ; а ты не вѣдаешъ, што ся с тобою самым має стать на земли перед очима близко, а што есть на небѣ, маєш вѣдать далеко”. Реклъ Не ­ ктонав: „Людей 9 ухоронится бозкои обѣтници 10 * . Вшак есми давно повѣдал, иж от сына рукъ маю згинуть”. Реклъ Александер: „Изажем 11 я твой сын? “ . Вызнал се Нектонав и повѣдал 12 ему свою пригоду, яко з Египту вышол, и яко пришол ку кролевой 13 . Для чого 14 Але- сандер вынеслъ его на раменах 15 с перекопу 16 уже умерлого и поч- тиве казал поховать, яко на кроля залежало. Матцѣ все повѣдал, што от него слыніал 17 , которая 18 се барзо дивовала, замислившися 19 , иж так през долгий час была ошукана от гостя 20 . 1 Бі і Н — що ся, Лі — щось; 2 Бі і Н — збавилъ Нектояава: 3 Бі і Н — пагорокъ, Лі — окоп албо ров; 4 Лі — указал; 6 Лі — в ров; 6 Лі ■ — зломил собѣ іпїю; 7 Бі і Н — лежачи на долѣ, Лі — з долу; 3 Лі — оповѣдаешъ; 3 Бі і Н — трудно, Лі — трудно людем; 10 Лі — бозкого вироку; 11 Бі і Н — абож; 12 Бі і Н — сказалъ, Лі — повидѣл; 13 Лі — до его матки Алемпіады кролевой, Бі і Н — и що чинилъ; 14 Бі і Н — заразъ, Лі — а Гды то учул; 16 Лі — плечах 16 Бі і Н — з проваля, Лі — з окопу; 17 Лі — чул; 13 Бі і Н — А она ся, Лі — чомусь она; 19 Лі — забившись; 20 — Бі і Н — от Нектонава, Лі — през гостя; 21 Бі і Н — на; 22 Бі і Н — которыхъ Александеръ укоротилъ, Лі — искромил их; 23 Бі і Н — отреви; 24 Бі і II — у отця сѣдячихъ пословъ пер- скихъ бородатих, Лі — послы перскїе з бородами; 23 Бі, Лі і Н — перс’іи; 26 Бі і Н — мовилъ; 27 Бі, Лі і Н — едному; 23 Бі і Н — тые то живіолы; персове продаютъ, которые богъ сотворилъ дармо всѣмъ людемъ и далъ волно ихъ заживати. . ’ і — азажлп тыи персове продают источники водный, которых богъ всѣмъ людемъ на свѣтѣ водный уставилъ. ) 180 ( Потом Метона мѣсто отступило от Филипа, против 21 которым послал Филип Александра. Скротил 22 их и мѣсто взял; отцу 23 зви- тязство принеслъ. Потом обачил послы перские бородатые 24 , спытал, хто то есть. Повѣдано ему, иж з Персѣи 25 приехали выбирать побору от земли и от воды. Дивовалсе тому Александер, реклъ 26 одному 27 з нихь: „Тые 28 ли то живелы продают персове, которие богъ всѣм людей на свѣте волно даром уставил?” Прето послом росказал, абы шли до дому, а того шаленства перестали, бозких даров не продавали, которых волно ввесь свѣт уживает: „Если иначей учинит, помстит ему богъ кривды своей през мене”. ,Кроль Филипъ был Александрови барзо приходный 1 , вшак же -ся 2 погнѣвали през причину Атталюса 3 , который явне на веселю 4 до всѣх реч учинил, абы просили богов, штобы 5 дали Филипови власного дѣдича с Клеопатри, бо был иншую жону понял Филин Клеопатру, сестреницу Аталюсову. Прето Александер обурился 6 на Аталюса, мовечи: „О, злый чоловіче! Уже нас бенкартом чиниш?” А в том ему залил 7 очи. Кроль Филипъ порвался 8 з мечем:, але ему се умкнул Александер, выпюл с покоєм 9 , взявши матку з собою Олим- пияду, ехал до Кгреции, Епиру 10 . Вшакже 11 потом на прозбу уста- вичную 12 ехал до .Македонии. Потом рихло Филип учинил великое а знаменитое веселие, кгды выдал дочку Клеопатру за Александра, которого был учинил княжатем кгрецким, на котором розмаитые игри были 13 [171 зв.]. Там Филип, идучи межи двома Александрома, то есть сыном и зятем, забыт 14 от Паузаного, ото иж ему не хотѣл справедливости учинить з Аталюса, который его приправил 15 еще хлопцем о соромоту; то есть бридливый учинокъ против прироженю, о который кгды скаржил, еще ся Филипъ посмѣял; для чого Але ­ ксандер не толко матки 16 , але и того Паузаного жалуючи, зычил 17 того Филипови. Другие 18 пишут, иж Паузаняс забил Филипа на змове з Алимпиядою, абы ю понял, о чом 19 Александер не вѣдал. Прето, кгды з армейской земли приехал, хотѣл забить Паузана 20 , але его матка заступила 21 . Александер, поймавши его живого, отцу еще живому послал 22 , давши ему в руку правую мечь, абы се помстил над своим неприятелем, для чого реклъ: „Уже 23 недбам 24 , кгдым се помстил над неприятелем, веселый 25 умираю”. Придал теж то 26 : „Па- метай 27 , Александре, што бог твой отец повѣдил, иж мѣла уродить 28 надо мною 29 помстителя, если жону иную пойму”. А в тим згожаесь Плютархъ, Иустинус. А такъ Филипъ умерлъ часу 30 Артаксерсеса, кроля перского, третего року панованья его 31 . Мѣлъ Филипъ болшей 32 •сынов над Александра, то есть Аридеуса, которого ему уродила Ля- 1 Лі — барзо пріязный; 2 Бі, Лі і Н — еднакже; 3 Лі — Аттала; 4 Лі — до ­ дано: сестранки своей Клеопатри; 5 Бі і Н — щоб, Лі — жебы; 6 Лі — – розгнѣвался; 7 Лі — заллял, в Бі і Н дод. — напиткомъ; 3 Бі і Н дод. — на него, в Лі — до Александра; 9 Бі і Н — с аокоев; 19 Бі і Н дод: и былъ учтиве принятый; 11 Бі, Лі і Н — еднакже; 12 Бі і Н дод: Филиппа кроля; 13 Бі і Н дод: и гонитвы; 14 Бі і Н — раненъ зосталъ от Паузана (Н — Пїузана) смертелне; 13 Лі — был оскар ­ жило содомѣю; 16 Лі дод. — ошуканнои; 17 Лі — хотѣлъ; 13 Бі і Н — иншіе пишутъ; а далі дод: — же гды Філіпъ понялъ за жену себѣ Клеопатру, сестреницу Аталю ­ сову, направила ІІавзаного Олимпіада, абы Філ’іппа забивши понялъ еѣ собѣ за жену; 19 Лі — о чим; 29 Лі — Пау занїя; 1 Лі дод. — и не дала убити теды…; 22 Бі і Н — при- вел; 23 Лі — юж; 24 Бі і Н — не дбаю; 25 Лі — весолый; 26 Бі і Н — и мовилъ то; 27 Бі і Н памятай, Лі — памятаю; 33 Лі дод. — Алимпіяда; 29 Л ( — по мнѣ; – 30 Лі — во днех; 31 Бі і Н. дод. — который рихло потом умерлъ; 32 Лі — иних. ) 181 ( ,риса, а той по Александре кролевал ’ , и иных много, которые от меча, другие доброволне померли. Пише теж Валериус, иж богове проповѣдали 2 смерть Филипови от воза; для чого возов се стереглъ 3 . Вша иже 4 у Па(у)заного 5 был воз на мечу ритый®, албо на похвѣ. 1 Лі — королем был; 2 ознаёмовали (Бі і Н); 3 Бі і Н — велми стереглся, Лі — хоронился; 4 Бі і Н — але, Лі — еднакже; 5 Бі і Н — у того Павзаного. Лі — Паузанія: 6 Бі і Н — вырытый; 7 Бі і Н — потомъ, Лі — еднакже; s Лі — ради; 9 Бі і Н — учули, Лі — обачили; 10 Б, і Н — Александра кролемъ на мѣстцу отцовскомъ, Лі — на отцевскомъ столци сидячого; 11 Бі і Н — а такъ найпервѣй, Лі — найперше; 12 Лі — гробѣ; 13 Бі і Н дод.: уро- жоного; 14 Б і Н — Корана; 16 Бі, Лі і Н — напиралъ; 16 Бі і Н — ускромилъ; 17 Бі, Н і Лі — ся зобрав; 13 Лі — поддалис(ь); 19 Бі і Н — еѣ, Лі — его; ! « Бі і Н розгнѣвали, Лі — побурили; 21 Лі — Теба; 22 Лі — потужностю своею хотѣлась уборонити; 23 Бі і Н — зопсованы; 24 Бі і Н — и Атены, 25 Бі і Н — Діоенѳсъ философъ, Лі — Діогеній; 26 Лі — сидит, або мешкает. ) 182 ( По смерти Филиповогб были великие замѣшаня, звлаща в войску, где розмаитый народ был; вшакже 7 вси были потѣшени 8 , кгды Александра услышали 9 отцовское мѣстце принять 10 * , так иж от всѣх вдячне был принят. Напервей 11 отцу погребъ учынил знаменитый; по ­ том на его погребѣ 12 казал постинать вси, которые были причиною его смерти; теж и брата з мачохи 13 Карана 14 дал стяти, иж се кро ­ лем быть наперил 15 , и много иных укротил 16 ростирков. Потом се брал 17 Александер против персом; а тую войну еще был зачал омгецъ Филипъ. А в том пришла новина, иж мѣста ґрецкие пристали 18 до пер- сов, то есть Тебы, Атены, Ляцедемон, против которым выправился Александер. Атеняне, яко первей згордѣли его молодостю, так ю 19 потом выхваляли, жалуючи того, иж его коли на себе побудили 20 , перепросили его; препустил им Александер. Але Тебы 21 моцъю 22 се хотячи отпират(ь) [172], упали и до кгрунту скажени 23 ; вшакже много их утекло до Атин над заповѣд(ь) Александрову. Для чого роз- гнѣвалсе Александер, хотѣл ихъ 24 збурить, але они прозбами ухо ­ дили его, а збѣги з мѣста выгнали, которые шли до Персии. О ДИОГЕНѢ ФИЛОСОФЕ. Потом Александер готовился против персом, будучи в Коринтѣ, где был Диогенес 25 мудрецъ; ступил до него, хотѣлъ слышать его розум; застал его, а он в кади мешкал 2 ®, обертаючися с кадю ку слонцу; Александра собѣ мало важил. Поздоровил его Александер а спытал, если ему чого треба. Реклъ ему Диогенес: „Не дай ми ничего своего, а не бери ми моего, чого ми дать не можеш”. Обачил се Александер, ижь его от слонца заступил. А кгды се вси смѣяли, почали мовить, иж то блазень трафный. Реклъ Александер: „Бых не ,был Александрой, рад бых был Диогеном, таким мужем богатый, которому дать не могу, одно взять” *. Зготовивши Александер окруты, з ҐрецЬи притягнул до Азии; там 12 олтаров богом звитязства заложил, Македонию и иные кро- левства в Европѣ 2 роздѣлил. Осѣвши малую Азию, не. дал жадному шкод чинить. Пише Иустинус, иж мѣл в войску людий макидонов 15 3 тисяч пѣших, ездных 8 4 тисяч, трацов 6 5 тисяч, легких людей 10 тисяч, всѣх пишут быти 6 мужов досвѣдчоных, гдѣ жадного молод ­ шого не было над 40 лѣтъ, которые еще в его отца в потребах бы ­ вали; так иж бы их хто видѣл, реклъ бы: не рицери, але вожове рицерских справ все. -Кгдыж ввесь способу войны вси умѣли з досвядченем; не шыковал 7 жаден войска молодый, толко кому шестдесят 8 лѣтъ было; если под намети 9 справа была, мнимал бы быть 10 сенат один речи посполитои. Прето жадный о утеканю не мыслил; одно — албо зостать 11 , албо выйграть ’ 2 ; с той причини 13 о ввесь свѣт се покусил 11 и снаднѣй бы был того доказал, бы 15 его перед часом смерть з. свѣтом 16 не розлучила. А кгды згромадил ввесь люд свой Александер, а мѣл с ким 17 тягнуть до Египту. В той час Дарий, кроль перский, 18 прислал до него лист в тыи слова: „Дарий, кроль над крольми, приятель крев- ный богом; тобѣ, Александрови, слузе нашому, приказуемъ и побѣ ­ дами, абы се вернул до дому до персий материнских, абы ся еще учил музству 19 , для чого тобѣ посылаю метлу, пилу 29 и золотый вачок 21 ; метлу, абы се учил, а дал бити; посилам ти теж пилу, абысь играл 22 раднѣй, ниж воевал, вачокъ 23 золотый, абысь мѣл на страви до дому; абы теж вѣдал, иж кгды бысь [172 зв.] собрал ввесь люд свой и з чужими помочами, персов ты не звоюешъ, якось замыслил. Если иначей учиниш, вѣдай певне, иж пошлю по тебе такие, которие тебе свяжут, а бичми усекут и перед маєстат нашъ приведут”. И были з того листу другие засмучены и застра- шени 24 , которым Александер рекл 25 : „Чому есте серца страшливого, 26 — 1 Бі і Н — дод.: и пошол ог Діогена, то вимовивши; 2 Бі і Н. — Европѣ своимъ, Лі — Европіи приятелем; 3 Бі і Н — 30.000, Лі — 15; 4 Бі і Н — 40000, Лі — конных осмъ тисяч; 5 Бі і Н — 10, Лі — сем тнсящ; 6 Лі — дод.: 70.000 седмъ сотъ и читириста (в сп. М залишено чисте місце. У Бвльського тут стоїть: ЬХХ tysiqc у czterzysta”); 7 Лі не справовал; 3 Бі і Н — 50, 60; 9 Лі — шат ­ рами; 10 Б[ і Н — розумѣлъ би бити, Лі — теды якъ; 11 Бі і Н — тылко албо зостати забитим, Лі — едно албо проиграти; 12 Б! і Н — дод.: и забити; 13 Бі і Н — и такъ Александеръ; 14 Бі і Н- — дод.: з той причины; 16 Бі і Н — але; 16 Бі і Н — дод.: през злого человека розлучила; 17 Бі, Лі і Н — знымъ; 13 Бі і Н дод.: который по Артаксерксѣ мнонѣг/ кролемъ зосталъ перскимъ. 19 Лі — мужеству; 20 Лі — пилку (в М на берегах — мячикъ); 21 Лі — и черво ­ вый ворок; 32 Бі і Н дод.: з хлопяты; 23 Б ь Лі і Н — ворок; 24 Бі і Н чит. це місце так: А гды той листъ всѣмъ в голосъ читано, ингаїе з того листу велми зафрасовалися и пострашилися; 25 Бі і Н — мовил; 26 Лі — боязливого. ) 183 ( ,изаж 1 з листу не розумієте, иж тыи варвары 1 2 страшат, даючи снать на себе великою пыхою, которой богове никому не терпят, а не дают досвядченя ани доводу Правдивого словам?” Потом послом перским дал листы, написавши в тые слова: „Александер, кроль над крольми, кревный богом, Дарию поздоровене. Дивуюся твоей писі без міри, которой и сами богове не любят; обачся, иж людей понижаєш, а себе подвышшаеш 3 , кгды щасте не на одном містцу стоит; всказалесь 4 ку мнѣ 5 и ознаймилесь, даючи знать у себе великость злота; тым маю болшую хуть, 6 придаючи, абысмо там для его ехали. По- слалесь теж метлу, абых тебе нею скарал и подданые твои. По- слалесь мячик 7 , даючи в руки моє ввесь округ світа. Вызнаваю то от тебе принять завдячне, кгдыж мене сам тыми дари дарушъ”. Прочитавши то, Дарий писал 8 до своих подданых за гору, которую зовут Таврує, в тые слова: „Довідалисмися, иж єсть один лотрик, Александер именем, сын Филипа Македонского, починил нам 9 шкоду так в людех, як в містах в Азии и побрал много, не маючи літ, ни годности в собѣ жадной; а такъ, поймавши его,усечите розкажи, а до нас послать не омешкайте, а его товариши потопите в мори червоном”. 10 * 1 Бі і JI — абож; 2 Бі і Н — далі так: — великого пыхою даючи на себе през то бичь, бо пыхою и богове гордят и никому еѣ не терпятъ и не даютъ таковымъ правдивого словамъ доводу. 3 Бі — вывысшаешъ, Н. — высгпаешъ, Л — вывышшаеш; 4 Бі і Н — всказуеш; 6 Бі і Н — до мене; 6 Бі і Н — хоть, Лі — охоту. 7 Лі — пилку; s Бі і Н — послалъ; 9 Бі і Н — намъ; 10 Бі і Н дод.: — але тыи люди всѣ покрилися з страху пред Александромъ. 11 Бі і Н — Дарія, Л! — Дарию; 12 Бі і Н дод. — а Александеръ 110.000 мѣл; 13 Бі і Н — силою, Лі — потужноетю; 14 Лі — не оборонили 14 Бі і Н — и доброволне сами подда- валися, Лі — едно всѣ мусѣлисі» подати; 16 Бі і Н — опрочь; 17 В рук. — Милеру; 1S Лі — штурмом; 19 Бі і Н — Скардинъ, Лі — Горынь; 29 В рук. — Дригиею; 21 Л! — чулъ; 22 Бі і Н — о котором мовлено, кто у того возу, Лі — которого; 23 і Н — той мѣл, Лі – мает; 24 Бі і Н — при немъ будуч’іе; 25 Бі і Н — тамъ; 26 Бі і Н — проплавившися Подму, Лі — Цидму преправляючись; 27 Бі і Н — а переправляючися на коню умокъ увесь. ) 184 ( Собравшися Александер против ему и , а Дарий также на по ­ лях адрастов. Персов менять быти шестсотъ тисячей 12 , которое Александер не так моцю, 13 яко справою македонов поразил. А там Але ­ ксандер великую славу бдержал и моць, иж се ему жадный міста ани замки не оперли ’ 1 , одно доброволне поддавали’ 5 , одно, окром 16 Галикарнуса и Милету 17 , которые моцю 18 взял. Потом Кгордин 19 взял, который лежит межи Фригиею 29 малою и великою, не так для скарбов албо хандогкость міста, але иж там слышал 21 в божницы Иовишовой бысть возъ, который 22 хто ярмо розвяже, мѣлъ 23 посісти всю Азию. А кгды се того воза допытал, посѣклъ всѣ узды, албо поясы до него 24 . Потом 25 пришла до него новина, иж се Дарий повторе збирал против ему; для чого [173] поспѣшился на гору Таурум през реку Кидму 26 ; переправивши се умочился 27 , а оттого ,напала 1 его фебра 1 2 . Маючи лѣкара Филипа, дал ему свое здорове опатрить 3 , где 4 ему того боронено 5 , менячи 6 — „иж кроль перский того лѣкара направил, абы тобѣ трутизну задал” 7 . Александер волѣл ся вонтъпливой вѣре лѣкаровой полецить 8 , ниж невонтпливою смертью умереть. Взявши теды лѣкарство, дал лист лѣкарови, абы прочитал, што ему о его зрадѣ писано; а кгды читая лист лѣкар 9 , смотрил 10 ему Александер пилно в очи 11 . А кгды видѣл безпечность а веселой твари лѣкара, был с того потѣшон 12 , дал мѣстце 13 лѣка ­ рови и был здоров. Дарий теды повторе, маючи люду ЗОО тысяч пѣ- ших, езд(н)ых сто тисяч, звел битву зъ Александрой. Ачколвек то ру ­ шило 14 Александра, кгдыж неровный почет мѣл люду против вели ­ кости 1ь , вшакже в сталости своей 17 напоминал траки 18 , македоняны 18 ґреки 18 и иллирики 18 , абы своей славы еще тым наболшей попра ­ вили, повѣдаючи им конец рыхлый тым працам 19 , которые все с хутю чинили 20 . На потканю оба кролеве 21 ранни были. Трвала битва зобу сторон долго, подаваючи щастю и той, и овой сторонѣ; на остаток переможени персове 22 ; полегло их на пляцу шестдесят 23 тисячей, пойманых десять 24 тисячей. 3 македонов 25 было забитых 130 пѣших, полтораста ездных. Побрали досыть 26 золота 27 и иных скарбов з ве ­ ликим подивенем 28 Александрови, под наметы перскими. Взяли теж там и кролевую перекую, и сестру, и двѣ дочцѣ Дариеви, до которых кгды пришол Александер, абы их видѣл, зляклися а облапили 29 сполечне 29 , мнимаючи з0 , абы уже зараз мѣли згинуть. Почал ку ним Александер ласкаве 31 мовить — не яко до вязнев, але яко до приятель; пали потом 32 до ног его, просячи, абы Дарий почтиве был похован, яко на кроля залежит, мнимаючи 33 , абы забит был. Повѣдал 34 им Але ­ ксандер, ижъ естъ жив, абы се не смутили 35 . Видячи Александер уроду и обичаи их, мѣл их в великой почтивости 36 , так иж им ни- 1 Лі — порвала; 2 Бі І Н – фребра, Лі — фрибра; 3 Бі і Н — дался ему в лѣкарство; Лі — оглядовати; 4 Бі і Н — любо, Лі чого; 5 Бі і Н — боронили его сѳнаторове, мовячи; ’ Лі — довнѣмаючи; 7 Бі і Н — дод.: А то яко хорому подалъ на писмѣ; 8 Бі і Н — полецити, Лі — полецитися; 9 Лі – докторъ; 10 Л х — глядѣл; 11 Лі дод.: селись не змѣнит лице его; 12 Бі і Н дод. — Але ­ ксандер; 13 Б,, Лі і Н — покой; 14 Лі — застрашило; 15 Лі — Даріова мно ­ жества; 16 Бі і Н — в смѣлости; 15 Лі — своего сердца упоминал; 18 Бі, Лі і Н — род. мн.; 19 Лі — справам албо працам; 20 Лі — и были ему во ьсем по- волни; 21 Лі — королѣ ранены; 22 Бі і Н- — переможена сторона перская; Лі — переможено персовъ; 23 Бі і Н — 160; 24 Бі іН — ‘ 20.000; 25 Бі, Лі ІН — з Александрова войска; 26 Бі і Н — -множество злота; 27 Лі дод.: и сребра; 23 Лі дод.: и принесли Александрови под шатри перскїи, бо их побрал; 29 Бі і Н — и облапилися з собою, Лі — пали всѣ и обняли ноги его; 30 Бі і Н — розумѣючи, Лі — розумѣли; 34 Лі — лагодно; 32 Лі — потым знову пали. 33 розумѣючи (Бі, Лі, Н); 34 Бі і Н — отповидѣлъ, Лі — повѣдѣл; 35 Бі і Н — не гЬрасуйтеся, живъ есть; 36 Бі, Лі і Н — пошанованю. ) 185 ( ,чого не отменил первой чести и важности ’ . Пишут 1 2 , ижъ кгды видѣл 3 кролевую 4 , иных пенкностю 5 формы [173 зв.] и уродою пере ­ ходячи, реклъ 6 : „Жоны перские суть роскош очам, болесть серцу “ . 1 Б, і Н дод.: давши имъ волю прохожатися и варту великую пристановилъ, абы имъ викто и слова не реклъ жадного злого; 2 Бі і Н дод.: їсторикове; 3 Лі — обачил; 4 Лі — же переходила; 5 Бі і Н дод.: великою от бога об ­ даренную, Лі — дод.: над иныхъ; 6 Бі і Н — дод.: тые слові.; 7 Jh — дод.: кролевства; 3 Бі, Лі і Н — ихъ; 9 Бі і Н — сказали; 10 Бі і Н — выстинал, Лі — вытратил; 11 Бі і Н — дод.: не фолгуючи никому, особливо тыхъ; 12 Б,, Лі, Н — Тирскїи; 13 Бі і Н воюючися; 14 Лі — изнищѳли; 15 Бі і Н — потузѣ; 16 Бі і Н — побунтовалися; 17 Лі позабіяли; 13 Н — кто, Лі — кс- торий; 19 Бі і Н дод.: той будетъ княжатемъ; 29 Лі — слугу своего, Бі і Н — дод.: яко вѣрного а цвотливого слугу своего; 21 Н і Бі — гдиж мы, мовитъ, всѣ естесмо простаки, вичого не знаемъ о речахъ высокихъ; Лі — гдыж слуги простаки суть, а на высокій розум не понятны. ) 186 ( Побравши Александер великие скарбы и богатство по поражцѣ перской, тягнул до Сирѣи, до которого там много кролев приехало, подаючи ему в моць кролевства с коронами. Он зась з нѣкоторыми приятелство взял; нѣкоторие отменил, а своим 7 давал. Мѣсто Тир ­ ское послало ему теж корону своего кролевства, барзо коштовную, которую он взял, але дал знать през их послы, иж там сам хоче 8 наведит(ь); не подобалосе то послом, прето объявили 9 тиряном против собѣ неласкавого Александра. С той причины удалися на то, абы се могли ему боронити, але даремний их умыслъ был, бо их добыл Александер и выгладил 10 * вси ” , которые были причиною побитя своих панов; абовѣм довѣдался того Александер, ижъ перед тым мещане албо панове Тиру 12 валчали 13 с персы, витягнули 11 се так в моцы, 15 яко в скарбы; слуги их неволныи, змовившисе 16 , побили 17 панов своих и з дѣтми их и побрали их добра, замки, домы, вси маетности, жоны их побравши, починили се панами. А яко пише Иустинусъ, кгды старшого над собою выбирали, абы долгие намовы, албо розницы не были межи ними, уставили: иж который пер- вей з них обачит слонце, где буде сходити, той буде княжатем. Был теж межи ними один цнотливий слуга, пана своего затаил из сыном его а заховал его от смерти, которого звано Стратон. Повѣдал ему таємне слуга посполитую ухвалу слуг на выбране княжати, хто 18 первей обачит всход слонца 19 . Оный Стратонъ научил его 20 таємне, абы на заходъ слонца обернул, а гледѣл на верху домов, албо гор, хоче ли первей обачить всход слонца. Кгды час пришол, вси ся обернули на всход слонца гледити очима; одно он сам обер- нулсе на заход и обачил напервей високого дому на верху слонце, кгды мѣло всходить; был питан от всѣхъ, хто его тому научил, кгдыж 21 слуги простые суть, яко кгмурове, на высокие речы. При- ,нявши от них шлюб 1 , повѣдил q своем пане скритом Стратонѣ. С той причины Стратона выбрали собе княжатем 2 , принявши 3 от него присягу, абы так [174] зацное преложенство ку справѣ речи посполито# не приходило на низкое, грубое 4 а никчемное людей, которые бы е так прудко могли стратить, яко набыли прудко. С той причины Александер вси такие покрижовал 5 , толко Стратонов родъ а потомство заховал. 1 Бі і Н — узял от них. присягу; 2 Лі — за князя, Бі і Н — дод.: А Стратонъ за того своего слугу выдалъ свою дочку; 3 Бі, Лі і Н — одержавши; 4 Ві і Н — грубых и неумѣ(е)тныхъ людій рейментарство; Лі — на низкость не пришло, а нѣ- кчемный люде якъ прудко могли набыти, так..” 5 Бі і Н — всѣхъ таковых в Тирѣ постиналъ, довѣшалъ, Лі — всѣх таких вытратил; 6 Бі і Н • — княжата и сеященницы, Лі — преложоные їерейские; 7 їуда (Бі і Н), Лі — Иадусъ; s Бі і Н — а по добытю и сплюндрованю, Лі — потым якъ добылъ; ’ Ні і Н — дод.: всѣмъ священникомъ, Лі — всѣмъ; 10 Лі — Александра; 11 Бі і Н — з великимъ мно ­ жествомъ людей, Лі — з многими людми; 12 Лі — узрѣвши; 13 Бі і Н — поклонился ему, Лі — почет; 14 Бі і Н — розумѣючи же ему голова зопсовалася в розумѣ, Лі — розумѣли, же ума иступил; 16 Бі і Н — дод.: княжа, Лі — Пар- мен; 16 Бі і Н — отповидѣлъ, Лі — отповѣл; 17 Бі і Н — священства, Лі — ар- хїереиском; ls Лі — в ’ ихавши; 19 Бі і Н — росказалъ; 29 Бі і Н — велми веселымъ, Лі — утѣшоныи барзо. ) 187 ( На той час, кгды Александер лежалъ около Тиру, послал до Еру ­ салиму, абы ему княжата священические 6 дали помоч и живность и побор звыклый, который Дариеви давали, если хотѣли в покою быть. Дал отповедь Июда, 7 архиврей жидовский, иж ся им того не годит учинить над присегу свою, поки жив Дарий. Розгнѣвался Александер; прето 8 по добитю Тиру тягнул до Ерусалиму. Жидове удалися на молитву до Бога з офѣрами своими з росказаня архиерей- ского; теды през объявене бозское Июда архиерей росказал се 9 убрать и сам се убрал в церковное одѣнье, вышел противъ Алейсан- дрови 10 з великостю людей 11 . Александер, обачивши 12 его, зсѣл с коня, учинил ему почтивость 13 , цѣловавши оное мѣстце на шатѣ, где было вышито тетракграмматон. Полекли се гетманы’, албо кня ­ жата, которые при нем были, мнимаючи, абысеему голова сказила 14 . Спытал его Кармемон 15 , чему тую почтивость чинил архиереови, неволникови своему, против вѣре своей. Отповѣдил 16 : „Не ему есми ся учинил почтивость, але тому, кому онъ служит в достоинствѣ священничества 17 , бовѣм еще в Макидонии снило ми ся, ижем в та ­ кой одежи бога видѣл. А кгдым его пытал, буду ли могл Азию одер ­ жать, повѣдил: „Не вонтпи, я тебе буду провадил изъ твоим войском”. Вшедши 18 Александер до мѣста, чинил в церкви оферу, яко архие ­ рей научил 19 . И указали ему книги Даниила пророка, яко его перед тым свѣту объявил, иж мѣл стерты мопь пышных персов, — з чого был потѣшонъ 20 Александер; росказал и писал до своих, абы всюды жи ­ дове волность мѣли, а права своего вживали в покою. ,Видячи самаритове 1 его ласку против жидом, менилися теж быть жиды, але кгды се довѣдал, иж не жыди были, не хотѣлъ [174 зв.] им той волности 2 дать 3 . 1 Бі, Лі, Н — самаритяне; 2 Лі — права; 3 Бі і Н — дод.: любо его велми просили; 4 Лі — Гамена; 5 Бі і Н — хотячи; 6 Б і Н — вѣдати; Лі — ви ­ дѣти; 7 Лі — короля Филиппа; s Лі — ему повѣдѣл о великом щастю его про ­ тив неприятелей; 9 Бі і Н — мѣли; 10 Бі, Лі, Н — окуп; 11 Бі і Н — дочку свою панну, Лі — цорку; 12 Бі і Н — далъ доброволне; 13 Бі і Н — человѣ ­ комъ, Лі — чоловіком; 14 Бі і Н — учинившися посломъ, Лі — вмѣсто посла, 16 Бі і Н дод.: княжа и пахолка, Лі дод.: и пахолка; 16 Бі, Лі, Н — до Дарія 17 Бі і Н — до воины, Лі — ку битвѣ; 1S Бі і Н — ознаймилъ, Лі — былъ умы- слил; 19 Бі і Н — взравши (sic) посла Дарїй и Александра посадилъ ихъ за сто ­ ломъ на вечеру (Н — вечерю); 20 Бі і Н — дод.: за надру; 21 Лі — служалый: 22 Л 2 — служилъ; 23 Лі — короля; 24 Лі — постерѣгъ; 26 Бі і Н дод.: а тые кубки у варты на знакъ давалъ, абы его пущано. ) 188 ( Потом до балваницы Иовиша и Амона 4 Александер ступил, жа ­ даючи 5 вѣдити свой народ; спытал, если се до конца помстил над неприятелми отца своего забытого. Взял отповѣдь, иж „твоего отца жадный не забиет, ани умрет, але цара Филипо 7 смерти досыть се уже помстилесь”. Тежъ ему о великой фортуне 8 повѣдил, але не- долгий живот. Слугам его дано отповѣдь, абы Александра не за кроля, але за бога хвалили 9 . 3 той причины впал был в пыху, вшакже ся потом обачил. А коли был Александер стрелою ранен, реклъ до своего приятеля одного: „Тая рана есть телесная, а не бозская, бо мнѣ болит барзо, аж се смерти ровнаю; фалшиве мнимаю быть тых богов повѣсти”. Дарий потом, утекши до Вавилону, просил през лист Александра, абы дал вязни на укупъ 10 , часть ему кролевства обецуючи уделить и панну 41 свою в малженский стан дать. Александер не хотѣл; одно абы ему все кролевство пустил 12 , а сам особным чловеком 13 был. Дяковал теж Дарий през листы Александрови, |иж се милостиве а ласкаве з вязнями его прирожоными обходил. Не вѣдаючи Александер, што ему далей мыслил Дарий, здало ему се, аби его сам наведил в постати поселской 14 . А так, взявши з со ­ бою Евмеда 15 и пахолка, ехал до него 16 . Евмед поселство справовал от Александра в тые слова: „Иж дивуется Александер твоей недба- лости и ленивости, иж се ку валцѣ 17 не рихло готуешъ, якось по- менил 18 , прето хоче вѣдать, што хочешь далей з ним починать”. Взяв ­ ши 19 его Дарий за руку, ввел его за столъ на вечеру. Там за столом Александер с которого кубка золотого выпил, сховал его собѣ 20 , а коли ему о то примовлено, повѣдил: „Иж такий есть обычай у моего пана Александра”. Вѣрил тому Дарий. По вечери познавал Але ­ ксандра один дворянин 21 , который нѣкгды в Македонии бывал 22 у Филипа царя 23 . Видячи 24 то; Александер, допавши коня, утеклъ 25 ; ,персове его гонили ажъ до реки; жаловалъ того Дарий, иж его упустил *. Приехал Александер до своих з великою працою, бо мѣлъ трудностъ на переправе презъ рѣку Странкгу 2 [175]. 1 Бі і Н — впустилъ, Лі — не познал и упустил; 2 Бі і Н дод.: А Евмеда и пахолка потомъ отпустилъ до Александра Дарїй, ударовавши значне; 3 Лі — зобрал; 4 Бі і Н — в едномъ щастю обоимъ; 6 Бі і Н — поражены; 8 Бі і Н — войско Александрово; 7 Бі і Н — от княжатъ своихъ переможенъ, Лі — от своихъ примушенъ; 8 Бі і Н — нещастя своего, Лі — о своемъ нещастю; 9 Бі і Н — оставляючи, Лі — оставивши; 10 Лі — рядят; 11 Бі і Н — напротив Александра; 12 Бі ІН — впередъ; 13 Бі і Н — здобычи, Лі — склады; 14 БііН — попоровши, Лі — попорол; 15 Бі і Н дод.: ити; 18 Бі і Н дод.: ити; Лі — дод.: же их отпечено; 17 Бі і Н — Набарака, Лі — Набазара; 18 Лі дод.: умыслили о его смерти, покревные тежъ Александровы, хотячи мѣти упокой от Александра; 19 Лі — путами в партіи. ) 189 ( О ПОРАЖЦЕ АЛЕКСАНДРА НАД ДАРИЕМЪ. Потомъ Дарий, собравши 3 войско великое против Александрови, Александер также против ему, стягнули се ку рецѣ, в которой се Александер близко положил. Дарий, притягнувши на реку, и пере ­ правился през неи на другую сторону. А кгды се войска з собою поткали, была битва з обу сторон велми великая; фортуна 4 сперва однакая. Где видел Александер шкоду в своих, там се сам кинул, заставуючисе за всѣх. На остаток переможени 5 персове. Македонове, 6 трацес 6 , ґрекове 6 их были. Дарий утекать не хотѣл, хотячи згинуть при своих; вшакже от нѣкоторых перенужен 7 ку утеканю; перепра- вившисе през реку Ефрат, порубали мост. Приехавши до дому, Дарий, жалослив , будучи своей нефортуны 8 , писал лист до Александра, хотечи ему дать по реку все кролевство, обравши 9 собѣ Вавилон. Александер не хотѣл, мовечи: „Зле бывает, где два панове спра- вуют “ 10 * . Потом Дарий просил о помоч Пора, кроля индѣйского, против Александрови ” . Довѣдался того Александер, тягнул против Дария рыхло, впрод 12 , ниж за горы каспийские зайде. Добыл Персиполим» головы всей Персии, [где там были лупы 13 всего свѣта, которых наносили персове; роздал вси своим. В той час пришло до Але ­ ксандра осмъ от ґреков, которых Дарий выпустил з везеня после- пивши, других — ноздри попоровши ” . Казал им Александер до Ґре- ции * 5 , абы там были опатрени, але они hq хотѣли 16 для своего оскараженя, волѣли при нем горла дать. Мѣл Дарий на свое,м дворѣ двух рицеров: Бесса и Набарана ’ 7 , которые, хотячи ся Александрови тим прислужить 18 , звязали Дария оковами золотыми с Партѣи 19 и дали знать Александрови, абы приехал по Дария. Не мешкал Александер ,приѣхать, а там, малый понтом 1 едучи, мѣл на себевеликие [175 зв.] трудности и валки 2 неровный. А коли над рѣкою лежал, ’ с пригоды бѣжал его рицер 3 ; надехал Дария, на сапках лежачого в золотых оковах, раненого смертелне 4 , и повѣдал Александрови, который, до него пришедши, жаловал его, барзо облапяючи. Пишут другие, иж еще был до конца не умерлъ. Прето просил Александра, абы ему почтивый погребъ учинил, яко кролеви, жону и дѣти его заховал, яко свои властные. Приобѣцал ему все то Александер учинити и досыть тому учинил. Пристало все рицерство Дариево до Але ­ ксандра. Хотячц довѣдатьсе Александер, если который з ных есть, который ранил пана своего Дария без милости, мовил явне перед всими: „Который забил Дария, неприят^ля моего, отзовися! Я его справедливе на своем дворѣ над вси слуги подвышу, так иж се сам того не сподѣвает”. Будучи доброй надѣи, отзвалися Бесса и Наба- ран 5 и повѣдили ввесь способъ смерти его. Александер, яко рекъ 6 , выполнил: казал 7 схилить двое дерева, до которых за ноги привя ­ зать их казал. Коли достал Александер Вавилону, по Дарию пра ­ вый 8 монархою зостал на свѣте. 1 Бі, Лі і Н — почтѣ; 2 Лі — воины; 3 Бі і Н дод. — до обозу; 4 Лі — барзо зраненного аж к смерти; 5 Б, і Н — Набаракъ, Лі — Набарзан. Отозвалися, же мы; 6 Бі, Лі, Н — обѣдалъ; 7 Бі і Н — казал нахилити два дерева и казалъ ихъ до горы ногами привязати на тых деревахъ и пустити в гору дерева, Лі — казал схилити верхи двом деревом и за ноги привязати Бесса, абы его розорвали; пушчоно древа, и розорвали Бесса; другій пишутъ, иж их розсѣчи казал; s БііН — правдивымъ; 9 Бі і Н — в Согаданѣи и в Бактріанѣи, Лі — Сокдїянїи и Бак- трїянїи; 10 Лі — заложил; 11 Бі — собѣ ровного, Н — себѣ вѣрного, Лі — про ­ тив себе; 12 Лі дод.: пыху, роскош и веселя спросного й окрутенстви, а еще казался…; 13 Лі — покрѳвного богом; 14 Лі — Калистенус; 15 Бі, Лі, Н — до вязеня; 13 Лі — оскараженый; 17 Бі і Н — з ’ ѣсти, Лі — пожерти; 13 Лі — у горло и ухопил за язык и держал так долго, аж его уморил; 19 Бі і Н — дод.: его и ротъ; 20 Бі і Н — видячи. ) 190 ( Потом Александер в Сойдянѣи и у Бакътриянѣи 9 12 мѣстъ збудо- вал 1(1 и своим именем назвал Александрѣи. А кгды уже Александер жадного пана ровно го собѣ ” не мѣл, взял обычае перские 12 ; стался роскошником пышным и окрутником, а надто казал се хвалить за бога и всим приказал под горлом, абы его хвалили, яко кревного божого 13 . Калистен 14 , один мудрец его, ие толко не хотѣл того учи ­ нить, але еще ему примовил о то; для того казал ему обрѣзать губы, нос и уши и всадить до везеня 15 . Лисимах, ужаловавшися товариша своего, абы так нендзне ошпечоний ’ 6 долго не жил, задал ему тру ­ тизну — и умер в вязеню. Александер довѣдался того на Лизимаха, казал его кинути до лвов. А кгды его лев хотѣл полкнуть 17 , уткнул ему руку у губу 18 , драл за язык 19 так долго, аж лва уморил. Ба ­ чачи 20 Александер его музство такое, пустил его волно и потом ,был [176] на него ласкав. Забыл теж Александер Пармена, иж его выстерегал от збытковъ ’ ; забил теж и Клитуса 2 , мужа статечного, слугу старого 3 , стрѣлою, иж перекладал 4 отца его Филипа над него в мѣрности 5 ; забил теж Филота 6 , Аминта 7 и мачоху свою; также Пав- зона 8 и братю Атталюса 9 и Еврелиха 10 , макидонские княжата по- забиял. О КРОЛЕВОЙ АМАЗОНСКОЙ, Потом Алевсандер тягнул на всход слѳнца 1 11 , взял Гирканию 12 и прилежные 13 там кролевства другие. Там ку нему приехала 14 Па- лестрис 15 , крол.евая амазонская, просячи, абы от него почала сына, которой се Александер дивовал 16 , звлаще поч(е)тови еи и обычаем; маючи з собою почет 300 паней 17 в зброй, яко стоит при амазонех 18 . 1 Лі — строфовал о окрутенствѣ; 2 Н — Кмотуса; 3 Бі і Н — отцевского Лі — своего давного; 4 Бі і Н — прекладалъ, Лі — ■ хвалилъ; 5 Лі — поступ ­ ках; 6 Лі — Пхплота; 7 Б! і Н — Аманта, коморниковъ; s Бі і Н _ Пав- зана, Лі — Паузанія; 9 Лі — Атталі’евых; 10 Лі — Еврилоха и иных- 11 Бр Лі, Н — солнца; 12 Баркинїю (Бі і Н); 13 Бі і Н — поблизпгіе, Лі — прилеглыи, 14 Лі — прїихала; 15 Бі — Палестерисъ, Н — Палѳтерисъ, Лі — Талистриса; 16 Бі і Н — дод.: пенкности; 17 Лі — дѣвок; IS Бі і Н — яко звычай Амазонкам, Лі — лко у вгх стоят прі амазонѣх; 19 Бі і Н — Трацес, Лі — Тракчю; 20 Бі і Н — Вертеге- тасъ, Лі — Иверию; 21 Лі — Пармию; 22 Бі і Н — Карапаменосъ; 23 Лі – Гидаспію; 24 Бі і Н — Кансуаша, Лі — высокими; 25 Бі і Н — просили; Бі і Н — для, Лі — за; 27 Бі і Н — до себе, Лі — вкупу; 23 Лі — доихати; 29 Лі — д< своего; 30 Бі і Н — Поръ, кроль индійскій, Лі — Поррус; 31 Бі і Н — дод напоминаючи его; 32 Бі і Н — дод.: отцу твоему; 33 Бі і Н — ни трохи, Лі — нѣчого. ) 191 ( Потом взял Александер краины Андракгорас, Трацас 19 и Церже- ѣетас 20 , Пармас 21 , Парапаменос 22 , Гидаспеос 23 и иныи, которые под горами Канцаши 24 мешкали. А кгды пришол до гор каспийских, яко история сколястика пише, жедали 25 жидове, абы их вызволил с ку- тов тѣсных, до которых през 26 выступки были засланы за море ка- спийское. Пытал причины, для чого там были засланы; а коли се довѣдал, иж през выступки, которыми бога розгнѣвали, чинячи собѣ за бога телцов, удалеє Александер до господа бога на молитву, если их каже скарат(ь), чили водными учинит(ь). Потом се двѣ горѣ по ­ сполу 27 зышли и замкнули их за морем, ижих тамъ ани Александер, ани жаден не моглъ доехать 28 , ани сами коли выйти могутъ, ажъ до сего 29 часу. Потом Александер до Индѣи великои тягнул з войском, против ко ­ торому Пор 30 послал листы, пышными словы писаными 81 , абы се вер- нул до Ґреции, абы еи не утратил, „которуюсь мы держали и еще бысьмы держали, але се нам здала не пожатечна, претось мы добро – волне пустили” 32 . А Александра тыи листы ничого 33 не устрашали; 13. Александрія. ,тягнул до Индѣи, кгды се ему там доброволне мѣста 1 и выспы под ­ давали. Кролевая Клеофида покоя от него набыла 2 , коли сина от него почала 3 , которому [176 зв.] имя дала Алексанъдеръ. 1 Бі і Н дод.: з великимъ страхомъ; 2 Лі — одержала; 3 Бі і Н — уродила Лі _ родила; 4 Бі і Н дод.: и станулъ тамъ обозомъ; 3 Бі і Н — слоны, Лі — слонѣ; 6 Бі і Н — А. гды войска доткалися з собою, где былъ и Алексан ­ деръ самъ, тамъ зосталъ…; 7 Бі і Н — дод.: куолеве на поединокъ, Лі — • вы­ звали на руки; s Бі, Лі, Н — дод.: Александра; 9 Бі і Н — взвышъ, Лі — «ростомъ; 10 Бі, Лі, Н — учулъ; 12 Лі ■ — обыйзрѣлся; 12 Б, і Н — дод.: пада ­ ніемъ цмертелне, же ажъ упалъ и в годинъ двохъ умеръ ; 13 Лі — строго — й дод.: другий пишут, иж его поймал, и звязал, и дал до вязеня; 14 Лі — издилъ; 13 Бі і Н — індїйекїе кланялися ему, яко своему панови; 16 Лі — зам. цього: воишол до су- дов где судятъ, абы приглядѣлся судом их; в той часъ прислушался справѣ двох мужов, гдысь един на другого жаловал; 17 Лі — рада; ls Б ъ Лі, Н — дочку; 39 Бі і Н — выѣхалъ; Лі — оставилъ; 20 Лі — розезнаня прїижали. ) 192 ( Перешедши Александер много Индѣи, аж до каменя великого 4,. Пор кроль противно ему вытягнул з великим людом, маючи слоны 5 , на которых были вежи деревяныи ку ношеню потреб воєнних. Дот ­ кавшися 6 , забит Дуцефал конь под Александрой, и бы его слуги не ратовали, был бы Александер забит от Пора. Потом ся повабили 7 сам на сам Александра с Пором. Мало его собѣ важил 8 Пор, иж был малой уроды; а он был на пять локтей высоки# 9 . А кгды се поткали,. услышал 10 крик у своим войску Пор, оглянулсе н , а в той час его Александер ранил 12 смертельне 13 . Поразивши Пора, Александер ездил 14 по Иидѣи и дивовался скарбам великим такъ от злота, як от дорогого каменя, мѣста и выспы побераючи 15 . Будучи на выспе брахманской, где там были великие скарбы, а люде наги ходили, хотѣл ся довѣдат(и) способу прав и розуму людей посполитих; убрался у простую одежу, пошол до мѣста куповати живности и трафил на право, где ся тих людей суд отправовал таким обычаем, коли се жаловал один на другого 16 , мовячи: „Купилем у него огород, в ко ­ тором нашолем закопаны# скарбъ, а не хочу его взяти, кгды жем я огород купил сам, без скарбу”. Сторона другая мовила: „Жем я зовсим продал, не маю ничого до скарбу”. Судъ 17 , внслухавши их реч, вотовали одны, абы его розделили впол, другие хотѣли, абы на реч посполитую был обернен; наостаток так сказали, спытавши, мают ли дѣти. Один повѣдил, мает дѣвку 18 , а другий — сина. Рекли судъеве: „Дайте ж тедн дѣти в малженство, а той скарбъ им дайте ку уживаню”. И так учинили. Видячи Александер вели ­ кую справедливость их без лакомства, объявился имъ и нехал 19 их с покоєм; порти великие и водность им даровал, аби и инне люде до них на розсудокъ 20 ездили. ,О НИ КЕИ мъсты 1 . 1 Бі і Н — О Буцефаліи мѣстѣ; 2 Так і в Лі, тільки без наголовка, а в Бі і Н цей епізод передано так: Тамъ же недалеко от нихъ заложилъ Буцефалію мѣсто вспанялое, и коня тамъ своего Буцефала поховалъ. Заложилъ тамъ Алексан ­ деръ мѣсто Нікею недалеко Буцефаліи и учинилъ в Буцефалїи князство (Н — княж- ство); 3 Бі і Н — раненю; 4 Бі і Н — Гангаргдасъ, Лі — Фарафос, Ганґаридас; 5 Бі і Н — Гѳобасобосъ, Лі — Гесонас-ь Собосъ; 6 Бі і Н — Ликамбра; 7 Лі — барзо много; 8 Лі — шпѣГовал; 9 Бі, Лі і Н — чоловйка; 10 Бі і Н — роз- бойнику; 11 Бі і Н — ухвачено, Лі — поймалъ; 12 Лі — розбияеш и людскій скар ­ бы побираеш; 13 Лі — кровлю; 14 Бі і Н — чолночку ѣжжу, Лі — окрутѣ ижчу; 15 Бі — збойцею; 16 Нема в Н; 17 В Лі тут починається зразу бе» окремого оглаву, як і всі інші епізоди, оповідання про Кондаксу (див. далі) так: „Пишут в исгории Александровой…”; 13 Бі і Н — Оттоля; 19 Бі і Н — ру ­ шился; 20 Бі і Н — люди; 21 Бі і Н — не воюютъ; 22 Бі і Н — дод.: ни с і имъ, ани з собою. ) 193 ( Заложилъ там Александер на памятку двѣ мѣсте: — Никею и Буче- фалию 1 2 . О ЗРАНЕНЮ 3 АЛЕКСАНДРА ЦАРА [177]. Потом Александер взял, яко пише Иустин, Ґанґиридас 4 , Ґеобас 5 и Сикамбрыкоторым поразил великость 7 людей, а коли в их мѣстах обычаи сам neper лядал 8 , обачили его и хотѣли поймать. Бо ­ ронился всим так долго, аж его свои ратовали. Там ранен стрѣлою, которая рана так его барзо болѣла, прето мовил: „Вси повѣдают, бых был бога Иовиша сын, але тая рана указуетъ мене быти чловека 9 смертелного”. О ЛОТРУ 10 * МОРСКОМЪ ДИОМЕДЕСУ. Потом Александер тягнул до мора великого окияна; там ухва- тил 11 збойцу морского Диомедуса. Спытал его: „Чему перешкожаеш 12 людским статком на мору?” Отповѣдил: „Я одно — живности шу ­ каю на мору, але тысь уже ввесь свѣтъ полил кровю 13 и еще море хочешъ искровавити. Прето иж я в малый окруте езджу 14 , лотром 15 мене зовут 16 , а ты великими окруты ездишъ, вѣдаетъ, иж тебе це ­ сарем зовут; розознай мене и себе”. Взял его з собою Алексанъдеръ 17 . О НАГИХ ЛЮДЯХ, ГИМНОСОФИСТАХ НАЗВАНИХ. 154ѵ (330). Потом 18 Алек